Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
అస్థిపంజర, కండరాలు మరియు కీళ్ళు (SMJ)

కీళ్ల నొప్పులు మరియు బిగుసు తనం 03112...Greece

18సం.ల. కురరవాడు తన శరీరంలో కీళలననీనొపపిగా ఉననవని, తనశరీరం మొదదుగావుందని, వంచలేనని, వేళలు మరియు కాళలు తిమమిరితనంతో ఉననాయని ఫిరయాదుచేశాడు. తను కదిలినపపుడలలా, తనకీళలలో కరకరమనే శబదం వసతుందని చెపపాడు. అతను వృదధునివలె బాధపడుచుననాడు. ఈ విదంగా అతను గత కొనని నెలలుగా భాద పడుతుననాడు కానీ ఏ వైదయుననీ సంపరదించలేదు. రోగికి ఫిబరవరిలో కరింది విబరియో చికితస పరారంభించారు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్లవాతం 02915...Italy

39 సం.ల. ఒక మహిళ గత 3నెలలుగా కుడిభుజoలో  కీళలవాతం నొపపితో భాద పడుతోంది. ఆ నొపపి ఎంత తీవరంగా ఉందంటే రాతరి పూట ఆమెకు నిదర పటటడంలేదు. విబరియోనికస కు ముందు ఆమె నొపపి తగగించే మాతరలు, మందులు తైలమరధన, లేజర చికితస తీసుకోంది కానీ పెదదగా పరయోజనం కలగలేదు. జనవరి 10, 2014 న, ఆమెకు కరింది మిశరమం ఇవవబడింది:
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలిపిక్కయొక్క ముందఱిభాగములో అస్థిమధ్యశోథ 02786...Russia

కాలిపికకయొకక ముందఱిభాగములో అసథిమధయశోథతో భాదపడుతునన అజెరబైజాన నుండి వచచిన ఒక 59 సంవతసరాల వయసు గల ఒక మహిళ చికితస కొరకు నిపుణులను సంపరదించింది. అసథిమధయశోథ - సాధారణంగా అంటువయాధి కారణంగా కలిగే ఎముక యొకక శోధము మరియు చీము కారుట. ఈ రోగి యొకక కాలిపికకయొకక ముందఱిభాగము నిరజీవమైన మరకలతో పాటు నీలం మరియు భూడిద రంగులో ఉంది. ఎముక లోపల వైపున చీము కారుతునన మూడు భగందరము/నాళవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జారిన మోచిప్ప 02799...UK

55 సంవతసరముల వయసుగల మహిళ కుంటుకుంటూ పరాకటీషనర వదదకు వచచారు. ఈమె జారిన మోచిపప తోనూ మోకాళళ నొపపితోనూ గత 10 సంవతసరాలుగా బాధ పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:  

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 Connective...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తుంటి మరియు కాలికి గాయం 11272...India

96 ఏళళ వయసునన ఒక వృదధ మహిళ కింద పడిపోవడం వలల తుంటి మరియు కుడి కాలు విరిగింది. వయసు అధికంగా ఉననపపటికీ అలోపతి వైదయులు ఆమెకు మతతు ఇచచి ఆమెను తిరిగి సాధారణ సథితికి మారచడానికి నిరణయించారు. అభయాసకుడు రోగికి ఆపరేషన అనంతరం ఆమె తవరగా కోలుకోవడానికి కరింది రెమిడి ఇచచారు:

#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధాకరమైన వెన్ను నొప్పి 01176...Bosnia

76 సంవతసరాల వయసుగల వృదధుడు వెననునొపపితో బాధపడుతూ సహాయం కోసం అధయాసకునికి ఫోన చేశారు. నొపపి వెనను దిగువ పరాంతం నుండి అతని కుడి మోకాలు వరకు విసత రించింది. ఇది చాలా తీవరంగా ఉండడంతో అతను మంచం నుండి దిగడం కూడా కషటమయయేది. 20 సంవతసరాల కరితం మొదటిసారిగా ఈ సమసయ పరారంభమై అపపుడపపుడూ తిరిగి వసతూ ఉండేది. చాలా బలమైన బాధా నివారణలు తీసుకుననపపటికీ ఏ మాతరం ఉపశమనం కలగలేదు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మస్తిష్క (సెరిబ్రల్) క్షీణత 02640...India

ఒక వైబరియో మొబైల వైదయ శిబిరానికి ఒక మహిళా తన సంవతసరాల కుమారుడిని చేతిలో పటటుకుని తీసుకువచచింది. ఎందువలనంటే అతను నడవలేడు, నిలబడలేడు మరియు అతని తల చాల పెదదదిగా ఉండి, కనులు కూడా సతిరంగా లేక చేతులను కూడా పైకేతతలేక పోయేవాడు. చూడటానికి అ దృశయం చాల హృదయవిదారకంగా ఉంది. అందరి హృదయాలు అ బాలుడిని చూచి చలించిపోయాయి.  అతనికి ఈ కరింది రెమిడీలు ఇవవబడడాయి:

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్నునొప్పి 02854...UK

44 సంవతసరాల వయకతి ఆటలలో కలిగిన గాయం కారణంగా గత 22 సంవతసరాలుగా వెననునొపపి తో బాధపడుతుననారు. అతనికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine...BD

రెమిడి పరారంభించిన 3 వారాల తరవాత అతనికి 50% నయమనిపించింది. మూడు నెలలు వాడిన తరవాత నొపపి పూరతిగా మాయమయయంది. ఆ తరవాత రెమిడి ని OD గా కొంతకాలం కొనసాగించారు.
 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విరిగిన కాలి పైన వ్రణము 11483...India

22 సంవతసరాల వయకతికి జరిగిన పరమాదంలో ఎడమ కాలి కరింది భాగము విరిగిపోయింది. అతనికి హాసపిటల లో చికితస చేసి విరిగిన భాగంలో సటీల రాడడు వేసారు. నాలుగు నెలల తరవాత, కటటు విపపినపపుడు అతనికి ఎముక ఇంకా అతుకు కోలేదని దానితో పాటు పుండు కూడా ఏరపడిందని గురతించారు. పేషంటు  2013 జనవరి 6 వ తేదీన మెడికల కయాంపుకు వెళళినపపుడు ఒక ఎముకల వైదయ నిపుణుడు, ఇతనికి కాలు 50% మాతరమే తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్లడ్ నోసోడ్ ద్వారా నయమైన బహుళ వ్యాధులు 02836...India

64 సంవతసరాల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా తీవరమైన మోకాలినొపపి తో బాధపడుతూ ఉననారు. దీనితో పాటు వీరికి  ఉబకాయం, మలబదదకం, నిదరలేమి, ఆందోళన, వతతిడి ఇలా అనేక సమసయలు కూడా ఉననాయి. వీరు నిరవరతించే ఏ వయాపారములో నూ సథిరంగా నిలవలేకపోయారు. మరో సమసయ ఏమిటంటే  గత 7 సంవతసరాలుగా, రెండు కాళళ మడమల పైన జనయుపరమైన ఎకజిమా వయాధితో వీరు బాధపడుతుననారు. 2011 నవంబర 30 వ తేదీన 200C....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ల నొప్పులు 02853...India

50 ఏళల మహిళ గత రెండు సంవతసరాలుగా కాళలలో నొపపులతో బాధపడుతూ ఉననారు. పరధానంగా ఆమె మోకాళళ లో పరతయేకించి వాతావరణం చలలగా ఉననపపుడు ఈ నొపపులు ఎకకువగా ఉననాయి. ఆమె తన మోకాళలను వంచి నేల మీద గాని కురచీలో గాని  కూరచోలేరు. ఎకకువ దూరం నడవలేరు. అలలోపతీ వైదయుడు ఆమెకు ఔషధం ఇచచి, మోకాళళకు రాసుకోవడానికి లేపనం కూడా ఇచచారు. కానీ అవేమీ ఉపయోగపడలేదు. చలలని వాతావరణం, ఒతతిడి మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పి 02877...USA

2012 అకటోబరు 27న, 71 ఏళల వయకతి ఎడమ కాలి మోకాలులో తీవరమైన నొపపితో నడవడానికి ఇబబంది కలగడంతో చికితసకోసం  నిపుణుడిని కలవడానికి వచచారు. అతని వైదయుడు దీనని తీవరమైన ఆరథరైటిస అని నిరధారించారు. కాబటటి డిసెంబర 18న మోకాలి శసతర చికితసకు పరణాళిక సిదధం చేయబడింది. అతనికి CC20.3 Arthritis…TDSగా ఇచచారు. రెండు రోజులలో అతను 90 శాతం మెరుగైనటలు తెలిపారు. కానీఆ తరువాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లి పాదమునకు గాయం 01644...USA

సుమారు నాలుగు సంవతసరాల వయసు కలిగిన అభయాసకుని ఆడ పిలలి ఇంటికి వసతూ తన ఎడమ పాదము పై బరువు మోపకుండా పైకెతతి కుంటుకుంటూ వచచింది. పిలలి జుటటు మీద కొనని రకతపు చుకకలు కూడా ఉననాయి. ఆ పిలలి బదధకంగా కనిపించింది మరియు బంతివలె (ముడుచుకొని)పడుకో పెటటాలని పరయతనించింది. రకతంఎకకడ వచచిందో అభయాసకునికి కనపడలేదు కనుక సాయిరాం హీలింగ  వైబరేషన మిషను తో పిలలి చితరానని రేమిడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పెల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ 11476...India

46 ఏళల మహిళకు కంపయూటర ఎకకువగా ఉపయోగించడం వలల కారపల టననెల సిండరోమ(పరధాన నరము పరెస అవడం వలన మణికటటువదద ఏరపడే నొపపి) వయాధి ఏరపడింది. నాలుగు నెలలుగా ఆమెకు మడి కటటు చేతులు మరియు వేళలలో నొపపి బాగా ఉంది. మణికటటు నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండడంతో దానితో సరళమైన పనులను చేయడంలో కూడా ఆమె ఇబబంది పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది. ఐతే ఆమెకు మధుమేహం కూడా ఉండడంతో దానికోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి బయట భాగంలో సంక్రమణ (ఇన్ఫెక్షన్), కాళ్ళలో నీరు చేరుట 02711...Malaysia

64 ఏళల మహిళ, గత 3 నెలలకు పైగా, చెవులనుండి, దురగంధపూరితమైన దరవం కారుతూ బాధపడుతోంది. అంతేకాక 10 రోజులై ఆమెకాళలు ఎరరగా, వాచిపోయేయి. ఇపపటికే ఆమె జిపి (GP), చెవి సంకరమణ కోసం యాంటీబయాటికస మాతరమేకాక, ఆమె కాళలలో నీరు నిలుపుదలకోసం మాతరలు సూచించిరి. ఆమె కు జూన 13, 2011 న కరింది పరిహారం ఇచచిరి:

#1. NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + OM10 Ear + BR19 Ear…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి పగుళ్ళు మరియు కాళ్ళలో పరాధీయ రక్తనాళాల (ఫెరిఫెరల్ వాస్కులర్) వ్యాధి 12051...India

86 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక సమసయలతో చికితసా నిపుణుడి వదదకు వచచారు. 1) చాలా సంవతసరాలుగా కాలి మడమ మరియు వెననునొపపి 2) రెండు పాదాల పైనా పగుళళు 3) పరాధీయ రకతనాళాల (కాళళలో రకత  పరసరణకు అవరోధం) వయాధి; దీనివలల కాళళలో విపరీతమైన నొపపి నడవడానికి కూడా చేతకాని పరిసథితి. గతంలో వీరు హొమియోపతీ, ఆకయుపంకచర, అలోపతి, చికితసలు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనంలేదు. 2013 ఆగసటులో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పూర్తిగా నయమైన మల్టిపుల్ మైలోమా (ఒక రకమైన క్యాన్సర్) Missing...India

ఒక 51 ఏళళ వయకతికి ఒక రకమైన బోన మేరో కయానసర ఉననటలు డాకటరలు చెపపారు. ఒక సంవతసరం పాటు ఈ రోగము చేత ఈ పేషంటు మంచము పటటారు. ఈ వయకతికి కుడి భుజంలో కీలు ఫరాకచర అయింది. డాకటరలు ఈ వయకతికి నయంకావడం అసాధయమని చెపపారు. ఈ పేషంటు ఒక వైబరియానికస అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడడాయి:

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నల్లమందు వ్యసనం మరియు ఇతర సమస్యలు 02638...Iran

సంపాదకుని వయాఖయానం:
ఈ సాధకుడు కింద కేసులలో మరింత వివరాలను ఇవవలేదని విచారం వయకతం చేసతుననాము

ఒక పేషంట ఏడేళళ వయససు నుండి నలలమందు వయసనానికి గురయయాడు. వైబరో మందు CC15.3 Addictions తీసుకునన కొదది కాలానికి ఈ వయసనం నుండి విముకతి పొందాడు.

మరొక పేషంటు మెడ మరియు భుజాల నొపపితో ఎనిమిది నెలలు భాధపడింది. కండరాలు మరియు కీళళకు సంభందించిన CC20.2 SMJ pain తీసుకోవడంతో ఈమెకు నొప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్లాంటార్ ఫేసిఐటిస్ (మడమ భాగంలో సమస్య) 11205...India

ఒక 52 ఏళళ మహిళ ఎనిమిది నెలల పాటు మడము వాపుతో భాధపడింది. వైదయుడు ఇచచిన మందులతో ఈమెకు ఉపశమనం కలుగలేదు. ఆమె మడము భాగంలోనునన ఎముకలో వరసగా కొదది రోజుల పాటు ఇంజెకషనలు ఇసతే ఉపశమనం కలుగే అవకాశముందని వైదయుడు చెపపారు. ఈ భాదాకరమైన చికితసను నిరాకరించి, ఈ రోగి ఒక వైబరియానికస  చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఒక సంవతసరం కరితం ఈమెకు సయాటికా సమసయ కూడా ఉండేదని వైబరో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

PCOD లేదా పోలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ డిసీస్ (అండకోశాలలో తిత్తులు) 10728...India

ఒక 42 ఏళళ మహిళ తన ఋతు కాలాల సమయంలో అధిక రకతసరావం సమసయతో పాటు విపరీతమైన నొపపితో భాధపడేది. అంతేకాకుండా, ఈ రోగి అండకోశాలలో అనేక తితతులు ఉండేవి మరియు ఋతు కాలాలు అపకరమంగా ఉండేవి. ఈమెకు ఈ కరింద రాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి:
CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS

ఈ చికితసను పరారంభించిన ఒక నెల తరవాత రోగియొకక ఋతు కరమం, నొపపి లేకుండా సాధారణంగా మారింది,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి కండరాల నొప్పి, ఒత్తిడి మరియు శక్తి తక్కువగా ఉండే సమస్య 02804...India

ఒక 39 ఏళళ మహిళ, ఒక సంవతసరముగా కాలి కండరాల నొపపితో భాధపడేది. ఆమెకు ఒతతిడి మరియు శకతి తకకువగా ఉండటం సమసయలు కూడా ఉండేవి. వీటినుండి ఉపశమనం కొరకు ఆమె చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఆమె కాలి నొపపి తగగడానికి పెయిన కిలలెరలు, ఒతతిడి మరియు తకకువ శకతి సమసయల ఉపశమనానికి అలలోపతి వైదయం చేయించుకుంది కాని సఫలితాలు లభించలేదు.

ఆమెకు కరింది మందులు ఇవవటం జరిగింది:
CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, అధికరక్తపోటు & మానసికంగా నిరాశ 10001...India

మే 2008 లో, పరాకటీషనర యొకక దూరపు బంధువైన, 52 సం.ల. ఒక సతరీ రోగి, మధుమేహం మరియు అధిక రకతపోటుకోసం చికితస కోరింది. ఆమెకు 10 ఏళల కరితమే మధుమేహం వుననటలు కనుగొనిరి. ఆమె ఇపపుడు ఇనసులిన మీద ఆధారపడుతోంది. ఆమె పరతి రోజు, రెండు పూటలా భోజనం ముందు 15 యూనిటలు ఇనసులిన తీసుకుంటుననది. దీనివలల ఆమె (రాండమ) రకతoలోచకకెర 150 లో వుననది. అంతేకాక, ఆమె 3 సం.లుగా అధిక రకతపోటు కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రేమలో వైఫల్యం 11467...India

25 సంవతసరముల వయససు గల ఒక ఉపాధయాయుడు చాలా ఒతతిడికి గురయయి మనసతాపం చెంది ఉననారు. దీనికి పరధాన కారణం ఏమిటి అంటే 5సంవతసరములుగా ఇతనిని పరేమించి పెళళి చేసుకోవాలని అనుకునన సమయానికి ఆయువతి వేరొకరితో పరేమలో పడేసరికి ఇతను చాలా మనసతాపం చెందారు. అంతే కాకుండా ఇతను తన ఉదవేగాలను నియంతరణ చేసుకునేందుకు కూడా చాలా కషటం అయయింది. దీంతో పాటు ఇతనికి మెడ, భుజాలు కూడా నొపపి పెట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fractured ankle 11414...India

A 73-year-old man fell from his bicycle, suffered a painful fracture of right ankle and was admitted to hospital for treatment on 6 December 2013. His X-rays showed that he needed surgery (see image, left), but the surgery could not be performed because blood tests revealed that he had Hepatitis C and was suffering from kidney failure (Blood Urea: 139.9,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sciatica and Incontinence 03502...USA

A 63-year-old man requested treatment for sciatica pain in his right leg with nerve involvement and a need to urinate 2-3 times a night. Both symptoms had been going on for a month prior to the contact (19 August 2014). They appeared at the same time, so the practitioner suspected that the incontinence was linked to sciatica. The patient had tried...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Headache, Back & Shoulder Pain and Depression 03507...UK

A successful businessman (age 50) was involved in a car crash during the Mumbai floods in August 2005.  He sustained serious head injuries to the left side of his head and was in a coma for two months. When he awoke, he found that his right hand was paralysed and he had stiffness in the right leg. After months of physiotherapy, he recovered almost...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

SMJ pain, Hay fever, Vertigo and Constipation 02894...UK

A 41-year-old female patient complained of lower back pain, hay fever and constipation, among other problems. For two years, she had been getting pain, numbness and pins-and-needles sensation in her lower back and legs, also neck and shoulder pain, dizziness, disturbed sleep, hay fever with heavy sneezing, and severe constipation with hard, bloody stools from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స Missing...India

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీటకాల కాటు మరియు గాయాలు 11176...India

55 ఏళల వయకతి కి కీటకాల కాటు వలల పుండలు ఏరపడి, గత 25 సంవతసరాలుగా వాటినుండి చీము మరియు రకతము సరవిసతుననాయి. 20 సంవతసరాల కరితం అతని తలలి పాముకాటుకు గురై చనిపోయిన కోపంతో ఆ వయకతి పాముని చంపాడు. ఈ సంఘటన అతని మనసు పై గాఢంగా నాటుకొని  తన సమసయకు ఇది ఒక కారణమేమో అని భావించ సాగారు. అలలోపతి మందులు అతనికి ఏమాతరము ఉపశమనము ఇవవలేదు. 2013 ఫిబరవరిలో ఒక  వైబరియో వైదయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెటాస్టాటిక్ బోన్ క్యాన్సర్ 01768...Greece

జనవరి 6వ తేదీన 3 సంవతసరాలుగా రొమముపై కేనసర తో బాధ పడుతునన62 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనర వదదకు చికితస కోసం వచచారు. శసతర చికితస దవారా సతనమును తొలగించడం, కీమోథెరపీ పూరతిగా తీసుకునన పిదప ఆమెకు 2013 జూన వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తరవాత వళళంతా నొపపులు రావడం మొదలు పెటటాయి. 2013 డిసెంబర 23న పరీకషల అనంతరం ఆమెకు మెటాసటాటిక బోన కయానసర అని చెపపారు. రెండు వారాలు అనంతరం ఆమె కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు 11520...India

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరము ములు మరియు నాడీ తంతువుల వద్ద అస్వస్థత (మాయాస్తెనీయ గ్రావిస్) 10001...India

55 సంవతసరాల మహిళా సహాయక చికితసా నిపుణురాలు 2001 నుండి మాయాసతెనీయ గరావిస వయాధితో బాధ పడుతూ 2014.జూన నెలలో పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఆమె శరీరంలో కండరాలననీ ఈ వయాధికి గురయయాయి. కానీ ముఖయంగా ఈమెకు గల మూడు సమసయలు బాగా ఇబబంది పెడుతుననాయి. అవి 1. ఈమెకు దవందవ దృషటి (వసతువులు రెండుగా కనబడడం) ఉండడంతో దృషటిని ఒకే చోట నిలపలేరు. దీనివలన ఆమె 15 నిమిషాలకు మించి చదవలేరు. రాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gangrene, Scar Tissue 01616...Croatia

An experienced practitioner aged 59 consulted a senior Practitioner 02793…USA for herself on a case of gangrene. She had been bitten by a dog in October 2014. Her right hand was mangled and the little finger was badly injured. Osteomyelitis developed in the finger bone and gangrene spread in the hand. The infection...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ భాద 12051...India

ఒక 75 ఏళళ వృదధుడు రోజుకి ఒకటి నుండి రెండు కిలోమీటరలు నడవగలిగేవారు. హఠాతతుగా 2014 మారచలో ఒక రోజు ఆయిన కుడి మోకాలులో విపరీతమైన నొపపివలల నడవలేక పోయారు. డాపలర సొనోగరఫీ, ఎకసరే, MRI మరియు ఇతర పరీకషల దవారా ఆయన యొకక కుడి మోకాలులో ఆసటియో ఆరథరైటిస (కీళళ భాద) ఉందని డాకటర నిరధారించారు. ఒక నెల పైన అలలోపతి మందులు వాడినపపడికి ఫలితం కనపడలేదు. ఆయిన మరో వైదయుడిని సంపరదించినప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ధీర్గకాలిక వీపు నొప్పి మరియు శయాటికా 02892...Australia

ఇరవై ఏళళగా వీపు మరియు మెడ నొపపితో భాదపడుతునన ఒక 48 ఏళళ మహిళ, ఒక సాయి భకతుడు దవారా అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆమెకు శయాటికా నొపపి మరియు పాదాలలో మండుతునన సంచలనం కూడా ఉండేవి. దీనికి కారణం పరసవ సమయంలో ఆమెకు ఇచచిన ఎపిడయూరల వలన అయయుండచచని ఆమె చెపపింది.19 ఏళళ వయససపపుడు ఒక కారు పరమాదంలో ఆమె కోకికస (వెననుపూసలు కలిసి ఏరపడే తరికోణాకారపు చినన ఎముక) దెబబ తిందని చెపపింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ వాపులు 02817...India

అభయాసకుడు వరాసినది: మేము విజయవంతంగా నయంచేసిన వయాదులలో కీలలవాపు ఒకటి. నేను ఇంతకముందు ఈ సమసయతో భాదధపడడాను కనుక ఈ భాద ఎలావుంటుందో ఊహించగలను. ఈ సమసయకి మందు తయారు చేసతునపపుడలలా భగవంతుడు నాదేగగరే ఉననటలు అనిపిసతుంది.

ఒక 49 ఏళళ మహిళ ఏడేళళగా భాదపడుతునన కీళళ వాపుల సమసయవలల ననను సంపరదించింది. ఆమెకు మోకాళళు,మోచేతులు మరియు భుజాలలొ నొపపి తీవరంగా ఉండేది. దీనివలల ఆమెకు నిదరపట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ వాపులు ,రుతుక్రమంలో అపక్రమత మరియు PCOD 02817...India

ఒక 43 ఏళళ మహిళ వీపు మరియు కీళళ నొపపులతో భాధపడేది. ఆమె కీళళవాపులతో రెండేళళు భాధపడింది. ఆమెకు రుతుకరమంలో అపకరమత ఉండేది. ఆమెకు PCOD  (పాలిసిసతిక ఓవరియన డిసీస ) సమసయ కూడా ఉండడంతో తీవరమైన కడుపునొపపితో భాధపడేది. ఈ వయాదులవలల ఆమె ఎంతో అసౌకరయానికి గురయింది. ఆమెకు తన జుటటు దువవుకోవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. ఆమె దినచరయలలో ఉపదరవం కలిగింది. అలలోపతి మరియు పరకృతి వైదయాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం, పాదాల వాపు, కీళ్ల నొప్పి, మానసిక వ్యాకులత 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: మేము వైబరో మందులు తీసుకుంటుననఒక సనేహితుడి ఇంటలో ఒక 73 ఏళల మహిళను కలుసుకుననాము. ఆ సతరీ గత 15 సంవతసరాల పాటు అనేక సమసయలతో భాధపడింది: ఆమె అరికాళళలో మంట,అరికాళళు మరియు కాలి వేళళలో వాపు నొపపివలన ఆమెకు నడవడం కషటమయింది. దీనివలన మానసిక ఆందోళనకు గురయింది. గత ఐదు సంవతసలుగా  ఆమె కీళళ నొపపులు,ఆపుకొనలేని మూతర విసరజన మరియు హైపోథైరాయిడిజం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ , కీళ్ళ వాపు, ముక్కు నుండి రక్త స్రావము 02779...Japan

ఒక 75 ఏళళ మహిళ తన భరత చనిపోవడంతో మనసు కరుంగి వయాకులత పడింది. కీళళ వాపు వలన ఆమెకు నడవడం చాలా కషటంగా ఉండేది. 2011 నవంబెర లో ముకకులో రకత సరావము వలల ఈమెను ఆసపతరిలో చేరచారు. ఈమె సనేహితురాలు ఈమెను ఒక వైబరో అభయాసకునితో పరిచయం చేసింది. ఈ మహిళకు ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఇవవడం జరిగింది.

CC3.2 Bleeding  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్కిన్సంస్ వ్యాధి(అవయవాల వణుకు రోగం) మరియు సోరియాసిస్(చర్మ వ్యాధి) 02859...India

2013 మారచ లో ఒక 54 ఏళళ వయకతి, అతయంత దు:ఖంతో, తన ఇదదరు అబబాయిల సహాయంతో, అభయాసకుడుని సంపరదించడానికి వచచారు. ఇయన మధయ దశలో ఉనన పారకినసంస వయాధితో గత ఆరు ఏళళగా భాద పడుతుననారు. డెలలిలో ఒక పరభుతవ ఆశపతరిలో అలలోపతి చికితసతో పాటు, ఇయన జాండోపా మూళికను కూడా తీసుకుంటుననారు. వణుకు, ఒళళు భిగువు మరియు నొపపులు కారణంగా ఈయన రోజువారి చరయలకు కుటుంభ సభయుల మీద ఆధారపడేవారు. ఇయనకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ (కున్గుపాటు), మెడ నొప్పి 02859...India

ఒక 27 ఏళళ వయకతి, గత మూడేళళగా భాదపడుతునన తీవరమైన మెడ నొపపితో, 2015 మారచ లో అభయాసకురాలని సంపరదించాడు. అలలోపతి మందులు శాశవత ఉపశమనానని కలిగించలేదు.  జీవితంలో ఉనన అనేక సమసయల కారణంగా, ఈ వయకతి కునగుపాటు, అతి తకకువైన ఆతమ గౌరవం మరియు నతతి సమసయలతో భాదపడేవాడు. ఈ పేషంటుకు ఇచచిన మందులు

మెడ నొపపి కోసం:
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒళ్ళు నొప్పులు, మానసిక దాడులు, మరియు తక్కువ రక్తపోటు 11573...India

2015 ఏపరిల 23 న, ఒక 64 ఏళళ ఉదయోగం విరమించిన ఒక విధుత కారమికుడు,తన భారయా మరియు కుమారుల సహాయంతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇరవై సంవతసరాలుగా, ఈ పేషంటుకునన సమసయలు: శరీరమంతా వాపు మరియు నొపపులు, సకరమంగా లేని మూతర విసరజన, ఉదాసేనత మరియు అతి తకకువ ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి. ఇంతేకాకుండా, ఇతనికి గతంలో ఒక విదయుత సథంభం నుండి పడిపోవడం కారణంగా, కుడి కాలు ఫరాకచర అయయి ఆపరేషన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్ 11573...India

ఒక ఉతసాహమైన 47 ఏళళ మహిళ, ఈ కరింద వరాసిన పలు సమసయలతో అభయాసకుడిని సంపరదించింది

18 ఏళళ కరితం హోమియోపతి మందుల మోతాదు ఎకకువవవడం వలన కలిగిన రకతశరావం (మెదడులో). అదృషటవశాతతూ ఈ సమసయనుండి కోలుకుంది. ఇది జరిగిన ఏడాది తరవాత ఈమకు బినయిన సరవయికల టయూమర ఉందని నిరదారించబడింది. ఈమె, కాళళు మరియు చేతులలో వాపు, నొపపులు మరియు తిమమిరివాయువు వంటి సమసయలకు అలలోపతి మందులు ఉపయోగిసతోంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘ కాలిక గొంతు నొప్పి, చీలమండ నొప్పి మరియు హాట్ ఫ్లష్లు (రుతువిరతి సమయంలో శరీరంలో పెరిగే వేడి) 11964...India

ఒక 54 ఏళళ మహిళ, గొంతులో అంటువయాధి, చీలమండ నొపపి మరియు అపపుడపపుడు శరీరంలో వేడి పెరగడం(రుతువిరతి) సమసయలతో, అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు, గత ఇరవై ఏళళగా దగగు, గొంతు నొపపి, గొంతులో దురద మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో భాదపడుతోంది. ఆహారం తీసుకునన తరవాత, ఈమెకు గొంతులో ఒక గడడ ఉననటలుగా అనిపించేది. ఈమెకు పులలని పదారథాల ఎలరజీ ఉండేది. ఈ మహిళ, గొంతులో సమసయ తీవరమైనపపుడల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అసాధారణ గుండె దడ (క్రమబద్దంగా లేని హృదయ స్పందన), బాధాకరమైన తుంటి 01620...France

77ఏళల మహిళ 20 ఏపరిల 2015న దీరఘకాల గుండెదడ మరియు తుంటి సమసయలకు చికితస చేయమని కోరారు. ఒక ఏడాదిపాటు ఆమెకు తరచూ  కరమబదదము లేని హృదయసపందన ఉండేది. గుండెదడ ఒకకొకకసారి రోజంతా వుండేది. తనకు గుండెజబబు వుననదేమోనని ఆమె భయపడినది. కానీ ఆమె ఎలకటరోకారడియోగరామ (ECG) రిపోరటు మామూలుగానే వుననది.

 అది చాలక ఆమెకు 4నెలల కరితం ఎడమతుంటిలో నొపపులు మొదలైనవి. కానీ ఎకస-రే లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నడుమునొప్పి, నిస్పృహ, బహిష్టుల ఆధిక్యత, అలెర్జీ తుమ్ములు 03529...UAE

38ఏళల మహిళ తనకు గల వివిధ రోగ లకషణాలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె బాలయంలో జరిగిన పరమాదంలో ఆమె తలలిదండరులలో ఒకరిని కోలపోయినపపటినుంచి, ఆమె అలెరజీ తుమములతో బాధపడుతుననారు. గత 4 సం.లు, ఆమె నడుమునొపపి, కాలునొపపుల బాధలతో, ఆమె నేలపై మఠం వేసుకుని, ఎకకువసేపు కూరచో లేకపోతుననారు. నొపపి కారణంగా ఆమె నిసపృహగా వుననది. గత 3 నెలలలో, ఆమెకు బహిషటులు చాలా తరచుగా వసతుననవి. సవామియే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రెటీనైటీస్ పిగ్మెంటోసా, భయతీవ్రత (Panic attacks), అజీర్ణం 02802...UK

ఫిబరవరి 1, 2015న 65 ఏళల వయకతి , జనయుపరంగా వచచిన కంటివయాధి రెటీనైటీస పిగమెంటోసా (RP) చికితసకై వచచారు. అతను 15వ సం.నుండి చటటపరంగా అంధుడిగా పరిగణించ బడేవాడు. కాలకరమంగా అతని దృషటి కషీణించింది. ఇపపుడు అతను నలుపు, బూడిద రంగులని లీలమాతరంగా చూడగలరుకానీ మిగతా రంగులేవీ చూడలేరు. అతను గయాస, అధిక కొలెసటరాల (6.2 mmol / L) వీపునొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను కోపంతో, నిరాశగా వున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తక్కువ రక్తప్రసరణం, వెన్ను నొప్పి, తెల్లకుసుమవ్యాధి, దురద 02799...UK

76 సం.ల. మహిళ చాలా చలలని పాదాలు, వెననునొపపి, తెలలకుసుమవయాధితో బాధపడుతూ 2014 జూలై 23 తేదీన  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. బాలయంనుంచి తకకువ రకతపరసరణ కారణంగా, ఆమె ఎలలపపుడూ అతిశీతలంతో బాధపడేవారు. సపాండిలైటిస (spondylitis) కారణం గా వెననునొపపితో గత 20 సం.లుగా బాధపడుతూ, నొపపి ఉపశమనానికి మాతరలతో చికితస పొందారు,   కానీ తాతకాలికంగా చాలా తకకువ ఉపశమనం కలిగేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నొప్పి, మోకాళ్లలో, కాళ్ళలో బలహీనత 02870...USA

80 ఏళల వయకతి, గతనెలలో (ఆగషటు 2015 లో) పడిపోయినపపుడు అయిన తనకుడికాలి గాయానికి చికితసకోరి వచచినారు. పరమాదం జరిగిన వారానికి, కుడి మోకాలు, పాదానికి మధయనునన పొడుగు యెముకలో నొపపివలల, నడుమునుండి కాలివరకు చాలబాధతో, కుడికాలు వాపు, తొడ, కాలు మీద గాయాలతో, ఆ ముసలాయన తనడాకటర వదదకు వెళళిరి. ఎకస-రే లో ఎముకలేమి విరిగినటలు తెలియలేదు. డాకటర అతనిని మోకాలుకి ‘బరేస’...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భుజంలో ఎముకవిరుగుట 03507...UK

ఏపరిల 9, 2015 న 75ఏళల వయకతి, విరిగిన ఎడమభుజము చికితసకై వచచినారు. 2వారాలవెనుక, అతను గోలఫ ఆడుతుండగా, పడిపోవడం వలన రెండు చోటల చేయి విరిగింది. అతని చేతికి పలాసటర కటటు వేసి, తీవరమైననొపపి తగగుటకు మాతరలు యిచచారు  కాని వానివలల అతనికి ఏమీ ఉపశమనం కలగకపోగా, అతని కడుపులో కూడా ఇబబందులు ఏరపడడాయి. అతను నొపపితో రోజంతా మొదదుబారినటలుగా కూరచుంటారు. రాతరి నొపపి వలల నిదర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చీలమండ, కాలికి గాయాలు 10304...India

28 ఏళల కరమాగార కారమికుడు తన సైకిల పై పోవుచుండగా, ఒక సకూటర ఢీ కొటటింది. అతని ఎడమ చీలమండ వాచిపోయి,   ఎడమమోకాలి కండరాలు గాయపడడవి. అలోపతి చికితస వాడి, విఫలమైన తరవాత, అతను పరమాదం జరిగిన 3నెలలకు అభయాసకునివదదకు చికితసకై వచచారు. అతనికి యీ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

 #1. CC10.1 Emergencies...6TD for 1 day, then TDS  

 #2. CC20.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత గుండెలో చిన్న పోట్లు 02890...USA

వైబరియోనికస వైదయుని 74 ఏళల సోదరికి 2013 లో గుండెపోటు వచచి, గుండె-బైపాస శసతరచికితస జరిగింది. శసతరచికితస తరవాత, ఏరపడడ చినన రకతం గడడల కారణంగా టరానసిఎంట ఇషిమిక ఆటాకస(TIA) లేదా  చిననసటరోకస అనుభవించారు. దురదృషటవశాతతూ దీనివలన మింగడం/పొరబారడమునకు సంబంధించిన పరేరణను నియంతరించే మెదడులో భాగం పాడయినది. కనుక విశరాంతి సమయంలో కూడా ఆమె తినడం లేదా మాటలాడటం గొంతు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ, భుజాలలో దీర్ఘకాలిక నొప్పి 01339...USA

మారచి 2014 లో, 42 సం.ల చేతులతో చికితస చేసే అభయాసకుడు (హాండస-ఆన హీలర), గత 10 ఏళలుగావునన మెడ, భుజం నొపపికి సహాయం కోరిరి. అతనికి  మెడలో విరుగుతుననటలు నొపపి మొదలై, భుజం పైభాగంలోకి దిగి రెండుభుజాల కీళలకలయిక వదద ఎకకువవుతుననది. భరించలేనినొపపి వలల తనరోగులకు చికితసచేసే శకతి పోతోంది. అతను వివిధ శరీరనిరమాణ చికితసలను పరయతనించాడు. కైరోపరాకటిక చికితసవలల తగగలేదు. అక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల పార్శ్వనొప్పి, అజీర్ణం, భయాందోళనలు, అవయవాల్లో నొప్పి 03507...UK

30 ఏళల మహిళ తన వివిధ ఆరోగయ సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె చాలా సం.ల.నుండి పారశవపు నొపపితో, ఆమలపరభావం వలల అజీరణవయాధి, తేలికపాటి తీవర భయాందోళనలతో 5సం.లకు పైగా బాధపడుతుననారు. గత 2 సం.లుగా, ఆమె కుడిపాదంలో పూరవం జరిగిన శసతరచికితస మూలంగా నొపపిమరియు రెండు మోచేతులలో నొపపి వసతోంది. ఆమె తాతకాలిక ఉపశమనం కోసం గతంలో నొపపిని తగగించే మాతరలు వాడినది కానీ పరసతుతం ఏ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుమునొప్పి, మతిమరుపు, దంత సంక్రమణవ్యాధి 03520...USA

జూన 4, 2015 న, 70 ఏళల వయకతి, నడుమునొపపి, శకతి హీనత, మతిమరుపుల చికితసకోసం అభయాసకుని సంపరదించారు.

10సం.ల కరితం పరారంభించిన నడుమునొపపి, తుంటినొపపిగా అతను నమమారు. పరసతుతం అతను తలను కొదదిగా వంచినా, తలవాలచినా, కరింద పడుకుననా, దగగినా, తుమమినా, రోజూ బాధపడుతుననారు. 2 నెలలకరితం, అతని నొపపితీవరతతో మంచంనుండి లేవలేక, నిలబడలేక బాధపడడారు. ఏదిఏమైనా, అభయాసకునివదదకు వచచునపుడు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరబంధనం మూలంగా భుజాలమీద, మోచేతి మడుపులో ఏర్పడిన పిక్కలు, మధుమేహం 01096...USA

10 సెపటెంబరు 2014న వృతతిరీతయా డాకటర ఐన ఈ వైబరో అభయాసకురాలికి 62 ఏళల రోగి ఫోన చేసి, తన 2భుజాలు, మోచేయికీళళపై గల 2 కీళలసనాయువులలో గోళీలవంటి (10-25 మిమీ సైజులో) కణుతులతో చాలాబాధగా వుననటలు చెపపారు. గత 2 వారాలుగా నొపపి తీవరతవలల తన మోచేతులను కదలచలేకపోతుననారు. అతనివయాపార సథలంలో జరిగిన అగనిపరమాదం, దానివలల వచచినపొగ, తరవాత నిరమాణపనుల నుండి వచచే దుమము పరభావాలకు లోనవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక కాలునొప్పి 03504...UK

31 జూలై 2015 న, అభయాసకుడు, కాళలనొపపివలల కషటపడుతూ నడుసతునన 70 ఏళల మహిళని చూసారు.  గత 5 సం.ల.లో ఆమె కాళళలోని కండరాల బలహీనత వృదధి చెందుతునన కారణంగా నొపపి సంభవించింది. ఆమె తన డాకటరుకు చూపించారు కానీ నిరదిషట చికితస చేయగల పరిసథితిలో రోగనిరధారణ చేయబడలేదు. ఈనొపపికి ఆమె ఏ మందులను తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు చికితసచేసిన రెమిడీ:

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బంతిగిన్నె కీలునొప్పి 03524...USA

9 జూలై 2015 న, 56 ఏళల వయకతి దెబబతినన కండరాలవలల వచచిన దీరఘకాలిక భుజంనొపపి చికితసకై వచచారు. అతను గత 5 ఏళలుగా ఈ నొపపి తో బాధపడుతుననారు. ఇతర అలలోపతి చికితసలు విఫలమయిన తరువాత, డిసెంబర 2014 లో రోగి తన ఎడమభుజం కలయికవదద (బంతిగిననెకీలు)శసతరచికితస చేయించుకొని ఫిజియో థెరపీ పూరతి చేసారు కాని ఆశించిన ఉపశమనం పొందలేదు. అతను పరసతుతం తన దైనందిన జీవితంలో కారయకలాపాలకు నొపపితగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విరిగిన మణికట్టు వలన నొప్పి 01644...USA

పరాకటీషనర ఇలా వరాసతుననారు: అకటోబర 2012 లో నా ఏ.వి.పి. (AVP) శికషణ తీసుకుంటుననపపుడు, డాకటర అగరవాల మాతోపాటు తీసుకొని వెళళుటకు వెలనెస కిట తయారు చేయమని మాకు చెపపారు. నేను ఇంతకుముందే కిట సిదధపరచి ఉననందుకు  సంతోషించేను. ఏలననగా ఒకనాటి అరధరాతరి, దగగరలోనే వునన, తోటి వైబరో వైదయురాలయిన మితరురాలు (63 సం.లు.) తనను ఆసుపతరికి తీసుకెళళమని ననను పిలిచి అడిగిరి. ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బిగిసుకుపోయిన భుజం 03504...UK

61 సంవతసరాల మహిళ కుడి భుజము బిగిసుకు పోయినందుకు, కుడి చెయయి నొపపికి నవంబర 3 న  పరాకటీషనర ను సంపరదించింది. ఈ విధంగా సంవతసరం నుండి ఇబబంది పడుతుననపపటికీ  కేవలం మసాజ తెరపీ తపప మందులేమి తీసుకోలేదు. నొపపికి కారణం ఏమిటననది తెలియలేదు. ఈమెకు ఇతర ఇబబందులు ఏమీ లేవు. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడినది:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతిపైన నొప్పి 02854...UK

2014 సెపటెంబర 22 వ తేదీన 35 సంవతసరాల మహిళ ఎడమ చేతి నొపపి తో పరాకటీషనర దగగరకు వచచారు. ఈ నొపపి వారం రోజులుగా నరముదగగర నొపపిగాను, మంటగాను, సూది తో గుచచుతుననటలు గానూ ఉంటోంది. దీనివలల ఆమె తన చేతిని ఉపయోగించ లేక ముఖయంగా వంటగదిలో చాలా అవసథ పడుతుననారు. చేతికి బయాండేజ తపప ఆమె మందులేమీ తీసుకొనలేదు. 

ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పి మరియు బిగుసుకు పోయిన భుజాలు 03502...USA

63-సంవతసరాల మహిళ గత రెండు సంవతసరాలుగా భుజాల నొపపి తో బాధ పడుతూ ఉంది. కనీసం ఆమె వంట గదిలో దినచరయలకు సంబంధించిన చినన చినన బరువులు ఎతతడానికి కూడా చాలా దురభరంగా ఉంది. వీరి యొకక అలోపతి డాకటర  దీనిని ఆరథరరైటిస గా గురతించి కొనని జాగరతతలు చెపపారు. వీరికి నోటికి వేసుకోవడానికి మందులే కాక భుజానికి కూడా అపపుడపపుడూ ఇంజకషన ఇచచేవారు. భుజాలకు రాయడానికి ఒక ఆయింట మెంట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలిచీలమండలో ఎముక విరుపు (ఫ్రాక్చర్) 11520...India

2015 సెపటెంబర 28న ఒక 53 ఏళళ వయకతికి కింద పడిపోవడం కారణంగా ఎడమ కాలి చీలమండ లో సనాయువులు (లిగమెంట) భాదితతో పాటు ఎముక విరుపు కలిగింది. కాలు వాచడంతో పాటు తీవర నొపపి కలిగింది(పటం చూడండి).

అపపటికే, రోగికి, శరీరంలో తగినంత రకతపరసరణము జరగనందువలల తొంటికీలులో బంతిగిననెకీలు కలిసిపోయి, చలనశకతి కషీణించింది. వైబరో చికితస దవారా రోగి సొంతంగా నడవ గలిగేవారు మరియు రోజువారి చరయలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మోకాలి కీళ్ళ నొప్పులు 02899...UK

2014 మే 2న, మోకాలి కీళళ నొపపులతో భాదపడుతునన ఒక 58 ఏళళ వయకతి చికితసా నిపుణుడను కలవడం జరిగింది. అతని రోగ చరితర: 11 ఏళళ కరితం, అతనికి తీవర వీపు నొపపి వచచినపపుడు రైకి చికితస దవారా కోలుకుననారు. గత మూడేళళ నుండి, కొంత దూరం నడిచేసరికి అతనికి మోకాళళలో తీవర నొపపి రావడంతో, తనకి కీళళ వాతపు సమసయ మొదలైందని రోగి తలచారు. రోగికి కొనని సంవతసరాల కరితం కుడి మోకాలు నుండి ఒక గడడ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ల శోథ (ఆస్టియో ఆర్త్రైటిస్) 03524...USA

ఒక 80 ఏళల మహిళ, దీరఘకాలిక మోకాళళ నొపపి కి చికితస కోరుతూ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ మహిళ దాదాపు పదిహేను సంవతసరాల పాటు మోకాళళ నొపపులతో బాధపడేది. రోగి యొకక మోకాలి చిపపఎముక కరింద ఉనన కండరములు కందిపోయాయి మరియు మోకాళళు బిరుసుకు పోవటం కారణంగా ఈమెకు నడవటం ఇబబందికరంగా ఉండేది. వైదయుడుచే ఇవవబడిన సటెరాయిడలును తీసుకుంది కానీ ఉపశమనం కలగలేదు. ఈ రోగ సమసయ కారణంగా ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ బిర్రుగానుండుట (సెర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్) 11569...India

2015 ఏపరిల 6 న, నీరసం మరియు తీవర నొపపితో ఒక 62 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత పదిహేనేళలుగా ఈ వయకతికి సెరవైకల సపాండిలైటిస సమసయ కారణంగా, ఉదయం మరియు రాతరివేళలలో రెండు భుజాలు,కాళళు ,ముఖయంగా పికకలు నొపపిగా ఉండేవి. ఎకసరే పరీకషలో రోగికి నడుమ కింద మరియు మెడ వదదనునన వెననెముకలో ఆసటియోఫైటలు ఉననటలుగా తెలిసింది. రోగి కొంత ఉపశమనం కోసం ఇంటిలో రోజువారీ మాలీషు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆహార అలెర్జీ 03522...Mauritius

2015 మే లో ఆహార అలెరజీలతో బాధపడుతునన ఒక 46 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. ఐదేళల కరితం ఇతనికి కేండ ఆహారాల (తయారుచేయబడి డబబాలలో లభించే ఆహారం) అలెరజీ మొదలయింది. ఈ ఆహారానని తీసుకుననపపుడు, ఇతని చేతులు, మెడ మరియు చాతి పై దురదతో కూడిన ఎరరటి మచచలు ఏరపడేవి. రెండేళల తరవాత ఎండు పళళు, గింజలు, కారం, పాల ఉతపతతులు మరియు గలూటెన మరియు పరిజరవేటివలు (ఆహారానని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముకల విరుపు, తలపై గాయాలు మరియు తీవ్ర భాధ 00512...Slovenia

2014 నవంబర 21న కారు పరమాదం భాధితుడైన ఒక 21 ఏళల వయకతిని సలోవినియాలో ఉనన మేరబోర విశవవిదయాలయ ఆసుపతరికి తీసుకువచచారు. తలపై ఏరపడిన తీవర గాయాల కారణంగా సబ డయూరెల హెమటోమా ( మెదడులో నెతతురు గడడ), మెదడులో ఎడీమా (మెదడులో నీరుపటటడం) ముఖంలో మరియు కపాలము అడుగు భాగంలో అనేక ఎముకల విరుపు వంటి సమసయలు ఏరపడి రోగి సపృహ కోలపోయారు. ఆసుపతరిలో పరధాన నరసు తకషణ సహాయం కోరుతూ చికితసా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, డయాబెటిస్ ద్వారా కలిగే పుళ్ళు, వీపు నొప్పి 03516...Canada

2015 జనవరి 15 న, ఒక 40 ఏళల వయకతి టైప-2 డయాబెటిస, ఈ సమసయ కారణంగా కలిగిన పుళళు మరియు వీపు నొపపి వంటి రోగ లకషణాలకు చికితస కోరుతూ వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత మూడు సంవతసరాలుగా రోగి యొకక చకకెర సథాయి అధికంగా(12mmol/L) ఉండటం కారణంగా తకకువ మోతాదులో మెటఫారమిన తీసుకోవడంతో పాటు పరతి రోజు ఇనసులిన ఇంజెకషనలు తీసుకునే అవసరం ఉండేది. అంతే కాకుండా మూడు సంవతసరాల పాటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక మోకాళ్ళ నొప్పులు 02899...UK

దీరఘకాలంగా మోకాళళ నొపపులతో బాధపడుతునన ఒక 58 సంవతసరాల వయకతి 2014 మే 2 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. 11 సంవతసరాల కరితం రోగి తీవర నడుమ నొపపితో బాధపడిన సమయంలో రేయికి చికితస దవారా రోగికి ఉపశమనం కలిగింది. కొనని సంవతసరాల కరితం రోగి యొకక కుడి మోకాలు నుండి ఒక గడడ తీసి వేయబడింది. రోగి యొకక మోకాలి నొపపికి ఇది ఒక ముఖయ కారణం అయయుండవచచు. గత మూడు సంవతసరాల నుండి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చాతి పై గాయం 11578...India

చాతి పై నొపపితో బాధపడుతునన ఒక 9 ఏళల పాపను చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. నాలుగు నెలల కరితం పాఠశాల వదద ఒక బంతి తగిలి పాపకు చాతి పై గాయం ఏరపడింది. పాపకు రొమము వదద వాపు ఏరపడి నొపపి కలిగింది. పాపను వైదయుడు వదదకు తీసుకు వెళళలేదు.

కరింది మందులు పాపకు ఇవవబడినాయి:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి వేళ్ళకు పక్షవాతం 03554...Guyana

2016 అకటోబర 21 న 62-సంవతసరాల మహిళ ఎడమ బొటనవేలుకు వాపు మరియు భరించరాని నొపపి తో 5 నెలలు గా బాధ పడుతూ చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. ఈ వాపు మెలలిగా చెయయంతా వయాపించింది. ఆమె డాకటర ను సంపరదించగా అతను బొటనవేలుకు కననం పెటటి దూది పెటటాడు దానివలల నొపపి నుండి కానీ వాపు నుండి కానీ నివారణ జరగలేదు. మరొక డాకటరను సంపరదించగా వేలికి ఇనఫెకషన ఉందని చెపపి ఆపరేషన చేసి మునపటి డాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎసిడిటీ, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఆర్థరైటిస్ 03552...Qatar

2016, జూలై 21 వ తేదీన  73 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక దీరఘకాలికమైన వయాధుల నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు.30 సంవతసరాలుగా గుండెమంట, ఎసిడిటీ తోబాధపడుతూ ఉననారు దీనికి యంటాసిడ మాతరలు వేసుకుంటూనేఉననారు. అలాగే వీరికి 15 ఏళలుగా కాళళకు దురదలు ఫంగల ఇనఫెకషన వలల ఎరరగా ఉననాయి. దీని నిమితతం డాకటర వదద 12 ఏళలుగా మందులు కాళళకు ఆయింటమెంట వరాసతూనే ఉననారు. ఇంతేకాక వీరు గత 5 సంవత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిళ్ళ వాతము 11582...India

2016 ఆగసట 27 తేదీన 37-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ కీళళ వాతము తో  పరాకటీషనర ను సంపరదించడం జరిగింది.ఇదదరు  పిలలల తలలి ఐన ఈమెకు రెండవ పరసవము తరవాత కీళళ లోనూ వరేళళ లోనూ బొటన వేళళ లోనూ విపరీతమయిన నొపపి కలగ సాగింది. ఈవిధంగా 7 సంవతసరాలుగా  బాధ పడుతోంది..  వీరు నిముసిలిడ మాతరలను  డాకటర సూచన మేరకు BD,గా తీసుకుంటుననారు. అదనంగా వీరు ఆయురవేద ఆయిల మాసేజ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పాల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ (CTS) 11576...India

46-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ కు మే 2016 నుండి కుడి మణికటటుకు (CTS) వయాధి అనగా పరధాన నరము కుంచించుకుపోవడం వలన కలిగే నొపపి తో కూడిన వయాధి వచచింది. ఆమెకు  కంపయూటరలపటల ఆసకతి లేదు,సెలఫోనలు ఉపయోగించరు. వైదయ సంబంధముగా ఈ వయాధికి తగిన కారణమూ తెలియరాలేదు. నాలుగు వారాలుగా ఆమెకు తీవరమైన నొపపి ,మరియు కొంచం వాపు కూడా ఉంటుననాయి.ఇంతేకాక ఈ నొపపి బొటన వరేలు,చూపుడు వరేలు,మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి 11578...India

2016,మే 23వ తేదీన 53-సంవతసరాల వయససుగల వయకతి వెనను నొపపి సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలుసుకుననారు.12 సంవతసరాల కరితం అతని వెననుముక కు  తీవరమైన దెబబతగిలింది. నిజానికి అతని వీపు మొతతానికి నొపపి ఉననపపటికీ కరింది భాగంలో మరి ఎకకువగా ఉంది.అలా పరతీరోజు నొపపితోనే గడిచిపోయేది.ముఖయంగా మంచం మీదనుండి లేవడం నరకపరాయం గా ఉండేది.6 నెలల పాటు అలోపతి మందులు తీసుకుననారు అనంతరం నొపపి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కటి భాగంలో నడుము నొప్పి 03546...France

57సంవతసరాల మహిళ  2017.జనవరి నుండి నడుమునొపపి తో బాధ పడుతుననారు .వీరికి  2011 మరియు 2016 లో నరాలకు సంబంధించిన కొనని సమసయల వలన  తొడకు సంబంధించిన నరానికి శసతర చికితసలు జరిగాయి. పరసతుతం ఆమెకు ఉనన  పరధాన సమసయ ఏమిటంటే  కటి పరాంతంలో వెనను దగగర తీవరమైన నొపపి వసతోంది. 8 నెలల పాటు ఏవో కొనని నొపపి నివారించే నూనెలతో వైదయం చేయించుకుననా పరయోజనం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలి నొప్పి 02799...UK

55 సంవతసరాల వయకతి గత 5 సంవతసరాలుగా ఎడం మోకాలి నొపపి తో బాధ పడుతుననాడు.వీరు 2016.మే 29 న పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. గతంలో వీరికి అనగా  2013 వ సంవతసరంలో నిపుణుల చేత మోకాలిపై రంధరం చేసి శసతర చికితస చేసారు కానీ దాని వలల ఏమీ ఉపయోగం కనిపించలేదు .వీరి మోకాలు వాచి ఉండి వంపడానికి వీలు లేకుండా ఉండి.ఏవయిన మెటలు వంటివి  ఎకకేటపపుడు విపరీతంగా నొపపి వసతోంది.వీరు ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన పళ్ళు మరియు చిగుళ్ళ వ్యాధి 10375...India

47-సంవతసరాల వయకతి గత 6 సంవతసరాలుగా తీవరమైన పళళు మరియు చిగుళళ వయాధితో బాధపడుతుననారు.వీరికి చిగుళళ ఇనఫెకషన మరియు మరియు వాటినుండి రకతసరావం అవుతూ ఉండడం వలన చాలా బాధ ననుభవిసతుననారు. ఇతని పళళు చాలావరకు పింగాణీ పూతను కోలపోయాయి. 40% వదులుగా కూడా ఐపోయాయి. గటటిగా ఉననపదారధాలు ఏమీ కూడా వీరు తినే పరిసథితి లేదు. వీరి కుటుంబ చరితర చూచినటలయితే జనయుపరమైన కారణాల వలన ఈ వయాధి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి 11578...India

2016, మే 23 వ తేదీన 53-సంవతసరాల ఆసటరేలియా దేశసతుడు దీరఘకాలిక వెననునొపపి గురించి పరాకటీషనర ను కలిశారు. 12 సంవతసరాల కరితం అతనికి వీపు పైన తగిలిన దెబబ కారణంగా ఇది ఏరపడింది. ఇతని వీపంతా నొపపి ఉననపపటికీ వీపుకు కరింది భాగంలో  మాతరం నొపపి భరింప రానిదిగా ఉంది. పరతీ రోజూ నొపపితో బాధపడడం ఒక ఎతతైతే పరొదదుటే నిదర మంచం మీదనుండి లేవడంనరక పరాయంగా ఉంది . పేషంటు అలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్, కీళ్ళనొప్పులు, చెవిలో హొరు 12051...India

63-సంవతసరాల వయసుగల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా సోరియాసిస తోనూ గత సంవతసరంగా కీళళనొపపులతోను బాధపడుతుననారు. వీరికి చేతిలో పుండలు, మరియు జాయింటల లో నొపపులు కూడా ఉననాయి. ఇంతేకాకుండా ఒళలంతా దురద కూడా ఉననది. వీరు కీళళనొపపులు నిమితతం అలోపతి మందులు  (మిథోటరెగజేట ) కూడా తీసుకుంటుననారు.

2015 నవంబర లో వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది: 

 #1. CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ నొప్పులు 01448...Germany

64 ఏళల వయకతి 35 సంవతసరాలుగా  రుమటాయిడ ఆరథరైటిస తో బాధపడుతుననారు. ఇది తన వేళలు మరియు మణికటటు కీళలలో వాపుతో పరారంభమై సంవతసరాలు గడిచేకొదదీ కాళళకు, వీపుకు  వయాపించింది. వీరికి తన వేళలు, మణికటటు, చేతులు, కాళళు, మోకాలు మరియు వెనుక అనని కీళళలో తీవరమైన నొపపి మరియు కదలికలేక బిగుసుకుపోవడంతో చాలా ఇబబంది పడుతూ ఉననారు. కాలం గడుసతునన కొదదీ  నొపపి బాగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ మరియు భుజాల నొప్పి 11587...India

6 నెలల కరితం 48-సంవతసరాల మహిళ పరమాదవశాతతూ రిఫరిజిరేటరను గుదదుకొనడం వలన కరిందపడి ఆమె మెడకు గాయం అయయింది. ఆమె మెడ, భుజాలు విపరీతంగా నొపపి పుటటడంతో పాటు ఈ నొపపి కరమంగా వీపు కరిందికి కూడా చేరింది. మెడికల రిపోరట  లో వీపు మరియు నడుముల వదద ఎముకల అమరిక, ఎతతు, సాందరత అంతా సరిగానే ఉంది. ఐతే C4-C5 మరియు C5-C6 డిసకుల అమరికలో సాధారణంగా ఉండవలసిన ఖాళీ కననా కొంచం తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూడు చోట్ల విరిగిన ముంజేతి ఎముక- బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ 03558...France

12 నవంబర 2017, తేదీన 64-ఏళల విశరాంత వైదయుడు  తన బైక మీద కూరచుని ఉండగా కారు వచచి కొటటటం వలన పరమాదం జరిగింది. ఇతనికి వెనను చివరిభాగము చిటలడం మరియు కుడి చేతికి తీవరంగా దెబబలు తగలడం జరిగింది. వీరిని వెంటనే హాసపిటల కి తీసుకువెళళడం జరిగింది. ఐతే పేషంటు వైబరియోనికస చికితస కూడా తీసుకోవాలనుకుననారు. నవంబర 15 నాడు ఆపరేషన చేసి చెదిరిన ఎముకలను దగగర చేరచడానికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాటిక్ అర్త్రైటిస్ 11590...India

33 సంవతసరాల మహిళకు 7 సంవతసరాల కరితం సోరియాసిస వలన తల పైన మచచ ఏరపడింది. ఆటిజం తో బాధ పడుతునన బాబుకు జనమ నిచచిన సంవతసరం తరవాత ఆమెకు ఈ విధంగా ఏరపడింది. పేషంటు తనకు ఈ విధంగా కలగడం ఆటిజం ఉనన  పిలలవాడిని పెంచటం మూలంగా ఏరపడిన సటరెస, మానసిక కుంగుబాటు వలన అని  భావించారు. ఈమె అలోపతి ఆయింటమెంట ను 4 సంవతసరాల పాటు వాడారు. ఇది ఈ మచచ పెరగకుండా ఉపయోగపడింది. కానీ 3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయపడిన కాలు, హెపటైటిస్ - B 11271...India

నవంబర  2016, 19 తేదీన 46-సంవతసరాల వయకతి కాలికి తగిలిన గాయం తాలూకు నొపపి, తిమమిరి, మంట గురించి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. వీరికి 2015 జనవరిలో జరిగిన పరమాదంలో తలకు, కాలికి గాయాలయయాయి. ఈ సందరభంగా హాసపిటలలో వీరికి కాలికి సటీల రాడ వేసారు. కాలినొపపి గురించి డాకటరలను సంపరదించగా కాలిలో ఉనన సరజికల వలన నొపపి వసతోందని వెంటనే హాసపిటలలో దానిని తొలగించుకోవలసిందిగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి, సక్రమంగా రాని ఋతుక్రమము 11595...India

2018, ఫిబరవరి 28 వ తేదీన 35 సంవతసరాల మహిళ గత ఆరు సంవతసరాలుగా వెనను నొపపి తో బాధపడుతూ పరాకటీషనర ను కలిసారు. ఈ నొపపి వెనుక నుండి ముందుకు వయాపిసతూ ఎడమ మోకాలు వరకూ సూదితో గుచచినటలు ఉంటోంది. ఈ నొపపి సాయంతరానికి మరీ ఎకకువవుతుంది. పేషంటు ఈ నొపపికి కారణం మోటార సైకిల మీద పరతీ రోజు తను ఎకకువదూరం పరయాణం చేసతుననందుకు కలిగిందేమో అని భావించారు. ఈమెకు మరొక సమసయ ఏమిటంటే యుక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి బొటన వ్రేళ్ళ మధ్య నొప్పి 11591...India

29 సంవతసరాల మహిళకు గత 6 నెలలుగా ఎడమపాదం బొటనవరేలికి మరియు దాని పరకక వరేలికి మధయ భాగంలో నొపపి వసతోంది. ఈమె బైక నడిపిన పరతీసారీ లేదా కనీసం కొంచం దూరం నడిచినా వాపు వచచి బాధ ఎకకువ ఆవుతోంది. అందుచేత ఇంటలో అకకడకకడా తిరిగినా కూడా ఇబబందే వసతోంది. కనుక పూరతిగా విశరాంతి తీసుకోవడమే నొపపి నుండి నివారణ ఇసతోంది.

పేషంటు యొకక కాలి x-రే రిపోరటులు దవారా కూడా సమసయ ఏమిటననది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్పాన్డిలైటిస్ 11542...India

 గత 6 నెలలుగా మెడ నొపపితో బాధపడుతునన 62-ఏళల వయకతి పరాకటీషనర ను చికితస కోసం సంపరదించారు. పేషంటు డాకటర సూచన మేరకు నెక కాలర ను ధరించి ఉననారు.

వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine…6TD

చికితస పరారంభించిన 24గంటల లోనే రోగికి 25% ఉపశమనం, మూడురోజుల తరువాత 50% ఉపశమనం కలిగింది. పది రోజుల తరువాత పూరతి అనగా 100%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాళ్ళలోనొప్పి 11542...भारत

గత మూడు/నాలుగు సంవతసరాలుగా రెండు కాళళలోనూ నొపపితో బాధపడుతునన 70-సంవతసరాల వయకతి  2018 మే నెలలో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.

వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD

 రెమిడి తీసుకునన 24 గంటల అనంతరం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గ్రోయింగ్ పెయిన్స్ 11594...भारत

10-సంవతసరముల అమమాయి గత 5 సంవతసరములుగా  రెండు కాళళు చేతుల యొకక కండరాల నొపపితో బాధ పడుతూ ఉననది. ఈ నొపపులు మధయాహనము మరియు రాతరి సమయంలో ఇలా వారానికి మూడుసారలు కలగడమేకాక ఆటలలో పాలగొంటే ఇవి మరింత ఎకకువయయేవి. నొపపుల గురించి పాప అరధరాతరి వేళ మెలుకువగా ఉండడం ఇబబందిగా ఉందని ఆమె తండరి తెలియజేసారు. పాపను ఎందరో డాకటరలకు చూపించగా వారు ఈ వయాధిని గరోయింగ పెయినస గా నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహుళ సమస్యలు 02696...India

75-సంవతసరాల మహిళ 400 కిలోమీటరల దూరం పరయాణించి 2018 ఫిబరవరి 11 వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసి  తనను ఎననో సంవతసరాలుగా ఇబబంది పెడుతునన బహుళ సమసయలు గురించి చెపపారు. ఆమెకు తల తిరగడం సమసయ తో పాటు కొననిసారలు మూరఛ పోవడం సమసయ కూడా ఉంది. అంటే కాక కాళళకు విపరీతమైన తిమమిరి వీటివలన ఒకకొకకసారి రాతరంతా మేలుకొని ఉండాలసి వసతోంది. ఈమెకు కీళల నొపపులు, తరుచుగా వచచే తిమమిరులతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జువినైల్ అర్తెరైటీస్ 10355...India

2017 నవంబర 12 వ తేదీన 14 సంవతసరాల అబబాయిని అతని తండరి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచారు. ఈ అబబాయికి వరేళళమధయ  పెదద పరిమాణంలో(10 మి.మీ) ఉనన 7 బొబబలు ఉననాయి.  మరియు బొటన వరేలి కీళల మధయ 2 బొబబలు ఉననాయి. ఇవి మొదటిసారి  నెల కరితం కనబడినపపుడు చిననగా ఎరుపు రంగులో ఉననాయి. వీటి వలన అబబాయికి  మంట మరియు దురద కూడా ఉంది కానీ ఇది భరించ దగినదిగానే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

టెన్నిస్ఎల్బో 03511...UK

58 సంవతసరాల వయకతికి 6 నెలల కరితం కుడి ముంజేతికి టెననిస ఎలబో ఏరపడింది. ఇతను ఒక టెననిస పలేయర కరమం తపపకుండా ఆట ఆడే వాడు కానీ ఇతనికి ఏరపడిన రుగమత కారణంగా ఆటను మాని వేయవలసి వచచింది. ఇతను చినన చినన వసతువులను కూడా పైకి లేప లేక పోయేవాడు. ఫిజియోథెరపీ మరియు ఇంజకషన అతని యొకక బాధను నివారణ చేయలేకపోయాయి. ఫిజియోథెరపీ చేసే వయకతి ఇతని యొకక  భుజం జాయింట దగగర ఉండే స...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఫ్రోజెన్ షోల్డర్ (బిగిసుకుపోయిన భుజము) 02802...UK

54 సంవతసరాల వైబరో చికితసా నిపుణురాలు మరియు ఫిజిషియన  2018 మే 6 వ తేదీ నుండి భుజంలో నొపపి తో బాధ పడుతూ ఉననారు. మొదట  నొపపి తీవరంగా లేకపోవడంతో బహుశా ఎకకువగా పని చేయడం వలల కలిగిందేమో అని ఆవిడ భావించి పటటించు కోలేదు. తరువాత రెండు రోజులలో లో నొపపి ఎంత తీవరమయయిందంటే తనకు రాతరంతా నిదర పటటలేదు.  అందు చేత ఆమె 2018 మే 8వ తేదీన తన దగగర ఎపపుడూ ఉండే మూవ వెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శునకమునకు గాయము 11586...India

గత 8 సంవతసరాలుగాఒక మగ వీధి కుకక అభయాసకుడు నివసించిన అపారటమెంట భవనంలో కాపలాగా ఉంటోంది. సుమారు రెండు సంవతసరాల కరితం ఒక బైక దానిని గుదదుకొని గాయాలు అవడంతో పరథమ చికితస అందించడం జరిగింది. ఐతే  ఫాలో అప లేనందున ఆ కుకక దయనీయ సథితిలో ఉననది. దాని చరమం అంతా దదదురలుతో కపపబడి ఆహారం ఏమీ తినలేని సథితిలో ఉంది.

2017మారచ 25 తేదీన దీనికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC1.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సయాటికా నొప్పి 11600...India

అభయాసకుడి యొకక 75 ఏళల మాతృమూరతి తన కుడి కాలికి ముఖయంగా మోకాలి నరాలకు గత 10 సంవతసరాలుగా నొపపి ఉంటోంది. అవసరమైనపపుడు ఆమె పెయిన కిలలరలను తీసుకునేవారు కానీ ఇది ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచేది.

AVP గా అరహత సాధించిన వెంటనే, అభయాసకుడు ఆమెకు చికితస చేయాలని 2018 ఆగసట 13 న కరింది రెమిడీ ఆమెకు ఇచచారు:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలబద్ధకం మరియు వెన్ను నొప్పి 11587...भारत

63-ఏళల వయసు గల అమెరికన మహిళ దీరఘకాలంగా వెనను దిగువన నొపపితో బాధ పడుతూ ఏడు సంవతసరాల కరితం శసతరచికితస కూడా చేయించుకుననారు. శసతర చికితస తరువాత కూడా నొపపి కొనసాగింది. ఆమెకు సూచింపబడిన నొపపి నివారణలు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచాయి. దీనికి తోడు తీవరమైన మలబదధకం కూడా మొదలైంది అయితే ఆమెకు చేసిన ఆపరేషన తో మలబదదకానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని డాకటర చెపపారు. ఆమె మలబదధకం కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరికాళ్ళ పాదాల శోధము (ప్లాంటర్ ఫెసైటీస్) 11601...भारत

42 సంవతసరాల వయససు గల ఒక మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా తన అరికాళళ పాదాలపై నొపపితో బాధపడుతూ ఉననారు. ఈ పాదాలకు లోతైన పగుళలు కూడా ఉననాయి. గత నాలుగు నెలలుగా నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండి ఆమె నిలబడలేక నడవలేక అవసథ పడుతుననారు. ఆలోపతి మందులు తీసుకుననపపటికీ అవి ఏమాతరం సహాయం చేయకపోగా అరికాళలపై మంట కూడా పరారంభమైంది. అందుచేత వారం తరవాత ఆమె ఆ మందులను ఆపివేశారు.

2018 అకటోబర 7న ఈమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలినొప్పి, ఫ్లోరైడ్ టాక్సిసిటీ 11578...भारत

50-ఏళల మహిళకు గత రెండు సంవతసరాలుగా కుడి మోకాలి వదద విపరీతమైన నొపపి ఉంది. ఈ మోకాలి చుటటూ వాపు కూడా ఉంది. రోగి నివసించిన గరామానికి సంబంధించిన నీటిలో ఫలోరైడ ఉననటలు నిరధారణ అయింది కనుక ఫలోరైడ పరభావము వలననే ఈ నొపపి వసతుననటలుగా అభయాసకుడు భావించారు. రోగి యొకక దంతాలు రంగు కూడా మారిపోయి ఉననటలు అభయాసకుడు గమనించారు.

2018 డిసెంబర 10వ తేదీన ఆమె యొకక సమసయలకు అనుగుణంగా క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్కలో ఎర్లిచియోసిస్, పనోస్టైటిస్ 03571...थाईलैंड

 పరాకటీషనర జూలై 2018 లో AVP గా అరహత సాధించి ఇంటికి తిరిగి వచచాడు. అతను తన 2 సంవతసరాల పెంపుడు కుకక బరౌనీని పొరుగున ఉనన తన సనేహితుడి ఇంటి నుండి తీసుకోవటానికి వెళళినపపుడు, ఆ కుకక  కదలలేని సథితిలో చూసి షాక అయయాడు(చితరానని చూడండి).

అది ఎముకలు మరియు మాంసం కాండ వుండి పరాణం లేని జీవచచంలాగా ఉననది. పరాకటీషనర కుకకను పైకి ఎతతినపపుడు, అది నేల మీద పడిపోయింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తుంటి నొప్పి (స్కియాటిక్ పెయిన్) 11603...भारत

10 సంవతసరాల నుంచి, 68 ఏళల మహిళ తుంటి నొపపి తో బాధపడుతోంది. ఆమెకు నడుము కరింద భాగం నుండి కుడి కాలు వెంబడి కుడి చీలమండ వరకు తీవరమైన నొపపి ఉండేది. మొదటలో 2 నెలలు, ఆమె హోమియోపతి చికితస తీసుకుంది, ఇది ఆమెకు కొంచెం ఉపశమనం మాతరమే ఇచచింది. కానీ అలలోపతి చికితస కొనని నెలలు తీసుకునన తరువాత ఆమెకు పూరతిగా తగగింది. కానీ మళళీ 2 నెలల కరితం నొపపి తిరిగి వచచిoది. ఆమె పరాకటిషనర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయాలు పీడకలలు 03546...France

మెరుగైన ఉదయోగ అవకాశాల కోసం 2017 నవంబర లో 35 ఏళల వయకతి  ఐవరీ కోసట నుంచి బయలుదేరి టయునీషియా వెళలారు.  నాటకీయ పరిసథితులలో సముదరం దాటిన తరవాత అతను 9 నెలలు గరభవతి అయిన తన  భారయకు దూరంగా వలస వచచిన వారి కయాంపులలో లిబియా, ఇటలీ మరియు ఫరానస లలో ఉండవలసి వచచింది. 2018 సెపటెంబర లో ఇటలీలోని ఒక శిబిరంలో ఉననపపుడు అతని మొబైల ఫోన దొంగిలించడానికి ఇదదరు దొంగలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అడల్ట్స్ స్టిల్స్ వ్యాధి 02799...UK

25-సంవతసరాల మహిళ 2012 లో ఆటో ఇనఫలమేటరీ ఆరథరైటిస యొకక అరుదైన రూపమైన అడలట వయాధి తో బాధపడుతుననారు.  ఆమెకు కీళళ వాపుతో పాటు శరీరమంతా కండరాల నొపపితో బాధపడుతుననారు. కొనని నెలలు సటెరాయిడస పై ఉండటం వలల కొంత ఉపశమనం కలిగింది. 2014 అకటోబర లో ఆమె పరిసథితి పూరతిగా దిగజారడం తో ఆమె మూడు వారాల పాటు ఆసపతరిలో చేరింది. తరువాత నొపపి తటటుకోవడం కోసం సటెరాయిడలు మరియు మారఫిన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముక చిట్లడం వల్ల వెన్ను మరియు మోకాలు నొప్పి 11585...India

2015 డిసెంబర లో 34 ఏళల మహిళ తను పని చేసే పరదేశానికి వెళుతూ పరమాద వశాతతు కింద పడిపోవడం వలల నడుము వదద ఫరాకచర అయయింది. ఇది 6 నెలలలో తగగిపోయింది కానీ ఆమెకు తీవరమైన వెనను నొపపి మరియు మోకాలినొపపి ఏరపడడాయి. అదే సమయంలో ఆమె భరత ఒక పరమాదంలో చనిపోవడంతో ఆమెకు మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురైంది. 2015 ఆమె జీవన ఉపాధి కోసం ఎంతో కషటపడాలసి రావడంతో ఆమె కషటాలు రెటటింపయయాయి. రోజువారీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడభాగంలో వెన్నుపూస క్షీణత 03553...Canada

53 సంవతసరాలు వయససు గల వయకతి గత 5 నెలలుగా మెడనొపపితోపాటు భుజం నుండి చేతివేళళ వరకు తిమమిరితో కూడిన నొపపితో భాధపడుతుననాడు. ఇది సరవికల డిసక డీజెనరేషన  లోపంగా నిరథారించారు. పేషెంట కంపయూటర నిపుణుడు కావడం వలన ఎకకువసేపు కంపయూటర మీద పనిచేయడం నొపపికి పరధానకారణంగా భావించారు. బయాడమింటన కరీడకారుడైన ఇతడు  నొపపికారణంగా తన ఆటకు దూరం అయయారు. అలలోపతి చికితసతీసుకోనప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మణికట్టు మరియు మోచేతి కీళ్లలో దీర్ఘకాలిక నొప్పి 11605...India

68  ఏళల మహిళకి 6 నెలల కరితం నుండి తన కుడి ముంజేయి మరియు మోచేయి కీళళలో తేలికపాటి నొపపి పరారంభమైనది. నొపపి పెరగడంతో  రోజువారీ వంటగది పనులను కొనసాగించడం ఆమెకు కషటతరం కావడంతో, ఆమె ఒక ఆరథోపెడిక వైదయుడిని సంపరదించింది, అతను సూచించిన విధంగా పెయిన కిలలర తీసుకుంటూ  జెల ను అపలై చేసేవారు. అతిగా వాడటం వలల ఆమె కండరాలు బలహీనంగా ఉననందున, ఆమె ముంజేయికి కనీసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పి 11602...India

70 సంవతసరాల మహిళకి, గత 6 నెలలగా పెయిన కిలలరస మరియు ఫిజియోతెరఫీ తీసుకుంటుననపపటకి, రెండు మొకాళలలో తీవరమైన నొపపితో భాధపడుతూ నడవడం కషటంగా మరియు కఠిన పరీకషలాగా ఉంటోంది. రెండు నెలల కరితం పరీకష చేయించుకొననపపుడు ఆమెకు కొలెసటరాల ఎకకువసథాయిలో 280 mg/dl ఉననటలు తెలిసింది. దీనినిమితతం ఆమె అలలోపతీ మందులు తీసుకుంటుననారు. 2019మారచి9న, పరాకటీషనరను సందరశించేనాటికి, ఆమెకి రోజు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయం కారణంగా నొప్పి 11606...India

40 సంవతసరాల వయససు గల తకకువ ఆదాయం కలిగిన గరామీణ మహిళ నాలుగు సంవతసరాల కరితం బాత రూంలో జారి పడిన  ఫలితంగా వీపు కరింది భాగం నుండి ఎడమ కాలు, మోకాలు మరియు పాదం వరకు మందకొడిగా ఉండే నొపపికి దారితీసింది. ఆమెకి డాకటరని సంపరదించే సథోమత లేక ఆ నొపపితోనే కాలం వెళళబుచచ సాగారు. ఆమె వైబరియానికస చికితస ఉచితంగా ఇసతారని తెలుసుకుని పరాకటీషనరను సంపరదించారు.  

2019 మారచి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చలికురుపులు (చిల్ బ్లెయిన్స్), మణికట్టు మరియు వ్రేళ్లలో నొప్పి 10354...India

గత పది సంవతసరాలుగా నిరమాణ సథలములలో షిఫటులలో పని చేసతునన 42 ఏళల సీనియర సెకయూరిటీ ఆఫీసర తన చేతుల కీళళ భాగంలో ముఖయంగా మణికటటు వదద తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ముఖయంగా శీతాకాలంలో సాయంతరం పూట చలలని వాతావరణానికి గురికావడం వలల  అతనికి చిబలైనస (చలలగాలి తగిలిన తరవాత రకతనాళాల వాపు, అనంతరం చినన గాయాలు వంటివి ఏరపడి  చేతులు మరియు కాళళు పై చరమానని పరభావితం చేస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్పాండిలైటిస్, చర్మంపై దురద 11614...India

54 ఏళల వయకతి పరాకటీషనరని సందరశించే నాటికి అనేక సమసయలతో బాధపడుతూ ఉననాడు. గత ఆరు నెలలుగా అతనికి భుజం మరియు మెడ రెండింటిలో నిరంతరం నొపపి మరియు దృఢతవంతో పాటు అసౌకరయం లేకుండావాటిని కొంచం కూడా కదిలించలేని సథితి ఏరపడింది. అయినపపటికీ అతను ఎటువంటి  మందులు తీసుకోలేదు. ఈ నొపపులకు అదనంగా మూడు నెలల కరితం అతని ఎడమ చేతి మరియు ఎడమ కాలి ముందరి అంచు చరమం మీద దురద ఏరపడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ద్వైపాక్షిక ధృడతర స్నాయువుల వ్యాధి, మొటిమల రుగ్మత, ముఖముపై మంట 03508...France

47 ఏళల మహిళ తన రెండు చేతులను తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఈ నొపపి మెడ నుండి మణికటటు వరకు ఉంటోంది. 2011లో ఇది దవైపాకషిక సనాయువుల వయాధిగా నిరధారణ చేయబడింది. దీని నిమితతం ఆమెకు పయారాసిటమల మరియు టరమడాల మాతరలు సూచించబడడాయి. 2014 డిసెంబర లో ఆమె రెండు మోకాళళకు కూడా నొపపి ఏరపడింది. బహుశా ఎకకువ గంటలు నిలబడి పనిచేయడం వలన కావచచు. 2015 ఫిబరవరి నాటికి పరిసథితి మరింత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలి మృదులాస్థి (కార్టిలేజ్) గాయం, తొడ కండరములలో గాయం 03508...France

2012లో 25 ఏళల కరీడాకారుడికి తన ఎడమ మోకాలిలో తేలికపాటి నొపపి ఏరపడింది. ఫుటబాల కరీడాకారుడు కావడంతో అతను ఏడు సంవతసరాల వయససు నుండి ఆడుతూ ఉండడం వలన మోకాళలపైన ఎకకువగా శరమ పడుతోంది. ఎంఆరఐ సకాన కారటిలేజ లో ఒక గాయమును చూపించింది. 2015 నవంబరు నుండి ఈ నొపపి తీవరత ఎకకువైనందున అతను కుంటుతూ నడవడం పరారంభించాడు. అతని వైదయుడు వీరికి పయారాసిటమల 1gని  TDS గా మరియు ట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరికాలి మంట, మలబద్ధకము 11613...India

44-ఏళల మహిళ 2009 నుండి తీవరమైన మలబదధకంతో బాధ పడుతుననారు. అలోపతి ఔషధం ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచింది. చాలా సంవతసరాలు ఆమె పరేగు కదలికల నిమితతం ఆయురవేద ఔషధం (తరిఫల చూరణం) తీసుకుననా పరయోజనం కలగలేదు. అలాగే గత నాలుగు సంవతసరాలుగా పరతయేకించి ఉదయం పూట ఆమె మడములలో నొపపిని కలిగి ఉంది. గత నాలుగు నెలలలో నొపపి చాలా తీవరంగా మారి నడవడం కూడా కషటంగా మారింది. వైదయుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పునరావృతం అయ్యే కీళ్లనొప్పి (ఆర్థ్రాల్జియా) - పోస్ట్ చికెన్గున్యా 11622...India

32 సంవతసరాల మహిళ విపరీతమైన కీళల నొపపులు, తలపోటు, శరీరమంతా నొపపులు జవరము అలసటతో 2020 మారచి 12వ తేదీన పరాకటీషనర వదదకు వచచారు. 4 సంవతసరాల కరితం జాయింటలలో వాపు, తలపోటు, జవరము వంటి లకషణాలతో చికెన గునయాకు అలలోపతి మందులు తీసుకుననారు. సంవతసరం తరవాత అధిక ఉషణోగరతతో టైఫాయిడ రాగా ఆమె హాసపిటలలో చికితస తీసుకుననారు. అపపటినుండి పరతీనెలా ఈ లకషణాలు కనిపిసతూ ఉండగా ఆమె అలలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Plantar Fasciitis 01205J...India

A 52 year-old woman had been suffering from an inflamed heel for 8 months. Her doctor had been treating her with medicines, which neither reduced the pain nor cured the condition. She was advised to have a series of injections in the bone of both heels, which, though painful, would possibly cure the condition. She refused this treatment and approached a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leg Muscle Pain, Stress and Low Energy 02804...India

A 39 year-old woman requested treatment for a painful leg muscle which had been troubling her for a year. She was also having difficulty dealing with a stressful work environment as well as being low in energy. She had taken pain killers for the leg pain and had been treated allopathically for the stress and low energy but there was no improvement.

The...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hip Pain 0080J...India

The practitioner had a 72 year-old female patient with hip pain. It was so bad that she had not been able to move or get out of bed for some years. The practitioner gave her:

CC15.1 Brain & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS

After taking the combo regularly for six months, the patient was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Osteomyelitis in Right Shin 02786...Russia

A 59 year-old woman from Azerbaijan came to the practitioners because she had a painful condition in the right shin called osteomyelitis – inflammation of the bone and marrow, usually caused by infection. In this case the shin was a bluish-grey color with necrotic stains in the centre. Along the inside of the bone there were 3 fistulas from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Slipped Disc 02799...UK

A female patient, aged 55, was limping when she came to see the practitioner. She had been suffering from a slipped disc and knee pain for 10 years and even strong pain killers did not reduce her pain. She was given the following:

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 Inflammation + OM3 Bone Irregularity +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hip & Leg Injury 01272J...India

An elderly woman, aged 96, had a fall and fractured her hip and right leg. Despite her age, the allopathic doctors decided to set the fracture under anesthesia to help her become mobile again. The Vibrionics practitioner gave the patient the following combos to help in her recovery after the operation:

#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD

#2....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Painful Back 01176...Bosnia

A  76  year  old  man  phoned  the  practitioner  asking  for  help  with  a  very  painful  back.  The pain extended from the sacral area all the way down to his right knee.  It was so severe that he was hardly able to get out of bed. The problem had first appeared twenty...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back Pain 02854...UK

A 44 year old male patient had suffered with back pain for 22 years due to a sports injury. He was given:

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine...BD

After 3 weeks of taking the medicine the patient felt 50% better and at the end of two months had no back pain. He continues to take the combo OD for the time being.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gangrene of Fractured Leg 11483...India

A 22 year old male met with an accident and the left lower limb was fractured. He was treated in a hospital and a rod was inserted into the fractured limb. Four months later, when the cast was removed, it was found that the fracture had not healed and gangrene had set in. An orthopedic doctor, who was at the medical camp on the 6th January 2013 where the man...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Arthritis 02853...India

 A 50 year old lady had suffered for two years with constant pain in her legs, mainly in her joints especially when it is cold. She could not bend her knees to sit on the floor or even chair and walk very far. An allopathic doctor treated her with oral medicine and gave ointment to massage her legs; neither helped. She was told that the cause was the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acute back-pain 11581...India

A 72-year-old man contacted the practitioner in the evening on 6 November for medicine for his back pain which he had since one week. He never experienced this pain in the past. He gets pain when he bends forward and was unable to get up freely due to severe pain.  He took Brufen (painkiller) - only one tablet in the morning on 6 November and felt very...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chest injury with swollen nipple 11578...India

On 28 April 2016, a nine-year-old girl approached the practitioner as she had been suffering from chest pain and swelling near her nipple for four months. She was hit by a ball in the school. She hadn’t consulted a doctor and now wanted to take vibrionics. She was given the following combo:

CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frozen shoulder 03553...Canada

A 60-year-old lady contacted the practitioner with complaint of pain and stiffness in her left shoulder. She had been suffering for the past 6 months and was given a diagnosis of frozen shoulder. She was prescribed Durotram OD and Ibuprofen BD that were helping her to some extent with respect to pain, but her shoulder was still stiff. Moreover, she was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుడి వైపు నొప్పి మరియు శ్వాస సంబంధమైన అలెర్జీ 11597...India

40 ఏళల మహిళ భుజం నుండి పాదం వరకూ కుడివైపున నొపపితో నాలుగు నెలలుగా బాధపడుతుననారు నొపపి ఆమె నిదరకు భంగం కలిగిసతుననది. ఎముకల డాకటర నొపపి నివారణ మందులు ఇచచారు కానీ ఇది ఉదయం పూట మగతకు కారణమవుతుననందువలన ఆమె ఇంటి పనులను నిరవరతించు కొనుటకు ఆటంకం కలుగుతుననది. మొతతంమీద ఆమె ఈ చికితసను మూడు నెలల కొనసాగించినా ఏ పరయోజనం కలగలేదు. కనుక కొనని గృహ చిటకాలతో నొపపిని తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బిగుసుకుపోయిన భుజం 11620...India

2019 జూన లో 53 ఏళల వయకతికి ఎడమ ముంజేతిలో నొపపి రావడం పరారంభమైంది. కొదది నెలలలో నొపపి బాగా పెరిగి   పరిసథితి ఎంత దురభరంగా మారిందంటే అతను చేయి కూడా ఎతతి లేకపోయాడు. 2019 అకటోబర 11న అతను నయూరాలజిసటును సంపరదించగా దీనిని సతంభించిపోయిన భుజముగా నిరధారించారు. సాధారణంగా మధుమేహ రోగులు భుజము యొకక సతంభన తో ఇబబంది ఉంటారు కనుక వైదయుడు రకతంలో చకకెర పరీకషలకు HbA1C...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పులు 03527...France

72-ఏళల మహిళ మాజీ శారీరక విదయ ఉపాధయాయురాలు మరియు యు.కె జాతీయ వాలీబాల కరీడాకారిణి గత 15 సంవతసరాలుగా మోకాళళ నొపపులతో బాధపడుతుననారు (కుడి మోకాలు లోని నెలవంక వంటిదానికి (మెనిసకస) ఏడు సంవతసరాల కరితం ఆపరేషన చేసారు).  ఆమె ఈ నొపపి నుండి ఉపశమనం కోసం తన కెరీర మొతతం పదేపదే నొపపి నిరోధక మందులు తీసుకుననారు, కానీ 5-6 సంవతసరాల కరితం వాటిని తీసుకోవడం మానేసారు. ఎందుకంటే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్లనొప్పి-పోస్ట్ చికెన్గున్యా 11627...India

57-ఏళల మహిళ 2018లో చికెనగునియాతోబాధపడిన సందరభంలో ఒక నెలరోజుల పాటు అలలోపతి చికితస తీసుకుననారు. ఈ వయాధియొకక సాధారణమైనలకషణం కారణంగా ఆమె వరేళళు, పాదాలు,మరియు మోకాళళవదద నొపపి రెండు సంవతసరాలు కొనసాగింది. ఈ కాలంలో ఆమె ఆయురవేద మందులు మూడు నెలలు తీసుకుననారు కాని ఉపశమనం కలగలేదు. 2020 మే 26న ఆమెపరాకటిషనరవదదకు వచచినపపుడు ఆమె వేరే ఔషధం ఏదీ తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు ఈ కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కడుపులో ఆమ్లము కారణముగా నడుము నొప్పి 11508...India

40- ఏళల మహిళ గత ఏడాది కాలంగా వెననుకరింది భాగంలో తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఇది హైపర ఎసిడిటీ కారణంగా కావచచని ఆమె భావించారు. వారములో అనేకసారలుఆమె సాయంతరం భోజనం తరవాత తరేనుపులుమరియు వాయువునుఅనుభవించారు. 2019 ఫిబరవరిలో ఒక వైదయుడిని సంపరదించారు. మూడు నెలలు పాటు ఆమెకు ఫిజియోథెరపీ మరియు బాహయ చరమం పై పూతగా రాయుటకు ఒక జెల కరీమును సూచించగా వాటితో ఆమెకు పూరతి ఉపశమనం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెలితిరిగిన నరం వలన నడుము నొప్పి 03596...USA

65 ఏళల మహిళ మెడ మరియు భుజం నుండి నడుము కరింది వరకూ వరకు కుడిఅరధ భాగంలో నొపపితో బాధపడుతుననారు.ఇది కోవిడలాకడౌనకారణంగా ఆమె ఇంటి నుండి పని చేయడం పరారంభించిన రెండు నెలల తరవాత అనగా 2020 మే నెల నుండి పరారంభమై మరో రెండు నెలలలో తీవరంగా మారింది. ఆమె పరతీరోజుకండరాలకు విశరాంతి నిచచే ఔషధం, నొపపి నివారణలు రోజుకు రెండుసారలు తీసుకుంటుననారు, మరియు దాదాపు రోజంతా తాపనపయాడకూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక వెన్నునొప్పి 11595...India

72 ఏళల మహిళ గత ఐదేళలుగా వెనను కరింది భాగంలో నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఆమె రోజువారీ నడక నిమితతం చురుకుగానే    ఉంటుననారు కానీ ఎకకడికైనా పరయాణించడానికి, నేలపై కూరచోవడానికి, లేదా ఎకకువ సేపు నిలబడడానికి బయాక సపోరట ధరించాలసి వచచింది. ఆమె హైబిపి కోసం 20 సంవతసరాలు గానూ మరియు హైపో థైరాయిడ కోసం ఒక సంవతసరం నుండి అలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు. ఈ రెండు ఔషధాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మడమ ఎముక అదనపు పెరుగుదల 00123...India

40ఏళల మహిళ గత ఆరు నెలలుగా తన కుడి చీలమండ మరియు పాదాలలో నొపపి మరియు వాపు తో బాధపడుతూ ఉననారు. ఆమె వైదయుడు దీనిని ఎముక అదనపు పెరుగుదలగా గురతించారు. ఈ పెరుగుదలను తొలగించడానికి శసతరచికితస చేయించుకోవలసినదిగా సూచించారు. రోగి అందుకు సుముఖంగా లేనందువలన 2018 ఫిబరవరి 18న పరాకటీషనరు సహాయం కోరగా కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:    

NM59 Pain + NM113 Inflammation +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి, మోకాలినొప్పి, జీర్ణాశయంలో పుండ్లు 03560...India

గత సంవతసర కాలంగా 52 ఏళల మహిళ రోజుకు మూడు నాలుగు గంటలు మాతరమే నిదరపో గలుగుతుననారు. దీని కారణంగా పగటిపూట ఆమె పనిలో అలసట మరియు నిసతేజంగా అనిపించసాగింది. నిదర మాతరలు తీసుకుంటే వాటికి బానిస అవుతానేమో అని భయంతో ఆమె వాటిని తీసుకోవడంలేదు. 2019 జనవరి 3న పరాకటీషనరును సంపరదించగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వృద్ధ శునకానికి కండరాల బలహీనత 03558...France

14 ఏళల ఆడ గోలడెన రిటరీవర అనే జాతి కుకకకు గత పది నెలలుగా ఆరోగయం కరమంగా కషీణించింది. అది ఆకలిని కోలపోయింది, వేడిగా ఉననపపటికీ ఏవైనా దరవపదారధాలు బలవంతంగా తాగాలసిన పరిసథితి ఏరపడింది. ఆమె గంటల కొదదీ ఒకే సథానంలో  పాకషిక కోమా వంటి సథితిలో పడుకొని ఉంటూ కండరాలు పటటు కోలపోతుననది. పశు వైదయులు ఈ వయాధిని కండరాల బలహీనతగా నిరధారణ చేసారు.  తీవరమైన అలసటతో పటుతవం కోల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుము & కీళ్ల నొప్పులు, గ్యాస్ సమస్య 02814...India

32 ఏళల మహిళ సిజేరియన డెలివరీ తరవాత రెండేళలుగా తన వీపు, మోకాళళు, చీలమండ కీళళనొపపి మరియు అజీరణం కారణంగా పరేగులలో గయాస నిలుపుదల సమసయతో బాధపడుతుననారు. ఒక సంవతసరం అలోపతి మందులు తీసుకుననా ఎటువంటి పరయోజనం కలగలేదు.  ఇవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే కలిగించి లకషణాలు తిరిగి పునరావృతం అయయేవి. 2017 ఏపరిల 9న ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:  

CC4.1 Digestion tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలినొప్పి, అధిక రక్తపోటు 11616...India

75 ఏళల మహిళ 15 సంవతసరాల కరితం తన భరత మరణించినపపటి నుంచి మోకాలు నొపపి మరియు అధిక రకతపోటుతో బాధపడుతుననారు. ఆమె “సిదధ” చికితసని ఐదేళలుగా పరయతనించినా గణనీయమైన పరయోజనం ఏమీ కలగలేదు. గత ఐదేళలుగా ఆమె BP కి అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు. ఫలితంగా BP 140/90 వదద నియంతరణలో ఉంటోంది. ఒకకొకకసారి BP ఎకకువ కావడం వలన ఆమెకు తలలో తేలికగా అయిపోయి, బయాలెనసు కోలపోయేలా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎండోమెట్రియాసిస్ కాలినొప్పి అండాశయ తిత్తి 03518...Canada

41 ఏళల మహిళ 2016 సెపటెంబరులో తన కుమారునికి రొమముపాలు ఇవవడం మానేసిన తరవాత తీవరమైన తిమమిరి, నొపపి (నొపపి తీవరత 9-10) మరియు బహిషటు సమయంలో అధిక రకతసరావం కలిగి ఉననారు. ఆమెకు కటి పరాంతంలో నిరంతరము నొపపి (తీవరత 5-9) కూడా కలుగుతూ అది ఎడమ కాలు నుండి ఆమె చీలమండ వరకు పరసరిసతూ ఉంటుంది. 2017 మధయలో వైదయులు దీనిని ఎండోమెటరియాసిస మరియు ఎడమ కాలులో బోలు ఎముకల వయాధి (ఆసటియో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కటి వెన్నుముక నాడీ సంకోచము (స్టెనోసిస్) 12051...India

2019 జనవరిలో 80 ఏళళ వయకతికి కటి దిగువ భాగం నుండి కుడి పాదం వరకు సలుపుతూ నొపపి ఏరపడింది.  డాకటర దీనిని వెననుముక కటి పరాంతంలో నరాల సంకోచంగా నిరధారించారు. అతనికి అంతకు ముందునుండి మోకాలిలో ఆసటియో ఆరథరైటిస ఉనన కారణంగా దానికి 2014 డిసెంబర నుండి #1 CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Anxiety disorder, backache 03553...Canada

A 33-year-old female had severe anxiety for six years owing to traumatic divorce from an abusive husband just three months after marriage. Symptoms included crying often for no reason, disturbed sleep, lack of concentration and sometimes increased heart rate. She was not taking any medication but was doing some breathing exercises for anxiety. Intermittently...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Shoulder pain after healed fracture 11626...India

On 23 Feb 2020, a 61-year-old woman had a fall, causing a hairline fracture in her right shoulder with severe pain. Her arm was wrapped in a crepe bandage, she was prescribed a painkiller and advised rest. After three days she stopped the painkiller for fear of its side effects. The bandage was removed after 45 days as the bone had healed. There was hardly...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sprained ankle 11624...India

A 45-year-old female had a fall while walking on an uneven surface and injured her left ankle three years ago. As there was much pain and swelling she immediately went for an x-ray that confirmed no fracture. The orthopaedist diagnosed it as sprained tendon for which he prescribed physiotherapy for a week and crepe bandage for two months but the swelling...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back pain, stomach ache & acid reflux 11601...India

A 53-year-old male had been suffering from lower back pain for three years due to regularly driving for long periods, both for his business and seva activities. Additionally he suffered from stomach ache, a feeling of heaviness after meals, heartburn due to acid reflux, and he was very stressed due to hectic business schedule. He was not taking any...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Tennis elbow 11632...India

A 65-year-old woman had been suffering from severe right elbow pain radiating to the thumb for the past 25 years. The pain started in 1996 after 10 years of working as a teacher. She had to stretch her arm continuously for long periods to write on the blackboard. The pain slowly worsened to an extent that she could not wear bangles let alone lift a pressure...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rheumatoid Arthritis 11599...India

A 52-year-old female school teacher had been suffering from pain in the small joints of her hands and feet. Her ability to hold a piece of chalk to write on the blackboard was gradually decreasing. Her rheumatologist diagnosed her condition as rheumatoid arthritis and osteoporosis and she started taking prescribed medicines and supplements in Dec 2015....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Severe pain in neck region 03518...India

A 42-year-old man had been suffering from pain at the back of the skull and ears up to the neck for 10 years; it gradually became worse and was now severe. He believed this was caused by wrong posture during prolonged usage of his laptop, eight hours a day. He tried homoeopathy for some months but without much relief. He did not take any allopathic medicine....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pain in arm 03518...India

A 41-year-old female teacher had been suffering from pain in her right arm, more in the elbow, for eight months since the start of online classes during the pandemic. It gradually became worse, causing her to become exhausted by the end of the day. A niggling pain at a rating of seven on a scale of 1:10 was present at all times. While typing on the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hemifacial spasm 11626...India

A 60-year-old woman had been suffering from twitching of muscles on the right side of her face (hemifacial spasm) for four years. The twitching started near the eye and gradually extended to the cheek muscles; her right eye appeared smaller than the left (see pic). Two years ago, she consulted a doctor who prescribed four Botox injections. She took one...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Muscle tear 03601...Nepal

In Aug 2018, a 52-year-old woman had a motorcycle accident. Her right elbow banged against the gravel on the ground. As the arm pain increased over the next two days, she had an x-ray done, this showed no fracture but the doctor diagnosed a tear in the muscle near the elbow. She took the prescribed medicine and used the ointment for one month. This gave her...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee Injury 01339 ...USA

A woman, age 49, contacted the practitioner in March 2012, after hearing from her twin sister how vibrionics had helped her. She had a list of issues. We decided to start treatment with the most problematic in terms of her daily activities. She had torn the Meniscus in her left knee and had been living with daily pain. A torn meniscus is one of the most...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cured-Jaw Bone Deterioration from Radiation Therapy 01339 ...USA

A male patient, age 59, contacted the practitioner through a referral from another patient in June 2012. The patient had neck cancer four years previously. He made a trip to Puttaparthi and Sathya Sai Baba cured him. He now had necrosis of his jawbone from the radiation treatment he had undergone prior to going to India. Necrosis is death of body tissue. It...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leg and Hand Pain 01361 ...USA

A 38-year-old male, was suffering from severe pain in the legs below his knees for over 1 year. None of the medicines given by doctors provided the needed relief. Since he was an ardent priest, praying for the devotees in his temple, he used to perform Japa and Yagnaas for very long hours throughout the year. The patient used to experience severe pain while...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee Replacement Surgery 01644 ...USA

An 86-year-old woman was having knee replacement surgery. She would be in the hospital 3-4 days and then be transferred over to a rehabilitation unit for 8-10 days for physical therapy.

The practitioner started broadcasting early that morning before surgery on September 17th, 2012, with a Sai Ram Healing Vibration Potentiser:

#1. NM20 Injury...transmitted...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cat’s Paw 01644 ...USA

The practitioner's female cat, Callie, age approximately four years, came home limping, holding its left paw up trying not to put weight on it. A few small droplets of blood were on the tips of its fur. The cat seemed somewhat lethargic and just wanted to sit down  and curl up in a  ball. The practitioner could not find where the blood had come...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

High Blood Pressure & Knee Replacement 02864 ...USA

A 70-year-old lady was treated for high blood pressure on 19/1/13 with the help of the following remedy:

#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

On 9/6/13 she came back after a visit to India, with severe knee pain and said she had had a partial knee replacement on her left knee several years ago and now...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Arthritis & Osteoporosis 02870 ...USA

 

A 74-year-old female had a chronic history of arthritis and osteoporosis for the past 10-15 years, and had a double knee replacement two to three years ago. She was also undergoing chronic and severe mental stress and lapses of memory. One day, she fell from her bed while getting up in the middle of the night and landed on her bottom. Although she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back Pain 02870 ...USA

A 48-year-old female had chronic low back pain for more than 5 years. She had pain getting out of bed, getting up from a chair, lifting heavy things, bending and she could not sit straight in the cross-legged position on the floor for long. When she consulted her doctor, he prescribed low back exercises. She has also been using an electric vibratory massager...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frozen Shoulder 02820 ...UK

A 49 year old woman came in April 2013 because she could not move her right arm properly. This is a condition called frozen shoulder. Already three years ago, she had suffered the same thing in her left shoulder and the pain had been very bad. She had tried many different treatments both in India and the UK and had finally ended up in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Multiple Problems 02820 ...UK

This patient, a lady of 36 years came to see me in 2012. She had haemorrhoids (piles) for 8 to 9 years, joint pains for about 7 years, skin irritations for a few years, heart weakness, numbness in the fingers and blocked veins. I started her with:

#1. CC17.2 – Cleansing…TDS

Then two weeks later the following was given:

#2. ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Carpal tunnel syndrome 11632...India

A 39-year-old software professional worked on her laptop for 16 hours/day for over a year, resulting in pain and swelling in her right index and middle fingers in Oct 2020. Also she had tremors in her index finger. The condition became so bad that she was unable to use the two fingers for typing; for more than five months; she had to type with other fingers....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gout 02786 ...Russia

A 58-year-old Russian woman came for help because she had been   diagnosed   with   a   condition   called   gout.   She   had absolutely   no   energy   in   the   entire   length   of  ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vaginal Discharge and Chronic cough 02806 ...Malaysia

 

On June 27th, a 91-year-old Chinese female complained of pain in the legs and knees. She was also having a long-standing chronic cough and was given the following combo: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

Follow up on 4th July revealed that her cough had disappeared...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fibromyalgia 02779 ...Japan

 

A 68 year old lady had suffered from fibromyalgia symptoms with much pain for seven years. She constantly needed sleeping pills because she could not sleep at night due to the pain. In March 2011, she contacted the practitioner and was given the following: 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Lower back and Sacral Pain 02398...Italy

A 35-year-old female patient from Italy was suffering from pain in the coccyx area especially when sitting. The pain started 6 months ago and the doctors diagnosed, based on her X-rays, that the coccyx was in a wrong position. The patient received several osteopathic treatments without any improvements. For one year she was also suffering from pain in the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Baby Pigeon - Leg twisted 02398...Italy

A baby pigeon fell down from the ceiling of the mandir. After a few days at the practitioner's house, it hurt its leg when trying to fly from the carton box where she used to keep him. His leg was completely twisted backwards and he could not move. In January 2012, the baby pigeon was given the following combo in water: 

NM59 Pain + NM63 Back-up +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Extended Lesion in a Ballet Dancer 02494...Italy

Patient’s testimonial: 

“I would like to introduce myself: My name is Alessia Gelmetti, 28 years old. I am a professional ballet  dancer  and  I  am  working  at  the  Fondazione  Arena  di  Verona  as  Principal  Dancer. In 2005, I injured my right foot after a bad...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Tendinitis & Nodules of Hand 02901...Italy

A male pianist of over 50 years of age, for 5 years had painful tendons and nodules in his left hand. This made it difficult to continue his career as a musician. His father, who was also a pianist, had suffered the same problem. The symptoms worsened during summer time, when the fingers got swollen and stiff. In the past he had two surgeries to remove the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Scoliosis with Strong Pain 02915...Italy

A lady 65 years of age, with scoliosis asks for help. For two years she had severe back pain. Doctors could not do  anything.  They  gave  the  patient  only  strong  medicine  to soothe the pain. This gave her a bit of relief, but did not solve the situation. 

During  January and February 2012 she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fractured Lumbar Bone (L5) 11219...India

The patient, a 76 years old female, had a fractured Lumbar (L5) bone, possibly in a fall. As a result of this, she was suffering from irritation in her right thigh, and was not able to sit for a long period of time. She had been suffering for nearly six months from this symptom. 

When the patient came to the practitioner, she was on many prescribed...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Varicose Veins, Arthritis and Osteoporosis 11520...India

A  70-year-old  female  patient  approached  the  practitioner  in  April, 2013. There was pain and bleeding from the veins of the feet for the past two months. The skin on her feet had turned black. She had also been suffering from joint pain and osteoporosis for the  past three years. The practitioner felt...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hairline Fracture, Prostate and Hypertension 11520...India

The  practitioner  02860  was approached in September  2011 by a 45-year-old  male  patient who suffered an accident in the year 2005. He had an upper left hip hairline fracture consequent to which he was kept on traction for six months. Due to incorrect procedures, he was subsequently confined to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Multiple Problems 11520...India

A 79-year-old man approached the practitioner with multiple problems. He was diabetic and had an enlarged prostate. He had also been suffering from constipation for the past thirty years. Recently he had been suffering from a stiff back, frozen shoulder, deafness, enlarged liver and a frequent urge to urinate. The treatment was started in March 2013 and the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Congenital Paralysis 11176...India

A young 2-year-old male child was suffering from congenital paralysis of his lower limbs, unable to move his legs or walk. He belonged to a village in South India where the villagers were affected by usage of Endosulfan insecticide causing many children to be born with disabilities. This boy is one such child. The parents of the child, hearing that there were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back Pain with Swollen Knees and Hypothyroid 11990...India

When a 63-year female patient, came to the camp arranged by the Samiti, she was suffering from back pain, swelling on both knees and hypothyroidism. She could not walk properly for five years, and took many allopathic and ayurvedic treatments. But the relief was only at the time of medication. She had no permanent relief and also hadn’t...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frozen shoulder 10375...India

The practitioner was approached by a 61-year-old female patient suffering from a frozen shoulder on the right side for one and a half years. The patient had been operated on for the left side frozen shoulder earlier and did not want to go through the painful experience once  again  for  the  right  shoulder. She was given: 

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rheumatoid Arthritis 10375...India

A 19-year-old girl working as a nursery school teacher started getting pains in small and big joints, jaws, neck, etc., since Jan, 2013. There was a lot of difficulty in carrying out even simple tasks like lifting a glass. Her doctor diagnosed it as rheumatoid arthritis and put her on strong medicines. But the pains did not subside and she was given expensive...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hashimoto's Thyroiditis, Uterine Cysts, Coeliac Disease, Slipped Disc 00915...Greece

A 45-year-old woman suffering from Hashimoto’s Thyroiditis and excessive stress approached the practitioner. She had multiple problems, namely cysts in her uterus, celiac disease-like symptoms and slipped disc. She was very overweight and had a lot of pain in her foot. So the practitioner talked with her a lot in order to help her to decide to lose...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rheumatoid Arthritis and Coeliac Disease 00915...Greece

A 55-year-old lady had rheumatoid arthritis with excruciating pain in her hands and legs. She was also suffering from symptoms of Coeliac disease resulting in pain and discomfort in the digestive tract, chronic constipation and diarrhoea. She was given the following combo: 

CC4.1  Digestion  tonic  +  CC4.2  Liver  &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sickle Cell Anaemia 01626...Greece

A female, 54 years old, suffers from micro-sickle cell anaemia causing her much pain, joint decay, arthritis and hypothyroidism. Her body is completely crooked and she cannot bend or sit without pain. Along with this, last summer, she also suffered from intense grief. She was given the following combo by the practitioner: 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frozen Shoulder 02295...Greece

A 44-year-old female colleague of the practitioner complained that since November 2012 she had pain  in  her  left  shoulder  whenever  she  moved  it.  One  day  in February 2013 she came to the office and could not move her arm at all, nor could she sleep at night due to the pain. She said she had...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fibromyalgia 02128...Argentina

A 46-year-old woman had been suffering from fibromyalgia for the last 9 years. She had pain all the time and her body movements were rather limited. On September 2013 she met the practitioner and was given: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.4 Muscles & Supportive...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి, భుజం నొప్పి 11235...India

51 ఏళల మహిళకు రెండేళల కరితం నుండి తలనొపపి రావడం పరారంభించింది. సూరయ కాంతి ఐదు నిమిషాలు వంటిమీద సోకినా ఆ రోజంతా వికారంతో తలనొపపిని కలిగిసతుంది. వాంతి తరవాత మాతరమే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆమె పరిసథితి మైగరేన‌గా నిరధారణ అయింది. ఆమె వృతతి రీతయా నెలకు 4-5 సారలు టూర‌కి వెళలాలసి రావడంతో ఎండలో వెళలకుండా ఉండలేకపోయేవారు. అదనంగా, కొనని నెలల కరితము, ఆమెకు మెడపై నొప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ల వాతం 02051...Chile

44 ఏళల మహిళకు శరీరం అంతటా కీళలలోబిగుసుకు పోయినటలు ఉండడం ముఖయంగా ఆమె చేతులలో  ఇది ఎకకువగా ఉంటోంది. ఆమె పరిసథితి కరమంగా కషీణించడం వలన కీళళు వాపు మరియు బాధ తోపాటు విపరీతమైన అలసట మరియు రోజువారీ పనులను నిరవహించడానికి ఆసకతి లోపిసతోంది. ఉదయపు వేళలలో లకషణాలు మరింత అధవాననంగా ఉండటంతో ఆమె కదలడం కూడా కషటమవుతోంది. ఆమెకు 2017లో కీళలనొపపులు ఉననటలు నిరధారణ అయింది మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acidity, leg pain 11633...India

A 60-year-old woman approached the practitioner seeking treatment for her acidity that caused belching, discomfort in stomach and hunger pangs she was having for the past ten years. She had work related tension until her retirement two years ago. She had gained 5 kg weight since then. She also had heaviness in her legs accompanied by pain in the calf...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Calf Pain 03591...Indonesia

A 67-year-old male was suffering from severe pain in his left calf and extreme fatigue for the past two years. He could not stand or walk for more than 15 minutes at a time and got tired quickly while carrying out daily chores, so he felt mentally low and demotivated. Hesitant to take allopathic medication because of possible side effects, he managed simply...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Congenital unfused C7 vertebrae 02494 ...Italy

A 67-year-old female had been diagnosed with an unfused cervical vertebra (C7) at the time of birth. She always had to keep the neck muscles toned by doing many exercises prescribed by the osteopath but she did not wear any neck support. She suffered daily from pain with fluctuating intensity in her right shoulder blade, both arms and hands; these...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee pain 11632...India

During the last five years, a 51-year-old woman has had three accidents resulting in injuries to her left knee. In Dec 2019, when she was suffering from much pain and swelling in the same knee, her doctor diagnosed wear and tear of the cartilage in the knee joint and advised bed rest for two months. This gave her good relief but the pain reappeared after a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back pain 11618...India

A 48-year-old software engineer had been suffering from frequent lower back pain for the past 10 years. Stress caused by long working hours and bending down to lift objects would trigger the back pain that would last for 1 to 3 weeks. He took painkillers and did a few gentle exercises but these provided very little relief. At times, he was in bed for 4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ear infection, breathlessness, skeletal pain 11634...India

The 81-year-old mother of the practitioner suffered from multiple chronic ailments. Ever since the age of 20, she had ear infections with fluid/pus oozing out of both ears because she cleaned her ears with matchsticks. At the age of 41, she underwent surgery on her left ear to curb the oozing of pus but it was unsuccessful and resulted in loss of hearing in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Joints & back pain, sciatica 11627...India

A 60-year-old woman was suffering from pain in all joints and back and sciatica for the past 20 years. She took prescribed painkillers for the first few years but, as they gave her hardly any relief, discontinued them except when the pain was excessive. She noticed that mental stress aggravated the symptoms.

When she approached the practitioner, the pain in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Neck & back pain 11627...India

A 32-year-old woman was suffering from pain in her neck and back for four years and in her feet for one year. It was becoming difficult to finish her household chores as she had to take frequent rests in between. Initially, in 2016, she was taking prescribed painkillers but only when the pain was unbearable. These gave temporary relief but the pain kept...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Neck pain due to prolapsed disc 11632...India

A 45-year-old woman who experienced severe pain in the left side of her neck in June 2015, was prescribed oral painkillers and bed rest for 40 days by her physician. She recovered fully but the pain recurred in July 2016 when she was helping her elderly mother-in-law get up from a chair. She went through the same regimen lasting 40 days and once...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Neck & shoulder pain, neuralgia 11642...India

A 33-year-old woman was suffering from pain in her neck and both shoulders for over five years since Mar 2017. She is a computer teacher and this demands sitting in front of the screen for long hours. She took allopathic medication for the first two years but stopped it as it gave her only 20% relief. She continued to manage the pain by applying an...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Heel pain, cough & migraine 11633...India

A 65-year-old male had mild migraine on the right side 2 to 3 times a week since 2011; the headache was aggravated by bright sunlight and loud noise. He took paracetamol and got relief every time. After his retirement in Oct 2015, the frequency of episodes reduced to once in two months. In Feb 2021, after recovering from a viral fever for which he...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sole pain, indigestion & Covid-19 03611...USA

A 55-year-old woman had several chronic ailments. Since 2017, she was having pain in the soles of her feet and was not able to stand or walk for more than 15 minutes. She managed with over-the-counter painkillers and avoided straining herself. Also, occasional eating out with family would give her a feeling of heaviness and discomfort in stomach for the next...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee pain in young boy 11641...India

A 12-year-old boy, a keen football player, had been experiencing knee pain after playing for an hour, for the past six years. His parents didn’t bother much as the boy got relief after resting for 40 minutes. But as he grew up, the pain level increased and so did the resting time.

Since Mar 2021, the pain had worsened and the boy had to rest for more...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee, shoulder pain & constipation 11642...India

A 50-year-old male was experiencing constant pain in both knees and right shoulder ever since he had an accident in Dec 2019. There was no fracture and a painkiller did the trick. He took it daily for three months and occasionally thereafter when the pain was unbearable. He decided to stop it after six months due to only short-term relief and decided to learn...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Forearm, elbow pain 11605...India

A 68-year-old woman suffered from nagging pain, starting from the right elbow joint to the forearm, for six months since Aug 2018. This occurred while doing day-to-day kitchen chores like sweeping, lifting vegetable bags, kneading flour etc. Attributing the pain to weakness and overuse, her ortho doctor advised complete rest for her right hand, at least...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cervical spondylosis, vertigo, migraine 11632...India

A 52-year-old woman was suffering for the last 10 years since 2011, from stiffness and swelling in the neck and could not move her head to the side and had pain in her right hand. She did not want allopathic treatment but took homoeopathy from 2013 for three years. She discontinued it out of frustration as the pain came back with the same intensity when she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Plantar fasciitis, stress, mood swings 03611...यूएसए

A 40-year-old female was limping due to stabbing pain, swelling and stiffness in the sole of her left foot (more in the heel) since Mar 2022. Her doctor diagnosed it as plantar fasciitis (inflammation of the fibrous tissue along the bottom of the foot, connecting the heel to the toes). She was prescribed painkillers and advised to apply ice, change...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Covid effects, lower back pain 11648...भारत

A 33-year-old female had Covid (Delta) in Apr 2021 and recovered after two months. However, she started having pain and stiffness in all her joints every morning, and this would reduce only after she moved around for a couple of hours. She felt extremely weak and had little energy the whole day. She got infected again with Covid (Omicron)...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee pain 03609...यूएई

A 57-year-old housewife was suffering from stiffness and pain in knee joints for over a year since Dec 2020. Being a Sai devotee since childhood, it was important for her to sit on the floor for bhajans. Both her knees would pain intensely while squatting and getting up from the floor. Thinking the pain was due to her advancing age and so could not...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gout 18004...भारत

A 76-year-old farmer was suffering from swelling, burning sensation, and pain in both his ankles and knees, as well as pain in his finger joints, for the past 22 years. He had difficulty in climbing uphill. Whenever the pain was severe, he had fever also. In the year 2000, his blood test revealed increased uric acid and his condition was diagnosed as gout. He...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee pain 03547...यूएसए

A 61-year-old woman who suffered from swelling and pain in both her knees 15 years ago got cured with homoeopathy, ayurveda, and siddha treatments. However, the knee pain recurred over five years ago after her menopause. The pain would increase with activities like household chores, climbing stairs or trying to stand up. She had been taking homoeopathy along...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee & calf muscle pain 18001...India

Since 2020, a 75-year-old woman suffered from persistent knee and calf muscle pain in both legs. The pain was mild while walking but escalated during the night, making it difficult for her to stretch her legs. She resorted to oil massage on her legs, which provided some relief. Occasionally, she would take a prescribed painkiller when the pain was unbearable....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rheumatoid arthritis 11647...India

A 50-year-old woman had been battling with persistent pain and swelling which initially manifested in her fingers and wrists, for the past 30 years since 1997. In the year 2000, this was diagnosed as rheumatoid arthritis and she had been taking prescribed allopathic medication, both oral and external. Her condition deteriorated over time, leading to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Achilles tendinitis, shoulder pain 03590...USA

A 61-year-old female had been experiencing persistent pain in her left heel for one year after a fall in Dec 2018. So, she had restricted movement, with difficulty in walking. Her doctor diagnosed it as Achilles tendinitis. She applied the prescribed ointment daily and took the painkiller only when the pain was severe; this gave her temporary relief. In Sept...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes, sciatica pain, sleeplessness 03599 & 02726...USA

A 75-year-old female 4’10” in height and 52 kg in weight had, high fasting blood sugar FBS (260 mg/dL fasting, normal being 90 to 130) in spite of taking three different tablets and 3 units of insulin daily, for more than a decade; sciatica and back pain with only 50% improvement on taking homoeopathic treatment for 4 years and also sleeplessness,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Itching & white patch on scalp, knee pain 11650...India

A 60-year-old female had been battling with persistent itch on her frontal scalp since 2010. On scratching, dry scales would falloff leaving behind a white patch. She underwent a frustrating journey through various treatments spanning 13 years. Homoeopathy from 2011 to 2013, gave little relief. Allopathic treatments between 2014 and 2017, including steroids...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pain due to strained muscle 11650...India

A 45-year-old man was suffering from persistent pain in his left upper arm from elbow to shoulder for five months since Dec 2022. The patient attributed it to possible strained muscle while lifting heavy vessels weighing 30-40 kg, during his daily voluntary service as a cook for 15 years. Over the past two weeks, the pain intensified extending to both his...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, knee pain, menses pain & fatigue 11648...India

A 37-year-old female with BMI of 33 had multiple health issues. Since her menarche in 1998, she was having severe pain in her abdomen and breasts every month during her 3-day menses. While homoeopathic pills provided relief, missing a dose would trigger the return of intense pain.  

Soon after her father's passing in 2013, she suffered from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back pain 11648...India

A 44-year-old man had been struggling with lower back pain for the past one year, since Oct 2022. He attributed the pain to his daily 50 km commute to work by motorcycle. Initially manageable with rest and a pain relief spray, his condition worsened in June 2023 when he started using a new motorcycle with a high and narrow seat. The pain would gradually...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Mental agony, fear, severe leg pain 11645...India

A 76-year-old woman, living alone after her husband’s passing in 2012, battled with loneliness, fear, and mental anguish, akin to depression. She found solace in frequent visits to temples and relatives and regularly driving her car. In 2019, her routine was disrupted due to severe right leg pain particularly while driving, the pain worsened with time....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Drooping eyelids (Ptosis) 11632...India

In a monthly vibrionics camp at an old age home, an 80-year-old woman, sought treatment for drooping of eyelids that started in Jan 2022. Initially, she had difficulty in opening her eyes upon waking, feeling as though her eyelids were stuck; she had to open them with her fingers. As the day progressed, her right eyelid would droop fully, while the left only...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి