Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
జీర్ణ వ్యవస్థ

మలబద్దకం, అజీర్ణం & ఈతకల్లు (కాoడిడా) 11966...India

ఆగషటు15, 2014న, 2½ సం.ల వయసునన ఒక బాలుడు గత 1½ సం.లుగా దీరఘకాలిక మలబదధకం, అజీరతితో బాధపడుతూ చికితసకోసం తీసుకురాబడడాడు. అతను కడుపునొపపితో దాదాపు పరతిరాతరి మధయలో నిదరలేసతూ ఏడుసతుననాడు. తలలిదండరులు అలోపతి వైదయానని2సారలు పరయతనించారు. కాని బాధ తగగలేదు. అతనికి  200 ml నీరు (పరతి కాంబో ఒక డరాప) లో చేసిన మందుకాంబో ఇచచితిమి:
#1. CC4.1 Digestion...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రయాణపు నలతలు, నీళ్ళ విరోచనలు, వాంతులు 11965...India

పరాకటీషనర వయాఖయ: నా వైబరియోనికస సాధన తొలిదశలో, కేరళనుండి ఏడుగురు అతిథులు ఏపరిల18, 2014న ఢిలలీ చూచుటకై వచచినపుడు, నేను తొలి అదభుతానని అనుభవించాను. పలుచోటల తిరుగుతూ, బయట తిండి తిని, నీరు తరాగడం వలన వారందరి కడుపులు పాడయి, వాంతులు, నీరసంతో జబబుపడిరి. నేను వెంటనే నీటిలో కరింది మిశరమం సిదధం చేసాను:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్షీణించిన లివర్ 02494...Italy

57 సంవతసరాల వయసు గల ఒక మహిళ లివరు కషీణించి సరిగా పనిచేయక పోవడంతో అభయాస కుని వదదకు సహాయం కోసం వచచారు. ఆమె అలసరుతో, రకతహీనతతో మంచానికి పరిమితమై లివర మారపిడి కోసం ఎదురుచూసతూ ఉననారు. ఆమెకు కరింద రెమిడీలు ఇవవబడినవి:  

#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లోమములో వచ్చిన వ్యాధి (పాంక్రియా టైటిస్) 02494...Italy

కలోమపు వయాధితో హాసపిటలలో  చేరిన ఒక మహిళ కు సహాయం చేయడానికి, పరాకటీషనర ను వెంటనే వచచి కలవమని కబురు పంపించారు. ఆమె అలోపతి మందులకు ఏమీ పరతిసపందించక పోవడంతో డాకటరస ఆమె మీద చాలా జాలి చూపించారు. పరాకటీషనర సాయిరాం పోటేంటైజర తో కరింది రెమిడి బరాడకాసటింగ చేసి ఇచచారు:

NM36 War + OM1 Blood + OM17 Liver-Gallbladder + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భయము & మలబద్ధకం 02854...UK

గత రెండు సంవతసరాలుగా మలబదధకంతో బాధపడుతునన తన మూడు సంవతసరాల వయససు గల కుమారుడిని ఒక తలలి అభయాసకుని వదదకు తీసుకొని వచచింది. అతను భయం వలల తన తండరితో సహా పరజలందరినుండీ దూరంగా ఉంటుననాడు. పరతయేకించి అతను టాయిలెట మరియు మల విసరజనకు వెళలడానికి చాలా భయపడుతుననాడు. అభయాసకుడు బాబుతో మాటలాడినపపుడు అతను చాలా భయపడుతూ తలలికి అతుకకుపోయి ఉననాడు. అతనికి ఆకలి కూడా చాలా తకకువగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాస్పిటల్ వైరస్, దీర్ఘకాలిక ఆహారము మరియు రబ్బరు అలర్జీలు 02802...UK

25 సంవతసరాల వయససు గల దంత వైదయుడు తను పనిచేసతునన ఆసుపతరిలో వైరస దాడికి గురై దానిని నయం చేసుకోనందువలన అభయాసకుని సంపరదించాడు. దీనివలన భారీగా విరోచనాలు మరియు అలసట తలలో భారము ఏరరపడడాయి. అతనికి గింజలు మరియు శనగలు తింటే అలెరజీ వసతుంది. దీనికి అదనంగా తను పనిలో భాగంగా చేతికి వేసుకొనే రబబరు తొడుగులు అతని చేతుల దురదకు కారణం అయయాయి. అభయాసకుడు కరింది రెమిడీ అతనికి పోసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలంగా ఉన్న మలబద్ధకం 02802...UK

ఒక తలలి మూడు సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక మలబదధకం మరియు పునరావృత మూతర ఇనఫెకషన తో బాధపడుతునన తన తొమమిది సంవతసరాల కుమారతెను అభయాసకుని వదదకు తీసుకువచచారు. ఆమెకు మోవికల లాకసెటివ మందు తీసుకోకపోతే విరోచనం కాదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండె భాగాలలో లోపం (ASD) మరియు క్రోన్స్ వ్యాధి 02817...India

తొమమిది సంవతసరాల వయససు గల అబబాయికి ASD (ఏటరియల సెపటల డిఫెకట) మరియు కరోనస వయాధి ఉననటలు నిరధారణ అయయింది. అతను చాలా బలహీనంగా ఉననందున శసతరచికితస నిరాకరించబడినది. ఈ కుటుంబం చాలా పేదది కావడాన అలోపతి మందుల ఖరచును తలలిదండరులు భరించలేకపోయారు. మోకాళళ నొపపి కోసం విజయవంతంగా చికితస పొందిన రోగి యొకక సిఫారసు మేరకు వారు అభయాసకుని కలవడానికి వచచారు. బాలునికి కరింది రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రిమెచ్యూర్(అపరిపక్వజననపు) శిశువు లో కామెర్లు మరియు ఇన్ఫెక్షన్ 02870...USA

ఒక తండరి నెలలు నిండకుండా ముందుగా పుటటిన ఆడ శిశువు ఇంకయుబేటర లో ఉననపపటికీ సహాయం అభయరథించాడు. పాప  కామెరలు, జవరం, జలుబు మరియు దగగు  వయాధులతో ఉంది. ఆసుపతరిలో వైదయులు శిశువుకు వివిద రకాల యాంటీబయాటిక మందులను ఇచచారు కానీ ఆమె ఆరోగయం మెరుగుపడలేదు,వైదయులు ఇంతకంటే ఏమీ చేయలేమని  చెపపారు. అభయాసకుడు సాయిరామ హీలింగ పోటెన టైజర దవారా కరింది కాంబోను బరాడ కాసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జీవిత కాలం మలబద్దకం 02859...India

ఒక 80 ఏళల వయకతి  కొంచెం వణుకుతూ అభయాసకుని వదదకు వచచి తనకు ఎనని రకాల చికితసలు తీసుకుననపపటకీ తనకి  జీవితకాలముగా ఉనన  మలబదధకానికి  ఒక పరిషకారం కోసం అభయరధించారు.

అతనికి కరింది రెమెడీ ఇవవబడినది:
CC4.4 Constipation…TDS

  అతనికి వెంటనే మలబదధకం నుండి విముకతి కలిగింది. అతను చాలా కాలం కరితం మాదిరిగా ఎకకువ శకతివంతంగా మరియు సంతోషముగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గింజలకు అలెర్జీ మరియు తీవ్రమైన పొడి చర్మపు సమస్య 02802...UK

ఒక అంధ పాఠశాలలో నివసిసతునన 18 సంవతసరాల యువకుడు సెలవులలో ఇంటికి వచచాడు. అతనికి గింజలు తింటే పడదని ముఖయంగా బాదంపపపు ఎలరజీ ఉండడం వలన అది తింటే కడుపు నొపపి, వాంతులు వసతాయని అతని తలలి అభయాసకుడిని పిలిపించి చెపపారు. ఆ అబబాయి పరతీరోజూ కరీమ తపపకుండా ఉపయోగించాలసిన అవసరం కలిగినటువంటి పొడి చరమం కలిగి ఉననాడు. అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ పోసటు దవారా పంపబడింది:   

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమ్ల ఉధృతి, (Hyperacidity) & జలుబు 10001...India

జూన 2013లో, 18 సంవతసరాల వయసునన మగ రోగి, తీవరమైన చరమరోగం (atopic dermatitis),  జీరణకోశ ఆమలాల ఉధృతులతో (hyperacidity) వచచాడు. 5 సంవతసరాల వయసు నుంచి అతనికి ఈ రెండు రుగమతలూ ఉననాయి. నలల మచచలు, సెగగడడలు మొతతం శరీరెంతో పాటు పరధానంగా చేతులూ, పాదాలమీద కనుపిసతుననాయి. పుళళకు దురద ఉంది. ఈ దురద రాతరిపూట తీవరమై నిదర లేని సథితి వచచింది. సాయి వైబరియానికస వలల అధిక రక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లివరు వ్యాది, నులిపురుగులు మరియు విరేచనాలతో బాధపడే పిల్లి 02494...Italy

పరాకటీషనర తన మితరుడికి చెందిన ఉమ అనే 5 నెలల పిలలికూనకు చికితస చేయడానికి వెళళారు. దీనికి తీవరమైన నులిపురుగులు, రకతము, శలేషమముతో కూడిన విరేచనాలు మరియు పరేగుల ఇనఫెకషన కూడా ఉంది. వెటరనరి డాకటరు దీనికి లివర సమసయ ఉందని చెపపి ఎననోరకాల అలోపతిక మందులు ఇచచారు కానీ దాని ఆరోగయం మెరుగవలేదు. దీనికి నీరసంతోపాటు ఆకలి కూడా లేదు. కరింది కోమమబో దానికి ఇవవబడింది:

జవరానికి:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలబద్ధకం 02896...UK

25 సంవతసరముల యువతి తీవరమైన మలబదదకంతో బాధపడుతూ ఉంది. దీనికి కారణం తను సహజంగా రోజూ తినే కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తీసుకోవడం మాని, ఒక వారం రోజులుగా తనకు అలవాటు లేని వేయిoచిన ఆహార పదారధాలు, గలుటేన ఎకకువగా ఉండే పదారధాలు తిననారు. పరాకటీషినర ను కలిసే సమయానికి గత రెండు రోజులుగా ఆమెకు మల విసరజన కాకపోవడంతో, కడుపులో నొపపితో ఎంతో అసౌకరయంగా ఉండేది. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిల్లుపడిన ఆంత్రం (ఎపెండిక్స్) 02733...India

ఒక 16 ఏళళ యువకుడు, గత మూడు నెలలుగా తన ఉదరం కుడి భాగంలో నిరంతరమైన నొపపి మరియు గయాస ఏరపడడం సమసయతో భాధపడేవాడు. ఒక అలటరాసౌండ పరీకషలో ఈ రోగి యొకక ఆంతరం తీవరంగా వాచిందని మరియు చిలలుపడియుందని తెలిసింది. ఉదర కుడి భాగంలో ఒక గడడ ఉందని కూడా తెలిసింది. డాకటర వెంటనే ఆపెరేషణ చేయాలని చెపపారు కాని ఆరధిక సమసయల కారణంగా తలలి తండరులు ఆపరేషన చేయించడానికి నిరాకరించి ఒక వైబరియానికస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిత్తాశయంలో రాళ్ళు 02804...India

55 సంవతసరాల వయససు గల ఒక పురుష పేషెంటు పొతతికడుపులో నొపపితో బాధపడుతుననాడు. అతని వైదయుని సలహా మేరకు ఉదరము సోనోగరఫీ తీయబడింది. దానిలో పితతాశయం యొకక వంపు వదద రాళలు ఏరపడిన కారణంగా మందమైన గోడతో విసతరించి ఉనన పితతాశయానని రిపోరటు చూపించింది. ఆ రాళలను తొలగించడానికి శసతరచికితస అవసరమని వైదయుడు సలహా ఇచచారు. ఆపరేషన నివారించడానికి సాయి వైబరియానికస తనకు సహాయపడుతుందని అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖం మీద దద్దుర్లు 02802...UK

47సంవతసరాల మహిళ ఒక సంవతసరం నుండి ముఖం మీద దదదురలతో బాధపడుతుననారు. ఇది రోసేసియా అని నిరధారించబడింది. ఇది ముఖంపై వచచే దీరఘకాలిక వయాధి. ఈ దదదురలు ఎరుపు నేపథయంలో కనిపిసతాయి. ఈ కేసు విషయంలో రోగి గడడం చుటటూ ఇవి ఏరపడడాయి. అనేక రకాల యాంటీ బయోటికస ఇవవబడడాయి కానీ మెరుగుదల లేదు. ఆమె ఆరు నెలల పాటు మూలికా వైదయుని చేత చికితస కూడా చేయించుకుంటూ  నియమితమైన ఆహారాలే (పథయం)...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటుతో మదుమేహము మరియు అధిక కొలెస్ట్రాల్ 02859...India

రకతపోటు  మరియు అధిక కొలెసటరాల కలిగిఉననారు. అతనికి ఈకరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:
#1.  CC6.3 Diabetes…BD
#2.  CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis…BD

సవీయ పరయవేకషణలో రకతంలో చకకెర సథాయి లో పెదదగా మెరుగుదల కనిపించలేదు. మరికొనని పరీకషల నిరవహణ దవారా  రోగి యొకక కాలేయం కూడా బాగా పనిచేయడం లేదని నిరధారించారు. అందువలల CC4.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్లడ్ నోసోడ్ ద్వారా నయమైన బహుళ వ్యాధులు 02836...India

64 సంవతసరాల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా తీవరమైన మోకాలినొపపి తో బాధపడుతూ ఉననారు. దీనితో పాటు వీరికి  ఉబకాయం, మలబదదకం, నిదరలేమి, ఆందోళన, వతతిడి ఇలా అనేక సమసయలు కూడా ఉననాయి. వీరు నిరవరతించే ఏ వయాపారములో నూ సథిరంగా నిలవలేకపోయారు. మరో సమసయ ఏమిటంటే  గత 7 సంవతసరాలుగా, రెండు కాళళ మడమల పైన జనయుపరమైన ఎకజిమా వయాధితో వీరు బాధపడుతుననారు. 2011 నవంబర 30 వ తేదీన 200C....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Stomach tumour 11973...India

In March 2014, a 50-year-old woman was diagnosed with a benign tumour on the left side of her stomach. She was given allopathic medication to try for 5 days. When it had no effect, she was referred to a surgeon at a district hospital, who retested her and informed her that an operation would be necessary. The procedure was scheduled for 24 April 2014.

The...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

SMJ pain, Hay fever, Vertigo and Constipation 02894...UK

A 41-year-old female patient complained of lower back pain, hay fever and constipation, among other problems. For two years, she had been getting pain, numbness and pins-and-needles sensation in her lower back and legs, also neck and shoulder pain, dizziness, disturbed sleep, hay fever with heavy sneezing, and severe constipation with hard, bloody stools from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ulcerative Colitis, Blood Clots in Lungs, Panic Attacks 02799...UK

In September 2014, a male patient aged 71 presented with severe ulcerative colitis (24 years’ duration), panic attacks (1 year), and blood clots in the lungs (3 months).

In 1992 the patient had been diagnosed with ulcerative colitis, an inflammatory bowel disease. He was initially treated with immuno-suppressive drugs to control flare ups causing acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో స్ట్రోక్ మరియు ప్రేగు సంక్రమణ 00829...Australia

2014 జూన లో ఒక సోమవారం ఉదయం అభయాసకుడు తన కుకక దీదీ విషయంలో ఏదో మారపు జరిగిందని గమనించారు. అది కొదదిగా వాంతి చేసుకుంది మరియు నడవలేక పోతోంది. పశు వైదయుని వదదకు తీసుకువెళలారు. దీదీకి  సటరోక వచచిందని బహుశా వృదధాపయం కారణంగా ( దీదీ వయససు 15 సంవతసరాలు) ఇలా జరిగి ఉండవచచని తెలిపారు. దీదీకి జీరణవయవసథకు సంబంధించిన ఇనఫెకషన కూడా ఉందని ఇది ఇనఫెకషన సోకిన మరొక దాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లుకేమియా ఎముకల మజ్జ మార్పిడి ఆపరేషన్ 12051...India

2013సెపటెంబర 19వ తేదీన రకతకయానసరతో బాధపడుతునన4 సంవతసరాల పాపను వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. రెండు సంవతసరముల కరితం నుoడి ఈ వయాధితో బాధపడుతూ బెంగుళూరులోని ఒక హాసపిటల లో కీమోతెరపి పూరతిచేసుకుననపపటికీ ఇంటికి వచచిన 4 నెలల తరవాత వయాధి మరల పరారంభమయయింది. ఆమెకు ఎముకల మజజను మారచవలసి ఉందని చెపపడంతో ఆమె వైదయం తీసుకునన హాసపిటలలో మజజ ఇచచే దాత దొరకక బెంగుళూరు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంగారుతో తల్లిని వదలని బాలుడు 00534...UK

7 ఏళల రోగగరసతుడైన బాలుడు కంగారుతో, తలలిని కషణమైనా విడిచిపెటటడు. పాఠశాల గేటువదదకూడా తలలిచేతిని వదలడు. అతను ఎకకడుననా అమమ అతని వెనుక వుండాలసిందే. అతను పాఠశాలకు వెళళేముందు అతిగా తినడంతో, బడికి వెళళేముందు అనారోగయం పాలవుతాడు. అతను మలదవారం చుటటూ చికాగగా వుండి బాధపడుతుననాడు. అభయాసకుడు అతనికి ఇచచినది:

NM35 Worms + SR424 Chicory made in water...5 ml TDS

2 రోజులలో మారపు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

IBS & Itchy Rectum 02799...UK

The practitioner writes: On 26 March 2014 a gentleman of 73 years of age came to see me. He had been suffering with IBS for the past 18 months and an itchy rectum for 6 months. The doctor had given him steroids.  When he took them, he got better but when he stopped, his condition worsened. The rectal itch was very uncomfortable but he had passed no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కడుపులో పుండ్లు (Gastritis) 02897...UK

పరాకటీషనర ఈ విధంగా వరాసతుననారు. 79 సంవతసరాల వయసుగల మహిళ జవరము, వికారం, మంటగా ఉండే నాలుక, కడుపు నొపపి, కడుపులో మంటతో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. వికారం వలన ఆమె తినేది చాలా తకకువ అందులోనూ మసాలా తో కూడినవి, వేడి పదారదాలు తినే పరిసథితే లేదు. ఏ ఆహారము ఐనా రుచి అదోరకంగా ఉంటోంది, కనీసం సవీట ను చినన ముకక నోటలో పెటటుకుననా చేదుగా అనిపిసతోంది. పేషంటుకు పై వయాధులతో పాటు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సర్వత్రా వ్యాపించిన రొమ్ము క్యాన్సర్ 10014...India

2009 సంవతసరం జూలై నెలలో  ఒక సాయి భకతురాలి దవారా  61 సంవతసరాల మహిళ పూరతిగా విసతరించిన రొమము కయానసర తో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఈ కయానసర ఆమె కుడి రొమము భాగంలో పరారంభమై చాతీ భాగమంతా వయాపించడం తో పాటు ఉదరకోశ పటలమునకు కూడా వయాపించింది. ఇంతేకాక ఇది ఆమె కలోమ గరంధి లో ఒక కణితిని, ఇంకా ఆమె పితతాశయము, మరియు ఇతర జీరణ కోశ భాగాలకు అలాగే ఇతర ముఖయమైన భాగాలకు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఫుడ్ పాయసనింగ్ , IBS సమస్య 11968...India

ఒక 60 ఏళళ మహిళకు ఒక ఫంకషనలో ఆహారం తీసుకునన అనంతరం తీవర ఫుడ పాయిసనింగ లకషణాలు మొదలయయాయి. ఆమె దాదాపు పదేళళ నుండి  ఇరిటబుల బవల సిండరోం నుండి భాద పడుతోంది. ఆమె అభయాసకుడిని సంపరదించిన సమయంలో ఒక చుకక నీరుకూడా తాగలేన పరిసథితిలో ఉంది.

అభయాసకుడు వెంటనే నీటిలో ఈ కరింద వరాసిన మందులని ఇచచారు:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పసి బిడ్డలో కామెర్లు 02817...India

ఒక kg బరువు కూడా లేన ఒక శిశువుకు పుటటిన కొదది గంటలలో కామెరలు వయాధి సోకినటలు వైదయులు చెపపారు. ఇంకయుబేటర లో పెటటబడిన ఆ శిశువుకు తలలి పాలు పిండి ఇవవబడింది. వైదయులు ఆ శిశువు బరతకడం అసాధయమని చెపపారు. ఆ శిశువుయొకక అమమమమగారు వెంటనే ధరమకషేతరలో ఒక అభయాసకుడిని కలిసి ఈ కరింద వరాసిన మందులని బిడడకివవడం కోసం తీసుకు వెళళింది

CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలభాద్దకము మరియు గ్రహణ శక్తిలో బలహీనత 02779...Japan

ఒక 85 ఏళల మహిళ గత రెండుననర సంవతసరాలుగా మలభాదదకము మరియు మెదడులో సటరోక(ఆఘాతం) పరభావం వలల బాధపడుతూ ఉండేది. ఈ రోగ చికితసకై వైదయుడు తనకు ఇచచిన మందులు వలల గొంతులో నొపపి మరియు గుండెలో మంటా కలిగాయి. ఈమెకు నడవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. అకటోబేర 22వ తేదిన ఈమె కుమారతె వైబరియోనికస అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ రోగికి ఈ కింద రాయబడిన రేమడీలు (మందులు) ఇవవబడినాయి:
CC4.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలభాద్దకము,తొడలు,కాళ్ళల్లో ఉబ్బు వ్యాధి (ఇడీమా) 02779...Japan

ఒక 45 ఏళళ మహిళ విపరీతమైన మలభాదదకము చాలా నెలలు గా బాదపడుతుననది. దీనితోపాటు తొడలు, కాళళలో ఉబబువయాది సమసయ కలగడంతో తను మటం వేసుకుని నేలమీద కూరచోలేకపోయేది. 2011 జూలై 23వ తేదిన ఈమె అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఈమెకు ఇవవబడినాయి.

CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic  + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండాల వైఫల్యం 00971...Japan

ఒక 64 ఏళళ మహిళ తన మూతరపిండాలలో వైఫలయం కలిగే సంభావన ఉందని ఒక వైదయుడు దవారా తెలుసుకోవడంతో 2014 ఆగషటు 24వ తేదిన అభయాసకుడిని సంపరదించింది. రకత పరిశోదనలో తన కరియాటినిన సథాయి చాలా అధికంగా ఉందని తనకు డయాలిసిస పరకరియ తపపకుండా చెయయాలని తెలిసింది. ఈమెకు డయాలిసిస చేయించుకోవడం ఇషటం లేదు. ఈమె ఎకకువుగా తీసుకునే మాంసాహారం మరియు ఉపపుని  తగగించమని అభయాసకుడు సలహా ఇచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పానిక్ డిసార్డర్ (దిగులు), తరచుగా మూత్రవిసర్జన 02754...Japan

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసారు: నా సనేహితుడు కుమారతైన ఒక 30 ఏళళ మహిళ తను హై సకూలలో ఉండగా తనని శౌచాలాయానని వాడే అనుమతి ఇచచేవారుకాదు.దీనివలన మరియు ఇతర కారణాలు వలన  ఈమె మనసులో బెదురు కలిగి సకూలకి వెళళడం మానేసింది.తన కుటుంభ సభయలుతో కూడా  మాటలాడేది కాదు. తరవాత తనకి పానిక డిసారడర (దిగులు,అతయంత భయం) సమసయ కలిగింది.ఈ మహిళతో నేరుగా మాటలాడే ముందుగా నేను ఈమెకు ఫోన చేసి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అజీర్ణం, క్లమిడియా, రుతువిరతి మరియు నోటిలో బొబ్బలు 11572...India

2015 ఏపరిల 29న ఒక 49 ఏళళ మహిళ గత మూడు సంవతసరాలుగా భాదపడుతునన అనేక రోగ సమసయలతో, అభయాసకురాలని సంపరదించింది. ఈమెకునన సమసయలు: అజీరణం, కడుపు ఉబబరం, ఆహార ఎలేరజీలు,  కలమిడియా మరియు రుతువిరతి కారణంగా వజిన పొడిగా ఉండడం, శరీరంలో హటారతుగా పెరిగే ఉషణం మరియు కునగుపాటు.

ఈమెకు ఆహారం తీసుకునన వెంటనే నోటిలో బొబబలు వచచేవి. ఆహారంలో ఉపపుని తపప వేరే ఏ పదారథానని చేరచిన ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్లు (పార్శ్వం నొప్పి), అధిక రక్తపోటు, హెమరాయిడ్లు(మూలవ్యాధి/పయిల్స్) 11573...India

2015 మే లో ఒక 73 ఏళళ వృదధుడు, ఆయనకు దీరఘ కాలంగా ఉనన మైగరేన తలనొపపి సమసయ నివారణ కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటు యొకక ఇతర కుటుంభ సభులకు కూడా ఈ సమసయ ఉందని చెపపారు. పేషంటు తన రోగ చరితర వివరాలను పూరతిగా ఇవవడానికి నిరాకరించారు. ఈ పేషంటు చాలా చురుకుగా ఉననారుగాని, ఆయన కుటుంభంలో కొనని సమసయలను ఎదురకొంటుననటలు చెపపారు. ఇయనకు ఈ మందులను ఇచచారు:
#1. CC11.4 Migraines...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గజ్జల్లో హెర్నియా (ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా) 02899...UK

63 సం.ల. పురుషునికి 29 జూన 2015న గజజలలో పుటటిన వరిబీజం వుననదని డాకటరస నిరధారించినారు. ఆ ముందురోజు  అతను కురచీలో కూరచొని, పూజచేసతుండగా, గజజలవదద నొపపి వచచినది. ఈనొపపికి ఎటువంటి ముందు సూచనలు లేవు. మళళీసారి, అతను వైదయ పరీకషకి వెళళగా, పరిసథితి చాలా బాధాకరమైనదిగా మారింది. వైదయుడు ఉబబిన పరేగును రెండుసారలు దానిసథానంలోకి తరోసినాడు. లాభంలేక వైదయుడు శసతరచికితస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక పొత్తి కడుపునొప్పి & మలబద్ధకం 03523...UK

8 సం.ల. పాప గత 3 సం.లు. గా  పొతతి కడుపులో నొపపితో బాధపడుతుననది. ఆ నొపపి పగటి వేళలో కాసత తకకువగా, రాతరి వేళలో హెచచుగా వుంటుంది. నొపపి తీవరతనుబటటి కొననిరాతరులు ఆమె నేలపై బాధతో దొరలుతుండేది. ఆసుపతరిలో పరీకషలు అననీ చేయించినను, వైదయులు కారణానని గురతించలేకపోయారు. గత 11 నెలలుగా ఆమె మలబదధకంతో కూడా బాధపడుచూ, దీని కోసం అలోపతి మందు తీసుకుంటుననది. 24 మారచి 2015 న...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రెటీనైటీస్ పిగ్మెంటోసా, భయతీవ్రత (Panic attacks), అజీర్ణం 02802...UK

ఫిబరవరి 1, 2015న 65 ఏళల వయకతి , జనయుపరంగా వచచిన కంటివయాధి రెటీనైటీస పిగమెంటోసా (RP) చికితసకై వచచారు. అతను 15వ సం.నుండి చటటపరంగా అంధుడిగా పరిగణించ బడేవాడు. కాలకరమంగా అతని దృషటి కషీణించింది. ఇపపుడు అతను నలుపు, బూడిద రంగులని లీలమాతరంగా చూడగలరుకానీ మిగతా రంగులేవీ చూడలేరు. అతను గయాస, అధిక కొలెసటరాల (6.2 mmol / L) వీపునొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను కోపంతో, నిరాశగా వున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛలు, క్రమ రహితమైన బహిష్టులు, మలబద్ధకం 11310...India

16 సెపటెంబరు 2013 న మూరఛచికితస కోసం 13 ఏళల అమమాయి వైబరో అభయాసకుని వదదకు తీసుకొనిరాబడినది. ఆమె 8 సం.ల. వయససులో వుండగా, 10' అడుగుల ఎతతైన పైకపపునుండి పడిపోయిన 6నెలల తరవాత మూరఛలు పరారంభమైనవి. ఆమెకు నెలకోసారి మూరఛరావడం  మామూలైపోయింది. ఆమె చికితస కోసం వచచిన సమయానికి, పరతి 15 - 20 రోజులకు ఆమెకు మూరఛ వసతుననది, ఆమె తలనొపపి, వాంతి వసతుననటలు కడుపులో వికారంతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక గొంతు సంక్రమణ, అపానవాయువు 11177...India

45 సం.ల వయసునన అభయాసకుడు గత 2 సం.లుగా తనకునన దీరఘకాలిక గొంతు సంకరమణ, అపానవాయువు కోసం తనకు తానే చికితస చేయాలని నిరణయించుకుననారు. ఈ గొంతు సంకరమణ పరతి 2 - 3 నెలలకి వసతూ, చలలటినీరు, చలలని పానీయాలు తరాగటం దవారా ఇంకా ఎకకువవుతుననది. అతను ఎకకువ భాగం యాంటీబయాటికస పైనే ఆధారపడిన కారణంగా ఆరోగయానని మరింత పరభావితం చేసింది. 2 ఆగషటు 2010 న అభయాసకుడు కరింది రెమిడీ సిదధం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత గుండెలో చిన్న పోట్లు 02890...USA

వైబరియోనికస వైదయుని 74 ఏళల సోదరికి 2013 లో గుండెపోటు వచచి, గుండె-బైపాస శసతరచికితస జరిగింది. శసతరచికితస తరవాత, ఏరపడడ చినన రకతం గడడల కారణంగా టరానసిఎంట ఇషిమిక ఆటాకస(TIA) లేదా  చిననసటరోకస అనుభవించారు. దురదృషటవశాతతూ దీనివలన మింగడం/పొరబారడమునకు సంబంధించిన పరేరణను నియంతరించే మెదడులో భాగం పాడయినది. కనుక విశరాంతి సమయంలో కూడా ఆమె తినడం లేదా మాటలాడటం గొంతు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల పార్శ్వనొప్పి, అజీర్ణం, భయాందోళనలు, అవయవాల్లో నొప్పి 03507...UK

30 ఏళల మహిళ తన వివిధ ఆరోగయ సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె చాలా సం.ల.నుండి పారశవపు నొపపితో, ఆమలపరభావం వలల అజీరణవయాధి, తేలికపాటి తీవర భయాందోళనలతో 5సం.లకు పైగా బాధపడుతుననారు. గత 2 సం.లుగా, ఆమె కుడిపాదంలో పూరవం జరిగిన శసతరచికితస మూలంగా నొపపిమరియు రెండు మోచేతులలో నొపపి వసతోంది. ఆమె తాతకాలిక ఉపశమనం కోసం గతంలో నొపపిని తగగించే మాతరలు వాడినది కానీ పరసతుతం ఏ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

2వ రకం మధుమేహం, మెట్ఫోర్మిన్ వల్ల ఎలర్జీ 11567...India

15 మే 2015 న 52 ఏళల మహిళ 6నెలలకరితం నిరధారించిన మధుమేహం కోసం చికితస కోరుతూ, వైబరియోనికస అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఆమె నమూనా ఫలితాలు ఈ విధంగా ఉననాయి (ఆహారం తీసుకోకముందు బలడ షుగర : 190mg/dL, సాధారణం  70-110mg/dL; ఆహారం తీసుకునన తరువాత : 250mg/dL, సాధారణ సథాయి  70 - 150mg/dL). రోజువారీ (316mg / dL, సాధారణ 70-130mg / dL తో పోలచినపపుడు) యాదృచఛిక బలడ షుగర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల కడుపునొప్పి 10363...India

గత ఏడాదిగా 14 ఏళల బాలుడు కడుపునొపపితో బాధపడుతుననాడు. బాలయంనుండి బాలునికిగల పుపపొడి అలెరజీల దీరఘకాలిక పరభావమే ఆ కడుపునొపపని అతని డాకటర అభిపరాయం. కడుపునొపపి తీవరతవలల ఆ బాలుడు గంటలకొదదీ నేలమీద పొరలుతూ, పాఠశాలకు కూడా నెలల తరబడి హాజరు కాలేకపోయేవాడు. అతనికి సటెరాయిడస తోసహా అలలోపతి మందులతో చికితస చేయించినా, ఏమాతరం నొపపి తగగ లేదు. 2013 ఆగషటు15న ఇతరమందులననీ ఆపి, వైబ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముక్కుపై కణితి, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

83 సంవతసరాల వయకతి తన ముకకుకొనపై ఏరపడిన పెదదకణితి చికితసకోసం వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు వచచారు. ఆ కణితి నిరపాయమైనదైనా, దానిపై గత 5సం.లు.గా యితర గడడలు పెరుగుతుననవి. వైదయుడు అతనికి వివిధ అలలోపతీ మందులతో చికితస చేసినా  పరయోజనం కలగలేదు. నిజానికి యాంటిబయోటిక minocycline మందు దుషపరభావాలతో, కణితి అధవాననంగా తయారైంది. అతను తనముకకును తాకినపపుడలలా దురద, జిడడుతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలద్వారంవద్ద బాధాకరమైన పగులు (యానల్ ఫిషర్) 10355...India

గత 2నెలలుగా మలదవారం వదద చీలికతో బాధపడుతునన ఒక 75 ఏళల మహిళ జూలై 2015 లో చికితస పొందారు. మలవిసరజన సమయంలో ఆమెకు మంట పుడుతోంది. ఏవిధమైన మసాలా వసతువులు, కారపు వసతువులు తినలేకపోతుననారు. ఆమెకుకరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS

ఆమె ఇతర మందులను తీసుకోలేదు. ఒక నెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన ఆమ్లతత్వం (అసిడిటీ) 10355...India

2015 మే 15వ తేదీన,  వైబరియోనికస అభయాసకుడు, 52 ఏళల మహిళకు తీవర ఆమలతవానికి చికితస చేసారు. గతనెల రోజులుగా, రోగి అజీరణం, కడుపుబబరం, ఆకలి లేకపోవుట, అపానవాయువులతో బాధపడుతుననారు. ఆమె ఎంటాసీడ మాతరలు తీసుకుననపపటికీ బాధలలో మారపులేదు. రోగితో మాటలాడుతుననపపుడు, ఆమె తనజీవితంలో భాగమైన ఎవరివలననో తీవరంగా బాధపడుతుననటలు  అభయాసకుడుతెలిసుకొని ఈ కరింది రెమిడీ ఇచచారు:

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అండాశయములో గడ్డ 10940...India

16 ఏళళ అమమాయికి, అండాశయములో ఎడమవైపు కలిషటమైన కురుపు వుననదని, ఆగసటు 2015లో ఆమె గైనకాలజిసట నిరధారణ చేసారు. ఆమె గత 3నెలలుగా పొతతికడుపునొపపితో , ఒక పదదతిలో రాని నెలసరి బహిషటులతో బాధపడుతుననది. గతనెల నుండి అతిసారవయాధితో రోజుకు 6 - 7 సారలు నీళళ విరేచనాలతో బాధపడుతుననది. ఆమె వైబరో అభయాసకునితో తనకు ఆకలి బాగా తగగినటలు, తకకువ నీటిని తరాగుతుననటలు, తనకు చైనీస ఆహారం తినడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళముల వాపు (Bronchitis), దగ్గు, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

68 సం.ల భకతిగీతాలు పాడే అదభుతగాయని, దీరఘకాలిక బరోనకైటీస (bronchitis)కోసం చికితస కోరారు. ఆమెకు 3 సం.ల. కరితం కఫంతో కూడిన దగగు పరారంభమై, నెమమదిగా తీవరమైన బరోనకైటీస అభివృదధి చెందింది. తరువాత, బరోనకైటిస దాడులకు అలెరజీలు, అగరొతతులు, ఇతర బలమైన సువాసనలు దోహదపడడాయి. ఆమె శవాసకోసం ఇనహేలరలను వాడుతూ, తరచుగా యాంటీబయాటికస తీసుకొంటుననారు. ఆమె గత 20 సం.లు. గా భకతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన మలబద్ధకం 03526...USA

ఒక 15 ఏళల అమమాయి దాదాపు ఐదు సంవతసరాల నుండి తీవరమైన మలబదధకం సమసయతో బాధపడేది. దీని కారణంగా కడుపు నొపపి నుండి ఉపశమనం కొరకు ఆమె వైదయుడను సంపరదించడం జరిగింది. కానీ ఆమె తన కడుపు నొపపి మలబదధకం సమసయ వలన కలుగుతోందని తెలుసుకోలేకపోయింది. ఆమెకు హెలికోబాకటెర ఇనఫెకషన ఉందని అనుమానించి, వైదయుడు రోగికి ఆంటీబయాటికలను ఇచచారు. రోగి వైదయుడను తిరిగి సంపరదించిన సమయంలో వైదయుడు చేసిన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నీళ్ల విరోచనాలు 11570...India

కడుపులో నొపపి మరియు నీళల విరోచనాలతో మూడు రోజులుగా బాధపడుతునన ఒక 50 ఏళల వయకతి, 2015 మే 25 న వైబరో చికితస కోరుతూ చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. ఈ రోగి కొనని రోజులుగా ఒక పారకులో ఉనన కుళాయి నుండి నీరు తరాగుతుననటలుగా వైబరో చికితసా నిపుణులకు తెలపడంతో కరింది మందులను ఈ రోగికి ఇవవడం జరిగింది:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపర్ అసిడిటీ, అజీర్ణము, తలనొప్పి మరియు నిద్రలేమి సమస్య 02840...India

ఒక 28 ఏళల మహిళ, రెండు సంవతసరాలు పాటు, హైపర అసిడిటీ, అజీరణము, తలనొపపి మరియు నిదరలేమి సమసయలతో బాధపడేది. ఆమె అజీరణము సమసయకు యాంటాసిడ మాతరలను తీసుకుంటూ ఉండేది. ఈ మాతరల దవారా ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే కలిగేది. అందువలన రోగి వైబరియానికస చికితస తీసుకోవాలని నిరణయించుకుంది.

2013 జూన 24 న కరింది మందులను ఆమెకు ఇవవడం జరిగింది:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శిశువులో నిగూఢమైన నొప్పి 02921...Italy

2016 ఏపరిల 16వ తేదిన ఒక తలలి తన 8 సంవతసరాల పాపను పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచింది..ఆ పాప పొతతి కడుపులోను మరియు పరేగులలోనూ విపరీతమైన నొపపితో 3 నెలలు గా బాధపడుతూ ఉంది..కానీ ఆ నొపపి రాను రానూ తలకు, వీపు వైపు, భుజాలకూ కాళళకు చేతులకు వయాపించింది. ఆమె ఆ నొపపి భరించలేక పెదదలు తీసుకునే అధిక డోసుకు అలవాటుపడిపోయింది. కానీ ఆ బాధా నివారణలను వాడడంలో ఆమె పొందే ఉపశమనం కొదది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూలవ్యాధి, ఫీకల్ ఇంకంటినెన్స్ ( మలము ఆపుకొనలేకపోవుట), ఇరిటబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్ , గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ (అజీర్ణ సమస్యలు) 01001...Uruguay

రకతం కారుతునన మూలలు మరియు మలము ఆపుకొనలేకపోవుట వంటి సమసయలతో గత పదిహేను ఏళలుగా బాధపడుతునన ఒక 74 సంవతసరాల వృదధుడు 2016 జూన 20 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. రోగికి ఇరిటబుల బవల సిండరోమ మరియు గయాసటరోఎసోఫాగియల రిఫలకస వంటి అజీరణ సమసయలు ఉననటలుగా వైదయులచేఒక నెల కరితం నిరధారించబడింది.

ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినాయి:
#1. CC3.2 Bleeding disorders +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అలెర్జిక్ రైనైటిస్ (నాసికయందలి మంట- వ్యాధి), అజీర్ణం మరియు ఆందోళన 01001...Uruguay

32 ఏళలగా అలెరజిక రైనైటిస (శవాసకోశ సమసయ) మరియు అజీరణం, ఉబబిన ఉదరం, తలనొపపి వంటి రోగ లకషణాలతో బాధపడుతునన ఒక 49 సంవతసరాల మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది.  2014 లో విడాకులు తీసుకునన సమయం నుండి ఆమెకు ఆందోళన, భయం మరియు నీరసం వంటి మానసిక సమసయలు ఏరపడడాయి. ఓదారపు కోసం ఆమెకు అమితముగా తినే అలవాటు ఉండేది.ఈ రోగ సమసయల కొరకు ఆమె అంతకు ముందు ఏ విధమైన చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక పొత్తికడుపు నొప్పి 10602...India

40 సంవతసరాలుగా కడుపు నొపపితో బాధ పడుతునన 93 సంవతసరాల ఒక వృదధ మహిళ 2017 మారచ 7 న పరాకటీషనర వదదకు వచచింది. ఐతే ఈ 40 సంవతసరాలుగా ఆమె అలోపతిక మందులు వాడుతూ 35 సంవతసరాల కరితం గరభాశయం తొలగింపు, 20 సంవతసరాల కరితం గాల బలాడర తొలగింపు, 10 సంవతసరాల కరితం పాంకరియాస, కిడనీల లో రాళల నిమితతం శసతర చికితస, 5 సంవతసరాల కరితం హెరనియా ఆపరేషన ఇలా ఎననో ఆపరేషనలు చేయించుకుననా మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహ వ్యాధి 11576...India

78 సంవతసరాల మహిళ తనకు 2009 లో మధుమేహ వయాధి ఉననటలు గురతింపబడి మందులు వాడసాగింది. తగిన ఫలితం లేకపోవడంతో 2016 ఏపరిల 3న చికితసా నిపుణుడను సంపరదించారు. చాలా సంవతసరాల పాటు నిసతరాణంగా ఉండడంతో ఎకకువ విశరాంతి తీసుకొనడం, పరిమితమైన ఆహారం తీసుకోవడం, చెకకెరను తగు మోతాదులోనే తీసుకొనడం ఆమెను మానసికంగా కూడా కృంగిపోవునటలు చేసింది. ఆమె బి.పి మరియు కొలెసటరాల (కొవవు) శాతం సాధారణ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక ఆమ్లత్వము మరియు గోధుమలు పడక పోవడం (ఎలర్జీ) 10001...India

2015 సెపటెంబరలో 28 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనరను కలసి తను గత 8 సంవతసరాలుగా ఆమలతవముతో బాధ పడుతుననటలు చెపపారు. దీనివలల రోజంతా తలపోటుగా ఉంటోంది దీని నివారణకు నొపపి నివారిణిగా కరోసిన తీసుకుంటుననారు. దీనివలల విపరీతమైన ఒతతిడికి లోనవడము, తనపైన తనకు విశవాసం సననగిలలడం జరుగుతోందని ఆమె తెలిపారు. అలోపతి మందులతో విసుగు చెంది వైబరో పరాకటీషనరను ఆశరయించడంతో కరింది రెమిడి ఇవవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎసిడిటీ, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఆర్థరైటిస్ 03552...Qatar

2016, జూలై 21 వ తేదీన  73 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక దీరఘకాలికమైన వయాధుల నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు.30 సంవతసరాలుగా గుండెమంట, ఎసిడిటీ తోబాధపడుతూ ఉననారు దీనికి యంటాసిడ మాతరలు వేసుకుంటూనేఉననారు. అలాగే వీరికి 15 ఏళలుగా కాళళకు దురదలు ఫంగల ఇనఫెకషన వలల ఎరరగా ఉననాయి. దీని నిమితతం డాకటర వదద 12 ఏళలుగా మందులు కాళళకు ఆయింటమెంట వరాసతూనే ఉననారు. ఇంతేకాక వీరు గత 5 సంవత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక ఎలర్జీ మరియు మలబద్దకం 11578...India

2016 ఏపరిల 11 వ తేదీన, 35-సంవతసరములమహిళ 8 సంవతసరములుగా దగగుతో ఇబబందిపడుతూ చికితస నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు. వీరికి డసట ఎలరజీ ఉండడంతో పరతీరోజూ ఉదయం నిదరలేవగానే నిరంతరాయంగా దగగువసతుండం వలన ఛాతీలో నొపపి వసతోంది. వీరికిమలబదదకం సమసయ సంవతసరం నుంచి బాధిసతూ ఆసనము వదద నొపపికలగజేసతోంది. ఆమె ఏ విదమైన వైధయ సహాయం తీసుకోలేదు.

 ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉదరంలో తిమ్మిరులు 03542...UK

2016 నవంబర 20 వ తేదీన 8 సంవతసరాల పాపకు భరింపరానిది నొపపి రావడంతో పాప బాధను చూచి తటటుకోలేక ఆమె తలలి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. పాపకు గతంలో ఇటువంటి నొపపి ఎపపుడూ రాలేదు. పరసతుతం ఈ నొపపికి మందులేమి తీసుకోలేదు. అసలు విషయం ఏమిటంటే ఆరోజు మధయాహనం పాలగొనవలసి ఉండిన ఒక డయానస పరోగరాం కోసం పాప కొనని నెలలుగా పరాకటీసు చేసతోంది. పాప పరిసథితి దృషటయా పాపకు కరింది రెమిడి ఇవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్ర పిండాలలో రాళ్లు 03522...Mauritius

27 యువకుడు  రెండు సంవతసరాల నుండి వెనను నొపపి,అజీరణం,అసిడిటీ తో బాధపడుతుననారు. తన తలలి గతించిన తరవాత ఇతనికి  ఈ సమసయలు పరారంభమయయాయి. దీని ఫలితంగా తను చేసతునన పని పైన ఏకాగరత నిలపలేక తరుచుగా సెలవు పెడుతూ ఉననారు. ఒక అలోపతి వైదయుని సంపరదించి మందులు వాడారు కానీ అవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచాయి. ఒకసారి తీవరంగా వెనను నొపపి రావడంతో 2014 డిసెంబర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోఖాండ్రియా /వ్యాధి లేకపోయినా ఉన్నట్లుగా భ్రమించడం 11567...India

 35-సంవతసరాల జీవశాసతర ఉపాధయాయుడు గత 4 సంవతసరాలుగా బెంగగా ఉంటుననారు. మాములుగా చూడడానికి బాగానే కనిపిసతుననా చినన చినన విషయాలకే వీరు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. ఎపపుడైనా వీరి సనేహితుడికో, లేక బంధువుకో రకతపోటు అనిగానీ, మధుమేహం అని గానీ వింటే తనకి కూడా ఆ వయాధి వచచిందేమో అని కంగారు పడతారు.  ఇటువంటి అరధంలేని భయాలతో వీరికి పాదాలలో తిమమురులు, మధుమేహం ఉననటలు భ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పెద్ద ప్రేగులో వ్రణము 02802...UK

అనేక సంవతసరాలపాటు పెదదపరేగులో వరణముతో బాధపడుతునన 55 ఏళల మహిళ, సెపటెంబరు 6, 2014 న పరాకటీషనర ను  సంపరదించారు. వీరికి విరామం లేని నీళళ విరోచనాల వయాధి మరియు కడుపు నొపపి  కూడా  ఉననాయి. ఆమె బోవేలస/పరేవులు  రోజుకు 4 నుండి 8 సారలు తెరవబడతాయి. జీరణాశయ నిపుణుడి పరయవేకషణలో ఉనన ఈ పేషంటుకు  పరతి సంవతసరం అనేక సటెరాయిడస తో పాటుగా పెంటాసా 500 mg ని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూలశంక మరియు మలబద్దకము 11589...India

29 జూలై 2017, తేదీన 44-సంవతసరాల వయసు గల వయకతి  నాలుగు నెలలుగా మూలశంక మరియు తీవర  మలబదదకముతో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. గత 5 రోజులుగా కరింద కూరచోవడం చాలా కషటతరంగా ఉండడంతో పాటు అతని మలంలో రకతం కూడా పడుతుననటలు గమనించారు.పరాకటీషనర ను కలిసే నాటికి రెండు రోజుల ముందునుండీ మలవిసరజన లేక చాలా అసౌకరయంగా ఉననారు.

వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC4.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మ్రింగలేక పోవడం 01001...Uruguay

గత సంవతసర కాలంగా 8 సంవతసరాల పాపకు ఆహారము మరింగడంలో సమసయ ఏరపడి అది గొంతులో అడడుపడుతోంది. ఐతే పరకకనే మంచినీళళు పెటటుకొని ముదద ముదదకు నీటిని తరాగుతూ ఏదోవిధంగా ఆహారం తీసుకునే పరయతనం చేసేది కానీ ఇది చాలా నొపపితో కూడినది గా ఉంటోంది. భోజనం చేసిన పరతీసారీ తనకు అడడుపడి పోతుందేమో అని విపరితంగా భయపడ సాగింది. అందుచేత ఆహారం తీసుకోవడంలో ఉనన అనందం ఆమె అనుభవించ లేకపోసాగింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్, అజీర్ణము మరియు మలబద్దకం 11581...India

64 ఏళల మహిళ 1990 లో తన భరత యొకక హఠానమరణము వలన మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురై దీని కారణంగా ఈమెకు అజీరణము, మలబదదకము ఏరపడడాయి. ఈ విధంగా 15 సంవతసరాల నుండి ఈమె బాధపడుతూ ఉననారు. ఈమెకు అధిక రకతపోటు, చెకకెర వయాధి వంటివేమీ లేవు. ఈమె అనేక సంవతసరాలుగా డిపరెషన, గయాస, అసిడిటీ, మలబదధకం కోసం అలోపతి మందులు వాడుతూ ఉండడంతో  అవి పనిచేయడం కూడా మానేసాయి. ఈమె పరాకటీషనర వదదకు వచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయపడిన కాలు, హెపటైటిస్ - B 11271...India

నవంబర  2016, 19 తేదీన 46-సంవతసరాల వయకతి కాలికి తగిలిన గాయం తాలూకు నొపపి, తిమమిరి, మంట గురించి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. వీరికి 2015 జనవరిలో జరిగిన పరమాదంలో తలకు, కాలికి గాయాలయయాయి. ఈ సందరభంగా హాసపిటలలో వీరికి కాలికి సటీల రాడ వేసారు. కాలినొపపి గురించి డాకటరలను సంపరదించగా కాలిలో ఉనన సరజికల వలన నొపపి వసతోందని వెంటనే హాసపిటలలో దానిని తొలగించుకోవలసిందిగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్రోన్స్ వ్యాధి 03564...Australia

17డిసెంబర 2017, తేదీన 57-సంవతసరముల వయకతి తాను గత 4 సంవతసరములుగా అనుభవిసతునన కరోనస వయాధికి చికితస కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఈ వయాధి వలన కడుపునొపపి, రోజుకు కనీసం 6 సారలు విరోచనాలు అవుతుననాయి. గత కొనని సంవతసరాలుగా పరతీ రోజూ వీరికి మలవిసరజన సమయంలో రకతసరావం అవుతోంది. వీరు పాలఉతపతతులను పూరతిగా తీసుకోవడం మానివేశారు ఎందుకంటే  వాటివలన కడుపునొపపి ఎకకువై...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రోస్టేట్ వాపు 11589...India

63 సంవతసరాల వయకతికి గత రెండు సంవతసరాలుగా ఎకకువసారలు మూతరం జారీ అవడమే కాక ఇది కషటంగానూ నొపపితో కూడి ఉంటోంది. దీనితో పాటు గత నాలుగు నెలలుగా వీరి పాదాలకు వాపు కూడా వసతోంది. పరతీ రాతరి 4 నుండి 5 సారలు మూతరం కోసం లేవవలసి వసతోంది. ఇలా లేచిన పరతీ సారి మూతర విసరజన కోసం15 నిముషాలు పడుతోంది ఎందుకంటే మూతరా శయంలో ఇంకా మూతరం ఉందనే భావన వీరికి ఉంటోంది. వీరికి పరోసటేట వాపు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్రోన్స్ వ్యాధి 11594...India

62-సంవతసరాల ఆసతరేలియన మహిళ గత 7 సంవతసరాలుగా కరోనస వయాధితో బాధ పడుతుననారు. ఈ వయాధి వలన ఈమెకు  తీవర మైన కడుపునొపపి, కడుపు ఉబబరం, మలబదదకం మరియు అతిసారం, మధయ పరేగు కదలికలు, కరమంగా బరువు తగగడం, ఆకలి లేకపోవడం వంటి  లకషణాలు కలిగి ఉననారు. రోగికి 2013 లో హెమికొలేకటమి (పెదదపరేగు యొకక ఒకభాగం శసతరచికితస దవారా తొలగించడం) చేసారు కానీ పెదదగా పరయోజనం చేకూరలేదు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహుళ సమస్యలు 02696...India

75-సంవతసరాల మహిళ 400 కిలోమీటరల దూరం పరయాణించి 2018 ఫిబరవరి 11 వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసి  తనను ఎననో సంవతసరాలుగా ఇబబంది పెడుతునన బహుళ సమసయలు గురించి చెపపారు. ఆమెకు తల తిరగడం సమసయ తో పాటు కొననిసారలు మూరఛ పోవడం సమసయ కూడా ఉంది. అంటే కాక కాళళకు విపరీతమైన తిమమిరి వీటివలన ఒకకొకకసారి రాతరంతా మేలుకొని ఉండాలసి వసతోంది. ఈమెకు కీళల నొపపులు, తరుచుగా వచచే తిమమిరులతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అసిడిటీ,మూత్రం ఆపుకోలేని తనము, కటి ప్రాంతంలో మంట 11601...India

86-ఏళల మహిళకు తీవరమైన మరియు దీరఘకాలిక బహుళ సమసయలు ఉననాయి. గత ఒక సంవతసరం నుండి ఆమె పరతీ రోజూ గుండెలలో మంటతో బాధపడుతోంది. మరియు పరతీ రోజు భోజనం తరవాత తరేనుపులు బాగా వసతూ ఉంటాయి. గొంతు మరియు అననవాహిక కాలిపోతునన అనుభూతి ఉండడంతో ఆమె సులభంగా ఏమీ తినలేకపోయేడి. ఆమలతవం యొకక లకషణాలు తీవరంగా ఉననందువలన  ఆమె 25 సెపటెంబర 2018 న అభయాసకుడిని సందరశించింది. నెల రోజులుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కడుపు ఉబ్బరం 11587...India

49-ఏళల వయసు గల వయకతి కడుపు ఉబబరం, బరువు మరియు నొపపితో గత ఆరు సంవతసరాలుగా బాధపడుతుననారు. అతను రెసటారెంటలో తినడానికి ఇషటపడుతుంటారు. మరియు అతిగా తినడానికి మొగగు చూపిసతూ ఉంటారు. అంతేగాక పయాకేజ చేసిన ఆహార పదారథాలు అంటే చాలా ఇషటం. అనేక మంది వైదయులను సంపరదించి ఆయురవేదం మరియు హోమియోపతి తో సహా వివిధ రకాల వైదయ విధానాలను పరయతనించినా ఎటువంటి ఫలితం లేదు. ఇవేమీ అతనికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలబద్ధకం మరియు వెన్ను నొప్పి 11587...India

63-ఏళల వయసు గల అమెరికన మహిళ దీరఘకాలంగా వెనను దిగువన నొపపితో బాధ పడుతూ ఏడు సంవతసరాల కరితం శసతరచికితస కూడా చేయించుకుననారు. శసతర చికితస తరువాత కూడా నొపపి కొనసాగింది. ఆమెకు సూచింపబడిన నొపపి నివారణలు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచాయి. దీనికి తోడు తీవరమైన మలబదధకం కూడా మొదలైంది అయితే ఆమెకు చేసిన ఆపరేషన తో మలబదదకానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని డాకటర చెపపారు. ఆమె మలబదధకం కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భగందరము, గడ్డ మరియు మలబద్ధకం 11601...India

2018 నవంబర 2వ తేదీన  27 సంవతసరాల యువకుడు అభయాసకుని వదదకు రాగా అతడు చాలా కషటంతో నెమమదిగా తన రెండు కాళళు ఎడంగా వుంచి నడవడం అభయాసకుడు గమనించారు. రోగి సౌకరయవంతంగా కూరచోలేక పోయాడు. 2 నెలల కరితం రోగి యొకక ఆసన భాగంలో ఒక అంగుళం వయాసం కలిగిన బాధాకరమైన గడడ ఏరపడింది. దీనివలన అతనను  ఆఫీసులో కూరచుని పనిచేయడం చాలా కషటతరం అయయింది.  సంవతసరం కరితం అతనికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జీర్ణ వ్యవస్థ కు చెందిన క్రింది అవయవాల్లో రక్తస్రావం 11594...India

64-సంవతసరాల వృదధుడు గత 30 సంవతసరాలుగా పాలిసిసటిక కిడనీ వయాధి (వారసతవంగా వచచిన మూతరపిండ రుగమత) తో బాధపడుతూ గత ఆరు నెలలుగా వారానికి ఒకసారి డయాలసిస చేయించుకుంటూ ఉననారు. అతను పొతతికడుపులో తీవరమైన నొపపి వసతూ గత మూడు వారాలుగా పరతి రోజూ మలంలో రకతం పడుతుననది. ఇది జీరణ అవయవాల కరింది భాగంలోని రకతసరావం అని నిరధారింప బడింది. 2018 మారచి 22 వ తేదీన అతని కొలనోసకోపీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాలుడు బటన్ బ్యాటరీని మింగుట 11607...India

4-సంవతసరాల బాలుడు రెండు నెలలుగా పరతిరోజూ కడుపు నొపపి బాధపడ సాగాడు. అతనికి ఆకలి ఉండటం లేదు మరియు సననగా బలహీనంగా ఉననాడు. రోగి మలంలో పురుగులు ఉండడంతో బాబు తలలి డాకటర వదదకు తీసుకుని వెళళింది. వైదయులు ఇచచిన మందులు పనిచేయక పోవడంతో బాబు తలలిదండరులు సిదధ చికితసను కొంతకాలం ఇచచారు. అవి కూడా పనిచేయలేదు. సెలవలలో వారు చెననై వచచినపపుడు అదే భవనం లో నివసిసతునన అభయాసకుని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వ్రణోత్పత్తి పెద్దప్రేగు శోథ (అల్సరేటివ్ కొలైటీస్), బ్రక్సిజం 03558...France

53 ఏళల వయకతి గత 11 సంవతసరాలుగా కడుపునొపపి, శలేషమం మరియు రకతంతో కూడిన విరేచనాలతో బాధపడుతూ ఉననాడు.  వికారం మరియు వాంతితో పాటు భోజనం చేసిన వెంటనే అతనికి విరోచనం ఆపుకొనలేని పరిసథితి  ఉండేది.  దీని ఫలితంగా ఆకలి తగగిపోతుంది. ఇది 2006 లో వరణోతపతతి పెదదపరేగు శోథగా )అలసరేటివ కొలైటీస) నిరధారించబడింది. 2 సంవతసరాలు పాటు పెంటాసా సుపోజిటరీస తీసుకొననారు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పురుగుల వల్ల అలెర్జీ 01616...Croatia

39 సంవతసరాల వయససుగల వయకతి గత 25సంవతసరాలగా శరీరమంతా ముఖయంగా ముఖం మీద దదదురలుతో బాధపడుతుననారు, అది అరటికేరియా (హైవస/దదదురలు) గా నిరదారించబడింది. అతనికి అనేక ఆహారపదారధాలు అలెరజీని కలిగిసతుననాయని పరీకషలు తెలియచేసతుననాయి. గత రెండు నెలలుగా దదదురలు శరీరం మీద ఎతతుగా వాపుతో కనిపిసతూ ఉండే సరికి అతని పరిసథితి దయనీయంగా ఉంది.  గతంలో  అలలోపతీ మందుల దుషపరభావాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిత్తాశయంలో రాళ్ళు 01616...Croatia

2018లో, 53సంవతసరాల వయససు ఉనన మహిళకి పితతాశయంలో 2.5cm పరిమాణంలో రాయి  ఉననటలు నిరదారించారు. గత సంవతసరకాలంగా పరతీరోజూ ఆమెకడుపు నొపపితో బాధపడుతుననారు. భోజనం చేసిన తరువాత ఈ నొపపి అదవాననంగా ఉంటోంది.  ఈ సమసయ లేకపోతే ఆమె ఆరోగయంగా ఉండేవారు మరియు ఎటువంటి మందులు తీసుకునేవారు కాదు, ఆమె యొకక నాయనమమ పితతాశయంలో రాయిపగిలి పోవడం వలన  చనిపోవడం మరియు ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అతిసారం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది 03542...UK

2019 ఆగసటు 22న, ఒక సెలవు రోజు అభయాసకుడు పయారిస లో ఒక హోటల లో ఉననపపుడు, అదే హోటలలో అనారోగయంతో ఉనన 75 ఏళల మహిళ భరత అరధరాతరి అభయాసకుని సహాయం అరధించడం జరిగింది. ఆమెకు ఉదయం నుండీ కడుపులో తిమమిరి, విరోచనాలు, తలపోటు మరియు ఛాతీలో రదదీ కారణంగా శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబందిగా ఉందని అయితే ఆమె హాసపిటల కి వెళలడానికి ఇషటపడలేదని రోగి భరత తెలిపారు. అభయాసకుడు వెంటనే తనవదదనునన వెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పెద్ద ప్రేగులో తిత్తులు మరియు ప్రేగుశోధ 03542...UK

మలేషియాకు చెందిన 53ఏళల మహిళకు గత రెండు సంవతసరాలుగా కడుపులో తిమమిరి మరియు రోజుకు కనీసం ఆరు సారలు మల విసరజనకు వెళలడం జరుగుతూ ఉండేది.  దీనని 2018 జులై నాడు కొలైటిస లేదా పెదదపరేగుశోధఅనీ; అలాగే కొలొనో సకొపీ దవారా పెదద పరేగులో తితతులు మంట ఉననటటు వెలలడైంది.  వారి యొకక ఫిజిషియన సూచనమేరకు, ఆమె తీసుకుంటుననఆహారము విషయంలో సమూలంగా మారపు తెచచి, ఓటస ఆపివేసి, ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉదరంలో నొప్పి 11618...India

 47 సంవతసరముల వయకతి గత తొమమిది నెలలుగా పొతతి కడుపుకు కుడివైపు మందకొడిగా ఉండే నొపపి కలిగి ఉననారు. అతని యొకక పని ఒతతిడి వలన, వైదయుడిని సంపరదించ లేదు. 2019 ఆగసటు 4 వ తేదీనాటికి గత రెండు రోజులుగా నిరంతరం నొపపితో బాధపడుతూ అతను ముందుకు వంగినపపుడు ఈ నొపపి భరింప శకయము కాకుండా ఉండే సరికి అభయాసకుని సంపరదించారు. వీరు ఇతర మందులు ఏమీ తీసుకోలేదు. నొపపి నివారణకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆమ్లత్వము, ఆహారపు అలెర్జీ 11618...India

58-సంవతసరాల మహిళ గత ఎనిమిది సంవతసరాలుగా కడుపు నొపపి మరియు ఆమలతవం తో బాధ పడుతుననారు. ముఖయంగా ఆమె బఠానీ లేదా మషాలాలతో తయారు చేసిన ఆహార పదారథాలు తిననపపుడు ఈ బాధకలుగుతోంది. అలలోపతి మందులు ఆమెకు  తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే అందించాయి. అవి ఆపిన వెంటనే రోగ లకషణాలు తిరిగి పరారంభం అవుతుననాయి. ఆమె సాధారణంగా మషాలాలు, బఠానీలకు దూరంగా ఉండ సాగారు. 2019 ఆగసటు నెలలో తిరిగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆమ్లత్వము 12013...India

సీనియర మేనేజమెంట పోసట లో ఉనన 62 ఏళల వయకతి 2006లో ఎకకువ బాధయత వహించే పదవికి పదోననతిపై వెళలారు. ఇది అతనికి చాలా ఒతతిడి తెచచిపెటటింది దీంతో అతను ఆసిడ రిఫలెకస, అపాన వాయువు, మరియు పులలని రుచితో తరేనపులు, భోజనం చేసిన పరతిసారీ ముఖయంగా అలపాహారం తరవాత అభివృదధి అయయాయి. అలాగే ఉదయం పూట మలవిసరజన ఒకటికి బదులు రోజుకు రెండు మూడు సారలకు చేరుకుంది. 2007 పరారంభంలో అతని వైదయుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహిష్టు నొప్పి, రక్తహీనత, ఆమ్లత్వము 11585...India

మారుమూల గరామీణ పరాంతానికి చెందిన 38 ఏళల మహిళ బహిషటు చకరంలో రకతసరావం మామూలుగా ఉననపపటికీ గత 25 సంవతసరాలుగా  విపరీతమైన బాధను అనుభవిసతోంది. వైదయుని సూచన మేరకు నొపపి భరింపరానిదిగా ఉననపపుడు నొపపి నివారణ లను తీసుకుంటుననది. 2 సంవతసరాల కరితం ఆమె కడుపులో మండుతునన భావన ఎదురుకాగా దాననిఅధిగమించడానికి యాంటాసిడ టయాబలెటలను తీసుకోవడం పరారంభించింది. 2017 మారచిలో ఆమె Hb...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలబద్ధకం 11614...India

61 ఏళల మహిళ రోజుకు రెండు లీటరల నీరు, పండలు, కూరగాయలతో కూడిన సమతుల ఆహారం తీసుకుననపపటికీ గత ఐదేళలుగా మలబదధకంతో బాధపడుతూ ఉంది. రెండు రోజుల కొకసారి ఆమె విరోచనకారి తీసుకుంటే తపప ఆమె విరోచనం కావడం చాలా కషటం. మూడు నెలల కరితం ఆమె పరిసథితి చాలా ఘోరంగా మారి పరతీరోజూ విరోచనకారిని తీసుకుంటుననపపటికీ కూడా మూడు రోజులకు ఒకసారి మాతరమే మలవిసరజన చేయగలుగుతోంది అదికూడా చాలా కష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అరికాలి మంట, మలబద్ధకము 11613...India

44-ఏళల మహిళ 2009 నుండి తీవరమైన మలబదధకంతో బాధ పడుతుననారు. అలోపతి ఔషధం ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచింది. చాలా సంవతసరాలు ఆమె పరేగు కదలికల నిమితతం ఆయురవేద ఔషధం (తరిఫల చూరణం) తీసుకుననా పరయోజనం కలగలేదు. అలాగే గత నాలుగు సంవతసరాలుగా పరతయేకించి ఉదయం పూట ఆమె మడములలో నొపపిని కలిగి ఉంది. గత నాలుగు నెలలలో నొపపి చాలా తీవరంగా మారి నడవడం కూడా కషటంగా మారింది. వైదయుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్రోన్స్ వ్యాధి 00814...Croatia

47 ఏళల వయకతి తరచూ మలంలో నెతతురు రావడం మరియు కడుపు నొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను 23 సంవతసరాల కరితం తన పరాణసనేహితుని నుండి విడిపోవడము మరియు అతని మరణం తరవాత “కరోనస వయాధికి” కి గురయయారు. అతనికి ఫిసటులా నిమితతము వరుసగా రెండు శసతరచికితస చేయవలసి వచచింది. అనంతరం చినన పరేగులలో ఏరపడిన చీలిక కోసం వైదయులు సలజో పిరిన (పరేగుల వయాధి నివారిణి) సూచించగా దీనిని 15...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెర్నియా 02444...India

ఫరానస దేశానికి చెందిన 47-సంవతసరాల వయకతి ఎడమ గజజలో ఒక అంగుళం వయాసం కలిగిన బాధాకరమైనటువంటి హెరనియాతో రెండేళలుగా బాధపడుతుననారు. హెరనియా ఒక బెలూన మాదిరిగా ముందుకు పొడుచుకు వచచిందని వైదయులు శసతర చికితస చేయించుకోవాలసినదిగా సలహా ఇచచారు. దానికి అతను నిరాకరించి 2020 జూన 11న పరాకటీషనరును కలిశారు. అతనికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

NM96 Scar Tissue + SR356 Plumbum Met...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలబద్ధకం 02444...India

ఐరలాండ దేశానికి చెందిన 60-ఏళల వయకతి చిననతనం నుండి దీరఘకాలిక మలబదధకంతో బాధ పడుతుననారు. అతను రెండు లేదా మూడు రోజులకు ఒకసారి బలవంతంగా ముకకుతూ ఒతతిడితో మలవిసరజన చేసేవారు. అతను ఒక సంవతసర కాలం అలోపతి, రెండు సంవతసరాలు హోమియోపతి, ఐదు సంవతసరాలు ఆయురవేద చికితస పరయతనించారు కానీ ఫలించలేదు. అతను ఒక చినన పని నిమితతం భారతదేశానని సందరశించినపపుడు పరయాణము మరియు ఆహారంలో మారపు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక త్రేన్పులు, అన్నవాహికలో మంట 11603...India

37 సంవతసరాల వయకతి గత మూడు సంవతసరాలుగా రోజంతా తరేనపులు మరియు ఆహారనాళంలో మంట పరతయేకించి ఇది రాతరి సమయంలో అతని నిదరకు భంగం కలిగిసతుననది. రోగి ఆయురవేద చికితస రెండు నెలలు తీసుకుననారు కానీ ఉపశమనం పొందలేదు. 2018 నవంబర 13న రోగి పరాకటీషనరు వదదనుండి చికితస కోరగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు:  

CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD

మూడు రోజుల తరవాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Perforated Appendix 02733...India

A young boy, aged 16, complained of constant abdomen pain on the right side and also of gas formation for the past three months. An ultrasound report revealed an acutely inflamed appendix with perforation and a lump on the right side of his lower abdomen. The surgeon advised an immediate operation, but because of poverty, his parents refused the operation....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cirrhosis of Liver 02494...Italy

A woman aged 57 asked these practitioners for help as she had a sick liver that was not functioning properly. She was very tired, anemic and bedridden and was waiting for a liver transplant. They gave her:

#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Gallstones 02804...India

A male patient aged 55 had been suffering from pain in his abdomen for many years. On his doctor’s advice he had a sonography of abdomen. This showed an enlarged gallbladder with a thickened wall due to inflammation caused by gallstones impacted at neck of gallbladder. His doctor advised him to have an operation for removal of gallbladder. He hoped Sai...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pancreatitis 02494...Italy

A female patient, who was hospitalized with pancreatitis, sent an emergency call to the practitioners to see if they could help her. The doctors were concerned because she was not responding to the allopathic drugs they were giving to treat the condition. With the Sai Ram Potentiser, the practitioners broadcast the following combo to her:

NM36 War + OM1 Blood...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fear & Constipation 02854...UK

A mother came to see the practitioner with her son aged nearly 3 years because he had been very constipated for the past 2 years. He was also withdrawn and frightened of people including his own father. He was particularly fearful when he was expected to use the toilet and pass stool. When the practitioner spoke to him, he looked scared and clung to his...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hospital Virus, Chronic Food and Latex Allergies 02802...UK

A dentist aged 25 working in a hospital contacted the practitioner because he could not clear a virus he had caught at work. This caused diarrhea and tiredness with a heavy feeling in the head. He also had allergy to nuts and chickpeas. In addition, latex gloves which he was obliged to wear at his work, caused his hands to be itchy. The practitioner posted...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acute Diarrhoea 11569...India

Practitioner herself aged 50 yrs had acute Diarrhoea and felt extreme acidity on the evening of 15th October 2015 after intake of spicy food and overeating on the previous day. She passed watery stools every 10 minutes for an hour or so and was not able to retain even water, nor she could get up and make her own vibro...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Colitis, pancreatitis 01339...USA

A 48-year-old man was suffering from type-II diabetes for the last 12 years. However, his most urgent health problems included a diagnosis of ulcerative colitis in October, 2014. He was given Lialda medication but suffered side effects. In December, 2014, he had been diagnosed with acute pancreatitis. Following a medication change for pancreatitis he suffered...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అజీర్ణం, తలనొప్పి 11606...India

పరాకటీషనరుగా అరహత సాధించిన వెంటనే గత నాలుగైదు సంవతసరాలుగా రోజు విడిచి రోజు వచచే కడుపులో మంట, ఆసిడ రిఫలకస, తేలికపాటి కడుపునొపపితో బాధపడుతునన32 ఏళల పనిమనిషికి చికితస చేశారు. రోగి తన నలుగురు పిలలలను పోషించడానికి అనేక గృహాలలో పని చేయవలసి ఉననందున ఆమె ఆరోగయం లేదా ఆహారం పటల శరదధ చూపలేదు మరియు తన అనారోగయాలకు చికితస కూడా తీసుకోలేదు. రెండు నెలల కరితం తాగుబోతు భరత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒరో ఫారింజి యల్ డిస్పాజీయ (ఆహారం మ్రింగడం లొ ఇబ్బంది) (Oropharyngeal dysphagia) 11613...India

57 ఏళల వనిత మింగడంలో ఇబబంది కలిగి పరతి ముదదకు పొరబారుతునన పరిసథితి కలుగుతోంది. 2019 మారచి 12న పది రోజులు బాధ పడిన తరవాత వైదయుని సంపరదించగా ఈ పరిసథితిని ఓరోఫారింజియల డిసపాజియాగా గురతించి అలోపతి మందులు సూచించారు. ఆమె నోటిలో పుండలు కూడా ఉననందున 2019 ఏపరిల 5న జరిగిన పరీకషలలో ఇది ఓరల లైకెన పలానస(oral lichen planus)అనే ఆటో ఇమయూన లేదా సవయం పరతిరకషక రుగమత గా నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధాకరమైన మొలలు 03592...South Africa

50 ఏళల మహిళ గత ఐదు సంవతసరాలుగా బాధాకరమైన మొలలు మరియు మల బదదకంతో బాధపడుతుననారు. వైదయుడు ఆమెకు శసతరచికితస సిఫారసు చేశారు. ఆపరేషన అంటే భయం కారణంగా ఆమె దానిని నిరాకరించారు. గత మూడు సంవతసరాలుగా ఆమె అపపుడపపుడు నొపపి మరియు మలబదధకం కోసం పరిసథితి తీవరంగా ఉననపపుడు మాతరమే అలలోపతి మందులు తీసుకుననారు కానీ ఇవి పెదదగా సహాయం చేయలేదు. ఆమె వైబరియానికస తీసుకోవాలని నిరణయించుకొని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పునరావృతమవుతున్న మూలశంక (పైల్స్) 11615...India

50-ఏళల మహిళకు గత మూడు వారాలుగా మలంలో రకతము, అలాగే ఆసనము దగగరా మరియు కడుపులోనూ తీవరమైన నొపపి కలగ సాగాయి. మొటటమొదట 1996 లో రకతసరావం లేకుండా ఈ లకషణాలు కనిపించగా ఇది మూలశంకగా నిరధారణ కావడంతో  15 రోజుల పాటు కొనసాగిన హోమియో చికితసతో వయాధి నయమయయింది. అదే లకషణాలు 2017 జూన లో పునరావృతం అయయాయి. రోగి హోమియోపతి తిరిగి వాడారు. 2019 ఆగసటు లో మూడవ సారి ఇది పునరావృతం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్కపిల్ల యొక్క గాయం 10741...India

2 నుండి4 వారాల వయసు గల కుకక పిలల రోడడు పకకన వణుకుతూ కనిపించింది. విచచలవిడిగా సంచరించే వీధికుకకలదవారా పొంచి ఉనన పరమాదం గురతించి దయనీయమైన సథితిలో ఉనన ఈ చినని పరాణిని రకషించడానికి దయగల ఒక బాటసారి పూనుకుననారు. ఆమె ఈ కుకకపిలలని పరశాంతి అని పిలవ నారంభించారు. బహుశాఈపేరు దాని సవభావమును పరభావితం చేసి దానిలో విశవాసాననిపెంపొందిసతుందనిఆశించారు. ఈ కుకక పిలలను ఒక పశు వైద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆమ్లపు మంట, మలబద్ధకము, భయాలు 11210...India

గత రెండేళలుగా 52 ఏళల మహిళకు ఆమలము అననవాహిక లోనికి మరలడం, మలబదధకం మరియు కుకకర లేదా ఫుడ మికచర విజిల యొకక ఆకసమిక శబదము, కరెంట ఇసతరీ పెటటె లేదా మొబైల చారజర నుండి విదయుత షాక కలుగుతుందేమో అనే రకరకాల భయాలతో బాధపడుతూ ఉననారు. ఆమల సమసయ మరియు మలబదధకం కోసం ఆమె వైదయులు ఆరునెలల పాటు మందులు తీసుకోవలసినదిగా సూచించినా నెల తరువాత ఎటువంటి మారపు రాకపోవడంతో వాటిని ఆపివేసి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మము పై అలెర్జీ 11624...India

 38-ఏళల వయకతి బొటనవరేళళు మరియు అననివరేళళచివరలవదద దురదతో గత మూడు సంవతసరాలుగా బాధపడుతుననారు.ఈ దురద పకషం రోజులకు ఒకసారి కనిపించి 3-4 రోజులు ఉంటుంది. కొనని సమయాలలో ఈ దురద ఎంత తీవరంగా ఉంటుందంటే అతను తన వరేళళనుచితక కొటటుకోవాలనే బాధఅనిపిసతూ ఉంటుంది. అదనంగా అతను వంకాయ, గోంగూర తినడం వలల దురద బాగా పెరిగి  అతని శరీరం అంతాపాలిపోయిన రంగుతో బొబబలు లేసతూ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కడుపులో ఆమ్లము కారణముగా నడుము నొప్పి 11508...India

40- ఏళల మహిళ గత ఏడాది కాలంగా వెననుకరింది భాగంలో తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననారు. ఇది హైపర ఎసిడిటీ కారణంగా కావచచని ఆమె భావించారు. వారములో అనేకసారలుఆమె సాయంతరం భోజనం తరవాత తరేనుపులుమరియు వాయువునుఅనుభవించారు. 2019 ఫిబరవరిలో ఒక వైదయుడిని సంపరదించారు. మూడు నెలలు పాటు ఆమెకు ఫిజియోథెరపీ మరియు బాహయ చరమం పై పూతగా రాయుటకు ఒక జెల కరీమును సూచించగా వాటితో ఆమెకు పూరతి ఉపశమనం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్వరమును కోల్పోవడం 03570...Canada

54- ఏళల మహిళ ఐదేళలుగా ఆమలము గొంతులోనికి వచచే యాసిడ రిఫలెకససమసయతో బాధపడుతుననారు. ఇది ఒకకొకకసారి సంభాషణ మధయలో కూడా యాదృచచికంగా ఏరపడి ఆమె తన సవరమును కోలపోయేలా చేసతోంది. వైదయుడు ఆమెకు పెంటాపరజొల మెగనీషియం అనే యాంటాసిడ సూచించారు. పరారంభంలో ఇది ODగా తీసుకోబడింది కానీ తరవాత అవసరమైనపపుడు మాతరమే తీసుకోవాలని వైదయుడు సూచించారు. ఆమె దానిని రోజుకు నాలుగు సారలు తీసుకుంటూ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి, మోకాలినొప్పి, జీర్ణాశయంలో పుండ్లు 03560...India

గత సంవతసర కాలంగా 52 ఏళల మహిళ రోజుకు మూడు నాలుగు గంటలు మాతరమే నిదరపో గలుగుతుననారు. దీని కారణంగా పగటిపూట ఆమె పనిలో అలసట మరియు నిసతేజంగా అనిపించసాగింది. నిదర మాతరలు తీసుకుంటే వాటికి బానిస అవుతానేమో అని భయంతో ఆమె వాటిని తీసుకోవడంలేదు. 2019 జనవరి 3న పరాకటీషనరును సంపరదించగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుము & కీళ్ల నొప్పులు, గ్యాస్ సమస్య 02814...India

32 ఏళల మహిళ సిజేరియన డెలివరీ తరవాత రెండేళలుగా తన వీపు, మోకాళళు, చీలమండ కీళళనొపపి మరియు అజీరణం కారణంగా పరేగులలో గయాస నిలుపుదల సమసయతో బాధపడుతుననారు. ఒక సంవతసరం అలోపతి మందులు తీసుకుననా ఎటువంటి పరయోజనం కలగలేదు.  ఇవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే కలిగించి లకషణాలు తిరిగి పునరావృతం అయయేవి. 2017 ఏపరిల 9న ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:  

CC4.1 Digestion tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆహార అసహనం 03566...USA

70 ఏళల మహిళా శిశువైదయురాలు 30 ఏళలకు పైగా కొనని ఆహారపదారధాలపై అలరజీ కలిగి ఉననారు. కయాబేజీ, కాలీఫలవర, బంగాళాదుంపలు, గోధుమలు తినన మూడు నాలుగు గంటల లోపు ఆమెకు కడుపునొపపి వికారం మరియు విరోచనాలు కలుగుతాయి. ముందు జాగరతత కోసం పెపటో బిసమాల తీసుకుంటుననా ఇది సాధారణంగా వారం రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది.  ఇటటి నిససహాయ సథితిలో ఈ ఆహారాలు తినడం మానేసి ఇది తన విధి అని సరిపెట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అవకాడో పండుకు అలెర్జీ 03599...USA

11 ఏళల అమమాయికి అవకాడో తిననపపుడలలా ముఖం మినహా శరీరమంతా దురద పొడిగా ఉండే పొకకులు ఏరపడుతుననాయి. ఈ తీవరమైన అలరజీ పరతిచరయ ఒక సంవతసరానికి పైగా కలుగుతోంది. అలలోపతి మందులతో ఆమె సాధారణ సథితికి రావడానికి ఒక వారం పడుతోంది. వైబరియానికస పటల పరిచయము నమమకం ఉననందున అమమాయి తలలి శాశవత పరిషకారం కోసం పరాకటీషనరును  సంపరదించారు. 2020 నవంబర 27న సంపరదింపుల సమయంలో ఇటీవలే తిరిగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Low appetite, poor memory 11616...India

A mother was concerned for her 11-year-old daughter who had a low appetite for five years. They live in an extended family and all the patient’s cousins were eating well. The mother tried various strategies to make her eat properly but was not successful. For two years, the girl was also having a hard time retaining what she learnt at school. On 5 Aug...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Dysphagia 11573...India

A 44-year-old woman had been suffering from difficulty in swallowing, diagnosed as dysphagia five years ago. Every time she would start eating, aspiration would occur (food would go down the wrong way) resulting in coughing and a feeling of choking. Due to the impact of continuous violent coughing during the day as well as night, many a time she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Intractable abdominal pain 01001...Uruguay

A seven-year-old boy would complain of abdominal pain soon after starting to have his food and would then stop eating. Thus his food intake was minimal and he became thin. The doctor tested him for parasites but the result was negative. So he did not prescribe any medication and said the underlying cause was emotional. All this started when he began schooling...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి