Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
ప్రసరణ వ్యవస్థ

తీసి వేయబడకుండా కాపడబడిన ఒక మధుమేహ రోగగ్రస్తుని పాదము 02640...India

ఒక 54 ఏళళ వయకతి ఎననో సంవతసరాలుగా మదుమేహం వయాదితో బాదపడుతూ తన కుడి పాదం యొకక వరేళళు శసతర చికితస దవార తొలగించుకోవలసివచచింది. అతను తన కుడి పాదము మరియు మోకాలి వరకు కుడి కాలు తొలగించుకోవడానికి వైదయశాలలో చేరవలసి వచచింది.  ఒక విబరియో అబయాసకుడు అతని కాలు కాపాడటం కోసం కరిందివి ఇచచారు.

#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తక్షయంతో కూడిన గుండెజబ్బు 02836...India

2001 నుండి గుండె సమసయలు మరియు 2006 మరియు 2009 లో సటరోక వయాధి భాదితుడైన ఒక 61 ఏళళ వయకతి, ఇటీవల  అనుభవిసతునన కొనని రోగ లకషణాలు: తలతిరగటం మరియు సపృహతపపడం. ఈ సమసయలకు చికితస కోరి చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. అంతకు ముందు ఈ వయకతి గుండెజబబు మరియు నాడి నిపుణులను సంపరదించిన సమయంలో చేయించుకునన MRI పరీకష ఫలితాల కోసం ఎదురు చూసతుననారు. చికితసా నిపుణుడు ఈ వయక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూసుకుపోయిన ధమనులు (veins) 02799...UK

ధమనులు మూసుకుపోయిన 74 సంవతసరాల అధిక బరువు గల వయకతి ఈ అభయాసకునికి మొదటి కేసుగా తటసథించడం జరిగింది. అతను కొంచంసేపు ఆగి విశరాంతి తీసుకోకుండా 2-3 మీటరల కంటే ఎకకువ నడవలేరు. అతని డాకటరలు ఎమమారై సకానింగ తరవాత బైపాస సరజరీ అవసరమని తెలిపారు. ఇది రెండు వారాలలో నిరవహించడానికి ఏరపాటు చేయబడింది. ఈలోగా అతను వైబరియానికస దవారా ఎంతోకొంత మేలు జరుగుతుందని లేదా కనీసం వైదయులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు తో కూడిన మదుమేహం 11423...India

49 సంవతసరాల వయకతి పరాకటీషనరని సందరశించిన సంవతసరం కరితం నుండి మధుమేహంతో బాధ పడుతూ ఉననటలు నిరదారించారు. అలాగే వీరికి అధిక రకతపోటు మరియు  కొలెసటరాల కూడా ఉంది. వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS.

సవీయ పరయవేకషణ లోనే కొనని వారాలపాటు పేషంటు కరమం తపపకుండా మందులు వాడినపపటికీ ఫలితం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్త పోటు 02799...UK

48 ఏళల వయకతి వైబరియానికస అభయాసకుడిని చూడటానికి వచచారు, ఎందుకంటే అతను గత 15 సంవతసరాలుగా అధిక రకతపోటుతో (160/100 ఉంటుంది) బాధపడుతుననారు. అతను అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననా ఏమాతరం పరయోజనం కలగలేదు. అతనికి కరింది రెమిడీ ఇచచి రెండు వారాల తరవాత ఎలా ఉందో చెపపమని సూచించడం జరిగింది:  

CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండె కు సంబంధించిన అత్యవసర స్థితి 11220...India

గుండెజబబు మరియు మధుమేహ వయాధి పీడితుడైన, 61 సంవతసరాల చికితసానిపుణుడి మామగారు, 2013 మారచి31న అరధరాతరి అకసమాతతుగా మూరఛ వచచి సపృహ తపపి పడిపోయారు. అతనికి వెంటనే CC3.4 Heart emergencies నీటిలో కలిపి ఇవవబడింది. ఇది తీసుకునన రెండు నిమిషాలలో, అతను లేచి మంచం మీద కూరచోగలిగారు. వీరిని సమీపంలోని ఆసుపతరికి తీసుకువెళుతూ ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి చొపపున మోతాదు ఇసతూ కారులో కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బృహద్ధమని కవాటం(ఆరోటిక్ వాల్వ్) గట్టిపడిపోవుట (స్కెలోరోసిస్) 02128...Argentina

67 సంవతసరాల వయససు గల మహిళ బృహదధమని కవాటం బిగుసుకు పోయినందువలన తీవరమైన రకతపరసరణ లోపం (అరితమియా) కారణముగా గుండెకు శసతరచికితస పరణాళిక సిదధం చేయగా తనకు వైబరియానికస ఏమైనా సహాయం చేయగలదా అనే భావనతో చికితస నిపుణుడిని సందరశించారు. లోలకం సూచించిన విధంగా ఆమెకు కరింద ఇవవబడింది:

#1. BR5 Heart + BR18 Circulation + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR278 Cactus + SR286 ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండె భాగాలలో లోపం (ASD) మరియు క్రోన్స్ వ్యాధి 02817...India

తొమమిది సంవతసరాల వయససు గల అబబాయికి ASD (ఏటరియల సెపటల డిఫెకట) మరియు కరోనస వయాధి ఉననటలు నిరధారణ అయయింది. అతను చాలా బలహీనంగా ఉననందున శసతరచికితస నిరాకరించబడినది. ఈ కుటుంబం చాలా పేదది కావడాన అలోపతి మందుల ఖరచును తలలిదండరులు భరించలేకపోయారు. మోకాళళ నొపపి కోసం విజయవంతంగా చికితస పొందిన రోగి యొకక సిఫారసు మేరకు వారు అభయాసకుని కలవడానికి వచచారు. బాలునికి కరింది రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటుతో మదుమేహము మరియు అధిక కొలెస్ట్రాల్ 02859...India

రకతపోటు  మరియు అధిక కొలెసటరాల కలిగిఉననారు. అతనికి ఈకరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:
#1.  CC6.3 Diabetes…BD
#2.  CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis…BD

సవీయ పరయవేకషణలో రకతంలో చకకెర సథాయి లో పెదదగా మెరుగుదల కనిపించలేదు. మరికొనని పరీకషల నిరవహణ దవారా  రోగి యొకక కాలేయం కూడా బాగా పనిచేయడం లేదని నిరధారించారు. అందువలల CC4.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, అధికరక్తపోటు & మానసికంగా నిరాశ

మే 2008 లో, పరాకటీషనర యొకక దూరపు బంధువైన, 52 సం.ల. ఒక సతరీ రోగి, మధుమేహం మరియు అధిక రకతపోటుకోసం చికితస కోరింది. ఆమెకు 10 ఏళల కరితమే మధుమేహం వుననటలు కనుగొనిరి. ఆమె ఇపపుడు ఇనసులిన మీద ఆధారపడుతోంది. ఆమె పరతి రోజు, రెండు పూటలా భోజనం ముందు 15 యూనిటలు ఇనసులిన తీసుకుంటుననది. దీనివలల ఆమె (రాండమ) రకతoలోచకకెర 150 లో వుననది. అంతేకాక, ఆమె 3 సం.లుగా అధిక రకతపోటు కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి పగుళ్ళు మరియు కాళ్ళలో పరాధీయ రక్తనాళాల (ఫెరిఫెరల్ వాస్కులర్) వ్యాధి 12051...India

86 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక సమసయలతో చికితసా నిపుణుడి వదదకు వచచారు. 1) చాలా సంవతసరాలుగా కాలి మడమ మరియు వెననునొపపి 2) రెండు పాదాల పైనా పగుళళు 3) పరాధీయ రకతనాళాల (కాళళలో రకత  పరసరణకు అవరోధం) వయాధి; దీనివలల కాళళలో విపరీతమైన నొపపి నడవడానికి కూడా చేతకాని పరిసథితి. గతంలో వీరు హొమియోపతీ, ఆకయుపంకచర, అలోపతి, చికితసలు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనంలేదు. 2013 ఆగసటులో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో స్ట్రోక్ మరియు ప్రేగు సంక్రమణ 00829...Australia

2014 జూన లో ఒక సోమవారం ఉదయం అభయాసకుడు తన కుకక దీదీ విషయంలో ఏదో మారపు జరిగిందని గమనించారు. అది కొదదిగా వాంతి చేసుకుంది మరియు నడవలేక పోతోంది. పశు వైదయుని వదదకు తీసుకువెళలారు. దీదీకి  సటరోక వచచిందని బహుశా వృదధాపయం కారణంగా ( దీదీ వయససు 15 సంవతసరాలు) ఇలా జరిగి ఉండవచచని తెలిపారు. దీదీకి జీరణవయవసథకు సంబంధించిన ఇనఫెకషన కూడా ఉందని ఇది ఇనఫెకషన సోకిన మరొక దాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పల్మనరీ త్రామ్బో ఏమ్బోలిసం (రక్తనాళములలో గడ్డలుకట్టి రక్తము పారుదలకు అడ్డుట)

ఒక 31 ఏళళ మహిళ తరోమబస (గడడకటటిన రకతం) సమసయతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఈ రోగి యొకక పలమనరీ ఆరటరీలలో రకత పరసరణలో ఆటంకం కలిగి ఆమెకు ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఇబభందికరంగా ఉండడంతో ఏ పని చేయలేక పోయేది. ఎమరజనసీ వైదయం ఇపపించడానికి ఆమెను ఆశపతరికి తీసుకు వెళళారు కాని డాకటరలు ఆపరేషన చేయాలని, దానికి చాలా కరచవుతుందని చెపపడంతో వైదయం ఇపపించలేక పోయారు. దీని తరవాత ఒక వైబరియానికస అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పుట్టుకతో వచ్చిన గుండె వ్యాధి 02640...India

పుటటుకతో వచచిన గుండె వయాధి సమసయతో ఒక ఆరు నెలల పాపను ఒక వైబరో చికితసా  నిపుణుడు వదద తీసుకు రావడం జరిగింది.  అలలోపతి డాకటరైన ఈ వైబరో సాధకుడు శిశువును పరీకషించి, శిశువు యొకక హృదయంలో వయాధి ఉందని నిరధారించారు. బిడడ యొకక తలలి తండరులకు శాసతరచికితస చేయించే ఆరధిక సతోమత లేనందువలల వైబరో చికితసా నిపుణులు ఈ కరింద వరాసిన మందులను ఇవవడం జరిగింది:
CC3.1 Heart Tonic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి బయట భాగంలో సంక్రమణ (ఇన్ఫెక్షన్), కాళ్ళలో నీరు చేరుట 02711...Malaysia

64 ఏళల మహిళ, గత 3 నెలలకు పైగా, చెవులనుండి, దురగంధపూరితమైన దరవం కారుతూ బాధపడుతోంది. అంతేకాక 10 రోజులై ఆమెకాళలు ఎరరగా, వాచిపోయేయి. ఇపపటికే ఆమె జిపి (GP), చెవి సంకరమణ కోసం యాంటీబయాటికస మాతరమేకాక, ఆమె కాళలలో నీరు నిలుపుదలకోసం మాతరలు సూచించిరి. ఆమె కు జూన 13, 2011 న కరింది పరిహారం ఇచచిరి:

#1. NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + OM10 Ear + BR19 Ear…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ల్యుకేమియా (బ్లడ్ క్యాన్సర్) 11993...India

72 - సంవతసరాల వయకతికి లయుకేమియా వయాధి సోకినటలు అది చివరి దశలో ఉననటలు డాకటరలు నిరధారణ చేసారు. పేషంటు గత రెండు సంవతసరాలుగా  కయానసర తో బాధపడుతూ, మధుమేహం వయాధి కూడా ఉండటంతో మంచం పటటారు. డాకటరలు ఇతడు మరో రెండు వారాల కంటే ఎకకువ బరతకడని నిరధారణ చేసారు. పేషంటు కు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది :

#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

#2. CC6.3 Diabetes...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sciatica and Incontinence 03502...USA

A 63-year-old man requested treatment for sciatica pain in his right leg with nerve involvement and a need to urinate 2-3 times a night. Both symptoms had been going on for a month prior to the contact (19 August 2014). They appeared at the same time, so the practitioner suspected that the incontinence was linked to sciatica. The patient had tried...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ulcerative Colitis, Blood Clots in Lungs, Panic Attacks 02799...UK

In September 2014, a male patient aged 71 presented with severe ulcerative colitis (24 years’ duration), panic attacks (1 year), and blood clots in the lungs (3 months).

In 1992 the patient had been diagnosed with ulcerative colitis, an inflammatory bowel disease. He was initially treated with immuno-suppressive drugs to control flare ups causing acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Nosebleeds, Dandruff 02799...UK

A healthy, active boy of 11 who loved sports developed a passion for playing football [soccer] but he was inhibited by nosebleeds. As soon as he started running, his nose would bleed. He had been having constant nosebleeds since the age of 3, at least 3 times a week at night, whenever he was active. The family managed as best they could but the boy was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తశుద్ధి క్రియ 02640...India

జబబుగానునన మూతరపిండం మరియు అధిక రకతపోటు సమసయలతో భాదపడుతునన ఒక 45 ఏళళ వయకతి, లాస ఆంజెలిస, US నుండి ఇండియా లోనునన ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుడను వైబరో చికితస కొరకు సంపరదించటం జరిగింది. మూతరపిండ మారపిడి శసతరచికితస చేయించుకొనునన ఈ రోగి వారానికి మూడు సారలు, పరతిసారి ఐదు గంటలు కొనసాగే రకతశుదధి కరియను చేయించుకుంటుననారు. చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఈ రోగికి కొరియర ద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్లాంటార్ ఫేసిఐటిస్ (మడమ భాగంలో సమస్య) 11205...India

ఒక 52 ఏళళ మహిళ ఎనిమిది నెలల పాటు మడము వాపుతో భాధపడింది. వైదయుడు ఇచచిన మందులతో ఈమెకు ఉపశమనం కలుగలేదు. ఆమె మడము భాగంలోనునన ఎముకలో వరసగా కొదది రోజుల పాటు ఇంజెకషనలు ఇసతే ఉపశమనం కలుగే అవకాశముందని వైదయుడు చెపపారు. ఈ భాదాకరమైన చికితసను నిరాకరించి, ఈ రోగి ఒక వైబరియానికస  చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఒక సంవతసరం కరితం ఈమెకు సయాటికా సమసయ కూడా ఉండేదని వైబరో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిల్లుపడిన ఆంత్రం (ఎపెండిక్స్) 02733...India

ఒక 16 ఏళళ యువకుడు, గత మూడు నెలలుగా తన ఉదరం కుడి భాగంలో నిరంతరమైన నొపపి మరియు గయాస ఏరపడడం సమసయతో భాధపడేవాడు. ఒక అలటరాసౌండ పరీకషలో ఈ రోగి యొకక ఆంతరం తీవరంగా వాచిందని మరియు చిలలుపడియుందని తెలిసింది. ఉదర కుడి భాగంలో ఒక గడడ ఉందని కూడా తెలిసింది. డాకటర వెంటనే ఆపెరేషణ చేయాలని చెపపారు కాని ఆరధిక సమసయల కారణంగా తలలి తండరులు ఆపరేషన చేయించడానికి నిరాకరించి ఒక వైబరియానికస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లుకేమియా ఎముకల మజ్జ మార్పిడి ఆపరేషన్ 12051...India

2013సెపటెంబర 19వ తేదీన రకతకయానసరతో బాధపడుతునన4 సంవతసరాల పాపను వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. రెండు సంవతసరముల కరితం నుoడి ఈ వయాధితో బాధపడుతూ బెంగుళూరులోని ఒక హాసపిటల లో కీమోతెరపి పూరతిచేసుకుననపపటికీ ఇంటికి వచచిన 4 నెలల తరవాత వయాధి మరల పరారంభమయయింది. ఆమెకు ఎముకల మజజను మారచవలసి ఉందని చెపపడంతో ఆమె వైదయం తీసుకునన హాసపిటలలో మజజ ఇచచే దాత దొరకక బెంగుళూరు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes and Circulation 02802...UK

The practitioner writes: A 60-year-old Sanyasi visiting the UK from India suffered with severe burning sensation with feeling of pins and needles around the ribs and arms for  2 months. He also had Type 2 Diabetes which was well controlled with Metformin. This is a case of diabetic neuropathy and there is no medical treatment available. He is a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pre-eclampsia in Pregnancy 02802...UK

A 30-year-old mother of an 18-month-old child who was 16 weeks pregnant, had developed severe pre-eclampsia in pregnancy. This is a very serious life-threatening condition causing hypertension in pregnancy. She was monitored by her doctor and spent a night in hospital. Her blood pressure had raisen to 173/98 and her doctor...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం, పాదాల వాపు, కీళ్ల నొప్పి, మానసిక వ్యాకులత 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: మేము వైబరో మందులు తీసుకుంటుననఒక సనేహితుడి ఇంటలో ఒక 73 ఏళల మహిళను కలుసుకుననాము. ఆ సతరీ గత 15 సంవతసరాల పాటు అనేక సమసయలతో భాధపడింది: ఆమె అరికాళళలో మంట,అరికాళళు మరియు కాలి వేళళలో వాపు నొపపివలన ఆమెకు నడవడం కషటమయింది. దీనివలన మానసిక ఆందోళనకు గురయింది. గత ఐదు సంవతసలుగా  ఆమె కీళళ నొపపులు,ఆపుకొనలేని మూతర విసరజన మరియు హైపోథైరాయిడిజం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ , కీళ్ళ వాపు, ముక్కు నుండి రక్త స్రావము 02779...Japan

ఒక 75 ఏళళ మహిళ తన భరత చనిపోవడంతో మనసు కరుంగి వయాకులత పడింది. కీళళ వాపు వలన ఆమెకు నడవడం చాలా కషటంగా ఉండేది. 2011 నవంబెర లో ముకకులో రకత సరావము వలల ఈమెను ఆసపతరిలో చేరచారు. ఈమె సనేహితురాలు ఈమెను ఒక వైబరో అభయాసకునితో పరిచయం చేసింది. ఈ మహిళకు ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఇవవడం జరిగింది.

CC3.2 Bleeding  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒళ్ళు నొప్పులు, మానసిక దాడులు, మరియు తక్కువ రక్తపోటు 11573...India

2015 ఏపరిల 23 న, ఒక 64 ఏళళ ఉదయోగం విరమించిన ఒక విధుత కారమికుడు,తన భారయా మరియు కుమారుల సహాయంతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇరవై సంవతసరాలుగా, ఈ పేషంటుకునన సమసయలు: శరీరమంతా వాపు మరియు నొపపులు, సకరమంగా లేని మూతర విసరజన, ఉదాసేనత మరియు అతి తకకువ ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి. ఇంతేకాకుండా, ఇతనికి గతంలో ఒక విదయుత సథంభం నుండి పడిపోవడం కారణంగా, కుడి కాలు ఫరాకచర అయయి ఆపరేషన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్ 11573...India

ఒక ఉతసాహమైన 47 ఏళళ మహిళ, ఈ కరింద వరాసిన పలు సమసయలతో అభయాసకుడిని సంపరదించింది

18 ఏళళ కరితం హోమియోపతి మందుల మోతాదు ఎకకువవవడం వలన కలిగిన రకతశరావం (మెదడులో). అదృషటవశాతతూ ఈ సమసయనుండి కోలుకుంది. ఇది జరిగిన ఏడాది తరవాత ఈమకు బినయిన సరవయికల టయూమర ఉందని నిరదారించబడింది. ఈమె, కాళళు మరియు చేతులలో వాపు, నొపపులు మరియు తిమమిరివాయువు వంటి సమసయలకు అలలోపతి మందులు ఉపయోగిసతోంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్లు (పార్శ్వం నొప్పి), అధిక రక్తపోటు, హెమరాయిడ్లు(మూలవ్యాధి/పయిల్స్) 11573...India

2015 మే లో ఒక 73 ఏళళ వృదధుడు, ఆయనకు దీరఘ కాలంగా ఉనన మైగరేన తలనొపపి సమసయ నివారణ కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటు యొకక ఇతర కుటుంభ సభులకు కూడా ఈ సమసయ ఉందని చెపపారు. పేషంటు తన రోగ చరితర వివరాలను పూరతిగా ఇవవడానికి నిరాకరించారు. ఈ పేషంటు చాలా చురుకుగా ఉననారుగాని, ఆయన కుటుంభంలో కొనని సమసయలను ఎదురకొంటుననటలు చెపపారు. ఇయనకు ఈ మందులను ఇచచారు:
#1. CC11.4 Migraines...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అసాధారణ గుండె దడ (క్రమబద్దంగా లేని హృదయ స్పందన), బాధాకరమైన తుంటి 01620...France

77ఏళల మహిళ 20 ఏపరిల 2015న దీరఘకాల గుండెదడ మరియు తుంటి సమసయలకు చికితస చేయమని కోరారు. ఒక ఏడాదిపాటు ఆమెకు తరచూ  కరమబదదము లేని హృదయసపందన ఉండేది. గుండెదడ ఒకకొకకసారి రోజంతా వుండేది. తనకు గుండెజబబు వుననదేమోనని ఆమె భయపడినది. కానీ ఆమె ఎలకటరోకారడియోగరామ (ECG) రిపోరటు మామూలుగానే వుననది.

 అది చాలక ఆమెకు 4నెలల కరితం ఎడమతుంటిలో నొపపులు మొదలైనవి. కానీ ఎకస-రే లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రెటీనైటీస్ పిగ్మెంటోసా, భయతీవ్రత (Panic attacks), అజీర్ణం 02802...UK

ఫిబరవరి 1, 2015న 65 ఏళల వయకతి , జనయుపరంగా వచచిన కంటివయాధి రెటీనైటీస పిగమెంటోసా (RP) చికితసకై వచచారు. అతను 15వ సం.నుండి చటటపరంగా అంధుడిగా పరిగణించ బడేవాడు. కాలకరమంగా అతని దృషటి కషీణించింది. ఇపపుడు అతను నలుపు, బూడిద రంగులని లీలమాతరంగా చూడగలరుకానీ మిగతా రంగులేవీ చూడలేరు. అతను గయాస, అధిక కొలెసటరాల (6.2 mmol / L) వీపునొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను కోపంతో, నిరాశగా వున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తక్కువ రక్తప్రసరణం, వెన్ను నొప్పి, తెల్లకుసుమవ్యాధి, దురద 02799...UK

76 సం.ల. మహిళ చాలా చలలని పాదాలు, వెననునొపపి, తెలలకుసుమవయాధితో బాధపడుతూ 2014 జూలై 23 తేదీన  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. బాలయంనుంచి తకకువ రకతపరసరణ కారణంగా, ఆమె ఎలలపపుడూ అతిశీతలంతో బాధపడేవారు. సపాండిలైటిస (spondylitis) కారణం గా వెననునొపపితో గత 20 సం.లుగా బాధపడుతూ, నొపపి ఉపశమనానికి మాతరలతో చికితస పొందారు,   కానీ తాతకాలికంగా చాలా తకకువ ఉపశమనం కలిగేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛలు, క్రమ రహితమైన బహిష్టులు, మలబద్ధకం 11310...India

16 సెపటెంబరు 2013 న మూరఛచికితస కోసం 13 ఏళల అమమాయి వైబరో అభయాసకుని వదదకు తీసుకొనిరాబడినది. ఆమె 8 సం.ల. వయససులో వుండగా, 10' అడుగుల ఎతతైన పైకపపునుండి పడిపోయిన 6నెలల తరవాత మూరఛలు పరారంభమైనవి. ఆమెకు నెలకోసారి మూరఛరావడం  మామూలైపోయింది. ఆమె చికితస కోసం వచచిన సమయానికి, పరతి 15 - 20 రోజులకు ఆమెకు మూరఛ వసతుననది, ఆమె తలనొపపి, వాంతి వసతుననటలు కడుపులో వికారంతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత గుండెలో చిన్న పోట్లు 02890...USA

వైబరియోనికస వైదయుని 74 ఏళల సోదరికి 2013 లో గుండెపోటు వచచి, గుండె-బైపాస శసతరచికితస జరిగింది. శసతరచికితస తరవాత, ఏరపడడ చినన రకతం గడడల కారణంగా టరానసిఎంట ఇషిమిక ఆటాకస(TIA) లేదా  చిననసటరోకస అనుభవించారు. దురదృషటవశాతతూ దీనివలన మింగడం/పొరబారడమునకు సంబంధించిన పరేరణను నియంతరించే మెదడులో భాగం పాడయినది. కనుక విశరాంతి సమయంలో కూడా ఆమె తినడం లేదా మాటలాడటం గొంతు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేనితనం, తీవ్రహృదయస్పందన, అతిగా తిండి, ఆందోళన, బహిష్టు నొప్పులు 02658...Italy

2014 నవంబరులో, 48 ఏళల మహిళ పని వతతిడికి సంబంధించిన సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె గత 10 నెలలుగా నిదర సరిపోవటం లేదని, అపపుడపపుడు వసతునన తీవరహృదయ సపందనలను గూరచి చెపపారు. ఆమె ఏమందులు తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

నిదరలేనితనమునకు:
#1. CC15.6 Sleep disorders…నిదరించడానికి ఒక ½ గంటకుముందు ఒక మోతాదు చొపపున నిదరించే సమయంలో ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల అలెర్జీలు 11278...India

62 ఏళల శారీరకంగా చురుకైన అభయాసకుడు, గత 10 సం.లుగా దుమము, ఘాటువాసనలకు అలెరజీతో, తుమమటం, నిరంతరం ముకకు దిబబడతో బాధపడుచుననారు. 2000 సంవతసరం నాటికి, అతను దాదాపు పరతిరోజూ అలెరజీ అలలోపతిక ఔషధం తీసుకునేవారు. అతని మధుమేహం సవలపంగా పెరిగింది కాని అతను దానికి చికితస తీసుకొనుటలేదు. జనవరి 2010 నాటికి అతని రకతంలో చకకెర సథాయి సాధారణసథాయికనన పైకి చేరుకుననాయి (ఉపవాసం: 150mg...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తహీనత 02799...UK

2015 జులై  10న ఇనుము(ఐరన డెఫీషియనసీ) లోపంవలల కలిగిన  రకతహీనతతో బాధపడుతునన ఒక 26 ఏళల మహిళ  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. కొనని మాసాలుగా ఆమె చాలా అలసటతో బాధపడుతుననారు. రకత పరీకషల దవారా శరీరంలో ఇనుము లోపించినటలు తెలిసి, ఆమె డాకటర ఐరన మాతరలను ఇచచారు. కానీ వానిమూలంగా ఆమె మలబదధకం, మలదవారం చుటటూ కండరాలు బిగిసి, తీవరతరమైన బాధవలన మాతరలను నిలిపివేసారు. ఆమె ఇతర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక సంకోచంతో హృదయ స్పందన మందగించడం 01480...France

2014 జనవరి నెలలో ఆశరమానికి దరశనారధమై వచచిన,40-సంవతసరాల వయకతి తనకు గుండె 20% మాతరమే పనిచేసతుననటలు పరాకటీషనర తో చెపపారు. తిరిగి తన దేశం వెళళిపోయి గుండె మారపిడి లేదా వాలవ మారపిడి శసతరచికితస చేయించుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉననారు. వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది :

#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బు నరాలు, శ్వాసకోశ అలెర్జీ 11958...India

ఉబబు నరాల కారణంగా కలిగిన తీవరమైన నొపపితో ఒక 30 ఏళల మహిళ 2016 ఫిబరవరి 17న చికితస కొరకు వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె ఒక సంవతసరం నుండి ఈ సమసయతో బాధపడుతుననారు. తీవర నొపపి కారణంగా ఆమెకు రాతరిళళు నిదర పటటేది కాదు. రోగి యొకక నానమమగారికి ఇదే రోగ లకషణం ఉండేది కాబటటి ఈ సమసయ రోగికి వంశానుగతంగా వచచియుండవచచు. ఆమెకు గత రెండు సంవతసరాలుగా దుమము అలెరజీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, వెరీకోస్ అల్సర్లు (సిరాజ వ్రణములు) 11276...India

ఏడు సంవతసరాల నుండి రకతపోటు మరియు పదిహేను సంవతసరాల నుండి రెండు కాళలలలో వెరికోస అలసరలు తో బాధపడుతునన ఒక 55 సంవతసరాల మహిళ 2015 నవంబెర 14 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఆ సమయంలో రోగి యొకక వెరీకోస పుండల నుండి రకతం మరియు తెలలటి దరవము కారడంతో పాటు నొపపిగా కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా రోగికి కాళళ వాపులు కారణంగా నడవడం ఇబబందికరంగా అనిపించింది. వైదయుడు సలహా పై ఆమె కాళలపై...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎప్లాస్టిక్ అనీమియా(కణజాలములు వృద్ధి కానందున కలిగిన రక్తహీనత) 11274...India

ఏడు సంవతసరాలుగా ఎపలాసటిక అనీమియా (కణజాలములు వృదధి కానందున కలిగిన రకతహీనత) వయాధితో బాధపడుతునన ఒక 47 సంవతసరాల మహిళ 2011 జనవరి 25 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె పరాంతీయ కయానసర సెంటర లో ఈ వయాధికి చికితస చేయించుకునేది. రోగికి శరీరమంతయు తీవర నొపపి ఉనన కారణంగా ఆమె రోజుకి ఆరు పెయిన కిలలర మాతరలను తీసుకునేది. రోగికుండే ఇతర రోగ లకషణాలు : చలిగా ఉండడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, వణుకు, అధిక రక్తపోటు, పాక్షిక చెవుడు 03535...USA

అనేక దీరఘకాలిక రోగ సమసయలతో బాధపడుతునన ఒక 76 సంవతసరాల వృదధుడు ఒక చికితసా నిపుణుల సహాయం కోరడం జరిగింది. 1984 లో రోగి యొకక కుమారుడు ఒక పరమాదంలో మరణించాడు. దీని కారణంగా కలిగిన మానసిక కరుంగుపాటు యొకక పరభావం ఈయన శరీరం పై పడింది. పరమాదంలో కుమారుడును కోలపోయిన రెండు సంవతసరాల తరవాత రోగికి డయాబెటిస మెలలిటస వయాధి నిరధారణ జరిగింది. మెటఫారమిన మందుతో ఈయనకు చికితస ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు 03535...USA

ఒక 60 మహిళ గత 15 సంవతసరాలుగా డయాబెటిస మెలలిటస మరియు అధిక రకతపోటు సమసయతో బాధపడేది. రోగి యొకక ఆరోగయ సమసయలకు దీరఘకాలిక వతతిడి మరియు టెనషన లు కారణమని తెలిసింధి. చకకెర వయాధి మరియు అధిక రకతపోటు సమసయలకు అలలోపతి మందులను తీసుకుననపపటికీ రోగికి చకకెర సథాయి 190 మరియు 250 mg /dL మరియు రకతపోటు 180 /100 గా ఉండేవి. రోగికి తరచుగా తలతిరుగుట సమసయ ఉండటం కారణంగా దినచరయలు సకరమముగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్త నాళికలు గడ్డకట్టడం (డీప్ వీన్ త్రంబోసిస్ ) 10940...India

2012 లో రకత నాళికలు గడడకటటే వయాధి తో ఒక 33  సంవతసరాల మహిళ హాసపిటలలో చేరింది. వయాధి తగగినటలు అనిపించినా 3 సంవతసరాల తరవాత మరల తిరగ బెటటింది .ఆమె వైబరియోనికస పరాకటీషనర ను సంపరదించింది. ఆమెకు కుడి మోకాలి కరింద భాగమంతా రాయిలా గటటిగానూ, తిమమిరిగాను ఉంటుంది. దీనివలల ఆమెకు నడవడం ఇబబందికరంగా ఉండడమేకాక బాసిపెటటు వేసుకొని కూరచుననపపుడు చాలా బాధగా ఉంటోంది.ఆమె బోధనా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మల్టిపుల్ (అనేక సార్లు) స్ట్రోక్స్ , వినికిడి లోపం మరియు జ్ఞ్యాపక శక్తి క్షీణత 03535...USA

ఆశుపతరి నుండి డిసచారజ అయిన ఒక 89 సంవతసరాల వృదధుడను వైబరో చికితసా నిపుణులు వెళలి చూడటం జరిగింది. ఆ వృదధుడు తాను  బాధపడుతునన బలహీనత, వినికిడి లోపం మరియు జఞయాపక శకతి కషీణత వంటి సమసయలకు చికితసా నిపుణులను వైబరో చికితసను కోరటం జరిగింది. ఈ సమసయలకు రోగి ఏ విధమైన మందులను తీసుకోవటం జరిగింది. గత కొనని సంవతసరాలలో రోగికి  అనేక గుండెపోటలు మరియు అనేక సటరోకస (రకతక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సూర్య రశ్మి మరియు తల నూనె కు సంబంధించిన ఎలెర్జి 11422...India

2016 జూన 11 వ తేదీన ఈ చికితసా నిపుణుడు తన సాధారణ సందరశన లో భాగంగా ఒక వృదధాశరమానికి వెళళినపపుడు 60 ఏళల వృదధుడు తాను 20 ఏళళుగా తలనొపపి తో బాధ పడుతుననానని ఎండలోకి వెళితే చాలు భరింపరాని తలనొపపి వసతోందని తలకు టోపీ పెటటుకుననా ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని చెపపాడు. దీని కారణంగా ఎండ లోనికి వెళళడమే మానుకుననాననీ తలనొపపి భరించలేనిదిగా ఉననపపుడు నొపపి నివారిణి వేసుకుంటానని చెప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి వేళ్ళకు పక్షవాతం 03554...Guyana

2016 అకటోబర 21 న 62-సంవతసరాల మహిళ ఎడమ బొటనవేలుకు వాపు మరియు భరించరాని నొపపి తో 5 నెలలు గా బాధ పడుతూ చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. ఈ వాపు మెలలిగా చెయయంతా వయాపించింది. ఆమె డాకటర ను సంపరదించగా అతను బొటనవేలుకు కననం పెటటి దూది పెటటాడు దానివలల నొపపి నుండి కానీ వాపు నుండి కానీ నివారణ జరగలేదు. మరొక డాకటరను సంపరదించగా వేలికి ఇనఫెకషన ఉందని చెపపి ఆపరేషన చేసి మునపటి డాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శరీరానికి ఎడమ పార్శ్వములో చలి 11520...India

48-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ మూడు సంవతసరాలుగా ఎడమ పారశవము వైపు చలితో బాధ పడుతుననారు. ఈ విధంగా చలికాలంలోనే (నవంబర నుండి ఫిబరవరి ) ఆమె ఇంటలో ఉననా బయట ఉననా ఈ సమసయ కలుగుతోంది.  శీతాకాలంలో వీరి చుటటుపకకల ఉషణోగరత 2 డిగరీల గా ఉంటోంది.ఈ పేషంటుకు వేరే ఇతర సంసయలేవి లేవు.

వీరు సంపరదించిన   డాకటర  ఇది కేవలం మానసిక అసతవయసత సథితి తపప వేరే కాదని చెపపి కొనని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిళ్ళ వాతము 11582...India

2016 ఆగసట 27 తేదీన 37-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ కీళళ వాతము తో  పరాకటీషనర ను సంపరదించడం జరిగింది.ఇదదరు  పిలలల తలలి ఐన ఈమెకు రెండవ పరసవము తరవాత కీళళ లోనూ వరేళళ లోనూ బొటన వేళళ లోనూ విపరీతమయిన నొపపి కలగ సాగింది. ఈవిధంగా 7 సంవతసరాలుగా  బాధ పడుతోంది..  వీరు నిముసిలిడ మాతరలను  డాకటర సూచన మేరకు BD,గా తీసుకుంటుననారు. అదనంగా వీరు ఆయురవేద ఆయిల మాసేజ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి 11578...India

2016,మే 23వ తేదీన 53-సంవతసరాల వయససుగల వయకతి వెనను నొపపి సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలుసుకుననారు.12 సంవతసరాల కరితం అతని వెననుముక కు  తీవరమైన దెబబతగిలింది. నిజానికి అతని వీపు మొతతానికి నొపపి ఉననపపటికీ కరింది భాగంలో మరి ఎకకువగా ఉంది.అలా పరతీరోజు నొపపితోనే గడిచిపోయేది.ముఖయంగా మంచం మీదనుండి లేవడం నరకపరాయం గా ఉండేది.6 నెలల పాటు అలోపతి మందులు తీసుకుననారు అనంతరం నొపపి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక రక్తపోటు 02799...UK

తన 76 సంవతసరాల తలలికి ఉనన అధిక రకతపోటు విషయంలో ఆందోళన చెందుతుననఒక కుమారతె  2016 జూన 27వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసారు. పేషంటుకు రకతపోటు సథిరంగా 205/105 ఉండడంతో  ఆమె భయాందోళనలకు గురయయి వెంటనే చికితస మొదలు పెటటవలసిన సథితిలో ఉననారు. . 

2003 లో పేషంటు కు మొదటి సారి సవలపంగా రకతపోటు మొదలయయింది. ఆ సమయంలో రకతపోటు 150/90 ఉండేది దీని నిమితతం ఆవిడ అలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వారికోజ్ వీన్స్ (సిరుల ఉబ్బు) 03552...Qatar

44 ఏళల అభయాసకుడు గత 5 సంవతసరాలుగా నరాల ఉబబుతో బాధపడుతుననారు. రెండు కాళలలో ఉబబిన సిరలు కనిపిసతుననపపటికీ ఎడమ కాలులో మరింత పరసపుటంగా కనిపిసతుననాయి. అతను కొనని నిమిషాలు జాగింగ చేసినా లేదా వేగంగా నడిచినా తీవరమైన నొపపి వసతోంది. దీనికోసం వీరు ఏ విధమైన ఇతర చికితసలు తీసుకోలేదు.

2016 ఆగసటు 13న, పేషంటుకు ఈ కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెరికోజ్ వెయిన్స్ 01768...Greece

42 సంవతసరాల వయసుగల ఒక కాలేజి పరినసిపాల గత 7 సంవతసరాలుగా ఉబబిన రకత నాళాల వయాధితో బాధపడుతుననారు. వీరికి కాళళలో నరాలు బాగా ఉబబి నలలగా కనిపిసతూ ఉననాయి. వీరు పరాకటీషనర ను కలిసేనాటికి ఈ నరాలు బాగా నొపపి పెడుతూ ఉండడమేకాక ఒక నరము పగిలిపోయి ఉంది. రకత సరావానని ఆపడానికి దీనికి కటటుకటటబడి ఉండడమేకాక ఇది పుండు మాదిరిగా తయారై ఉంది. 2017, లో వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కర్ణిక కంపనము (ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్) 02802...UK

70 సంవతసరాల వయకతి 2017 మారచి 8వ తేదీన మొదటిసారి చికితసా నిపుణుడు వదదకు వచచి తనకు రోజుకు అనేక సారలు గుండె దడ ఏరపడుతోందని చెపపాడు. 2014 లో అతనికి ఏటరియల ఫిబరిలేషన (ఇది గుండె పై గదులలో ఏరపడి కొనని నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది) అనే సమసయ ఉననటలు గురతించారు.  దీని కారణంగా అతనికి చాలా చికాకుగా అసౌకరయంగా ఇబబందిగా ఉంటుంది కానీ  కారణం ఏమిటో తెలియరాలేదు. అతను మాట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి 03562...UK

60సంవతసరాల మహిళ  తన యొకక నిదరలేమి వయాధికి చికితస కోసం చికితసా నిపుణుడిని సంపరదించింది. గత పది సంవతసరాలుగా ఈ వయాధితో బాధపడుతూ ఇనని సంవతసరాలుగా ఆమె అలలోపతి చికితస తీసుకుంటూనే ఉననారు. పేషెంటు తనకు ఇంటివదద మరియు ఆఫీస లోను ఉననటువంటి ఒతతిడి వలన ఈ నిదరలేమి వచచినటలుగా భావించారు. ఆమె పరతిరోజు రాతరి 9 నుండి 10 గంటల వరకు నిదరకు ఉపకరమింఛేది. నిదర మాతరలు వేసుకుననా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లో బి.పి, అలసట 11586...India

42  ఏళల వయసు ఉనన వడరంగి మేసతరీకి గత 20 సంవతసరాలుగా తకకువ రకతపోటు మరియు ఒక సంవతసర కాలం నుండి అలసట ఉంటోంది. అతను లో బీపీ కి అలలోపతీ చికితస తీసుకుంటుననా ఏమాతరం ఉపశమనం కలగడం లేదు. అతను తన వడరంగి పనిని తాతకాలికంగా నిలిపివేసి  పరతిరోజూ ఉదయం పేపరు వేయడం పరారంభించాడు. అయితే అందుకోసం  పరతీ ఉదయం ఎతతైన భవనాలకు వారతా పతరికలను అందిచవలసి వచచేది. ఆ సమయంలో వాష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రం ఆపుకోలేక పోవడం, నోరు ఆరుకు పోవడం, హై బి.పి. 10001...India

79 ఏళల మహిళ గత 6 నెలలు గా ముతరానని ఆపుకోలేని వయాధితో బాధపడుతూ ఉననది. కొననిసారలు మూతర విసరజనలో మంట కూడా అనిపించేదట. ఆమె నాలుక అకసమాతతుగా పొడిగా మరియు ఎరరగా మారుతుంది మరియు ఆమె మాట  రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసారలు అసపషటంగా మారిపోతూ ఉంటుంది.

27 ఏపరిల 2018న ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC11.5 Mouth infections + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణత (డిమెన్షియా) 01616...Croatia

78 ఏళల మహిళ గత 30 సంవతసరాలుగా అధిక రకతపోటుతో బాధపడుతూ అలోపతి మెడిసిన తీసుకుంటుననారు. 2017 జూలై నెలలో సవలపంగా వచచిన గుండెపోటు ఆమెను మంచానికి పరిమితం చేసింది. గుండెకి సంబంధించిన మందులతోపాటు ఆమెకు యాంటీ డిపరెసెంట ఇసతుననారు. ఒక నెల కరితం, ఆమెకు జఞాపకశకతి కషీణత ఏరపడడంతో మనుషయులను గురతుపటటలేకపోయేవారు.  అంతేకాక ఆమెకు కళళు తెరచి ఉంచడం కషటగా ఉననటలు తెలిసింది.

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చలికురుపులు (చిల్ బ్లెయిన్స్), మణికట్టు మరియు వ్రేళ్లలో నొప్పి 10354...India

గత పది సంవతసరాలుగా నిరమాణ సథలములలో షిఫటులలో పని చేసతునన 42 ఏళల సీనియర సెకయూరిటీ ఆఫీసర తన చేతుల కీళళ భాగంలో ముఖయంగా మణికటటు వదద తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ముఖయంగా శీతాకాలంలో సాయంతరం పూట చలలని వాతావరణానికి గురికావడం వలల  అతనికి చిబలైనస (చలలగాలి తగిలిన తరవాత రకతనాళాల వాపు, అనంతరం చినన గాయాలు వంటివి ఏరపడి  చేతులు మరియు కాళళు పై చరమానని పరభావితం చేస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహిష్టు నొప్పి, రక్తహీనత, ఆమ్లత్వము 11585...India

మారుమూల గరామీణ పరాంతానికి చెందిన 38 ఏళల మహిళ బహిషటు చకరంలో రకతసరావం మామూలుగా ఉననపపటికీ గత 25 సంవతసరాలుగా  విపరీతమైన బాధను అనుభవిసతోంది. వైదయుని సూచన మేరకు నొపపి భరింపరానిదిగా ఉననపపుడు నొపపి నివారణ లను తీసుకుంటుననది. 2 సంవతసరాల కరితం ఆమె కడుపులో మండుతునన భావన ఎదురుకాగా దాననిఅధిగమించడానికి యాంటాసిడ టయాబలెటలను తీసుకోవడం పరారంభించింది. 2017 మారచిలో ఆమె Hb...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Congenital Heart Disease 02640...India

A 6-month old baby girl with congenital heart disease was brought to a Vibro practitioner. On examination, the practitioner, an allopathic doctor by profession, confirmed that the baby had heart murmurs. The baby should have been hospitalized but as the parents could not afford the high cost of surgery, the Vibrionics practitioner started the girl on:

CC3.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ischemic Heart Disease 00600J...India

A male patient aged 61, who was known to have heart problems since 2001, and had had one stroke in 2006 and another in 2009, came to see this practitioner because he had recently been experiencing intermittent giddiness, fainting and blankness in the brain and for the past two days these symptoms had started to get worse. He had just seen a cardiac and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Blocked Arteries 02799...UK

This practitioner’s first case was of an elderly overweight man of 74 years whose arteries were so blocked he could not walk more than 2 to 3 meters without needing a rest. His doctors at the hospital, after an MRI scan, told him he needed a heart bypass. This was arranged to take place in 2 weeks and he came to the practitioner in the hope that...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes with High BP 01423J...India

A 49 year old male patient was diagnosed with diabetes a year before he saw the practitioner. He also had high blood pressure and high cholesterol. He was given:

CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS.

On a regular self-monitoring over a period of a few weeks, there was no change. However, what did come to light was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

. High Blood Pressure 02799...UK

A 48 year old man came to see the Vibrionics practitioner because he was suffering from high blood pressure (around 160/100) for the last 15 years. He was taking allopathic medicine but it had not helped. He was given the following combo and asked to report back in two weeks’ time:

CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ischemic Heart Disease 00600J...India

A male patient aged 61, who was known to have heart problems since 2001, and had had one stroke in 2006 and another in 2009, came to see this practitioner because he had recently been experiencing intermittent giddiness, fainting and blankness in the brain and for the past two days these symptoms had started to get worse. He had just seen a cardiac and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Heart Emergency 11220...India

The practitioner’s uncle aged 61, a diabetic and heart patient, suddenly had a seizure at midnight on 31 March 2013 and was slipping in and out of consciousness.

He was immediately given CC3.1 Heart emergencies in water and in 2 minutes of taking the combo, he was able to get up and sit in the bed.

The combo continued to be given every 5...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sclerosis of the Aortic Valve 02128...Argentina

 A woman aged 67 came to see the practitioner as heart surgery was planned because she had sclerosis of the aortic valve with severe arrhythmia and wondered whether Vibrionics could help. As indicated by the pendulum the following was given:

#1.  BR5 Heart + BR18 Circulation + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR278 Cactus + SR286 Crataegus +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తహీనత, ఋతుకాలంలో కండరాల తిమ్మిరి (క్రాంప్స్) 03560...India

17 ఏళల బాలిక గత ఏడాది కాలంలో రుతుసరావ సమయంలో తిమమిరి, రొమములో మృదుతవం, మరియు వెననులో సవలపంగా నొపపితో బాధపడుతూ ఉపశమనం కోసం నొపపి నివారణ మందులు తీసుకుంటుననది. ఆమె ఋతు సమయంలో శవాస కషటంగా తీసుకోవడమే కాక తవరగా అలసి పోతుననది. గత మూడు నెలలుగా పుపపొడి అలరజీ కారణంగా ఆమె ముకకులో అవరోధం ఏరపడడమే కాక తుమములు కూడా బాగా వసతుననాయి. ఇలా పరతీ సారి అలోపతి మందులు వాడుతుననా ఒకటి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలినొప్పి, అధిక రక్తపోటు 11616...India

75 ఏళల మహిళ 15 సంవతసరాల కరితం తన భరత మరణించినపపటి నుంచి మోకాలు నొపపి మరియు అధిక రకతపోటుతో బాధపడుతుననారు. ఆమె “సిదధ” చికితసని ఐదేళలుగా పరయతనించినా గణనీయమైన పరయోజనం ఏమీ కలగలేదు. గత ఐదేళలుగా ఆమె BP కి అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు. ఫలితంగా BP 140/90 వదద నియంతరణలో ఉంటోంది. ఒకకొకకసారి BP ఎకకువ కావడం వలన ఆమెకు తలలో తేలికగా అయిపోయి, బయాలెనసు కోలపోయేలా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి