Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
అంతఃస్రావ వ్యవస్థ

గేంగ్రీన్, మధుమేహం 02494...Italy

పరశాంతినిలయంలో వైదయులైన ఒక భారయాభరతల బృందం ఇటలీలో జబబుతోవునన తమ మితరుడికి ఫోన చేసేసరికి అతను పరమాదసథితిలో వుననాడు. 64 సం.ల వారి మితరుడు, గత 30సం.లుగా మధుమేహంతో బాధపడుతూ, ఇనసులిన పై ఆధారపడి ఉననా తన ఆరోగయంపై తగినంత శరదద తీసుకోలేదు. మధుమేహం వలన కలిగిన గేంగరీన సమసయలవలల, అతని కుడికాలి బొటనవేలు తొలగించారు. మిగతా వరేళళలో కూడా గేంగరీన సోకి, ఎముకలకు ఇనఫెకషన వ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

థైరాయిడ్ గ్రంథి మాంద్యం (హైపోథైరాయిడిజం) 02836...India

బాలయం నుండి హైపోథైరాయిడిజం సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 27 ఏళళ వయకతి చికితసా నిపుణులను చికితస కొరకు సంపరదించారు. ఇతనికి ఉనన రోగ లకషణాలు: శరీరంలో శకతి లేనందువలన చూడడానికి సోమరిపోతు వలె కనిపించటం, జుటటు వరాలిపోవటం, ముఖం వాపు, ధీరగకాలిక రకతహీనత మరియు పీడకలల కారణంగా నిదర పటటకపోవటము. ఈ రోగి మధయ మధయలో అలలోపతి వైదయం చేయించుకొనేవాడు కాని సఫలితం లభించలేదు. ఇటీవల రోగి పరిస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీసి వేయబడకుండా కాపడబడిన ఒక మధుమేహ రోగగ్రస్తుని పాదము 02640...India

ఒక 54 ఏళళ వయకతి ఎననో సంవతసరాలుగా మదుమేహం వయాదితో బాదపడుతూ తన కుడి పాదం యొకక వరేళళు శసతర చికితస దవార తొలగించుకోవలసివచచింది. అతను తన కుడి పాదము మరియు మోకాలి వరకు కుడి కాలు తొలగించుకోవడానికి వైదయశాలలో చేరవలసి వచచింది.  ఒక విబరియో అబయాసకుడు అతని కాలు కాపాడటం కోసం కరిందివి ఇచచారు.

#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహము (డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ రెండవ రకం) 02786...Russia

ఒక 58 ఏళల మహిళకు తొమమిదేళలుగా రెండవ రకానికి చెందిన మధుమేహ సమసయ ఉండేది. అంతేకాకుండా, ఆమె అధిక బరువు, విపరీతమైన ఒతతిడి, బలహీనత, అధిక భావొదవేకము మరియు తీవర అనారోగయంతో బాధపడేది. బైయెటటా మరియు గలూకోవనస వంటి అలలోపతి మందులతో ఆమెకు చికితస ఇవవబడుతోంది. ఆమె చకకెర సథాయి 10 యూనిటలుంది (సాధారణ చకకెర సథాయి 5.5 యూనిటలు)

ఆమెకు ఇవవబడిన మిశరమాలు:

#1) CC12.1 Adult tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడ్ 02799...UK

ఈ అభయాసకురాలు సియెరా లియోన లో ఉననపపుడు యుకె నుండి అలలోపతి బృందంతో వచచిన ఒక మహిళ వైదయురాలు ఈ అభయాసకురాలు అకకడ పరజలకు వైదయ చికితస చేయడం చూసారు. ఆమె యుకెకి తిరిగి వచచినపపుడు తనకు థైరాయిడ పనిచేయడం లేదని వైబరియానికస తనకు ఏదైనా సహాయం చేయగలదా అని అభయాసకురాలిని ఆ వైదయురాలు సంపరదించారు. ఆమెకు గత ఐదు సంవతసరాలుగా హైపోథైరాయిడ ఉంది మరియు అపపటి నుంచి ఆమె రోజూ 50 మిలలీగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు తో కూడిన మదుమేహం 11423...India

49 సంవతసరాల వయకతి పరాకటీషనరని సందరశించిన సంవతసరం కరితం నుండి మధుమేహంతో బాధ పడుతూ ఉననటలు నిరదారించారు. అలాగే వీరికి అధిక రకతపోటు మరియు  కొలెసటరాల కూడా ఉంది. వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS.

సవీయ పరయవేకషణ లోనే కొనని వారాలపాటు పేషంటు కరమం తపపకుండా మందులు వాడినపపటికీ ఫలితం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వము 11476...India

33 సంవతసరాల వయససు గల ఒక తలలి గత ఎనిమిది సంవతసరాల నుండి గరభ ధారణకోసం ఆలోపతి మందులు వాడినా గరభం ధరించి లేకపోయింది. అకటోబర 2011 లో ఆమె అభయాసకుడు వదదకు వచచినపపుడు ఆమె ఉదరికతంగా మరియు ఆందోళనగా ఉంది. గత ఆరు సంవతసరాలుగా ఆమె మధుమేహానికి, మూడు సంవతసరాలుగా హైపోథైరాయిడ కి మందులు తీసుకుంటుననారు.  ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:  

  #1. CC6.2 Hypothyroid +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటుతో మదుమేహము మరియు అధిక కొలెస్ట్రాల్ 02859...India

రకతపోటు  మరియు అధిక కొలెసటరాల కలిగిఉననారు. అతనికి ఈకరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:
#1.  CC6.3 Diabetes…BD
#2.  CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis…BD

సవీయ పరయవేకషణలో రకతంలో చకకెర సథాయి లో పెదదగా మెరుగుదల కనిపించలేదు. మరికొనని పరీకషల నిరవహణ దవారా  రోగి యొకక కాలేయం కూడా బాగా పనిచేయడం లేదని నిరధారించారు. అందువలల CC4.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, అధికరక్తపోటు & మానసికంగా నిరాశ 10001...India

మే 2008 లో, పరాకటీషనర యొకక దూరపు బంధువైన, 52 సం.ల. ఒక సతరీ రోగి, మధుమేహం మరియు అధిక రకతపోటుకోసం చికితస కోరింది. ఆమెకు 10 ఏళల కరితమే మధుమేహం వుననటలు కనుగొనిరి. ఆమె ఇపపుడు ఇనసులిన మీద ఆధారపడుతోంది. ఆమె పరతి రోజు, రెండు పూటలా భోజనం ముందు 15 యూనిటలు ఇనసులిన తీసుకుంటుననది. దీనివలల ఆమె (రాండమ) రకతoలోచకకెర 150 లో వుననది. అంతేకాక, ఆమె 3 సం.లుగా అధిక రకతపోటు కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లిష్టమైనగర్భధారణ 11476...India

అకటోబర 2012 లో 33 ఏళల సతరీ అభయాసకుని వదదకు చికితసకై వచచినది. ఆమె బిడడకోసం గత 7–8 ఏళలుగా ఆలోపతి చికితస పొందుతుననను ఫలితం కలగలేదు. ఆమె తన హైపోథైరాయిడిజం (Hypothyroidism) కోసం (Thyronam25μg OD) అలలోపతిమందు 2008 సం. నుండి మరియు మధుమేహం కొరకు 2005 సం. నుండి(CentapinXR tablet OD) తీసుకుంటోంది. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయ రుగ్మత & మధుమేహం 11520...India

మధుమేహానికి  వైబరియో చికితస(కరింది నివారణ చూడండి) పొందుతునన ఒక వృదధుడు (80) 2014 జూలై 17న, సిసటిటిస లేదా మూతరాశయ శోధము గురించి  నివారణ కోరారు. అతనికి 102 F ( 38.9C) జవరం ఉంది. మూతరంలో చీము కణాలు 80-100/hpf.ఉననాయి. వారం కరితం నుండి, అతనికి తరచూ మూతర విసరజన, మూతర విసరజన చేసేటపపుడు నొపపి మరియు మంట, మూతరం ఆపుకోలేని తనము ఉననాయి. ఇతనికి దీరఘకాలిక మలబదధకం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స Missing...India

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం 02640...India

ESIS హాసపిటల లో పని చేసతునన, 67 సంవతసరాల వయసుగల వైదయుడు, కంటిశుకలం శసతరచికితస చేయించుకోవాలని సూచింప బడడారు. అతను ఇనసులిన మీద ఎకకువ కాలం ఉననపపటికీ అతని రకతంలో చకకెర సథాయిలు ఆమోదయోగయమైన పరిమితులలో లేవు. ఆపరేషన అతయవసరం కనుక అతను సహాయం కోసం చికితసా నిపుణుని వదదకు రాగా అతనికి ఈ కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:  

CC6.3 Diabetis…BD

రెమిడీ తీసుకునన వారంలోపు, అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జీవిత కాలం మలబద్దకం 02859...India

ఒక 80 ఏళల వయకతి  కొంచెం వణుకుతూ అభయాసకుని వదదకు వచచి తనకు ఎనని రకాల చికితసలు తీసుకుననపపటకీ తనకి  జీవితకాలముగా ఉనన  మలబదధకానికి  ఒక పరిషకారం కోసం అభయరధించారు.

అతనికి కరింది రెమెడీ ఇవవబడినది:
CC4.4 Constipation…TDS

  అతనికి వెంటనే మలబదధకం నుండి విముకతి కలిగింది. అతను చాలా కాలం కరితం మాదిరిగా ఎకకువ శకతివంతంగా మరియు సంతోషముగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ల్యుకేమియా (బ్లడ్ క్యాన్సర్) 11993...India

72 - సంవతసరాల వయకతికి లయుకేమియా వయాధి సోకినటలు అది చివరి దశలో ఉననటలు డాకటరలు నిరధారణ చేసారు. పేషంటు గత రెండు సంవతసరాలుగా  కయానసర తో బాధపడుతూ, మధుమేహం వయాధి కూడా ఉండటంతో మంచం పటటారు. డాకటరలు ఇతడు మరో రెండు వారాల కంటే ఎకకువ బరతకడని నిరధారణ చేసారు. పేషంటు కు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది :

#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

#2. CC6.3 Diabetes...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పెల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ 11476...India

46 ఏళల మహిళకు కంపయూటర ఎకకువగా ఉపయోగించడం వలల కారపల టననెల సిండరోమ(పరధాన నరము పరెస అవడం వలన మణికటటువదద ఏరపడే నొపపి) వయాధి ఏరపడింది. నాలుగు నెలలుగా ఆమెకు మడి కటటు చేతులు మరియు వేళలలో నొపపి బాగా ఉంది. మణికటటు నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండడంతో దానితో సరళమైన పనులను చేయడంలో కూడా ఆమె ఇబబంది పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది. ఐతే ఆమెకు మధుమేహం కూడా ఉండడంతో దానికోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes and Circulation 02802...UK

The practitioner writes: A 60-year-old Sanyasi visiting the UK from India suffered with severe burning sensation with feeling of pins and needles around the ribs and arms for  2 months. He also had Type 2 Diabetes which was well controlled with Metformin. This is a case of diabetic neuropathy and there is no medical treatment available. He is a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరము ములు మరియు నాడీ తంతువుల వద్ద అస్వస్థత (మాయాస్తెనీయ గ్రావిస్) 10001...India

55 సంవతసరాల మహిళా సహాయక చికితసా నిపుణురాలు 2001 నుండి మాయాసతెనీయ గరావిస వయాధితో బాధ పడుతూ 2014.జూన నెలలో పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఆమె శరీరంలో కండరాలననీ ఈ వయాధికి గురయయాయి. కానీ ముఖయంగా ఈమెకు గల మూడు సమసయలు బాగా ఇబబంది పెడుతుననాయి. అవి 1. ఈమెకు దవందవ దృషటి (వసతువులు రెండుగా కనబడడం) ఉండడంతో దృషటిని ఒకే చోట నిలపలేరు. దీనివలన ఆమె 15 నిమిషాలకు మించి చదవలేరు. రాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం, పాదాల వాపు, కీళ్ల నొప్పి, మానసిక వ్యాకులత 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: మేము వైబరో మందులు తీసుకుంటుననఒక సనేహితుడి ఇంటలో ఒక 73 ఏళల మహిళను కలుసుకుననాము. ఆ సతరీ గత 15 సంవతసరాల పాటు అనేక సమసయలతో భాధపడింది: ఆమె అరికాళళలో మంట,అరికాళళు మరియు కాలి వేళళలో వాపు నొపపివలన ఆమెకు నడవడం కషటమయింది. దీనివలన మానసిక ఆందోళనకు గురయింది. గత ఐదు సంవతసలుగా  ఆమె కీళళ నొపపులు,ఆపుకొనలేని మూతర విసరజన మరియు హైపోథైరాయిడిజం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్ 11573...India

ఒక ఉతసాహమైన 47 ఏళళ మహిళ, ఈ కరింద వరాసిన పలు సమసయలతో అభయాసకుడిని సంపరదించింది

18 ఏళళ కరితం హోమియోపతి మందుల మోతాదు ఎకకువవవడం వలన కలిగిన రకతశరావం (మెదడులో). అదృషటవశాతతూ ఈ సమసయనుండి కోలుకుంది. ఇది జరిగిన ఏడాది తరవాత ఈమకు బినయిన సరవయికల టయూమర ఉందని నిరదారించబడింది. ఈమె, కాళళు మరియు చేతులలో వాపు, నొపపులు మరియు తిమమిరివాయువు వంటి సమసయలకు అలలోపతి మందులు ఉపయోగిసతోంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక చర్మరోగం, మధుమేహం (2వ రకం), నీరూరే కళ్ళు 02799...UK

గత 20 సం.లు.గా తీవరమైన చరమవయాధితో బాధపడుతునన ఒక 59 ఏళల వయకతి, 11 జూన 2014 న చికితసకై వచచారు. అతని కాళల మీద చరమం నలలగా, మొదదుగా, పెచచులుకటటి ఉంది; ఇది అతనికి చాలా బాధ కలిగించింది. అతను డాకటరలు చెపపిన సటెరాయిడ కరీములు కరమం తపపకుండా, వాడినా పెదద పరయోజనం కలగలేదు. రోగి గత 12ఏళళుగా తనకునన 2వ రకం మధుమేహంకోసం చికితసపొందుతునననూ, అలలోపతిమందుల దవారా (మెటరినిన, గలిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల అలెర్జీలు 11278...India

62 ఏళల శారీరకంగా చురుకైన అభయాసకుడు, గత 10 సం.లుగా దుమము, ఘాటువాసనలకు అలెరజీతో, తుమమటం, నిరంతరం ముకకు దిబబడతో బాధపడుచుననారు. 2000 సంవతసరం నాటికి, అతను దాదాపు పరతిరోజూ అలెరజీ అలలోపతిక ఔషధం తీసుకునేవారు. అతని మధుమేహం సవలపంగా పెరిగింది కాని అతను దానికి చికితస తీసుకొనుటలేదు. జనవరి 2010 నాటికి అతని రకతంలో చకకెర సథాయి సాధారణసథాయికనన పైకి చేరుకుననాయి (ఉపవాసం: 150mg...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

2వ రకం మధుమేహం, మెట్ఫోర్మిన్ వల్ల ఎలర్జీ 11567...India

15 మే 2015 న 52 ఏళల మహిళ 6నెలలకరితం నిరధారించిన మధుమేహం కోసం చికితస కోరుతూ, వైబరియోనికస అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఆమె నమూనా ఫలితాలు ఈ విధంగా ఉననాయి (ఆహారం తీసుకోకముందు బలడ షుగర : 190mg/dL, సాధారణం  70-110mg/dL; ఆహారం తీసుకునన తరువాత : 250mg/dL, సాధారణ సథాయి  70 - 150mg/dL). రోజువారీ (316mg / dL, సాధారణ 70-130mg / dL తో పోలచినపపుడు) యాదృచఛిక బలడ షుగర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహపు గాంగ్రీన్ 02786...Russia

19 మారచి 2015 న ఆసుపతరిలో తనమితరుడిని చూడడానికి అభయాసకుడు వెళళినపపుడు, మధుమేహం వలల కలిగే అనేక సమసయలతో బాధపడుతునన 72 ఏళల మహిళను కలుసుకుననారు. రోగిని సటరోక తరవాత ఆమె గరామంనుండి ఆసుపతరికి తెచచారు. ఆమెకు మధుమేహం ఎంతకాలంగా  వుననదో వైదయునికి చెపపలేకపోయింది. కానీ తనకి మధుమేహం చాలాఎకకువగా ఉండి, చాలాకాలంనుండి ఇనసులిన వాడుతుననానని తెలిపారు. మధుమేహం వలన ఆమెకు మూత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరబంధనం మూలంగా భుజాలమీద, మోచేతి మడుపులో ఏర్పడిన పిక్కలు, మధుమేహం 01096...USA

10 సెపటెంబరు 2014న వృతతిరీతయా డాకటర ఐన ఈ వైబరో అభయాసకురాలికి 62 ఏళల రోగి ఫోన చేసి, తన 2భుజాలు, మోచేయికీళళపై గల 2 కీళలసనాయువులలో గోళీలవంటి (10-25 మిమీ సైజులో) కణుతులతో చాలాబాధగా వుననటలు చెపపారు. గత 2 వారాలుగా నొపపి తీవరతవలల తన మోచేతులను కదలచలేకపోతుననారు. అతనివయాపార సథలంలో జరిగిన అగనిపరమాదం, దానివలల వచచినపొగ, తరవాత నిరమాణపనుల నుండి వచచే దుమము పరభావాలకు లోనవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, చెవి క్రింద గడ్డ 10399...India

41 సం.ల. వయకతి గత 3 ఏళళుగా మధుమేహంతో బాధపడుతూ, జూన 2010 లో  వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు చికితస నిమితతం వచచారు. అలలోపతీ మందులు తీసుకుంటుననా వైబరో కూడా వాడాలని భావించారు.  అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ యివవబడినది: 

మధుమేహమునకు:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…TDS

అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళముల వాపు (Bronchitis), దగ్గు, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

68 సం.ల భకతిగీతాలు పాడే అదభుతగాయని, దీరఘకాలిక బరోనకైటీస (bronchitis)కోసం చికితస కోరారు. ఆమెకు 3 సం.ల. కరితం కఫంతో కూడిన దగగు పరారంభమై, నెమమదిగా తీవరమైన బరోనకైటీస అభివృదధి చెందింది. తరువాత, బరోనకైటిస దాడులకు అలెరజీలు, అగరొతతులు, ఇతర బలమైన సువాసనలు దోహదపడడాయి. ఆమె శవాసకోసం ఇనహేలరలను వాడుతూ, తరచుగా యాంటీబయాటికస తీసుకొంటుననారు. ఆమె గత 20 సం.లు. గా భకతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక బరువు, సక్రమంగా రాని నెలసరి,సంతానలేమి 02806...Malaysia

2014 ఫిబరవరి 20 వ తేదీన 28 సంవతసరాల మహిళ సథూలకాయం సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలిసారు.  ఆమె ఎతతు 168 సెం.మీ.లేదా 5 అడుగుల 5ఇంచులు in, బరువు  88 కేజీలు /194lb మరియు బాడి మాస ఇండెకస (BMI) 31.6. ఈమె గత సంవతసర కాలంగా సకరమంగా రాని నెలసరి తో కూడా బాధపడుతుననారు. వీటి నిమితతము ఏ మందులు వీరు తీసుకోవడంలేదు. ఐతే అనుభవం కలిగిన హోమియో వైదయులు కనుక అధిక బరువు వలల ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, వణుకు, అధిక రక్తపోటు, పాక్షిక చెవుడు 03535...USA

అనేక దీరఘకాలిక రోగ సమసయలతో బాధపడుతునన ఒక 76 సంవతసరాల వృదధుడు ఒక చికితసా నిపుణుల సహాయం కోరడం జరిగింది. 1984 లో రోగి యొకక కుమారుడు ఒక పరమాదంలో మరణించాడు. దీని కారణంగా కలిగిన మానసిక కరుంగుపాటు యొకక పరభావం ఈయన శరీరం పై పడింది. పరమాదంలో కుమారుడును కోలపోయిన రెండు సంవతసరాల తరవాత రోగికి డయాబెటిస మెలలిటస వయాధి నిరధారణ జరిగింది. మెటఫారమిన మందుతో ఈయనకు చికితస ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు 03535...USA

ఒక 60 మహిళ గత 15 సంవతసరాలుగా డయాబెటిస మెలలిటస మరియు అధిక రకతపోటు సమసయతో బాధపడేది. రోగి యొకక ఆరోగయ సమసయలకు దీరఘకాలిక వతతిడి మరియు టెనషన లు కారణమని తెలిసింధి. చకకెర వయాధి మరియు అధిక రకతపోటు సమసయలకు అలలోపతి మందులను తీసుకుననపపటికీ రోగికి చకకెర సథాయి 190 మరియు 250 mg /dL మరియు రకతపోటు 180 /100 గా ఉండేవి. రోగికి తరచుగా తలతిరుగుట సమసయ ఉండటం కారణంగా దినచరయలు సకరమముగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, డయాబెటిస్ ద్వారా కలిగే పుళ్ళు, వీపు నొప్పి 03516...Canada

2015 జనవరి 15 న, ఒక 40 ఏళల వయకతి టైప-2 డయాబెటిస, ఈ సమసయ కారణంగా కలిగిన పుళళు మరియు వీపు నొపపి వంటి రోగ లకషణాలకు చికితస కోరుతూ వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత మూడు సంవతసరాలుగా రోగి యొకక చకకెర సథాయి అధికంగా(12mmol/L) ఉండటం కారణంగా తకకువ మోతాదులో మెటఫారమిన తీసుకోవడంతో పాటు పరతి రోజు ఇనసులిన ఇంజెకషనలు తీసుకునే అవసరం ఉండేది. అంతే కాకుండా మూడు సంవతసరాల పాటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, దీర్ఘకాలిక దగ్గు 02799...UK

ఒక 70 సంవతసరాల మహిళ రెండు సంవతసరాల పాటు తీవరమైన పొడి దగగుతో బాధపడేది. ఆమె తరచుగా ఆంటీబయాటిక మందులను తీసుకోవలసి వచచేది. వీటి దవారా రోగికి తాతకాలికమైన ఉపశమనం మాతరమే కలిగేది. ఏడు సంవతసరాల కరితం ఆమెకు రకత చకకెర సథాయి అధికంగా ఉందని తెలిసింధి. దాని కారణంగా వైదయుడు రోగికి వెంటనే ఇనసులిన పరారంభించటం జరిగింది. రోగికి పదిహేను సంవతసరాల నుండి అధిక రకతపోటు మరియు అధిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం మరియు క్రమము లేని ఋతుస్రావం 11570...India

గత రెండుననర సంవతసరాలుగా హైపోథైరాయిడిజం(థైరాయిడ‌ గరంథి మాందయం) సమసయతో బాధపడుతునన ఒక 35 ఏళల మహీళ థైరాకసిన 50 mcg మందును తీసుకొనేది కాని ఆమెకు ఈ చికితస దవారా ఉపశమనం కలుగలేదు. దీని కారణంగా ఆమెకు అలసట మరియు చికాకు ఎకకువగా కలుగుతూ ఉండేవి. గత ఒక సంవతసరం నుండి ఆమె యొకక ఋతుచకరం ఏడు నుండి పది రోజులు వాయిదా పడేది. ఈ సమసయకు అలలోపతి చికితస తీసుకుంది కాని ఆమె సమసయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మల్టిపుల్ (అనేక సార్లు) స్ట్రోక్స్ , వినికిడి లోపం మరియు జ్ఞ్యాపక శక్తి క్షీణత 03535...USA

ఆశుపతరి నుండి డిసచారజ అయిన ఒక 89 సంవతసరాల వృదధుడను వైబరో చికితసా నిపుణులు వెళలి చూడటం జరిగింది. ఆ వృదధుడు తాను  బాధపడుతునన బలహీనత, వినికిడి లోపం మరియు జఞయాపక శకతి కషీణత వంటి సమసయలకు చికితసా నిపుణులను వైబరో చికితసను కోరటం జరిగింది. ఈ సమసయలకు రోగి ఏ విధమైన మందులను తీసుకోవటం జరిగింది. గత కొనని సంవతసరాలలో రోగికి  అనేక గుండెపోటలు మరియు అనేక సటరోకస (రకతక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపో థైరాయిడ్ 11576...India

2016 మారచ 12వ తేదీన ఒక 43 మహిళ హైపో థైరాయిడ సమసయతో బాధ పడుతూ పరాకటీషనరనుసంపరదించారు. ఆమె ఉండవలసిన సథాయికననా ఎకకువ బరువుగా ఉండడమేకాక వంటలో అసలు శకతి లేనటలు నిసతరాణంగా ఉననటలుగానూ ఆమె హృదయ సపందన, కొలెసటరాల (కొవవు)శాతం సాధారణ సథాయిలో ఉననపపటికీ ఆమెకు అలసిపోయినటలుగా, సోమరితనంగా, అవిశరాంతంగా అనిపించ సాగిందట. ఇంక ఆమెకు నిదర లేమి సమసయ తో పాటుగా ఆమెకు వాళళంతా చలలబడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపో థైరాయిడిజం, దీర్ఘకాలిక దగ్గు, మరియు అస్తమా 03542...UK

26 జూలై 2016, తేదీన 60 సంవతసరాల వయసుగల మహిళ తన ఆరోగయ సమసయల గురించి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. 40సంవతసరాల కరితం మొదలయిన అసతమా వయాధి ఆ తరువాత తగగిపోయినపపటికీ ఇటీవలే తిరిగి పరారంభమయయింది. పరిసథితి రానురానూ దిగజారుతూ గొంతులో గురకను అరికటటడానికి ఈమె రోజుకు రెండుసారలు ఇనహేలర లేదా నెబయులైజర ఉపయోగించ వలసిన పరిసథితి ఏరపడింది. గత కొనని నెలలుగా ఈమెకు దగగు కూడా వస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడ్ 11600...India

43 సంవతసరాల మహిళకు ఏడు సంవతసరాల కరితం హైపో థైరాయిడ ఏరపడినటలుగా నిరధారణ చేయబడింది. ఆమెకు థైరాకసిన రోజుకు 100 mg సూచించబడింది.  ఒక సంవతసరం తరవాత ఆమెకు దురద, చరమం పొడిబారటం, తలపోటు ఏరపడడాయి. మామూలుగా డాకటర కి చూపించుకోవడంలో భాగంగా మారచ 2018 పరీకష చేయించగా టి ఎస హెచ విలువ 7.82 ఉననది (మామూలుగా ఇది 0. 13 నుండి  6.33 వరకు ఉండాలి). పేషంటు పరాకటీషనర వదదకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడ్ 11594...India

20 సంవతసరాల యువతికి  మూడు నెలల కరితం కళళ కింద చీకటి వలయాలు ఏరపడడాయి. గత రెండు నెలలలో  బరువు 51 కేజీలకు పెరిగింది. పరతిరోజు జవరం వచచినటలుగా ఉండడమే కాక జుటటు రాలడం కూడా ఎకకువగానే ఉంది. 2018 మే 28వ తేదీన థైరాయిడ టెసట చేయించుకోవలసిందిగా అభయాసకుడు సూచించారు. రెండు రోజుల తరవాత ఆమె తన వైదయ నివేదిక తో వచచింది సీరం టి.ఎస.హెచ 12.5 ఎమ.ఐ. యు/ఎల . ఉంది. ఇది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Saving a Diabetic’s Foot from Amputation 02640...India

A 54-year old man who had been suffering from diabetes for many years had undergone amputation of all five toes of his right foot. He was hospitalized with the possibility of having his right foot and fore leg up to the knee amputated. A Vibrionics practitioner gave him the following combos in the hope that this could be prevented:

#1. NM20 Injury + NM25...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypothyroidism 00600J...India

A man, aged 27, came to see the practitioner because he had been suffering from hypothyroidism since childhood. His symptoms were that he appeared lazy though, in fact, he was just lacking in energy. He was losing a lot of hair, his face was swollen, he was chronically anemic and he suffered from lack of sleep due to nightmares. Intermittent allopathic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes Mellitus Type 2 02786...Russia

The patient is a 58-year old woman who had diabetes type 2 for 9 years. She was an emotional overweight woman in a bad state of health with a lot of stress and no energy. She was being treated allopathically for diabetes with Byetta and Glucovance. Her blood sugar level was 10 units whereas the normal value is 5.5 units.
She was given:
#1) CC12.1 Adult tonic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypothyroid 02799...UK

When this practitioner was in Sierra Leone, a woman doctor who came with the allopathic team from UK, saw her give Vibrionics treatment to people there. On her return, the doctor contacted the practitioner to ask if Vibrionics could help her under-active thyroid. She had a hypothyroid for 5 years and since then she had been taking 50 mg of thyroxin daily. As...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes 02640...India

A medical doctor, aged 67 years, working for an ESIS hospital was advised to undergo cataract surgery. But his blood sugar levels were not within the acceptable limits in spite of the fact he was on insulin for a long time. Since the operation was urgently required, he came for help and was put on the following vibro combination.

CC6.3 Diabetes…BD

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes with High BP 01423J...India

A 49 year old male patient was diagnosed with diabetes a year before he saw the practitioner. He also had high blood pressure and high cholesterol. He was given:

CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS.

On a regular self-monitoring over a period of a few weeks, there was no change. However, what did come to light was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes 03566...USA

In the year 2012, this 26-year-old female suddenly felt extreme fatigue, frequent urination, and tingling sensation in her fingers and toes. Her physician immediately ordered a blood test and diagnosed this as diabetes with HbA1c* level at 7.5. This appeared to be hereditary as her father and grandfather were both diabetic. Also, she had a very unhealthy...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Thyroid 01644 ...USA

 

A 58-year-old woman was getting ready to have thyroid surgery out of town when she called her practitioner on the way to the hospital. The practitioner started broadcasting with the Potentiser: NM20 Injury...transmitting continuously 

while the patient was out of town and approximately 2 to 3 days after she got home. She needed no  pain...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Goitre 02802 ...UK

A 42 year old lady from UK, who had developed a large smooth goitre around her neck for over 3 months, was awaiting an operation, which she did not want. She was seen on 09/07/10 and was given just one bottle containing: 

CC2.3 Tumours & Growths + CC6.1 Hyperthyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC15.1 Mental & Emotional...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Alopecia 01044 ...New Zealand

I met my 56-year-old neighbour in the street and we started going for walks together. She always wore a hat during our walks. Once when she had coryza I gave her CC19.2 and she got better. This led to her telling me that she had lost all her hair from her scalp about 10 years ago; she had many investigations  done  and was  told  it...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

High Blood Pressure, Diabetes, Tobacco & Alcohol Addiction 02779 ...Japan

 

On 12th September 2010, a 75-year-old mother and 45-year-old son came to see the practitioner because they were suffering from the same symptoms of high blood pressure, diabetes, tobacco and alcohol addiction as diagnosed at a nearby hospital. The mother had enjoyed for over 20 years smoking more than 24 cigarettes a day and drinking more...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypertension and Diabetes 10679...India

A 52 year old male from Karnataka, was suffering from hypertension and diabetes. He was under treatment  for  both  these  problems  with  allopathic  medicines.  The  patient approached the practitioner in July 2013, after he suffered from Bell’s palsy paralysis of one whole side of the face. The...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes with High Blood Pressure 12051...India

A 70-year-old lady was diagnosed with diabetes about a year ago. She also had high BP of 160/100. In the same month she was detected with diabetes, she was given this combo: 

CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Two months later, when she tested herself  she  had...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypothyroidism 02090...India

A 10 year old girl weighed 26 kg, saw the practitioner, who after observing her symptoms advised her to check her TSH for hypothyroid. On February 2013, her lab reports showed her TSH as 42.19. On March 2013, the following combo was given: CC6.2 Hypothyroid…QDS for two months. 

After 6 months her TSH level came down to 2.93 (normal range)....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Back Pain with Swollen Knees and Hypothyroid 11990...India

When a 63-year female patient, came to the camp arranged by the Samiti, she was suffering from back pain, swelling on both knees and hypothyroidism. She could not walk properly for five years, and took many allopathic and ayurvedic treatments. But the relief was only at the time of medication. She had no permanent relief and also hadn’t...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hashimoto's Thyroiditis, Uterine Cysts, Coeliac Disease, Slipped Disc 00915...Greece

A 45-year-old woman suffering from Hashimoto’s Thyroiditis and excessive stress approached the practitioner. She had multiple problems, namely cysts in her uterus, celiac disease-like symptoms and slipped disc. She was very overweight and had a lot of pain in her foot. So the practitioner talked with her a lot in order to help her to decide to lose...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypothyroidism 11623...India

A 39-year-old woman diagnosed with borderline hypothyroidism in May 2020 was advised to get it re-checked after three months but she ignored it. Over the next six months, she gained 10 kilos, developed overeating habit and suffered from a plethora of symptoms such as body chills, muscle cramps, numbness, sleeplessness, mood swings, fatigue and hair loss. Her...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypothyroidism 02494 ...Italy

A 31-year-old woman was diagnosed with hypothyroidism 10 years ago. She had a swollen neck and had gained a lot of weight. She had been taking allopathic medicine but it did not help. On 10 Nov 2003, she sought vibrionics treatment and was given:

SR258 Kali Phos + SR379 Coffea Cruda + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism…TDS 

On 20 Nov,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hypothyroidism 11594...India

A 33-year-old woman was experiencing muscle cramps, mood swings, and fatigue for the past two months, since July 2020. During this period she had gained 4 kg (8.8 lb) in weight. Her doctor ordered a thyroid test which revealed an abnormally high level* of TSH, >100 µIU/ml. Fearing potential side effects of allopathic medicines which she decided not...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes, sciatica pain, sleeplessness 03599 & 02726...USA

A 75-year-old female 4’10” in height and 52 kg in weight had, high fasting blood sugar FBS (260 mg/dL fasting, normal being 90 to 130) in spite of taking three different tablets and 3 units of insulin daily, for more than a decade; sciatica and back pain with only 50% improvement on taking homoeopathic treatment for 4 years and also sleeplessness,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి