Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
జంతువులు మరియు మొక్కలు

మొక్కలలో ఒత్తిడి 02864...USA

అభయాసకురాలు వరాసతుననారు : వైబరియోనికస సమావేశం సంపుటంలోని నా వయాసంలో, నేను 2013ఆగసట లో మరోపరదేశం తరలి వెళళే సమయంలో బాగాపాడైన  వివిధరకాల ఇంటలో పెరిగే మొకకలు, వైబరియోనికస వాడుకవలల ఆరోగయంగా పెరిగిన సంగతి తెలపితిని.

నేను వాటికి యిచచినవి: #CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic... 3TW నీటిలో కలిపితిని.

2 నెలల పైచికితసతో మొకకలననీ కోలుకుని, ఆరోగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒక తల్లి పిల్లి యొక్క ప్రసవ వేదన సమస్య 10717...India

అభయాసకురాలు వరాసతుననారు:  డిసెంబరు 2011 లో, 1½ సం.ల మా పిలలి గరభం దాలచింది. కడుపు పెదదదై, బాగా నిదరపోతూ ఉండేది. ఒకరోజు ఉదయం తను మూలుగుతూ తిండి మానేసింది. నేను తను ఆ రోజు పరసవిసతుందేమోనని భావించాను. 2 రోజులు గడిచినా, పిలలి అరుసతూ, పాలుతపప వేరేమీ తీసుకోడంలేదు. మేము నిససహాయంగా బాధపడడాము. అపపుడు నేను ఒక పలాసటిక గిననెలో 30మి.లీ పాలలో, ఒకచుకక CC10.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయంలో అంటురోగం శోకిన పిల్లి 01150...Croatia

చికితసా నిపుణుల కూతురి యొకక పిలలికి మూతరాశయంలో, నొపపితో కూడిన తీవర అంటురోగం శోకింది. ఈ రోగం కారణంగా మూతరంలో రకతం కనిపించేది. పిలలికి కరింది మందులు ఇవవబడినాయి:
NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM27 Infection...TDS

మూడు రోజులలో పిలలికి కొంతవరకు నయమై. ఒక వారం రోజులలో పూరతిగా కోలుకుంది.

సంపాదకుని వయాఖయలు:
నిపుణుల వదద 108 CC పెటటె ఉండియుంటే కనుక, ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కోడి పిల్లలలో వ్యాధి 02715...Germany

ఒక విబరియో అభయాసకుని తలలికి 23 కోళళు ఉండేవి. కానీ ఒక అంటు వయాధి వలన మూడు తపప మిగిలిన కోళళు  చనిపోయాయి. ఆ మూడింటిలో ఒక కోడి చాల బలహీనంగా ఉండి, తల ఎతతడానికి, నేరుగా నడవటానికి చాలా ఇబబందిపడేది. ఈ కోడి మిగిలిన రెండు కోళళ నుంచి ఇంటలో వేరుగా ఉంచబడినది. విబరియో అభయాసకురాలు ఈ కరింది రెమేడిలను తన తలలికి పంపించింది.

CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS

అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గృహంలో వాడిన మొక్క పునరుజ్జీవనం 10275...India

ఈ అభయాసకుడు తన ఇంటిలో పెంచుకునే  బరహమకమలం మొకకకు ఫంగల ఇనఫెకషన కోసం చికితస చేసారు. ఈ వయాధి వలన ఆకులపై తెలలని మచచలు ఏరపడడాయి. CC1.2 Plant tonic ను అరలీటరు నీటిలో వేసి రోజు మొకకలపై పిచికారీ చేయడం జరిగింది. రెండు మూడు రోజులలో తెలలని మచచలు తగగడం మొదలయయాయి కొతత ఆకులు కనిపించాయి మరియు ఒక మొగగ వికసించింది.

 పై మొకక వలనే మరొక మొకక కూడా దాని ఇంటి యజమాని ఇలలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కూరగాయల మొక్కల రక్షణ కొరకు 10002...India

అభయాసకుడు తోటలో పండించిన కోరజెటస (గుమమడికాయ - బేబీ మజజలు), టమాటోలు మరియు ఫరెంచ బీనస వంటి కొనని కూరగాయ మొకకలు మొటటమొదటసారి పంటకొచచిన నాటినుండి బూజు తెగులుతో బాధ పడుతూ ఉంటాయి. వీటికి ఆవు పేడకు సంబంధించిన ఎరువు, వరమికంపోసటు వేయడం మరియు వేపనూనె, మిరప మరియు సబబు కలిపిన దరావణంతో చికితస చేసినపపటికీ అవి చనిపోతుననాయి.

ఆమె ఒక చుకక SR264 Silicea 6X ను ఒక నీళలుపోసే క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శునకంలో వాంతులు విరోచనాలు 02871...USA

1½ సంవతసరాల వయసుగల కుకక వాంతులు విరోచనాలతో బాధపడుతూ ఉంది. పరాకటీషనర కరింది రెమిడి ఇచచారు :
CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis… 5 గోళీలు 200 మీ.లీ. నీటిలో కరిగించి 5 మీ.లీ.చొపపున మొదటి రెండు గంటలు ఆ తరవాత TDS గా డోస ఇవవబడింది.

మొదటి డోస వేసిన తరవాత కుకక సవలపంగా కోలుకొనడం తో పాటు మందు నీటిని చాలా అభిరుచి తో తరాగసాగింది. రెమిడి మరో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెట్లు 00437...India

పరయోగారధము పరాకటీషనర మరియు అతని శరీమతి CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic ను  నీటిలో కలిపి ఆ జలానని తమ తోటలో ఉనన అనని మొకకల పైనా చలలారు. దీని ఫలితం అదభుతంగా ఉంది. ఎలా అంటే గత కొనని సంవతసరాలుగా ఎదుగుదల లేకుండా ఉనన మొకకలు ఎదో కొతత జీవితం వాటికి పరసాదింపబడినటలు నటలు చకకగా పెరగడం పరారంభించాయి. ఇది ఎంతో ఆనందానని అందించిన అనుభవం అని పరాకటీ షనర తెలియజేసతున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గార్డెన్ ప్రయోగం 02321...Mexico

ఈ అభయాసకురాలికి 2000 చదరపు మీటరల పొడవైన గారడెన ఉంది. ఆమె మొదట ఈకరింది కాంబో తయారు చేసుకుననారు:

CC1.2 Plant tonic + NM67 Calcium + SM1 Removal of Entities + SM5 Peace & Love Alignment ఒక లీటరు నీటిలో

 తరువాత ఆమె ఆనీటికి 200 లీటరల నీటిని జోడించి మొకకలపై రోజూ సపరే చేయడానికి ఒక సపరింకలర లోని నీటిలోకాలిపారు. ఫలితంగా ఎకకువ పకషులు మరియు చాలా శాంతియుతమైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లి పాదమునకు గాయం 01644...USA

సుమారు నాలుగు సంవతసరాల వయసు కలిగిన అభయాసకుని ఆడ పిలలి ఇంటికి వసతూ తన ఎడమ పాదము పై బరువు మోపకుండా పైకెతతి కుంటుకుంటూ వచచింది. పిలలి జుటటు మీద కొనని రకతపు చుకకలు కూడా ఉననాయి. ఆ పిలలి బదధకంగా కనిపించింది మరియు బంతివలె (ముడుచుకొని)పడుకో పెటటాలని పరయతనించింది. రకతంఎకకడ వచచిందో అభయాసకునికి కనపడలేదు కనుక సాయిరాం హీలింగ  వైబరేషన మిషను తో పిలలి చితరానని రేమిడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పంటలకు చికిత్స: కందిచేను, బత్తాయి, ప్రత్తితోటలు

అభయాసకుడు ఇలా వరాసతుననారు:జూన 2012 లో, నా మొదటి పరయోగం మా భజన మండలిలో, హరమోనియం మాసటారునాటిన 100 చదరపు అడుగుల కందిచేనుపైన (లకషమీ నివారణగింజ) జరిగినది. ఈ చేనులో, పుషపించే కందిమొకకలను పురుగులు తింటుననటలు నేను గమనించేను. నేను ఇటీవల విబరియోనికసలో కోరసు చేశానని, పురుగుల నివారణలు ఉననాయని చెపపాను. సథానిక పరజలు ఇపపటికే మనుషులపటల విజయవంతమైన వైబరియోనికస వైదయం శకతిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bull with Asthma 11278...India

The practitioner, who holds a Masters of Veterinary Science, was asked to treat a bull with asthma, who had been suffering from shortness of breath, a warm tongue, and poor appetite for several months. The bull was given:
CC1.1 Animal tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS

By Sathya Sai Baba’s Grace, he...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లివరు వ్యాది, నులిపురుగులు మరియు విరేచనాలతో బాధపడే పిల్లి 02494...Italy

పరాకటీషనర తన మితరుడికి చెందిన ఉమ అనే 5 నెలల పిలలికూనకు చికితస చేయడానికి వెళళారు. దీనికి తీవరమైన నులిపురుగులు, రకతము, శలేషమముతో కూడిన విరేచనాలు మరియు పరేగుల ఇనఫెకషన కూడా ఉంది. వెటరనరి డాకటరు దీనికి లివర సమసయ ఉందని చెపపి ఎననోరకాల అలోపతిక మందులు ఇచచారు కానీ దాని ఆరోగయం మెరుగవలేదు. దీనికి నీరసంతోపాటు ఆకలి కూడా లేదు. కరింది కోమమబో దానికి ఇవవబడింది:

జవరానికి:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటిపొర 02095...USA

డయూక అను 12 ఏళల వయససునన ఒక మొగ కుకకకు కంటిపొర సమసయకు చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది: NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B…BD.

కుకకకు వైబరో చికితసిసతుననటలుగా పశువైదయుడకు తెలపలేదు. అందువలన కుకక యొకక కంటిని పరీకషించిన సమయంలో కంటిపొర కరగడానని చూసి వైదయుడు ఆశచరయపోయారు.

గమనిక: పైనునన ముందుకు సరి సమానమైన మిశ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fleas in a cat 02921...Italy

Cleo, the practitioner’s female Siamese cat (age 6), was attacked by fleas every summer. In May 2014, an anti-flea chemical treatment was administered, but it worked only for two weeks and was too toxic to be reapplied soon. After the practitioner completed her AVP training later that month, she prepared:
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Tulsi seedlings 00534...UK

The practitioner writes: In 2014 I conducted an experiment to see what the effect of Vibrionics would be on tulsi (holy basil) seedlings. During the first week of June, I took seeds of two different varieties of tulsi plants, Ram Tulsi and Krishna Tulsi,  which had been saved from the previous year by my mother (She harvests seed from her tulsi...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో స్ట్రోక్ మరియు ప్రేగు సంక్రమణ 00829...Australia

2014 జూన లో ఒక సోమవారం ఉదయం అభయాసకుడు తన కుకక దీదీ విషయంలో ఏదో మారపు జరిగిందని గమనించారు. అది కొదదిగా వాంతి చేసుకుంది మరియు నడవలేక పోతోంది. పశు వైదయుని వదదకు తీసుకువెళలారు. దీదీకి  సటరోక వచచిందని బహుశా వృదధాపయం కారణంగా ( దీదీ వయససు 15 సంవతసరాలు) ఇలా జరిగి ఉండవచచని తెలిపారు. దీదీకి జీరణవయవసథకు సంబంధించిన ఇనఫెకషన కూడా ఉందని ఇది ఇనఫెకషన సోకిన మరొక దాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క మెడ పైన గాయాలు 02885...Argentina

పరాకటీ షనర ఇలా వరాసతుననారు: మా కుకక పిటటీ ని మా మేనలలుడి వయవసాయ కషేతరంలో రెండు కుకకలు దాడి చేసి గాయపరిచాయి. దీనికి మెడ పైన చాలా పెదద గాయాలు అయయాయి. మా మేనలలుడు ఆ సమయంలో దూరంగా ఉననాడు. అందువలన పిటటి నాలుగు రోజుల పాటు గాయాలతో అలాగే ఉండవలసి వచచింది. మా మేనలలుడి తలలి గాయాలను శుభరపరిచి మందు వరాసింది. మా మేనలలుడు ఉరునుంది వచచాక పిటటి ని పశు వైదయుని వదదకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒక కుక్కకు గుదము సంక్రమణ 11572...India

జైరాయనే ఒక ఏడుననర ఏళళ ఆడ  గోలడెన రిటరీవరకు తీవరమైన గుదము సంకరమణ కలిగింది. గుదము పరాంతం చుటటూ చీము కారుతుండేది. దానికి జవరం లేదుకాని నీరసంగా ఉండేది. చీము కారే పరాంతంనుండి దురవాసన వసతుండేది. దానికి అలలోపతి కాని ఇంకే విధమైన వైదయం కాని చేయించలేదు. 2015 ఎపరల 23న అభయాసకుడు ఈ కరింద వరాసిన మందులనిచచి కుకకకు సోకిన వయాధిని నయం చేసింది

#1. CC1.1 Animal tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒక మైనాకు పునరుజ్జీవనం 10940...India

2015 జూలై 15వ తేదిన నేను ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వసతుననపుడు  ఒక మైనాపకషిని , పకకన ఉనన కాలువలో పడి ఉండడడం చూసాను. అది చలికి వణుకుతు బైటకి రాలేని పరిసధితిలో ఉంది. నేను ఒక  లోట తీసుకొని, ఆ పకషిని బైటకు తీసి దాననిపకకనె ఉననగడడి మీద సురకషితంగా పెటటడానికి పరయతనించాను కానీ అది కుదురుగా నిలబడే పరిసధితిలో లేదు,చలికి వణుకుతూ సఫరుహ తపపి నేలకు ఒరిగినది. పకషిని అకకడే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వాడిపోతున్న మొక్క 11569...India

కరమంగా నీరు పోసతుననపపడికి, ఇంటలో పెరిగే ఒక మొకక యొకక ఆకులు, గత నెల రోజులుగా వాడిపోతుననాయి(ఎడమ పకక ఫోటో చూడంది). ఈ మొకకకు ఈ కింద వరాసిన టానిక ఇవవబడింది:
CC1.2 Plant tonic…in water

ఒకక డోసు ఇచచిన 24 గంటలు తరవాత ఈ మొకక పూరతిగా కోలుకుంది (కుడి పకక ఫోటో చూడండి-ఈ ఫోటో టానిక ఇచచిన మరుసటి రోజు తీసినది)

 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కళ్ళకు, తలకు గాయాలతో పిల్లి 02750...Canada

సవీటీ అను వీధి ఆడపిలలి, పుటటినపపటి నుండి యజమానివదద పెరిగింది. నవంబర 2014లో పొరుగువారు తమ పాలను తరాగుతూంటే చూసి, సవీటీని తలపై, నోటిపై కొటటి, వీధి కాలువలో విసిరేసేరు. యజమాని తన మోటారుసైకిల పై, వైబరియోనికస పరాకటీషనర ఇంటికి పిలలిని తెచచాడు.  సవీటీ వాపుతో మూసుకుపోయిన కనను, చీలిన పెదాలతో కూడి నడుసతూ ఫరనీచర కు గుదదుకొనడం గమనించారు.  

వైబరియోనికస అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలంలో పురుగులతో బాధపడుతున్న పిల్లి 03528...France

2 ఏళల పిలలి బాగా తింటుననపపటికీ చాలా సననగా, బలహీనంగా వుండటంతో, దాని బొచచు వూడిపోతుండటంతో, పిలలిమలంలో పురుగులుననవని అభయాసకుడు సందేహించారు. జూన 27, 2015 న పిలలికి రెమిడీ యివవబడింది:

CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea... గిననెలో 200 మి.లీ. నీటిలో 5మాతరలు కరిగించి, 7 రోజుల పాటు రోజంతా పిలలికి తరాగడానికి యివవాలి.

8రోజులు వైబరియోనికస నీటిని తాగిన తరవాత, గుండ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రేగువ్యాధి (IBD) & నాడీ తీవ్రత (WPW) గల పిల్లి 02667...UK

గారఫీలడ అను15 ఏళల అలలంరంగుగల అభయాసకుని మగపిలలికి మూడు తీవరమైన వయాధులుగలవని నిరధారణ జరిగింది. మొదటిది ఇనఫలమేటరీ బొవెల డీసీజ (IBD) అనగా చినన పరేగును , కలోమము, కాలేయమును వయాధికి గురిచేసే పరేగు వయాధి. దీనికి వాంతులు, అతిసారం కూడా తోడై వుననవి. పశువైదయుడిచచిన యాంటిబయోటిక మాతరలు పిలలిచేత మింగించడానికి, సంరకషకునికి బాగా కషటమైంది. కనుక పిలలి వయాధినివారణకు SRHVP...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కేన్సర్ రోగంతో బాధపడుతున్న కుక్క 02864...USA

ఒక మహిళ,కేనసర తో (ఛాతీ కుహరంలో) బాధపడుతునన తన 6 ఏళల కుకక, హెనరీను వైబరియోనికస వైదయుని వదదకు తీసుకు వచచారు.  పశువైదయుడు కేనసర బాగా ముదిరినదని, హెనరీ కొదదికాలమే జీవిసతుందని చెపపారు. కుకకకు శవాస పీలచటం కషటమవుతుననది.  అభయాసకుడుకేనసర పెరుగుదలను తెలుసుకొని ఈ కరింది రెమిడీ ఇచచారు;  

CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిటికీ తగిలి దెబ్బ తిన్న పక్షి కోలుకొనుట 01339...USA

2015 సెపటెంబర 22 వ తేదీన ఒక చినన వాబలర (పాడే పకషి) పకషి వైబరియోనికస వైదయురాలి ఇంటి కిటికీ లో కెగిరి, ఒక కోణంలో గాజులోకి దూసుకుని, పడిపోయింది. అభయాసకురాలు విభూతి గిననె పటటుకుని బయటకు పరిగెతతారు. ఆ పకషిపై విభూతిచలలి, గాయతరీ మంతరానని జపించారు. కానీ ఆ పకషి కదలలేదు, తలవేలాడేసింది. వూపిరి నీరసమై, ఆయాసపడుతోంది. అభయాసకురాలు పకషిని నెమమదిగా తటటగా పకషిశవాస ఆగుతున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వైబ్రియోనిక్స్ సహాయంతో పెరుగుతున్న టొమాటోలు 00002...UK

పరాకటీషనర ఈ విధంగా వరాసతుననారు: నేను గత కొదది సంవతసరాలుగా పుటటపరతి లోని సూపర సపెషాలిటీ హాసపిటల చెంత నివసిసతుననాను. నాకు ఒక చినన తోట ఉండటంతో దానిలో రకరకాల కూరగాయలు  పెంచుతూ ఉంటాను. తోటలోని టమాటాలు నాటిన ఎనిమిది వారాల తరవాత  (నవంబర 2015 లో) ఆరడుగుల పొడుగు పెరిగి పిందెలతో బలంగా ఆరోగయంగా కనిపిసతుననాయి. ఇదంతా కూడా గత సంవతసరం నేను వైబరియానికస చేసిన పరయోగం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పాము కరిచిన ఆవు 11972...India

భారతదేశ గరామీణ పరాంతంలో, వైబరో అభయాసకుని వదదకు ఒక రైతు వచచాడు. జూన 23, 2014 న  సాయంతరం 7 గంటలకు అతని ఆవును ఒక విషసరపం కరిచింది. కరింది చికితస వెంటనే పరారంభమైంది:

#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…10నిముషములకొకసారి ఒక గంటవరకు

దీని తరువాత ఆవు శరీరంనుండి విషం పూరతిగా తొలగించటానికి ఈవిధంగా కాంబో మారచబడింది:

#2....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విరిగిన కటివలయం ఎముక, అతిసారంవ్యాధితో బలహీనమైన పిల్లి 02658...Italy

నవంబరు4, 2013న రోమ వీధులలో, సవచఛందసేవకులు తీవరంగా గాయపడి, చాలానీరసంగా పడుననపిలలిని చూసారు. మళళీ మరో 10రోజుల తరవాత ఒక మూలలో పడునన అదే పిలలిని చూసే వరకూ అది వీరికి కనబడలేదు. ఆ సమయంలో పిలలి నొపపితో నడవలేకుండా వుననది. పిలలిని పశు వైదయుని వదదకు తీసుకు వెళలారు.  X-ray తీయించగా, గత 2వారాలుగా పిలలి తుంటి విరిగినటలు తెలసింది. పిలలికి   అతిసారం కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ 03527...France

టామ అనే పేరుగల 12½ సంవతసరాల బెలజియన షెఫరడ జాతి మగ కుకకకు ఎడమ చెవికి ఇనఫెకషన వచచింది. దురవాసన తో కూడిన చీము చెవినుండి కారసాగింది. కుకక యజమాని రెండు రోజులవరకూ ఈ విషయం గురతించలేనందున 3 వ రోజు అనగా 2015 జూలై 9 న పరాకటీషనర ను కలిసారు. టామకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...QDS, నీటితో

పరాకటీషనర సిరెంజి దవారా మందును...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మేకలో ఎర్రబడిన పాలపొదుగు 01480...France

ఒక తలలి మేక తన పొదుగు నుండి పదే పదే పాలు తాగుతునన తన పిలలలను దూరంగా నెటటడం పరాకటీషనర గమనించారు. నిజం చెపపాలంటే ఈ పిలలలు అ పొదుగు పటటుకొని వరేలడుతుననాయి. దీనివలల తలలిమేకకు పొదుగంతా ఎరరబడి చెపపలేనంత బాధకు   గురిఔతోంది.

తలలిమేకను ఈ బాధ నుండి విముకతి కలిగించాలని పరాకటీ షనర కరింది రెమిడి దానికి ఇవవడం జరిగింది :

CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పెంపుడు పక్షి కాలికి గాయం 03516...Canada

2014 డిసెంబర మధయలో ఈ పరాకటీషనర యొకక 11 సంవతసరాల ఆడ బడగి పకషికి ఎడమ కాలికి గాయమయయి పంజరం లో నిలబడ లేక కదలలేక,పైకి ఎకకలేని పరిసథితిలో ఉంది. దీని కాళళుమూసుకు పోయి చాపడానికి  వీలుకాకుండా ఉననాయి.  సహజంగా ఈ పకషుల కు గల సాధారణ జీవిత కాలం  8 సంవతసరాలను కూడా అది అధిగమించింది.  దీని పరిసథితి చూసి ఇది మరో మూడు వారాల కననా ఎకకువ కాలం  బరతకదని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎఫిడ్స్/ క్రిమిబాధితత్వం 00512...Slovenia

2013 వసంతకాలంలో చికితసా నిపుణుల యొకక తోటలో 70 ఆపిల చెటటుల ఆకులు కరిమిభాధితమయయాయి. SRHVP మశీనును ఉపయోగించి  వైబరో మందును పరసారం చేయడం దవారా భాధితమైన చెటటులకు వేగంగా చికితసను అందించవచచని చికితసా నిపుణురాలు నిరణయించుకుంది. విటనెస (సాకషి) రూపంలో ఉపయోగపడేందుకు ఆమె కొనని కరిమిభాధిత ఆకులను ఏరుకొని ఒక చినన సంచిలోకి తీసుకొని మశీనులో పెటటింది.

కరింది కారడును...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో దీర్ఘకాలిక దగ్గు, శ్వాస కోశ ఇబ్బంది 00462...USA

మన విబరియో పరాకటీషనర తమ ఇంటి పరకకన ఉనన వారి 13 సంవతసరాల కుకక ఒక సంవతసరం నుండి పొడి దగగు మరియు శవాస కోశ సమసయతో బాధ పడుతుననటలు గరహించారు. వెటరనరీ డాకటర ఇచచిన మందులు ఏమీ పనిచెయయలేదు, సరికదా దానిని చంపేసి దాని బాధ నుండి విముకతి చేయమని అయన సలహా ఇచచారు. కుకక యజమాని సూచన పైన 2013 లో విబరియో పరాకటీషనర  వైదయం పరారంభించారు. కుకక యజమాని కొనని రోజులు వెటరనరీ మందులను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లీష్ మానియోసిస్ కానయిన్( Leishmaniosis Canine) కుక్కలకు వచ్చే ప్రాణాంతక వ్యాధి 02584...Italy

ఒక వేటగాడు 4 నుండి 8 సంవతసరాల మధయనునన తన యొకక పెంపుడు కుకకలు నాలుగింటిని పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచాడు. ఇవి లీష మానియోసిస వయాధితో బాధపడుతూ ఉననాయి. ఇది ఇసుక పరాంతపు దోమల మాదిరి ఉండే ఒక రకమైన ఈగ జాతి చేరవేసే పరాననజీవుల వలన కలిగే వయాధి. ఇది చాలా పరాణాంతకమైన వయాధి. నాలుగింటిలో రెండు సంవతసరం పైగానూ మరోరెండు గత కొనని నెలలు గానూ వయాధికి గురయి ఉననాయి. ఈ వయాధి లకషణం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శప్తాల పండ్ల చెట్టుకు జిగురు వ్యాధి 01620...France

2017 ఏపరిల నెలలో ఒక మహిళ (గమమోసిస) వయాధితో బాధ పడుతునన తన శపతాలు పండుల(పీచ )చెటటు కు చికితస కోసం వచచారు.ఈ చెటటుకు ఒకక ఆకు  కూడా లేకుండా మొతతం రాలిపోయాయి.గత సంవతసరం ఆమెకు కాయలేమి దొరకలేదు ఉననవి కూడా పురుగుల  బారిన పడడాయి.కనుక ఈ మహిళ తన చెటటుకు రెమిడి కావాలని పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు . పరాకటీషనర కరింది రెమిడి ని ఆమెకు ఇచచారు:

CC1.2 Plant...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కృశించిపోతున్న మొక్క 03108...Greece

2017 వ సంవతసం వేసవిలో పరాకటీ షనర తమ ఇంటలో పెరుగుతునన గారడెనియా మొకకకు గత కొనని వారాలుగా కొతతగా వసతునన ఆకులతో పాటు పాతవననీ పసుపురంగులోనికి మారిపోతుననాయి.  గారడెనియా మొకకలలో ఇది సహజమే దానికి కారణాలు కనుగొనలేము. వీరి తోటమాలి మొకకకు కావలసిన ఐరన, మెగనీషియం, వంటి పోషకాలననీ వేసారు కానీ ఫలితం లేదు.ఆ తరవాత నేల యొకక pH విలువ ఎంత ఉందో తెలుసుకొని నీరు పోయడం కూడా తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

టమాటా ముక్కల నుండి టమాటాల ఉత్పత్తి 11520...India

ఒక తాజా టమాటా పండు నుండి కోసిన రెండు ముకకలనుండి ( పరకకన ఉనన బొమమ చూడండి) టొమాటో మొకకలను పెంచే పరయోగము నిరవహింప బడింది.

చకరాల మాదిరిగా కోసిన రెండు టమాటా ముకకలను రెండు ఖాళీ గిననెలలో ఉంచాలి. ఒక గిననెలో సాధారణ నీటిని చలలాలి. రెండవ దానిలో  CC1.2 Plant tonic…TDS. తో చారజ చేయబడిన  నీటిని చలలాలి. 5 రోజుల తరవాత  ఈ ముకకలను  CC1.2 Plant...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వాడిపోయే మొక్కలు 03564...Australia

25 నవంబర 2017న పుటటపరతిలో AVP గా శికషణ పూరతిచేసుకొని ఆసటరేలియాకి తిరిగి వచచిన వెంటనే ఈ పరాకటీషనర తన ఇంటలో వాడిపోతూ ఉనన తులసి మొకకకు చికితస చేయడం పరారంభించారు. (ఫోటోను చూడండి). నెలలోపులోనే మొకక తాను అనుకునన దానికంటే మెరుగగా ఎదగడం ఆనందాననిచచింది. ఈ సపూరతితో తన తోటలో ఉనన టమాటా మరియు కొతతిమీర మొకకలకు చికితస చేయడం పరారంభించారు. ఎందుకంటే వీటిని తన తోటలో పెంచడం సాధ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎలుకల బాధ 11573...India

పరతీ సంవతసరం వరషాకాలంలో (జూలై –సెపటెంబర) ఈ అభయాసకుడి కుటుంబం ఎలకల నుండి సతిరమైన ముపపును ఎదురకొంటోంది. పరతీ సంవతసరం వీరు ఎలకల బోను ఉపయోగిసతుననారు. కానీ ఈ సంవతసరం పరతయేకమైనది. ఒక హైపర ఆకటివ ఎలుక  వసతువులను కొరుకుతూ పాడుచేసతూ వీరికి నిదరలేకుండా చేసతోంది. ఈ పందికొకకు ఎంతపెదదగా ఉందంటే ఏ బోను కానీ ఎర కానీ దానికి సరిపోవడం లేదు. వారు మరొకవిధంగా అనగా మందు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లి కంటిలో హెర్పీస్ 03567...USA

ఒక జంతు సంరకషణ కేందరం యొకక నిరవాహకుడు తనవదద మధయవయససులోఉనన ఒక మగపిలలికి వచచిన జబబు నిమితతము చికితసా నిపుణుడి యొకక సహాయం అరథించాడు. ఈ పిలలికి ఎడమ కంటి నుండి నీరు కారుతుంది. కుడి కంటిలో ఒక పుండులాంటిది ఏరపడింది (ఫోటోచూడండి). ఈ రుగమత కారణంగా పిలలి ఒక మూలన కూరచుని ఏమీ తినకుండా  పగలు రాతరి నిశశబదంగా దిగులుగా ఉంటోంది. పిలలికి అనారోగయం కలిగిన వెంటనే వారు దగగరలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శునకమునకు గాయము 11586...India

గత 8 సంవతసరాలుగాఒక మగ వీధి కుకక అభయాసకుడు నివసించిన అపారటమెంట భవనంలో కాపలాగా ఉంటోంది. సుమారు రెండు సంవతసరాల కరితం ఒక బైక దానిని గుదదుకొని గాయాలు అవడంతో పరథమ చికితస అందించడం జరిగింది. ఐతే  ఫాలో అప లేనందున ఆ కుకక దయనీయ సథితిలో ఉననది. దాని చరమం అంతా దదదురలుతో కపపబడి ఆహారం ఏమీ తినలేని సథితిలో ఉంది.

2017మారచ 25 తేదీన దీనికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC1.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బలవoతoగా రోమాలు తినే పిల్లి 03553...Canada

సంరకషణ కేందరం నుండి తీసుకు వచచిన అబబి అనే 8 ఏళల పిలలికి  2009 నవంబరులో, తన యజమాని దతతత తీసుకునన సమయం నుండి భయం భయంగా ఉంటోంది. అది 10 వారాల వయససులో ఉననపుడు సంరకషణ కేందరంలో ఉననచినన పిలలలు దానికి ఇబబoధి కలిగే విధoగ పరవరతిoచేవారు. అది అతి సవలప శబదంతో దూకేది, యజమానితో సననిహితంగా ఉండడానికి సంకోచించేది, తరచూ నిరాశతో తనవంటిపై ఉననరోమాలను తానే నమిలేది. తతఫలితంగా,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సూక్ష్మజాతి గులాబీ మొక్క శీతాకాలంలో వాడిపోవడం 03553...Canada

అభయాసకురాలి తోటలో ఉననసూకషమజాతి  గులాబీ  మొకకను ఎoతగా సంరకషిసతుననా 2016 -17 శీతాకాలంలో చలిబాగా  ఎకకువగా ఉoడటం వలల వాడిపోయింది. వేసవి పరారంబమైన తరవాత కూడా మొకక కోలుకోలేదు. 2017 జూలై 3న, ఈ మొకకపై ఆకులు చాలా తకకువగా ఉననాయి, అది చాలా లేత మరియు పసుపు రంగులో ఉంది, ఈ కరింది వైబరియోనికస మoదులు పరారంభించినపపుడు మొకక ఈ విధంగా ఉంది (చితరాలు చూడండి).  ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గులాబీ మొక్కపై పచ్చపురుగు 02802...UK

పరాకటీషనర తోటలో ఎపపటినుండో పెంచుకుంటునన గులాబీ మొకకపై పరతీ వేసవిలో వినాశకరమైన పచచపురుగులు (ఆఫీడస) ఉండేవి.2019మే22న, గులాబీ మొగగలు ఎలా పచచపురుగుతో కపపబడి ఉననాయో ఫోటోలో చూడండి.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఆమె వెంటనే నివారణ CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansingతయారుచేసి ఆరోజు మరియు మరుసటి రోజు మొకకమీద చలలారు. ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పుష్పించిన ఇంపేషన్స్ మొక్కలు 03582...South Africa

AVP గా అరహత సాధించిన వెంటనే, పరాకటీషనర మొకకల మీద వైబరియానికస పరభావం ఎలావుంటుందో చూడాలను కుననారు. ఆమె ఇంపేషనస సీడలింగస (చితరంలో చూడండి) ఉనన టరేని 2019 సెపటెంబర 26 న కొనుగోలుచేసారు. తరువాత రోజు, ఇంపేషనస నీడన పెరుగుతాయి కనుక ఆమె వాటిని రెండు వేరవేరు కుండీలలో అపపటికే పెరుగుతునన మినియేచర పైన మొకకలు పరకకన నాటారు.

ఆమె 1వ కుండీలో ఉనన మొకకలకు ఈకరింది రెమెడీ కలిపి నీళ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎండిన మరియు ఆకులులేని మొక్కలు 11606...India

In the practitioner’s house, two houseplants, Bougainvillea and Asparagus fern had dried up and had no leaves on their branches since February 2019 (see pics).

పరాకటీషనర ఇంటిలో పెంచుకునే రెండు మొకకలు బోగన విలలా(కాగితం పూల మొకక) మరియు ఆసపరేగస ఫెరన(పాలగలాసు మొకకగా పిలవబడేది) 2019 ఫిబరవరి నుండి ఎండిపోయి కొమమలకు ఆకులు కూడా లేకుండా ఉంటుననాయి(చితరాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి