Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
స్త్రీ అవయవాలు

నోటి పూతలు, తెల్లబట్ట వ్యాధి, కంతి/గడ్డ 11964...India

బలహీనంగా, పాలిపోయిన ఒక 24 సం.ల. సతరీ, ఏపరిల16, 2014న, పలు ఆరోగయసమసయలతో వచచింది. ఆమె నితయం కడుపునొపపి, వాంతులతో బాధపడుతోంది. ఆమె వైదయులు పరేగులో గడడ, ఉదర కషయ వయాధి అనే శంకతో, 8 రోజులలో ‘లాపరోసకోపీ’ చేయించుకోమని ఆదేశించారు. ఆమె గత సం. జూలై 2013లో ఇదే వయాది లకషణాలతో ఆసుపతరిలో చేరింది. కానీ ఈమె ఆరోగయ సమసయ సుదీరగ కాలంనుంచి ఉననందువలన సరైన ఫలితం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతాన లేమి కేసులు 10717...India

నేను వంధయతవానికి (సంతాన లేమి) సంబంధించి చాల కేసులను చేశాను. సెపటెంబర 9, 2009 న నాతొలి రోగిగా ఒక గృహిణి వచచింది. ఆమె భరత డరైవర. ఈజంటకు వివాహమై 10సం.లు. ఐనా పిలలలు లేరు. గత 5సం.లుగా వారు వివిధ గైనకాలజిసట ల వదద చికితసపొందిరి. కాని ఫలితం లేకపోవుటవలల, వారు నిరాశకు గురయయారు. నా హృదయపులోతునుండి సవామిని, 'వారికొక బిడడను పరసాదించమని' పరారథించాను.

నేను రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సర్ 02703...Japan

ఒక 67 ఏళల మహిళ గరబాశయ కేనసురుతో భాదపడుతూ తన వైదయునిచే శసతర చికితస చేసుకోవాలసిందిగా సలహా పొందినది. ఆవిడ విబరియో అభయాసకుని సహాయం కొరకు సంపరదించింది. ఆమెకు కరింది బిళళలు ఇవవబడినవి.

CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS

రెండు నెలలు తరవాత ఆమె యొకక కానసరకణితి పరిమాణం తగగినా, ఆవిడ యొకక గరభ సంచి శసతర చికితస దవారా తొలగించడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రసవానంతరం ఛాతిలో నొప్పి 02802...UK

28 సంవతసరాల మహిళకు పరాకటీషనర వదదకు రావడానికి రెండు వారాల మునుపు సిజేరియన దవారా పరసవం జరిగింది. వారం తరవాతా ఆమెకు వైరల ఇనఫెకషన వచచింది. ఈ వయాధి లకషణాలు ఎలా ఉననాయంటే విపరీతమైన చెమట, భరింపరాని ఒళలు నొపపులు, శకతి లేనటలుగా ఐపోవడం. అంతేకాక తన నవజాత శిశువుకు పాలు ఇచచే సమయంలో విపరీతంగా నొపపి వసతోంది. డాకటరు ఆమెకు యాంటి బయాటికస ఇచచారు కానీ ఏమాతరం ఫలితం లేదు. ఆమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లలు పుట్టడంలో ఇబ్బంది 10437...India

29 సంవతసరాల మహిళకు వివాహమయయి 10 సంవతసరాలయినా, పిలలలు పుటటలేదు. ఒకసారి ఆమె గరభం ధరించింది కానీ పిండము పూరతిగా ఎదగకుండానే గరభ విచచితి జరిగింది. వారు చేయించు కునన వైదయ పరీకషల నివేదికల పరకారము ఆమెలోనూ తన భరత లోనూ కూడా అసాధారణ సమసయలేమీ లేవు కానీ ఆమె సథూలకాయం తో బాధపడుతూ ఉననారు. గతంలో, ఆమె ఆపరేషన దవారా కండరాలను తొలగించుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఆమెకు హైపో థైరాయిడ కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సక్రమంగా రాని ఋతుస్రావం 02799...UK

33 సంవతసరాల డాకటరు తనకు యుకతవయససు వచచినపపటి నుండి ఋతుసరావం సకరమంగా రావడంలేదని తెలుపుతూ అభయాసకుని కలిసారు. ఆమె ఋతుసరావం సాధారణంగా రావలసిన 28 రోజులకు బదులుగా 35 మరియు 45 రోజుల మధయ ఆలసయముగా వసతోంది. పరిమాణం కూడా చాలా తకకువగా ఉంటోంది. ఆమె ఉపయోగించిన అలలోపతి మందులు ఏమాతరం ఫలితం ఇవవలేదు. ఆమెకు కరింద రెమిడీఇవవబడింది:  

CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వము 11476...India

33 సంవతసరాల వయససు గల ఒక తలలి గత ఎనిమిది సంవతసరాల నుండి గరభ ధారణకోసం ఆలోపతి మందులు వాడినా గరభం ధరించి లేకపోయింది. అకటోబర 2011 లో ఆమె అభయాసకుడు వదదకు వచచినపపుడు ఆమె ఉదరికతంగా మరియు ఆందోళనగా ఉంది. గత ఆరు సంవతసరాలుగా ఆమె మధుమేహానికి, మూడు సంవతసరాలుగా హైపోథైరాయిడ కి మందులు తీసుకుంటుననారు.  ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:  

  #1. CC6.2 Hypothyroid +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతాన ప్రాప్తి లేకుండుట 02799...UK

36 ఏళళ మహిళకు పెళలై 11 సంవతసరములు కావసతునన తన యొకక రోగ నిరోధక వయవసథ మరియు కరోమోసోమసలో ఏరపడడ సమసయ వలన గరభం ధరించక భాదపడుతూ ఉంది. ఆవిడకు మూడుసారలు IVF చికితస విధానం ఇవవడం జరిగింది కానీ అవేవి ఫలితం ఇవవలేదు. ఆవిడకు ఒక బిడడను దతతత తీసుకోవాలసిందిగా సలహా ఇవవబడింది, కాని ఆవిడకు తన యొకక సంతానం కావాలనే కోరిక బలంగా, మనసంతా నిండి ఉంది. అభయాసకుడు కరింది వాటిని ఆమెకు ఇచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డెలివరీ తర్వాత కొనసాగుతున్న బ్లీడింగ్ 12011...India

14 సంవతసరాల కరితం బిడడ పుటటిన దగగర నుండి, ఈమహిళకు పరతీ నెలసరిలోనూ రకతసరావము అధికంగా అవుతూ ఆ నెలంతా ఆగకుండా రకతసరావము అవుతూనే ఉంటోంది. ఆమె ఖరీదైన అలలోపతిక మందులు వేసుకుననపపటకి ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు. నెలసరి సమయంలో, ఆమెకు రకతం తకకువ కావడంతో నీరస పడడం వలన రకతం ఎకకించుకోవలసి వసతోంది. ఇదే సమయంలో ఈమెకు కషయ వయాధి కూడా రావడంతో ఈమె మరీ నీరసించి పోయి మంచానికే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రుతువిరతి (మెనోపాసల్) సమస్యలు 02322...USA

55 సంవతసరాల వయససు గల ఒక మహిళ రుతువిరతి లకషణాలైన హాట ఫలాషస (వేడి ఆవిరులు), భావోదవేగ లకషణాలైన కోపము, నిరాశ, మానసిక విచారము మరియు చంచలతవములతో బాధపడుతూ అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఆమె రోజువారీ పనులపై పెదదగా ఉతసాహము చూపలేదు మరియు ఎటువంటి సానుకూల దృకపథం కూడా లేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ  ఇవవబడింది:

SR513 Oestrogen…BD విభూతితో కలిపి ఉదయం లేచినపపుడు మరియు మరొకటి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సక్రమంగారాని పీరియడ్లు 11386...India

24 సంవతసరాల మహిళ తనకు ఋతుసరావం సకాలంలో రాని సమసయ నిమితతం అభయాసకుని వదదకు చికితస కోసం వచచారు. కొననిసారలు ఋతుసరావం మూడు నెలల వరకూ కూడా రాదు.  ఆమెకు అండాశయంలో కణుతులు ఉననాయని డాకటర గురతించి సటెరాయిడస ఇచచారు. దీని ఫలితంగా ఆమె బరువు పెరగడం మరియు ముఖం మీద వెంటరుకలు రావడం పరారంభించాయి. ముఖం మీద జుటటు మరియు బరువు పెరగటం ఆమెకు చాలా ఇబబంది కలిగించాయి. ఆమెకు వైబ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయంలో ( సెర్విక్స్ లో ) కురుపులు 11389...India

13ఏళళ అమమాయి గరభాశయంలోని చినన, తెలలని చీము, చాలా దురదకలగిన, బాధాకరమైన కురుపులతో, గతవారంగా బాధపడుతోంది. 3 ఆగషటు 2013న ఆమెకు ఇచచిన పరిహారం:

CC8.5 Vagina & Cervix...6TD 3 రోజులు మరియు TDS 2 రోజులు

4 రోజులలో పాతకురుపులు మాయమైనా, అదే సమయంలో కొనని కొతతవి కనిపించినవి. చికితస కరిందివిధంగా మారచబడింది:

CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లిష్టమైనగర్భధారణ 11476...India

అకటోబర 2012 లో 33 ఏళల సతరీ అభయాసకుని వదదకు చికితసకై వచచినది. ఆమె బిడడకోసం గత 7–8 ఏళలుగా ఆలోపతి చికితస పొందుతుననను ఫలితం కలగలేదు. ఆమె తన హైపోథైరాయిడిజం (Hypothyroidism) కోసం (Thyronam25μg OD) అలలోపతిమందు 2008 సం. నుండి మరియు మధుమేహం కొరకు 2005 సం. నుండి(CentapinXR tablet OD) తీసుకుంటోంది. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భస్రావము సమస్య 02763...India

నాలుగు గరభసరావాలుతో భాద పడిన ఒక మహిళకు ఈ కరింద వరాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి: ఈమె మరొకసారి గరభిణి అయిన వెంటనే ఈమెకు CC8.1 Female Tonic + CC8.2 Pregnancy  ఇవవబడింది. ఈ మందులను పరసవం వరకు వేసుకోవడంతో ఈమెకు ఒక ఆరోగయకరమైన శిశువు జనమించింది.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

PCOD లేదా పోలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ డిసీస్ (అండకోశాలలో తిత్తులు) 10728...India

ఒక 42 ఏళళ మహిళ తన ఋతు కాలాల సమయంలో అధిక రకతసరావం సమసయతో పాటు విపరీతమైన నొపపితో భాధపడేది. అంతేకాకుండా, ఈ రోగి అండకోశాలలో అనేక తితతులు ఉండేవి మరియు ఋతు కాలాలు అపకరమంగా ఉండేవి. ఈమెకు ఈ కరింద రాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి:
CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS

ఈ చికితసను పరారంభించిన ఒక నెల తరవాత రోగియొకక ఋతు కరమం, నొపపి లేకుండా సాధారణంగా మారింది,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ము పై అంటెడు మొటిమ 01339...USA

ఒక 69 ఏళళ మహిళకు మూడు సంవతసరాలుగా ఎడమ రొమము సమీపంలో ఒక మొటిమ వచచింది. మధయమధయలో, ఆమె మొటిమను నొకకినపపుడు, చీము వెలువడేది. ఒకరోజు ఆ మొటిమ ఉనన పరాంతం ఎరరబడి, వాచీ, నొపపిగా ఉండటం ఆమె గమనించింది. ఆ మొటిమ, రొమము కయానసర అయయుండవచచని ఆమె భయపడి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించటం జరిగింది. చికితసా నిపుణుడు రోగిని మొటిమునన పరాంతానని శుబరంగాను మరియు పొడిగాను ఉంచాలని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సరు 11993...India

45 సంవతసరముల వయససు గల మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా గరభాశయ కేనసరుతో బాధపడుతుననారు. వీరు ఖిమోథెరపీతో సహా అలోపతీ చికితస తీసుకుననారు కానీ ఫలితం ఏమీ లేకపోవడంతో మధయలో మానేసారు. అంతేకాక దీని దుషఫలితాలు వలన వీరు మంచం పటటారు. 2012 అకటోబరు 15 వ తేదీన చికితస పరారంబించి వీరికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది: 

CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pre-eclampsia in Pregnancy 02802...UK

A 30-year-old mother of an 18-month-old child who was 16 weeks pregnant, had developed severe pre-eclampsia in pregnancy. This is a very serious life-threatening condition causing hypertension in pregnancy. She was monitored by her doctor and spent a night in hospital. Her blood pressure had raisen to 173/98 and her doctor...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కీళ్ళ వాపులు ,రుతుక్రమంలో అపక్రమత మరియు PCOD 02817...India

ఒక 43 ఏళళ మహిళ వీపు మరియు కీళళ నొపపులతో భాధపడేది. ఆమె కీళళవాపులతో రెండేళళు భాధపడింది. ఆమెకు రుతుకరమంలో అపకరమత ఉండేది. ఆమెకు PCOD  (పాలిసిసతిక ఓవరియన డిసీస ) సమసయ కూడా ఉండడంతో తీవరమైన కడుపునొపపితో భాధపడేది. ఈ వయాదులవలల ఆమె ఎంతో అసౌకరయానికి గురయింది. ఆమెకు తన జుటటు దువవుకోవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. ఆమె దినచరయలలో ఉపదరవం కలిగింది. అలలోపతి మరియు పరకృతి వైదయాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రుతువిరతి సమయంలో కున్గుపాటు 02859...India

2015 జనవరిలో ఒక 49 ఏళళ మహిళ, తన జీవితంలో పరయోజనం కనిపించడం లేదని, ఈ కారణంగా చాలా అసంతోషంగా ఉననటలు ఎవరితోనూ మాటలాడడానికి ఇషటం లేనటలు అభయాసకురాలని సంపరదించినపపుడు చెపపింది. ఈమెకు రుతుచకరం కూడా అకరమముగా ఉందని చెపపింది:

ఈమెకు ఈ మందులనిచచాను:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS

ఒక వారం రోజులలో ఈ మందుల యొకక మహిమను తెలుసుకుననటలు చెప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అజీర్ణం, క్లమిడియా, రుతువిరతి మరియు నోటిలో బొబ్బలు 11572...India

2015 ఏపరిల 29న ఒక 49 ఏళళ మహిళ గత మూడు సంవతసరాలుగా భాదపడుతునన అనేక రోగ సమసయలతో, అభయాసకురాలని సంపరదించింది. ఈమెకునన సమసయలు: అజీరణం, కడుపు ఉబబరం, ఆహార ఎలేరజీలు,  కలమిడియా మరియు రుతువిరతి కారణంగా వజిన పొడిగా ఉండడం, శరీరంలో హటారతుగా పెరిగే ఉషణం మరియు కునగుపాటు.

ఈమెకు ఆహారం తీసుకునన వెంటనే నోటిలో బొబబలు వచచేవి. ఆహారంలో ఉపపుని తపప వేరే ఏ పదారథానని చేరచిన ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘ కాలిక గొంతు నొప్పి, చీలమండ నొప్పి మరియు హాట్ ఫ్లష్లు (రుతువిరతి సమయంలో శరీరంలో పెరిగే వేడి) 11964...India

ఒక 54 ఏళళ మహిళ, గొంతులో అంటువయాధి, చీలమండ నొపపి మరియు అపపుడపపుడు శరీరంలో వేడి పెరగడం(రుతువిరతి) సమసయలతో, అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు, గత ఇరవై ఏళళగా దగగు, గొంతు నొపపి, గొంతులో దురద మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో భాదపడుతోంది. ఆహారం తీసుకునన తరవాత, ఈమెకు గొంతులో ఒక గడడ ఉననటలుగా అనిపించేది. ఈమెకు పులలని పదారథాల ఎలరజీ ఉండేది. ఈ మహిళ, గొంతులో సమసయ తీవరమైనపపుడల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నడుమునొప్పి, నిస్పృహ, బహిష్టుల ఆధిక్యత, అలెర్జీ తుమ్ములు 03529...UAE

38ఏళల మహిళ తనకు గల వివిధ రోగ లకషణాలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె బాలయంలో జరిగిన పరమాదంలో ఆమె తలలిదండరులలో ఒకరిని కోలపోయినపపటినుంచి, ఆమె అలెరజీ తుమములతో బాధపడుతుననారు. గత 4 సం.లు, ఆమె నడుమునొపపి, కాలునొపపుల బాధలతో, ఆమె నేలపై మఠం వేసుకుని, ఎకకువసేపు కూరచో లేకపోతుననారు. నొపపి కారణంగా ఆమె నిసపృహగా వుననది. గత 3 నెలలలో, ఆమెకు బహిషటులు చాలా తరచుగా వసతుననవి. సవామియే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తక్కువ రక్తప్రసరణం, వెన్ను నొప్పి, తెల్లకుసుమవ్యాధి, దురద 02799...UK

76 సం.ల. మహిళ చాలా చలలని పాదాలు, వెననునొపపి, తెలలకుసుమవయాధితో బాధపడుతూ 2014 జూలై 23 తేదీన  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. బాలయంనుంచి తకకువ రకతపరసరణ కారణంగా, ఆమె ఎలలపపుడూ అతిశీతలంతో బాధపడేవారు. సపాండిలైటిస (spondylitis) కారణం గా వెననునొపపితో గత 20 సం.లుగా బాధపడుతూ, నొపపి ఉపశమనానికి మాతరలతో చికితస పొందారు,   కానీ తాతకాలికంగా చాలా తకకువ ఉపశమనం కలిగేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛలు, క్రమ రహితమైన బహిష్టులు, మలబద్ధకం 11310...India

16 సెపటెంబరు 2013 న మూరఛచికితస కోసం 13 ఏళల అమమాయి వైబరో అభయాసకుని వదదకు తీసుకొనిరాబడినది. ఆమె 8 సం.ల. వయససులో వుండగా, 10' అడుగుల ఎతతైన పైకపపునుండి పడిపోయిన 6నెలల తరవాత మూరఛలు పరారంభమైనవి. ఆమెకు నెలకోసారి మూరఛరావడం  మామూలైపోయింది. ఆమె చికితస కోసం వచచిన సమయానికి, పరతి 15 - 20 రోజులకు ఆమెకు మూరఛ వసతుననది, ఆమె తలనొపపి, వాంతి వసతుననటలు కడుపులో వికారంతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తుమ్ములు, నీరుకారేముక్కు, క్రమరహిత బహిష్టులు 11177...India

41 ఏళల మహిళ 25 సెపటెంబరు 2010 న దీరఘకాలిక ముకకు కారటం, తుమములు కోసం చికితస కోరారు. గత 20 ఏళలుగా ఈ సమసయతో బాధపడుతుననారు. ఆమె ఎడతెగని తుమములతో బాధపడుతూ, కొననిసారలు, ఆమె తల రుదదుకుననపపుడు, 300 సారలకు పైగా తుమములు వసతాయి. ఆ తరవాత అలసిపోయి, 4 - 6 గంటలపాటు నిదరపోవాలసి వసతుంది. ఆమె తల చాలా భారంగా వుండడం, కరమ రహితమైన, బాధపూరిత బహిషటులతో బాధపడుతుననారు. ఆమె దీనికోసం ఏ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధపూరితమైన, క్రమబద్ధత లేని బహిష్టు, కండ్లకలక 11177...India

30 సెపటెంబర 2010న 21సం.ల. మహిళ బాధాపూరితమైన, కరమబదధత లేని బహిషటుల కొరకు చికితసకై వచచినది. గత 1½ సం.లు గా ఆమె ఋతుకరమం పరతినెల 5-10 రోజుల వరకు ఆలసయముగా వచచుచుననది. అంతకు 3రోజులముందు కండలకలక కూడా వచచుచుననది. ఆమె ఈ సమసయలు వేటికి కూడా యెటువంటి మందు తీసుకొనుటలేదు. ఆమెకు ఈ పరిహారముల నిచచిరి:

ఋతుకరమమునకు:
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS

కండలకలకకు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేనితనం, తీవ్రహృదయస్పందన, అతిగా తిండి, ఆందోళన, బహిష్టు నొప్పులు 02658...Italy

2014 నవంబరులో, 48 ఏళల మహిళ పని వతతిడికి సంబంధించిన సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె గత 10 నెలలుగా నిదర సరిపోవటం లేదని, అపపుడపపుడు వసతునన తీవరహృదయ సపందనలను గూరచి చెపపారు. ఆమె ఏమందులు తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

నిదరలేనితనమునకు:
#1. CC15.6 Sleep disorders…నిదరించడానికి ఒక ½ గంటకుముందు ఒక మోతాదు చొపపున నిదరించే సమయంలో ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రొమ్ములో నిరపాయమైన మెత్తని కణితులు 11573...India

ఇటీవల తీసిన మమోగరామ లో తన ఎడమరొమములో 2వ దశకు చెందిన, నిరపాయమైన గడడ ఉందని తెలిసి, వైబరియోనికస వైదయుని యొకక 55సం.ల. దగగరి బంధువు ఆందోళన చెందినది. 9 సం.ల కరితం ఆమె కుడి రొమములో కయానసర కు శసతరచికితస జరిగింది, అపపటినుంచీ కరమం తపపక డాకటర వదదకు పరీకషలకు వెళళుచుననది. ఆమె యితర చికితసలను ఆపి, వైబరియోనికస తీసుకోవటానికి నిరణయించుకుని, 3 మే 2015 న వైబరియోనికస వైదయుని వద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తెల్లకుసుమవ్యాధి, దీర్ఘకాలం కొనసాగే ఋతుక్రమం 11278...India

47 ఏళల మహిళ తెలల కుసుమవయాధి, బహిషటులో అధిక రకతసరావం నయమగుటకు చికితస కోరి వచచారు. ఈ సమసయలు గత ఏడాదిగా బాధ పెడుతుననవి. రోగి గైనకాలజిసట గరభాశయపు ముందు భాగంలో చిననగడడ రోగి సమసయకు మూలంగా నిరధారించి, అకటోబరు 2012 లో D&C విధానం చేసిరి. కానీ రోగిలకషణాలలో ఎటువంటి మెరుగుదల లేదు. రోగికి అధికరకతపోటు వుననది కాని అలలోపతి మందులతో తగగినది. ఆమె కొరకు కింది కాంబో నీటిలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన నిస్పృహ, నిరాశ 03503...UAE

ముంబైకి చెందిన 60 ఏళల సతరీ దుబాయ లోనునన కుమారతెని చూచుటకు వచచినపపుడు, జనవరి 21, 2015 న అభయాసకుని వదదకు ఆపుకోలేనివిధంగా ఏడుసతూ వచచారు. గత 21 సం.లు.గా, ఆమె తీవరమైన నిరాశ, నిసపృహలతో బాధపడుతుననటలు, ఆమె కుటుంబం వివరించింది. ఆమె మనసును శాంతపరచే (anti-depressants) మందులు తీసుకోగా, కొంత నయమైంది కానీ ఆమెసోదరుడు కయానసర తో అకసమాతతుగా మరణించినందువలల, గత 9 సం.లు.గా ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధతో అండోత్సర్గము, బహిష్టుకు ముందు బాధ, బాధపూరిత ఋతుక్రమం 03520...USA

21 మారచి 2015న 28ఏళల మహిళ బాధాకరమైన అండోతసరగము (బహిషటు కాల మధయలో ఏరపడు నొపపి), బహిషటుకుముందు బాధ, బాధాకరమైన బహిషటు నివారణకై చికితస కోరివచచింది. ఈ మూడింటికలయికతో ఆమెకు విపరీతమైన బాధ కలుగుతోంది.       ఆమె గత 6-7 ఏళలుగా నెలసరి మధయలో కడుపుఉబబరం, వికారం, కడుపులో పోటలు, తుంటినొపపి లకషణాలతో అండోతసరగము నొపపిని భరిసతోంది. గత 2ఏళలుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తెల్లకుసుమవ్యాధి 10399...India

మారచి 2009 లో 50 ఏళల  గరామీణ మహిళ, గరామీణ వైదయ శిబిరమునకు వచచినది. గత 2 సం.ల.కు పైగా ఆమె తెలల కుసుమవయాధి, నడుమునొపపి, సాధారణ బలహీనతలతో బాధపడుతుననది. ఆమె తన డాకటర కననా తనసమసయ గురించి వైబరో వైదయులతో సుఖంగా మాటలాడగలిగింది. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

 CC8.5 Vagina & Cervix…TDS

రోగి తన గరామానికి తిరిగి వచచిన తరువాత, 7 నెలలు శరదధగా రెమిడీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయములో గడ్డ 10940...India

16 ఏళళ అమమాయికి, అండాశయములో ఎడమవైపు కలిషటమైన కురుపు వుననదని, ఆగసటు 2015లో ఆమె గైనకాలజిసట నిరధారణ చేసారు. ఆమె గత 3నెలలుగా పొతతికడుపునొపపితో , ఒక పదదతిలో రాని నెలసరి బహిషటులతో బాధపడుతుననది. గతనెల నుండి అతిసారవయాధితో రోజుకు 6 - 7 సారలు నీళళ విరేచనాలతో బాధపడుతుననది. ఆమె వైబరో అభయాసకునితో తనకు ఆకలి బాగా తగగినటలు, తకకువ నీటిని తరాగుతుననటలు, తనకు చైనీస ఆహారం తినడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వం 11176...India

పెళలయి 7 సం.లయినా పిలలలు కలగక నిరాశకు గురయిన దంపతులు నవంబరు 28, 2013 న వైబరో నిపుణుని వదదకు వచచిరి. 26 సం.ల. భారయ, 32 సం.ల. భరత వంధయతవ నివారణ కొరకు అలోపతి, ఆయురవేదం, హోమియోపతితో సహా  అనేక చికితసలను పరయతనించారు. కానీ ఫలితం కలగలేదు. అభయాసకుడు వారికి  కరింది రెమిడీలు ఇచచారు :

భారయకు:
#1. CC8.1 Female tonic…TDS

భరతకు:
#2. CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక బరువు, సక్రమంగా రాని నెలసరి,సంతానలేమి 02806...Malaysia

2014 ఫిబరవరి 20 వ తేదీన 28 సంవతసరాల మహిళ సథూలకాయం సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలిసారు.  ఆమె ఎతతు 168 సెం.మీ.లేదా 5 అడుగుల 5ఇంచులు in, బరువు  88 కేజీలు /194lb మరియు బాడి మాస ఇండెకస (BMI) 31.6. ఈమె గత సంవతసర కాలంగా సకరమంగా రాని నెలసరి తో కూడా బాధపడుతుననారు. వీటి నిమితతము ఏ మందులు వీరు తీసుకోవడంలేదు. ఐతే అనుభవం కలిగిన హోమియో వైదయులు కనుక అధిక బరువు వలల ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తప్రదరము, గర్భాశయ కణితి 10728...India

గత ఆరు నెలలుగా తీవర రకతపరదరము (మేనోరరహేజియా) సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 48 ఏళళ మహిళ, 2013 జూన లో వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఆమె జూన నెలంతా నొపపితో కూడిన తీవర రకతసరావంతో భాధపడింది. పరిశోధనల దవారా ఆమె గరభాశయంలో ఫైబరాయిడలు ఉననాయని, శసతరచికితస దవారా గరభాశయానని తొలగించాలని వైదయులు సలహా ఇచచారు. శసతరచికితస చేయించుకోకుండా వైబరియానికస చికితసను ఎంచుకుంది. ఆమె ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతానం లేమి 10728...India

వివాహం జరిగి ఎనిమిది సంవతసరాలైనా సంతాన పరాపతి లేకుండుట కారణంగా ఒక జంట 2014 మారచ 14న చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. ఆరోగయ సమసయలు ఏమిలేని  ఆ మహిళ వయసు 34 సంవతసరాలు. వివాహం అయిన కొంత కాలానికి ఆమె గరభం ధరించింది కాని గరభసరావం జరిగింది. ఆపై ఆమె తిరిగి గరభవతి కాలేక పోయింది. ఆమె భరత యొకక కుటుంభ సభయులు, లోపం ఆమెలోనే ఉందని అగుపించడంతో ఆమె చాలా ఒతతిడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చాలని తల్లిపాలు 03526...USA

తలలిపాలు చాలక ఇబబందిపడుతునన ఒక మూడు నెలల బిడడకు తలలైన ఒక 24 ఏళల మహిళ, వైబరియానికస గురించి తెలుసుకొని చికితసా నిపుణులను, సహాయం కొరకు సంపరదించింది. ఆమె యొకక చనుబాలు రోజురోజుకి తగగిపోవటం కారణంగా వైదయుడు బిడడకు సీసా పాలు పటటించమని సలహా ఇవవడం జరిగింది. అయితే ఈ మహిళ, బిడడకు తలలి పాలివవడం కొనసాగించాలని ఆశ పడింది.  ఆమె, మణికటటు సంబంధించిన (కారపల టననల సిండరోమ)...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖము వైవర్ణ్యము కావడము, అతిరోమత్వము 11958...India

మూడు వారాలకు ముందు తన ముఖ చరమము వైవరణయము కావడము గమనించిన ఒక 70 సంవతసరాల మహిళ 2016 ఫిబరవరి 29 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె యొకక రెండు బుగగల పై చరమము రంగు మారడమే కాకుండా, గడడం రెండు వైపులా జుటటు పెరిగింది. ఈ లకషణాలకు కారణం ఆమె ఎండలో ఎకకువగా పని చేయడం కావచచు. వైదయులచే ఆమెకు మెళటైట కరీము ఇవవబడింది, అయితే ఆమెకు ఈ కరీము దవారా పూరతిగా ఉపశమనం కలగలేదు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, వెరీకోస్ అల్సర్లు (సిరాజ వ్రణములు) 11276...India

ఏడు సంవతసరాల నుండి రకతపోటు మరియు పదిహేను సంవతసరాల నుండి రెండు కాళలలలో వెరికోస అలసరలు తో బాధపడుతునన ఒక 55 సంవతసరాల మహిళ 2015 నవంబెర 14 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఆ సమయంలో రోగి యొకక వెరీకోస పుండల నుండి రకతం మరియు తెలలటి దరవము కారడంతో పాటు నొపపిగా కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా రోగికి కాళళ వాపులు కారణంగా నడవడం ఇబబందికరంగా అనిపించింది. వైదయుడు సలహా పై ఆమె కాళలపై...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం మరియు క్రమము లేని ఋతుస్రావం 11570...India

గత రెండుననర సంవతసరాలుగా హైపోథైరాయిడిజం(థైరాయిడ‌ గరంథి మాందయం) సమసయతో బాధపడుతునన ఒక 35 ఏళల మహీళ థైరాకసిన 50 mcg మందును తీసుకొనేది కాని ఆమెకు ఈ చికితస దవారా ఉపశమనం కలుగలేదు. దీని కారణంగా ఆమెకు అలసట మరియు చికాకు ఎకకువగా కలుగుతూ ఉండేవి. గత ఒక సంవతసరం నుండి ఆమె యొకక ఋతుచకరం ఏడు నుండి పది రోజులు వాయిదా పడేది. ఈ సమసయకు అలలోపతి చికితస తీసుకుంది కాని ఆమె సమసయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తెల్లబట్ట వ్యాధి 11578...India

ఒక 40 సంవతసరాల మహిళ గత 20 సంవతసరాలుగా పరతీ  రోజు అయయే తెలలబటట వయాధితో బాధపడుతుననారు. ఈ వయాధికి కారణ మేమిటో ఆమెకు తెలియలేదు మందులు కూడా ఆమె వాడలేదు. కానీ పరిసథితి రాను రానూ చాలా ఇబబందికరంగా ఉండడంతో ఆమె వైబరియోనికస పరాకటీషనర ను సంపరదించి 2016 ఏపరిల 11న కరింది డోస తీసుకొననారు.


CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన అస్తమా 11581...India

32-సంవతసరాల మహిళను తీవరమైన అసతమా వలల ఊపిరి అందకపోవడంతో 2016 సెపటెంబర 16 న హాసపిటల కి తీసుకెళళడం జరిగింది. ఈమెకు చిననపపటినుండి ఈ వయాధి ఉండడంతో పాటు ఇసనోఫిలియ కౌంట కూడా చాలా ఎకకువగా ఉండడం తో ఆమె ఇనహేలర ఉపయోగించేవారు. ఈ విధంగా 10-15 సంవతసరాలుగా అసతమా వలల పెదదగా ఇబబందేమీ లేదు కానీ ఎపపుడయినా వాతావరణం తేమగా ఉననపపుడు ఆమెకు జలుబు దగగు వసతూఉండేవి. ఐతే గత రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాహ్య సర్పి మరియు అధికమైన వాంతులు 02802...UK

45 సంవతసరాల మహిళ రెండు రోజులుగా జవరము తోనూ మరియు పై పెదవి ఎడమవైపు సరపి వలన కలిగిన పుండల తోనూ 2017. జూన 16 న పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.ఆమె గొంతంతా మంట గా ఉండడమే కాక నాలిక పైన తెలలని పూత కూడా వచచింది. కరితం రోజు నుండి ఆమెకు వాంతులు కూడా బాగా ఔతుననాయి.వీరికి వారం కరితమే రొమము భాగంలో వచచిన కణితి ని శసతరచికితస చేసి తొలగించారు.ఈ ఆపరేషన విజయవంతంగా ముగియడమే కాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయము లో తిత్తులు, బాధాకరమైన ఋతు క్రమం 11568...India

30-సంవతసరాల మహిళ ఒక సంవతసర కాలంగా ఋతు సంబంధమైన నొపపితో బాధపడుతూ  2017మారచి3 వ తేదీన  పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఈమెకు అధిక రకతసరావం తో పాటు ఎకకువకాలం (15 రోజులపాటు) ఇది కొనసాగుతోంది. దీని నిమితతం  ఆమె అలోపతి మందులు 6 నెలల పాటు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనం కనబడలేదు. 2016 అకటోబర లో ఆమె పొతతికడుపు ను అలటరాసౌండ సకానింగ తీయించగా ఆమె అండాశయం కుడిపరక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయం లో నీటి బుడగలు, వంధత్వము 11585...India

31-సంవతసరాల మహిళ కు 6 సంవతసరాల పాప ఉంది. ఆమె గత రెండు సంవతసరాలుగా రెండవ సంతానం కోసం పరయతనిసతూ ఉంది. గత 6 నెలలుగా ఆమె అలోపతి మందులు పరయతనిసతూ ఉననారు కానీ వాటివలన కడుపునొపపి, అలసట, వాంతులు వంటి దుషపలితాలు కలుగసాగాయి కానీ ఆమె గరభం మాతరం దాలచలేదు. రెండు నెలల కరితం డాకటర సూచన పరకారం ఆమెను అలటరాసౌండ సకానింగ చేయించుకోగా గరభాశయం లో నీటి పొకకుల లాంటివి ఉననటలు రిపోరటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సక్రమంగా రాని ఋతుస్రావం 11589...India

32 సంవతసరాల మహిళ తనకు యుకతవయసు నుండి సకరమంగా రాని ఋతుసరావం గురించి పరాకటీషనర ను కలిశారు. దీని కారణంగా ఆమెకు 9-10 రోజుల పాటు అధిక రకతసరావము, దురవాసన మరియు నొపపి కలుగ సాగాయి. అంతేకాక ఆమెకు ఈ ఋతుసరావం మాములుగా 28 రోజులకు రావలసింది ఆలసయం ఔతూ  40-45 రోజులకొకసారి వసతోంది. ఆమె అలోపతి, హోమియోపతీ మందులు అనేకసారలు పరయతనించారు కానీ ఫలితం కలుగలేదు.

19 జూలై 2017 న ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి, సక్రమంగా రాని ఋతుక్రమము 11595...India

2018, ఫిబరవరి 28 వ తేదీన 35 సంవతసరాల మహిళ గత ఆరు సంవతసరాలుగా వెనను నొపపి తో బాధపడుతూ పరాకటీషనర ను కలిసారు. ఈ నొపపి వెనుక నుండి ముందుకు వయాపిసతూ ఎడమ మోకాలు వరకూ సూదితో గుచచినటలు ఉంటోంది. ఈ నొపపి సాయంతరానికి మరీ ఎకకువవుతుంది. పేషంటు ఈ నొపపికి కారణం మోటార సైకిల మీద పరతీ రోజు తను ఎకకువదూరం పరయాణం చేసతుననందుకు కలిగిందేమో అని భావించారు. ఈమెకు మరొక సమసయ ఏమిటంటే యుక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఋతు శూల /నొప్పి 11542...India

16-ఏళల అమమాయి గత రెండు సంవతసరాలుగా ఋతు నొపపితో బాధపడుతూ ఉననది. నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండడంతో రుతుకరమము మూడు రోజులూ ఆమె తరగతులకు వెళళడం మానేసేది. ఈ రెండు సంవతసరాలుగా అలోపతి మాతరలు తీసుకుంటూ ఉననా ఆమెకు ఏమాతరం ఉపశమనం కలిగేది కాదు. 2018 మే నెలలో డేట వచచిన మొదటి రోజు తీవరమైన నొపపితో ఈమె పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.

ఈమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC8.7 Menses frequent +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయంలో ఆర్శనములు (పాలిప్స్) 11585...भारत

37-సంవతసరాల మహిళకు 3 నెలలుగా మూతర విసరజన సమయంలో రకతసరావం జరుగుతూ ఉంది. వైదయ పరీకషలలో ఆమె గరభాశయంలో 7 సెంటీమీటరల పొడవు గల గరభాశయ ఆరశనము లేదా పిలక వంటిది ఉననటలుగా తెలిసింది. శసతరచికితస దవారా దీనని తొలగించినపపటికీ అది పునరావృతమయయే అవకాశం ఉందని డాకటరలు తెలిపారు. రోగి హోమియోపతి మరియు అలోపతి చికితస మూడు నెలలు పరయతనించినపపటికీ ఉపయోగం కనిపించలేదు. రోగి భరత  ఫోన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయ కణుతులు 03524...यूएसए

23-సంవతసరాల మహిళ గత పది సంవతసరాలుగా రుతుకరమంలో భారీ రకతసరావం మరియు నొపపితో బాధపడుతూ వుననారు. జూన 2015 లో ఆమె ఎడమ అండాశయంలో 2 మిలలీమీటరల కణితి ఉననటలు మెడికల రిపోరటులను బటటి నిరధారణ అయయింది. ఆమె రెండు నెలలు అలలోపతి మందులు తీసుకుని మెరుగుదల లేకపోవడంతో మానేసారు. డిసెంబరలో ఆమె మరొక అండాశయంలో కూడా అదే పరిమాణంలో కణితి ఉననటలు నిరధారణ అయయింది.

2016ఫిబరవరి 16వ తేదీన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్, నెలసరిలో అధిక రక్తస్రావం (మెనోరేజియా) 11602...भारत

2018 జులై 26వ తేదీన 32 ఏళల మహిళ బహుళ ఫిరయాదులతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఆమెకు తలనొపపి తో పాటు వికారం గత ఐదు సంవతసరాలుగా నెలకి ఒకటి లేదా రెండు సారలు వసతోంది. ఇది ఆమెకు నుదుటి ఎడమభాగాన పరారంభమై ఆమె ఒతతిడి ఎదురకొననపపుడు లేదా పరకాశవంతంగా ఉండే కాంతికి గురి అయినపపుడు ఎకకువవుతోంది. ఈమెకు గత మూడు సంవతసరాలుగా నెలవారీ బహిషటు సకరమంగానే సరైన సమయంలోనే వసతుననపపటికీ ఆ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తెల్లబట్ట అగుట (లూకొరియ) 10596...भारत

38 ఏళల మహిళ గత ఆరు సంవతసరాలుగా బాగా వాసనతో కూడిన తెలలబటట అవవడంతో బాధపడుతోంది. ఇది ఆమె రోజువారీ పనులను కొనసాగించడానికి చాలా ఇబబందిగా మారింది. దాంతో ఆమె చాలా నిరాశకు గురైంది. ఇతర చికితసల ఖరచు భరించలేని ఆమె వాటి కొరకు పరయతనించలేదు. 17 నవంబర 2017 న, ఆమెకు ఈ కరింద చూపిన మందు ఇవవబడింది:

CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భస్రావం అనంతరం రక్తస్రావం 11601...India

2018 అకటోబర లో 34 ఏళల మహిళ తన ఊపిరితితతులు చుటటూ ఉనన పొరల పరదేశంలో దరవం తగగిపోయినందువలన కలిగిన అనారోగయ పరిసథితి కారణంగా గరభ విచఛితతి ఆపరేషన చేయించుకుననారు.  ఆ తరవాత ఆమెకు యోని నుండి రకత సరావం మరియు వాంతులు ఏరపడి మూడు నెలలు ఆసుపతరిలో చికితస చేయించుకుననపపటికీ ఇది తగగలేదు.  ఇంతేకాక  ఆమె ఆమె గరభధారణ సమయం నుండి చీలమండలు మరియు కాళలలో నొపపులు, గురక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రాధమిక వంధత్వము 03572...Gabon

33 ఏళల మహిళ వివాహం అయిన ఆరు సంవతసరాల తరువాత కూడా గరభం ధరించలేక పోవడంతో 3 సంవతసరాలకు పైగా అనేక వైదయ పరీకషలు మరియు అలలోపతి చికితసలు తీసుకుననపపటికీ ఫలితం కలగలేదు.  వైదయ నివేదికలలో ఎటువంటి అసాధారణత కనిపించనందున తను ఎంచుకునన వైదయులు సరియైన  కారణానని నిరధారించలేకపోయారు. ఆమె నలుగురు తోబుటటువుల కుటుంబంలో సంతానం లేని ఏకైక కుమారతె  కావడంతో నిరాశకు గురైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఋతుక్రమంలో అధిక రక్తస్రావం (మెనోరేజియా) 12051...India

13  సంవతసరాల బాలికకు, 2018 ఏపరిల 19 వ తేదీ రజసవల అయినపపటినుండీ వారం రోజుల పాటు ఋతుకరమంలో అధిక రకతసరావం అవుతోంది. ఆ తరువాత ఐదు వారాలలో ఆమెకు మరో రెండు సారలు ఋతుకరమంలో అధిక రకతసరావం అయింది. ఆమె తలలి అభయాసకురాలు అయినందున 2018 మే 3 న కరింది రెమెడీ ఇచచారు:

#1. CC8.7 Menses frequent + CC15.1 Mental and Emotional Tonic...QDS

పెదదగా మారపు లేకుండానే 6 వారాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఋతుస్రావంలో సమస్యలు 03560...USA

48 సంవతసరాల వయససు గల మహిళ, అనేక రకాల ఆరోగయసమసయలతో గత 4సంవతసరాలగా బాధపడుతూ, పరాకటీషనరని2017 నవంబర 4న సంపరదించారు. ఆమెకి ఋతుసరావం కరమబదధంగా వసతుననపపటకి, ఋతుసరావం పరారంభమయిన రెండవరోజు ఎకకువగా అవవడం మరియు తిమమిరిగా ఉండటంతో ఇది ఆమెను కొననిరోజులపాటు బలహీనంగా మరియు కరియారహితంగా చేసేది. ఆమె సాధారణ సథితికి రావడానికి ఒకటి లేక రెండువారాలు పటటినపపటికీ, వీలైనంతవరకు, అల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధత్వము - అంగస్తంభన లోపం, అండాశయ తిత్తి 10980...India

ఒక యువ జంట 2011 లో వివాహం అయిన నాటి నుండి గత మూడు సంవతసరాలుగా పిలలల కోసం పరయతనం చేసతుననారు. 2014 మారచి 26 వ తేదీన 26 ఏళల భరత తన వైదయ నివేదికతో పరాకటీషనర వదదకు వచచారు. తను అంగసతంభన లోపంతో బాధపడుతుననటలు నివేదిక చూపించింది. అతను మొదట ఆయురవేద మందులు తదుపరి చాలా ఖరీదైన హోమియోపతి చికితస రెండు సంవతసరమూల పాటు తీసుకుననా ఏమి పరయోజనం కనిపించలేదు. అతనికి కరింది రెమిడి ఇవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహిష్టు నొప్పి, రక్తహీనత, ఆమ్లత్వము 11585...India

మారుమూల గరామీణ పరాంతానికి చెందిన 38 ఏళల మహిళ బహిషటు చకరంలో రకతసరావం మామూలుగా ఉననపపటికీ గత 25 సంవతసరాలుగా  విపరీతమైన బాధను అనుభవిసతోంది. వైదయుని సూచన మేరకు నొపపి భరింపరానిదిగా ఉననపపుడు నొపపి నివారణ లను తీసుకుంటుననది. 2 సంవతసరాల కరితం ఆమె కడుపులో మండుతునన భావన ఎదురుకాగా దాననిఅధిగమించడానికి యాంటాసిడ టయాబలెటలను తీసుకోవడం పరారంభించింది. 2017 మారచిలో ఆమె Hb...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరాల నొప్పి, శ్వాసకోశ అలెర్జీ 03560...USA

46 సంవతసరాల వయససుగల మహిళకు గత నాలుగు సంవతసరాలుగా దుమము మరియు పుపపొడి అలెరజీ కారణంగా తరచుగా తుమములు, కళళలలో నీళళు, మరియు ఊపిరి తీసుకోలేక పోవటం వంటి లకషణాలతో రోజులో కొననిసారలయినా బాధపడవలసి వచచేది.   ఎపపుడైనా అలరజీ తటటుకోవడం కషటంగా ఉననపపుడు తకషణ ఉపశమనం కోసం అలలోపతీ మందులు తీసుకునేవారు. 9 నెలల కరితం ఆమెకారును వెనుకనుండి మరొక వాహనం  ఢీ కొటటడంవలల ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వము 11975...India

2018 మే 17 వ తేదీన 32-సంవతసరముల మహిళ మరియు ఆమె 35 ఏళల భరత వివాహం చేసుకునన గత ఎనిమిది సంవతసరాలుగా సంతానలేమితో బాధపడుతూ పరాకటీషనరని సందరశించారు. భారయకు 20 సంవతసరాల వయసులో కరమరహిత రుతుచకరం పరారంభమై మొదట రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇది కరమంగా సంవతసరానికి ఒకసారి ఏరపడ సాగింది. నాలుగేళల కరితం వారి వైదయుడిని సంపరదించగా భారయకు PCOD కరమ రహిత ఋతు సమసయ మరియు భరతకు వీరయ కణాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భధారణ సమయంలో కోవిడ్ -19 03572...Gabon

33 ఏళల నాలుగు నెలల గరభిణీ పరాకటీషనర వదదకు వచచినపపుడు ఆమె రూపం పాలిపోయినటలుగా బాగా అలసిపోయినటటుగా కనిపించింది. ఆమెకు శవాస తీసుకోవడం లో ఇబబంది, అలసట వంటి కోవిడ లకషణాలు ఉననాయి. ఆమె శవాసను కోలపోకుండా పది మీటరలు కూడా నడవలేక పోయేది. అంతకు ముందురోజు ఆమె తలలిని పరీకషించి పాజిటివ గా నిరధారించి ఆసుపతరిలో చేరచారు. కాబటటి తలలితో నివసిసతూ అదే పడకగదిలో ఉండడంతో ఆమె ఆందోళన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వందత్వం 02444...India

35 సంవతసరాల వయకతి మరియు 32 సంవతసరాల మహిళ వివాహమై 14 సంవతసరాలు అయినపపటికీ సంతానం లేకుండా ఉననారు. వారు ఆయురవేదం, హోమియోపతి, అలలోపతి మరియు కౌనసిలింగ కూడా తీసుకుననపపటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. వారు గోవాలో సముదరపు ఒడడున ఒక చినన షాపు నడుపుతూ ఉననపపుడు ఒకరోజు సెలవు నిమితతం అకకడకు వచచిన పరాకటీషనరును కలుసుకుననారు. 2017 సెపటెంబర 14న పరాకటీషనరు వారిని కరింది విధంగా చికిత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Repeated Miscarriages 02763...India

This healer had a patient who had suffered four miscarriages. She was given:

 CC8.1 Female Tonic + CC8.2 Pregnancy 

from the start of her next conception.

She took the combo throughout her pregnancy and successfully delivered a healthy baby.
 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

PCOD (Polycystic Ovarian Disease) 00728A...India

A 42 year-old woman was suffering from heavy bleeding and severe pain during menses, irregular periods, and multiple cysts on both ovaries. She was started on the following Vibrionics combo:

CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS

A month later, her menses were normal and painless. However, the ultra-sound report showed an enlarged right ovary...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Postnatal Infection with Breast Pain 02802...UK

A 28 year old mother had a caesarean section delivery 2 weeks previously. A week after the birth, she suffered a viral infection; the symptoms were excessive sweating, body ache with a tired and drained feeling. She was also finding it painful to breast feed her baby. Her doctor had given her a course of antibiotics but there was no improvement when she came...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Difficulty in Conceiving Children 00437...India

A 29 year old female patient, having been married for 10 years, was not able to have a child. She had once become pregnant but had lost the fetus early during the pregnancy. Medical tests had showed nothing abnormal in her and in her husband but she was obese. Earlier, she had been operated on for removal of fibroids and possibly suffered from hypothyroid....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 02799...UK

A lady of 36 years had been married 11 years and had been unable to conceive due to a problem with immune system and with chromosomes. She had been given three IVF treatments but they had failed.

It was suggested she should adopt a child but she had set her heart on having her own. The practitioner gav

NM7 CB7 + OM24 Female Genital + BR7 Stress + BR16 Female...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infected Pimple on Breast 01339...USA

A 69 year-old woman had, what she called, a blackhead pimple located near her upper left breast for three years. She did not seek medical care. Periodically, she would squeeze it and pus would ooze out. One day she noticed the area had become inflamed, painful and tender to touch. During sleep, she needed to use a pillow under her breast for comfort. She...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Menses Irregular 02799...UK

An English female medical doctor age 33 came to see the practitioner because her menses were irregular since puberty. Her period was always late generally between 35 and 45 days instead of the usual 28 days. It was also very scanty. She had taken allopathic medicine without success. She was given:

CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 01476...India

A woman aged 33 had not been able to conceive a child for 8 years even though she had tried various artificial allopathic methods. When she came to the practitioner  in October 2011, she was tense  and  agitated.  She  had  been  taking  allopathic  medicines  for  diabetes  for  6 ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Difficulty in Conceiving Children 00437...India

A 29 year old female patient, having been married for 10 years, was not able to have a child. She had once become pregnant but had lost the fetus early during the pregnancy. Medical tests had showed nothing abnormal in her and in her husband but she was obese. Earlier, she had been operated on for removal of fibroids and possibly suffered from hypothyroid....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ongoing Bleeding after Delivery 10211...India

Ever since she gave birth 14 years ago, this patient was suffering from very heavy menses every month and intermittent bleeding throughout the rest of the month. She had taken costly allopathic medicines but there was no improvement. During her menses, she was so anemic that she had to be given blood transfusions. During this time she also contacted TB which...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధకారమైన ఋతుక్రమం 11621...India

32-ఏళల మహిళ 2013 నుండి ఋతునొపపీతో బాధపడుతూ ఉననపపటికీ మందులేవీ తీసుకోకుండా ఏదో విధంగా సరదుకుంటూ ఉండేవారు. ఈమె ఒక సంపరదాయ కుటుంబంలో పెళలి చేసుకుననమీదట ఋతు సమయంలో ఆమె ఎటువంటి మత సంబంధమైన కారయకరమాలలో పాలగొన కూడదు. అందుచేత ఆమె 2013లో కొనని సంపరదాయ కారయకరమాలలో పాలగొనడానికి తన ఋతుకరమానని పొడిగించడానికి సటెరాయిడస వాడటం పరారంభించారు. ఈ విధంగా సంవతసరానికి ఒకటి లేదా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తహీనత, ఋతుకాలంలో కండరాల తిమ్మిరి (క్రాంప్స్) 03560...India

17 ఏళల బాలిక గత ఏడాది కాలంలో రుతుసరావ సమయంలో తిమమిరి, రొమములో మృదుతవం, మరియు వెననులో సవలపంగా నొపపితో బాధపడుతూ ఉపశమనం కోసం నొపపి నివారణ మందులు తీసుకుంటుననది. ఆమె ఋతు సమయంలో శవాస కషటంగా తీసుకోవడమే కాక తవరగా అలసి పోతుననది. గత మూడు నెలలుగా పుపపొడి అలరజీ కారణంగా ఆమె ముకకులో అవరోధం ఏరపడడమే కాక తుమములు కూడా బాగా వసతుననాయి. ఇలా పరతీ సారి అలోపతి మందులు వాడుతుననా ఒకటి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎండోమెట్రియాసిస్ కాలినొప్పి అండాశయ తిత్తి 03518...Canada

41 ఏళల మహిళ 2016 సెపటెంబరులో తన కుమారునికి రొమముపాలు ఇవవడం మానేసిన తరవాత తీవరమైన తిమమిరి, నొపపి (నొపపి తీవరత 9-10) మరియు బహిషటు సమయంలో అధిక రకతసరావం కలిగి ఉననారు. ఆమెకు కటి పరాంతంలో నిరంతరము నొపపి (తీవరత 5-9) కూడా కలుగుతూ అది ఎడమ కాలు నుండి ఆమె చీలమండ వరకు పరసరిసతూ ఉంటుంది. 2017 మధయలో వైదయులు దీనిని ఎండోమెటరియాసిస మరియు ఎడమ కాలులో బోలు ఎముకల వయాధి (ఆసటియో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిసిఓడి సమస్య కారణంగా తక్కువ స్రావము మరియు క్రమరహిత బహిష్టు 02726...USA

38 ఏళల మహిళ 20 సంవతసరాలుగా తకకువ సరావము మరియు కరమరహిత బహిషటు కాలములతో బాధపడుతుననారు. ఈమెకు తలమీద  జుటటు రాలిపోవడం మరియు ఊబకాయం సమసయలు కూడా ఉననాయి. డాకటర ఈ పరిసథితిని PCOD గా నిరధారించారు. ఎండోకరైనాలజిసట రెండు సంవతసరాల హారమోన చికితస చేసిన మీదట సంవతసరానికి ఐదారుసారలు బహిషటు రావడం పరారంభించింది కానీ కరమం తపపకుండా రావడం లేదు. ఆరేళలపాటు ఆయురవేదం హోమియోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Polycystic ovarian disease PCOD 02858...Syria

A 44-year-old woman was suffering from heavy menstrual bleeding, irregular menses and growth of hair on chin and face for three months. She was diagnosed with PCOD with multiple cysts on both ovaries. She was advised hormonal treatment by her gynaecologist. Concerned about their side effects, she did not want to take allopathic medicines nor did she want to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vaginitis 11629...India

A 40-year-old woman had been suffering from inflammation, itching, and blisters in the vagina (diagnosed as vaginitis) for 10 years. She also had inflammation, dry scaly patches, and tiny bumps on her ankles, arms, and lower torso for six years. She took allopathy for seven years and homoeopathy for two years, without any benefit; these provided temporary...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 03572...Gabon

A 38-year-old woman was suffering from painful menses and was diagnosed with a 5 cm cyst in her right ovary in Oct 2015; the hormonal results were normal. Her gynaecologist prescribed for the cyst, lutenyl for 10 days but it did not help. She had an 8-year-old daughter and had been trying for a second child since Feb 2017. As she had not conceived by June...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Painful, frequent menses 11624...India

A 34-year-old housewife had been suffering from painful and frequent menses since her first delivery in June 2012. Her monthly cycle reduced to 15-18 days and bleeding would last 4 to 5 days. After the birth of her second child in Nov 2017, she also started getting severe back and leg pain which would start 4 to 5 days before menstruation and continue...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Menstrual Pain 02870 ...USA

A 49-year-old female had a very long history of painful cramps, chronic anaemia, fatigue, and irregular, heavy bleeding during her menstrual period since puberty at the age of 12. She was averse to taking any pain medication and only took painkillers when the pain became unbearable. In 2005, her CT scan and pelvic ultrasound showed she had uterine fibroids...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Goitre 02802 ...UK

A 42 year old lady from UK, who had developed a large smooth goitre around her neck for over 3 months, was awaiting an operation, which she did not want. She was seen on 09/07/10 and was given just one bottle containing: 

CC2.3 Tumours & Growths + CC6.1 Hyperthyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC15.1 Mental & Emotional...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Water Retention and Hormonal Imbalance 02802 ...UK

A 42-year-old teacher and mother developed swelling in both hands and could not wear her rings for three months. She felt it was due to hormonal changes as her periods were heavy and she had hot flushes and felt constipated and tired. Also she noticed a lot of hair loss. She was treated on 26/04/13 using the combination:

CC3.1 Heart tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 02820 ...UK

A couple, husband aged 29 years and wife aged 26 years, came to see the practitioner in May 2013. They have been married for the past 6 years and have been trying for a child since April 2012. Their family doctor said that there was a problem on both sides that prevented conception. The husband had a low sperm count and his wife had two cysts...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Irregular menses and Fibroids 02808...Romania

Female patient, 36 years of age, having irregular menstrual cycle (every three months) and fibroids in the uterus, comes for treatment September 2012. 

Her maternal grandmother has hypertensive heart disease and type-2 diabetes. When her mother was pregnant with her, the grandmother had breast cancer, a fact that really shook the mother. When she was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Inflammations of Udders 03040...Poland

In August 2013 we were spending our holidays at our friends’ place in Warmia, Poland. We had been supporting them with vibrionics since November 2012. At that time their six year old cow Białka (see pic) was expecting her fourth calf. It was one week before the due  date  when  we  noticed  the  beginning  of...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vaginal Discharge and Chronic cough 02806 ...Malaysia

 

On June 27th, a 91-year-old Chinese female complained of pain in the legs and knees. She was also having a long-standing chronic cough and was given the following combo: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

Follow up on 4th July revealed that her cough had disappeared...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Endometriosis & Ovarian Cysts 02584...Italy

A female patient aged 43 years had suffered with endometriosis and ovarian cysts, with a continuous vaginal discharge of blood for one year. She had been told that surgery was required but refused as she has five children. Several cures had been tried including a course of penicillin but without success. 

On October 2007 she was given: 

NM23 ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Condyloma 02901...Italy

A young 20-year-old woman had suffered severe inflammation and itching of the genitals. She was treated by a homoeopath and an allopathic doctor for vaginitis without any benefit. On 22nd August 2011, she was given the following: 

#1. CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Immediately there was a pullout that...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frustration in Pregnancy 02696...India

A young woman of 26 years became pregnant and complained that for past two months she was feeling so much anger, body pains, and frustration that she was unable to adjust to her new environment. I gave her: 

SR327 Walnut…TDS 

Subtly but steadily she improved and when I next saw her and asked, “How are you?” “Fine,” was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Excessive Menses Bleeding and Weakness 11414...India

This practitioner was approached by a 31-year-old female who complained of excessive menses bleeding and weakness. She had been suffering for the past nine years and had tried allopathic as well as ayurvedic medicines but with no relief. She was given: 

#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…QDS 

In two months, the excessive bleeding...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Addiction, Pregnancy with Fibroids 11176...India

A 38-year-old lady addicted to tobacco chewing consulted the practitioner. In January 2012 she was given: #1. CC15.3 Addictions…TDS

Within a month she gave up chewing tobacco. She is a resident of a village in South India where the villagers were exposed and harmed by Endosulfan insecticide, including their unborn children. As a result, two deaf and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Menses, infrequent (PCOD) 03582...South Africa

A 45-year-old woman had infrequent menstruation occurring only once or twice a year with heavy bleeding on the first day. This was diagnosed as PCOD 15 years ago. She had low energy level which had a negative impact on her productivity at work. All these years, she had been taking allopathic treatment and towards the last eight months, also ayurvedic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fibroid and Cyst in Uterus 11993...India

A 49-year-old lady from Kasaragod came for help as for the past two years she had profuse  bleeding  and pain during  menstruation.  Doctors  had diagnosed fibroids and cyst in the uterus and she was advised to undergo hysterectomy. She did not go for surgery and the problem persisted. So she visited the vibro practitioner who...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hashimoto's Thyroiditis, Uterine Cysts, Coeliac Disease, Slipped Disc 00915...Greece

A 45-year-old woman suffering from Hashimoto’s Thyroiditis and excessive stress approached the practitioner. She had multiple problems, namely cysts in her uterus, celiac disease-like symptoms and slipped disc. She was very overweight and had a lot of pain in her foot. So the practitioner talked with her a lot in order to help her to decide to lose...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Successful Pregnancy 02295...Greece

Patient’s testimonial: 

In March of 2010 when I was 32 years old, my menstrual cycle stopped. At first I thought I was pregnant, having been married for eight years, but the tests showed otherwise. My gynaecologist ordered tests, which revealed a slight irregularity in the hormone levels. Also, the URS showed several cysts on one ovary. I...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సక్రమంగా రాని ఋతుక్రమం 11616...India

21 ఏళల యువతికి తొమమిదేళల కరితం రజసవల అయినపపటినుండి సకరమంగా రుతుకరమం లేదు. ఆమెకు మూడు నెలలకు ఒకసారి మాతరమే పీరియడస వసతూ ఒకకో ఋతు చకరం 6 రోజులు కొనసాగుతూ వీనిలో ఎకకువ రోజుల పాటు అధిక రకతసరావం ఏరపడ సాగింది. ఆమె ఎలాంటి చికితస తీసుకోలేదు. వయకతిగత పరిసథితుల కారణంగా, ఆమె పరసతుతం చాలా ఒతతిడిలో ఉననారు. ఆమెకు  చివరి పీరియడ 2021 జనవరిలో  కలుగగా 2021 మారచి 11 న...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Menstrual pain 03591...Indonesia

A 27-year-old female had been suffering from painful periods since the age of 13. The painful cramps would begin two days before the start of and would last to the end of menses. There would be heavy bleeding for seven days and she would get exhausted. The pain was so bad on the first day that she had to take prescribed painkillers and also a day off...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Painful pimples 11632...India

A 28-year-old female started suffering from painful pimples on her face five years ago. The size of the pimples as well as the pain would start increasing a week before the start of her menstrual cycle and would decrease gradually during seven days after menstruation but would not go away completely. She could not afford any medical treatment, so applied...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Irregular periods and stress 11633...India

A 16-year-old girl was experiencing irregular periods since her menarche three years ago. She got her periods once every 2 to 3 months, with normal bleeding and no pain. Also, for the past six months, she had been very tense and tired. A day before her exams, she started having nausea and did not sleep well. This continued until the end of...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Frequent, painful menses 11635...India

A 20-year-old woman suffered from frequent menses with heavy bleeding, abdominal pain, and fatigue since her menarche four years ago. Her periods occurred every 15 days and lasted 8 to 10 days each time. The USG scan and thyroid tests advised by her gynaecologist were normal. In Nov 2017, the doctor diagnosed the cause to be hormonal imbalance and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fibroids 11627...India

A 39-year-old woman had been experiencing abdominal pain for 16 years since 2004, for 12 to 14 days post-menses every month. Her menses would last 3 to 4 days with normal bleeding and no pain. She did not consult a doctor as the pain was mild. Five years ago in 2015, when the pain got worse, she consulted a gynaecologist and had a scan which revealed an...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Painful and prolonged menses 10760...India

A 50-year-old female was suffering from painful and prolonged (lasting > 5 days) periods for four years since 2018. She managed the pain with Primolut-N (hormonal-based) tablets, as prescribed by her doctor. In spite of this, the pain recurred during every cycle. In 2019, the doctor diagnosed it as adenomyosis and started her on hormonal therapy to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

PCOD & Migraine 11595...India

A 23-year girl had her menarche in 2015 at the age of 18 and had regular monthly cycles of 40 days with normal flow until 2017, thereafter her menses started occurring once in six months or more with only spotting. Having a family history of late puberty and irregular periods she presumed this to be normal and did not seek any treatment initially. Then on 18...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fibroadenosis 18004...भारत

A 37-year-old female had a painful red lump in her left breast in Aug 2019; so she consulted a doctor and a USG scan revealed mild fibroadenosis. She was prescribed painkillers and anti-inflammatories which she took for two years without improvement and stopped them in Aug 2021. Over the next few months, she noticed that the size of the lump as well as the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Double vision after fall 03604...यूएसए

On 20 Sept 2021, when a 70-year-old man hit his face against some furniture, his right eye became bloody, swollen, tender and darkly bruised and he had diplopia (double vision). An ophthalmologist opined that it would heal naturally, so gave no medication. The injury healed within a week but diplopia continued; this was extremely fatiguing to the brain and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Menorrhagia 02726...यूएसए

A 45-year-old cook had been experiencing for over six months, painful and heavy menstrual bleeding lasting 10 to 12 days (menorrhagia). In the first week of Oct 2022, the doctor gave her some medicines which did not help. The doctor found her scan reports to be normal and recommended a hysterectomy. As she was not keen on surgery, her caring employer brought...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leucorrhoea 11633...India

A 36-year-old seamstress* was having foul-smelling whitish vaginal discharge every day for the past four months, since Sept 2022. She also had itching in the vaginal area; this made her uncomfortable at her workplace. In Nov, her doctor, suspecting an ulcer in the uterus, recommended a pelvic scan. Fearful of the scan, she opted for only the prescribed...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Menstrual disorder 03614...USA

A 44-year-old woman always had a regular 23-25 days menstrual cycle with normal bleeding lasting for four days. From Nov 22, there was with each successive period, a consistent decline in flow and duration of menstruation, accompanied by lower abdominal pain, bloating, and weakness throughout each period. By Jan 2023, her menses lasted for only three days...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-menopausal hyperpigmentation, fatigue 11654...India

A 45-year-old woman had post-menopause concerns; her menses stopped one and a half years ago in Dec 2021. Since Mar 2022, she had been experiencing fatigue and irritability, accompanied by dark patches on both cheeks, these were gradually spreading, though not itchy. She did not take any treatment for hyperpigmentation and managed other symptoms through rest....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, knee pain, menses pain & fatigue 11648...India

A 37-year-old female with BMI of 33 had multiple health issues. Since her menarche in 1998, she was having severe pain in her abdomen and breasts every month during her 3-day menses. While homoeopathic pills provided relief, missing a dose would trigger the return of intense pain.  

Soon after her father's passing in 2013, she suffered from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి