Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
క్యాన్సర్లు మరియు కణితులు

ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ 10251...India

అమెరికాలో నివసించేటపపుడు 80 సంవతసరాల పెదదామె కడుపునొపపితో ఆకలిలేక ఏడాదిగా బాధపడుతూ, కుమారతె వదదకు ముంబాయి రాగా, 2014 ఫిబరవరిలో ఆమెకు జరిపిన వైదయపరీకషలలో ఆమెకు ఎడెనోకయారసినోమా (పయాంకరియాటిక కయానసర) ఉననటలు తెలిసింది. ఆ కణితి 5 x 2.6 సెం.మీ. సైజ తో, 3.3 జీవకరియ చరయతో IIB దశలో ఉననటలు తేలింది. దీనికి శసతరచికితస లేదు. ఆమెకు 19సారలు రేడియేషన, కీమోథెరపీ మందులు యిచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఏనుగు గజ్జి మరియు ముఖంలో గడ్డ 02826...India

మెడ యొకక కుడి భాగం నుండి తలమీద చరమం వరకు శోకిన ఏనుగు గజజి వయాధి సమసయకు చికితస కోరుతూ ఒక 45 ఏళళ మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ సమసయ కారణంగా రోగికి మంట మరియు దురదలు ఎకకువగా ఉండేవి. ఐదు నెలల కరితం రోగి నుదుటి పై, చినన గడడలతో కూడిన నిమమకాయ పరిమాణంలో ఒక కణితి లేచింది. ఐదేళళగా రోగి శరీరం అకకడకకడ నలలగా మారింది. రోగికి రకతహీనత సమసయ కూడా ఉండేది. రోగి, బహుశా ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్ర శోషరస పాండురోగం (ల్యుకేమియా) శోకిన కాలు 02826...India

రెండునరర సంవతసరాల బాలుడుకి లయుకేమియా(రకత కయానసర) శోకింది. జవరంతో మొదలైన ఈ వయాధి ఒక నెల తరవాత వైధయులచే లయుకేమియా యని  నిరధారించబడింది. రోగికి రసాయనచికితస (కీమోతేరపి) మరియు ఇతర అలలోపతి మందులు ఇవవబడినాయి. అలలోపతి వైదయం మొదలైన రెండు వారాల తరవాత, ఆ పిలలవాడి యొకక తాత మరియు నానమమగారులు వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించి మందులను పుచచుకుననారు. వైబరియానికస బాబాచే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సర్ 02703...Japan

ఒక 67 ఏళల మహిళ గరబాశయ కేనసురుతో భాదపడుతూ తన వైదయునిచే శసతర చికితస చేసుకోవాలసిందిగా సలహా పొందినది. ఆవిడ విబరియో అభయాసకుని సహాయం కొరకు సంపరదించింది. ఆమెకు కరింది బిళళలు ఇవవబడినవి.

CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS

రెండు నెలలు తరవాత ఆమె యొకక కానసరకణితి పరిమాణం తగగినా, ఆవిడ యొకక గరభ సంచి శసతర చికితస దవారా తొలగించడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకిన వయాధి ఉందని వైధయులచే నిరధారించబడిన ఒక 65 సంవతసరాల వయసుగల ఒక మహిళ చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఈమె గత రెండు సంవతసరాలుగా అలలోపతి వైదయం చేయించుకుంటోంది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినాయి:
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ల్యుకేమియా (బ్లడ్ క్యాన్సర్) 11993...India

72 - సంవతసరాల వయకతికి లయుకేమియా వయాధి సోకినటలు అది చివరి దశలో ఉననటలు డాకటరలు నిరధారణ చేసారు. పేషంటు గత రెండు సంవతసరాలుగా  కయానసర తో బాధపడుతూ, మధుమేహం వయాధి కూడా ఉండటంతో మంచం పటటారు. డాకటరలు ఇతడు మరో రెండు వారాల కంటే ఎకకువ బరతకడని నిరధారణ చేసారు. పేషంటు కు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది :

#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

#2. CC6.3 Diabetes...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సరు 11993...India

45 సంవతసరముల వయససు గల మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా గరభాశయ కేనసరుతో బాధపడుతుననారు. వీరు ఖిమోథెరపీతో సహా అలోపతీ చికితస తీసుకుననారు కానీ ఫలితం ఏమీ లేకపోవడంతో మధయలో మానేసారు. అంతేకాక దీని దుషఫలితాలు వలన వీరు మంచం పటటారు. 2012 అకటోబరు 15 వ తేదీన చికితస పరారంబించి వీరికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది: 

CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడులో కణితి 02128...Argentina

ఏళల మహిళ మెదడులో 9 మిలలీ మీటరల సెలలార కణితి(సెలలా టరసికా లేదా కపాలములో పిటయుటరీ గరంధికి నెలవైన పలలమ) ఉననందున అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఈ సెలలా టరసికా ( అకషరాల టరకిష చైర ఆకారంలో ) కపాలంలో పిటయూటరీ గరంథి ఉనన పరాంతంలో సపినాయిడ ఎముక లో గురరపు జీను ఆకారంలో ఉనన లోతైన పరాంతం. కణితి పెరుగుదల గురించి తెలుసుకొనడానికి ఆమె పరతీ సంవతసరం మాగనెటిక రెజొనెనస(MRI) పరీకష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ 02799...UK

పరొసటేట కయానసరుగా నిరధారించబడి మూడు నెలలలుగా బాధపడుతునన 81 ఏళల వయకతికి అభయాసకుడు చికితస చేయటం పరారంభించారు. ఖీమోథెరపీతోసహా అలలోపతి మందులు తీసుకోవడానికి రోగి నిరాకరించాడు, కానీ పరతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆసుపతరిలో పరీకష చేయించుకొనడానికి మాతరం అంగీకరించాడు. అతనికి కరింది రెమిడీ  ఇవవబడింది:

CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours & Growths + CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎడమకన్నురెప్పమీద చిన్నగడ్డ

ఒక 28 ఏళల సతరీ, తన ఎడమ కనురెపపపై వచచిన చిననగడడ చికితసకై వచచింది. ఆమె డాకటర ఆ గడడ తీయటానికి, ఒక వారంలో శసతరచికితస చేయాలని సూచించారు. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

ఒక వారంలో, గడడ మెతతబడుటచే, శసతరచికితస మరొక వారానికి వాయిదా వేయబడి, వైబరియోనికస చికితస కొనసాగింది. ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నొప్పిలేని మెత్తటి కణితి

జనవరి 23, 2013 న, 62 ఏళల పురుషుడు, వీపుమీద కుడిభుజంకరింద గల నొపపిలేని మెతతటి కణితి (1 cm x 1 cm) చికితసకై వచచిరి. అతనికి 10 సం.లుగా ఈ కణితి వుననను, డాకటర శసతరచికితసదవారా కణితి తొలగించినా, మరలా రావచచని చెపపుటచేత, కణితి నొపపిలేనందువలన, రోగి శసతరచికితస చేయించుకోలేదు. అతనికి కరింది పరిహారం ఇవవబడింది:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లుకేమియా ఎముకల మజ్జ మార్పిడి ఆపరేషన్ 12051...India

2013సెపటెంబర 19వ తేదీన రకతకయానసరతో బాధపడుతునన4 సంవతసరాల పాపను వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. రెండు సంవతసరముల కరితం నుoడి ఈ వయాధితో బాధపడుతూ బెంగుళూరులోని ఒక హాసపిటల లో కీమోతెరపి పూరతిచేసుకుననపపటికీ ఇంటికి వచచిన 4 నెలల తరవాత వయాధి మరల పరారంభమయయింది. ఆమెకు ఎముకల మజజను మారచవలసి ఉందని చెపపడంతో ఆమె వైదయం తీసుకునన హాసపిటలలో మజజ ఇచచే దాత దొరకక బెంగుళూరు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెటాస్టాటిక్ బోన్ క్యాన్సర్ 01768...Greece

జనవరి 6వ తేదీన 3 సంవతసరాలుగా రొమముపై కేనసర తో బాధ పడుతునన62 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనర వదదకు చికితస కోసం వచచారు. శసతర చికితస దవారా సతనమును తొలగించడం, కీమోథెరపీ పూరతిగా తీసుకునన పిదప ఆమెకు 2013 జూన వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తరవాత వళళంతా నొపపులు రావడం మొదలు పెటటాయి. 2013 డిసెంబర 23న పరీకషల అనంతరం ఆమెకు మెటాసటాటిక బోన కయానసర అని చెపపారు. రెండు వారాలు అనంతరం ఆమె కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి పైన తిత్తి 00014...India

సెకయూరిటీ వాచ మయాన గా పనిచేసతునన 32 సంవతసరముల వయకతి, కుడి చేతిపైన 15 మి. మీ. వయాసంతో ఉనన తితతితో అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఇది 12 నెలలుగా కొంచం కొంచం పెరుగుతూ ఉంది. అతనికి దీనివలల బాధ లేదు కానీ చేతితో ఎదైనా పటటుకోవడానికి ఇబబందిగా ఉంది. దీనికయయే ఖరచులకు భయపడి అతను ఏ డాకటర ను సంపరదించలేదు. కరింది రెమిడి అతనికి ఇవవబడింది.

CC2.3 Tumours & Growths…QDS

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పూర్తిగా నయమైన మల్టిపుల్ మైలోమా (ఒక రకమైన క్యాన్సర్)

ఒక 51 ఏళళ వయకతికి ఒక రకమైన బోన మేరో కయానసర ఉననటలు డాకటరలు చెపపారు. ఒక సంవతసరం పాటు ఈ రోగము చేత ఈ పేషంటు మంచము పటటారు. ఈ వయకతికి కుడి భుజంలో కీలు ఫరాకచర అయింది. డాకటరలు ఈ వయకతికి నయంకావడం అసాధయమని చెపపారు. ఈ పేషంటు ఒక వైబరియానికస అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడడాయి:

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

యాంటి ఖిమోథెరపీ మరియు క్యాన్సర్ 02494...Italy

సాయిరాం పోటెమటైజర కలిగి ఉనన అభయాసకుల కోసం కయానసర కు సంబంధించి పైన పేరకొనన అభయాసకులు కొంత ముఖయమైన సమాచారం ఇచచారు. కరింద పేరకొనన రెండు సందరభాలలో మెరుగైన ఫలితాలు పొందడము సాధయమని వారు కనుగొననారు:

యాంటీ ఖిమో కేసులు: ఖీమోథెరపీ వలల దుషపరభావాలు నిరోధించడానికి ఈ కరింది విధంగా ఉపయోగించండి:   

SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…పరతి పది నిమిషాలకు ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్స్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకినస వయాధి ఉనన ఒక 65 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat...6TD రెండు వారాలకు, ఆపై TDS

నాలుగు నెలల తరవాత ఈమె వైధయుడుచే చేయబడిన రకత పరీకష దవారా, ఈ వయాధి పూరతిగా నయమైందని నిరధారించబడింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శిశువులో యాంజియోమా (angiomaoma) 02640...India

నాలుగు నెలల వయసునన ఒక చినని బిడడను యాంజియోమా చికితసకోసం తీసుకువచచారు. ఆ పిలలవాడు చాలా చినన వయసులో ఉననందున అలలోపతి వైదయులు చికితస చేయలేదు. అతను చాలా బలహీనంగా ఉననందున శిశువుకు సంవతసరం వయసు వచచే వరకూ వైదయులు శసతరచికితస చేయలేమననారు. ఆ పిలలవానికి జవరం, జలుబు మరియు దగగు ఉంది. బాలుడిని  వారి  అలలోపతి కుటుంబ వైదయుడు అయిన అభయాసకుని వదదకు తీసుకు వచచినపపుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Stomach tumour 11973...India

In March 2014, a 50-year-old woman was diagnosed with a benign tumour on the left side of her stomach. She was given allopathic medication to try for 5 days. When it had no effect, she was referred to a surgeon at a district hospital, who retested her and informed her that an operation would be necessary. The procedure was scheduled for 24 April 2014.

The...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ము పై అంటెడు మొటిమ 01339...USA

ఒక 69 ఏళళ మహిళకు మూడు సంవతసరాలుగా ఎడమ రొమము సమీపంలో ఒక మొటిమ వచచింది. మధయమధయలో, ఆమె మొటిమను నొకకినపపుడు, చీము వెలువడేది. ఒకరోజు ఆ మొటిమ ఉనన పరాంతం ఎరరబడి, వాచీ, నొపపిగా ఉండటం ఆమె గమనించింది. ఆ మొటిమ, రొమము కయానసర అయయుండవచచని ఆమె భయపడి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించటం జరిగింది. చికితసా నిపుణుడు రోగిని మొటిమునన పరాంతానని శుబరంగాను మరియు పొడిగాను ఉంచాలని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పల్మనరీ త్రామ్బో ఏమ్బోలిసం (రక్తనాళములలో గడ్డలుకట్టి రక్తము పారుదలకు అడ్డుట)

ఒక 31 ఏళళ మహిళ తరోమబస (గడడకటటిన రకతం) సమసయతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఈ రోగి యొకక పలమనరీ ఆరటరీలలో రకత పరసరణలో ఆటంకం కలిగి ఆమెకు ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఇబభందికరంగా ఉండడంతో ఏ పని చేయలేక పోయేది. ఎమరజనసీ వైదయం ఇపపించడానికి ఆమెను ఆశపతరికి తీసుకు వెళళారు కాని డాకటరలు ఆపరేషన చేయాలని, దానికి చాలా కరచవుతుందని చెపపడంతో వైదయం ఇపపించలేక పోయారు. దీని తరవాత ఒక వైబరియానికస అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సర్వత్రా వ్యాపించిన రొమ్ము క్యాన్సర్ 10014...India

2009 సంవతసరం జూలై నెలలో  ఒక సాయి భకతురాలి దవారా  61 సంవతసరాల మహిళ పూరతిగా విసతరించిన రొమము కయానసర తో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఈ కయానసర ఆమె కుడి రొమము భాగంలో పరారంభమై చాతీ భాగమంతా వయాపించడం తో పాటు ఉదరకోశ పటలమునకు కూడా వయాపించింది. ఇంతేకాక ఇది ఆమె కలోమ గరంధి లో ఒక కణితిని, ఇంకా ఆమె పితతాశయము, మరియు ఇతర జీరణ కోశ భాగాలకు అలాగే ఇతర ముఖయమైన భాగాలకు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిత్తవైకల్యం, రొమ్ము కాన్సర్ వైద్యం ఫలితంగా ముద్దగా మాట్లాడుట 02864...USA

47 సం.ల.వయససుగల సతరీ, తను రొమము కయానసర కు తీసుకునన అలలోపతి చికితస యొకక దుషపరభావాల వలల వచచిన రోగాలనుండి ఉపశమనం కొరకు వైబరో అభయాసకుని సంపరదించారు. 2014 ఏపరిల లో 2సారలు రొమములకు శసతరచికితస అనంతరం రోగికి  నవంబర 2014 లో ఖెమోథెరపీ, జనవరి 2015 లో రేడియోధారమిక చికితస చేశారు. తరువాత ఆమెకు చితతవైకలయం, మాటలలో నతతిగా, ముదదగా మాటలాడటం పరారంభమయయింది. ఆమె చితతవైకల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయ కేన్సర్ 02799...UK

56 ఏళల మహిళ 2014 సెపటెంబరు 5 న అండాశయం యొకక 3 వ దశ A2 కలియర సెల కారసినోమా అండాశయ కేనసర (OCCC) తో వచచారు. రోగికి హృదరోగ సమసయలు ఉనన చరితర కూడా వుననవి. ఆమె 2013 జూలైలో గుండెపోటుతో ధమనులు మూసుకుపోయి, అధికదరవం చేరి 30% మాతరమే పని చేసతునన ఊపిరితితతులలో, తీవరమైన పలమనరీ ఎడెమాతో ఆసుపతరిలో చేరినది. ఆమెకు చికితసలేక ఇంటికి పంపివేసారు. తరువాత ఆమెకు వైబరియోనికస చికితసతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ములో నిరపాయమైన మెత్తని కణితులు 11573...India

ఇటీవల తీసిన మమోగరామ లో తన ఎడమరొమములో 2వ దశకు చెందిన, నిరపాయమైన గడడ ఉందని తెలిసి, వైబరియోనికస వైదయుని యొకక 55సం.ల. దగగరి బంధువు ఆందోళన చెందినది. 9 సం.ల కరితం ఆమె కుడి రొమములో కయానసర కు శసతరచికితస జరిగింది, అపపటినుంచీ కరమం తపపక డాకటర వదదకు పరీకషలకు వెళళుచుననది. ఆమె యితర చికితసలను ఆపి, వైబరియోనికస తీసుకోవటానికి నిరణయించుకుని, 3 మే 2015 న వైబరియోనికస వైదయుని వద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముక్కుపై కణితి, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

83 సంవతసరాల వయకతి తన ముకకుకొనపై ఏరపడిన పెదదకణితి చికితసకోసం వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు వచచారు. ఆ కణితి నిరపాయమైనదైనా, దానిపై గత 5సం.లు.గా యితర గడడలు పెరుగుతుననవి. వైదయుడు అతనికి వివిధ అలలోపతీ మందులతో చికితస చేసినా  పరయోజనం కలగలేదు. నిజానికి యాంటిబయోటిక minocycline మందు దుషపరభావాలతో, కణితి అధవాననంగా తయారైంది. అతను తనముకకును తాకినపపుడలలా దురద, జిడడుతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, చెవి క్రింద గడ్డ 10399...India

41 సం.ల. వయకతి గత 3 ఏళళుగా మధుమేహంతో బాధపడుతూ, జూన 2010 లో  వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు చికితస నిమితతం వచచారు. అలలోపతీ మందులు తీసుకుంటుననా వైబరో కూడా వాడాలని భావించారు.  అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ యివవబడినది: 

మధుమేహమునకు:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…TDS

అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడులో కణితి - గ్లైయోబ్లాస్తోమా మల్టిఫార్మస్ గ్రేడ్ 4 02749...New Zealand

ఒక 53 ఏళళ వయకతికి మెదడులో కణితి ఉండడం కారణంగా శసతరచికితస చేసారు. సరజరీ తరవాత శాసతర నిపుణులు ఈ రోగి కేవలం మరో 14 నెలలు మాతరమే జీవించి ఉంటాడని రోగియొకక కుటుంభానికి తెలియచేశారు. రోగి మరియు అతని కుటుంభ సభయులు నిరాశ చెందకుండా ఒక వైబరో సాధకురాలని  సంపరదించారు.ఆమె ఈ రోగికి ఈ కరింద వరాసిన మందులను ఇచచింది:
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ల్యుకేమియా (పాండురోగం) 10728...India

ఒక 21 సంవతసరాల వైదయ విదయారధి, ఆమలపితతము (ఎసిడిటీ), నిదరలేమి, విపరీతమైన నీరసం మరియు భరువు కోలపోవడం వంటి లకషణాలతో భాధపడేది. ఆశపతరిలో చేసిన రకత పరీకషల దవారా ఆమెకు లయుకేమియా వయాధి (పాండురోగం) ఉందని నిరధారించబడింది. ఈ కయానసర నాలుగవ సథాయికి చేరుకుందని తెలిసింది. రోగి యొకక రకతవరణం మరియు రకత(కణ)పటటికల సంఖయ అతి తకకువగా ఉంది. ఆమె ఎకకువ కాలం జీవించి యుండడం కషటమని వైద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ 11993...India

బరెసట కయానసర వయాధికి వరుసగా అలలోపతి చికితసలను తీసుకొని మంచం పటటిన ఒక 50 ఏళల మహిళ యొకక కుటుంభ సభయులు వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. 2013 మారచ లో ఆమెకు కయానసర వయాధి ఉందని నిరధారించబడింది. ఆమెకు కరింది చికితసలు చేయించడం జరిగింది: సతనచఛేదనం (ఒంటిపరకక), రేడియోథెరపి మరియు కీమోథెరపీ(రసాయనచికితస). మొదటలో ఈ చికితసలు విజయవంతమైనటలు అనిపించింది గాని కయానసర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అక్యూట్ మైలాయిడ్ లుకేమియా 00512...Slovenia

2015  డిసెంబర లో మైలాయిడ లయుకేమియా (బోన మారోకి(ఎముక మజజ) సంబంధించిన కానసెర) తో బాధపడుతునన ఒక 48 ఏళల వయకతికి వైబరో చికితసా నిపుణులు చికితసను అందించడం జరిగింది. వైబరో చికితస పరారంభించడానికి రెండు సంవతసరాల ముందు నుండి రోగికి మెడ శోషరస కనువులు పెరిగే సమసయ ఉండేది. 2013 లో రోగికి కుడి వైపు మెడ మీద లింఫ గలానడ (రసగరంథి) వాచింది. 2015 లో అదే సథానంలో తిరిగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు క్యాన్సర్ 02090...India

2014వ సంవతసరం జూన నెలలో 90  సంవతసరాల వృదధుడిని అతని కుమారుడు వైబరో చికితసా నిపుణుని వదదకు తీసుకొని వచచాడు. అతని MRI సకానింగ మరియు ఇతర రిపోరటుల పరకారము గొంతు కయానసర అంతిమ సథాయిలో ఉంది. పేషంటుకు ఏదయినా తినడానికి, తాగడానికి వీలు కానీ పరిసతితిలో ఉంది. మొదట ఒక ENT వైదయుడు దీనిని గురతించి కేరళలోని ఒక పరముఖ కేనసర వైదయనిపుణుని వదదకు పంపడం జరిగింది. పరీకషల అనంతరం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముకలలో ఆస్టియో నెక్రోసిస్ వ్యాధి (Osteonecrosis of ribs) 10602...India

2016వ సంవతసరం సెపటెంబర 7వ తేదీన 67 సంవతసరాల వృదధ మహిళ పరాకటీషనర వదదకు వచచింది. చాలా సంవతసరముల కరిందట జరిగిన ఒక ఆపరేషన తాలూకు మచచకు చుటటూ ఉనన పరాంతం నుండి గడడలు, పుండలు వయాపించి చీము కారుతూ చాలా నొపపి పుడుతోందట. ఒక పరముఖ వైదయుణణి ఆమె సంపరదించినపపుడు గతంలో ఆమె తీసుకునన రేడియేషన థెరపీ వలల ఇలా జరుగుతోందని చెపపాడు. 18 సంవతసరాల కరితం ఆమె రొమము కయానసర నిమితతం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయము లో తిత్తులు, బాధాకరమైన ఋతు క్రమం 11568...India

30-సంవతసరాల మహిళ ఒక సంవతసర కాలంగా ఋతు సంబంధమైన నొపపితో బాధపడుతూ  2017మారచి3 వ తేదీన  పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఈమెకు అధిక రకతసరావం తో పాటు ఎకకువకాలం (15 రోజులపాటు) ఇది కొనసాగుతోంది. దీని నిమితతం  ఆమె అలోపతి మందులు 6 నెలల పాటు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనం కనబడలేదు. 2016 అకటోబర లో ఆమె పొతతికడుపు ను అలటరాసౌండ సకానింగ తీయించగా ఆమె అండాశయం కుడిపరక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్యాన్సర్ నొప్పి 03533...UK

అభయాసకురాలు అనారోగయంతో అంతిమ దశలో ఉనన తన 82 సంవతసరాల  ఆంటీని  9 నవంబరు 2015 న సందరశించారు. రెండు సంవతసరాల కరితంనుండి ఆంటీ రొమము కయానసరతో బాధపడుతుననటలు తెలిసింది; ఏదేమైనా, ఆమె కుటుంబం ఆమె వయససు మరియు బలహీనత కారణంగా ఏ వైదయ సహకారానని కోరుకోలేదు. అకటోబర మధయకాలంలో, అధిక నొపపి కారణంగా, రోగిని ఆసుపతరిలో చేరచారు, అకకడ ఆమెకు మతతుమందు ఆధారిత నొపపినివారిణిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ మరియు భయాలు 02799...UK

54 సంవతసరాల వయకతి 2017 మారచి 23 వ తేదీన పరోసటేట కయానసర గురింఛి  చికితసా నిపుణుడిని కలిసారు.  గత మూడు నెలలు గా వీరు రాతరులందు అధిక మూతర వయాధి (నోకటూరియా)తో బాధ పడుతుననారు. 2017 ఫిబరవరి 16 వ తేదీన వీరి పి.ఎస.ఏ (పరోసటేట సపెసిఫిక అంటిజెన) 37 ng/mL ఉంది.  ఇతను గత 25 సంవతసరాలుగా చీకటి అంటే భయపడే ఫోబియా తో బాధపడుతుననారు. చీకటి పడితే బయటకు కూడా పోరు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కనురెప్ప పైన కురుపు 10001...India

15 సంవతసరాల అమమాయికి ఎడమ కనురెపప పైన గత నాలుగు నెలలు గా 4-5 మి.మీ కురుపు ఉంది. ఆమె కంటిలో వేసుకునే చుకకలతో సహా అలలోపతి మందులను వాడుతూ ఉననపపటికీ ఏమాతరం ఫలితం కనిపించ లేదు. 20 ఏపరిల 2018న ఆమెకు ఈ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కేన్సర్ 11585...India

మంచానికి పరిమితమైన న 91 సంవతసరాల మహిళకు కుడి మూతరపిండానికి పైన పెదద కణితి ఉందని ఇది కయానసర కు సంబంధించినది అని 6 నెలల కరితం (నవంబర 2016) నిరధారణ చేయబడింది. గత రెండు నెలలుగా ఈమెకు ఉదరానికి దిగువన కటి పరాంతంలో కుడివైపు తీవరమైన నొపపిఉంది. పరాకటీషనర ను కలవడానికి ఒక వారం ముందు డాకటరలు ఈమె వారం కంటే ఎకకువ బరతకడం కషటమని నిరధారించారు. ఈమె కయానసర కు అలలోపతి మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయంలో ఆర్శనములు (పాలిప్స్) 11585...India

37-సంవతసరాల మహిళకు 3 నెలలుగా మూతర విసరజన సమయంలో రకతసరావం జరుగుతూ ఉంది. వైదయ పరీకషలలో ఆమె గరభాశయంలో 7 సెంటీమీటరల పొడవు గల గరభాశయ ఆరశనము లేదా పిలక వంటిది ఉననటలుగా తెలిసింది. శసతరచికితస దవారా దీనని తొలగించినపపటికీ అది పునరావృతమయయే అవకాశం ఉందని డాకటరలు తెలిపారు. రోగి హోమియోపతి మరియు అలోపతి చికితస మూడు నెలలు పరయతనించినపపటికీ ఉపయోగం కనిపించలేదు. రోగి భరత  ఫోన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ పైన కణితి 11585...India

66-ఏళల వయకతికి గత నాలుగు సంవతసరాలుగా మెడ పైన కణితి ఉంది. దాని వలన నొపపి ఏమీ లేక పోవడంతో ఎటువంటి మందులు తీసుకోవడం లేదు. వైబరియానికస నివారణ తీసుకునన నెల రోజుల లోనే ఒక యువతికి కణితి అదృశయమైనటలు తెలుసుకొని 19 జులై 2018 న రోగి అభయాసకుని సంపరదించారు అతనికి ఈ కరింది నివారణ ఇవవబడింది:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation…TDS ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Mouth Cancer 11975...India

A 40-year-old male diagnosed with mouth cancer (stage 3) in February 2013, underwent chemotherapy followed by surgery on 24 April 2013. As his cancer had advanced to its final stage, he was told he may not survive beyond 6 months. Not willing to yield to the disease, as he had three children to take care of with his meagre economic resources, he visited the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి