Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
క్యాన్సర్లు మరియు కణితులు

ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ 10251...India

అమెరికాలో నివసించేటపపుడు 80 సంవతసరాల పెదదామె కడుపునొపపితో ఆకలిలేక ఏడాదిగా బాధపడుతూ, కుమారతె వదదకు ముంబాయి రాగా, 2014 ఫిబరవరిలో ఆమెకు జరిపిన వైదయపరీకషలలో ఆమెకు ఎడెనోకయారసినోమా (పయాంకరియాటిక కయానసర) ఉననటలు తెలిసింది. ఆ కణితి 5 x 2.6 సెం.మీ. సైజ తో, 3.3 జీవకరియ చరయతో IIB దశలో ఉననటలు తేలింది. దీనికి శసతరచికితస లేదు. ఆమెకు 19సారలు రేడియేషన, కీమోథెరపీ మందులు యిచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఏనుగు గజ్జి మరియు ముఖంలో గడ్డ 02826...India

మెడ యొకక కుడి భాగం నుండి తలమీద చరమం వరకు శోకిన ఏనుగు గజజి వయాధి సమసయకు చికితస కోరుతూ ఒక 45 ఏళళ మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ సమసయ కారణంగా రోగికి మంట మరియు దురదలు ఎకకువగా ఉండేవి. ఐదు నెలల కరితం రోగి నుదుటి పై, చినన గడడలతో కూడిన నిమమకాయ పరిమాణంలో ఒక కణితి లేచింది. ఐదేళళగా రోగి శరీరం అకకడకకడ నలలగా మారింది. రోగికి రకతహీనత సమసయ కూడా ఉండేది. రోగి, బహుశా ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్ర శోషరస పాండురోగం (ల్యుకేమియా) శోకిన కాలు 02826...India

రెండునరర సంవతసరాల బాలుడుకి లయుకేమియా(రకత కయానసర) శోకింది. జవరంతో మొదలైన ఈ వయాధి ఒక నెల తరవాత వైధయులచే లయుకేమియా యని  నిరధారించబడింది. రోగికి రసాయనచికితస (కీమోతేరపి) మరియు ఇతర అలలోపతి మందులు ఇవవబడినాయి. అలలోపతి వైదయం మొదలైన రెండు వారాల తరవాత, ఆ పిలలవాడి యొకక తాత మరియు నానమమగారులు వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించి మందులను పుచచుకుననారు. వైబరియానికస బాబాచే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సర్ 02703...Japan

ఒక 67 ఏళల మహిళ గరబాశయ కేనసురుతో భాదపడుతూ తన వైదయునిచే శసతర చికితస చేసుకోవాలసిందిగా సలహా పొందినది. ఆవిడ విబరియో అభయాసకుని సహాయం కొరకు సంపరదించింది. ఆమెకు కరింది బిళళలు ఇవవబడినవి.

CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS

రెండు నెలలు తరవాత ఆమె యొకక కానసరకణితి పరిమాణం తగగినా, ఆవిడ యొకక గరభ సంచి శసతర చికితస దవారా తొలగించడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకిన వయాధి ఉందని వైధయులచే నిరధారించబడిన ఒక 65 సంవతసరాల వయసుగల ఒక మహిళ చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఈమె గత రెండు సంవతసరాలుగా అలలోపతి వైదయం చేయించుకుంటోంది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినాయి:
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ల్యుకేమియా (బ్లడ్ క్యాన్సర్) 11993...India

72 - సంవతసరాల వయకతికి లయుకేమియా వయాధి సోకినటలు అది చివరి దశలో ఉననటలు డాకటరలు నిరధారణ చేసారు. పేషంటు గత రెండు సంవతసరాలుగా  కయానసర తో బాధపడుతూ, మధుమేహం వయాధి కూడా ఉండటంతో మంచం పటటారు. డాకటరలు ఇతడు మరో రెండు వారాల కంటే ఎకకువ బరతకడని నిరధారణ చేసారు. పేషంటు కు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది :

#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

#2. CC6.3 Diabetes...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సరు 11993...India

45 సంవతసరముల వయససు గల మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా గరభాశయ కేనసరుతో బాధపడుతుననారు. వీరు ఖిమోథెరపీతో సహా అలోపతీ చికితస తీసుకుననారు కానీ ఫలితం ఏమీ లేకపోవడంతో మధయలో మానేసారు. అంతేకాక దీని దుషఫలితాలు వలన వీరు మంచం పటటారు. 2012 అకటోబరు 15 వ తేదీన చికితస పరారంబించి వీరికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది: 

CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడులో కణితి 02128...Argentina

ఏళల మహిళ మెదడులో 9 మిలలీ మీటరల సెలలార కణితి(సెలలా టరసికా లేదా కపాలములో పిటయుటరీ గరంధికి నెలవైన పలలమ) ఉననందున అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఈ సెలలా టరసికా ( అకషరాల టరకిష చైర ఆకారంలో ) కపాలంలో పిటయూటరీ గరంథి ఉనన పరాంతంలో సపినాయిడ ఎముక లో గురరపు జీను ఆకారంలో ఉనన లోతైన పరాంతం. కణితి పెరుగుదల గురించి తెలుసుకొనడానికి ఆమె పరతీ సంవతసరం మాగనెటిక రెజొనెనస(MRI) పరీకష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ 02799...UK

పరొసటేట కయానసరుగా నిరధారించబడి మూడు నెలలలుగా బాధపడుతునన 81 ఏళల వయకతికి అభయాసకుడు చికితస చేయటం పరారంభించారు. ఖీమోథెరపీతోసహా అలలోపతి మందులు తీసుకోవడానికి రోగి నిరాకరించాడు, కానీ పరతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆసుపతరిలో పరీకష చేయించుకొనడానికి మాతరం అంగీకరించాడు. అతనికి కరింది రెమిడీ  ఇవవబడింది:

CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours & Growths + CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎడమకన్నురెప్పమీద చిన్నగడ్డ 10604...India

ఒక 28 ఏళల సతరీ, తన ఎడమ కనురెపపపై వచచిన చిననగడడ చికితసకై వచచింది. ఆమె డాకటర ఆ గడడ తీయటానికి, ఒక వారంలో శసతరచికితస చేయాలని సూచించారు. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

ఒక వారంలో, గడడ మెతతబడుటచే, శసతరచికితస మరొక వారానికి వాయిదా వేయబడి, వైబరియోనికస చికితస కొనసాగింది. ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నొప్పిలేని మెత్తటి కణితి 11278...India

జనవరి 23, 2013 న, 62 ఏళల పురుషుడు, వీపుమీద కుడిభుజంకరింద గల నొపపిలేని మెతతటి కణితి (1 cm x 1 cm) చికితసకై వచచిరి. అతనికి 10 సం.లుగా ఈ కణితి వుననను, డాకటర శసతరచికితసదవారా కణితి తొలగించినా, మరలా రావచచని చెపపుటచేత, కణితి నొపపిలేనందువలన, రోగి శసతరచికితస చేయించుకోలేదు. అతనికి కరింది పరిహారం ఇవవబడింది:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లుకేమియా ఎముకల మజ్జ మార్పిడి ఆపరేషన్ 12051...India

2013సెపటెంబర 19వ తేదీన రకతకయానసరతో బాధపడుతునన4 సంవతసరాల పాపను వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. రెండు సంవతసరముల కరితం నుoడి ఈ వయాధితో బాధపడుతూ బెంగుళూరులోని ఒక హాసపిటల లో కీమోతెరపి పూరతిచేసుకుననపపటికీ ఇంటికి వచచిన 4 నెలల తరవాత వయాధి మరల పరారంభమయయింది. ఆమెకు ఎముకల మజజను మారచవలసి ఉందని చెపపడంతో ఆమె వైదయం తీసుకునన హాసపిటలలో మజజ ఇచచే దాత దొరకక బెంగుళూరు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెటాస్టాటిక్ బోన్ క్యాన్సర్ 01768...Greece

జనవరి 6వ తేదీన 3 సంవతసరాలుగా రొమముపై కేనసర తో బాధ పడుతునన62 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనర వదదకు చికితస కోసం వచచారు. శసతర చికితస దవారా సతనమును తొలగించడం, కీమోథెరపీ పూరతిగా తీసుకునన పిదప ఆమెకు 2013 జూన వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తరవాత వళళంతా నొపపులు రావడం మొదలు పెటటాయి. 2013 డిసెంబర 23న పరీకషల అనంతరం ఆమెకు మెటాసటాటిక బోన కయానసర అని చెపపారు. రెండు వారాలు అనంతరం ఆమె కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి పైన తిత్తి 00014...India

సెకయూరిటీ వాచ మయాన గా పనిచేసతునన 32 సంవతసరముల వయకతి, కుడి చేతిపైన 15 మి. మీ. వయాసంతో ఉనన తితతితో అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఇది 12 నెలలుగా కొంచం కొంచం పెరుగుతూ ఉంది. అతనికి దీనివలల బాధ లేదు కానీ చేతితో ఎదైనా పటటుకోవడానికి ఇబబందిగా ఉంది. దీనికయయే ఖరచులకు భయపడి అతను ఏ డాకటర ను సంపరదించలేదు. కరింది రెమిడి అతనికి ఇవవబడింది.

CC2.3 Tumours & Growths…QDS

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పూర్తిగా నయమైన మల్టిపుల్ మైలోమా (ఒక రకమైన క్యాన్సర్) Missing...India

ఒక 51 ఏళళ వయకతికి ఒక రకమైన బోన మేరో కయానసర ఉననటలు డాకటరలు చెపపారు. ఒక సంవతసరం పాటు ఈ రోగము చేత ఈ పేషంటు మంచము పటటారు. ఈ వయకతికి కుడి భుజంలో కీలు ఫరాకచర అయింది. డాకటరలు ఈ వయకతికి నయంకావడం అసాధయమని చెపపారు. ఈ పేషంటు ఒక వైబరియానికస అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడడాయి:

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స Missing...India

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

యాంటి ఖిమోథెరపీ మరియు క్యాన్సర్ 02494...Italy

సాయిరాం పోటెమటైజర కలిగి ఉనన అభయాసకుల కోసం కయానసర కు సంబంధించి పైన పేరకొనన అభయాసకులు కొంత ముఖయమైన సమాచారం ఇచచారు. కరింద పేరకొనన రెండు సందరభాలలో మెరుగైన ఫలితాలు పొందడము సాధయమని వారు కనుగొననారు:

యాంటీ ఖిమో కేసులు: ఖీమోథెరపీ వలల దుషపరభావాలు నిరోధించడానికి ఈ కరింది విధంగా ఉపయోగించండి:   

SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…పరతి పది నిమిషాలకు ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్స్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకినస వయాధి ఉనన ఒక 65 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat...6TD రెండు వారాలకు, ఆపై TDS

నాలుగు నెలల తరవాత ఈమె వైధయుడుచే చేయబడిన రకత పరీకష దవారా, ఈ వయాధి పూరతిగా నయమైందని నిరధారించబడింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శిశువులో యాంజియోమా (angiomaoma) 02640...India

నాలుగు నెలల వయసునన ఒక చినని బిడడను యాంజియోమా చికితసకోసం తీసుకువచచారు. ఆ పిలలవాడు చాలా చినన వయసులో ఉననందున అలలోపతి వైదయులు చికితస చేయలేదు. అతను చాలా బలహీనంగా ఉననందున శిశువుకు సంవతసరం వయసు వచచే వరకూ వైదయులు శసతరచికితస చేయలేమననారు. ఆ పిలలవానికి జవరం, జలుబు మరియు దగగు ఉంది. బాలుడిని  వారి  అలలోపతి కుటుంబ వైదయుడు అయిన అభయాసకుని వదదకు తీసుకు వచచినపపుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Stomach tumour 11973...India

In March 2014, a 50-year-old woman was diagnosed with a benign tumour on the left side of her stomach. She was given allopathic medication to try for 5 days. When it had no effect, she was referred to a surgeon at a district hospital, who retested her and informed her that an operation would be necessary. The procedure was scheduled for 24 April 2014.

The...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ము పై అంటెడు మొటిమ 01339...USA

ఒక 69 ఏళళ మహిళకు మూడు సంవతసరాలుగా ఎడమ రొమము సమీపంలో ఒక మొటిమ వచచింది. మధయమధయలో, ఆమె మొటిమను నొకకినపపుడు, చీము వెలువడేది. ఒకరోజు ఆ మొటిమ ఉనన పరాంతం ఎరరబడి, వాచీ, నొపపిగా ఉండటం ఆమె గమనించింది. ఆ మొటిమ, రొమము కయానసర అయయుండవచచని ఆమె భయపడి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించటం జరిగింది. చికితసా నిపుణుడు రోగిని మొటిమునన పరాంతానని శుబరంగాను మరియు పొడిగాను ఉంచాలని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పల్మనరీ త్రామ్బో ఏమ్బోలిసం (రక్తనాళములలో గడ్డలుకట్టి రక్తము పారుదలకు అడ్డుట) Missing...India

ఒక 31 ఏళళ మహిళ తరోమబస (గడడకటటిన రకతం) సమసయతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఈ రోగి యొకక పలమనరీ ఆరటరీలలో రకత పరసరణలో ఆటంకం కలిగి ఆమెకు ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఇబభందికరంగా ఉండడంతో ఏ పని చేయలేక పోయేది. ఎమరజనసీ వైదయం ఇపపించడానికి ఆమెను ఆశపతరికి తీసుకు వెళళారు కాని డాకటరలు ఆపరేషన చేయాలని, దానికి చాలా కరచవుతుందని చెపపడంతో వైదయం ఇపపించలేక పోయారు. దీని తరవాత ఒక వైబరియానికస అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సర్వత్రా వ్యాపించిన రొమ్ము క్యాన్సర్ 10014...India

2009 సంవతసరం జూలై నెలలో  ఒక సాయి భకతురాలి దవారా  61 సంవతసరాల మహిళ పూరతిగా విసతరించిన రొమము కయానసర తో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఈ కయానసర ఆమె కుడి రొమము భాగంలో పరారంభమై చాతీ భాగమంతా వయాపించడం తో పాటు ఉదరకోశ పటలమునకు కూడా వయాపించింది. ఇంతేకాక ఇది ఆమె కలోమ గరంధి లో ఒక కణితిని, ఇంకా ఆమె పితతాశయము, మరియు ఇతర జీరణ కోశ భాగాలకు అలాగే ఇతర ముఖయమైన భాగాలకు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిత్తవైకల్యం, రొమ్ము కాన్సర్ వైద్యం ఫలితంగా ముద్దగా మాట్లాడుట 02864...USA

47 సం.ల.వయససుగల సతరీ, తను రొమము కయానసర కు తీసుకునన అలలోపతి చికితస యొకక దుషపరభావాల వలల వచచిన రోగాలనుండి ఉపశమనం కొరకు వైబరో అభయాసకుని సంపరదించారు. 2014 ఏపరిల లో 2సారలు రొమములకు శసతరచికితస అనంతరం రోగికి  నవంబర 2014 లో ఖెమోథెరపీ, జనవరి 2015 లో రేడియోధారమిక చికితస చేశారు. తరువాత ఆమెకు చితతవైకలయం, మాటలలో నతతిగా, ముదదగా మాటలాడటం పరారంభమయయింది. ఆమె చితతవైకల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయ కేన్సర్ 02799...UK

56 ఏళల మహిళ 2014 సెపటెంబరు 5 న అండాశయం యొకక 3 వ దశ A2 కలియర సెల కారసినోమా అండాశయ కేనసర (OCCC) తో వచచారు. రోగికి హృదరోగ సమసయలు ఉనన చరితర కూడా వుననవి. ఆమె 2013 జూలైలో గుండెపోటుతో ధమనులు మూసుకుపోయి, అధికదరవం చేరి 30% మాతరమే పని చేసతునన ఊపిరితితతులలో, తీవరమైన పలమనరీ ఎడెమాతో ఆసుపతరిలో చేరినది. ఆమెకు చికితసలేక ఇంటికి పంపివేసారు. తరువాత ఆమెకు వైబరియోనికస చికితసతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ములో నిరపాయమైన మెత్తని కణితులు 11573...India

ఇటీవల తీసిన మమోగరామ లో తన ఎడమరొమములో 2వ దశకు చెందిన, నిరపాయమైన గడడ ఉందని తెలిసి, వైబరియోనికస వైదయుని యొకక 55సం.ల. దగగరి బంధువు ఆందోళన చెందినది. 9 సం.ల కరితం ఆమె కుడి రొమములో కయానసర కు శసతరచికితస జరిగింది, అపపటినుంచీ కరమం తపపక డాకటర వదదకు పరీకషలకు వెళళుచుననది. ఆమె యితర చికితసలను ఆపి, వైబరియోనికస తీసుకోవటానికి నిరణయించుకుని, 3 మే 2015 న వైబరియోనికస వైదయుని వద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముక్కుపై కణితి, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

83 సంవతసరాల వయకతి తన ముకకుకొనపై ఏరపడిన పెదదకణితి చికితసకోసం వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు వచచారు. ఆ కణితి నిరపాయమైనదైనా, దానిపై గత 5సం.లు.గా యితర గడడలు పెరుగుతుననవి. వైదయుడు అతనికి వివిధ అలలోపతీ మందులతో చికితస చేసినా  పరయోజనం కలగలేదు. నిజానికి యాంటిబయోటిక minocycline మందు దుషపరభావాలతో, కణితి అధవాననంగా తయారైంది. అతను తనముకకును తాకినపపుడలలా దురద, జిడడుతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, చెవి క్రింద గడ్డ 10399...India

41 సం.ల. వయకతి గత 3 ఏళళుగా మధుమేహంతో బాధపడుతూ, జూన 2010 లో  వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు చికితస నిమితతం వచచారు. అలలోపతీ మందులు తీసుకుంటుననా వైబరో కూడా వాడాలని భావించారు.  అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ యివవబడినది: 

మధుమేహమునకు:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…TDS

అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడులో కణితి - గ్లైయోబ్లాస్తోమా మల్టిఫార్మస్ గ్రేడ్ 4 02749...New Zealand

ఒక 53 ఏళళ వయకతికి మెదడులో కణితి ఉండడం కారణంగా శసతరచికితస చేసారు. సరజరీ తరవాత శాసతర నిపుణులు ఈ రోగి కేవలం మరో 14 నెలలు మాతరమే జీవించి ఉంటాడని రోగియొకక కుటుంభానికి తెలియచేశారు. రోగి మరియు అతని కుటుంభ సభయులు నిరాశ చెందకుండా ఒక వైబరో సాధకురాలని  సంపరదించారు.ఆమె ఈ రోగికి ఈ కరింద వరాసిన మందులను ఇచచింది:
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ల్యుకేమియా (పాండురోగం) 10728...India

ఒక 21 సంవతసరాల వైదయ విదయారధి, ఆమలపితతము (ఎసిడిటీ), నిదరలేమి, విపరీతమైన నీరసం మరియు భరువు కోలపోవడం వంటి లకషణాలతో భాధపడేది. ఆశపతరిలో చేసిన రకత పరీకషల దవారా ఆమెకు లయుకేమియా వయాధి (పాండురోగం) ఉందని నిరధారించబడింది. ఈ కయానసర నాలుగవ సథాయికి చేరుకుందని తెలిసింది. రోగి యొకక రకతవరణం మరియు రకత(కణ)పటటికల సంఖయ అతి తకకువగా ఉంది. ఆమె ఎకకువ కాలం జీవించి యుండడం కషటమని వైద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ 11993...India

బరెసట కయానసర వయాధికి వరుసగా అలలోపతి చికితసలను తీసుకొని మంచం పటటిన ఒక 50 ఏళల మహిళ యొకక కుటుంభ సభయులు వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. 2013 మారచ లో ఆమెకు కయానసర వయాధి ఉందని నిరధారించబడింది. ఆమెకు కరింది చికితసలు చేయించడం జరిగింది: సతనచఛేదనం (ఒంటిపరకక), రేడియోథెరపి మరియు కీమోథెరపీ(రసాయనచికితస). మొదటలో ఈ చికితసలు విజయవంతమైనటలు అనిపించింది గాని కయానసర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అక్యూట్ మైలాయిడ్ లుకేమియా 00512...Slovenia

2015  డిసెంబర లో మైలాయిడ లయుకేమియా (బోన మారోకి(ఎముక మజజ) సంబంధించిన కానసెర) తో బాధపడుతునన ఒక 48 ఏళల వయకతికి వైబరో చికితసా నిపుణులు చికితసను అందించడం జరిగింది. వైబరో చికితస పరారంభించడానికి రెండు సంవతసరాల ముందు నుండి రోగికి మెడ శోషరస కనువులు పెరిగే సమసయ ఉండేది. 2013 లో రోగికి కుడి వైపు మెడ మీద లింఫ గలానడ (రసగరంథి) వాచింది. 2015 లో అదే సథానంలో తిరిగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు క్యాన్సర్ 02090...India

2014వ సంవతసరం జూన నెలలో 90  సంవతసరాల వృదధుడిని అతని కుమారుడు వైబరో చికితసా నిపుణుని వదదకు తీసుకొని వచచాడు. అతని MRI సకానింగ మరియు ఇతర రిపోరటుల పరకారము గొంతు కయానసర అంతిమ సథాయిలో ఉంది. పేషంటుకు ఏదయినా తినడానికి, తాగడానికి వీలు కానీ పరిసతితిలో ఉంది. మొదట ఒక ENT వైదయుడు దీనిని గురతించి కేరళలోని ఒక పరముఖ కేనసర వైదయనిపుణుని వదదకు పంపడం జరిగింది. పరీకషల అనంతరం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముకలలో ఆస్టియో నెక్రోసిస్ వ్యాధి (Osteonecrosis of ribs) 10602...India

2016వ సంవతసరం సెపటెంబర 7వ తేదీన 67 సంవతసరాల వృదధ మహిళ పరాకటీషనర వదదకు వచచింది. చాలా సంవతసరముల కరిందట జరిగిన ఒక ఆపరేషన తాలూకు మచచకు చుటటూ ఉనన పరాంతం నుండి గడడలు, పుండలు వయాపించి చీము కారుతూ చాలా నొపపి పుడుతోందట. ఒక పరముఖ వైదయుణణి ఆమె సంపరదించినపపుడు గతంలో ఆమె తీసుకునన రేడియేషన థెరపీ వలల ఇలా జరుగుతోందని చెపపాడు. 18 సంవతసరాల కరితం ఆమె రొమము కయానసర నిమితతం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయము లో తిత్తులు, బాధాకరమైన ఋతు క్రమం 11568...India

30-సంవతసరాల మహిళ ఒక సంవతసర కాలంగా ఋతు సంబంధమైన నొపపితో బాధపడుతూ  2017మారచి3 వ తేదీన  పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఈమెకు అధిక రకతసరావం తో పాటు ఎకకువకాలం (15 రోజులపాటు) ఇది కొనసాగుతోంది. దీని నిమితతం  ఆమె అలోపతి మందులు 6 నెలల పాటు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనం కనబడలేదు. 2016 అకటోబర లో ఆమె పొతతికడుపు ను అలటరాసౌండ సకానింగ తీయించగా ఆమె అండాశయం కుడిపరక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్యాన్సర్ నొప్పి 03533...UK

అభయాసకురాలు అనారోగయంతో అంతిమ దశలో ఉనన తన 82 సంవతసరాల  ఆంటీని  9 నవంబరు 2015 న సందరశించారు. రెండు సంవతసరాల కరితంనుండి ఆంటీ రొమము కయానసరతో బాధపడుతుననటలు తెలిసింది; ఏదేమైనా, ఆమె కుటుంబం ఆమె వయససు మరియు బలహీనత కారణంగా ఏ వైదయ సహకారానని కోరుకోలేదు. అకటోబర మధయకాలంలో, అధిక నొపపి కారణంగా, రోగిని ఆసుపతరిలో చేరచారు, అకకడ ఆమెకు మతతుమందు ఆధారిత నొపపినివారిణిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ మరియు భయాలు 02799...UK

54 సంవతసరాల వయకతి 2017 మారచి 23 వ తేదీన పరోసటేట కయానసర గురింఛి  చికితసా నిపుణుడిని కలిసారు.  గత మూడు నెలలు గా వీరు రాతరులందు అధిక మూతర వయాధి (నోకటూరియా)తో బాధ పడుతుననారు. 2017 ఫిబరవరి 16 వ తేదీన వీరి పి.ఎస.ఏ (పరోసటేట సపెసిఫిక అంటిజెన) 37 ng/mL ఉంది.  ఇతను గత 25 సంవతసరాలుగా చీకటి అంటే భయపడే ఫోబియా తో బాధపడుతుననారు. చీకటి పడితే బయటకు కూడా పోరు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కనురెప్ప పైన కురుపు 10001...India

15 సంవతసరాల అమమాయికి ఎడమ కనురెపప పైన గత నాలుగు నెలలు గా 4-5 మి.మీ కురుపు ఉంది. ఆమె కంటిలో వేసుకునే చుకకలతో సహా అలలోపతి మందులను వాడుతూ ఉననపపటికీ ఏమాతరం ఫలితం కనిపించ లేదు. 20 ఏపరిల 2018న ఆమెకు ఈ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కేన్సర్ 11585...भारत

మంచానికి పరిమితమైన న 91 సంవతసరాల మహిళకు కుడి మూతరపిండానికి పైన పెదద కణితి ఉందని ఇది కయానసర కు సంబంధించినది అని 6 నెలల కరితం (నవంబర 2016) నిరధారణ చేయబడింది. గత రెండు నెలలుగా ఈమెకు ఉదరానికి దిగువన కటి పరాంతంలో కుడివైపు తీవరమైన నొపపిఉంది. పరాకటీషనర ను కలవడానికి ఒక వారం ముందు డాకటరలు ఈమె వారం కంటే ఎకకువ బరతకడం కషటమని నిరధారించారు. ఈమె కయానసర కు అలలోపతి మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయంలో ఆర్శనములు (పాలిప్స్) 11585...भारत

37-సంవతసరాల మహిళకు 3 నెలలుగా మూతర విసరజన సమయంలో రకతసరావం జరుగుతూ ఉంది. వైదయ పరీకషలలో ఆమె గరభాశయంలో 7 సెంటీమీటరల పొడవు గల గరభాశయ ఆరశనము లేదా పిలక వంటిది ఉననటలుగా తెలిసింది. శసతరచికితస దవారా దీనని తొలగించినపపటికీ అది పునరావృతమయయే అవకాశం ఉందని డాకటరలు తెలిపారు. రోగి హోమియోపతి మరియు అలోపతి చికితస మూడు నెలలు పరయతనించినపపటికీ ఉపయోగం కనిపించలేదు. రోగి భరత  ఫోన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెడ పైన కణితి 11585...भारत

66-ఏళల వయకతికి గత నాలుగు సంవతసరాలుగా మెడ పైన కణితి ఉంది. దాని వలన నొపపి ఏమీ లేక పోవడంతో ఎటువంటి మందులు తీసుకోవడం లేదు. వైబరియానికస నివారణ తీసుకునన నెల రోజుల లోనే ఒక యువతికి కణితి అదృశయమైనటలు తెలుసుకొని 19 జులై 2018 న రోగి అభయాసకుని సంపరదించారు అతనికి ఈ కరింది నివారణ ఇవవబడింది:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation…TDS ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటి క్యాన్సరు 11975...India

2013 ఫిబరవరి లో 40 ఏళల వయకతికి నోటి కయానసర మూడవ సటేజి ఉననటలుగా నిరధారణ అయయి కీమోథెరపీ అనంతరం 2013 ఏపరిల 24న శసతర చికితస కూడా చేయించుకుననారు. అయినపపటికీ అతనికి కయానసర చివరి దశకు చేరుకోవడంతో ఆరు నెలలు మించి బరతకడం కషటమని వైదయులు చెపపారు. వయాధికి బలికావడానికి మనసకరించక తనకునన సవలప ఆరథిక వనరులతో ముగగురు పిలలలను చూసుకోవలసిన బాధయత ఉననందున 2013 ఆగసటు 23న పరాకటీషనరని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Complete Healing of Multiple Myeloma Missing...India

A 51 year-old man was diagnosed by doctors as suffering from a type of bone marrow cancer. He had been completely bedridden for a year and had a fracture in his shoulder joint. Doctors had given up hope of him ever recovering. He came to a Vibrionics practitioner who started him on:

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumors and growths + CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Liver Cancer Patient on the Road to Recovery Missing...India

A 67 year-old woman was diagnosed as having cancer of the liver with multiple complications such as fluid in the abdomen. The abdomen had to be tapped on a regular basis. She had swellings in both knee joints and an enlarged gall bladder. She was also diabetic with high BP, and suffered from constipation and insomnia. The doctors told her that she had only 3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Brain Tumor – Glaioblastoma Multiforms Grade 4 02749...New Zealand

An adult male patient had a brain tumor that required surgery. After the surgery, the hospital’s specialist physicians informed the patient’s family that he had only 14 months to live. He and his family refused to give up hope and asked for this healer's help. She prescribed:

#1. CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumors + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Uterine Cancer 02703...Japan

A 67-year old lady was diagnosed with cancer of the uterus and the doctor advised an operation. She approached a Vibrionics practitioner for help and she was given

CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS

Two months later, she had a hysterectomy (removal of uterus) even though the cancer was found to be less in the uterus....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hodgkin’s Disease 00660...USA

A woman aged 65 was diagnosed with Hodgkin’s disease and came to the healer for treatment. She was given:

NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer +

SM24 Glandular + SM40 Throat...6TD for two weeks followed by TDS.

Four months later, she was given a blood test by her doctor and the result was normal and there was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Eczema and Facial Tumour 00744J...India

A 45 year-old woman came to the practitioner to be treated for eczema that started in the right side of the neck and continued into the scalp. It was very itchy. Five months ago she had developed a lemon size tumor on her forehead with several tiny boils or lumps growing on it. For the past 5 years she had black pigmentation on parts of her body. She was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acute Lymphatic Leukaemia Leg 00744J...India

A little boy aged 2 ½ years developed Leukemia – blood CancerIt started with a fever but the illness was confirmed a month later by the doctors where he was hospitalized. He was given chemotherapy and other allopathic medication. Two weeks after his treatment started, the grandparents of the boy collected Vibrionics remedies from the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hodgkin’s Disease 00660...USA

A 65 year-old woman came to see the practitioner because she was diagnosed with Hodgkin’s disease and had been under allopathic treatment for two years. She was given:

NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat…6TD for two...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leukaemia 11993...India

A 72-year old male had been diagnosed with the last stages of blood cancer. He had been suffering from this for two years, was also diabetic and bedridden. Doctors predicted that he would not live for more than two weeks. He was given the following:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

#2. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Uterine Cancer 11993...India

A woman aged 45 had been suffering from Uterine Cancer for 4 years. She had been undergoing    allopathic treatment including a course of chemotherapy but had discontinued it because it was not bringing any relief. In fact she had become bedridden due to the side affects. The treatment started on 15 October 2012 when she was given the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leukaemia 11993...India

A 72-year old male had been diagnosed with the last stages of blood cancer. He had been suffering    from this for two years, was also diabetic and bedridden. Doctors predicted that he would not live for more than two weeks. He was given the following:

 #1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

 #2. CC6.3 Diabetes +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Brain Tumour 02128...Argentina

 A 29 year old woman came to the practitioner because she had a 9 mm sellar (relating to Sella  turcica) tumour in the brain. The Sella turcica(literally Turkish Chair) is a saddle-shaped depression in the sphenoid bone of skull where the pituitary gland is located. Each year she must take a magnetic resonance (MRI) test for analysis...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Anti-Chemotherapy & Cancer 02494...Italy

For those practitioners who possess the Sai Ram Potentiser, we received some important information from the above practitioners. They found that it is possible to get faster and improved results in the following two cases:

Anti-chemo cases: In order to remove side-effects of chemotherapy, use SR559 Anti Chemotherapy at two potencies as follows:

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cancer of the Mouth 11993...India

57 year old male diagnosed with oral cancer in 2012, contacted the practitioner on the 31st of August 2013. He was being treated by an oncologist since one year and had both radio and chemotherapy which had not resulted in a cure. Prognosis was not good and doctors did not give much hope. He was taking allopathic medication. He had severe pain and suffered...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతులో గడ్డ 11529...India

78-ఏళల మహిళకు గత ఏడాది కాలంగా గొంతులో పొరబారుతూ ఉనన లకషణంతో బాధ పడుతుననారు. పరిసథితి కరమంగా మరింత  దిగజారి బొంగురు గొంతు మరియు దురబలమైన గొంతుకు దారి తీసింది. తతఫలితంగా ఆమె మాటలాడలేకపోవడం,తను ఇషటపడి చేసే రోజువారీ పరారథనలను చేయలేకపోవడం జరుగుతోంది. వైదయ పరీకష చేయించగా ఆమె గొంతులో గడడ కలిగి ఉననటలు రిపోరటు తెలియజేసింది.  వైదయుడు శసతర చికితస దవారా దానిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ మెదడులో క్యాన్సర్ వ్యాప్తి 11595...India

61 ఏళల ఆరోగయకరమైన మహిళకు ఒకరోజు  అకసమాతతుగా సవలపమైన మూరచ వచచింది. ఒక వారంలోనే మళలీ ఇలా జరగడంతో  ఆమెను ఆసుపతరికి తీసుకువెళలారు. అకకడ వరుస పరీకషల అనంతరము ఆమె ఊపిరితితతుల కయానసర  4వ దశతో బాధ పడుతుననటలు అలాగే మెదడులో కూడా వయాపతి చెందినటలు తెలిసింది. ఈ విధంగా వయాధి విషయం తెలుసుకునన కుటుంబ సభయులంతా షాక కు గరియయయారు. భగవాన సతయసాయిబాబా వారి భకతులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Colon cancer 02799...UK

A female teacher aged 52 had been suffering for over a year from kidney pain, colic and indigestion. She took prescribed drugs along with home remedies but each time relief from symptoms was temporary; this went on for over nine months. The doctor ordered blood tests and ultrasound scan but these did not reveal anything. She was undergoing huge stress due to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ganglion Cyst 01096 ...USA

In March of 2009, a 50 year old female patient developed a ganglion on her right wrist.

The following remedy was given: 

SR253 Calc Fluor 200C + SR369 Benzoic Acid 50M + SR405 Ruta 200C…TDS 

Her ganglion reduced and slowly disappeared in about 3 weeks.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bone Cancer 02799 ...UK

A lady of 40 years of age had back pain and was limping. The A & E department of a NHS hospital diagnosed cancer in the bone. She came to see me in July 2013. The hospital suggested radiotherapy. I started her treatment with:

#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SR310 Radium + SR324 X-ray 1 week before her treatment at...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Goitre 02802 ...UK

A 42 year old lady from UK, who had developed a large smooth goitre around her neck for over 3 months, was awaiting an operation, which she did not want. She was seen on 09/07/10 and was given just one bottle containing: 

CC2.3 Tumours & Growths + CC6.1 Hyperthyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC15.1 Mental & Emotional...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cancer 02819 ...UK

A French lady, aged 36, was diagnosed with breast cancer. The hospital did three diagnostic tests and reported that she did indeed have breast cancer. On February 19, 2012 the following combo was given:

CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.4 Heart emergencies + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Growth in Throat 01427 ...Singapore

A 31-year-old man used to be a smoker. Eight years ago he started coughing and discovered he had lung cancer. It was operated on in August 2009. 

Early in the year 2011, he had a bad sore throat and started coughing whenever he tried to talk. He had a scan and a growth was discovered. It was followed by another scan 3 months later. The growth had become...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Irregular menses and Fibroids 02808...Romania

Female patient, 36 years of age, having irregular menstrual cycle (every three months) and fibroids in the uterus, comes for treatment September 2012. 

Her maternal grandmother has hypertensive heart disease and type-2 diabetes. When her mother was pregnant with her, the grandmother had breast cancer, a fact that really shook the mother. When she was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Multiple Problems Dog 03040...Poland

During the past five years a pedigreed golden retriever dog called Elsa (see pic), who is now eleven years old, has been treated by vets for the following: 

Ventricular hypertrophy, lung inefficiency, oxygen deficiency, chronic verminal disease, benign skin tumours, hypothyroidism, arthritis, postural dizziness affecting the legs, snoring. 

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02779 ...Japan

A female patient aged 69 could not sleep due to sharp pains in her chest, back and arms. It became worse with constipation. In addition to allopathic medicines, she had tried various kinds of alternative treatment including acupuncture & moxibustion, and lymphatic massage. She had been given sleeping pills and pain killers and intravenous drip injections...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Lung Cancer 02779 ...Japan

A 63 year old lady had suffered from lung cancer for more than 1 year when she contacted the practitioner in May 2012. She was given: 

#1: CC2.1 Cancers - all + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic...TDS 

Within one month she felt 80% better and the medical check-up showed that the lung tumour had become...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pancreatitis 02494...Italy

Our friend a 52-year-old woman, lives in Palermo Sicily, and has two cancers; we are helping her deal with this. When she has chemotherapy we give her: 

#1. SR559 Anti Chemotherapy 

On the evening of December 24, 2011 she phoned crying and saying that she was full of intense pain and did not know what had provoked it. She then called her brother and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Seborrheic Keratosis Pigmentation 02918...Italy

A 59 years old friend of the practitioner had been suffering for a long time from “seborrheic keratosis pigmentation” which is very common in older adults. 

The skin on her torso was covered with lentil-sized spots, the biggest of which measured 1.5 cm x 1.5 cm and was on her left shoulder blade. On December 21, 2012, the patient...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chalazion on Eye Lid 11422...India

In April 2013, the practitioner was approached by a 53-year-old lady. She had a half pea-size wart like growth on her left eyelid. It was not painful but embarrassing for her. It was diagnosed as chalazion, an eye problem, and advised surgery. She was not inclined for surgery and wanted to try vibrionics. She had this problem since August 2012 and in the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Haemangioma 10741...India

A haemangioma is a benign tumour of dilated blood vessels. When the parents brought their 6 month old baby to the practitioner the child was found to have a slight swelling on his left eyelid. He had this swelling from birth but now it had increased and water trickled down from his eye in the mornings. A specialist was consulted and he diagnosed it as...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Prostate Enlargement 10375...India

A 71 year old male had been diagnosed with a Grade II enlargement of the prostate during a routine health check-up in April 2011. The PSA reading was 6.16 against an upper permissible limit of 4.4 for an age of 70+ years. He was not on any allopathic medication. He was given: 

CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growth + CC10.1 Emergencies + CC14.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cancer pain 10375...India

An 86-year-old female was in acute pain as she was in the final stages of stomach cancer. Allopathic doctors had given her a maximum  of  2  to  3  months   of  survival  and  that   too  with excruciating pain. The vibrionics remedy given to her by the practitioner was: 

CC2.1 Cancers -...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పొట్ట, ప్రేగు మరియు మూత్రపిండములో క్యాన్సర్ 11993...India

కయానసర యొకక అంతిమ సథాయికి చేరుకునన ఒక 58 ఏళల మహిళ 2013 జులై 20 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. చికితసా నిపుణులను సంపరదించడానికి ఆరు నెలల ముందు నుండి ఆమె అలలోపతి మందులతో పాటు ఆరు కీమోథెరపీ సెషనలు తీసుకోవడం జరిగింది గాని సఫలితాలు లభించలేదు. కరింది సమసయలతో రోగి బాధపడింది: పొటటలో తీవరమైన నొపపి, శరీర బరువును కోలపోవడం, తీవరమైన అలసట పాదాలలో వాపు మరియు జుటటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కేన్సర్ వలన చర్మవ్యాపనం 01448...Germany

58-ఏళల మహిళ కేనసర వలన కలిగిన చరమపు మచచలతో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. వీరి కుటుంబంలో కేనసర తో మరణించిన పేషంటు యొకక ఆంటి విషయం తపపితే వీరికి  కేనసర కుటుంబ చరితర లేదు. 2011 ఏపరిల లో పేషంటు కు రొమము కేనసర ఉననటలు  గురతించి శసతరచికితస దవారా ఎడమవైపు వకషోజాననితొలగించారు. దుషపలితాలకు భయపడి ఈమె ఖిమో థెరపీ చేయించుకోవడానికి విముఖత చూపారు కానీ రేడియో థెరపీ మాతరం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి