Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
అస్థిపంజర, కండరాలు మరియు కీళ్ళు (SMJ)

కీళ్ల నొప్పులు మరియు బిగుసు తనం 03112...Greece

18సం.ల. కురరవాడు తన శరీరంలో కీళలననీనొపపిగా ఉననవని, తనశరీరం మొదదుగావుందని, వంచలేనని, వేళలు మరియు కాళలు తిమమిరితనంతో ఉననాయని ఫిరయాదుచేశాడు. తను కదిలినపపుడలలా, తనకీళలలో కరకరమనే శబదం వసతుందని చెపపాడు. అతను వృదధునివలె బాధపడుచుననాడు. ఈ విదంగా అతను గత కొనని నెలలుగా భాద పడుతుననాడు కానీ ఏ వైదయుననీ సంపరదించలేదు. రోగికి ఫిబరవరిలో కరింది విబరియో చికితస పరారంభించారు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్లవాతం 02915...Italy

39 సం.ల. ఒక మహిళ గత 3నెలలుగా కుడిభుజoలో  కీళలవాతం నొపపితో భాద పడుతోంది. ఆ నొపపి ఎంత తీవరంగా ఉందంటే రాతరి పూట ఆమెకు నిదర పటటడంలేదు. విబరియోనికస కు ముందు ఆమె నొపపి తగగించే మాతరలు, మందులు తైలమరధన, లేజర చికితస తీసుకోంది కానీ పెదదగా పరయోజనం కలగలేదు. జనవరి 10, 2014 న, ఆమెకు కరింది మిశరమం ఇవవబడింది:
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలిపిక్కయొక్క ముందఱిభాగములో అస్థిమధ్యశోథ 02786...Russia

కాలిపికకయొకక ముందఱిభాగములో అసథిమధయశోథతో భాదపడుతునన అజెరబైజాన నుండి వచచిన ఒక 59 సంవతసరాల వయసు గల ఒక మహిళ చికితస కొరకు నిపుణులను సంపరదించింది. అసథిమధయశోథ - సాధారణంగా అంటువయాధి కారణంగా కలిగే ఎముక యొకక శోధము మరియు చీము కారుట. ఈ రోగి యొకక కాలిపికకయొకక ముందఱిభాగము నిరజీవమైన మరకలతో పాటు నీలం మరియు భూడిద రంగులో ఉంది. ఎముక లోపల వైపున చీము కారుతునన మూడు భగందరము/నాళవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జారిన మోచిప్ప 02799...UK

55 సంవతసరముల వయసుగల మహిళ కుంటుకుంటూ పరాకటీషనర వదదకు వచచారు. ఈమె జారిన మోచిపప తోనూ మోకాళళ నొపపితోనూ గత 10 సంవతసరాలుగా బాధ పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:  

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 Connective...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తుంటి మరియు కాలికి గాయం 11272...India

96 ఏళళ వయసునన ఒక వృదధ మహిళ కింద పడిపోవడం వలల తుంటి మరియు కుడి కాలు విరిగింది. వయసు అధికంగా ఉననపపటికీ అలోపతి వైదయులు ఆమెకు మతతు ఇచచి ఆమెను తిరిగి సాధారణ సథితికి మారచడానికి నిరణయించారు. అభయాసకుడు రోగికి ఆపరేషన అనంతరం ఆమె తవరగా కోలుకోవడానికి కరింది రెమిడి ఇచచారు:

#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధాకరమైన వెన్ను నొప్పి 01176...Bosnia

76 సంవతసరాల వయసుగల వృదధుడు వెననునొపపితో బాధపడుతూ సహాయం కోసం అధయాసకునికి ఫోన చేశారు. నొపపి వెనను దిగువ పరాంతం నుండి అతని కుడి మోకాలు వరకు విసత రించింది. ఇది చాలా తీవరంగా ఉండడంతో అతను మంచం నుండి దిగడం కూడా కషటమయయేది. 20 సంవతసరాల కరితం మొదటిసారిగా ఈ సమసయ పరారంభమై అపపుడపపుడూ తిరిగి వసతూ ఉండేది. చాలా బలమైన బాధా నివారణలు తీసుకుననపపటికీ ఏ మాతరం ఉపశమనం కలగలేదు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మస్తిష్క (సెరిబ్రల్) క్షీణత 02640...India

ఒక వైబరియో మొబైల వైదయ శిబిరానికి ఒక మహిళా తన సంవతసరాల కుమారుడిని చేతిలో పటటుకుని తీసుకువచచింది. ఎందువలనంటే అతను నడవలేడు, నిలబడలేడు మరియు అతని తల చాల పెదదదిగా ఉండి, కనులు కూడా సతిరంగా లేక చేతులను కూడా పైకేతతలేక పోయేవాడు. చూడటానికి అ దృశయం చాల హృదయవిదారకంగా ఉంది. అందరి హృదయాలు అ బాలుడిని చూచి చలించిపోయాయి.  అతనికి ఈ కరింది రెమిడీలు ఇవవబడడాయి:

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్నునొప్పి 02854...UK

44 సంవతసరాల వయకతి ఆటలలో కలిగిన గాయం కారణంగా గత 22 సంవతసరాలుగా వెననునొపపి తో బాధపడుతుననారు. అతనికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine...BD

రెమిడి పరారంభించిన 3 వారాల తరవాత అతనికి 50% నయమనిపించింది. మూడు నెలలు వాడిన తరవాత నొపపి పూరతిగా మాయమయయంది. ఆ తరవాత రెమిడి ని OD గా కొంతకాలం కొనసాగించారు.
 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విరిగిన కాలి పైన వ్రణము 11483...India

22 సంవతసరాల వయకతికి జరిగిన పరమాదంలో ఎడమ కాలి కరింది భాగము విరిగిపోయింది. అతనికి హాసపిటల లో చికితస చేసి విరిగిన భాగంలో సటీల రాడడు వేసారు. నాలుగు నెలల తరవాత, కటటు విపపినపపుడు అతనికి ఎముక ఇంకా అతుకు కోలేదని దానితో పాటు పుండు కూడా ఏరపడిందని గురతించారు. పేషంటు  2013 జనవరి 6 వ తేదీన మెడికల కయాంపుకు వెళళినపపుడు ఒక ఎముకల వైదయ నిపుణుడు, ఇతనికి కాలు 50% మాతరమే తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్లడ్ నోసోడ్ ద్వారా నయమైన బహుళ వ్యాధులు 02836...India

64 సంవతసరాల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా తీవరమైన మోకాలినొపపి తో బాధపడుతూ ఉననారు. దీనితో పాటు వీరికి  ఉబకాయం, మలబదదకం, నిదరలేమి, ఆందోళన, వతతిడి ఇలా అనేక సమసయలు కూడా ఉననాయి. వీరు నిరవరతించే ఏ వయాపారములో నూ సథిరంగా నిలవలేకపోయారు. మరో సమసయ ఏమిటంటే  గత 7 సంవతసరాలుగా, రెండు కాళళ మడమల పైన జనయుపరమైన ఎకజిమా వయాధితో వీరు బాధపడుతుననారు. 2011 నవంబర 30 వ తేదీన 200C....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ల నొప్పులు 02853...India

50 ఏళల మహిళ గత రెండు సంవతసరాలుగా కాళలలో నొపపులతో బాధపడుతూ ఉననారు. పరధానంగా ఆమె మోకాళళ లో పరతయేకించి వాతావరణం చలలగా ఉననపపుడు ఈ నొపపులు ఎకకువగా ఉననాయి. ఆమె తన మోకాళలను వంచి నేల మీద గాని కురచీలో గాని  కూరచోలేరు. ఎకకువ దూరం నడవలేరు. అలలోపతీ వైదయుడు ఆమెకు ఔషధం ఇచచి, మోకాళళకు రాసుకోవడానికి లేపనం కూడా ఇచచారు. కానీ అవేమీ ఉపయోగపడలేదు. చలలని వాతావరణం, ఒతతిడి మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పి 02877...USA

2012 అకటోబరు 27న, 71 ఏళల వయకతి ఎడమ కాలి మోకాలులో తీవరమైన నొపపితో నడవడానికి ఇబబంది కలగడంతో చికితసకోసం  నిపుణుడిని కలవడానికి వచచారు. అతని వైదయుడు దీనని తీవరమైన ఆరథరైటిస అని నిరధారించారు. కాబటటి డిసెంబర 18న మోకాలి శసతర చికితసకు పరణాళిక సిదధం చేయబడింది. అతనికి CC20.3 Arthritis…TDSగా ఇచచారు. రెండు రోజులలో అతను 90 శాతం మెరుగైనటలు తెలిపారు. కానీఆ తరువాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లి పాదమునకు గాయం 01644...USA

సుమారు నాలుగు సంవతసరాల వయసు కలిగిన అభయాసకుని ఆడ పిలలి ఇంటికి వసతూ తన ఎడమ పాదము పై బరువు మోపకుండా పైకెతతి కుంటుకుంటూ వచచింది. పిలలి జుటటు మీద కొనని రకతపు చుకకలు కూడా ఉననాయి. ఆ పిలలి బదధకంగా కనిపించింది మరియు బంతివలె (ముడుచుకొని)పడుకో పెటటాలని పరయతనించింది. రకతంఎకకడ వచచిందో అభయాసకునికి కనపడలేదు కనుక సాయిరాం హీలింగ  వైబరేషన మిషను తో పిలలి చితరానని రేమిడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పెల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ 11476...India

46 ఏళల మహిళకు కంపయూటర ఎకకువగా ఉపయోగించడం వలల కారపల టననెల సిండరోమ(పరధాన నరము పరెస అవడం వలన మణికటటువదద ఏరపడే నొపపి) వయాధి ఏరపడింది. నాలుగు నెలలుగా ఆమెకు మడి కటటు చేతులు మరియు వేళలలో నొపపి బాగా ఉంది. మణికటటు నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండడంతో దానితో సరళమైన పనులను చేయడంలో కూడా ఆమె ఇబబంది పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది. ఐతే ఆమెకు మధుమేహం కూడా ఉండడంతో దానికోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి బయట భాగంలో సంక్రమణ (ఇన్ఫెక్షన్), కాళ్ళలో నీరు చేరుట 02711...Malaysia

64 ఏళల మహిళ, గత 3 నెలలకు పైగా, చెవులనుండి, దురగంధపూరితమైన దరవం కారుతూ బాధపడుతోంది. అంతేకాక 10 రోజులై ఆమెకాళలు ఎరరగా, వాచిపోయేయి. ఇపపటికే ఆమె జిపి (GP), చెవి సంకరమణ కోసం యాంటీబయాటికస మాతరమేకాక, ఆమె కాళలలో నీరు నిలుపుదలకోసం మాతరలు సూచించిరి. ఆమె కు జూన 13, 2011 న కరింది పరిహారం ఇచచిరి:

#1. NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + OM10 Ear + BR19 Ear…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి పగుళ్ళు మరియు కాళ్ళలో పరాధీయ రక్తనాళాల (ఫెరిఫెరల్ వాస్కులర్) వ్యాధి 12051...India

86 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక సమసయలతో చికితసా నిపుణుడి వదదకు వచచారు. 1) చాలా సంవతసరాలుగా కాలి మడమ మరియు వెననునొపపి 2) రెండు పాదాల పైనా పగుళళు 3) పరాధీయ రకతనాళాల (కాళళలో రకత  పరసరణకు అవరోధం) వయాధి; దీనివలల కాళళలో విపరీతమైన నొపపి నడవడానికి కూడా చేతకాని పరిసథితి. గతంలో వీరు హొమియోపతీ, ఆకయుపంకచర, అలోపతి, చికితసలు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనంలేదు. 2013 ఆగసటులో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పూర్తిగా నయమైన మల్టిపుల్ మైలోమా (ఒక రకమైన క్యాన్సర్)

ఒక 51 ఏళళ వయకతికి ఒక రకమైన బోన మేరో కయానసర ఉననటలు డాకటరలు చెపపారు. ఒక సంవతసరం పాటు ఈ రోగము చేత ఈ పేషంటు మంచము పటటారు. ఈ వయకతికి కుడి భుజంలో కీలు ఫరాకచర అయింది. డాకటరలు ఈ వయకతికి నయంకావడం అసాధయమని చెపపారు. ఈ పేషంటు ఒక వైబరియానికస అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడడాయి:

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నల్లమందు వ్యసనం మరియు ఇతర సమస్యలు 02638...Iran

సంపాదకుని వయాఖయానం:
ఈ సాధకుడు కింద కేసులలో మరింత వివరాలను ఇవవలేదని విచారం వయకతం చేసతుననాము

ఒక పేషంట ఏడేళళ వయససు నుండి నలలమందు వయసనానికి గురయయాడు. వైబరో మందు CC15.3 Addictions తీసుకునన కొదది కాలానికి ఈ వయసనం నుండి విముకతి పొందాడు.

మరొక పేషంటు మెడ మరియు భుజాల నొపపితో ఎనిమిది నెలలు భాధపడింది. కండరాలు మరియు కీళళకు సంభందించిన CC20.2 SMJ pain తీసుకోవడంతో ఈమెకు నొప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్లాంటార్ ఫేసిఐటిస్ (మడమ భాగంలో సమస్య) 11205...India

ఒక 52 ఏళళ మహిళ ఎనిమిది నెలల పాటు మడము వాపుతో భాధపడింది. వైదయుడు ఇచచిన మందులతో ఈమెకు ఉపశమనం కలుగలేదు. ఆమె మడము భాగంలోనునన ఎముకలో వరసగా కొదది రోజుల పాటు ఇంజెకషనలు ఇసతే ఉపశమనం కలుగే అవకాశముందని వైదయుడు చెపపారు. ఈ భాదాకరమైన చికితసను నిరాకరించి, ఈ రోగి ఒక వైబరియానికస  చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఒక సంవతసరం కరితం ఈమెకు సయాటికా సమసయ కూడా ఉండేదని వైబరో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

PCOD లేదా పోలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ డిసీస్ (అండకోశాలలో తిత్తులు) 10728...India

ఒక 42 ఏళళ మహిళ తన ఋతు కాలాల సమయంలో అధిక రకతసరావం సమసయతో పాటు విపరీతమైన నొపపితో భాధపడేది. అంతేకాకుండా, ఈ రోగి అండకోశాలలో అనేక తితతులు ఉండేవి మరియు ఋతు కాలాలు అపకరమంగా ఉండేవి. ఈమెకు ఈ కరింద రాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి:
CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS

ఈ చికితసను పరారంభించిన ఒక నెల తరవాత రోగియొకక ఋతు కరమం, నొపపి లేకుండా సాధారణంగా మారింది,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి కండరాల నొప్పి, ఒత్తిడి మరియు శక్తి తక్కువగా ఉండే సమస్య 02804...India

ఒక 39 ఏళళ మహిళ, ఒక సంవతసరముగా కాలి కండరాల నొపపితో భాధపడేది. ఆమెకు ఒతతిడి మరియు శకతి తకకువగా ఉండటం సమసయలు కూడా ఉండేవి. వీటినుండి ఉపశమనం కొరకు ఆమె చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఆమె కాలి నొపపి తగగడానికి పెయిన కిలలెరలు, ఒతతిడి మరియు తకకువ శకతి సమసయల ఉపశమనానికి అలలోపతి వైదయం చేయించుకుంది కాని సఫలితాలు లభించలేదు.

ఆమెకు కరింది మందులు ఇవవటం జరిగింది:
CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, అధికరక్తపోటు & మానసికంగా నిరాశ

మే 2008 లో, పరాకటీషనర యొకక దూరపు బంధువైన, 52 సం.ల. ఒక సతరీ రోగి, మధుమేహం మరియు అధిక రకతపోటుకోసం చికితస కోరింది. ఆమెకు 10 ఏళల కరితమే మధుమేహం వుననటలు కనుగొనిరి. ఆమె ఇపపుడు ఇనసులిన మీద ఆధారపడుతోంది. ఆమె పరతి రోజు, రెండు పూటలా భోజనం ముందు 15 యూనిటలు ఇనసులిన తీసుకుంటుననది. దీనివలల ఆమె (రాండమ) రకతoలోచకకెర 150 లో వుననది. అంతేకాక, ఆమె 3 సం.లుగా అధిక రకతపోటు కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రేమలో వైఫల్యం 11467...India

25 సంవతసరముల వయససు గల ఒక ఉపాధయాయుడు చాలా ఒతతిడికి గురయయి మనసతాపం చెంది ఉననారు. దీనికి పరధాన కారణం ఏమిటి అంటే 5సంవతసరములుగా ఇతనిని పరేమించి పెళళి చేసుకోవాలని అనుకునన సమయానికి ఆయువతి వేరొకరితో పరేమలో పడేసరికి ఇతను చాలా మనసతాపం చెందారు. అంతే కాకుండా ఇతను తన ఉదవేగాలను నియంతరణ చేసుకునేందుకు కూడా చాలా కషటం అయయింది. దీంతో పాటు ఇతనికి మెడ, భుజాలు కూడా నొపపి పెట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fractured ankle 11414...India

A 73-year-old man fell from his bicycle, suffered a painful fracture of right ankle and was admitted to hospital for treatment on 6 December 2013. His X-rays showed that he needed surgery (see image, left), but the surgery could not be performed because blood tests revealed that he had Hepatitis C and was suffering from kidney failure (Blood Urea: 139.9,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sciatica and Incontinence 03502...USA

A 63-year-old man requested treatment for sciatica pain in his right leg with nerve involvement and a need to urinate 2-3 times a night. Both symptoms had been going on for a month prior to the contact (19 August 2014). They appeared at the same time, so the practitioner suspected that the incontinence was linked to sciatica. The patient had tried...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Headache, Back & Shoulder Pain and Depression 03507...UK

A successful businessman (age 50) was involved in a car crash during the Mumbai floods in August 2005.  He sustained serious head injuries to the left side of his head and was in a coma for two months. When he awoke, he found that his right hand was paralysed and he had stiffness in the right leg. After months of physiotherapy, he recovered almost...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

SMJ pain, Hay fever, Vertigo and Constipation 02894...UK

A 41-year-old female patient complained of lower back pain, hay fever and constipation, among other problems. For two years, she had been getting pain, numbness and pins-and-needles sensation in her lower back and legs, also neck and shoulder pain, dizziness, disturbed sleep, hay fever with heavy sneezing, and severe constipation with hard, bloody stools from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీటకాల కాటు మరియు గాయాలు 11176...India

55 ఏళల వయకతి కి కీటకాల కాటు వలల పుండలు ఏరపడి, గత 25 సంవతసరాలుగా వాటినుండి చీము మరియు రకతము సరవిసతుననాయి. 20 సంవతసరాల కరితం అతని తలలి పాముకాటుకు గురై చనిపోయిన కోపంతో ఆ వయకతి పాముని చంపాడు. ఈ సంఘటన అతని మనసు పై గాఢంగా నాటుకొని  తన సమసయకు ఇది ఒక కారణమేమో అని భావించ సాగారు. అలలోపతి మందులు అతనికి ఏమాతరము ఉపశమనము ఇవవలేదు. 2013 ఫిబరవరిలో ఒక  వైబరియో వైదయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెటాస్టాటిక్ బోన్ క్యాన్సర్ 01768...Greece

జనవరి 6వ తేదీన 3 సంవతసరాలుగా రొమముపై కేనసర తో బాధ పడుతునన62 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనర వదదకు చికితస కోసం వచచారు. శసతర చికితస దవారా సతనమును తొలగించడం, కీమోథెరపీ పూరతిగా తీసుకునన పిదప ఆమెకు 2013 జూన వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తరవాత వళళంతా నొపపులు రావడం మొదలు పెటటాయి. 2013 డిసెంబర 23న పరీకషల అనంతరం ఆమెకు మెటాసటాటిక బోన కయానసర అని చెపపారు. రెండు వారాలు అనంతరం ఆమె కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరము ములు మరియు నాడీ తంతువుల వద్ద అస్వస్థత (మాయాస్తెనీయ గ్రావిస్) 10001...India

55 సంవతసరాల మహిళా సహాయక చికితసా నిపుణురాలు 2001 నుండి మాయాసతెనీయ గరావిస వయాధితో బాధ పడుతూ 2014.జూన నెలలో పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఆమె శరీరంలో కండరాలననీ ఈ వయాధికి గురయయాయి. కానీ ముఖయంగా ఈమెకు గల మూడు సమసయలు బాగా ఇబబంది పెడుతుననాయి. అవి 1. ఈమెకు దవందవ దృషటి (వసతువులు రెండుగా కనబడడం) ఉండడంతో దృషటిని ఒకే చోట నిలపలేరు. దీనివలన ఆమె 15 నిమిషాలకు మించి చదవలేరు. రాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gangrene, Scar Tissue 01616...Croatia

An experienced practitioner aged 59 consulted a senior Practitioner 02793…USA for herself on a case of gangrene. She had been bitten by a dog in October 2014. Her right hand was mangled and the little finger was badly injured. Osteomyelitis developed in the finger bone and gangrene spread in the hand. The infection...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ భాద 12051...India

ఒక 75 ఏళళ వృదధుడు రోజుకి ఒకటి నుండి రెండు కిలోమీటరలు నడవగలిగేవారు. హఠాతతుగా 2014 మారచలో ఒక రోజు ఆయిన కుడి మోకాలులో విపరీతమైన నొపపివలల నడవలేక పోయారు. డాపలర సొనోగరఫీ, ఎకసరే, MRI మరియు ఇతర పరీకషల దవారా ఆయన యొకక కుడి మోకాలులో ఆసటియో ఆరథరైటిస (కీళళ భాద) ఉందని డాకటర నిరధారించారు. ఒక నెల పైన అలలోపతి మందులు వాడినపపడికి ఫలితం కనపడలేదు. ఆయిన మరో వైదయుడిని సంపరదించినప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ధీర్గకాలిక వీపు నొప్పి మరియు శయాటికా 02892...Australia

ఇరవై ఏళళగా వీపు మరియు మెడ నొపపితో భాదపడుతునన ఒక 48 ఏళళ మహిళ, ఒక సాయి భకతుడు దవారా అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆమెకు శయాటికా నొపపి మరియు పాదాలలో మండుతునన సంచలనం కూడా ఉండేవి. దీనికి కారణం పరసవ సమయంలో ఆమెకు ఇచచిన ఎపిడయూరల వలన అయయుండచచని ఆమె చెపపింది.19 ఏళళ వయససపపుడు ఒక కారు పరమాదంలో ఆమె కోకికస (వెననుపూసలు కలిసి ఏరపడే తరికోణాకారపు చినన ఎముక) దెబబ తిందని చెపపింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ వాపులు 02817...India

అభయాసకుడు వరాసినది: మేము విజయవంతంగా నయంచేసిన వయాదులలో కీలలవాపు ఒకటి. నేను ఇంతకముందు ఈ సమసయతో భాదధపడడాను కనుక ఈ భాద ఎలావుంటుందో ఊహించగలను. ఈ సమసయకి మందు తయారు చేసతునపపుడలలా భగవంతుడు నాదేగగరే ఉననటలు అనిపిసతుంది.

ఒక 49 ఏళళ మహిళ ఏడేళళగా భాదపడుతునన కీళళ వాపుల సమసయవలల ననను సంపరదించింది. ఆమెకు మోకాళళు,మోచేతులు మరియు భుజాలలొ నొపపి తీవరంగా ఉండేది. దీనివలల ఆమెకు నిదరపట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ వాపులు ,రుతుక్రమంలో అపక్రమత మరియు PCOD 02817...India

ఒక 43 ఏళళ మహిళ వీపు మరియు కీళళ నొపపులతో భాధపడేది. ఆమె కీళళవాపులతో రెండేళళు భాధపడింది. ఆమెకు రుతుకరమంలో అపకరమత ఉండేది. ఆమెకు PCOD  (పాలిసిసతిక ఓవరియన డిసీస ) సమసయ కూడా ఉండడంతో తీవరమైన కడుపునొపపితో భాధపడేది. ఈ వయాదులవలల ఆమె ఎంతో అసౌకరయానికి గురయింది. ఆమెకు తన జుటటు దువవుకోవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. ఆమె దినచరయలలో ఉపదరవం కలిగింది. అలలోపతి మరియు పరకృతి వైదయాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం, పాదాల వాపు, కీళ్ల నొప్పి, మానసిక వ్యాకులత 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: మేము వైబరో మందులు తీసుకుంటుననఒక సనేహితుడి ఇంటలో ఒక 73 ఏళల మహిళను కలుసుకుననాము. ఆ సతరీ గత 15 సంవతసరాల పాటు అనేక సమసయలతో భాధపడింది: ఆమె అరికాళళలో మంట,అరికాళళు మరియు కాలి వేళళలో వాపు నొపపివలన ఆమెకు నడవడం కషటమయింది. దీనివలన మానసిక ఆందోళనకు గురయింది. గత ఐదు సంవతసలుగా  ఆమె కీళళ నొపపులు,ఆపుకొనలేని మూతర విసరజన మరియు హైపోథైరాయిడిజం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ , కీళ్ళ వాపు, ముక్కు నుండి రక్త స్రావము 02779...Japan

ఒక 75 ఏళళ మహిళ తన భరత చనిపోవడంతో మనసు కరుంగి వయాకులత పడింది. కీళళ వాపు వలన ఆమెకు నడవడం చాలా కషటంగా ఉండేది. 2011 నవంబెర లో ముకకులో రకత సరావము వలల ఈమెను ఆసపతరిలో చేరచారు. ఈమె సనేహితురాలు ఈమెను ఒక వైబరో అభయాసకునితో పరిచయం చేసింది. ఈ మహిళకు ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఇవవడం జరిగింది.

CC3.2 Bleeding  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్కిన్సంస్ వ్యాధి(అవయవాల వణుకు రోగం) మరియు సోరియాసిస్(చర్మ వ్యాధి) 02859...India

2013 మారచ లో ఒక 54 ఏళళ వయకతి, అతయంత దు:ఖంతో, తన ఇదదరు అబబాయిల సహాయంతో, అభయాసకుడుని సంపరదించడానికి వచచారు. ఇయన మధయ దశలో ఉనన పారకినసంస వయాధితో గత ఆరు ఏళళగా భాద పడుతుననారు. డెలలిలో ఒక పరభుతవ ఆశపతరిలో అలలోపతి చికితసతో పాటు, ఇయన జాండోపా మూళికను కూడా తీసుకుంటుననారు. వణుకు, ఒళళు భిగువు మరియు నొపపులు కారణంగా ఈయన రోజువారి చరయలకు కుటుంభ సభయుల మీద ఆధారపడేవారు. ఇయనకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ (కున్గుపాటు), మెడ నొప్పి 02859...India

ఒక 27 ఏళళ వయకతి, గత మూడేళళగా భాదపడుతునన తీవరమైన మెడ నొపపితో, 2015 మారచ లో అభయాసకురాలని సంపరదించాడు. అలలోపతి మందులు శాశవత ఉపశమనానని కలిగించలేదు.  జీవితంలో ఉనన అనేక సమసయల కారణంగా, ఈ వయకతి కునగుపాటు, అతి తకకువైన ఆతమ గౌరవం మరియు నతతి సమసయలతో భాదపడేవాడు. ఈ పేషంటుకు ఇచచిన మందులు

మెడ నొపపి కోసం:
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒళ్ళు నొప్పులు, మానసిక దాడులు, మరియు తక్కువ రక్తపోటు 11573...India

2015 ఏపరిల 23 న, ఒక 64 ఏళళ ఉదయోగం విరమించిన ఒక విధుత కారమికుడు,తన భారయా మరియు కుమారుల సహాయంతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇరవై సంవతసరాలుగా, ఈ పేషంటుకునన సమసయలు: శరీరమంతా వాపు మరియు నొపపులు, సకరమంగా లేని మూతర విసరజన, ఉదాసేనత మరియు అతి తకకువ ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి. ఇంతేకాకుండా, ఇతనికి గతంలో ఒక విదయుత సథంభం నుండి పడిపోవడం కారణంగా, కుడి కాలు ఫరాకచర అయయి ఆపరేషన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్ 11573...India

ఒక ఉతసాహమైన 47 ఏళళ మహిళ, ఈ కరింద వరాసిన పలు సమసయలతో అభయాసకుడిని సంపరదించింది

18 ఏళళ కరితం హోమియోపతి మందుల మోతాదు ఎకకువవవడం వలన కలిగిన రకతశరావం (మెదడులో). అదృషటవశాతతూ ఈ సమసయనుండి కోలుకుంది. ఇది జరిగిన ఏడాది తరవాత ఈమకు బినయిన సరవయికల టయూమర ఉందని నిరదారించబడింది. ఈమె, కాళళు మరియు చేతులలో వాపు, నొపపులు మరియు తిమమిరివాయువు వంటి సమసయలకు అలలోపతి మందులు ఉపయోగిసతోంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘ కాలిక గొంతు నొప్పి, చీలమండ నొప్పి మరియు హాట్ ఫ్లష్లు (రుతువిరతి సమయంలో శరీరంలో పెరిగే వేడి) 11964...India

ఒక 54 ఏళళ మహిళ, గొంతులో అంటువయాధి, చీలమండ నొపపి మరియు అపపుడపపుడు శరీరంలో వేడి పెరగడం(రుతువిరతి) సమసయలతో, అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు, గత ఇరవై ఏళళగా దగగు, గొంతు నొపపి, గొంతులో దురద మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో భాదపడుతోంది. ఆహారం తీసుకునన తరవాత, ఈమెకు గొంతులో ఒక గడడ ఉననటలుగా అనిపించేది. ఈమెకు పులలని పదారథాల ఎలరజీ ఉండేది. ఈ మహిళ, గొంతులో సమసయ తీవరమైనపపుడల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అసాధారణ గుండె దడ (క్రమబద్దంగా లేని హృదయ స్పందన), బాధాకరమైన తుంటి 01620...France

77ఏళల మహిళ 20 ఏపరిల 2015న దీరఘకాల గుండెదడ మరియు తుంటి సమసయలకు చికితస చేయమని కోరారు. ఒక ఏడాదిపాటు ఆమెకు తరచూ  కరమబదదము లేని హృదయసపందన ఉండేది. గుండెదడ ఒకకొకకసారి రోజంతా వుండేది. తనకు గుండెజబబు వుననదేమోనని ఆమె భయపడినది. కానీ ఆమె ఎలకటరోకారడియోగరామ (ECG) రిపోరటు మామూలుగానే వుననది.

 అది చాలక ఆమెకు 4నెలల కరితం ఎడమతుంటిలో నొపపులు మొదలైనవి. కానీ ఎకస-రే లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నడుమునొప్పి, నిస్పృహ, బహిష్టుల ఆధిక్యత, అలెర్జీ తుమ్ములు 03529...UAE

38ఏళల మహిళ తనకు గల వివిధ రోగ లకషణాలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె బాలయంలో జరిగిన పరమాదంలో ఆమె తలలిదండరులలో ఒకరిని కోలపోయినపపటినుంచి, ఆమె అలెరజీ తుమములతో బాధపడుతుననారు. గత 4 సం.లు, ఆమె నడుమునొపపి, కాలునొపపుల బాధలతో, ఆమె నేలపై మఠం వేసుకుని, ఎకకువసేపు కూరచో లేకపోతుననారు. నొపపి కారణంగా ఆమె నిసపృహగా వుననది. గత 3 నెలలలో, ఆమెకు బహిషటులు చాలా తరచుగా వసతుననవి. సవామియే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రెటీనైటీస్ పిగ్మెంటోసా, భయతీవ్రత (Panic attacks), అజీర్ణం 02802...UK

ఫిబరవరి 1, 2015న 65 ఏళల వయకతి , జనయుపరంగా వచచిన కంటివయాధి రెటీనైటీస పిగమెంటోసా (RP) చికితసకై వచచారు. అతను 15వ సం.నుండి చటటపరంగా అంధుడిగా పరిగణించ బడేవాడు. కాలకరమంగా అతని దృషటి కషీణించింది. ఇపపుడు అతను నలుపు, బూడిద రంగులని లీలమాతరంగా చూడగలరుకానీ మిగతా రంగులేవీ చూడలేరు. అతను గయాస, అధిక కొలెసటరాల (6.2 mmol / L) వీపునొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను కోపంతో, నిరాశగా వున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తక్కువ రక్తప్రసరణం, వెన్ను నొప్పి, తెల్లకుసుమవ్యాధి, దురద 02799...UK

76 సం.ల. మహిళ చాలా చలలని పాదాలు, వెననునొపపి, తెలలకుసుమవయాధితో బాధపడుతూ 2014 జూలై 23 తేదీన  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. బాలయంనుంచి తకకువ రకతపరసరణ కారణంగా, ఆమె ఎలలపపుడూ అతిశీతలంతో బాధపడేవారు. సపాండిలైటిస (spondylitis) కారణం గా వెననునొపపితో గత 20 సం.లుగా బాధపడుతూ, నొపపి ఉపశమనానికి మాతరలతో చికితస పొందారు,   కానీ తాతకాలికంగా చాలా తకకువ ఉపశమనం కలిగేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నొప్పి, మోకాళ్లలో, కాళ్ళలో బలహీనత 02870...USA

80 ఏళల వయకతి, గతనెలలో (ఆగషటు 2015 లో) పడిపోయినపపుడు అయిన తనకుడికాలి గాయానికి చికితసకోరి వచచినారు. పరమాదం జరిగిన వారానికి, కుడి మోకాలు, పాదానికి మధయనునన పొడుగు యెముకలో నొపపివలల, నడుమునుండి కాలివరకు చాలబాధతో, కుడికాలు వాపు, తొడ, కాలు మీద గాయాలతో, ఆ ముసలాయన తనడాకటర వదదకు వెళళిరి. ఎకస-రే లో ఎముకలేమి విరిగినటలు తెలియలేదు. డాకటర అతనిని మోకాలుకి ‘బరేస’...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భుజంలో ఎముకవిరుగుట 03507...UK

ఏపరిల 9, 2015 న 75ఏళల వయకతి, విరిగిన ఎడమభుజము చికితసకై వచచినారు. 2వారాలవెనుక, అతను గోలఫ ఆడుతుండగా, పడిపోవడం వలన రెండు చోటల చేయి విరిగింది. అతని చేతికి పలాసటర కటటు వేసి, తీవరమైననొపపి తగగుటకు మాతరలు యిచచారు  కాని వానివలల అతనికి ఏమీ ఉపశమనం కలగకపోగా, అతని కడుపులో కూడా ఇబబందులు ఏరపడడాయి. అతను నొపపితో రోజంతా మొదదుబారినటలుగా కూరచుంటారు. రాతరి నొపపి వలల నిదర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చీలమండ, కాలికి గాయాలు 10304...India

28 ఏళల కరమాగార కారమికుడు తన సైకిల పై పోవుచుండగా, ఒక సకూటర ఢీ కొటటింది. అతని ఎడమ చీలమండ వాచిపోయి,   ఎడమమోకాలి కండరాలు గాయపడడవి. అలోపతి చికితస వాడి, విఫలమైన తరవాత, అతను పరమాదం జరిగిన 3నెలలకు అభయాసకునివదదకు చికితసకై వచచారు. అతనికి యీ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

 #1. CC10.1 Emergencies...6TD for 1 day, then TDS  

 #2. CC20.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత గుండెలో చిన్న పోట్లు 02890...USA

వైబరియోనికస వైదయుని 74 ఏళల సోదరికి 2013 లో గుండెపోటు వచచి, గుండె-బైపాస శసతరచికితస జరిగింది. శసతరచికితస తరవాత, ఏరపడడ చినన రకతం గడడల కారణంగా టరానసిఎంట ఇషిమిక ఆటాకస(TIA) లేదా  చిననసటరోకస అనుభవించారు. దురదృషటవశాతతూ దీనివలన మింగడం/పొరబారడమునకు సంబంధించిన పరేరణను నియంతరించే మెదడులో భాగం పాడయినది. కనుక విశరాంతి సమయంలో కూడా ఆమె తినడం లేదా మాటలాడటం గొంతు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ, భుజాలలో దీర్ఘకాలిక నొప్పి 01339...USA

మారచి 2014 లో, 42 సం.ల చేతులతో చికితస చేసే అభయాసకుడు (హాండస-ఆన హీలర), గత 10 ఏళలుగావునన మెడ, భుజం నొపపికి సహాయం కోరిరి. అతనికి  మెడలో విరుగుతుననటలు నొపపి మొదలై, భుజం పైభాగంలోకి దిగి రెండుభుజాల కీళలకలయిక వదద ఎకకువవుతుననది. భరించలేనినొపపి వలల తనరోగులకు చికితసచేసే శకతి పోతోంది. అతను వివిధ శరీరనిరమాణ చికితసలను పరయతనించాడు. కైరోపరాకటిక చికితసవలల తగగలేదు. అక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల పార్శ్వనొప్పి, అజీర్ణం, భయాందోళనలు, అవయవాల్లో నొప్పి 03507...UK

30 ఏళల మహిళ తన వివిధ ఆరోగయ సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె చాలా సం.ల.నుండి పారశవపు నొపపితో, ఆమలపరభావం వలల అజీరణవయాధి, తేలికపాటి తీవర భయాందోళనలతో 5సం.లకు పైగా బాధపడుతుననారు. గత 2 సం.లుగా, ఆమె కుడిపాదంలో పూరవం జరిగిన శసతరచికితస మూలంగా నొపపిమరియు రెండు మోచేతులలో నొపపి వసతోంది. ఆమె తాతకాలిక ఉపశమనం కోసం గతంలో నొపపిని తగగించే మాతరలు వాడినది కానీ పరసతుతం ఏ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుమునొప్పి, మతిమరుపు, దంత సంక్రమణవ్యాధి 03520...USA

జూన 4, 2015 న, 70 ఏళల వయకతి, నడుమునొపపి, శకతి హీనత, మతిమరుపుల చికితసకోసం అభయాసకుని సంపరదించారు.

10సం.ల కరితం పరారంభించిన నడుమునొపపి, తుంటినొపపిగా అతను నమమారు. పరసతుతం అతను తలను కొదదిగా వంచినా, తలవాలచినా, కరింద పడుకుననా, దగగినా, తుమమినా, రోజూ బాధపడుతుననారు. 2 నెలలకరితం, అతని నొపపితీవరతతో మంచంనుండి లేవలేక, నిలబడలేక బాధపడడారు. ఏదిఏమైనా, అభయాసకునివదదకు వచచునపుడు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరబంధనం మూలంగా భుజాలమీద, మోచేతి మడుపులో ఏర్పడిన పిక్కలు, మధుమేహం 01096...USA

10 సెపటెంబరు 2014న వృతతిరీతయా డాకటర ఐన ఈ వైబరో అభయాసకురాలికి 62 ఏళల రోగి ఫోన చేసి, తన 2భుజాలు, మోచేయికీళళపై గల 2 కీళలసనాయువులలో గోళీలవంటి (10-25 మిమీ సైజులో) కణుతులతో చాలాబాధగా వుననటలు చెపపారు. గత 2 వారాలుగా నొపపి తీవరతవలల తన మోచేతులను కదలచలేకపోతుననారు. అతనివయాపార సథలంలో జరిగిన అగనిపరమాదం, దానివలల వచచినపొగ, తరవాత నిరమాణపనుల నుండి వచచే దుమము పరభావాలకు లోనవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక కాలునొప్పి 03504...UK

31 జూలై 2015 న, అభయాసకుడు, కాళలనొపపివలల కషటపడుతూ నడుసతునన 70 ఏళల మహిళని చూసారు.  గత 5 సం.ల.లో ఆమె కాళళలోని కండరాల బలహీనత వృదధి చెందుతునన కారణంగా నొపపి సంభవించింది. ఆమె తన డాకటరుకు చూపించారు కానీ నిరదిషట చికితస చేయగల పరిసథితిలో రోగనిరధారణ చేయబడలేదు. ఈనొపపికి ఆమె ఏ మందులను తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు చికితసచేసిన రెమిడీ:

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బంతిగిన్నె కీలునొప్పి 03524...USA

9 జూలై 2015 న, 56 ఏళల వయకతి దెబబతినన కండరాలవలల వచచిన దీరఘకాలిక భుజంనొపపి చికితసకై వచచారు. అతను గత 5 ఏళలుగా ఈ నొపపి తో బాధపడుతుననారు. ఇతర అలలోపతి చికితసలు విఫలమయిన తరువాత, డిసెంబర 2014 లో రోగి తన ఎడమభుజం కలయికవదద (బంతిగిననెకీలు)శసతరచికితస చేయించుకొని ఫిజియో థెరపీ పూరతి చేసారు కాని ఆశించిన ఉపశమనం పొందలేదు. అతను పరసతుతం తన దైనందిన జీవితంలో కారయకలాపాలకు నొపపితగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విరిగిన మణికట్టు వలన నొప్పి 01644...USA

పరాకటీషనర ఇలా వరాసతుననారు: అకటోబర 2012 లో నా ఏ.వి.పి. (AVP) శికషణ తీసుకుంటుననపపుడు, డాకటర అగరవాల మాతోపాటు తీసుకొని వెళళుటకు వెలనెస కిట తయారు చేయమని మాకు చెపపారు. నేను ఇంతకుముందే కిట సిదధపరచి ఉననందుకు  సంతోషించేను. ఏలననగా ఒకనాటి అరధరాతరి, దగగరలోనే వునన, తోటి వైబరో వైదయురాలయిన మితరురాలు (63 సం.లు.) తనను ఆసుపతరికి తీసుకెళళమని ననను పిలిచి అడిగిరి. ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బిగిసుకుపోయిన భుజం 03504...UK

61 సంవతసరాల మహిళ కుడి భుజము బిగిసుకు పోయినందుకు, కుడి చెయయి నొపపికి నవంబర 3 న  పరాకటీషనర ను సంపరదించింది. ఈ విధంగా సంవతసరం నుండి ఇబబంది పడుతుననపపటికీ  కేవలం మసాజ తెరపీ తపప మందులేమి తీసుకోలేదు. నొపపికి కారణం ఏమిటననది తెలియలేదు. ఈమెకు ఇతర ఇబబందులు ఏమీ లేవు. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడినది:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతిపైన నొప్పి 02854...UK

2014 సెపటెంబర 22 వ తేదీన 35 సంవతసరాల మహిళ ఎడమ చేతి నొపపి తో పరాకటీషనర దగగరకు వచచారు. ఈ నొపపి వారం రోజులుగా నరముదగగర నొపపిగాను, మంటగాను, సూది తో గుచచుతుననటలు గానూ ఉంటోంది. దీనివలల ఆమె తన చేతిని ఉపయోగించ లేక ముఖయంగా వంటగదిలో చాలా అవసథ పడుతుననారు. చేతికి బయాండేజ తపప ఆమె మందులేమీ తీసుకొనలేదు. 

ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పి మరియు బిగుసుకు పోయిన భుజాలు 03502...USA

63-సంవతసరాల మహిళ గత రెండు సంవతసరాలుగా భుజాల నొపపి తో బాధ పడుతూ ఉంది. కనీసం ఆమె వంట గదిలో దినచరయలకు సంబంధించిన చినన చినన బరువులు ఎతతడానికి కూడా చాలా దురభరంగా ఉంది. వీరి యొకక అలోపతి డాకటర  దీనిని ఆరథరరైటిస గా గురతించి కొనని జాగరతతలు చెపపారు. వీరికి నోటికి వేసుకోవడానికి మందులే కాక భుజానికి కూడా అపపుడపపుడూ ఇంజకషన ఇచచేవారు. భుజాలకు రాయడానికి ఒక ఆయింట మెంట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలిచీలమండలో ఎముక విరుపు (ఫ్రాక్చర్) 11520...India

2015 సెపటెంబర 28న ఒక 53 ఏళళ వయకతికి కింద పడిపోవడం కారణంగా ఎడమ కాలి చీలమండ లో సనాయువులు (లిగమెంట) భాదితతో పాటు ఎముక విరుపు కలిగింది. కాలు వాచడంతో పాటు తీవర నొపపి కలిగింది(పటం చూడండి).

అపపటికే, రోగికి, శరీరంలో తగినంత రకతపరసరణము జరగనందువలల తొంటికీలులో బంతిగిననెకీలు కలిసిపోయి, చలనశకతి కషీణించింది. వైబరో చికితస దవారా రోగి సొంతంగా నడవ గలిగేవారు మరియు రోజువారి చరయలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మోకాలి కీళ్ళ నొప్పులు 02899...UK

2014 మే 2న, మోకాలి కీళళ నొపపులతో భాదపడుతునన ఒక 58 ఏళళ వయకతి చికితసా నిపుణుడను కలవడం జరిగింది. అతని రోగ చరితర: 11 ఏళళ కరితం, అతనికి తీవర వీపు నొపపి వచచినపపుడు రైకి చికితస దవారా కోలుకుననారు. గత మూడేళళ నుండి, కొంత దూరం నడిచేసరికి అతనికి మోకాళళలో తీవర నొపపి రావడంతో, తనకి కీళళ వాతపు సమసయ మొదలైందని రోగి తలచారు. రోగికి కొనని సంవతసరాల కరితం కుడి మోకాలు నుండి ఒక గడడ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ల శోథ (ఆస్టియో ఆర్త్రైటిస్) 03524...USA

ఒక 80 ఏళల మహిళ, దీరఘకాలిక మోకాళళ నొపపి కి చికితస కోరుతూ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ మహిళ దాదాపు పదిహేను సంవతసరాల పాటు మోకాళళ నొపపులతో బాధపడేది. రోగి యొకక మోకాలి చిపపఎముక కరింద ఉనన కండరములు కందిపోయాయి మరియు మోకాళళు బిరుసుకు పోవటం కారణంగా ఈమెకు నడవటం ఇబబందికరంగా ఉండేది. వైదయుడుచే ఇవవబడిన సటెరాయిడలును తీసుకుంది కానీ ఉపశమనం కలగలేదు. ఈ రోగ సమసయ కారణంగా ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ బిర్రుగానుండుట (సెర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్) 11569...India

2015 ఏపరిల 6 న, నీరసం మరియు తీవర నొపపితో ఒక 62 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత పదిహేనేళలుగా ఈ వయకతికి సెరవైకల సపాండిలైటిస సమసయ కారణంగా, ఉదయం మరియు రాతరివేళలలో రెండు భుజాలు,కాళళు ,ముఖయంగా పికకలు నొపపిగా ఉండేవి. ఎకసరే పరీకషలో రోగికి నడుమ కింద మరియు మెడ వదదనునన వెననెముకలో ఆసటియోఫైటలు ఉననటలుగా తెలిసింది. రోగి కొంత ఉపశమనం కోసం ఇంటిలో రోజువారీ మాలీషు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆహార అలెర్జీ 03522...Mauritius

2015 మే లో ఆహార అలెరజీలతో బాధపడుతునన ఒక 46 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. ఐదేళల కరితం ఇతనికి కేండ ఆహారాల (తయారుచేయబడి డబబాలలో లభించే ఆహారం) అలెరజీ మొదలయింది. ఈ ఆహారానని తీసుకుననపపుడు, ఇతని చేతులు, మెడ మరియు చాతి పై దురదతో కూడిన ఎరరటి మచచలు ఏరపడేవి. రెండేళల తరవాత ఎండు పళళు, గింజలు, కారం, పాల ఉతపతతులు మరియు గలూటెన మరియు పరిజరవేటివలు (ఆహారానని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముకల విరుపు, తలపై గాయాలు మరియు తీవ్ర భాధ 00512...Slovenia

2014 నవంబర 21న కారు పరమాదం భాధితుడైన ఒక 21 ఏళల వయకతిని సలోవినియాలో ఉనన మేరబోర విశవవిదయాలయ ఆసుపతరికి తీసుకువచచారు. తలపై ఏరపడిన తీవర గాయాల కారణంగా సబ డయూరెల హెమటోమా ( మెదడులో నెతతురు గడడ), మెదడులో ఎడీమా (మెదడులో నీరుపటటడం) ముఖంలో మరియు కపాలము అడుగు భాగంలో అనేక ఎముకల విరుపు వంటి సమసయలు ఏరపడి రోగి సపృహ కోలపోయారు. ఆసుపతరిలో పరధాన నరసు తకషణ సహాయం కోరుతూ చికితసా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, డయాబెటిస్ ద్వారా కలిగే పుళ్ళు, వీపు నొప్పి 03516...Canada

2015 జనవరి 15 న, ఒక 40 ఏళల వయకతి టైప-2 డయాబెటిస, ఈ సమసయ కారణంగా కలిగిన పుళళు మరియు వీపు నొపపి వంటి రోగ లకషణాలకు చికితస కోరుతూ వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత మూడు సంవతసరాలుగా రోగి యొకక చకకెర సథాయి అధికంగా(12mmol/L) ఉండటం కారణంగా తకకువ మోతాదులో మెటఫారమిన తీసుకోవడంతో పాటు పరతి రోజు ఇనసులిన ఇంజెకషనలు తీసుకునే అవసరం ఉండేది. అంతే కాకుండా మూడు సంవతసరాల పాటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక మోకాళ్ళ నొప్పులు 02899...UK

దీరఘకాలంగా మోకాళళ నొపపులతో బాధపడుతునన ఒక 58 సంవతసరాల వయకతి 2014 మే 2 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. 11 సంవతసరాల కరితం రోగి తీవర నడుమ నొపపితో బాధపడిన సమయంలో రేయికి చికితస దవారా రోగికి ఉపశమనం కలిగింది. కొనని సంవతసరాల కరితం రోగి యొకక కుడి మోకాలు నుండి ఒక గడడ తీసి వేయబడింది. రోగి యొకక మోకాలి నొపపికి ఇది ఒక ముఖయ కారణం అయయుండవచచు. గత మూడు సంవతసరాల నుండి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చాతి పై గాయం 11578...India

చాతి పై నొపపితో బాధపడుతునన ఒక 9 ఏళల పాపను చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. నాలుగు నెలల కరితం పాఠశాల వదద ఒక బంతి తగిలి పాపకు చాతి పై గాయం ఏరపడింది. పాపకు రొమము వదద వాపు ఏరపడి నొపపి కలిగింది. పాపను వైదయుడు వదదకు తీసుకు వెళళలేదు.

కరింది మందులు పాపకు ఇవవబడినాయి:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి వేళ్ళకు పక్షవాతం 03554...Guyana

2016 అకటోబర 21 న 62-సంవతసరాల మహిళ ఎడమ బొటనవేలుకు వాపు మరియు భరించరాని నొపపి తో 5 నెలలు గా బాధ పడుతూ చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. ఈ వాపు మెలలిగా చెయయంతా వయాపించింది. ఆమె డాకటర ను సంపరదించగా అతను బొటనవేలుకు కననం పెటటి దూది పెటటాడు దానివలల నొపపి నుండి కానీ వాపు నుండి కానీ నివారణ జరగలేదు. మరొక డాకటరను సంపరదించగా వేలికి ఇనఫెకషన ఉందని చెపపి ఆపరేషన చేసి మునపటి డాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎసిడిటీ, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఆర్థరైటిస్ 03552...Qatar

2016, జూలై 21 వ తేదీన  73 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక దీరఘకాలికమైన వయాధుల నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు.30 సంవతసరాలుగా గుండెమంట, ఎసిడిటీ తోబాధపడుతూ ఉననారు దీనికి యంటాసిడ మాతరలు వేసుకుంటూనేఉననారు. అలాగే వీరికి 15 ఏళలుగా కాళళకు దురదలు ఫంగల ఇనఫెకషన వలల ఎరరగా ఉననాయి. దీని నిమితతం డాకటర వదద 12 ఏళలుగా మందులు కాళళకు ఆయింటమెంట వరాసతూనే ఉననారు. ఇంతేకాక వీరు గత 5 సంవత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిళ్ళ వాతము 11582...India

2016 ఆగసట 27 తేదీన 37-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ కీళళ వాతము తో  పరాకటీషనర ను సంపరదించడం జరిగింది.ఇదదరు  పిలలల తలలి ఐన ఈమెకు రెండవ పరసవము తరవాత కీళళ లోనూ వరేళళ లోనూ బొటన వేళళ లోనూ విపరీతమయిన నొపపి కలగ సాగింది. ఈవిధంగా 7 సంవతసరాలుగా  బాధ పడుతోంది..  వీరు నిముసిలిడ మాతరలను  డాకటర సూచన మేరకు BD,గా తీసుకుంటుననారు. అదనంగా వీరు ఆయురవేద ఆయిల మాసేజ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పాల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ (CTS) 11576...India

46-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ కు మే 2016 నుండి కుడి మణికటటుకు (CTS) వయాధి అనగా పరధాన నరము కుంచించుకుపోవడం వలన కలిగే నొపపి తో కూడిన వయాధి వచచింది. ఆమెకు  కంపయూటరలపటల ఆసకతి లేదు,సెలఫోనలు ఉపయోగించరు. వైదయ సంబంధముగా ఈ వయాధికి తగిన కారణమూ తెలియరాలేదు. నాలుగు వారాలుగా ఆమెకు తీవరమైన నొపపి ,మరియు కొంచం వాపు కూడా ఉంటుననాయి.ఇంతేకాక ఈ నొపపి బొటన వరేలు,చూపుడు వరేలు,మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి 11578...India

2016,మే 23వ తేదీన 53-సంవతసరాల వయససుగల వయకతి వెనను నొపపి సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలుసుకుననారు.12 సంవతసరాల కరితం అతని వెననుముక కు  తీవరమైన దెబబతగిలింది. నిజానికి అతని వీపు మొతతానికి నొపపి ఉననపపటికీ కరింది భాగంలో మరి ఎకకువగా ఉంది.అలా పరతీరోజు నొపపితోనే గడిచిపోయేది.ముఖయంగా మంచం మీదనుండి లేవడం నరకపరాయం గా ఉండేది.6 నెలల పాటు అలోపతి మందులు తీసుకుననారు అనంతరం నొపపి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కటి భాగంలో నడుము నొప్పి 03546...France

57సంవతసరాల మహిళ  2017.జనవరి నుండి నడుమునొపపి తో బాధ పడుతుననారు .వీరికి  2011 మరియు 2016 లో నరాలకు సంబంధించిన కొనని సమసయల వలన  తొడకు సంబంధించిన నరానికి శసతర చికితసలు జరిగాయి. పరసతుతం ఆమెకు ఉనన  పరధాన సమసయ ఏమిటంటే  కటి పరాంతంలో వెనను దగగర తీవరమైన నొపపి వసతోంది. 8 నెలల పాటు ఏవో కొనని నొపపి నివారించే నూనెలతో వైదయం చేయించుకుననా పరయోజనం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలి నొప్పి 02799...UK

55 సంవతసరాల వయకతి గత 5 సంవతసరాలుగా ఎడం మోకాలి నొపపి తో బాధ పడుతుననాడు.వీరు 2016.మే 29 న పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. గతంలో వీరికి అనగా  2013 వ సంవతసరంలో నిపుణుల చేత మోకాలిపై రంధరం చేసి శసతర చికితస చేసారు కానీ దాని వలల ఏమీ ఉపయోగం కనిపించలేదు .వీరి మోకాలు వాచి ఉండి వంపడానికి వీలు లేకుండా ఉండి.ఏవయిన మెటలు వంటివి  ఎకకేటపపుడు విపరీతంగా నొపపి వసతోంది.వీరు ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన పళ్ళు మరియు చిగుళ్ళ వ్యాధి 10375...India

47-సంవతసరాల వయకతి గత 6 సంవతసరాలుగా తీవరమైన పళళు మరియు చిగుళళ వయాధితో బాధపడుతుననారు.వీరికి చిగుళళ ఇనఫెకషన మరియు మరియు వాటినుండి రకతసరావం అవుతూ ఉండడం వలన చాలా బాధ ననుభవిసతుననారు. ఇతని పళళు చాలావరకు పింగాణీ పూతను కోలపోయాయి. 40% వదులుగా కూడా ఐపోయాయి. గటటిగా ఉననపదారధాలు ఏమీ కూడా వీరు తినే పరిసథితి లేదు. వీరి కుటుంబ చరితర చూచినటలయితే జనయుపరమైన కారణాల వలన ఈ వయాధి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి 11578...India

2016, మే 23 వ తేదీన 53-సంవతసరాల ఆసటరేలియా దేశసతుడు దీరఘకాలిక వెననునొపపి గురించి పరాకటీషనర ను కలిశారు. 12 సంవతసరాల కరితం అతనికి వీపు పైన తగిలిన దెబబ కారణంగా ఇది ఏరపడింది. ఇతని వీపంతా నొపపి ఉననపపటికీ వీపుకు కరింది భాగంలో  మాతరం నొపపి భరింప రానిదిగా ఉంది. పరతీ రోజూ నొపపితో బాధపడడం ఒక ఎతతైతే పరొదదుటే నిదర మంచం మీదనుండి లేవడంనరక పరాయంగా ఉంది . పేషంటు అలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్, కీళ్ళనొప్పులు, చెవిలో హొరు 12051...India

63-సంవతసరాల వయసుగల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా సోరియాసిస తోనూ గత సంవతసరంగా కీళళనొపపులతోను బాధపడుతుననారు. వీరికి చేతిలో పుండలు, మరియు జాయింటల లో నొపపులు కూడా ఉననాయి. ఇంతేకాకుండా ఒళలంతా దురద కూడా ఉననది. వీరు కీళళనొపపులు నిమితతం అలోపతి మందులు  (మిథోటరెగజేట ) కూడా తీసుకుంటుననారు.

2015 నవంబర లో వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది: 

 #1. CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ నొప్పులు 01448...Germany

64 ఏళల వయకతి 35 సంవతసరాలుగా  రుమటాయిడ ఆరథరైటిస తో బాధపడుతుననారు. ఇది తన వేళలు మరియు మణికటటు కీళలలో వాపుతో పరారంభమై సంవతసరాలు గడిచేకొదదీ కాళళకు, వీపుకు  వయాపించింది. వీరికి తన వేళలు, మణికటటు, చేతులు, కాళళు, మోకాలు మరియు వెనుక అనని కీళళలో తీవరమైన నొపపి మరియు కదలికలేక బిగుసుకుపోవడంతో చాలా ఇబబంది పడుతూ ఉననారు. కాలం గడుసతునన కొదదీ  నొపపి బాగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ మరియు భుజాల నొప్పి 11587...India

6 నెలల కరితం 48-సంవతసరాల మహిళ పరమాదవశాతతూ రిఫరిజిరేటరను గుదదుకొనడం వలన కరిందపడి ఆమె మెడకు గాయం అయయింది. ఆమె మెడ, భుజాలు విపరీతంగా నొపపి పుటటడంతో పాటు ఈ నొపపి కరమంగా వీపు కరిందికి కూడా చేరింది. మెడికల రిపోరట  లో వీపు మరియు నడుముల వదద ఎముకల అమరిక, ఎతతు, సాందరత అంతా సరిగానే ఉంది. ఐతే C4-C5 మరియు C5-C6 డిసకుల అమరికలో సాధారణంగా ఉండవలసిన ఖాళీ కననా కొంచం తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూడు చోట్ల విరిగిన ముంజేతి ఎముక- బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ 03558...France

12 నవంబర 2017, తేదీన 64-ఏళల విశరాంత వైదయుడు  తన బైక మీద కూరచుని ఉండగా కారు వచచి కొటటటం వలన పరమాదం జరిగింది. ఇతనికి వెనను చివరిభాగము చిటలడం మరియు కుడి చేతికి తీవరంగా దెబబలు తగలడం జరిగింది. వీరిని వెంటనే హాసపిటల కి తీసుకువెళళడం జరిగింది. ఐతే పేషంటు వైబరియోనికస చికితస కూడా తీసుకోవాలనుకుననారు. నవంబర 15 నాడు ఆపరేషన చేసి చెదిరిన ఎముకలను దగగర చేరచడానికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాటిక్ అర్త్రైటిస్ 11590...India

33 సంవతసరాల మహిళకు 7 సంవతసరాల కరితం సోరియాసిస వలన తల పైన మచచ ఏరపడింది. ఆటిజం తో బాధ పడుతునన బాబుకు జనమ నిచచిన సంవతసరం తరవాత ఆమెకు ఈ విధంగా ఏరపడింది. పేషంటు తనకు ఈ విధంగా కలగడం ఆటిజం ఉనన  పిలలవాడిని పెంచటం మూలంగా ఏరపడిన సటరెస, మానసిక కుంగుబాటు వలన అని  భావించారు. ఈమె అలోపతి ఆయింటమెంట ను 4 సంవతసరాల పాటు వాడారు. ఇది ఈ మచచ పెరగకుండా ఉపయోగపడింది. కానీ 3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయపడిన కాలు, హెపటైటిస్ - B 11271...India

నవంబర  2016, 19 తేదీన 46-సంవతసరాల వయకతి కాలికి తగిలిన గాయం తాలూకు నొపపి, తిమమిరి, మంట గురించి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. వీరికి 2015 జనవరిలో జరిగిన పరమాదంలో తలకు, కాలికి గాయాలయయాయి. ఈ సందరభంగా హాసపిటలలో వీరికి కాలికి సటీల రాడ వేసారు. కాలినొపపి గురించి డాకటరలను సంపరదించగా కాలిలో ఉనన సరజికల వలన నొపపి వసతోందని వెంటనే హాసపిటలలో దానిని తొలగించుకోవలసిందిగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి, సక్రమంగా రాని ఋతుక్రమము 11595...India

2018, ఫిబరవరి 28 వ తేదీన 35 సంవతసరాల మహిళ గత ఆరు సంవతసరాలుగా వెనను నొపపి తో బాధపడుతూ పరాకటీషనర ను కలిసారు. ఈ నొపపి వెనుక నుండి ముందుకు వయాపిసతూ ఎడమ మోకాలు వరకూ సూదితో గుచచినటలు ఉంటోంది. ఈ నొపపి సాయంతరానికి మరీ ఎకకువవుతుంది. పేషంటు ఈ నొపపికి కారణం మోటార సైకిల మీద పరతీ రోజు తను ఎకకువదూరం పరయాణం చేసతుననందుకు కలిగిందేమో అని భావించారు. ఈమెకు మరొక సమసయ ఏమిటంటే యుక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి బొటన వ్రేళ్ళ మధ్య నొప్పి 11591...India

29 సంవతసరాల మహిళకు గత 6 నెలలుగా ఎడమపాదం బొటనవరేలికి మరియు దాని పరకక వరేలికి మధయ భాగంలో నొపపి వసతోంది. ఈమె బైక నడిపిన పరతీసారీ లేదా కనీసం కొంచం దూరం నడిచినా వాపు వచచి బాధ ఎకకువ ఆవుతోంది. అందుచేత ఇంటలో అకకడకకడా తిరిగినా కూడా ఇబబందే వసతోంది. కనుక పూరతిగా విశరాంతి తీసుకోవడమే నొపపి నుండి నివారణ ఇసతోంది.

పేషంటు యొకక కాలి x-రే రిపోరటులు దవారా కూడా సమసయ ఏమిటననది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్పాన్డిలైటిస్ 11542...India

 గత 6 నెలలుగా మెడ నొపపితో బాధపడుతునన 62-ఏళల వయకతి పరాకటీషనర ను చికితస కోసం సంపరదించారు. పేషంటు డాకటర సూచన మేరకు నెక కాలర ను ధరించి ఉననారు.

వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine…6TD

చికితస పరారంభించిన 24గంటల లోనే రోగికి 25% ఉపశమనం, మూడురోజుల తరువాత 50% ఉపశమనం కలిగింది. పది రోజుల తరువాత పూరతి అనగా 100%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాళ్ళలోనొప్పి 11542...India

గత మూడు/నాలుగు సంవతసరాలుగా రెండు కాళళలోనూ నొపపితో బాధపడుతునన 70-సంవతసరాల వయకతి  2018 మే నెలలో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.

వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD

 రెమిడి తీసుకునన 24 గంటల అనంతరం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గ్రోయింగ్ పెయిన్స్ 11594...India

10-సంవతసరముల అమమాయి గత 5 సంవతసరములుగా  రెండు కాళళు చేతుల యొకక కండరాల నొపపితో బాధ పడుతూ ఉననది. ఈ నొపపులు మధయాహనము మరియు రాతరి సమయంలో ఇలా వారానికి మూడుసారలు కలగడమేకాక ఆటలలో పాలగొంటే ఇవి మరింత ఎకకువయయేవి. నొపపుల గురించి పాప అరధరాతరి వేళ మెలుకువగా ఉండడం ఇబబందిగా ఉందని ఆమె తండరి తెలియజేసారు. పాపను ఎందరో డాకటరలకు చూపించగా వారు ఈ వయాధిని గరోయింగ పెయినస గా నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహుళ సమస్యలు 02696...India

75-సంవతసరాల మహిళ 400 కిలోమీటరల దూరం పరయాణించి 2018 ఫిబరవరి 11 వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసి  తనను ఎననో సంవతసరాలుగా ఇబబంది పెడుతునన బహుళ సమసయలు గురించి చెపపారు. ఆమెకు తల తిరగడం సమసయ తో పాటు కొననిసారలు మూరఛ పోవడం సమసయ కూడా ఉంది. అంటే కాక కాళళకు విపరీతమైన తిమమిరి వీటివలన ఒకకొకకసారి రాతరంతా మేలుకొని ఉండాలసి వసతోంది. ఈమెకు కీళల నొపపులు, తరుచుగా వచచే తిమమిరులతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జువినైల్ అర్తెరైటీస్ 10355...India

2017 నవంబర 12 వ తేదీన 14 సంవతసరాల అబబాయిని అతని తండరి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచారు. ఈ అబబాయికి వరేళళమధయ  పెదద పరిమాణంలో(10 మి.మీ) ఉనన 7 బొబబలు ఉననాయి.  మరియు బొటన వరేలి కీళల మధయ 2 బొబబలు ఉననాయి. ఇవి మొదటిసారి  నెల కరితం కనబడినపపుడు చిననగా ఎరుపు రంగులో ఉననాయి. వీటి వలన అబబాయికి  మంట మరియు దురద కూడా ఉంది కానీ ఇది భరించ దగినదిగానే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

టెన్నిస్ఎల్బో 03511...UK

58 సంవతసరాల వయకతికి 6 నెలల కరితం కుడి ముంజేతికి టెననిస ఎలబో ఏరపడింది. ఇతను ఒక టెననిస పలేయర కరమం తపపకుండా ఆట ఆడే వాడు కానీ ఇతనికి ఏరపడిన రుగమత కారణంగా ఆటను మాని వేయవలసి వచచింది. ఇతను చినన చినన వసతువులను కూడా పైకి లేప లేక పోయేవాడు. ఫిజియోథెరపీ మరియు ఇంజకషన అతని యొకక బాధను నివారణ చేయలేకపోయాయి. ఫిజియోథెరపీ చేసే వయకతి ఇతని యొకక  భుజం జాయింట దగగర ఉండే స...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఫ్రోజెన్ షోల్డర్ (బిగిసుకుపోయిన భుజము) 02802...UK

54 సంవతసరాల వైబరో చికితసా నిపుణురాలు మరియు ఫిజిషియన  2018 మే 6 వ తేదీ నుండి భుజంలో నొపపి తో బాధ పడుతూ ఉననారు. మొదట  నొపపి తీవరంగా లేకపోవడంతో బహుశా ఎకకువగా పని చేయడం వలల కలిగిందేమో అని ఆవిడ భావించి పటటించు కోలేదు. తరువాత రెండు రోజులలో లో నొపపి ఎంత తీవరమయయిందంటే తనకు రాతరంతా నిదర పటటలేదు.  అందు చేత ఆమె 2018 మే 8వ తేదీన తన దగగర ఎపపుడూ ఉండే మూవ వెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శునకమునకు గాయము 11586...India

గత 8 సంవతసరాలుగాఒక మగ వీధి కుకక అభయాసకుడు నివసించిన అపారటమెంట భవనంలో కాపలాగా ఉంటోంది. సుమారు రెండు సంవతసరాల కరితం ఒక బైక దానిని గుదదుకొని గాయాలు అవడంతో పరథమ చికితస అందించడం జరిగింది. ఐతే  ఫాలో అప లేనందున ఆ కుకక దయనీయ సథితిలో ఉననది. దాని చరమం అంతా దదదురలుతో కపపబడి ఆహారం ఏమీ తినలేని సథితిలో ఉంది.

2017మారచ 25 తేదీన దీనికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC1.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సయాటికా నొప్పి 11600...India

అభయాసకుడి యొకక 75 ఏళల మాతృమూరతి తన కుడి కాలికి ముఖయంగా మోకాలి నరాలకు గత 10 సంవతసరాలుగా నొపపి ఉంటోంది. అవసరమైనపపుడు ఆమె పెయిన కిలలరలను తీసుకునేవారు కానీ ఇది ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచేది.

AVP గా అరహత సాధించిన వెంటనే, అభయాసకుడు ఆమెకు చికితస చేయాలని 2018 ఆగసట 13 న కరింది రెమిడీ ఆమెకు ఇచచారు:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలబద్ధకం మరియు వెన్ను నొప్పి 11587...India

63-ఏళల వయసు గల అమెరికన మహిళ దీరఘకాలంగా వెనను దిగువన నొపపితో బాధ పడుతూ ఏడు సంవతసరాల కరితం శసతరచికితస కూడా చేయించుకుననారు. శసతర చికితస తరువాత కూడా నొపపి కొనసాగింది. ఆమెకు సూచింపబడిన నొపపి నివారణలు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచాయి. దీనికి తోడు తీవరమైన మలబదధకం కూడా మొదలైంది అయితే ఆమెకు చేసిన ఆపరేషన తో మలబదదకానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని డాకటర చెపపారు. ఆమె మలబదధకం కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరికాళ్ళ పాదాల శోధము (ప్లాంటర్ ఫెసైటీస్) 11601...India

42 సంవతసరాల వయససు గల ఒక మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా తన అరికాళళ పాదాలపై నొపపితో బాధపడుతూ ఉననారు. ఈ పాదాలకు లోతైన పగుళలు కూడా ఉననాయి. గత నాలుగు నెలలుగా నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండి ఆమె నిలబడలేక నడవలేక అవసథ పడుతుననారు. ఆలోపతి మందులు తీసుకుననపపటికీ అవి ఏమాతరం సహాయం చేయకపోగా అరికాళలపై మంట కూడా పరారంభమైంది. అందుచేత వారం తరవాత ఆమె ఆ మందులను ఆపివేశారు.

2018 అకటోబర 7న ఈమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలినొప్పి, ఫ్లోరైడ్ టాక్సిసిటీ 11578...India

50-ఏళల మహిళకు గత రెండు సంవతసరాలుగా కుడి మోకాలి వదద విపరీతమైన నొపపి ఉంది. ఈ మోకాలి చుటటూ వాపు కూడా ఉంది. రోగి నివసించిన గరామానికి సంబంధించిన నీటిలో ఫలోరైడ ఉననటలు నిరధారణ అయింది కనుక ఫలోరైడ పరభావము వలననే ఈ నొపపి వసతుననటలుగా అభయాసకుడు భావించారు. రోగి యొకక దంతాలు రంగు కూడా మారిపోయి ఉననటలు అభయాసకుడు గమనించారు.

2018 డిసెంబర 10వ తేదీన ఆమె యొకక సమసయలకు అనుగుణంగా క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్కలో ఎర్లిచియోసిస్, పనోస్టైటిస్ 03571...Thailand

 పరాకటీషనర జూలై 2018 లో AVP గా అరహత సాధించి ఇంటికి తిరిగి వచచాడు. అతను తన 2 సంవతసరాల పెంపుడు కుకక బరౌనీని పొరుగున ఉనన తన సనేహితుడి ఇంటి నుండి తీసుకోవటానికి వెళళినపపుడు, ఆ కుకక  కదలలేని సథితిలో చూసి షాక అయయాడు(చితరానని చూడండి).

అది ఎముకలు మరియు మాంసం కాండ వుండి పరాణం లేని జీవచచంలాగా ఉననది. పరాకటీషనర కుకకను పైకి ఎతతినపపుడు, అది నేల మీద పడిపోయింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తుంటి నొప్పి (స్కియాటిక్ పెయిన్) 11603...India

10 సంవతసరాల నుంచి, 68 ఏళల మహిళ తుంటి నొపపి తో బాధపడుతోంది. ఆమెకు నడుము కరింద భాగం నుండి కుడి కాలు వెంబడి కుడి చీలమండ వరకు తీవరమైన నొపపి ఉండేది. మొదటలో 2 నెలలు, ఆమె హోమియోపతి చికితస తీసుకుంది, ఇది ఆమెకు కొంచెం ఉపశమనం మాతరమే ఇచచింది. కానీ అలలోపతి చికితస కొనని నెలలు తీసుకునన తరువాత ఆమెకు పూరతిగా తగగింది. కానీ మళళీ 2 నెలల కరితం నొపపి తిరిగి వచచిoది. ఆమె పరాకటిషనర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయాలు పీడకలలు 03546...France

మెరుగైన ఉదయోగ అవకాశాల కోసం 2017 నవంబర లో 35 ఏళల వయకతి  ఐవరీ కోసట నుంచి బయలుదేరి టయునీషియా వెళలారు.  నాటకీయ పరిసథితులలో సముదరం దాటిన తరవాత అతను 9 నెలలు గరభవతి అయిన తన  భారయకు దూరంగా వలస వచచిన వారి కయాంపులలో లిబియా, ఇటలీ మరియు ఫరానస లలో ఉండవలసి వచచింది. 2018 సెపటెంబర లో ఇటలీలోని ఒక శిబిరంలో ఉననపపుడు అతని మొబైల ఫోన దొంగిలించడానికి ఇదదరు దొంగలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అడల్ట్స్ స్టిల్స్ వ్యాధి 02799...UK

25-సంవతసరాల మహిళ 2012 లో ఆటో ఇనఫలమేటరీ ఆరథరైటిస యొకక అరుదైన రూపమైన అడలట వయాధి తో బాధపడుతుననారు.  ఆమెకు కీళళ వాపుతో పాటు శరీరమంతా కండరాల నొపపితో బాధపడుతుననారు. కొనని నెలలు సటెరాయిడస పై ఉండటం వలల కొంత ఉపశమనం కలిగింది. 2014 అకటోబర లో ఆమె పరిసథితి పూరతిగా దిగజారడం తో ఆమె మూడు వారాల పాటు ఆసపతరిలో చేరింది. తరువాత నొపపి తటటుకోవడం కోసం సటెరాయిడలు మరియు మారఫిన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముక చిట్లడం వల్ల వెన్ను మరియు మోకాలు నొప్పి 11585...India

2015 డిసెంబర లో 34 ఏళల మహిళ తను పని చేసే పరదేశానికి వెళుతూ పరమాద వశాతతు కింద పడిపోవడం వలల నడుము వదద ఫరాకచర అయయింది. ఇది 6 నెలలలో తగగిపోయింది కానీ ఆమెకు తీవరమైన వెనను నొపపి మరియు మోకాలినొపపి ఏరపడడాయి. అదే సమయంలో ఆమె భరత ఒక పరమాదంలో చనిపోవడంతో ఆమెకు మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురైంది. 2015 ఆమె జీవన ఉపాధి కోసం ఎంతో కషటపడాలసి రావడంతో ఆమె కషటాలు రెటటింపయయాయి. రోజువారీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడభాగంలో వెన్నుపూస క్షీణత 03553...Canada

53 సంవతసరాలు వయససు గల వయకతి గత 5 నెలలుగా మెడనొపపితోపాటు భుజం నుండి చేతివేళళ వరకు తిమమిరితో కూడిన నొపపితో భాధపడుతుననాడు. ఇది సరవికల డిసక డీజెనరేషన  లోపంగా నిరథారించారు. పేషెంట కంపయూటర నిపుణుడు కావడం వలన ఎకకువసేపు కంపయూటర మీద పనిచేయడం నొపపికి పరధానకారణంగా భావించారు. బయాడమింటన కరీడకారుడైన ఇతడు  నొపపికారణంగా తన ఆటకు దూరం అయయారు. అలలోపతి చికితసతీసుకోనప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మణికట్టు మరియు మోచేతి కీళ్లలో దీర్ఘకాలిక నొప్పి 11605...India

68  ఏళల మహిళకి 6 నెలల కరితం నుండి తన కుడి ముంజేయి మరియు మోచేయి కీళళలో తేలికపాటి నొపపి పరారంభమైనది. నొపపి పెరగడంతో  రోజువారీ వంటగది పనులను కొనసాగించడం ఆమెకు కషటతరం కావడంతో, ఆమె ఒక ఆరథోపెడిక వైదయుడిని సంపరదించింది, అతను సూచించిన విధంగా పెయిన కిలలర తీసుకుంటూ  జెల ను అపలై చేసేవారు. అతిగా వాడటం వలల ఆమె కండరాలు బలహీనంగా ఉననందున, ఆమె ముంజేయికి కనీసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పి 11602...India

70 సంవతసరాల మహిళకి, గత 6 నెలలగా పెయిన కిలలరస మరియు ఫిజియోతెరఫీ తీసుకుంటుననపపటకి, రెండు మొకాళలలో తీవరమైన నొపపితో భాధపడుతూ నడవడం కషటంగా మరియు కఠిన పరీకషలాగా ఉంటోంది. రెండు నెలల కరితం పరీకష చేయించుకొననపపుడు ఆమెకు కొలెసటరాల ఎకకువసథాయిలో 280 mg/dl ఉననటలు తెలిసింది. దీనినిమితతం ఆమె అలలోపతీ మందులు తీసుకుంటుననారు. 2019మారచి9న, పరాకటీషనరను సందరశించేనాటికి, ఆమెకి రోజు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయం కారణంగా నొప్పి 11606...India

40 సంవతసరాల వయససు గల తకకువ ఆదాయం కలిగిన గరామీణ మహిళ నాలుగు సంవతసరాల కరితం బాత రూంలో జారి పడిన  ఫలితంగా వీపు కరింది భాగం నుండి ఎడమ కాలు, మోకాలు మరియు పాదం వరకు మందకొడిగా ఉండే నొపపికి దారితీసింది. ఆమెకి డాకటరని సంపరదించే సథోమత లేక ఆ నొపపితోనే కాలం వెళళబుచచ సాగారు. ఆమె వైబరియానికస చికితస ఉచితంగా ఇసతారని తెలుసుకుని పరాకటీషనరను సంపరదించారు.  

2019 మారచి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చలికురుపులు (చిల్ బ్లెయిన్స్), మణికట్టు మరియు వ్రేళ్లలో నొప్పి 10354...India

గత పది సంవతసరాలుగా నిరమాణ సథలములలో షిఫటులలో పని చేసతునన 42 ఏళల సీనియర సెకయూరిటీ ఆఫీసర తన చేతుల కీళళ భాగంలో ముఖయంగా మణికటటు వదద తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ముఖయంగా శీతాకాలంలో సాయంతరం పూట చలలని వాతావరణానికి గురికావడం వలల  అతనికి చిబలైనస (చలలగాలి తగిలిన తరవాత రకతనాళాల వాపు, అనంతరం చినన గాయాలు వంటివి ఏరపడి  చేతులు మరియు కాళళు పై చరమానని పరభావితం చేస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్పాండిలైటిస్, చర్మంపై దురద 11614...India

54 ఏళల వయకతి పరాకటీషనరని సందరశించే నాటికి అనేక సమసయలతో బాధపడుతూ ఉననాడు. గత ఆరు నెలలుగా అతనికి భుజం మరియు మెడ రెండింటిలో నిరంతరం నొపపి మరియు దృఢతవంతో పాటు అసౌకరయం లేకుండావాటిని కొంచం కూడా కదిలించలేని సథితి ఏరపడింది. అయినపపటికీ అతను ఎటువంటి  మందులు తీసుకోలేదు. ఈ నొపపులకు అదనంగా మూడు నెలల కరితం అతని ఎడమ చేతి మరియు ఎడమ కాలి ముందరి అంచు చరమం మీద దురద ఏరపడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ద్వైపాక్షిక ధృడతర స్నాయువుల వ్యాధి, మొటిమల రుగ్మత, ముఖముపై మంట 03508...France

47 ఏళల మహిళ తన రెండు చేతులను తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఈ నొపపి మెడ నుండి మణికటటు వరకు ఉంటోంది. 2011లో ఇది దవైపాకషిక సనాయువుల వయాధిగా నిరధారణ చేయబడింది. దీని నిమితతం ఆమెకు పయారాసిటమల మరియు టరమడాల మాతరలు సూచించబడడాయి. 2014 డిసెంబర లో ఆమె రెండు మోకాళళకు కూడా నొపపి ఏరపడింది. బహుశా ఎకకువ గంటలు నిలబడి పనిచేయడం వలన కావచచు. 2015 ఫిబరవరి నాటికి పరిసథితి మరింత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలి మృదులాస్థి (కార్టిలేజ్) గాయం, తొడ కండరములలో గాయం 03508...France

2012లో 25 ఏళల కరీడాకారుడికి తన ఎడమ మోకాలిలో తేలికపాటి నొపపి ఏరపడింది. ఫుటబాల కరీడాకారుడు కావడంతో అతను ఏడు సంవతసరాల వయససు నుండి ఆడుతూ ఉండడం వలన మోకాళలపైన ఎకకువగా శరమ పడుతోంది. ఎంఆరఐ సకాన కారటిలేజ లో ఒక గాయమును చూపించింది. 2015 నవంబరు నుండి ఈ నొపపి తీవరత ఎకకువైనందున అతను కుంటుతూ నడవడం పరారంభించాడు. అతని వైదయుడు వీరికి పయారాసిటమల 1gని  TDS గా మరియు ట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరికాలి మంట, మలబద్ధకము 11613...India

44-ఏళల మహిళ 2009 నుండి తీవరమైన మలబదధకంతో బాధ పడుతుననారు. అలోపతి ఔషధం ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచింది. చాలా సంవతసరాలు ఆమె పరేగు కదలికల నిమితతం ఆయురవేద ఔషధం (తరిఫల చూరణం) తీసుకుననా పరయోజనం కలగలేదు. అలాగే గత నాలుగు సంవతసరాలుగా పరతయేకించి ఉదయం పూట ఆమె మడములలో నొపపిని కలిగి ఉంది. గత నాలుగు నెలలలో నొపపి చాలా తీవరంగా మారి నడవడం కూడా కషటంగా మారింది. వైదయుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పునరావృతం అయ్యే కీళ్లనొప్పి (ఆర్థ్రాల్జియా) - పోస్ట్ చికెన్గున్యా 11622...India

32 సంవతసరాల మహిళ విపరీతమైన కీళల నొపపులు, తలపోటు, శరీరమంతా నొపపులు జవరము అలసటతో 2020 మారచి 12వ తేదీన పరాకటీషనర వదదకు వచచారు. 4 సంవతసరాల కరితం జాయింటలలో వాపు, తలపోటు, జవరము వంటి లకషణాలతో చికెన గునయాకు అలలోపతి మందులు తీసుకుననారు. సంవతసరం తరవాత అధిక ఉషణోగరతతో టైఫాయిడ రాగా ఆమె హాసపిటలలో చికితస తీసుకుననారు. అపపటినుండి పరతీనెలా ఈ లకషణాలు కనిపిసతూ ఉండగా ఆమె అలలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Plantar Fasciitis 01205J...India

A 52 year-old woman had been suffering from an inflamed heel for 8 months. Her doctor had been treating her with medicines, which neither reduced the pain nor cured the condition. She was advised to have a series of injections in the bone of both heels, which, though painful, would possibly cure the condition. She refused this treatment and approached a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leg Muscle Pain, Stress and Low Energy 02804...India

A 39 year-old woman requested treatment for a painful leg muscle which had been troubling her for a year. She was also having difficulty dealing with a stressful work environment as well as being low in energy. She had taken pain killers for the leg pain and had been treated allopathically for the stress and low energy but there was no improvement.

The...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hip Pain 0080J...India

The practitioner had a 72 year-old female patient with hip pain. It was so bad that she had not been able to move or get out of bed for some years. The practitioner gave her:

CC15.1 Brain & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS

After taking the combo regularly for six months, the patient was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Osteomyelitis in Right Shin 02786...Russia

A 59 year-old woman from Azerbaijan came to the practitioners because she had a painful condition in the right shin called osteomyelitis – inflammation of the bone and marrow, usually caused by infection. In this case the shin was a bluish-grey color with necrotic stains in the centre. Along the inside of the bone there were 3 fistulas from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Slipped Disc 02799...UK

A female patient, aged 55, was limping when she came to see the practitioner. She had been suffering from a slipped disc and knee pain for 10 years and even strong pain killers did not reduce her pain. She was given the following:

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 Inflammation + OM3 Bone Irregularity +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hip & Leg Injury 01272J...India

An elderly woman, aged 96, had a fall and fractured her hip and right leg. Despite her age, the allopathic doctors decided to set the fracture under anesthesia to help her become mobile again. The Vibrionics practitioner gave the patient the following combos to help in her recovery after the operation:

#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD

#2....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Painful Back 01176...Bosnia

A  76  year  old  man  phoned  the  practitioner  asking  for  help  with  a  very  painful  back.  The pain extended from the sacral area all the way down to his right knee.  It was so severe that he was hardly able to get out of bed. The problem had first appeared twenty...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back Pain 02854...UK

A 44 year old male patient had suffered with back pain for 22 years due to a sports injury. He was given:

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine...BD

After 3 weeks of taking the medicine the patient felt 50% better and at the end of two months had no back pain. He continues to take the combo OD for the time being.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gangrene of Fractured Leg 11483...India

A 22 year old male met with an accident and the left lower limb was fractured. He was treated in a hospital and a rod was inserted into the fractured limb. Four months later, when the cast was removed, it was found that the fracture had not healed and gangrene had set in. An orthopedic doctor, who was at the medical camp on the 6th January 2013 where the man...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Arthritis 02853...India

 A 50 year old lady had suffered for two years with constant pain in her legs, mainly in her joints especially when it is cold. She could not bend her knees to sit on the floor or even chair and walk very far. An allopathic doctor treated her with oral medicine and gave ointment to massage her legs; neither helped. She was told that the cause was the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acute back-pain 11581...India

A 72-year-old man contacted the practitioner in the evening on 6 November for medicine for his back pain which he had since one week. He never experienced this pain in the past. He gets pain when he bends forward and was unable to get up freely due to severe pain.  He took Brufen (painkiller) - only one tablet in the morning on 6 November and felt very...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chest injury with swollen nipple 11578...India

On 28 April 2016, a nine-year-old girl approached the practitioner as she had been suffering from chest pain and swelling near her nipple for four months. She was hit by a ball in the school. She hadn’t consulted a doctor and now wanted to take vibrionics. She was given the following combo:

CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frozen shoulder 03553...Canada

A 60-year-old lady contacted the practitioner with complaint of pain and stiffness in her left shoulder. She had been suffering for the past 6 months and was given a diagnosis of frozen shoulder. She was prescribed Durotram OD and Ibuprofen BD that were helping her to some extent with respect to pain, but her shoulder was still stiff. Moreover, she was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుడి వైపు నొప్పి మరియు శ్వాస సంబంధమైన అలెర్జీ 11597...India

40 ఏళల మహిళ భుజం నుండి పాదం వరకూ కుడివైపున నొపపితో నాలుగు నెలలుగా బాధపడుతుననారు నొపపి ఆమె నిదరకు భంగం కలిగిసతుననది. ఎముకల డాకటర నొపపి నివారణ మందులు ఇచచారు కానీ ఇది ఉదయం పూట మగతకు కారణమవుతుననందువలన ఆమె ఇంటి పనులను నిరవరతించు కొనుటకు ఆటంకం కలుగుతుననది. మొతతంమీద ఆమె ఈ చికితసను మూడు నెలల కొనసాగించినా ఏ పరయోజనం కలగలేదు. కనుక కొనని గృహ చిటకాలతో నొపపిని తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బిగుసుకుపోయిన భుజం 11620...India

2019 జూన లో 53 ఏళల వయకతికి ఎడమ ముంజేతిలో నొపపి రావడం పరారంభమైంది. కొదది నెలలలో నొపపి బాగా పెరిగి   పరిసథితి ఎంత దురభరంగా మారిందంటే అతను చేయి కూడా ఎతతి లేకపోయాడు. 2019 అకటోబర 11న అతను నయూరాలజిసటును సంపరదించగా దీనిని సతంభించిపోయిన భుజముగా నిరధారించారు. సాధారణంగా మధుమేహ రోగులు భుజము యొకక సతంభన తో ఇబబంది ఉంటారు కనుక వైదయుడు రకతంలో చకకెర పరీకషలకు HbA1C...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాళ్ళ నొప్పులు 03527...France

72-ఏళల మహిళ మాజీ శారీరక విదయ ఉపాధయాయురాలు మరియు యు.కె జాతీయ వాలీబాల కరీడాకారిణి గత 15 సంవతసరాలుగా మోకాళళ నొపపులతో బాధపడుతుననారు (కుడి మోకాలు లోని నెలవంక వంటిదానికి (మెనిసకస) ఏడు సంవతసరాల కరితం ఆపరేషన చేసారు).  ఆమె ఈ నొపపి నుండి ఉపశమనం కోసం తన కెరీర మొతతం పదేపదే నొపపి నిరోధక మందులు తీసుకుననారు, కానీ 5-6 సంవతసరాల కరితం వాటిని తీసుకోవడం మానేసారు. ఎందుకంటే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్లనొప్పి-పోస్ట్ చికెన్గున్యా 11627...India

57-ఏళల మహిళ 2018లో చికెనగునియాతోబాధపడిన సందరభంలో ఒక నెలరోజుల పాటు అలలోపతి చికితస తీసుకుననారు. ఈ వయాధియొకక సాధారణమైనలకషణం కారణంగా ఆమె వరేళళు, పాదాలు,మరియు మోకాళళవదద నొపపి రెండు సంవతసరాలు కొనసాగింది. ఈ కాలంలో ఆమె ఆయురవేద మందులు మూడు నెలలు తీసుకుననారు కాని ఉపశమనం కలగలేదు. 2020 మే 26న ఆమెపరాకటిషనరవదదకు వచచినపపుడు ఆమె వేరే ఔషధం ఏదీ తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు ఈ కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కడుపులో ఆమ్లము కారణముగా నడుము నొప్పి 11508...India

40- ఏళల మహిళ గత ఏడాది కాలంగా వెననుకరింది భాగంలో తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఇది హైపర ఎసిడిటీ కారణంగా కావచచని ఆమె భావించారు. వారములో అనేకసారలుఆమె సాయంతరం భోజనం తరవాత తరేనుపులుమరియు వాయువునుఅనుభవించారు. 2019 ఫిబరవరిలో ఒక వైదయుడిని సంపరదించారు. మూడు నెలలు పాటు ఆమెకు ఫిజియోథెరపీ మరియు బాహయ చరమం పై పూతగా రాయుటకు ఒక జెల కరీమును సూచించగా వాటితో ఆమెకు పూరతి ఉపశమనం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెలితిరిగిన నరం వలన నడుము నొప్పి 03596...USA

65 ఏళల మహిళ మెడ మరియు భుజం నుండి నడుము కరింది వరకూ వరకు కుడిఅరధ భాగంలో నొపపితో బాధపడుతుననారు.ఇది కోవిడలాకడౌనకారణంగా ఆమె ఇంటి నుండి పని చేయడం పరారంభించిన రెండు నెలల తరవాత అనగా 2020 మే నెల నుండి పరారంభమై మరో రెండు నెలలలో తీవరంగా మారింది. ఆమె పరతీరోజుకండరాలకు విశరాంతి నిచచే ఔషధం, నొపపి నివారణలు రోజుకు రెండుసారలు తీసుకుంటుననారు, మరియు దాదాపు రోజంతా తాపనపయాడకూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక వెన్నునొప్పి 11595...India

72 ఏళల మహిళ గత ఐదేళలుగా వెనను కరింది భాగంలో నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఆమె రోజువారీ నడక నిమితతం చురుకుగానే    ఉంటుననారు కానీ ఎకకడికైనా పరయాణించడానికి, నేలపై కూరచోవడానికి, లేదా ఎకకువ సేపు నిలబడడానికి బయాక సపోరట ధరించాలసి వచచింది. ఆమె హైబిపి కోసం 20 సంవతసరాలు గానూ మరియు హైపో థైరాయిడ కోసం ఒక సంవతసరం నుండి అలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు. ఈ రెండు ఔషధాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మడమ ఎముక అదనపు పెరుగుదల 00123...India

40ఏళల మహిళ గత ఆరు నెలలుగా తన కుడి చీలమండ మరియు పాదాలలో నొపపి మరియు వాపు తో బాధపడుతూ ఉననారు. ఆమె వైదయుడు దీనిని ఎముక అదనపు పెరుగుదలగా గురతించారు. ఈ పెరుగుదలను తొలగించడానికి శసతరచికితస చేయించుకోవలసినదిగా సూచించారు. రోగి అందుకు సుముఖంగా లేనందువలన 2018 ఫిబరవరి 18న పరాకటీషనరు సహాయం కోరగా కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:    

NM59 Pain + NM113 Inflammation +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి, మోకాలినొప్పి, జీర్ణాశయంలో పుండ్లు 03560...India

గత సంవతసర కాలంగా 52 ఏళల మహిళ రోజుకు మూడు నాలుగు గంటలు మాతరమే నిదరపో గలుగుతుననారు. దీని కారణంగా పగటిపూట ఆమె పనిలో అలసట మరియు నిసతేజంగా అనిపించసాగింది. నిదర మాతరలు తీసుకుంటే వాటికి బానిస అవుతానేమో అని భయంతో ఆమె వాటిని తీసుకోవడంలేదు. 2019 జనవరి 3న పరాకటీషనరును సంపరదించగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వృద్ధ శునకానికి కండరాల బలహీనత 03558...France

14 ఏళల ఆడ గోలడెన రిటరీవర అనే జాతి కుకకకు గత పది నెలలుగా ఆరోగయం కరమంగా కషీణించింది. అది ఆకలిని కోలపోయింది, వేడిగా ఉననపపటికీ ఏవైనా దరవపదారధాలు బలవంతంగా తాగాలసిన పరిసథితి ఏరపడింది. ఆమె గంటల కొదదీ ఒకే సథానంలో  పాకషిక కోమా వంటి సథితిలో పడుకొని ఉంటూ కండరాలు పటటు కోలపోతుననది. పశు వైదయులు ఈ వయాధిని కండరాల బలహీనతగా నిరధారణ చేసారు.  తీవరమైన అలసటతో పటుతవం కోల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుము & కీళ్ల నొప్పులు, గ్యాస్ సమస్య 02814...India

32 ఏళల మహిళ సిజేరియన డెలివరీ తరవాత రెండేళలుగా తన వీపు, మోకాళళు, చీలమండ కీళళనొపపి మరియు అజీరణం కారణంగా పరేగులలో గయాస నిలుపుదల సమసయతో బాధపడుతుననారు. ఒక సంవతసరం అలోపతి మందులు తీసుకుననా ఎటువంటి పరయోజనం కలగలేదు.  ఇవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే కలిగించి లకషణాలు తిరిగి పునరావృతం అయయేవి. 2017 ఏపరిల 9న ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:  

CC4.1 Digestion tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలినొప్పి, అధిక రక్తపోటు 11616...India

75 ఏళల మహిళ 15 సంవతసరాల కరితం తన భరత మరణించినపపటి నుంచి మోకాలు నొపపి మరియు అధిక రకతపోటుతో బాధపడుతుననారు. ఆమె “సిదధ” చికితసని ఐదేళలుగా పరయతనించినా గణనీయమైన పరయోజనం ఏమీ కలగలేదు. గత ఐదేళలుగా ఆమె BP కి అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు. ఫలితంగా BP 140/90 వదద నియంతరణలో ఉంటోంది. ఒకకొకకసారి BP ఎకకువ కావడం వలన ఆమెకు తలలో తేలికగా అయిపోయి, బయాలెనసు కోలపోయేలా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎండోమెట్రియాసిస్ కాలినొప్పి అండాశయ తిత్తి 03518...Canada

41 ఏళల మహిళ 2016 సెపటెంబరులో తన కుమారునికి రొమముపాలు ఇవవడం మానేసిన తరవాత తీవరమైన తిమమిరి, నొపపి (నొపపి తీవరత 9-10) మరియు బహిషటు సమయంలో అధిక రకతసరావం కలిగి ఉననారు. ఆమెకు కటి పరాంతంలో నిరంతరము నొపపి (తీవరత 5-9) కూడా కలుగుతూ అది ఎడమ కాలు నుండి ఆమె చీలమండ వరకు పరసరిసతూ ఉంటుంది. 2017 మధయలో వైదయులు దీనిని ఎండోమెటరియాసిస మరియు ఎడమ కాలులో బోలు ఎముకల వయాధి (ఆసటియో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కటి వెన్నుముక నాడీ సంకోచము (స్టెనోసిస్) 12051...India

2019 జనవరిలో 80 ఏళళ వయకతికి కటి దిగువ భాగం నుండి కుడి పాదం వరకు సలుపుతూ నొపపి ఏరపడింది.  డాకటర దీనిని వెననుముక కటి పరాంతంలో నరాల సంకోచంగా నిరధారించారు. అతనికి అంతకు ముందునుండి మోకాలిలో ఆసటియో ఆరథరైటిస ఉనన కారణంగా దానికి 2014 డిసెంబర నుండి #1 CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Anxiety disorder, backache 03553...Canada

A 33-year-old female had severe anxiety for six years owing to traumatic divorce from an abusive husband just three months after marriage. Symptoms included crying often for no reason, disturbed sleep, lack of concentration and sometimes increased heart rate. She was not taking any medication but was doing some breathing exercises for anxiety. Intermittently...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Shoulder pain after healed fracture 11626...India

On 23 Feb 2020, a 61-year-old woman had a fall, causing a hairline fracture in her right shoulder with severe pain. Her arm was wrapped in a crepe bandage, she was prescribed a painkiller and advised rest. After three days she stopped the painkiller for fear of its side effects. The bandage was removed after 45 days as the bone had healed. There was hardly...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి