Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
చర్మం

మలబద్దకం, అజీర్ణం & ఈతకల్లు (కాoడిడా) 11966...India

ఆగషటు15, 2014న, 2½ సం.ల వయసునన ఒక బాలుడు గత 1½ సం.లుగా దీరఘకాలిక మలబదధకం, అజీరతితో బాధపడుతూ చికితసకోసం తీసుకురాబడడాడు. అతను కడుపునొపపితో దాదాపు పరతిరాతరి మధయలో నిదరలేసతూ ఏడుసతుననాడు. తలలిదండరులు అలోపతి వైదయానని2సారలు పరయతనించారు. కాని బాధ తగగలేదు. అతనికి  200 ml నీరు (పరతి కాంబో ఒక డరాప) లో చేసిన మందుకాంబో ఇచచితిమి:
#1. CC4.1 Digestion...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గేంగ్రీన్, మధుమేహం 02494...Italy

పరశాంతినిలయంలో వైదయులైన ఒక భారయాభరతల బృందం ఇటలీలో జబబుతోవునన తమ మితరుడికి ఫోన చేసేసరికి అతను పరమాదసథితిలో వుననాడు. 64 సం.ల వారి మితరుడు, గత 30సం.లుగా మధుమేహంతో బాధపడుతూ, ఇనసులిన పై ఆధారపడి ఉననా తన ఆరోగయంపై తగినంత శరదద తీసుకోలేదు. మధుమేహం వలన కలిగిన గేంగరీన సమసయలవలల, అతని కుడికాలి బొటనవేలు తొలగించారు. మిగతా వరేళళలో కూడా గేంగరీన సోకి, ఎముకలకు ఇనఫెకషన వ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహువిధ సమస్యలు 02813...Belgium

15 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాస కోశ సంభందించిన సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 31 ఏళళ వయకతి, చికితసా నిపుణుడను సంపరదించాడు. ఈ కారణంగా ఇతనికి రాతరిళళు అలలోపతి మందులు తీసుకుంటే తపప నిదర పటటేది కాదు. అంతేకాకుండా గత ఐదు సంవతసరాల నుండి సరపి బొబబలు సమసయతో భాధపడుతుననాడు. అతని సోదరుడికి ఇటీవల కయానసర వయాదుందని నిరధారించ బడింది మరియు భావోదవేగ సమసయల కారణంగా సోదరుడు అతనికి దూరమయయాడు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఏనుగు గజ్జి మరియు ముఖంలో గడ్డ 02826...India

మెడ యొకక కుడి భాగం నుండి తలమీద చరమం వరకు శోకిన ఏనుగు గజజి వయాధి సమసయకు చికితస కోరుతూ ఒక 45 ఏళళ మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ సమసయ కారణంగా రోగికి మంట మరియు దురదలు ఎకకువగా ఉండేవి. ఐదు నెలల కరితం రోగి నుదుటి పై, చినన గడడలతో కూడిన నిమమకాయ పరిమాణంలో ఒక కణితి లేచింది. ఐదేళళగా రోగి శరీరం అకకడకకడ నలలగా మారింది. రోగికి రకతహీనత సమసయ కూడా ఉండేది. రోగి, బహుశా ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలిపిక్కయొక్క ముందఱిభాగములో అస్థిమధ్యశోథ 02786...Russia

కాలిపికకయొకక ముందఱిభాగములో అసథిమధయశోథతో భాదపడుతునన అజెరబైజాన నుండి వచచిన ఒక 59 సంవతసరాల వయసు గల ఒక మహిళ చికితస కొరకు నిపుణులను సంపరదించింది. అసథిమధయశోథ - సాధారణంగా అంటువయాధి కారణంగా కలిగే ఎముక యొకక శోధము మరియు చీము కారుట. ఈ రోగి యొకక కాలిపికకయొకక ముందఱిభాగము నిరజీవమైన మరకలతో పాటు నీలం మరియు భూడిద రంగులో ఉంది. ఎముక లోపల వైపున చీము కారుతునన మూడు భగందరము/నాళవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఇన్ఫెక్షన్ వలన చర్మానికి ఎలర్జీ 11414...India

2 రెండు సంవతసరాల బాలుడని శరీరమంతా వయాపించిన అలెరజీతో  అభయాసకుని వదదకు తీసుకుని వచచారు. శరీరమంతటా ఇనఫెకషన మరియు దురద వయాపించి ఉంది. గత నాలుగైదు నెలలుగా వారి యొకక వైదయుడి సూచన మేరకు బాలుని తలలిదండరులు అనేక చరమపు కరీములను మరియు అలలోపతి మందులు వాడారు కానీ ఏ మాతరం పరయోజనం కనిపించలేదు. తలలి హోమియోపతి వైదయుడిని  ఏమైనా సహాయం చేసతారని ఆశతో సంపరదించారు కానీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బొల్లి లేదా లూకోడెర్మా 02763...India

48 సంవతసరాల వయససు గల వయకతి అభయాస కుని వదదకు చికితస కోసం వచచారు. ఎందుకంటే అతను కరమంగా చరమంపై ఉనన వరణదరవయం కోలపోవడం కారణంగా శరీరంలో కొనని భాగాలపై తెలలని పయాచెస ఏరపడడాయి. అతనికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది;

CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

రెండు నెలలలోనే తెలలటిమచచలు కొంచం మసకబారినటలు గురతించారు. రోగి యొకక సాధారణ ఆరోగయానని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వ్యాధికి గురైన సేబాషియస్ తిత్తులు 11389...India

ఈ పరాకటీషనర కుమారుడు ఎలలపుడు తలను గోకకునేవాడు మరియు అతని తలంతా చాలా చుండరు వుంది. అతను తన తల వెంటరుకలు కషవరం చేసుకుననాక తన యొకక దురదకు, చికాకుకు మూల కారణం కనపడింది. అతని తలంతా బొబబలతో నిండి ఉంది. ఈ బొబబలు సేబాషెయెస గరంధుల దవారా సరవించిన దరవ పదారథముల దవారా ఏరపడిన తైల తితతులు. ఈ తైల తితతులు బాగా వాచిపోయి సంకరమణం (infection) చెంది, ఈ విధమైన బొబబలుగా ఏరపడ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్లడ్ నోసోడ్ ద్వారా నయమైన బహుళ వ్యాధులు 02836...India

64 సంవతసరాల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా తీవరమైన మోకాలినొపపి తో బాధపడుతూ ఉననారు. దీనితో పాటు వీరికి  ఉబకాయం, మలబదదకం, నిదరలేమి, ఆందోళన, వతతిడి ఇలా అనేక సమసయలు కూడా ఉననాయి. వీరు నిరవరతించే ఏ వయాపారములో నూ సథిరంగా నిలవలేకపోయారు. మరో సమసయ ఏమిటంటే  గత 7 సంవతసరాలుగా, రెండు కాళళ మడమల పైన జనయుపరమైన ఎకజిమా వయాధితో వీరు బాధపడుతుననారు. 2011 నవంబర 30 వ తేదీన 200C....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తామర 10364...India

55 సంవతసరాల వయససు గల ఈ అభయాసకుడు గత ఎనిమిది సంవతసరాలుగా తాను అనుభవిసతునన దీరఘకాలిక తామర కోసం తనకు తానే చికితస చేసుకుననారు. ఇది ఉదరం కరింద మరియు కాళళ మీద అంతటా ఉంది. అతను అలలోపతి మందులు తీసుకుననారు కానీ తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే కలిగింది. కాబటటి కరింది రెమిడీ  తీసుకుననారు:   

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పాదములో ఆనెలు 02870...USA

13 ఏళల బాలిక తన పాదాల మీద ఆనెలతో 18నెలలుగా బాధపడుతోంది. అమెరికాలోని పిలలల వయాధి నిపుణుడు ఆనెలపై చరమానని తీసివేసి ఫలోరోరాసిల కరీము 0.5%ను వాటిలో చొపపించి వాటిని తొలగించచడానికి పరయతనించారు. ఈ చికితస రెండు నెలలు కొనసాగింది కానీ ఫలితం లేక నిలిపివేయబడింది. అపపుడు పాప అభయాసకుని సంపరదించగా ఆనెలు తొలగించడానికి మాతరమే కాకుండా ఆమెకి వతతిడికి మరియు పాఠశాల చదువుకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పెదవులమీద హెర్పెస్(సప్పి వ్యాధి) 02128...Argentina

38 సంవతసరాల వయకతి దీరఘకాలంగా  తన పెదవుల మీద పునరావృతమయయే హెరపెస వయాధితో బాధ పడుతుననారు.  
  SR293 Gunpowder…TDS, ఇ ఒకక రెమిడీ ని అభయాసకుడు రోగికి ఇచచారు.

రెండు రోజులలో సపపి యొకక పరిమాణంలో గణనీయమైన  మెరుగుదల ఉంది. ఐదు రోజులలో హెరపెస యొకక అనని చిహనాలు పూరతిగా అదృశయమయయాయి. అందువలల చికితస ఆపివేయబడింది.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గింజలకు అలెర్జీ మరియు తీవ్రమైన పొడి చర్మపు సమస్య 02802...UK

ఒక అంధ పాఠశాలలో నివసిసతునన 18 సంవతసరాల యువకుడు సెలవులలో ఇంటికి వచచాడు. అతనికి గింజలు తింటే పడదని ముఖయంగా బాదంపపపు ఎలరజీ ఉండడం వలన అది తింటే కడుపు నొపపి, వాంతులు వసతాయని అతని తలలి అభయాసకుడిని పిలిపించి చెపపారు. ఆ అబబాయి పరతీరోజూ కరీమ తపపకుండా ఉపయోగించాలసిన అవసరం కలిగినటువంటి పొడి చరమం కలిగి ఉననాడు. అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ పోసటు దవారా పంపబడింది:   

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖం మీద దద్దుర్లు 02802...UK

47సంవతసరాల మహిళ ఒక సంవతసరం నుండి ముఖం మీద దదదురలతో బాధపడుతుననారు. ఇది రోసేసియా అని నిరధారించబడింది. ఇది ముఖంపై వచచే దీరఘకాలిక వయాధి. ఈ దదదురలు ఎరుపు నేపథయంలో కనిపిసతాయి. ఈ కేసు విషయంలో రోగి గడడం చుటటూ ఇవి ఏరపడడాయి. అనేక రకాల యాంటీ బయోటికస ఇవవబడడాయి కానీ మెరుగుదల లేదు. ఆమె ఆరు నెలల పాటు మూలికా వైదయుని చేత చికితస కూడా చేయించుకుంటూ  నియమితమైన ఆహారాలే (పథయం)...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయంలో ( సెర్విక్స్ లో ) కురుపులు 11389...India

13ఏళళ అమమాయి గరభాశయంలోని చినన, తెలలని చీము, చాలా దురదకలగిన, బాధాకరమైన కురుపులతో, గతవారంగా బాధపడుతోంది. 3 ఆగషటు 2013న ఆమెకు ఇచచిన పరిహారం:

CC8.5 Vagina & Cervix...6TD 3 రోజులు మరియు TDS 2 రోజులు

4 రోజులలో పాతకురుపులు మాయమైనా, అదే సమయంలో కొనని కొతతవి కనిపించినవి. చికితస కరిందివిధంగా మారచబడింది:

CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తేలుకాట్లు 02765...India

నెలవారీ విబరో శిబిరాలలో రోగులకు చికితస చేసినపపుడు, చాలామంది పరజలు తేలుకుటటి బాధపడుతూ రావటంతో తకషణం ఉపశమనం కలుగుటకు యిచచు పరిహారం: CC21.4 Stings & Bites. అభయాసకునివదద, అతని 108 సాధారణ కాంబోస బాకస లేనపపుడు, ఒక నిరజనపరదేశంలో, ఇటీవలే, SR353 Ledum తో అవే ఫలితాలు లభించాయి.

 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిరుదులమీద కురుపులు

ఒక 50ఏళల వయకతి తన పిరుదులపై వచచిన కురుపులవలల, తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననాడు. కురుపులు ఒకకొకకటిగా వసతూ, వాచి, చీముపటటి, చితికిపోతుననవి. కాని కొతతవి వసతూనే వుననవి. కొనని శసతరచికితస దవారా 2సారలు తొలగించిరి. రోగికి మొదటగా కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1.  CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections...TDS

1వ నెలలో 20% మెరుగైంది. కురుపుల సంఖయ తగగింది, కాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమ్ల ఉధృతి, (Hyperacidity) & జలుబు 10001...India

జూన 2013లో, 18 సంవతసరాల వయసునన మగ రోగి, తీవరమైన చరమరోగం (atopic dermatitis),  జీరణకోశ ఆమలాల ఉధృతులతో (hyperacidity) వచచాడు. 5 సంవతసరాల వయసు నుంచి అతనికి ఈ రెండు రుగమతలూ ఉననాయి. నలల మచచలు, సెగగడడలు మొతతం శరీరెంతో పాటు పరధానంగా చేతులూ, పాదాలమీద కనుపిసతుననాయి. పుళళకు దురద ఉంది. ఈ దురద రాతరిపూట తీవరమై నిదర లేని సథితి వచచింది. సాయి వైబరియానికస వలల అధిక రక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్ 02128...Argentina

2013 డిసెంబర 10 వ తేదీన 28 సంవతసరాల వయకతి సోరియాసిస వయాధికి వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఇది అతనికి తాను విశవవిదయాలయ పరీకషలు వరాసతునన సందరభంలో ఏరపడిన మానసిక వతతిడి కారణంగా మొదలయయి తరుచుగా ఇబబంది పెడుతోంది. అతనికి వీపు, పారశవాలు, భుజాలు, ముంజేతులు అంతా మచచలు వయాపించాయి (డిసెంబర 12 ఫోటోలు చూడండి). గతంలో అతను అలోపత వైదయం తీసుకుననా పరయోజనం ఏమీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటి పూత 02806...Malaysia

2014 మారచి 23న, 38 ఏళల వయకతి 15 సంవతసరాలుగా నోటి పూతతో బాధపడుతూ చికితస కోసం వచచారు. వీరు కొనని సంవతసరాలుగా అనగా : 2002-2004; మరియు 2005, అనేక మంది అలలోపతి వైదయులు చేత చికితస పొందారు. వైదయులు హెరపెస సింపలెకస గా నిరధారించి యాంటీ వైరల ల జోవిరాకస(ఎసికలో వీర) మరియు కారటికోసటెరాయిడ, పరెడని సోలెన, సమయోచితంగా ఉపయోగించిన బాహయ అనువరతన కరీములతో మూడు నెలలు ఉపయోగించినప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీటకాల కాటు మరియు గాయాలు 11176...India

55 ఏళల వయకతి కి కీటకాల కాటు వలల పుండలు ఏరపడి, గత 25 సంవతసరాలుగా వాటినుండి చీము మరియు రకతము సరవిసతుననాయి. 20 సంవతసరాల కరితం అతని తలలి పాముకాటుకు గురై చనిపోయిన కోపంతో ఆ వయకతి పాముని చంపాడు. ఈ సంఘటన అతని మనసు పై గాఢంగా నాటుకొని  తన సమసయకు ఇది ఒక కారణమేమో అని భావించ సాగారు. అలలోపతి మందులు అతనికి ఏమాతరము ఉపశమనము ఇవవలేదు. 2013 ఫిబరవరిలో ఒక  వైబరియో వైదయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెర్పెస్ జోస్టర్ 00523...Belgium

ఒక మహిళా రోగి (63) ఎంతో కాలంగా కరమం తపపకుండా జలుబు సంబంధిత పుండల (హెరపెస జోసటర )తో బాధపడుతుననారు. ఆమెకు కరింది నివారణ ఇవవబడింది : 
SR261 Nat Mur…TDS

ఈ నివారణ తకషణ ఉపశమనానని ఇచచి పుండలను తవరగా మానిపోవునటలు చేయడం దవారా గొంతును సాధారణ సథితికి తీసుకు వసతుంది. దురద కు సంబంధించిన  లకషణాలు కనిపించినపపుడు వెంటనే నాట మూర ఉపయోగించడం వలల పుండలుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శిశువులో యాంజియోమా (angiomaoma) 02640...India

నాలుగు నెలల వయసునన ఒక చినని బిడడను యాంజియోమా చికితసకోసం తీసుకువచచారు. ఆ పిలలవాడు చాలా చినన వయసులో ఉననందున అలలోపతి వైదయులు చికితస చేయలేదు. అతను చాలా బలహీనంగా ఉననందున శిశువుకు సంవతసరం వయసు వచచే వరకూ వైదయులు శసతరచికితస చేయలేమననారు. ఆ పిలలవానికి జవరం, జలుబు మరియు దగగు ఉంది. బాలుడిని  వారి  అలలోపతి కుటుంబ వైదయుడు అయిన అభయాసకుని వదదకు తీసుకు వచచినపపుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మొటిమలు 02799...UK

బాధపడుతునన ఇరవై ఒకక ఏళల యువకుడు అభయాసకుడిని చూడటానికి వచచాడు. ఈ మొటిమలు అతని ముఖము మరియు వెనుక భాగంలో ఉననాయి అతనికి కరింది ఇవవబడింది:
ఐదు సంవతసరాలుగా మొటిమలతో

NM2 Blood + NM6 Calming + NM36 War + NM37 Acidity + NM61 Acne + SR293 Gunpowder + SR309 Pulsatilla 30C + SR329 Crab Apple + SR342 Antim Crud + Echinacea (30C) from homoeopathic store…TDS

రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఏనుగుగజ్జి (ఎక్జిమా) 02762...USA

15 సంవతసరాల కరితం వైదయుడుచే ఎడమ కాలిలో ఏనుగుగజజి లేదా తామర వయాధి సోకిందని చెపపబడిన ఒక 51 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించటం జరిగింది. 15 సంవతసరాల నుండి ఆమె ఎడమ కాలుపై నిరంతరం మంట, పగుళళు మరియు దరవ సరావం వంటి సమసయలతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఆమె సాకసు కాని బూటలు కాని వేసుకోలేక పోయేది. ఆమె వాడిన అనేక రకముల కరీంలు మరియు లేపనాలు ఆమెకు సహాయపడలేదు. ఆమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నొప్పిలేని మెత్తటి కణితి

జనవరి 23, 2013 న, 62 ఏళల పురుషుడు, వీపుమీద కుడిభుజంకరింద గల నొపపిలేని మెతతటి కణితి (1 cm x 1 cm) చికితసకై వచచిరి. అతనికి 10 సం.లుగా ఈ కణితి వుననను, డాకటర శసతరచికితసదవారా కణితి తొలగించినా, మరలా రావచచని చెపపుటచేత, కణితి నొపపిలేనందువలన, రోగి శసతరచికితస చేయించుకోలేదు. అతనికి కరింది పరిహారం ఇవవబడింది:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రసవానంతరం ఛాతిలో నొప్పి 02802...UK

28 సంవతసరాల మహిళకు పరాకటీషనర వదదకు రావడానికి రెండు వారాల మునుపు సిజేరియన దవారా పరసవం జరిగింది. వారం తరవాతా ఆమెకు వైరల ఇనఫెకషన వచచింది. ఈ వయాధి లకషణాలు ఎలా ఉననాయంటే విపరీతమైన చెమట, భరింపరాని ఒళలు నొపపులు, శకతి లేనటలుగా ఐపోవడం. అంతేకాక తన నవజాత శిశువుకు పాలు ఇచచే సమయంలో విపరీతంగా నొపపి వసతోంది. డాకటరు ఆమెకు యాంటి బయాటికస ఇచచారు కానీ ఏమాతరం ఫలితం లేదు. ఆమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fleas in a cat 02921...Italy

Cleo, the practitioner’s female Siamese cat (age 6), was attacked by fleas every summer. In May 2014, an anti-flea chemical treatment was administered, but it worked only for two weeks and was too toxic to be reapplied soon. After the practitioner completed her AVP training later that month, she prepared:
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vitiligo 02799...UK

A girl (age 10) had vitiligo on her face, hands, and body for 4 years. According to her parents, her physician had prescribed steroid cream, which did not help. She began Vibrionics treatment on 23 September 2012 with:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ము పై అంటెడు మొటిమ 01339...USA

ఒక 69 ఏళళ మహిళకు మూడు సంవతసరాలుగా ఎడమ రొమము సమీపంలో ఒక మొటిమ వచచింది. మధయమధయలో, ఆమె మొటిమను నొకకినపపుడు, చీము వెలువడేది. ఒకరోజు ఆ మొటిమ ఉనన పరాంతం ఎరరబడి, వాచీ, నొపపిగా ఉండటం ఆమె గమనించింది. ఆ మొటిమ, రొమము కయానసర అయయుండవచచని ఆమె భయపడి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించటం జరిగింది. చికితసా నిపుణుడు రోగిని మొటిమునన పరాంతానని శుబరంగాను మరియు పొడిగాను ఉంచాలని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్కార్లెట్ జ్వరం 02680...Japan

ఒక 18 నెలల బాలుడికి ఒక వారం రోజుల పాటు తీవరంగా జవరం వచచి, ఆహారం తినకుండా కనీసం నీరైనా తాగకుండా ఉండేవాడు. తలలిపాలు తపప పరతీది వాంతులు చేసుకునేవాడు. ఈ బాలుడు నిదరపోకుండా నిరంతరం ఏడుసతూనే ఉండేవాడు. ఈ బాలుడికునన ఇతర వయాధి లకషణాలు: శరీరం అంతటా దదదురలు (నోటిలో కూడా) మరియు విరోచనాలు. డాకటరలు ఈ బాలుడికి సకారలెట జవరమని నిరధారించారు. ఇటువంటి తీవరమైన పరిసథితిలో బాలుడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిల్లుపడిన ఆంత్రం (ఎపెండిక్స్) 02733...India

ఒక 16 ఏళళ యువకుడు, గత మూడు నెలలుగా తన ఉదరం కుడి భాగంలో నిరంతరమైన నొపపి మరియు గయాస ఏరపడడం సమసయతో భాధపడేవాడు. ఒక అలటరాసౌండ పరీకషలో ఈ రోగి యొకక ఆంతరం తీవరంగా వాచిందని మరియు చిలలుపడియుందని తెలిసింది. ఉదర కుడి భాగంలో ఒక గడడ ఉందని కూడా తెలిసింది. డాకటర వెంటనే ఆపెరేషణ చేయాలని చెపపారు కాని ఆరధిక సమసయల కారణంగా తలలి తండరులు ఆపరేషన చేయించడానికి నిరాకరించి ఒక వైబరియానికస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పంటలకు చికిత్స: కందిచేను, బత్తాయి, ప్రత్తితోటలు

అభయాసకుడు ఇలా వరాసతుననారు:జూన 2012 లో, నా మొదటి పరయోగం మా భజన మండలిలో, హరమోనియం మాసటారునాటిన 100 చదరపు అడుగుల కందిచేనుపైన (లకషమీ నివారణగింజ) జరిగినది. ఈ చేనులో, పుషపించే కందిమొకకలను పురుగులు తింటుననటలు నేను గమనించేను. నేను ఇటీవల విబరియోనికసలో కోరసు చేశానని, పురుగుల నివారణలు ఉననాయని చెపపాను. సథానిక పరజలు ఇపపటికే మనుషులపటల విజయవంతమైన వైబరియోనికస వైదయం శకతిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Eczema, Academic Stress 02799...UK

The practitioner writes: On 21 April 2013, an 18-year-old male university student presented with itchy skin and severe eczema on his face, neck, back and legs. He had developed chronic eczema one year previous, before he went to university and after he had been treated for acne with allopathic medicine in 2011-2012. He was worried about his education.

I...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

IBS & Itchy Rectum 02799...UK

The practitioner writes: On 26 March 2014 a gentleman of 73 years of age came to see me. He had been suffering with IBS for the past 18 months and an itchy rectum for 6 months. The doctor had given him steroids.  When he took them, he got better but when he stopped, his condition worsened. The rectal itch was very uncomfortable but he had passed no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి చర్మము పైన దద్దుర్లు 02806...Malaysia

59 సంవతసరాల మహిళ చేతుల పైన మరియు అరికాళళకింద దదదురలు మరియు దురద అనే సమసయతో పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. గత 6 నెలలుగా ఈ సమసయ ఆమెను బాధిసతోంది. ముఖయంగా ఆమె వరేళళ దవారా ఏరపడిన సమసయ మరీ బాధిసతోంది. ఈ దదదురలు ఉననచోట ఆమె వరేళళవదద చరమము పగిలి ఉననటలు ( కరింది ఫోటోలు గమనించండి ) పరాకటీషనర గురతించారు. ఆమె వరేళళ  చివరలలో బొబబలు కూడా ఉననటలు  పరాకటీషనర గురతించారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gangrene, Scar Tissue 01616...Croatia

An experienced practitioner aged 59 consulted a senior Practitioner 02793…USA for herself on a case of gangrene. She had been bitten by a dog in October 2014. Her right hand was mangled and the little finger was badly injured. Osteomyelitis developed in the finger bone and gangrene spread in the hand. The infection...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క మెడ పైన గాయాలు 02885...Argentina

పరాకటీ షనర ఇలా వరాసతుననారు: మా కుకక పిటటీ ని మా మేనలలుడి వయవసాయ కషేతరంలో రెండు కుకకలు దాడి చేసి గాయపరిచాయి. దీనికి మెడ పైన చాలా పెదద గాయాలు అయయాయి. మా మేనలలుడు ఆ సమయంలో దూరంగా ఉననాడు. అందువలన పిటటి నాలుగు రోజుల పాటు గాయాలతో అలాగే ఉండవలసి వచచింది. మా మేనలలుడి తలలి గాయాలను శుభరపరిచి మందు వరాసింది. మా మేనలలుడు ఉరునుంది వచచాక పిటటి ని పశు వైదయుని వదదకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శరీరమంతా దురద 12051...India

ఒక 85 ఏళల వయకతి అనేక సంవతసరాలుగా తన శరీరమంతా దురదతో బాధపడడాడు. అతను వివిధ అలలోపతి మందులు మరియు లోషనలు వాడినపపడికి ఫలితం లభించలేదు. అతను మే 2014 లో వైబరో అభయాసకుడుని సంపరదించారు. ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇతనికి ఇవవబడినాయి

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉర్టికేరియా (దీర్ఘకాలిక దద్దుర్లు) 11483...India

ఒక 32 ఏళళ మహిళ విపరీతమైన ఉరటికేరియాతో  (దదదురలు) భాధపడేది. పది నెలలుగా అలలోపతి మరియు హోమియోపతి వైదయాలతో ఫలితం లేకపోయేసరికి ఈమె వైబరో అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ కింద వరాసిన మందులు ఈమెకు ఇవవబడినాయి

NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 Anacardium (200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మణికట్టు(wrist) మీద గడ్డ 11572...India

2014 సెపటంబర 15న ఒక 27 ఏళల మహిళ ఆమె ఆరు నేలలగా భాదపడుతునన కుడి మణికటటు మీద నొపపికరమైన గడడ సమసయతో అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆమెకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి

CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 200ml నీటిలో 5 మాతరలు

సవామి దయవలల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మం మీద పుండ్లు మరియు దురద 02892...Australia

ఒక 47 ఏళళ వయకతి రెండేళళగా తన చరమం మీద నొపపి మరియు మంటతో కూడిన ధదదురలుతో భాధపడేవాడు. ఈ చరమవయాధి వలన అతనికి చరమం మీద సూదులతో గుచచుతుననటలు ఉండేదని చెపపాడు. రెండు నెలలుగా దదదురలు అతని శరీరమంతయు వయాపించడంతో అతని అసౌకరయం మరింత పెరిగింది. (ఈ కరింద ఇవవబడిన పటంలో (ఎడమ) అతని ఎడమ భుజం మరియు చేయి చూడండి)

అతను అలలోపతి మరియు అనేక రకాల లేపనాలు వాడాడు కాని ఉపశమనం కలుగలేదు.

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పాదంలో అంటురోగం 02859...India

అభయాసకురాలు వరాసతుననారు: 2011 ఏపరిల లో, మా వూరిలో జరిగిన, మూడు రోజుల AVP కోరసు పూరతి చేసాక, కనీసం ఒకక వయకతికైనా సహాయపడాలని దేవుడిని వేడుకుననాను. కొనని రోజులలోనే మా బంధువుల ఇంటలో పనిచేసతునన మహిళ కుంటుతూ నడవడం చూసాను. ఆమె పాదాలు వాచిపోయి, చీము కారుతుననాయి. తీవరమైన నొపపితో భాదపడుతునన ఆ మహిళకు రోజువారి పనులు చేసుకోవడం ఎంతో కషటంగా ఉండేది. ఈ విధంగా ఆ మహిళ, గత 15...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్కిన్సంస్ వ్యాధి(అవయవాల వణుకు రోగం) మరియు సోరియాసిస్(చర్మ వ్యాధి) 02859...India

2013 మారచ లో ఒక 54 ఏళళ వయకతి, అతయంత దు:ఖంతో, తన ఇదదరు అబబాయిల సహాయంతో, అభయాసకుడుని సంపరదించడానికి వచచారు. ఇయన మధయ దశలో ఉనన పారకినసంస వయాధితో గత ఆరు ఏళళగా భాద పడుతుననారు. డెలలిలో ఒక పరభుతవ ఆశపతరిలో అలలోపతి చికితసతో పాటు, ఇయన జాండోపా మూళికను కూడా తీసుకుంటుననారు. వణుకు, ఒళళు భిగువు మరియు నొపపులు కారణంగా ఈయన రోజువారి చరయలకు కుటుంభ సభయుల మీద ఆధారపడేవారు. ఇయనకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎగ్జీమా (తామర) సమస్య 11569...India

ఒక 60 ఏళళ మహిళ గత ఆరేళళగా, కళళ కింద ఎగజీమా సమసయతో భాధపడుతోంది. దీని కారణంగా ఈమె కళళ కింద ఉబబుగా ఉండేది. ఈ చరమ వయాధికి అలలోపతి చికితస తీసుకుంది కాని ఉపశమనం కలుగలేదు. 2015 మే 5 న, ఈ కింద వరాసిన మందులు ఈమెకు ఇవవబడినాయి:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS in water

#2. CC21.6 Eczema…BD in water చరమం పై ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్కాల్ప్(తలపై చర్మము) సోరియాసిస్ 11569...India

ఒక 50 ఏళళ మహిళ, తల వెనుక భాగంలో సకాలప సోరియాసిస (తెలల పొరలు) సమసయతో గత పదేళళగా భాధపడుతోంది. ఈమెకు ఈ కింద వరాసిన మందులు ఇవవడం జరిగింది:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS in water

#2. CC21.10 Psoriasis …TDS in water పై పూతకు

మూడు రోజుల తరవాత కొదదిపాటు ఉపశమనం మాతరమే కలిగింది. అందువలల #1 మోతాదును...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాళ్ళపై కురుపులు మరియు దురద 11570...India

2015 ఏపరిల 27 న, ఒక పేద కుటుంభానికి చెందిన ఒక 11 ఏళళ బాలుడు, కాళళ పై కురుపులు మరియు దురద సమసయతో  అభయాసకురాలని సంపరదించడానికి తీసుకురాబడడాడు. ఈ బాలుడు, ఈ సమసయతో గత ఆరు నెలలుగా భాధపడుతుననాడు. ఒక అలలోపతి డాకటర ఇంజకషేనస ఇవవడంతో ఈ సమసయ తగగుతుందని వాగదానం చేసారు కాని, సఫలితం లభించలేదు. ఈ పేషంటుకు ఈ మందులు ఇచచారు:
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లోపల పెరిగిన గోరువల్ల కాలి బొటనవ్రేలు సంక్రమణవ్యాధి 02554...Italy

దీరఘకాల నిరాశకోసం అభయాసకురాలివదద చికితస పొందుతునన ఒక మహిళారోగి, జూన 8, 2012 న, తనకొడుకు యొకక, సంకరమణ (ఇనఫెకషన)సోకిన కాలిబొటనవేలుకు చికితస కోరింది. ఆమె భరతనుండి వేరుపడడాక, అతను కారుపరమాదంలో తీవరంగా గాయపడి, గత 3 నెలలుగా సపృహలేక  కోమాలో ఉననాడు. భరతనుండి విడిపోయినా, అతను సృషటించిన సమసయల మూలంగా, ఆమె తీవరమైన నిరాశతో బాధపడుతోంది. 16 సం.ల. బాలునికి దెబబ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మైగ్రేన్ తలనొప్పి, చర్మసంబంధిత అలెర్జీ 02802...UK

వైబరో వైదయుని పొరుగునునన వృదదులకు సంరకషకురాలిగా పనిచేసిన 50 ఏళల మహిళ తీవర పారశవపు తలనొపపి కోసం చికితస కోరి వచచారు. ఆమె తన జీవితమంతా తీవరమైన పారశవపు తలనొపపితో బాధపడుతూ ఉననారు. వికారం, అపపుడపపుడూ వాంతులతో చాలా రోజులు ఈ తలనొపపి అనుభవించారు. సాధారణంగా తలనొపపికి రోజుకు 8 పారాసెటమాల మాతరలు తలనొపపికోసం తీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఇటీవల, రోగికి ముఖం మీద కాసత దురదతో ఒక రకమైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక చర్మరోగం, మధుమేహం (2వ రకం), నీరూరే కళ్ళు 02799...UK

గత 20 సం.లు.గా తీవరమైన చరమవయాధితో బాధపడుతునన ఒక 59 ఏళల వయకతి, 11 జూన 2014 న చికితసకై వచచారు. అతని కాళల మీద చరమం నలలగా, మొదదుగా, పెచచులుకటటి ఉంది; ఇది అతనికి చాలా బాధ కలిగించింది. అతను డాకటరలు చెపపిన సటెరాయిడ కరీములు కరమం తపపకుండా, వాడినా పెదద పరయోజనం కలగలేదు. రోగి గత 12ఏళళుగా తనకునన 2వ రకం మధుమేహంకోసం చికితసపొందుతునననూ, అలలోపతిమందుల దవారా (మెటరినిన, గలిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తక్కువ రక్తప్రసరణం, వెన్ను నొప్పి, తెల్లకుసుమవ్యాధి, దురద 02799...UK

76 సం.ల. మహిళ చాలా చలలని పాదాలు, వెననునొపపి, తెలలకుసుమవయాధితో బాధపడుతూ 2014 జూలై 23 తేదీన  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. బాలయంనుంచి తకకువ రకతపరసరణ కారణంగా, ఆమె ఎలలపపుడూ అతిశీతలంతో బాధపడేవారు. సపాండిలైటిస (spondylitis) కారణం గా వెననునొపపితో గత 20 సం.లుగా బాధపడుతూ, నొపపి ఉపశమనానికి మాతరలతో చికితస పొందారు,   కానీ తాతకాలికంగా చాలా తకకువ ఉపశమనం కలిగేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్ చర్మవ్యాధి 11567...India

7 ఏళల బాలుడు, గతంలో సోరియాసిస (Psoriasis) అను చరమవయాధిలో ఒక రకమైన కెరాటోడెరమా పామోపలాంటరిస (keratoderma palmoplantaris) గా గురతించబడిన, ఒక చరమవయాధి చికితసకొరకు చూడబడడాడు. గత 18 నెలలుగా బాలునికి, అతని కాలి వేళలు, చేతివేళలు, మోచేతులు, మోకాళళ పైన ఎండిపోయిన చరమపుపొరలతో, గోకిన గాయాలతో ఉననాడు. చలికాలంలో, బాలుడు ఆడుతూ, చెమటలతో, నిరజలీకరణ పొందినపపుడు, గాయాలు మరింత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత గుండెలో చిన్న పోట్లు 02890...USA

వైబరియోనికస వైదయుని 74 ఏళల సోదరికి 2013 లో గుండెపోటు వచచి, గుండె-బైపాస శసతరచికితస జరిగింది. శసతరచికితస తరవాత, ఏరపడడ చినన రకతం గడడల కారణంగా టరానసిఎంట ఇషిమిక ఆటాకస(TIA) లేదా  చిననసటరోకస అనుభవించారు. దురదృషటవశాతతూ దీనివలన మింగడం/పొరబారడమునకు సంబంధించిన పరేరణను నియంతరించే మెదడులో భాగం పాడయినది. కనుక విశరాంతి సమయంలో కూడా ఆమె తినడం లేదా మాటలాడటం గొంతు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మైగ్రేన్ తలనొప్పి, చర్మసంబంధిత అలెర్జీ 02806...Malaysia

28మారచి 2015న 9 సం.ల. బాలుడు బటటతలపై మచచలతో (అలోపసియా ఐరాటా) చికితసకై వచచినాడు. అతని తల వెనుకభాగంలో ఒక అంగుళం వయాసంతో మచచ వుననది (కరింద ఉనన ఫోటోను చూడండి). గత 6నెలలుగా ఈమచచ తలపై ఉంది. బాలుడు నవంబర 2014 నుండి చరమవయాధి నిపుణుని వైదయం తీసుకుంటుననాడు. చరమవయాధి నిపుణుడు అతనికి 2నెలలు నోటిదవారా సటెరాయిడలను ఇచచి, డిసెంబరులో బటటతలపై ఇంటరాడెరమల సటెరాయిడ ఇంజెకషన చేసి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాడీ సర్పి (షింగిల్స్) అంటువ్యాధి 01163...Croatia

25 ఫిబరవరి 2015 లో 82 ఏళల వృదధసతరీ అభయాసకుడిని సంపరదింఛారు. ఆమెకు సరపి అంటువయాధివలల, వెనక వీపుమీద పొకకులతో, నొపపితో బాధపడుతుననది. ఆమెకు చాలా నీరసంగా వుననది. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…TDS

రెమిడీ పరభావం వెంటనే కనపడింది. అదే రోజు, ఆమె పరిసథితి 50% మెరుగైంది. మరుసటి రోజు, అనని లకషణాలు పోయాయి. ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక మొటిమలు 03505...UK

23 డిసెంబరు 2014 న, 18 సంవతసరాల యువతి తన ముఖం, శరీరానికి ముందు, వెనుకల వునన మొటిమల చికితస కోసం వచచింది. ఆమె 8 ఏళల వయససు నుండి మొటిమలతో బాధ పడుతోంది. ఆమె పరసతుతం విశవవిదయాలయ విదయారథిగా ఉంది. గతంలో ఆమె పరిసకరిపషన ఔషధాలను మరియు పలు ఓవర ది కౌంటర రెమెడీలు పరయతనించింది, కాని ఏమి ఫలితం లేదు. ఆమె ఇపపుడు దీనికోసం ఏ మందులు తీసుకోలేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహపు గాంగ్రీన్ 02786...Russia

19 మారచి 2015 న ఆసుపతరిలో తనమితరుడిని చూడడానికి అభయాసకుడు వెళళినపపుడు, మధుమేహం వలల కలిగే అనేక సమసయలతో బాధపడుతునన 72 ఏళల మహిళను కలుసుకుననారు. రోగిని సటరోక తరవాత ఆమె గరామంనుండి ఆసుపతరికి తెచచారు. ఆమెకు మధుమేహం ఎంతకాలంగా  వుననదో వైదయునికి చెపపలేకపోయింది. కానీ తనకి మధుమేహం చాలాఎకకువగా ఉండి, చాలాకాలంనుండి ఇనసులిన వాడుతుననానని తెలిపారు. మధుమేహం వలన ఆమెకు మూత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆహార ఎలర్జీలు 03523...UK

67 ఏళల  మహిళ ఆమె విదేశాలనుంచి తిరిగి వచచినపపటినుంచి, గత సం7 సం.లు.గా బాధపడుతునన చరమ అలెరజీ కోసం చికితసను కోరి వచచారు. ఆమె గోధుమ, గింజలు వంటి కొనని ఆహార పదారధాలను తిననపపుడు, ఆమె మెడమీద, తలపైగల చరమంపై పొకకులు వసతుననవి. 2 సం.లకు ముందు, ఆమెకు అధిక రకతపోటు కూడా వుననటలు నిరధారణ జరిగి, దగగరి కుటుంబ సభయుడి మరణం తరువాత యెకకువయింది. ఆమె చరమం కోసం యాంటిహిసటామైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గోళ్ళపైన తెల్లని సంక్రమణ 03524...USA

65 సం.ల. ఒక మహిళ, వైబరియోనికస వలన లాభంపొందిన సనేహితుని సిఫారసుపై అభయాసకురాలివదదకు చికితసకై వచచినది. రోగికి గోళళను కోరికే అలవాటుననది. దానివలన, ఆమె ఎడమచేతి బొటనవేలు, చూపుడువేలు, మధయవేలు, కుడిచేతి మధయవేలు, వుంగరంవేలు వదదగల టిషయూలలో తీవరమైన సంకరమణ (పారనియోనియా) కలిగింది. 1½ ఏళలుగా, ఆమె పరిసథితి మెరుగవుటకు శకతివంతమైన అలోపతి ఔషధాలను పరయతనించారు. ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తామరవ్యాధి 01044...New Zealand

12 ఏపరిల 2015న ఒకతలలి తన 7ఏళల కుమారుడిని తీవరమైన తామర చికితసకు తీసుకువచచారు. ఆలోపతి డాకటర అయిన అభయాసకురాలు, వారంకరితం, తన హాసపిటల లో ఆబాలుడిని తొలిసారి చూసారు. అతని తలనుండి బొటనవేలు వరకు తామరవయాధితో, దానివలల ఇనఫెకట అయిన గాయాలతో, శరీరంలో చరమంమీద అననిపరాంతాలలో, తలమీదసైతం తామర వయాపించినది. శరీరంలో తామరలేని భాగమే లేదు. ఆబాలుడు తనబాలయమంతా దాదాపుగా తామరతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తామరవ్యాధి 01427...Singapore

మారచి 2013 లో, 50 ఏళల మహిళ, గత 30 ఏళళుగా తన  ముంజేతుల పైగల తీవరతామర కొరకు చికితస కోరింది. రెండు ముంజేతులపై చరమం నలలగా, మొదదుబారి, పొడిగా, పెళుసుగా, చాలా దురదగా ఉంది. రోగి తన పరిసథితికి కలత చెంది, దయనీయంగా కనిపించింది. ఆమె వివిధ చికితసలను పరయతనించింది, వీటిలో ఏది కూడా పనిచేయలేదు. పరసతుతానికి ఏమీ తీసుకోలేదు. ఆమెకు అధిక రకతపోటు, అధిక కొలెసటరాల వుండేవి....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉలిపిరి కాయలు 01620...France

21 -సంవతసరాల యువతి కుడి అరికాలి పైన ఏరపడిన అనేక ఉలిపిరికాయలతో ఇబబంది పడుతూ పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.  వీరి యొకక అలోపతిక డాకటర సరజెరీ చేసి వీటిని తీసివేయడం కషటమని అవి మరలా మరలా వసతూ ఒక  వల వలె వయాపిసతూనే ఉంటాయని చెపపారు. ఈ సమసయతో ఏరపడిన ఆందోళన తో పాటు సాధారణముగా ఆమె చితతము వయాకులత తో కూడి ఉంటుంది. కరింది రెమిడి ఆమెకు ఇవవబడింది :

#1. NM6 Calming +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన జలుబు,దగ్గు మరియు బొబ్బలు 02859...India

తన 22 సంవతసరాల కుమారునితో జరిగిన సకైప సంభాషణలో అతడు తరుచుగా తుమముతూ ,దగగుతూ ఉననటలు తలలి గురతించారు.వారం నుండి ఆవిధంగా బాధపడుతుననటలు అంతేకాక అతని వీపు కరింది భాగంలో బొబబలు వచచి గత మూడు రోజులుగా  బాగా నొపపి పుడుతుననాయని కూడా చెపపాడు.బాబు తలలి పరాకటీషనర ను సంపరదించగా కరింది రెమిడి  బరాడకాసట చేసి ఇచచారు :

CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మదుమేహ సంభందిత దద్దుర్లు 03516...Canada

మూడు సంవతసరాలకు పైగా, చరమంపై మధుమేహం కారణంగా వచచిన ధదదురలతో భాదపడుతునన ఒక 66 ఏళళ వయకతి, 2015 జనవరి 15న చికితసా నిపుణుడను సంపరదించారు. అనేక భాగాలలోనునన దదదురలు ఎరరగాను మరియు చీముతో నిండినవిగాను ఉండేవి. అలలోపతి వైధయులచే ఇవవబడిన వివిధ పైపూత మందుల దవారా ఉపశమనం కలగలేదు. ఈ రోగికి దురద మరియు నొపపి కారణంగా చాలా ఇబబంది కలిగేది. సవామి, వైబరియానికస చికితసా విధానానని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సెగగుల్లలు (లైకెన్ ప్లానస్, ఒక చర్మ రోగము) 03507...UK

ఇరవై ఏళళగా ఒక 62 సంవతసరాల వయసునన వయకతి ఒక సంకటమైన చరమరోగంతో భాదపడుతుననారు. 2015 నవంబెర 15న చికితసా నిపుణుడను సంపరదించినపపుడు, తనకి ఉననదీ విచరచిక (సోరియాసిస)  చరమరోగమని చెపపారు. రోగి యొకక కాళళు మరియు చేతులు గాయపుమచచలతో నిండియుననాయి. రోగి యొకక నుదుటి పైన కూడా ధదదురలుననాయి. అంతే కాకుండా రోగి యొకక తలపై చరమం కూడా చరమవయాధి కారణంగా తెలల పొలుసులతో నిండియుంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బొల్లి (విటిలిగో) 02840...India

గత మూడు సంవతసరాలుగా, కాళళు, చేతులు మరియు ముఖం పై బొలలి సమసయతో బాధపడుతునన ఒక 8 ఏళల బాలుడను, 26 ఆగసటు 2015 న ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. గతంలో ఈ బాలుడకు చరమ వైదయుడుచే ఇవవబడిన వైటమిన బిళళలు మరియు ఇతర మందుల దవారా ఉపశమనం కలగకపోవడమే కాకుండా, రోగికి వాంతులు, శరీర వాపు మరియు బొలలి మచచలపై ఎరర విసఫోటకములు (బాయిలస) వంటి దుషపరభావాలు కలగడంతో అల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మంవూడుట 11572...India

2016 జనవరి 4 న, రెండు చేతులలోను తీవరమైన దురద, నొపపి, వాపు మరియు చరమం వూడుట సమసయలతో బాధపడుతునన ఒక 30 ఏళల మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ వయాధి లకషణాలు, రోగికి ఎంతో అసౌకరయానని కలిగించాయి. ఈ రోగ సమసయ  మొదలైన వెంటనే రోగి అలలోపతి వైదయుడుని సంపరదించి మందులను తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ మందుల దవారా ఉపశమనం కలగకపోయేసరికి రోగి వైబరో చికితసను తీసుకోవడం ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పుట్టుకనుండి ఎక్జీమా (తామరవ్యాధి) 01180...Bosnia

పుటటుక నుండి ఎకజీమా అనబడే ఒక చరమవయాధితో బాధపడుతునన ఒక 12 ఏళల బాలుడను 2015 అకటోబర 14న చికితస కొరకు వైబరో చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. ఈ బాలుడు, పుటటిన మూడవ రోజు నుండి ఈ చరమవయాధితో బాధపడుతుననాడు. రోగి యొకక శరీరం అంతయు ఈ వయాధి వయాపించి యుండడం కారణంగా రోగికి తీవరమైన అసౌకరయం కలిగేది (చితరాలను చూడండి). చీము కారుతునన తామర కారణంగా రోగికి తీవర దురద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖము వైవర్ణ్యము కావడము, అతిరోమత్వము 11958...India

మూడు వారాలకు ముందు తన ముఖ చరమము వైవరణయము కావడము గమనించిన ఒక 70 సంవతసరాల మహిళ 2016 ఫిబరవరి 29 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె యొకక రెండు బుగగల పై చరమము రంగు మారడమే కాకుండా, గడడం రెండు వైపులా జుటటు పెరిగింది. ఈ లకషణాలకు కారణం ఆమె ఎండలో ఎకకువగా పని చేయడం కావచచు. వైదయులచే ఆమెకు మెళటైట కరీము ఇవవబడింది, అయితే ఆమెకు ఈ కరీము దవారా పూరతిగా ఉపశమనం కలగలేదు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్ (విచర్చిక చర్మరోగము) 11993...India

ఐదు సంవతసరాల నుండి సొరియాసిస వయాధితో బాధపడుతునన ఒక 41 ఏళల వయకతి 2014 సెపటెంబర 7 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. వయాధి లకషణాలు పరారంభమైన సమయంలో రోగి చరమం పై అలెరజీ కి సంబంధించిన ఆయింటమెంట (లేపనం) పూయడం జరిగింది. దాని తరవాత రోగి యొకక చరమం ఎరరగా మారి దురద మొదలై గోకకోవడం కారణంగా చరమం ఊడిపోవడం పరారంభమైంది. చరమం పై గాయాలు శరీరమంతయు వయాపించడం కారణంగా రోగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, వెరీకోస్ అల్సర్లు (సిరాజ వ్రణములు) 11276...India

ఏడు సంవతసరాల నుండి రకతపోటు మరియు పదిహేను సంవతసరాల నుండి రెండు కాళలలలో వెరికోస అలసరలు తో బాధపడుతునన ఒక 55 సంవతసరాల మహిళ 2015 నవంబెర 14 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఆ సమయంలో రోగి యొకక వెరీకోస పుండల నుండి రకతం మరియు తెలలటి దరవము కారడంతో పాటు నొపపిగా కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా రోగికి కాళళ వాపులు కారణంగా నడవడం ఇబబందికరంగా అనిపించింది. వైదయుడు సలహా పై ఆమె కాళలపై...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎప్లాస్టిక్ అనీమియా(కణజాలములు వృద్ధి కానందున కలిగిన రక్తహీనత) 11274...India

ఏడు సంవతసరాలుగా ఎపలాసటిక అనీమియా (కణజాలములు వృదధి కానందున కలిగిన రకతహీనత) వయాధితో బాధపడుతునన ఒక 47 సంవతసరాల మహిళ 2011 జనవరి 25 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె పరాంతీయ కయానసర సెంటర లో ఈ వయాధికి చికితస చేయించుకునేది. రోగికి శరీరమంతయు తీవర నొపపి ఉనన కారణంగా ఆమె రోజుకి ఆరు పెయిన కిలలర మాతరలను తీసుకునేది. రోగికుండే ఇతర రోగ లకషణాలు : చలిగా ఉండడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, డయాబెటిస్ ద్వారా కలిగే పుళ్ళు, వీపు నొప్పి 03516...Canada

2015 జనవరి 15 న, ఒక 40 ఏళల వయకతి టైప-2 డయాబెటిస, ఈ సమసయ కారణంగా కలిగిన పుళళు మరియు వీపు నొపపి వంటి రోగ లకషణాలకు చికితస కోరుతూ వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత మూడు సంవతసరాలుగా రోగి యొకక చకకెర సథాయి అధికంగా(12mmol/L) ఉండటం కారణంగా తకకువ మోతాదులో మెటఫారమిన తీసుకోవడంతో పాటు పరతి రోజు ఇనసులిన ఇంజెకషనలు తీసుకునే అవసరం ఉండేది. అంతే కాకుండా మూడు సంవతసరాల పాటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హే ఫీవర్ మరియు తలపై దురద 02899...UK

2014మారచి 29వ తేదీన, 31-సంవతసరాల ఒక మహిళ హే ఫీవర మరియు తలపై దురద చికితస నిమితతము పరాకటీషనర ను సంపరదించినది. తనకు 13వ సంవతసరము నుండి ఈ వయాధితో బాధ పడుతూ యాంటీ హిసటమిన  టాబలెటలు వాడుతుననారు. ఈ వయాధి వలల ఆమెకు దురద, కంటివెంట నీరు కారడం ఇంతేకాక కలువలునన తావులకు వెళళినపపుడు విపరీతమైన తుమములు.రావడం జరిగేది. యాంటీ హిసటమిన టాబలెటలు కొంత ఉపశమనం కలిగించినా 2012...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక శరీర వేడి 11577...India

ఒక నెల రోజులనుండి అధిక శరీర వేడితో బాధపడుతునన ఒక 35 ఏళల వయకతి  2016 ఏపరిల 4 న  చికితసా నిపుణులను సంపరదించటం జరిగింది. అతని ఉదయోగయం రీతయా మండే ఎండలో ఎకకువగా పరయాణం చేసతూ ఉండేవాడు. రోగికి వేడి కారణంగా కడుపులో నొపపి, విరోచనాలు మరియు శరీరమంతయు భరించలేని మంట కలిగేవి. అతను తగినంత దరవాలు తీసుకుననపపటికీ అతనికి ఈ సమసయ నుండి ఉపశమనం కలుగలేదు. ఈ సమసయ కొరకు అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దెబ్బ తగలడం వలన కలిగిన గాయం 03536...Italy

పునరుదధరణ విభాగానికి చెందిన కళాకారిణి ఐన 53 ఏళళ వయసునన ఒక మహిళ కుడి చేతి చూపుడువేలుకు ఒక చెకక చీలిక వలల గాయం అవడంతో పరాకటీషనరను సంపరదించారు. ఈ గాయం 8 మి.మీ.లోతుగా ఉంది. కళాకారిణిగా  ఆమె యొకక దైనందిన జీవితము మరియు అకకడ ఉననటటి శీతల వాతావరణం వలల గాయం ఐనపపటినుండి అది తగగడం లేదు. 2017 జనవరి 25న ఆమె పరాకటీషనరను కలిసే నాటికీ ఈ గాయం ఒక చీలిక మాదిరిగా ఉండి రకతం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సూర్య రశ్మి మరియు తల నూనె కు సంబంధించిన ఎలెర్జి 11422...India

2016 జూన 11 వ తేదీన ఈ చికితసా నిపుణుడు తన సాధారణ సందరశన లో భాగంగా ఒక వృదధాశరమానికి వెళళినపపుడు 60 ఏళల వృదధుడు తాను 20 ఏళళుగా తలనొపపి తో బాధ పడుతుననానని ఎండలోకి వెళితే చాలు భరింపరాని తలనొపపి వసతోందని తలకు టోపీ పెటటుకుననా ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని చెపపాడు. దీని కారణంగా ఎండ లోనికి వెళళడమే మానుకుననాననీ తలనొపపి భరించలేనిదిగా ఉననపపుడు నొపపి నివారిణి వేసుకుంటానని చెప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

5. ఆధార కణజాలపు శోధము (సెల్యు లైటిస్) 11422...India

71-సంవతసరాల వృదధుడు  2016 జూన 16 వ తేదీన తీవరమైన జవరము మరియు వళళునొపపులతో పుటటపరతిలో ఉనన జనరల హాసపిటలలో చేరారు. రకత పరీకషల దవారా అతనికి డెంగయు జవరమని నిరధారించి దానికి తగగటటుగా వైదయం చేసారు. మూడు రోజుల తరవాత జవరము తగగింది కానీ అతని ఎడమ కాలి చీలమండ వదద ఎరుపు రంగుతో వాపు తోపాటు తాకితే పరాణం పోయేలా అనిపించే విధంగా నొపపి కూడా కలగసాగింది. మరునాటికి అతనికి ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎసిడిటీ, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఆర్థరైటిస్ 03552...Qatar

2016, జూలై 21 వ తేదీన  73 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక దీరఘకాలికమైన వయాధుల నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు.30 సంవతసరాలుగా గుండెమంట, ఎసిడిటీ తోబాధపడుతూ ఉననారు దీనికి యంటాసిడ మాతరలు వేసుకుంటూనేఉననారు. అలాగే వీరికి 15 ఏళలుగా కాళళకు దురదలు ఫంగల ఇనఫెకషన వలల ఎరరగా ఉననాయి. దీని నిమితతం డాకటర వదద 12 ఏళలుగా మందులు కాళళకు ఆయింటమెంట వరాసతూనే ఉననారు. ఇంతేకాక వీరు గత 5 సంవత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎక్జిమా 11585...India

పరాకటీషనర AVP శికషణ పూరతి చేసుకుననాక మొదటి పేషంటు వీరి యొకక 16 సంవతసరాల అమమాయే. సంవతసరంనర నుండి ఈమె  రెండు కాళళ పైనా తీవరమైన దురద నలలని మచచలూ,సననని పొకకులతో బాధపడుతుననారు.   నలల మచచలు ఈమె తొడ భాగము నుండి చీలమండల వరకూ వయాపించాయి. ఈమె సంవతసరకాలం పాటు హొమియోపతీ చికితస తీసుకుననారు కానీ పరయోజనం కనబడలేదు. కనుక ఒక అలోపతి డాకటర ను సంపరదించగా దీనిని ఎక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాహ్య సర్పి మరియు అధికమైన వాంతులు 02802...UK

45 సంవతసరాల మహిళ రెండు రోజులుగా జవరము తోనూ మరియు పై పెదవి ఎడమవైపు సరపి వలన కలిగిన పుండల తోనూ 2017. జూన 16 న పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.ఆమె గొంతంతా మంట గా ఉండడమే కాక నాలిక పైన తెలలని పూత కూడా వచచింది. కరితం రోజు నుండి ఆమెకు వాంతులు కూడా బాగా ఔతుననాయి.వీరికి వారం కరితమే రొమము భాగంలో వచచిన కణితి ని శసతరచికితస చేసి తొలగించారు.ఈ ఆపరేషన విజయవంతంగా ముగియడమే కాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలిపైన దీర్ఘకాలికంగాఉన్న గాయము (సెల్యులైటీస్) 02802...UK

76-సంవతసరాల మహిళ గత రెండు నెలలుగా ఎడమకాలి కరింది భాగంలో సెలయులైటిస వయాధితో బాధ పడుతూ ఉననారు. ఆమెకు  ఈ కాలిపైన నొపపి వాపు తో పాటుగా చరమము ఎరుపురంగులోను ముటటుకుంటే వేడిగానూ ఉంటోంది. గాయంతో ఉననపపటి నుండీ అలోపతి మందులు వాడుతూనే ఉననారు కానీ ఏమాతరం పరయోజనం కనబడలేదు. 2017 జూన 21 వ తేదీన ఆమెకు  కరింది రెమిడి ఇవవబడింది: 

CC3.7 Circulation + CC9.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరి పాదాల పైన దురద మరియు పొక్కులు 11585...India

11 సంవతసరాల బాబు గత  రెండు సంవతసరాలు గా అరిపాదాల లలో దురద మరియు పోకకులతో బాధపడుతూ ఉననాడు. ఈ సమసయ వరషాకాలం చివరిలో సవలపంగా దురదతో పరారంభమయయింది.  దురద అనిపించినపపుడలలా ఉపశమనం కోసం రెండుకాళళు ఒకదానితో ఒకటి రుదదుతాడు.  దీనివలన పొకకులు చితికి ఒక విధమైన రసి కారుతూ పుండలుగా మారి బాధను  మరింత పెంచుతుననాయి. ఈ బాధ కారణంగా బాబు పాఠశాలకు బూటలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన లింఫో ప్లాస్మా సైటిక్ సోరియాసిస్ 12051...India

నాలుగు సంవతసరాల వయససు నుండి దీరఘకాలిక లింఫోపలాసమాటిక సోరియాసిస తో బాధపడుతునన ఒక 9 ఏళల బాలుడు తన అరచేతులపై మరియు కుడి మడమ మీద గాయాలు కలిగి ఉననాడు. దీనికి  అదనముగా  రెoడు గాయాలు వెనుక వీపు వైపు ఒకటి ఎడమకాలి మీద ఒకటి గాయాలు ఉననాయి. ఇతనికి వివిధ చరమ నిపుణుల చేత సిఫారసు చేయబడిన అనేక వైదయ పరీకషలు కూడా చేసారు. గత ఐదు సంవతసరాలలో అనేక అలలోపతిక మందులు మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్, కీళ్ళనొప్పులు, చెవిలో హొరు 12051...India

63-సంవతసరాల వయసుగల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా సోరియాసిస తోనూ గత సంవతసరంగా కీళళనొపపులతోను బాధపడుతుననారు. వీరికి చేతిలో పుండలు, మరియు జాయింటల లో నొపపులు కూడా ఉననాయి. ఇంతేకాకుండా ఒళలంతా దురద కూడా ఉననది. వీరు కీళళనొపపులు నిమితతం అలోపతి మందులు  (మిథోటరెగజేట ) కూడా తీసుకుంటుననారు.

2015 నవంబర లో వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది: 

 #1. CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాటిక్ అర్త్రైటిస్ 11590...India

33 సంవతసరాల మహిళకు 7 సంవతసరాల కరితం సోరియాసిస వలన తల పైన మచచ ఏరపడింది. ఆటిజం తో బాధ పడుతునన బాబుకు జనమ నిచచిన సంవతసరం తరవాత ఆమెకు ఈ విధంగా ఏరపడింది. పేషంటు తనకు ఈ విధంగా కలగడం ఆటిజం ఉనన  పిలలవాడిని పెంచటం మూలంగా ఏరపడిన సటరెస, మానసిక కుంగుబాటు వలన అని  భావించారు. ఈమె అలోపతి ఆయింటమెంట ను 4 సంవతసరాల పాటు వాడారు. ఇది ఈ మచచ పెరగకుండా ఉపయోగపడింది. కానీ 3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆనెలు, పగుళ్లు 02696...India

55-సంవతసరాల మహిళకు గత 20 సంవతసరాలుగా కుడిపాదము అడుగుభాగంలో చరమము కఠినముగా రాయి వలె ఉంటోంది. డాకటరలు దీనిని దీరఘకాలిక  ఆనె అని నిరధారించారు. ఇంతకాలంగా బాధ ఎంత తీవరంగా ఉందంటే కుడికాలు పూరతిగా కరింద మోపడం, ముఖయంగా చెపపులలేకుండా నడవడం దురలభంగా ఉంది. కనుక కాలును పకకకి వంచి మెలలగా నడవవలసి వచచేది.  2018 ఆగసటు  5 వ తేదీన పరాకటీషనర ఆమెకు కరింది రెమిడీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహుళ సమస్యలు 02696...India

75-సంవతసరాల మహిళ 400 కిలోమీటరల దూరం పరయాణించి 2018 ఫిబరవరి 11 వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసి  తనను ఎననో సంవతసరాలుగా ఇబబంది పెడుతునన బహుళ సమసయలు గురించి చెపపారు. ఆమెకు తల తిరగడం సమసయ తో పాటు కొననిసారలు మూరఛ పోవడం సమసయ కూడా ఉంది. అంటే కాక కాళళకు విపరీతమైన తిమమిరి వీటివలన ఒకకొకకసారి రాతరంతా మేలుకొని ఉండాలసి వసతోంది. ఈమెకు కీళల నొపపులు, తరుచుగా వచచే తిమమిరులతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సూర్య తాపము వలన ఏర్పడిన చర్మవ్యాధి 03567...USA

57 సంవతసరాల మహిళ గత 35 సంవతసరాలుగా సూరయ తాపం వలన కలిగిన చరమ వయాధితో బాధపడుతుననారు. ఆమె చరమము ఎంత సుననితంగా ఉండేదంటే కొంచెంసేపు ఎండ లో ఉననా చరమం కమిలిపోయినటలుగా అయయేది.  ఇలా ఎండలో తిరిగినపపుడు   ఆమె చరమం పై దదదురలు ఏరపడి రసిలాంటిది కారటం పరారంభమవుతుంది. దాంతోపాటు గుండె దడ కూడా ఏరపడుతూ ఉండేది. ఆమె వయాధి పరారంభం అయినపపటి నుండి కారటికోసటెరాయిడ క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శునకమునకు గాయము 11586...India

గత 8 సంవతసరాలుగాఒక మగ వీధి కుకక అభయాసకుడు నివసించిన అపారటమెంట భవనంలో కాపలాగా ఉంటోంది. సుమారు రెండు సంవతసరాల కరితం ఒక బైక దానిని గుదదుకొని గాయాలు అవడంతో పరథమ చికితస అందించడం జరిగింది. ఐతే  ఫాలో అప లేనందున ఆ కుకక దయనీయ సథితిలో ఉననది. దాని చరమం అంతా దదదురలుతో కపపబడి ఆహారం ఏమీ తినలేని సథితిలో ఉంది.

2017మారచ 25 తేదీన దీనికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC1.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్ 10001...India

30 ఏళల వయసు గల మహిళ గత పది సంవతసరాలుగా చేతులు మరియు కాళళ మీద (అరచేతులతో సహా) లేత ఎరుపుదదదురల తో బాధపడుతుననారు. ఐతే దురద ఆమె అరచేతులపై మాతరమే ఉంది. ఇది సోరియాసిస అని నిరధారించబడింది, కానీ ఆమె ఎపపుడూ ఎలాంటి చికితస తీసుకోలేదు.

12 డిసెంబర 2015 తేదీన ఆమెఅభయాసకుని సంపరదించగా ఈ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC10.1 Emergencies +  CC15.1 Mental &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గోరుచుట్టు 03572...Gabon

35 సంవతసరాలు వయసు గల మహిళ గత మూడు రోజులుగా ఎడమ చూపుడు వరేలి పైన భరించలేని నొపపితో బాధపడుతూ చికితసా నిపుణుడిని 2018 ఆగసటు 5 వ తేదీన కలిసారు. ఆమె వేలు కొన నుండి గోరు వరకు మంట, వాపు ఉంటోంది. గోరుచుటటుగా ఇది నిరధారించబడింది. ఐతే ఆమె దీనినిమితతం ఔషధములు ఏమీ తీసుకోలేదు. ఆమెకు ఈ సమసయ ఇదే మొదటిసారిగా వచచిందా అని అడగగా 20 సంవతసరాల కరితం ఇలాంటి సమసయ ఏరపడి చాలా బాధపడినట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తల పై ఫంగస్, చేతబడి, జ్ఞాపక శక్తి లోపం 03572...Gabon

పరాకటీషనర యొకక 9-సంవతసరాల బాబుకు తల పైన ఫంగస వయాపించింది. ఇది చూడడానికి చుండరు వలె ఉంది. తల మీద పూరతిగానూ మెడ కరింది వరకూ వయాపించింది. (కరింది ఫోటో చూడండి).

ఇది తరుచుగా దురదగా ఉండేది. తల దువవిన పరతీసారీ, చుండరు లాంటి తెలల కణాలు పడిపోతూ ఉండేవి. ఇతనికి  మెడ యొకక కుడి వైపు మరియు వెనుక వైపు ఇంకా తల పైన కూడా పెదదగా కనిపించే తెలలని మచచలు కూడా ఉననాయి. మూడేళల క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ ఎలర్జీ లు 11587...India

72-సంవతసరాల వయసు గల వయకతి ఒక మురికి వాడలో అనారోగయ పరిసథితులలో నివసిసతూ గత 12 సంవతసరాలుగా తన కుడి పాదం మీద ఫంగల ఇనఫెకషన కలిగి ఉననారు. చరమం యొకక పరిసథితి దయనీయంగా ఉంది. సుమారు 3 అంగుళాల వయాసం కలిగిన నలలని మచచ చీమును సరవిసతోంది. అతనికి భయంకరమైన దురద మరియు నొపపి కూడా ఉండి సరిగగా నడవలేని సథితిలో ఉననారు. అతను కారయాలయంలో తన విదయుకత ధరమానని కూడా నిరవరతించ లేక తరచుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరచేతులలో మచ్చలు 10596...India

51 ఏళల మహిళ గత ఏడాది కాలంగా తన అరచేతులపై నిరంతరం దురదతో వుండే మందపాటి మరియు నలలటి మచచలు కలిగి ఉంది, రోగి అలలోపతి చికితస కోసం పెదద మొతతంలో ఖరచు చేసినా ఎటువంటి ఉపశమనం కలుగలేదు. ఆమె పరిసథితి ఆమెను చాలా నిరాశకు గురిచేసింది. బటటల సబబు వలల ఆమెకు అలెరజీ వచచి ఉండవచచని భావించింది. 9 సెపటెంబర 2016 న, ఆమెకు ఈ కరింది మందు నోటిదవారా మరియు నూనెలో కలిపి అరచేతులపై రాయడానికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లూపస్ 03571...Thailand

పరాకటీషనర యొకక 26 ఏళల మహిళా సహోదయోగి జూన 2018 లో ఆమె చేతులు మరియు ముఖంపై దదదురలు మరియు చెవుల లోపలి భాగంలో ఎరరబడటం వచచింది. ఆమె ముఖం వాయటమే మాతరమే కాకుండా ముఖంపై దదదురలు 4 సెం.మీ పరిమాణంలో పెదదవిగా ఉననాయి(రోగి ఫోటో తీయడానికి ఇషటపడలేదు). ఆమె చరమవయాధి నిపుణుడు సూచించిన విధంగా ఆమె రోజుకు రెండుసారలు యాంటీ అలెరజీ ఔషధం (సెటిరిజైన) వాడుతోంది. వైబరియోనికస రెమెడీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్కలో ఎర్లిచియోసిస్, పనోస్టైటిస్ 03571...Thailand

 పరాకటీషనర జూలై 2018 లో AVP గా అరహత సాధించి ఇంటికి తిరిగి వచచాడు. అతను తన 2 సంవతసరాల పెంపుడు కుకక బరౌనీని పొరుగున ఉనన తన సనేహితుడి ఇంటి నుండి తీసుకోవటానికి వెళళినపపుడు, ఆ కుకక  కదలలేని సథితిలో చూసి షాక అయయాడు(చితరానని చూడండి).

అది ఎముకలు మరియు మాంసం కాండ వుండి పరాణం లేని జీవచచంలాగా ఉననది. పరాకటీషనర కుకకను పైకి ఎతతినపపుడు, అది నేల మీద పడిపోయింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (సోరియాసిస్) 11580...India

61 ఏళల మహిళ గత 3 సంవతసరాలుగా తన చేతులు మరియు కాళళపై నలల మచచలు కలిగి అవి దురదతో మానని గాయాల వలె ఉననాయి. ఇది సోరియాసిస అని నిరధారించబడింది. ఆమె ఒక సంవతసరం అలలోపతి చికితస చేయించుకుంది కానీ ఎటువంటి ఫలితం లేకపోవడంతో ఆపివేసింది. ఆమె వేరే ఏ మందులు వేసుకోలేదు.

9 అకటోబర 2016 న, పరాకటిషనర ఈ కరింది మందు ఇచచాడు:

#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.4 Autoimmune...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మశోథ (డెర్మటైటిస్) 11594...India

2018 ఏపరిల 20వ తేదీన ఏడు సంవతసరాల బాలుడిని అతని తలలి అభయాసకుని వదదకు తీసుకువచచారు. అతని శరీరమంతా సుమారు పది గాయాలు ఒకకొకకటి రెండు మూడు సెంటీమీటరల పరిమాణంలో ఉననాయి. ఇవి కాళలు చేతులు మరియు శరీరం వెనుక భాగంలో విసతరించి ఉననాయి. అంతకు ముందు రోజు బాలుడు ఒక విందులో పాలకూర మరియు పాలక పననీరు కూర తిననాడు. వెంటనే కడుపు నొపపి వచచినటటు తెలిపాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం అతని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖం పై షింగిల్స్ 03558...France

74  ఏళల మహిళకు2018  ఆగసటు 17 న నుదిటిపై చినన మొటిమలు కనిపించాయి. అదే రోజు, ఆమె చరమవయాధి నిపుణుడు సూచించిన కరీమ వరాయడం పరారంభించారు. రెండు రోజుల తరువాత, తేలికపాటి జవరంతో, ఆమె ముఖం మరియు కనురెపపల మీద వాపు ఎకకువైంది )చితరంలో చూడండి(. ఆగషటు 22 న, ఆమె పరిసథితి షింగిలస అని నిరధారించబడింది మరియు రోగి ఒక వారం రోజులు నొపపికి ఓపియాయిడ అనాలజెసికస తో పాటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ 02840...India

12సంవతసరాల బాలుడు 4 సంవతసరాల కరితం తన రెండు పాదాలు మీద తీవరమైన ఫంగల ఇనఫెకషన(విసతృతమైన టీనియా కొరపోరీస/ తామర వంటి వయాధి ) ఉననటలు నిరదారించారు. కొదదిరోజులలోనే ఇది శరీరం అంతా వయాపించింది. ఇది నయం కావడానికి ముందు 9నెలల పాటు అలలోపతీ వైధయం తీసుకుననారు. కానీ, పరతి 3నెలలకి వయాధి లకషణాలు పునరావృతమవుతూనే ఉననాయి.నిజానికి, గత 3 సంవతసరాలుగా ఇది 2నుండి 4 వారాల వయవధిలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గడ్డలు 11601...India

61 సంవతసరాల మహిళకు 3 సంవతసరాలకరితం మధుమేహవయాధి ఉననటలు నిరధారించి,ఆమె రకతంలోని చకకెర సథాయిని  సథిరంగా ఉంచటానికి డాకటర ఆమెకి ఆమరిల (Amaryl)1½ mgతీసుకోవలసిందిగా సూచించారు. రెండు సంవతసరాల కరితం ఆమె కి కుడికాలులో గడడలు ఏరపడి ఇవి మందులుతో నయం కాకపోటంతో శసతరచికితస(సరజరి) చేసి తీసివేశారు. ఆమె సంపరదించిన ఫిజీషియన ఇవి మధుమేహవయాధి వలల వసతుననటలు తెలిపారు. ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పురుగుల వల్ల అలెర్జీ 01616...क्रोएशिया

39 సంవతసరాల వయససుగల వయకతి గత 25సంవతసరాలగా శరీరమంతా ముఖయంగా ముఖం మీద దదదురలుతో బాధపడుతుననారు, అది అరటికేరియా (హైవస/దదదురలు) గా నిరదారించబడింది. అతనికి అనేక ఆహారపదారధాలు అలెరజీని కలిగిసతుననాయని పరీకషలు తెలియచేసతుననాయి. గత రెండు నెలలుగా దదదురలు శరీరం మీద ఎతతుగా వాపుతో కనిపిసతూ ఉండే సరికి అతని పరిసథితి దయనీయంగా ఉంది.  గతంలో  అలలోపతీ మందుల దుషపరభావాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి మీద బాధాకరమైన వ్రణము 01001...उरुग्वे

అభయాసకురాలి 49 సంవతసరాల వయససు గల భరతకు కాలి మీద ఎరరబడిన పుండు ఉండేది. ఇది 15 రోజులుగా అభివృదధి చెందుతూ ఉంది. అది చూడటానికి చినన బంతి లాగా ఉండి చీము ఉంది.

2019 ఫిబరవరి 2న కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

NM16 Drawing…6TD లోపలికి తీసుకొనడానికి మరియు బాహయంగా ఆలివ ఆయిలలో మొదటి రోజు మాతరమే రాయడానికి BD 

మొదటి రోజు రెండవ మోతాదు తీసుకునేటపపుడు రోగికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శీతాకాలపు దద్దుర్లు 02870...अमेरीका

63 ఏళల మహిళ దాదాపు 15 సంవతసరాలుగా పరతీ శీతాకాలంలోనూ తన వీపు భాగంలో ఎరుపుదనం మరియు దురదతో కూడిన దదదురలతో బాధపడుతోంది. ఇది ఆమె వెనుక భాగం నుండి ఛాతీ కరింద ఉదర పరాంతానికి వయాపించింది. అకకడ చరమం మృదుతవం కోలపోయి చాలా గటటిగా పీటలాగా మారిపోయినటలు అనిపించింది. ఆమె నివసించే పరాంతంలో ఉషణోగరత ఏక అంకె సథాయికి సింగిల డిజిట (ఫారన హీట మానంలో)కి పడిపోయినపపుడు దురద ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మము పై ఇన్ఫెక్షన్ 11563...भारत

 27-సంవతసరాల మహిళకు గత ఆరు నెలలుగా కాళళపై మరియు చేతులపై ముఖయంగా ఎడమ ముంజేతి పరాంతంలో (ఫోటో చూడండి) దదదురలు వయాపించాయి. దురద చాలా తీవరంగా ఉండడంతో దీని కారణంగా రోజుకు 2-3 గంటలు మాతరమే నిదరపో గలుగుతుననారు. ఆమె వైదయుని సంపరదించ లేదు కానీ అనేక గృహ నివారణలు పరయతనించారు కానీ ఉపశమనం కలగలేదు. 2018 ఏపరిల 15న ఆమె అభయాసకుని సంపరదించగా కరింది నివారణ ఇచచారు:
#1....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chilblains, wrist pain 10354...India

For the past 10 years, a 42-year-old senior security officer working in shifts at a construction site suffered from severe pain in the joints of his hands especially the wrists. Due to exposure to cold evenings in winter season, he had chilblains (small lesions caused by the inflammation of tiny blood vessels after exposure to cold air and tend to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Spondylitis, skin itch 11614...India

A 54-year-old male was suffering from multiple problems when he visited the practitioner. He had persistent pain and stiffness in both his shoulder and neck for the past six months and could not move his neck without discomfort. But he did not take any medicines. Additionally, three months ago he developed itching on his left hand and left shin, this was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Papular Urticaria 03552...UAE

A 37-year-old pregnant female had itching on her hands, feet, and abdomen. She was 6 months’ pregnant and was diagnosed with papular urticaria 3 weeks ago. The doctor prescribed corticosteroid skin cream which the patient was reluctant to use. Hence she resorted to herbal treatments such as neem paste, aloe vera gel, and oat meal bath but with little...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bilateral calcified tendonitis, acne rosacea, facial burn 03508...France

A 47-year-old woman was suffering from intense pain in both her arms, radiating from her neck to her wrists; this was diagnosed as bilateral tendonitis in 2011. She was prescribed paracetamol and tramadol. In December 2014, she also developed pain in both her knees, this could be due to long hours of standing at work. By February 2015, her condition worsened,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Itching 11561...India

An 11-year-old girl for the first time had severe itching all over her body; this resulted in a brownish pink rash. The cause was not known but her physician diagnosed it as fungal infection for which she took allopathic medicine for 2 weeks but there was no relief, so she stopped taking it. The girl was emotionally strong and physically healthy.

She had...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి