Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
ఇతరాలు

ప్రయాణపు నలతలు, నీళ్ళ విరోచనలు, వాంతులు 11965...India

పరాకటీషనర వయాఖయ: నా వైబరియోనికస సాధన తొలిదశలో, కేరళనుండి ఏడుగురు అతిథులు ఏపరిల18, 2014న ఢిలలీ చూచుటకై వచచినపుడు, నేను తొలి అదభుతానని అనుభవించాను. పలుచోటల తిరుగుతూ, బయట తిండి తిని, నీరు తరాగడం వలన వారందరి కడుపులు పాడయి, వాంతులు, నీరసంతో జబబుపడిరి. నేను వెంటనే నీటిలో కరింది మిశరమం సిదధం చేసాను:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్కూల్లో తక్కువ మార్కులు 01159...Croatia

పరవరతన లోపం, నేరచుకోవడంలో లోపం మరియు సకూల పరీకషలలో తకకువ మారకులు తెచచుకుంటునన ఒక పది సంవతసరాలు వయసుగల ఒక బాలికను చికితసా నిపుణుడు వదదకు తీసుకు వెళళడం జరిగింది. ఈ బాలికకు కరింది మందులు ఇవవబడినాయి:
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops…TDS

ఈ మందును తీసుకునన ఒక నెల తరవాత బాలిక సథిమితపడి, సకూలలో "A" గరేడులు తెచచుకుంది. బాలికలో కలిగిన అభివృదధిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిరుదులమీద కురుపులు

ఒక 50ఏళల వయకతి తన పిరుదులపై వచచిన కురుపులవలల, తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననాడు. కురుపులు ఒకకొకకటిగా వసతూ, వాచి, చీముపటటి, చితికిపోతుననవి. కాని కొతతవి వసతూనే వుననవి. కొనని శసతరచికితస దవారా 2సారలు తొలగించిరి. రోగికి మొదటగా కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1.  CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections...TDS

1వ నెలలో 20% మెరుగైంది. కురుపుల సంఖయ తగగింది, కాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పాదములో ఆనెలు 02870...USA

13 ఏళల బాలిక తన పాదాల మీద ఆనెలతో 18నెలలుగా బాధపడుతోంది. అమెరికాలోని పిలలల వయాధి నిపుణుడు ఆనెలపై చరమానని తీసివేసి ఫలోరోరాసిల కరీము 0.5%ను వాటిలో చొపపించి వాటిని తొలగించచడానికి పరయతనించారు. ఈ చికితస రెండు నెలలు కొనసాగింది కానీ ఫలితం లేక నిలిపివేయబడింది. అపపుడు పాప అభయాసకుని సంపరదించగా ఆనెలు తొలగించడానికి మాతరమే కాకుండా ఆమెకి వతతిడికి మరియు పాఠశాల చదువుకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహువిధ సమస్యలు 02813...Belgium

15 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాస కోశ సంభందించిన సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 31 ఏళళ వయకతి, చికితసా నిపుణుడను సంపరదించాడు. ఈ కారణంగా ఇతనికి రాతరిళళు అలలోపతి మందులు తీసుకుంటే తపప నిదర పటటేది కాదు. అంతేకాకుండా గత ఐదు సంవతసరాల నుండి సరపి బొబబలు సమసయతో భాధపడుతుననాడు. అతని సోదరుడికి ఇటీవల కయానసర వయాదుందని నిరధారించ బడింది మరియు భావోదవేగ సమసయల కారణంగా సోదరుడు అతనికి దూరమయయాడు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cluster Headaches, Depression and Hyperactivity 02894...UK

On 23 December 2013, a male patient, age 34, came in with acute symptoms of headache, watery eyes, and a stiff neck. He was unable to bend his neck to the left. He had suffered from cluster headaches for the past 14 years.  For periods of 6-8 weeks at a time, he would experience 2-4 severe headaches a day, each lasting up to an hour. The attacks were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Dementia 00534...UK

The practitioner writes: My elderly mother-in-law (84) was active and living on her own in a care home  [a residence where persons can live independently with a warden on site if needed]. She was taking various medications to manage diabetes, high BP, thyroid function, indigestion and stress incontinence, as well as iron tablets. During a two-week stay...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Nosebleeds, Dandruff 02799...UK

A healthy, active boy of 11 who loved sports developed a passion for playing football [soccer] but he was inhibited by nosebleeds. As soon as he started running, his nose would bleed. He had been having constant nosebleeds since the age of 3, at least 3 times a week at night, whenever he was active. The family managed as best they could but the boy was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vitiligo 02799...UK

A girl (age 10) had vitiligo on her face, hands, and body for 4 years. According to her parents, her physician had prescribed steroid cream, which did not help. She began Vibrionics treatment on 23 September 2012 with:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గంజాయి వ్యసనం 02758...Russia

ఒక యువ జంట, 25ఏళల యువకుడు మరియు 24 ఏళల యువతి గంజాయి తాగడానికి చాలా బలంగా బానిసలయయారు. ఇది చెడు లకషణమని వారు అరథం చేసుకోవడమే కాదు దాని నుండి బయట పడాలని కూడా కోరుకుంటుననారు. కానీ అలా చేయడానికి సంకలప శకతి సామరథయము లేదు. వారి చినన వయసు కారణంగా వయసనం మినహా మరే ఇతర తీవరమైన లేదా దీరఘకాలిక వయాధులు లేవు. జూలై 2013 పరారంభంలో వారికి చికితస పరారంభించినపపుడు, యువకుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లుకేమియా ఎముకల మజ్జ మార్పిడి ఆపరేషన్ 12051...India

2013సెపటెంబర 19వ తేదీన రకతకయానసరతో బాధపడుతునన4 సంవతసరాల పాపను వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. రెండు సంవతసరముల కరితం నుoడి ఈ వయాధితో బాధపడుతూ బెంగుళూరులోని ఒక హాసపిటల లో కీమోతెరపి పూరతిచేసుకుననపపటికీ ఇంటికి వచచిన 4 నెలల తరవాత వయాధి మరల పరారంభమయయింది. ఆమెకు ఎముకల మజజను మారచవలసి ఉందని చెపపడంతో ఆమె వైదయం తీసుకునన హాసపిటలలో మజజ ఇచచే దాత దొరకక బెంగుళూరు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Eczema, Academic Stress 02799...UK

The practitioner writes: On 21 April 2013, an 18-year-old male university student presented with itchy skin and severe eczema on his face, neck, back and legs. He had developed chronic eczema one year previous, before he went to university and after he had been treated for acne with allopathic medicine in 2011-2012. He was worried about his education.

I...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షల ఒత్తిడి 02859...India

ఒక 17 ఏళళ అమమాయి తలలి తండరులు, తమ కుమారతె మీదునన దిగులుతో అభయాసకురాలని 2014 జనవరిలో సంపరదించారు. వీళళ కుమారతె చదువులో మంచి పరభావశాలి. కాని పననెండో తరగతి పరీకషలు సమీపిసతునన కారణంగా, ఈ అమమాయికి ఒతతిడి కలిగి తన ఆతమవిశవాసానని కోలిపోయింది. [ఎడిటర వయాఖయానం: ఈ పరీకషలు విశవవిదయాలయ పరవేశం కొరకు అతయంత పరతిసటాతమకంగా భారతీయ సెకండరి సకూల విధయారదులుకు నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మస్తిష్క క్షీణత మరియు డిప్రషన్ 11964...India

అనేక రుగమతలతో భాదపడుతునన, ఒక 82 ఏళళ వృదధుడు 2015 జనవరి 14 నుండి, తన రోజువారి కారయకలాపాలను మానేశారు. ఆహారం తీసుకోవడానికి  మరియు మందులు వేసుకోవడానికి  కూడా తిరసకరించారు. ఈ పేషంటు జఞయాపక శకతిని కోలపోవడంవలల, ఎవరిని గురతుపటట లేకపోయారు.ఈ వరుదదుడును ఆశపతరి లో చేరచారు. ఆశపతరిలో చేరచాక, ఈ వరుదదుడుకి మసతిషక కషీణత, తీవరమైన కలవరపాటు, చితతవైకలయం వంటి రోగ సమసయలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రయాణం సమయంలో కలిగే తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్య 03527...France

మూడేళళ వయససు గల ఒక బాలుడు, తనకు 18 నెలల వయసు నుంచి, పరయాణాలు చేసే సమయంలో తీవర అనారోగయంతో బాధపడేవాడు. కారు పరయాణం మొదలుపెటటిన 10-20 నిమిషాలకు, ఆ బాలుడు తీవర అసవసథతకు గురైయయేవాడు. ఆ బాలుడు యొకక ముఖం పాలిపోయి, వాంతులు మొదలయయేవి. ఈ సమసయకు ఆ బాలుడికి ఏ విధమైన చికితస ఇవవబడలేదు. బాలుడి యొకక అమమమమగారు వైబరో చికితస కొరకు ఒక చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు మరియు ప్రయాణ వికారం 11570...India

బాలయం నుండి దగగు సమసయతో బాధపడుతునన ఒక 15 సంవతసరాల యువతి 2015 జులై 12న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. అంతకు ముందు అలలోపతి మరియు హోమియోపతి చికితసలను తీసుకుంది కానీ ఉపశమనం కలగలేదు.రోగి యొకక తండరికి ఇదే రోగ లకషణం ఉండేది. అందువలన రోగికునన దీరఘకాలిక దగగుకి కారణం పరిసరాలలో ఉండే అలెరజినల అయయుండవచచని లేక తండరి నుండి ఇనఫెకషన రోగికి వచచి ఉండవచచని అనుమానించారు. ఆమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అభ్యాసనా లోపము 02090...India

2017వ సంవతసరం జనవరి 8వ తేదీన ఒక తలలి తన 8 సంవతసరాల పాపను పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచింది. ఆ పాప  పరసతుతం 3 వ తరగతి చదువుతుననది కానీ అభయాసనా లోపంతో కనీసం అకషరాలు కూడా గురతు పటటలేని సథితి లో ఉంది. పరాకటీషనర ఆమె తోనూ తలలి తోనూ మాటలాడి కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది:
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లైమ్ వ్యాధి , బాల్యంలో ఏర్పడ్డ గాయం 03546...France

2017 మే 22 న 43 సంవతసరాల వయకతి లైమ వయాధి చికితస కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.వీరికి జఞాపక శకతి లోపము,తలపోటు,గొంతు నొపపి మరియు కడుపు నొపపి గత నలుగు సంవతసరాలుగా ఉననాయి. వీరికి కీళళ నొపపులు ఎంత తీవరంగా ఉననాయంటే దానివలన వీరు ఇంటలోనే ఉండిపోవలసి వసతోంది. ఐతే రకత పరీకషలలో దీని విషయం ఏమీ తెలియలేదు కానీ డాకటరలు ఇది ఒక మానసిక రుగమత అని చెపపారు.

పరాకటీషనర పేషంటు ను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షలంటే భయం 11590...India

17 సంవతసరాల  వైదయ విదయారధినికి రాబోయే పరీకషల పటల విపరీత మైన భయం ఏరపడింది. ఆమె కషటపడి ఎననో గంటలు చదువుతోంది కానీ గత రెండు వారాలుగా ఆమె చదివింది ఏమీ గురతుండడం లేదు. 1 డిసెంబర 2017న ఆమె పరాకటీషనర ను సంపరదించినపుడు, ఆమె తనకు నిదర లేమి, ఏకాగరత కుదరక పోవటం, చదివినది మరిచి పోవటం, వీటితో బాధ పడుతుననటలు చెపపారు. ఆమెకు  కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది:
CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తల పై ఫంగస్, చేతబడి, జ్ఞాపక శక్తి లోపం 03572...Gabon

పరాకటీషనర యొకక 9-సంవతసరాల బాబుకు తల పైన ఫంగస వయాపించింది. ఇది చూడడానికి చుండరు వలె ఉంది. తల మీద పూరతిగానూ మెడ కరింది వరకూ వయాపించింది. (కరింది ఫోటో చూడండి).

ఇది తరుచుగా దురదగా ఉండేది. తల దువవిన పరతీసారీ, చుండరు లాంటి తెలల కణాలు పడిపోతూ ఉండేవి. ఇతనికి  మెడ యొకక కుడి వైపు మరియు వెనుక వైపు ఇంకా తల పైన కూడా పెదదగా కనిపించే తెలలని మచచలు కూడా ఉననాయి. మూడేళల క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Low appetite, poor memory 11616...India

A mother was concerned for her 11-year-old daughter who had a low appetite for five years. They live in an extended family and all the patient’s cousins were eating well. The mother tried various strategies to make her eat properly but was not successful. For two years, the girl was also having a hard time retaining what she learnt at school. On 5 Aug...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి