Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
మానసిక మరియు భావోద్వేగ

మానసిక ఆందోళనలు, కళ్ళకలక 03112...Greece

ఒక 17సం.ల. బాలుడు రెండు వేరు వేరు సమసయలతో వచచాడు. గత 2సం.లుగా తను చాలా మానసిక ఆందోళనతో ఉననాడు. రాతరిళళు భయంకర ఊహలతో కనిపించని శకతులు తనను ఇబబంది పెడుతుననటలు, ఆందోళనతో నిదరపోవటం లేదు. అతను ఏ చికితస పరయతనించలేదు. అంతే కాకుండా గత 10 సం.లుగా అతను దీరఘకాల కళలకలక వయాధితో బాధ పడుతుననాడు. అందువలన అతని కళళు చాలా ఎరరగా, దురదగా ఉననాయి. అతను వయాధి నివారణకై అనేక సం.లు కార...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతాన లేమి కేసులు 10717...India

నేను వంధయతవానికి (సంతాన లేమి) సంబంధించి చాల కేసులను చేశాను. సెపటెంబర 9, 2009 న నాతొలి రోగిగా ఒక గృహిణి వచచింది. ఆమె భరత డరైవర. ఈజంటకు వివాహమై 10సం.లు. ఐనా పిలలలు లేరు. గత 5సం.లుగా వారు వివిధ గైనకాలజిసట ల వదద చికితసపొందిరి. కాని ఫలితం లేకపోవుటవలల, వారు నిరాశకు గురయయారు. నా హృదయపులోతునుండి సవామిని, 'వారికొక బిడడను పరసాదించమని' పరారథించాను.

నేను రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

థైరాయిడ్ గ్రంథి మాంద్యం (హైపోథైరాయిడిజం) 02836...India

బాలయం నుండి హైపోథైరాయిడిజం సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 27 ఏళళ వయకతి చికితసా నిపుణులను చికితస కొరకు సంపరదించారు. ఇతనికి ఉనన రోగ లకషణాలు: శరీరంలో శకతి లేనందువలన చూడడానికి సోమరిపోతు వలె కనిపించటం, జుటటు వరాలిపోవటం, ముఖం వాపు, ధీరగకాలిక రకతహీనత మరియు పీడకలల కారణంగా నిదర పటటకపోవటము. ఈ రోగి మధయ మధయలో అలలోపతి వైదయం చేయించుకొనేవాడు కాని సఫలితం లభించలేదు. ఇటీవల రోగి పరిస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అతి చురుకుగా ఉండే (హైపర్ ఆక్టివ్) అమ్మాయి 02640...India

ఒక తలలి హైపర యాకటివ గా ఉంటునన తన 4 సంవతసరాల పాపను పరాకటీషనర వదదకు తీసుకోని వచచారు. ఈ పాప పరవరతన అసాధారణంగా అనగా ఉదవేగంతోనూ, కోపంతోనూ, ఆందోళనతోనూ, విధవంస కరంగానూ ఉంటోంది. అలోపతి మందులు ఎనని వాడినా ఫలితం లేకపోవడంతో కూతురి పరవరతన కారణంగ ఆ తలలి భౌతికంగా, మానసికంగా కూడా విసిగిపోయి పరాకటీషనర ను కలిసారు. పాపకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC15.5 ADD &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్/ కృంగుబాటు 02365...Belgium

34 ఏళల మహిళ తనకు జఞాపకం ఉనన నాటినుండి నిరాశతోనే జీవిసతుననది. ఆమె భరత నుండి విడాకులు తీసుకుంది. పరిసథితి కారణంగా తన ఇదదరు పిలలలను ఇతరుల సంరకషణలో ఉంచింది. ఆమె చాలా భయంగా, ఉనమాదంతో, విచారంగా సథిరమైన తలనొపపితో తల పైభాగమున అసౌకరయంగా ఉనన అనుభూతితో ఉంటుననది. ఆమెకు ఆకలి లేదు, శకతి కూడా లేనటటుగా అనిపిసతూ ఉంటుంది. డాకటరలు భౌతికంగా ఆమెకు ఏ సమసయలు లేవని నిరధారించారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భయము & మలబద్ధకం 02854...UK

గత రెండు సంవతసరాలుగా మలబదధకంతో బాధపడుతునన తన మూడు సంవతసరాల వయససు గల కుమారుడిని ఒక తలలి అభయాసకుని వదదకు తీసుకొని వచచింది. అతను భయం వలల తన తండరితో సహా పరజలందరినుండీ దూరంగా ఉంటుననాడు. పరతయేకించి అతను టాయిలెట మరియు మల విసరజనకు వెళలడానికి చాలా భయపడుతుననాడు. అభయాసకుడు బాబుతో మాటలాడినపపుడు అతను చాలా భయపడుతూ తలలికి అతుకకుపోయి ఉననాడు. అతనికి ఆకలి కూడా చాలా తకకువగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మానసిక రుగ్మత 02799...UK

23 సంవతసరాల వయససు గల మహిళా రోగి గురించి ఇకకడ వివరింపబడింది. ఈమె మానసిక శాసతరంలో పటటభదరురాలు. మూడు సంవతసరాలుగా తీవరమైన మానసిక రుగమతతో బాధపడుతూ ఉంది. అభయాసకుని చూడడానికి ఆమె తలలిదండరులు ఆమెను తీసుకుని వచచినపపుడు ఆమె ఆందోళనతో, అరుసతూ, ఆతమహతయ తలంపులతో ఉంది. ఆమె తలలిదండరులు ఆమెకు అలలోపతి మందులు ఇచచినా కూడా ఏ మాతరం ఉపయోగపడలేదని అంతేకాక వాటి దుషపరభావాలు కూడా అనుభవిస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రేమలో వైఫల్యం 11467...India

25 సంవతసరముల వయససు గల ఒక ఉపాధయాయుడు చాలా ఒతతిడికి గురయయి మనసతాపం చెంది ఉననారు. దీనికి పరధాన కారణం ఏమిటి అంటే 5సంవతసరములుగా ఇతనిని పరేమించి పెళళి చేసుకోవాలని అనుకునన సమయానికి ఆయువతి వేరొకరితో పరేమలో పడేసరికి ఇతను చాలా మనసతాపం చెందారు. అంతే కాకుండా ఇతను తన ఉదవేగాలను నియంతరణ చేసుకునేందుకు కూడా చాలా కషటం అయయింది. దీంతో పాటు ఇతనికి మెడ, భుజాలు కూడా నొపపి పెట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన (టెన్షన్) 10002...India

ఒతతిడి, విచారము మరియు ఆందోళన ఉననవారికి ఈ కరింది రెమిడీలు సహాయపడతాయని అభయాసకుడు తెలుపుతుననారు:

NM6 Calming + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM6 Stress + SM9 Lack of ConfidenceTDSలేదా అవసరం మేరకు

ఈ కాంబోను చినన డరాపర బాటిళలలో అభయాసకులందరూ తయారు చేసుకొని పంపిణీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంగారుతో తల్లిని వదలని బాలుడు 00534...UK

7 ఏళల రోగగరసతుడైన బాలుడు కంగారుతో, తలలిని కషణమైనా విడిచిపెటటడు. పాఠశాల గేటువదదకూడా తలలిచేతిని వదలడు. అతను ఎకకడుననా అమమ అతని వెనుక వుండాలసిందే. అతను పాఠశాలకు వెళళేముందు అతిగా తినడంతో, బడికి వెళళేముందు అనారోగయం పాలవుతాడు. అతను మలదవారం చుటటూ చికాగగా వుండి బాధపడుతుననాడు. అభయాసకుడు అతనికి ఇచచినది:

NM35 Worms + SR424 Chicory made in water...5 ml TDS

2 రోజులలో మారపు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Alcohol Addiction 11210...India

A 26-year-old youth had been drinking every day for 4 years. He fell into this habit because he was mentally stressed owing to property disputes in his family. In 2011 his blood pressure was so high that he had to be admitted to hospital for treatment. After several tests and subsequent treatment his BP. became normal again. In May 2013 he asked his mother to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గంజాయి వ్యసనం 02758...Russia

ఒక యువ జంట, 25ఏళల యువకుడు మరియు 24 ఏళల యువతి గంజాయి తాగడానికి చాలా బలంగా బానిసలయయారు. ఇది చెడు లకషణమని వారు అరథం చేసుకోవడమే కాదు దాని నుండి బయట పడాలని కూడా కోరుకుంటుననారు. కానీ అలా చేయడానికి సంకలప శకతి సామరథయము లేదు. వారి చినన వయసు కారణంగా వయసనం మినహా మరే ఇతర తీవరమైన లేదా దీరఘకాలిక వయాధులు లేవు. జూలై 2013 పరారంభంలో వారికి చికితస పరారంభించినపపుడు, యువకుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బైపోలార్ వ్యాధి 02640...India

ఒక మనోరోగ వైదయుడు తన పేషంటలలో ఒకరైన ఒక 45 ఏళళ వయకతిని (ఈ వయకతి అలలోపతి వైదయుడు) ఒక వైబరో సాధకుడు వదద పంపించారు. ఈ వయకతి గత 25 ఏళళగా బైపోలార వయాధితో భాధపడడారు. ఆ సమయంలో ఈ వయకతి, మనోరోగ వైదయుడు ఇచచిన పననెండు రకాల అలలోపతి మందులు వేసుకునేవారు. వైబరో సాధకుడు ఈ వయకతికి ఇచచారు:
CC15.2 Psychiatric Disturbances…TDS

CC15.6 Sleep Disorders ఈ రెండవ మందును పరతి రాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నల్లమందు వ్యసనం మరియు ఇతర సమస్యలు 02638...Iran

సంపాదకుని వయాఖయానం:
ఈ సాధకుడు కింద కేసులలో మరింత వివరాలను ఇవవలేదని విచారం వయకతం చేసతుననాము

ఒక పేషంట ఏడేళళ వయససు నుండి నలలమందు వయసనానికి గురయయాడు. వైబరో మందు CC15.3 Addictions తీసుకునన కొదది కాలానికి ఈ వయసనం నుండి విముకతి పొందాడు.

మరొక పేషంటు మెడ మరియు భుజాల నొపపితో ఎనిమిది నెలలు భాధపడింది. కండరాలు మరియు కీళళకు సంభందించిన CC20.2 SMJ pain తీసుకోవడంతో ఈమెకు నొప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భావోద్వేగ ఒత్తిడి 00437...India

చకకని వయకతితవము, కరమశికషణ కలిగిన 49 ఏళల వడరంగి మేసతరి అనుకోకుండా మారిపోయి ఆతరుత, చెదిరిన మనసు గల వయకతిగా మారిపోయి తన పనిని కూడా చేసుకోలేక పోతుననాడు. కొదదికాలం కిందట అతని అనన అనారోగయం వలల మరణించాడని ఆయన తెలిపాడు. తన కుటుంబంతో పాటు తన అనన కుటుంబానని కూడా ఇతను చూసుకోవలసి వసతోంది. దానివలన ఆరథిక ఇబబందులలో పడడాడు. దీనికితోడు, గత నెల రోజులుగా పరతీ రాతరి అతని అనన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒక భావోద్వేగ మరియు మానసిక రుగ్మత 00002...India

భావోదవేగ మరియు మానసిక రుగమతతో భాదపడుతునన ఒక యువతీ తన కుటుంభంతో వైబరో చికితసా నిపుణుడు వదదకు వచచింది. ఈ యువతీకి, 11 ఏళళ వయససుండగా, ఒక రోజు, ఈమెకు తన తమముడును కొంత సమయం చూసుకోవలిసింధిగా చెపపి, ఇంటి పెదదలు పని మీద బయిటకి వెళళడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఈమె తమముడు మూరచ రోగం కారణంగా ఫిటస వచచి పడిపోయాడు. ఇది చూసి, ఏమి జరుగుతోందో అరథం కాని ఆమె మానసికంగా దెబబ తింది. తపపు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి కండరాల నొప్పి, ఒత్తిడి మరియు శక్తి తక్కువగా ఉండే సమస్య 02804...India

ఒక 39 ఏళళ మహిళ, ఒక సంవతసరముగా కాలి కండరాల నొపపితో భాధపడేది. ఆమెకు ఒతతిడి మరియు శకతి తకకువగా ఉండటం సమసయలు కూడా ఉండేవి. వీటినుండి ఉపశమనం కొరకు ఆమె చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఆమె కాలి నొపపి తగగడానికి పెయిన కిలలెరలు, ఒతతిడి మరియు తకకువ శకతి సమసయల ఉపశమనానికి అలలోపతి వైదయం చేయించుకుంది కాని సఫలితాలు లభించలేదు.

ఆమెకు కరింది మందులు ఇవవటం జరిగింది:
CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్ 02128...Argentina

2013 డిసెంబర 10 వ తేదీన 28 సంవతసరాల వయకతి సోరియాసిస వయాధికి వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఇది అతనికి తాను విశవవిదయాలయ పరీకషలు వరాసతునన సందరభంలో ఏరపడిన మానసిక వతతిడి కారణంగా మొదలయయి తరుచుగా ఇబబంది పెడుతోంది. అతనికి వీపు, పారశవాలు, భుజాలు, ముంజేతులు అంతా మచచలు వయాపించాయి (డిసెంబర 12 ఫోటోలు చూడండి). గతంలో అతను అలోపత వైదయం తీసుకుననా పరయోజనం ఏమీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛ రోగం 01626...Greece

40 సంవతసరాల వయసునన సతరీ మూరఛ రోగం కొరకు వైదయం కోరింది. 14 సంవతసరాల కరితం తలలిదండరుల విడాకుల దురఘటనతో ఈ వయాధి ఆరంభమయింది. ఆమెకు ఇచచిన వైదయం:

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC18.3 Epilepsy…TDS

ఆరు నెలల కరితం వైబరియానికస ఆరంభమయినపపటినుంచి ఆమెకు ఫిటలులేవు. ఆమె మానసిక ధోరణి మెరుగయయింది. ఓపిక పెరిగింది. భవిషయతతు గురించి పలాన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, అధికరక్తపోటు & మానసికంగా నిరాశ

మే 2008 లో, పరాకటీషనర యొకక దూరపు బంధువైన, 52 సం.ల. ఒక సతరీ రోగి, మధుమేహం మరియు అధిక రకతపోటుకోసం చికితస కోరింది. ఆమెకు 10 ఏళల కరితమే మధుమేహం వుననటలు కనుగొనిరి. ఆమె ఇపపుడు ఇనసులిన మీద ఆధారపడుతోంది. ఆమె పరతి రోజు, రెండు పూటలా భోజనం ముందు 15 యూనిటలు ఇనసులిన తీసుకుంటుననది. దీనివలల ఆమె (రాండమ) రకతoలోచకకెర 150 లో వుననది. అంతేకాక, ఆమె 3 సం.లుగా అధిక రకతపోటు కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖం మీద దద్దుర్లు 02802...UK

47సంవతసరాల మహిళ ఒక సంవతసరం నుండి ముఖం మీద దదదురలతో బాధపడుతుననారు. ఇది రోసేసియా అని నిరధారించబడింది. ఇది ముఖంపై వచచే దీరఘకాలిక వయాధి. ఈ దదదురలు ఎరుపు నేపథయంలో కనిపిసతాయి. ఈ కేసు విషయంలో రోగి గడడం చుటటూ ఇవి ఏరపడడాయి. అనేక రకాల యాంటీ బయోటికస ఇవవబడడాయి కానీ మెరుగుదల లేదు. ఆమె ఆరు నెలల పాటు మూలికా వైదయుని చేత చికితస కూడా చేయించుకుంటూ  నియమితమైన ఆహారాలే (పథయం)...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడు యొక్క సిస్టిసెర్కోసిస్ వ్యాధి 01053...USA

2011 ఏపరియల లో 37 సంవతసరాల సతరీ  నిరధారణ చేయబడిన పైన పేరకొనన వయాధితో వచచారు.    ఇది సరిగా వండని  పంది మాంసం లో ఉండే టేప వారమ లేదా పరాననజీవి యొకక గుడల వలన కలిగే ఒక దేహ సంబంధిత  పరాననజీవి ముటటడి. ఇది పరేగు గోడకు కననం చేసి తదవారా ఇతర కణజాలాలకు వెళుతుంది; మెదడులో అవి అనేక రకాల నాఢీ సంబంధిత లకషణాలను కలిగిసతాయి. ఆమెకు చికితసచేసతునన అల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పాదములో ఆనెలు 02870...USA

13 ఏళల బాలిక తన పాదాల మీద ఆనెలతో 18నెలలుగా బాధపడుతోంది. అమెరికాలోని పిలలల వయాధి నిపుణుడు ఆనెలపై చరమానని తీసివేసి ఫలోరోరాసిల కరీము 0.5%ను వాటిలో చొపపించి వాటిని తొలగించచడానికి పరయతనించారు. ఈ చికితస రెండు నెలలు కొనసాగింది కానీ ఫలితం లేక నిలిపివేయబడింది. అపపుడు పాప అభయాసకుని సంపరదించగా ఆనెలు తొలగించడానికి మాతరమే కాకుండా ఆమెకి వతతిడికి మరియు పాఠశాల చదువుకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భాశయ క్యాన్సరు 11993...India

45 సంవతసరముల వయససు గల మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా గరభాశయ కేనసరుతో బాధపడుతుననారు. వీరు ఖిమోథెరపీతో సహా అలోపతీ చికితస తీసుకుననారు కానీ ఫలితం ఏమీ లేకపోవడంతో మధయలో మానేసారు. అంతేకాక దీని దుషఫలితాలు వలన వీరు మంచం పటటారు. 2012 అకటోబరు 15 వ తేదీన చికితస పరారంబించి వీరికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది: 

CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్లడ్ నోసోడ్ ద్వారా నయమైన బహుళ వ్యాధులు 02836...India

64 సంవతసరాల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా తీవరమైన మోకాలినొపపి తో బాధపడుతూ ఉననారు. దీనితో పాటు వీరికి  ఉబకాయం, మలబదదకం, నిదరలేమి, ఆందోళన, వతతిడి ఇలా అనేక సమసయలు కూడా ఉననాయి. వీరు నిరవరతించే ఏ వయాపారములో నూ సథిరంగా నిలవలేకపోయారు. మరో సమసయ ఏమిటంటే  గత 7 సంవతసరాలుగా, రెండు కాళళ మడమల పైన జనయుపరమైన ఎకజిమా వయాధితో వీరు బాధపడుతుననారు. 2011 నవంబర 30 వ తేదీన 200C....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఏనుగు గజ్జి మరియు ముఖంలో గడ్డ 02826...India

మెడ యొకక కుడి భాగం నుండి తలమీద చరమం వరకు శోకిన ఏనుగు గజజి వయాధి సమసయకు చికితస కోరుతూ ఒక 45 ఏళళ మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈ సమసయ కారణంగా రోగికి మంట మరియు దురదలు ఎకకువగా ఉండేవి. ఐదు నెలల కరితం రోగి నుదుటి పై, చినన గడడలతో కూడిన నిమమకాయ పరిమాణంలో ఒక కణితి లేచింది. ఐదేళళగా రోగి శరీరం అకకడకకడ నలలగా మారింది. రోగికి రకతహీనత సమసయ కూడా ఉండేది. రోగి, బహుశా ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్గకాలిక జలుబు సమస్య 02786...Russia

రషియాకు చెందిన 47 సంవతసరాల వయసునన ఒక మహిళ తన తలనొపపి మరియు జలుబు సమసయలకు చికితస కోరుతూ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈమెకు కరింది వైబరో మందులు ఇవవబడినాయి:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS

మూడు రోజుల తరవాత రోగికి జలుబునుండి కొంత వరకు ఉపశమనం కలిగింది కాని తలనొపపి తగగలేదు. కొంత సేపు జాగరతగా పరశనించిన తరవాత, 18 నెలల కరితం ఆమెకు ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Headache, Back & Shoulder Pain and Depression 03507...UK

A successful businessman (age 50) was involved in a car crash during the Mumbai floods in August 2005.  He sustained serious head injuries to the left side of his head and was in a coma for two months. When he awoke, he found that his right hand was paralysed and he had stiffness in the right leg. After months of physiotherapy, he recovered almost...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cluster Headaches, Depression and Hyperactivity 02894...UK

On 23 December 2013, a male patient, age 34, came in with acute symptoms of headache, watery eyes, and a stiff neck. He was unable to bend his neck to the left. He had suffered from cluster headaches for the past 14 years.  For periods of 6-8 weeks at a time, he would experience 2-4 severe headaches a day, each lasting up to an hour. The attacks were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Dementia 00534...UK

The practitioner writes: My elderly mother-in-law (84) was active and living on her own in a care home  [a residence where persons can live independently with a warden on site if needed]. She was taking various medications to manage diabetes, high BP, thyroid function, indigestion and stress incontinence, as well as iron tablets. During a two-week stay...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ulcerative Colitis, Blood Clots in Lungs, Panic Attacks 02799...UK

In September 2014, a male patient aged 71 presented with severe ulcerative colitis (24 years’ duration), panic attacks (1 year), and blood clots in the lungs (3 months).

In 1992 the patient had been diagnosed with ulcerative colitis, an inflammatory bowel disease. He was initially treated with immuno-suppressive drugs to control flare ups causing acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Nosebleeds, Dandruff 02799...UK

A healthy, active boy of 11 who loved sports developed a passion for playing football [soccer] but he was inhibited by nosebleeds. As soon as he started running, his nose would bleed. He had been having constant nosebleeds since the age of 3, at least 3 times a week at night, whenever he was active. The family managed as best they could but the boy was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vitiligo 02799...UK

A girl (age 10) had vitiligo on her face, hands, and body for 4 years. According to her parents, her physician had prescribed steroid cream, which did not help. She began Vibrionics treatment on 23 September 2012 with:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళిక ఉబ్బసం 02799...UK

ఒక 65 ఏళళ వృదధుడు, 20 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాసనాళిక ఉబబసం సమసయతో భాధపడుతుననటలు చెపపి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించారు. ఈ రోగికి ఉబబసం సమసయ వచచినపపుడు అలలోపతి మందును తీసుకోవటంతో ఉపశమనం కలిగేది కాని పూరతిగా నయంకాలేదు. రోగి యొకక వయకతిగత జీవితంలో ఒతతిడి కూడా అధికంగా ఉండేది. ఈ రోగికి కరింది మందులను ఇవవటం జరిగింది

ఒతతిడి కొరకు:
NM6 Calming + BR7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఏనుగుగజ్జి (ఎక్జిమా) 02762...USA

15 సంవతసరాల కరితం వైదయుడుచే ఎడమ కాలిలో ఏనుగుగజజి లేదా తామర వయాధి సోకిందని చెపపబడిన ఒక 51 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించటం జరిగింది. 15 సంవతసరాల నుండి ఆమె ఎడమ కాలుపై నిరంతరం మంట, పగుళళు మరియు దరవ సరావం వంటి సమసయలతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఆమె సాకసు కాని బూటలు కాని వేసుకోలేక పోయేది. ఆమె వాడిన అనేక రకముల కరీంలు మరియు లేపనాలు ఆమెకు సహాయపడలేదు. ఆమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తశుద్ధి క్రియ 02640...India

జబబుగానునన మూతరపిండం మరియు అధిక రకతపోటు సమసయలతో భాదపడుతునన ఒక 45 ఏళళ వయకతి, లాస ఆంజెలిస, US నుండి ఇండియా లోనునన ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుడను వైబరో చికితస కొరకు సంపరదించటం జరిగింది. మూతరపిండ మారపిడి శసతరచికితస చేయించుకొనునన ఈ రోగి వారానికి మూడు సారలు, పరతిసారి ఐదు గంటలు కొనసాగే రకతశుదధి కరియను చేయించుకుంటుననారు. చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఈ రోగికి కొరియర ద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్స్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకినస వయాధి ఉనన ఒక 65 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat...6TD రెండు వారాలకు, ఆపై TDS

నాలుగు నెలల తరవాత ఈమె వైధయుడుచే చేయబడిన రకత పరీకష దవారా, ఈ వయాధి పూరతిగా నయమైందని నిరధారించబడింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పేలవమైన దృష్టి (మాక్యులర్ హోల్) 02799...UK

57 ఏళల వయకతి కంటి దృషటి సరిగా లేనందువలన చికితస కోసం 2013 ఆగసటు 14న, అభయాసకుని వదదకు వచచారు. అతని కుడి కంటిలో దృషటిని కోలపోయారు. అతని యొకక ఎడమ కంటి పాపలో రంధరం కారణంగా అతని ఎడమ కంటి దృషటి 30 శాతం మాతరమే ఉంది . ఈ రంధరం దానంతట అదే మూసుకు పోకపోతే అతను అంధుడు అవుతాడని నేతర వైదయుడు చెపపారు. అతను గత సంవతసర కాలంగా కంటి ఆసుపతరి నుండి చికితస పొందుతూనే ఉననారు  కానీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయ రుగ్మత & మధుమేహం 11520...India

మధుమేహానికి  వైబరియో చికితస(కరింది నివారణ చూడండి) పొందుతునన ఒక వృదధుడు (80) 2014 జూలై 17న, సిసటిటిస లేదా మూతరాశయ శోధము గురించి  నివారణ కోరారు. అతనికి 102 F ( 38.9C) జవరం ఉంది. మూతరంలో చీము కణాలు 80-100/hpf.ఉననాయి. వారం కరితం నుండి, అతనికి తరచూ మూతర విసరజన, మూతర విసరజన చేసేటపపుడు నొపపి మరియు మంట, మూతరం ఆపుకోలేని తనము ఉననాయి. ఇతనికి దీరఘకాలిక మలబదధకం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటి పూత 02806...Malaysia

2014 మారచి 23న, 38 ఏళల వయకతి 15 సంవతసరాలుగా నోటి పూతతో బాధపడుతూ చికితస కోసం వచచారు. వీరు కొనని సంవతసరాలుగా అనగా : 2002-2004; మరియు 2005, అనేక మంది అలలోపతి వైదయులు చేత చికితస పొందారు. వైదయులు హెరపెస సింపలెకస గా నిరధారించి యాంటీ వైరల ల జోవిరాకస(ఎసికలో వీర) మరియు కారటికోసటెరాయిడ, పరెడని సోలెన, సమయోచితంగా ఉపయోగించిన బాహయ అనువరతన కరీములతో మూడు నెలలు ఉపయోగించినప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన అలసట మరియు నొప్పి 02779...Japan

65 సంవతసరాల మహిళ దాదాపు దశాబద కాలంగా వంటి నొపపులు, అలసటతో బాధననుభవిసతూ వైబరో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. గతంలో ఆమె అలోపతి వంటి ఎననో వైదయ చికితసలు తీసుకుననా అవి ఏవి బాధనుండి ఉపశమనం ఇవవలేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

C12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

రెండు రోజులు ఈ డోసేజ తీసుకునన తరవాత ఆమెకు బలమైన పులౌట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి పగుళ్ళు మరియు కాళ్ళలో పరాధీయ రక్తనాళాల (ఫెరిఫెరల్ వాస్కులర్) వ్యాధి 12051...India

86 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక సమసయలతో చికితసా నిపుణుడి వదదకు వచచారు. 1) చాలా సంవతసరాలుగా కాలి మడమ మరియు వెననునొపపి 2) రెండు పాదాల పైనా పగుళళు 3) పరాధీయ రకతనాళాల (కాళళలో రకత  పరసరణకు అవరోధం) వయాధి; దీనివలల కాళళలో విపరీతమైన నొపపి నడవడానికి కూడా చేతకాని పరిసథితి. గతంలో వీరు హొమియోపతీ, ఆకయుపంకచర, అలోపతి, చికితసలు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనంలేదు. 2013 ఆగసటులో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన వినాళగ్రంధుల వాపు (క్రోనిక్ టాన్సిలైటిస్) 10741...India

33సంవతసరాల వయకతి 20 సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక  వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడుతూ పరిసథితి విషమంగా మారి డాకటరు దీనికి అపరేషనే మారగము అనన తరుణంలో వైబరియో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. దీనితో పాటుగా అపుడపపుడు వచచే జవరం నిమితతం ఎకకువ మోతాదు గలిగిన యాంటి బయోటిక తీసుకోవడం, అలెరజీ దగగుతో కూడా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఫిబరవరి 5, 2014 న అతనికి కరింది కోమబో  20 రోజుల వరకూ వాడమని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెటాస్టాటిక్ బోన్ క్యాన్సర్ 01768...Greece

జనవరి 6వ తేదీన 3 సంవతసరాలుగా రొమముపై కేనసర తో బాధ పడుతునన62 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనర వదదకు చికితస కోసం వచచారు. శసతర చికితస దవారా సతనమును తొలగించడం, కీమోథెరపీ పూరతిగా తీసుకునన పిదప ఆమెకు 2013 జూన వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తరవాత వళళంతా నొపపులు రావడం మొదలు పెటటాయి. 2013 డిసెంబర 23న పరీకషల అనంతరం ఆమెకు మెటాసటాటిక బోన కయానసర అని చెపపారు. రెండు వారాలు అనంతరం ఆమె కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమ్ల ఉధృతి, (Hyperacidity) & జలుబు 10001...India

జూన 2013లో, 18 సంవతసరాల వయసునన మగ రోగి, తీవరమైన చరమరోగం (atopic dermatitis),  జీరణకోశ ఆమలాల ఉధృతులతో (hyperacidity) వచచాడు. 5 సంవతసరాల వయసు నుంచి అతనికి ఈ రెండు రుగమతలూ ఉననాయి. నలల మచచలు, సెగగడడలు మొతతం శరీరెంతో పాటు పరధానంగా చేతులూ, పాదాలమీద కనుపిసతుననాయి. పుళళకు దురద ఉంది. ఈ దురద రాతరిపూట తీవరమై నిదర లేని సథితి వచచింది. సాయి వైబరియానికస వలల అధిక రక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లిష్టమైనగర్భధారణ

అకటోబర 2012 లో 33 ఏళల సతరీ అభయాసకుని వదదకు చికితసకై వచచినది. ఆమె బిడడకోసం గత 7–8 ఏళలుగా ఆలోపతి చికితస పొందుతుననను ఫలితం కలగలేదు. ఆమె తన హైపోథైరాయిడిజం (Hypothyroidism) కోసం (Thyronam25μg OD) అలలోపతిమందు 2008 సం. నుండి మరియు మధుమేహం కొరకు 2005 సం. నుండి(CentapinXR tablet OD) తీసుకుంటోంది. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎడమకన్నురెప్పమీద చిన్నగడ్డ

ఒక 28 ఏళల సతరీ, తన ఎడమ కనురెపపపై వచచిన చిననగడడ చికితసకై వచచింది. ఆమె డాకటర ఆ గడడ తీయటానికి, ఒక వారంలో శసతరచికితస చేయాలని సూచించారు. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

ఒక వారంలో, గడడ మెతతబడుటచే, శసతరచికితస మరొక వారానికి వాయిదా వేయబడి, వైబరియోనికస చికితస కొనసాగింది. ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిరుదులమీద కురుపులు

ఒక 50ఏళల వయకతి తన పిరుదులపై వచచిన కురుపులవలల, తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననాడు. కురుపులు ఒకకొకకటిగా వసతూ, వాచి, చీముపటటి, చితికిపోతుననవి. కాని కొతతవి వసతూనే వుననవి. కొనని శసతరచికితస దవారా 2సారలు తొలగించిరి. రోగికి మొదటగా కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1.  CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections...TDS

1వ నెలలో 20% మెరుగైంది. కురుపుల సంఖయ తగగింది, కాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి బయట భాగంలో సంక్రమణ (ఇన్ఫెక్షన్), కాళ్ళలో నీరు చేరుట 02711...Malaysia

64 ఏళల మహిళ, గత 3 నెలలకు పైగా, చెవులనుండి, దురగంధపూరితమైన దరవం కారుతూ బాధపడుతోంది. అంతేకాక 10 రోజులై ఆమెకాళలు ఎరరగా, వాచిపోయేయి. ఇపపటికే ఆమె జిపి (GP), చెవి సంకరమణ కోసం యాంటీబయాటికస మాతరమేకాక, ఆమె కాళలలో నీరు నిలుపుదలకోసం మాతరలు సూచించిరి. ఆమె కు జూన 13, 2011 న కరింది పరిహారం ఇచచిరి:

#1. NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + OM10 Ear + BR19 Ear…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గింజలకు అలెర్జీ మరియు తీవ్రమైన పొడి చర్మపు సమస్య 02802...UK

ఒక అంధ పాఠశాలలో నివసిసతునన 18 సంవతసరాల యువకుడు సెలవులలో ఇంటికి వచచాడు. అతనికి గింజలు తింటే పడదని ముఖయంగా బాదంపపపు ఎలరజీ ఉండడం వలన అది తింటే కడుపు నొపపి, వాంతులు వసతాయని అతని తలలి అభయాసకుడిని పిలిపించి చెపపారు. ఆ అబబాయి పరతీరోజూ కరీమ తపపకుండా ఉపయోగించాలసిన అవసరం కలిగినటువంటి పొడి చరమం కలిగి ఉననాడు. అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ పోసటు దవారా పంపబడింది:   

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పెల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ 11476...India

46 ఏళల మహిళకు కంపయూటర ఎకకువగా ఉపయోగించడం వలల కారపల టననెల సిండరోమ(పరధాన నరము పరెస అవడం వలన మణికటటువదద ఏరపడే నొపపి) వయాధి ఏరపడింది. నాలుగు నెలలుగా ఆమెకు మడి కటటు చేతులు మరియు వేళలలో నొపపి బాగా ఉంది. మణికటటు నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండడంతో దానితో సరళమైన పనులను చేయడంలో కూడా ఆమె ఇబబంది పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది. ఐతే ఆమెకు మధుమేహం కూడా ఉండడంతో దానికోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జీవిత కాలం మలబద్దకం 02859...India

ఒక 80 ఏళల వయకతి  కొంచెం వణుకుతూ అభయాసకుని వదదకు వచచి తనకు ఎనని రకాల చికితసలు తీసుకుననపపటకీ తనకి  జీవితకాలముగా ఉనన  మలబదధకానికి  ఒక పరిషకారం కోసం అభయరధించారు.

అతనికి కరింది రెమెడీ ఇవవబడినది:
CC4.4 Constipation…TDS

  అతనికి వెంటనే మలబదధకం నుండి విముకతి కలిగింది. అతను చాలా కాలం కరితం మాదిరిగా ఎకకువ శకతివంతంగా మరియు సంతోషముగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రిమెచ్యూర్(అపరిపక్వజననపు) శిశువు లో కామెర్లు మరియు ఇన్ఫెక్షన్ 02870...USA

ఒక తండరి నెలలు నిండకుండా ముందుగా పుటటిన ఆడ శిశువు ఇంకయుబేటర లో ఉననపపటికీ సహాయం అభయరథించాడు. పాప  కామెరలు, జవరం, జలుబు మరియు దగగు  వయాధులతో ఉంది. ఆసుపతరిలో వైదయులు శిశువుకు వివిద రకాల యాంటీబయాటిక మందులను ఇచచారు కానీ ఆమె ఆరోగయం మెరుగుపడలేదు,వైదయులు ఇంతకంటే ఏమీ చేయలేమని  చెపపారు. అభయాసకుడు సాయిరామ హీలింగ పోటెన టైజర దవారా కరింది కాంబోను బరాడ కాసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు 02870...USA

74  సంవతసరాల మహిళ గత 4-5 సంవతసరాలుగా, దీరఘకాల మరియు సథిరమైన దగగుతో రాతరి పగలు బాధపడుతూ పరతయేకించి  రాతరి పూట దగగు వలన ఆమెకు సరైన నిదర ఉండటం లేదు. ఆమెకు డసట మరియు పుపపొడి అలెరజీ ఉండడం చేత  పుపపొడి సీజనలో దగగు దారుణంగా ఉంటోంది.  ఆమె తరచుగా అంటువయాధులకు కూడా గురవుతూ ఉండేది. గతంలో ఆమె నయుమోనియాతో ఆసుపతరిలో చేరడమే కాక ఆమెకు ఆసతమా కుటుంబ చరితర,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Eczema, Academic Stress 02799...UK

The practitioner writes: On 21 April 2013, an 18-year-old male university student presented with itchy skin and severe eczema on his face, neck, back and legs. He had developed chronic eczema one year previous, before he went to university and after he had been treated for acne with allopathic medicine in 2011-2012. He was worried about his education.

I...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

IBS & Itchy Rectum 02799...UK

The practitioner writes: On 26 March 2014 a gentleman of 73 years of age came to see me. He had been suffering with IBS for the past 18 months and an itchy rectum for 6 months. The doctor had given him steroids.  When he took them, he got better but when he stopped, his condition worsened. The rectal itch was very uncomfortable but he had passed no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vertigo 02895...UK

The practitioner writes: My aunt (59) developed vertigo in August 2013. She was not on any medication at the time. She felt dizzy and unstable when walking, and her head spun when she turned in bed. Nevertheless she managed to cope with the symptoms without seeing a doctor before going to India on November 20. There she was prescribed medication but to no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pre-eclampsia in Pregnancy 02802...UK

A 30-year-old mother of an 18-month-old child who was 16 weeks pregnant, had developed severe pre-eclampsia in pregnancy. This is a very serious life-threatening condition causing hypertension in pregnancy. She was monitored by her doctor and spent a night in hospital. Her blood pressure had raisen to 173/98 and her doctor...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూసి ఉన్న స్థలాలను చూసి భయపడే వ్యాధి 02806...Malaysia

74 సంవతసరాల పెదదమనిషి గత 7 సంవతసరాలుగా కలాసతరోఫోబియా వయాధితో బాధ పడుతుననారు. మూసి ఉనన సథలాలకు  అనగా లిఫటులు, మరుగుదొడలు, విమానాలు, ఇంకా ఏమైనా ఇరుకుగా ఉండే పరదేశాలకు వెళళినపుడు  వీరు విపరీతంగా భయపడుతూ ఉంటారు. వెంటనే అకకడ నుండి పారిపోయి విశాలంగా ఉండే పరదేశానికి చేరుకోవలసిందే. వీరు ఒక మానసిక చికితసా నిపునుడిని, చివరి పరయతనంగా ఒక హిపనాటిసట ను కూడా సంప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెర్టిగో 12051...India

ఒక 48 ఏళళ మహిళ రెండు సంవతసరాలు తీవరమైన వెరటిగో సమసయతో భాధపడింది. ఆమెకు విపరీతమైన వికారం, వాంతులుతో పాటు నిలకడగా నడవలేక పోవడం వంటి లకషణాలు ఉండేవి. ఆమె ఒక ఏడాది పాటు ఒక నాడీ శసతర నిపుణుడు ఇచచిన అలలోపతి మందులు వాడింది కాని ఉపశమనం కలుగలేదు. సాయి వైబరియానికస చికితస గురించి తెలుసుకొని ఆమె అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆమెకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి:

CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం, పాదాల వాపు, కీళ్ల నొప్పి, మానసిక వ్యాకులత 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: మేము వైబరో మందులు తీసుకుంటుననఒక సనేహితుడి ఇంటలో ఒక 73 ఏళల మహిళను కలుసుకుననాము. ఆ సతరీ గత 15 సంవతసరాల పాటు అనేక సమసయలతో భాధపడింది: ఆమె అరికాళళలో మంట,అరికాళళు మరియు కాలి వేళళలో వాపు నొపపివలన ఆమెకు నడవడం కషటమయింది. దీనివలన మానసిక ఆందోళనకు గురయింది. గత ఐదు సంవతసలుగా  ఆమె కీళళ నొపపులు,ఆపుకొనలేని మూతర విసరజన మరియు హైపోథైరాయిడిజం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ , కీళ్ళ వాపు, ముక్కు నుండి రక్త స్రావము 02779...Japan

ఒక 75 ఏళళ మహిళ తన భరత చనిపోవడంతో మనసు కరుంగి వయాకులత పడింది. కీళళ వాపు వలన ఆమెకు నడవడం చాలా కషటంగా ఉండేది. 2011 నవంబెర లో ముకకులో రకత సరావము వలల ఈమెను ఆసపతరిలో చేరచారు. ఈమె సనేహితురాలు ఈమెను ఒక వైబరో అభయాసకునితో పరిచయం చేసింది. ఈ మహిళకు ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఇవవడం జరిగింది.

CC3.2 Bleeding  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండాల వైఫల్యం 00971...Japan

ఒక 64 ఏళళ మహిళ తన మూతరపిండాలలో వైఫలయం కలిగే సంభావన ఉందని ఒక వైదయుడు దవారా తెలుసుకోవడంతో 2014 ఆగషటు 24వ తేదిన అభయాసకుడిని సంపరదించింది. రకత పరిశోదనలో తన కరియాటినిన సథాయి చాలా అధికంగా ఉందని తనకు డయాలిసిస పరకరియ తపపకుండా చెయయాలని తెలిసింది. ఈమెకు డయాలిసిస చేయించుకోవడం ఇషటం లేదు. ఈమె ఎకకువుగా తీసుకునే మాంసాహారం మరియు ఉపపుని  తగగించమని అభయాసకుడు సలహా ఇచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పానిక్ డిసార్డర్ (దిగులు), తరచుగా మూత్రవిసర్జన 02754...Japan

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసారు: నా సనేహితుడు కుమారతైన ఒక 30 ఏళళ మహిళ తను హై సకూలలో ఉండగా తనని శౌచాలాయానని వాడే అనుమతి ఇచచేవారుకాదు.దీనివలన మరియు ఇతర కారణాలు వలన  ఈమె మనసులో బెదురు కలిగి సకూలకి వెళళడం మానేసింది.తన కుటుంభ సభయలుతో కూడా  మాటలాడేది కాదు. తరవాత తనకి పానిక డిసారడర (దిగులు,అతయంత భయం) సమసయ కలిగింది.ఈ మహిళతో నేరుగా మాటలాడే ముందుగా నేను ఈమెకు ఫోన చేసి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒత్తిడి మరియు నిద్రలేమి సమస్య 02754...Japan

ఒక 54 ఏళళ మహిళ 2015 ఫెబరవరిలో ఒతతిడి సమసయతో అభయాసకుడిని సంపరదించింది.ఈమె అంతకుముందు పనిచేసతునన కంపనీ దివాళా ఎతతడంతో కొతత ఉదయోగంలో జెరింది.అకకడ రోజంతా కంపయూటర ముందు కూరచుని పని చేయటంవలన ఈమెకు ఒతతిడి,గుండె దడ కలిగి నిదర సరిగగా పటటేది కాదు. ఈమెకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇచచారు

ఒతతిడి కొరకు:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధికముగా ఉన్న లాలాజల స్రావం మరియు కోపం 02806...Malaysia

ఒక 19 ఏళళ యువకుడు ఒక ఏడాదిపాటు అధికముగా ఉనన లాలాజల సరావం సమసయతో భాధపడడాడు. ఈ తెలివైన వయకతి ఒక సంతోషమైన, ఆరోగయకరమైన వాతావరణంలో పెరగలేదు.అందువలన ఇతనికి కోపం అధికముగా ఉండేది. ఇతను అభయాసకుడిని సంపరదించడానికి ముందుగా అనేక వైదయ నిపుణులని సంపరదించి వైదయం తీసుకోవడం జరిగింది. కాని ఏ వైదయము ఇతనికి పనిచేయలేదు. 2014 ఆగసట 31న ఇతనికి కరింద వరాసిన వైబరో మందులు ఇచచాను

#1....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పళ్ళ నొప్పి, పికా మరియు జుట్టు రాలే సమస్య 02859...India

2013 మే లో ఒక 22 ఏళళ పేషంటు, అభయాసకురాలిని ఈ రోగ సమసయలతో సంపరదించారు: చలలగా లేదా వేడిగా ఉనన పదారథాలు తీసుకుననపపుడు పళళ నొపపి వచచేది. ఈ వయకతికి చినన వయససు నుండి చాక పీసులు మరియు ఇతర బలంలేన ఆహారాలు తినే అలవాటుండేది. గత నెల రోజులుగా జుటటు రాలడం మరియు నేరిసిపోవడం వంటి సమసయలు  మొదలైయాయి. ఈ వయకతికి, ఈ కరింద వరాసిన మందులనిచచాను:

పళళ నొపపి మరియు పికా సమసయకు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షల ఒత్తిడి 02859...India

ఒక 17 ఏళళ అమమాయి తలలి తండరులు, తమ కుమారతె మీదునన దిగులుతో అభయాసకురాలని 2014 జనవరిలో సంపరదించారు. వీళళ కుమారతె చదువులో మంచి పరభావశాలి. కాని పననెండో తరగతి పరీకషలు సమీపిసతునన కారణంగా, ఈ అమమాయికి ఒతతిడి కలిగి తన ఆతమవిశవాసానని కోలిపోయింది. [ఎడిటర వయాఖయానం: ఈ పరీకషలు విశవవిదయాలయ పరవేశం కొరకు అతయంత పరతిసటాతమకంగా భారతీయ సెకండరి సకూల విధయారదులుకు నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్ (కున్గుపాటు), మెడ నొప్పి 02859...India

ఒక 27 ఏళళ వయకతి, గత మూడేళళగా భాదపడుతునన తీవరమైన మెడ నొపపితో, 2015 మారచ లో అభయాసకురాలని సంపరదించాడు. అలలోపతి మందులు శాశవత ఉపశమనానని కలిగించలేదు.  జీవితంలో ఉనన అనేక సమసయల కారణంగా, ఈ వయకతి కునగుపాటు, అతి తకకువైన ఆతమ గౌరవం మరియు నతతి సమసయలతో భాదపడేవాడు. ఈ పేషంటుకు ఇచచిన మందులు

మెడ నొపపి కోసం:
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రుతువిరతి సమయంలో కున్గుపాటు 02859...India

2015 జనవరిలో ఒక 49 ఏళళ మహిళ, తన జీవితంలో పరయోజనం కనిపించడం లేదని, ఈ కారణంగా చాలా అసంతోషంగా ఉననటలు ఎవరితోనూ మాటలాడడానికి ఇషటం లేనటలు అభయాసకురాలని సంపరదించినపపుడు చెపపింది. ఈమెకు రుతుచకరం కూడా అకరమముగా ఉందని చెపపింది:

ఈమెకు ఈ మందులనిచచాను:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS

ఒక వారం రోజులలో ఈ మందుల యొకక మహిమను తెలుసుకుననటలు చెప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒళ్ళు నొప్పులు, మానసిక దాడులు, మరియు తక్కువ రక్తపోటు 11573...India

2015 ఏపరిల 23 న, ఒక 64 ఏళళ ఉదయోగం విరమించిన ఒక విధుత కారమికుడు,తన భారయా మరియు కుమారుల సహాయంతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇరవై సంవతసరాలుగా, ఈ పేషంటుకునన సమసయలు: శరీరమంతా వాపు మరియు నొపపులు, సకరమంగా లేని మూతర విసరజన, ఉదాసేనత మరియు అతి తకకువ ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి. ఇంతేకాకుండా, ఇతనికి గతంలో ఒక విదయుత సథంభం నుండి పడిపోవడం కారణంగా, కుడి కాలు ఫరాకచర అయయి ఆపరేషన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్లు (పార్శ్వం నొప్పి), అధిక రక్తపోటు, హెమరాయిడ్లు(మూలవ్యాధి/పయిల్స్) 11573...India

2015 మే లో ఒక 73 ఏళళ వృదధుడు, ఆయనకు దీరఘ కాలంగా ఉనన మైగరేన తలనొపపి సమసయ నివారణ కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటు యొకక ఇతర కుటుంభ సభులకు కూడా ఈ సమసయ ఉందని చెపపారు. పేషంటు తన రోగ చరితర వివరాలను పూరతిగా ఇవవడానికి నిరాకరించారు. ఈ పేషంటు చాలా చురుకుగా ఉననారుగాని, ఆయన కుటుంభంలో కొనని సమసయలను ఎదురకొంటుననటలు చెపపారు. ఇయనకు ఈ మందులను ఇచచారు:
#1. CC11.4 Migraines...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మస్తిష్క క్షీణత మరియు డిప్రషన్ 11964...India

అనేక రుగమతలతో భాదపడుతునన, ఒక 82 ఏళళ వృదధుడు 2015 జనవరి 14 నుండి, తన రోజువారి కారయకలాపాలను మానేశారు. ఆహారం తీసుకోవడానికి  మరియు మందులు వేసుకోవడానికి  కూడా తిరసకరించారు. ఈ పేషంటు జఞయాపక శకతిని కోలపోవడంవలల, ఎవరిని గురతుపటట లేకపోయారు.ఈ వరుదదుడును ఆశపతరి లో చేరచారు. ఆశపతరిలో చేరచాక, ఈ వరుదదుడుకి మసతిషక కషీణత, తీవరమైన కలవరపాటు, చితతవైకలయం వంటి రోగ సమసయలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్ర భయాందోళన మరియు మూర్చ వ్యాధి 11964...India

2014 డిసంబర 30న, ఒక 28 ఏళళ మహిళ, తను భాదపడుతునన మనోవయాకులత, భయం, తీవరమైన తలనొపపి మరియు పీడ కలలు వంటి మానసిక సమసయల ఉపశమనం కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు తీవర ఒతతిడికి గురియై ఉంటుందని అనిపించింది. ఈమెకు ముందుగా మానసిక శాంతి కలిగించేందుకు ఈ కింద ఉనన మందులను ఇవవడం జరిగింది

మానసిక శాంతికి:
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నడుమునొప్పి, నిస్పృహ, బహిష్టుల ఆధిక్యత, అలెర్జీ తుమ్ములు 03529...UAE

38ఏళల మహిళ తనకు గల వివిధ రోగ లకషణాలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె బాలయంలో జరిగిన పరమాదంలో ఆమె తలలిదండరులలో ఒకరిని కోలపోయినపపటినుంచి, ఆమె అలెరజీ తుమములతో బాధపడుతుననారు. గత 4 సం.లు, ఆమె నడుమునొపపి, కాలునొపపుల బాధలతో, ఆమె నేలపై మఠం వేసుకుని, ఎకకువసేపు కూరచో లేకపోతుననారు. నొపపి కారణంగా ఆమె నిసపృహగా వుననది. గత 3 నెలలలో, ఆమెకు బహిషటులు చాలా తరచుగా వసతుననవి. సవామియే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లోపల పెరిగిన గోరువల్ల కాలి బొటనవ్రేలు సంక్రమణవ్యాధి 02554...Italy

దీరఘకాల నిరాశకోసం అభయాసకురాలివదద చికితస పొందుతునన ఒక మహిళారోగి, జూన 8, 2012 న, తనకొడుకు యొకక, సంకరమణ (ఇనఫెకషన)సోకిన కాలిబొటనవేలుకు చికితస కోరింది. ఆమె భరతనుండి వేరుపడడాక, అతను కారుపరమాదంలో తీవరంగా గాయపడి, గత 3 నెలలుగా సపృహలేక  కోమాలో ఉననాడు. భరతనుండి విడిపోయినా, అతను సృషటించిన సమసయల మూలంగా, ఆమె తీవరమైన నిరాశతో బాధపడుతోంది. 16 సం.ల. బాలునికి దెబబ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిత్తవైకల్యం, రొమ్ము కాన్సర్ వైద్యం ఫలితంగా ముద్దగా మాట్లాడుట 02864...USA

47 సం.ల.వయససుగల సతరీ, తను రొమము కయానసర కు తీసుకునన అలలోపతి చికితస యొకక దుషపరభావాల వలల వచచిన రోగాలనుండి ఉపశమనం కొరకు వైబరో అభయాసకుని సంపరదించారు. 2014 ఏపరిల లో 2సారలు రొమములకు శసతరచికితస అనంతరం రోగికి  నవంబర 2014 లో ఖెమోథెరపీ, జనవరి 2015 లో రేడియోధారమిక చికితస చేశారు. తరువాత ఆమెకు చితతవైకలయం, మాటలలో నతతిగా, ముదదగా మాటలాడటం పరారంభమయయింది. ఆమె చితతవైకల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మద్యపాన వ్యసనం 00534...UK

అభయాసకుడు ఇలా వరాసతుననారు: 25ఏళల మహిళ గత 5సం.లుగా మదయపానవయసనం, మానసికఆందోళనలతో బాధపడుతూ, పరతి రాతరి ఒక సీసా సారా తరాగుతుననారు. ఆమె తనకు వయసనం ఉననటలు ఒపపుకోదు, పైగా ఆమె కుటుంబసభయులపటల దూకుడుగా, కోపంగా పరవరతిసతుంది. ఆమె మనసు లో ఆందోళన, సమయపాలన సరిగాలేకపోవుటచే, ఆమె 2-3 వారాలకనన ఏఉదయోగంలో నిలదరొక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిన్న బిడ్డలో భావాత్మకమైన సమస్యలు 02128...Argentina

తన 6 ఏళల కుమారతె గురించి ఆందోళనతో, ఒకతలలి అభయాసకుని వదదకు వచచారు.  ఆబాలిక దురుసు సవభావం, మొండితనంవలల ఆమెను పాఠశాలకు పంపడం కూడా కషటం. అమమాయికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS

2వారాల చికితస తరువాత, తలలి తనకుమారతెకు 90% నయమైందని తెలిపి, కొననివారాలు చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెచ్ ఐ వి / ఎయిడ్స్ 11177...India

AIDS తో బాధ పడుతునన పేద కుటుంబానికి చెందిన 24 ఏళల మహిళ 12 డిసెంబర 2012 న వైబరో చికితసకు వచచారు. ఆమెకు భరతనుండి ఈ రోగం సంకరమించినది. 6సం.ల కరితం జరిగిన వారి వివాహానికి ముందే ఆమె భరతకు ఎయిడస ఉననా, అతను చెపపలేదు. ఏడాది కరితం ఆమెకు మొదటి బిడడ పుటటినపపుడు, అనారోగయ సమసయల వలల ఆమె ఆసుపతరిలో చేరింది. అపపుడు జరిగిన రకత పరీకషలలో ఆమెకు ఎయిడస వునన సంగతి హఠాతతుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన నిరాశ, ద్వంద్వదృష్టి, నిద్రలేమితనం 01339...USA

సనేహితుని సలహామీద ఒకయువకుడు తన 65ఏళల తలలికి చికితస కోరుతూ, మారచి 2014లో అభయాసకునరాలికి ఇమెయిల పంపారు. అతనితలలి గత 3సం.లు.గా నిరాశ, నిసపృహ, మానసిక భయాందోళనలతో బాధపడుతుననారు. ఈసమయంలో ఆమెకు శారీరక రోగాలు కూడా అంచెలుగా వచచినవి. ఆమె బాగా బరువు తగగింది. శసతరచికితసతో గరభాశయానని తొలగించిరి. మధుమేహం, అధిక కొలెసటరాల, పితతాశయంలో రాళళు, నోటిపూతలు, గుండెలలోమంట, నిదరలేమి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

(Barber’s) క్షౌరశాల సంబంధిత దురద 01767...Holland

ఆగషటు 30 తేదీన, 40 ఏళల వయకతి , ఆగషటు 19న కనిపించిన కషురకరమ సంబంధిత దురదకు (ఉపరితల శిలీంధరసంకరమణ) చికితసకై వచచిరి. ఆయన ముఖం, కనుబొమమలు, తలపై పెదదమచచలు వుండినవి. ఇంజినీర గా తన ఉదయోగ బాధయతల ఒతతిడియే ఆమచచలకు కారణమని అతను భావించారు. వికారమైన మచచలవలల అతను ఉదయోగానికి కూడా వెళలలేకుననారు. అతని డాకటర దానని కషౌరశాల దురదగా గురతించి, యాంటిబయోటిక Fucidin వరాసినను,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేనితనం, తీవ్రహృదయస్పందన, అతిగా తిండి, ఆందోళన, బహిష్టు నొప్పులు 02658...Italy

2014 నవంబరులో, 48 ఏళల మహిళ పని వతతిడికి సంబంధించిన సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె గత 10 నెలలుగా నిదర సరిపోవటం లేదని, అపపుడపపుడు వసతునన తీవరహృదయ సపందనలను గూరచి చెపపారు. ఆమె ఏమందులు తీసుకోవడం లేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

నిదరలేనితనమునకు:
#1. CC15.6 Sleep disorders…నిదరించడానికి ఒక ½ గంటకుముందు ఒక మోతాదు చొపపున నిదరించే సమయంలో ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవడం, అలసట, భయాందోళన 03507...UK

ఫిబరవరి 11, 2015న 53 సం.ల. వయకతి శవాసలోపం (dyspnoea) చికితస కోసం వచచారు. అతను దరజీ దుకాణం నడుపుతుననారు. అతనికి ధూమపానం అలవాటు బాగా ఉంది కానీ 4 సం.రాల కరితం ఆ అలవాటు పోయింది. గతంలో, అతను వుబబసంతో బాధపడినను, అలలోపతీ మందులతో బాగా తగగింది. కానీ గత 2 నెలలుగా అతను సవలప ఆయాసంతో శవాస తీసుకోవలసి  వసతుననది. యాంటిహిసటామైనస (Antihistamines), ఇనహేలరలు (Inhalers) పని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల పార్శ్వనొప్పి, అజీర్ణం, భయాందోళనలు, అవయవాల్లో నొప్పి 03507...UK

30 ఏళల మహిళ తన వివిధ ఆరోగయ సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె చాలా సం.ల.నుండి పారశవపు నొపపితో, ఆమలపరభావం వలల అజీరణవయాధి, తేలికపాటి తీవర భయాందోళనలతో 5సం.లకు పైగా బాధపడుతుననారు. గత 2 సం.లుగా, ఆమె కుడిపాదంలో పూరవం జరిగిన శసతరచికితస మూలంగా నొపపిమరియు రెండు మోచేతులలో నొపపి వసతోంది. ఆమె తాతకాలిక ఉపశమనం కోసం గతంలో నొపపిని తగగించే మాతరలు వాడినది కానీ పరసతుతం ఏ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నిస్పృహ 03505...UK

దీరఘకాలిక నిసపృహతో బాధపడుతునన 50 సం.ల. గణిత శాసతర ఉపాధయాయుడు, 20 డిసెంబరు 2014 న చికితస కోసం వచచారు. అతను చాలతవరగా మానసిక ఒతతిడికి, ఆగరహానికి గురవుతూ, పరతి చినన విషయానికి విసుగగా, కోపంగా అరవసాగారు. 3సం.ల. కరితం అతనికి ఆతమహతయగూరచిన ఆలోచనలు వచచేవి. 14 ఏళల వయసునుండే మొదలైన  దీరఘకాలపోరాటంవలల అతనిలో ఆతమవిశవాసం పోయింది. అతను మందులేమీ తీసుకోవడం లేదు. అతనికి కొన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన నిస్పృహ, నిరాశ 03503...UAE

ముంబైకి చెందిన 60 ఏళల సతరీ దుబాయ లోనునన కుమారతెని చూచుటకు వచచినపపుడు, జనవరి 21, 2015 న అభయాసకుని వదదకు ఆపుకోలేనివిధంగా ఏడుసతూ వచచారు. గత 21 సం.లు.గా, ఆమె తీవరమైన నిరాశ, నిసపృహలతో బాధపడుతుననటలు, ఆమె కుటుంబం వివరించింది. ఆమె మనసును శాంతపరచే (anti-depressants) మందులు తీసుకోగా, కొంత నయమైంది కానీ ఆమెసోదరుడు కయానసర తో అకసమాతతుగా మరణించినందువలల, గత 9 సం.లు.గా ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పొగాకు వ్యసనం 10400...India

గత 15 సం.లు.గా పొగాకు నమలటం అలవాటైన 30ఏళల వయకతి ఆ అలవాటును మానుకోవాలని చూసతుననారు. ఏపరిల 2, 2015 లో వైబరో అభయాసకుని వదదకు వచచుటకు ముందు అతను యితర మందులేమీ వాడలేదు. అతనికి కరింది చికితస సూచించ బడింది: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions…TDS

ఒక వారం చికితస తరవాత తను 85% పొగాకు వాడుక తగగించగలిగినటలు, పొగాకు మిద ఆసకతి కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవుట, నిద్రలో ఊపిరి అందకపోవుట, మెడనొప్పి, మగతనిద్ర 11271...India

25 ఫిబరవరి 2015న, శవాస సమసయలతో ఐ.సి.యూ.లో ఉనన, తన 72 ఏళల తలలి చికితసకోసం ఆమె కుమారుడు చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. కొదదినెలలుగా ఆమె పగలు నిదర మతతులో తులుతూ ఉంటే రాతరి నిదరలేమివలల అలా జరుగుతుందని కుటుంబ సభయులు భావించారు. ఫిబరవరి 15న, ఆమె మతతుగా తూగుతూ, కురచీనుండి పడిపోవటంతో, ఆమెమెడలో C7 వెననుపూస విరిగి, ఆసుపతరిలో చేరచారు. అచచట నిదరమతతు, శవాస అందకపోవుటవంటి లక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తామరవ్యాధి 01044...New Zealand

12 ఏపరిల 2015న ఒకతలలి తన 7ఏళల కుమారుడిని తీవరమైన తామర చికితసకు తీసుకువచచారు. ఆలోపతి డాకటర అయిన అభయాసకురాలు, వారంకరితం, తన హాసపిటల లో ఆబాలుడిని తొలిసారి చూసారు. అతని తలనుండి బొటనవేలు వరకు తామరవయాధితో, దానివలల ఇనఫెకట అయిన గాయాలతో, శరీరంలో చరమంమీద అననిపరాంతాలలో, తలమీదసైతం తామర వయాపించినది. శరీరంలో తామరలేని భాగమే లేదు. ఆబాలుడు తనబాలయమంతా దాదాపుగా తామరతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి 11176...India

2015 సెపటెంబరు1 న 75 ఏళల మహిళ నిదరలేమికి చికితస కోరి వచచారు. ఈ సమసయ గత 8నెలలుగా కొనసాగుతోంది. ఆమె ఏ మందులు తీసుకోలేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC15.6 Sleep disorders…OD నిదరపోవుటకు గంట ముందు

తరువాతి కొదది వారాలలో, ఆమెకు సథిరమైన మెరుగుదల కలిగింది. ఒక వారం తరువాత, ఆమె రాతరికి 2 గంటలు నిదర పోయింది. తరువాతి 2 వారాలు రాతరికి 4 గంటలు, మరొక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నిద్రలేమి సమస్య 03532...UK

67 సంవతసరాల వయాపారసతుడు 10 సంవతసరాల నుండి నిదరలేమి సమసయతో బాధపడుతూ నివారణ కోసం వచచాడు. అతను ఎపపుడూ చురుకుగా ఉంటాడు, నడవడం, పరయాణం చేయడం అంటే అతనికెంతో ఇషటం. రాతరి పడుకోగానే ఆలోచనలు పరవాహంలా వచచేసతూ ఉంటాయి. కొననిరాతరులు ఆతరుత, ఆందోళనతో నిదరపటటదు. అతను మెలటానిన( Melatonin)మందును నిదరకోసం అపపుడపపుడు వేసుకుంటూ ఉంటారు.

2015 సెపటెంబర 19 వ తేదిన వీరికి కరింది రెమిడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్ర లేమి వ్యాధి 01620...France

ఆఫరికా దేశం నుండి వచచి పరసతుతం యూరప లో పని చేసతునన 30-సంవతసరాల యువ ఇంజినీరు నిదరలేమితో బాధ పడుతూ నితయమూ అలసటకు గురి ఔతుననారు. వారు చెపపిన దాని పరకారము గత 10 సంవతసరాలగా  రోజుకు రెండు గంటలు నిదర పటటడం కూడా కషటమే. మందులకు బానిస అవకూడదనే ఉదదేశంతో వాటిని తీసుకునేవారు కాదు. 2015 నవంబర 15 న వీరికి కరింది  రెమిడి ఇవవబడింది :

CC10.1 Emergencies + CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శిశువులో నిద్ర సమస్య 03507...UK

2016,జనవరి 14 న చిననపపటినుండి నిదర సమసయతో బాధ పడుతునన 20 నెలల శిశువును అతని తలలి పరాకటీ షనర వదదకు తీసుకొని వచచారు.యితడు రాతరిళళు నిదర పటటక పరతీ అరధ గంటకు లేసతూ రాతరంతా మెలుకువ గా ఉంటాడు. అతడు పెదదవాడవుతునన కొదదీ సమసయ కూడా పెరుగుతూ వచచింది. దీనివలల అతని తలలి కూడా ఇబబంది పడుతూ నిదర లేక పోవడంతో నీరసంతో పాటు మానసిక వతతిడికి కూడా గురియవుతుననారు. ఈ శిశువుకు పరాకటీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పక్క తడపటం 11422...India

దీరఘకాలంగా పకకతడిపే సమసయునన ఒక 11 సంవతసరాలు వయసునన అమమాయి యొకక తలలి 2014 ఆగసట 11న, వైబరియానికస చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. పది సంవతసరాలు వయసునుండి, ఆ అమమాయి  పరతిరోజు పకక తడపటం పరారంభించింది.  తనకి రాతరి వేళ నిదదురలో భయంగా ఉంటోందని ఆ బాలిక తెలియ చేసింది. తలలి తండరులు ఈ విషయం పై రోగికి ఏ చికితసా చేయించలేదు.

చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను తయారు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖ పక్షవాతము, నరాల దౌర్బల్యం (న్యూరోసిస్) 11576...India

2015 డిసెంబర 3 న, తీవర నొపపి, ముఖంలో పకషవాతం మరియు సపరశరహితమైన ఎడమ బుగగ, వంటి వయాధి లకషణాలతో ఒక 30 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఇతను ఒక పరముఖ టీవీ ఛానెల లో వీడియో జాకీ గా ఉదయోగం చేసతునన కారణంగా అధికంగా మాటలాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ రోగ లకషణాలు కారణంగా తాను ఆతమగౌరవం కోలపోవడమే కాకుండా తీవర ఆతృత మరియు భయం తనలో కలుగుతుననటలుగా రోగి తెలిపారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మతిభ్రమ 11576...India

మతిభరమతో బాధపడుతునన ఒక 13 సంవతసరాల కుమారుడను తండరి చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. గత ఏడు నెలలుగా ఆ బాలుడు సకూల కి వెళలేందుకు నిరాకరించడమే కాకుండా అపపుడపపుడు ఉదాసీనత మరియు ఉదవేగానికి గురైయయాడు.

చికితసా నిపుణులను సంపరదించడానికి పది నెలలు ముందు నుండి రోగికి పరవరతనాపరమైన లకషణాలు పరారంభమయయాయి. విజయవంతంగా సాగుతునన తన తండరి యొకక వయాపారం పూరతిగా నష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపర్ అసిడిటీ, అజీర్ణము, తలనొప్పి మరియు నిద్రలేమి సమస్య 02840...India

ఒక 28 ఏళల మహిళ, రెండు సంవతసరాలు పాటు, హైపర అసిడిటీ, అజీరణము, తలనొపపి మరియు నిదరలేమి సమసయలతో బాధపడేది. ఆమె అజీరణము సమసయకు యాంటాసిడ మాతరలను తీసుకుంటూ ఉండేది. ఈ మాతరల దవారా ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే కలిగేది. అందువలన రోగి వైబరియానికస చికితస తీసుకోవాలని నిరణయించుకుంది.

2013 జూన 24 న కరింది మందులను ఆమెకు ఇవవడం జరిగింది:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆహార పరమైన మానసిక రుగ్మత 11567...India

2015 మారచ 20వ తేదీన 22 సంవతసరాల యువతిని ఆమె తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకు వచచింది. చిననతనము నుండీ ఈ యువతికి అననం తినడం అలవాటు లేదట కారణం ఏమిటంటే అననం తింటే ఆమె గొంతు పటటేసతుందట. కనుక ఆమె మూడు పూటలా సనాకస తింటూ జీవితం సాగిసతోంది.

 ఆ యువతి తలలి ఎందరో డాకటరలను సంపరందించింది. కానీ వారందరూ ఆమెకు ఏ సమసయా లేదు, ఆమె ఆహార నాళము కూడా చకకగా ఉంది అని చెపపారు. అందుచేత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆహార రుగ్మతలు 11577...India

ఒక 60సంవతసరాల మహిళ హటాతతుగా ఆహారం పైన విరకతి పెంచుకొని అననం, నీరు తీసుకోవడం మానేసింది. 3 రోజుల తరవాత ఆమెను అతయంత బలహీన సథితిలో హాసపిటలలో ఎడమిట చేసారు. ఎనని టెసటులు చేసినపపటికీ రోగమేమిటో అంతు చికకలేదు. కొనని మందులు రాసిచచి దరవ పదారదాలు, తేలికగా జీరణమయయే ఆహారం తీసుకోమని చెపపారు. కానీ ఆమె బాగా విరకతిచెంది ఉండడంతో కనీసము మందులు తీసుకోవడానికి కూడా నిరాకరించారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి, నిద్ర లేమి సమస్య 03516...Canada

ఒక 40 సంవతసరాల మహిళ 2015 మారచ 10వ తేదిన వైబరియోనికస పరాకటీషనర ను సంపరదించి తనకు 3 సంవతసరములుగా తీవరమైన పారశవపు నొపపి, నిదరలేమి సమసయ ఉందని చెపపారు. ఆమె పారశవపు నొపపి తీవరమైన తలపోటు వికారంతో వసతోందని ఇది ఉదయం లేచిన దగగర నుండి సాయంతరం పడుకొనే వరకు ఉంటోందని చెపపింది. దీనని తటటుకోలేక పగలు అపపుడపపుడు కాసత విశరాంతి  తీసుకుంటూ ఉంటాననీ అలా చేయలేకపోతే కళళు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వ్యాకులత, భయం, గాభరా 03535...USA

వయాకులత, తీవర భయం మరియు గాభరా వంటి లకషణాలతో బాధపడుతునన ఒక 30 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించారు. గత పది ఏళలుగా ఈ లకషణాలు ఉననపపటికీ రెండు సంవతసరాలుగా తీవరమైనటలు రోగి తెలిపారు. మనోరోగ వైదయుడను సంపరదించినపపటికీ ఫలితం లభించలేదు. గాభరా పడిన సమయంలో రోగికి రకతపోటు తీవరమయేది (160 /80), గుండె దడ పెరిగి శవాస తీసుకోవడం ఇబబందికరంగా ఉండేది. దీని కారణంగా అతనికి తల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అలెర్జిక్ రైనైటిస్ (నాసికయందలి మంట- వ్యాధి), అజీర్ణం మరియు ఆందోళన 01001...Uruguay

32 ఏళలగా అలెరజిక రైనైటిస (శవాసకోశ సమసయ) మరియు అజీరణం, ఉబబిన ఉదరం, తలనొపపి వంటి రోగ లకషణాలతో బాధపడుతునన ఒక 49 సంవతసరాల మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది.  2014 లో విడాకులు తీసుకునన సమయం నుండి ఆమెకు ఆందోళన, భయం మరియు నీరసం వంటి మానసిక సమసయలు ఏరపడడాయి. ఓదారపు కోసం ఆమెకు అమితముగా తినే అలవాటు ఉండేది.ఈ రోగ సమసయల కొరకు ఆమె అంతకు ముందు ఏ విధమైన చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మనసు క్రుంగుపాటు (క్లినికల్ డిప్రెషన్) 02799...UK

గత ఇరవై సంవతసరాలుగా వైదయపరమైన మనసు కరుంగుపాటుతో బాధపడుతునన ఒక 61 ఏళల మహిళను వైదయుడైన భరత చికితసా నిపుణుల వదదకు 2016 ఆగసటు 6న తీసుకురావడం జరిగింది. సనేహితుల దవారా వైబరియానికస చికితస గురించి తెలుసుకొని చివరి ఆశగా చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె భయసతురాలని, ఇతరులతో సంభాషించడం ఆమెకు ఇబబందికరమని, OCD (ఒబసెసివ కంపలసివ డిసారడర) మరియు ఇతర మానసిక రుగమతలతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అభ్యాసనా లోపము 02090...India

2017వ సంవతసరం జనవరి 8వ తేదీన ఒక తలలి తన 8 సంవతసరాల పాపను పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచింది. ఆ పాప  పరసతుతం 3 వ తరగతి చదువుతుననది కానీ అభయాసనా లోపంతో కనీసం అకషరాలు కూడా గురతు పటటలేని సథితి లో ఉంది. పరాకటీషనర ఆమె తోనూ తలలి తోనూ మాటలాడి కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది:
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షల ఆందోళన రుగ్మత 02899...UK

2016 మారచ 27 వ తేదీన 15 సవతసరాల బాబును అతని తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. ఈ బాబు GCSE తుది పరీకషకు తయారవుతూ చాలా అందోళన చెందుతుననాడు. ఈ పరీకష అతని జీవితానికే ఒక ముఖయమైన మలుపు వంటిది. సాధారణంగా పరీకష అంటే ఎలాంటి ఆందోళన పడని ఈ బాబుకు ఏదో తెలియని భయం పరారంభమయయి ముకకు వెంట రకతం కూడా వసతోంది. దీని నిమితతం మందులేమి వాడడం లేదు కానీ ఈ బాబు చిననపపటినుండి కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లైమ్ వ్యాధి , బాల్యంలో ఏర్పడ్డ గాయం 03546...France

2017 మే 22 న 43 సంవతసరాల వయకతి లైమ వయాధి చికితస కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.వీరికి జఞాపక శకతి లోపము,తలపోటు,గొంతు నొపపి మరియు కడుపు నొపపి గత నలుగు సంవతసరాలుగా ఉననాయి. వీరికి కీళళ నొపపులు ఎంత తీవరంగా ఉననాయంటే దానివలన వీరు ఇంటలోనే ఉండిపోవలసి వసతోంది. ఐతే రకత పరీకషలలో దీని విషయం ఏమీ తెలియలేదు కానీ డాకటరలు ఇది ఒక మానసిక రుగమత అని చెపపారు.

పరాకటీషనర పేషంటు ను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోఖాండ్రియా /వ్యాధి లేకపోయినా ఉన్నట్లుగా భ్రమించడం 11567...India

 35-సంవతసరాల జీవశాసతర ఉపాధయాయుడు గత 4 సంవతసరాలుగా బెంగగా ఉంటుననారు. మాములుగా చూడడానికి బాగానే కనిపిసతుననా చినన చినన విషయాలకే వీరు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. ఎపపుడైనా వీరి సనేహితుడికో, లేక బంధువుకో రకతపోటు అనిగానీ, మధుమేహం అని గానీ వింటే తనకి కూడా ఆ వయాధి వచచిందేమో అని కంగారు పడతారు.  ఇటువంటి అరధంలేని భయాలతో వీరికి పాదాలలో తిమమురులు, మధుమేహం ఉననటలు భ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరిక్షలంటే అత్యంత భయం 03555...UK

2017 సెపటెంబర 24 వ తేదీన 22-సంవతసరాల మెడికల సటూడెంటు  మరో 5 రోజులలో పరారంభం కానునన పరీకషలు గురించి ఆందోళన చెందుతూ పరాకటీషనర ను సంపరదించాడు. అతని సమసయ ఏమిటంటే తను  ఎపపుడు పరీకషలు వరాయాలసి వచచినా ఎంతో వతతిడికి ఆందోళనకు గురి అవడమే కాకుండా ఏమీ తినడానికి కూడా మనసకరించదు. తలలో విపరీతమైన పారశవపు నొపపి వచచి దేనిమీద ఏకాగరత చూపలేని పరిసథితి. దీనితో పాటుగా పదే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డిప్రెషన్, అజీర్ణము మరియు మలబద్దకం 11581...India

64 ఏళల మహిళ 1990 లో తన భరత యొకక హఠానమరణము వలన మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురై దీని కారణంగా ఈమెకు అజీరణము, మలబదదకము ఏరపడడాయి. ఈ విధంగా 15 సంవతసరాల నుండి ఈమె బాధపడుతూ ఉననారు. ఈమెకు అధిక రకతపోటు, చెకకెర వయాధి వంటివేమీ లేవు. ఈమె అనేక సంవతసరాలుగా డిపరెషన, గయాస, అసిడిటీ, మలబదధకం కోసం అలోపతి మందులు వాడుతూ ఉండడంతో  అవి పనిచేయడం కూడా మానేసాయి. ఈమె పరాకటీషనర వదదకు వచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షలంటే భయం 11590...India

17 సంవతసరాల  వైదయ విదయారధినికి రాబోయే పరీకషల పటల విపరీత మైన భయం ఏరపడింది. ఆమె కషటపడి ఎననో గంటలు చదువుతోంది కానీ గత రెండు వారాలుగా ఆమె చదివింది ఏమీ గురతుండడం లేదు. 1 డిసెంబర 2017న ఆమె పరాకటీషనర ను సంపరదించినపుడు, ఆమె తనకు నిదర లేమి, ఏకాగరత కుదరక పోవటం, చదివినది మరిచి పోవటం, వీటితో బాధ పడుతుననటలు చెపపారు. ఆమెకు  కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది:
CC12.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్రుంగుబాటు (డిప్రెషన్) 11590...India

22  సంవతసరముల ఒక విదయారధి తన యొకక పరేమను ఇతని కలాసమేట గా ఉనన ఒక అమమాయి తిరసకరించడం తో ఆ బాధ తటటుకోలేక  ఆతమనూనయతకు గురి అయయాడు. అలపాహారం మానివేయడం, భోజనం మానేయడం తో పాటు తరగతులకు కూడా వెళళకుండా ఎకకువ సమయం లైబరరీలోనే గడపసాగాడు. గత మూడు సంవతసరాలుగా ఇతని కోపం బాగా పెరిగిపోయి ఒకసారి కాలేజిలో టెకనికల విభాగములోని ఒక ఉదయోగిని కొటటడం కూడా జరిగింది. ఇతనికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలనొప్పి, ప్రవర్తనా సమస్యలు 11271...India

2016, జూన 4 వ తేదీన  దీరఘకాలంగా తలనొపపితో బాధ పడుతునన 11 సంవతసరాల అమమాయిని ఆమె తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకోని వచచారు. గత  3 సంవతసరాలుగా ఈ పాపకు  వారానికి రెండు సారలు  తలనొపపిరావడం వచచినపపుడలలా కనీసం  2-3 గంటలు ఉండడం జరుగుతోంది. పాపకు మూడవ సంవతసరంలో మెదడులో కణితి ఉండడంతో దానిని శసతరచికితస తో తొలగించారు. దాని నిమితతం పాప ఇపపటికీ అలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నెర్వస్ నెస్/భయము 11271...India

43-సంవతసరాల పాఠశాల ఉపాధయాయుడు గత 10 సంవతసరాలుగా ఆతమవిశవాసం కోలపోయి పరతీ విషయంలోనూ భయానికి గురవుతూ ఉండేవారు. దీనివలన వీరు నలలబలల  పైన కూడా కుదురుగా వరాయలేకపోయేవారు. ఇది వారి కెరీర ను పరభావితం చేయసాగింది. ఎవరయినా చూసతూ ఉంటే రిజిసటర లో సంతకం పెటటడానికి కూడా భయపడేవారు చేతులు వణుకు తూ చేతి వరాత ఆసపషటంగా మారిపోయేది. డాకటరలు దీనిని నాడీ సంబంధ మైన వయాధిగా గుర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రపట్టని వ్యాధి 03564...Australia

69-ఏళల మహిళ తను గత పది సంవతసరాలుగా బాధపడుతునన నిదరలేమి వయాధి నిమితతం అ భయాసకుని వదదకు వెళలారు. ఆమె సాధారణంగా రాతరి పది గంటలకు  నిదరకు ఉపకరమిసతే తిరిగి ఒక గంటకే మెలుకువ వచచేసతుంది. ఆ ఆతరవాత ఆమె ఆలోపతి నిదరమాతర తీసుకుంటే తపప నిదర రాదు. ఐతే అలోపతి యొకక దుషఫలితాలను గురతించి 18 ఫిబరవరి 2018 న ఆమె వైబరియో రెమిడి తీసుకోవడం పరారంభించక ముందే నిదరమాతరలు తీసుకోవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ మరియు భయాలు 02799...UK

54 సంవతసరాల వయకతి 2017 మారచి 23 వ తేదీన పరోసటేట కయానసర గురింఛి  చికితసా నిపుణుడిని కలిసారు.  గత మూడు నెలలు గా వీరు రాతరులందు అధిక మూతర వయాధి (నోకటూరియా)తో బాధ పడుతుననారు. 2017 ఫిబరవరి 16 వ తేదీన వీరి పి.ఎస.ఏ (పరోసటేట సపెసిఫిక అంటిజెన) 37 ng/mL ఉంది.  ఇతను గత 25 సంవతసరాలుగా చీకటి అంటే భయపడే ఫోబియా తో బాధపడుతుననారు. చీకటి పడితే బయటకు కూడా పోరు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తల పై ఫంగస్, చేతబడి, జ్ఞాపక శక్తి లోపం 03572...Gabon

పరాకటీషనర యొకక 9-సంవతసరాల బాబుకు తల పైన ఫంగస వయాపించింది. ఇది చూడడానికి చుండరు వలె ఉంది. తల మీద పూరతిగానూ మెడ కరింది వరకూ వయాపించింది. (కరింది ఫోటో చూడండి).

ఇది తరుచుగా దురదగా ఉండేది. తల దువవిన పరతీసారీ, చుండరు లాంటి తెలల కణాలు పడిపోతూ ఉండేవి. ఇతనికి  మెడ యొకక కుడి వైపు మరియు వెనుక వైపు ఇంకా తల పైన కూడా పెదదగా కనిపించే తెలలని మచచలు కూడా ఉననాయి. మూడేళల క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భ్రమలు, అసందర్భ ప్రేలాపన, దుష్ట శక్తులచే ఆవహింపబడడం 11389...India

33 ఏళల వయసు గల వయకతిని అతనిసోదరి తెలలవారుఝామున రెండు గంటలకు  పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచింది. అతను గత రెండు వారాలుగా భరమలతో బాధపడడం తో పాటు అసంబదధంగా మాటలాడటం మరియు రాతరిళళు నిదర పోలేక పోవడంతో అతని చరయలు మిగతా కుటుంబ సభయులకు చాలా బాధ కలిగిసతూ ఎవరికీ నిదర లేకుండా చేసతుననాయి. అతని పరవరతన ఇంటలో పిలలలను భయాందోళనకు గురి చేసతుననది. ఈ విషయమై రోగిని పరశనించగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Delusions, incoherent speech, possession by entities 03572...Gabon

A 33-year-old male was brought by his sister to the practitioner on 3 August 2018 at 2 am. He had been suffering from delusions, speaking incoherently, and unable to sleep at night, for the past two weeks. His actions were so disturbing that no one could sleep that night, hence the treatment was sought at this unusual hour. His behavior caused fear in the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మానసిక దాడులు (సైకిక్ అట్టాక్స్) 02836...India

35 ఏళల వయసునన, శారీరకంగా చాలా బలంగా ఉనన యువతిని, ఆమె భరత 15 సెపటెంబర 2010 న పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచాడు. గత 10 సంవతసరాలుగా, ఆమె మానసిక దాడులకు గురైంది. అరవడం, అసభయకరమైన భాష వాడటం మరియు ఆమె యవవనంలో వునన కొడుకు, కుమారతె మరియు ఆమె భరతను కూడా దాదాపు పరతిరోజూ కొటటడం ఆమెకు అలవాటుగా మారింది. ఆమె గత 3 సంవతసరాలుగా అలలోపతి చికితస తీసుకుంటుననా ఎటువంటి మారపు లేకుండా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయాలు పీడకలలు 03546...France

మెరుగైన ఉదయోగ అవకాశాల కోసం 2017 నవంబర లో 35 ఏళల వయకతి  ఐవరీ కోసట నుంచి బయలుదేరి టయునీషియా వెళలారు.  నాటకీయ పరిసథితులలో సముదరం దాటిన తరవాత అతను 9 నెలలు గరభవతి అయిన తన  భారయకు దూరంగా వలస వచచిన వారి కయాంపులలో లిబియా, ఇటలీ మరియు ఫరానస లలో ఉండవలసి వచచింది. 2018 సెపటెంబర లో ఇటలీలోని ఒక శిబిరంలో ఉననపపుడు అతని మొబైల ఫోన దొంగిలించడానికి ఇదదరు దొంగలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మానసిక గాయం అనంతరం తీవ్రమైన భయాందోళనలు 03533...UK

2015 డిసెంబరలో లైంగిక దాడి తరవాత 23 ఏళల సవతంతర, మరియు బహిరముఖ పరతిపతతి గలగిన యువతి పరతిరోజు భయాందోళనకు గురి కావడం పరారంభించింది. ఈ సంఘటన గురతుకు వచచినపపుడలలా ఆకసమిక వణుకు, దడ, తీవర ఆందోళన, ముఖం పాలిపోవడం వంటి లకషణాలు ఏరపడుతుననాయి. ఈ లకషణాలు తలెతతుతునన సథితిలో బయటకు వెళలాలననా భయం కలుగుతోంది. సిగగు మరియు తనపై తనకు కలిగిన అసహయ భావం కారణంగా సనేహితులను కలవడం కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బలవoతoగా రోమాలు తినే పిల్లి 03553...Canada

సంరకషణ కేందరం నుండి తీసుకు వచచిన అబబి అనే 8 ఏళల పిలలికి  2009 నవంబరులో, తన యజమాని దతతత తీసుకునన సమయం నుండి భయం భయంగా ఉంటోంది. అది 10 వారాల వయససులో ఉననపుడు సంరకషణ కేందరంలో ఉననచినన పిలలలు దానికి ఇబబoధి కలిగే విధoగ పరవరతిoచేవారు. అది అతి సవలప శబదంతో దూకేది, యజమానితో సననిహితంగా ఉండడానికి సంకోచించేది, తరచూ నిరాశతో తనవంటిపై ఉననరోమాలను తానే నమిలేది. తతఫలితంగా,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రాధమిక వంధత్వము 03572...Gabon

33 ఏళల మహిళ వివాహం అయిన ఆరు సంవతసరాల తరువాత కూడా గరభం ధరించలేక పోవడంతో 3 సంవతసరాలకు పైగా అనేక వైదయ పరీకషలు మరియు అలలోపతి చికితసలు తీసుకుననపపటికీ ఫలితం కలగలేదు.  వైదయ నివేదికలలో ఎటువంటి అసాధారణత కనిపించనందున తను ఎంచుకునన వైదయులు సరియైన  కారణానని నిరధారించలేకపోయారు. ఆమె నలుగురు తోబుటటువుల కుటుంబంలో సంతానం లేని ఏకైక కుమారతె  కావడంతో నిరాశకు గురైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ద్విద్రువ రుగ్మత (బైపోలార్ డిజార్డర్) 03572...Gabon

పెయింటింగ మరియు సిరమికస‌లో పరావీణయం కలిగి  గరాడయుయేట ఆరటిసట ఐన42  ఏళల మహిళ మందుల దుకాణంలో తన తలలికి  సహాయం చేసతూ ఉండేది. కానీ దురదృషటవశాతతూ  ఆమె గత 10 సంవతసరాలుగా ఎకకువ సమయం తన గదికి తాళం వేసుకొని దయనీయ సథితిలో జీవించసాగింది. చిరిగిపోయిన దుసతులు ధరించి, కొననిసారలు తనకు తాను వీధులలోకి వెళలిపోయేది. ఆమె ఎవరితోనూ మాటలాడదు, తన తలలి నుండి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణత (డిమెన్షియా) 01616...Croatia

78 ఏళల మహిళ గత 30 సంవతసరాలుగా అధిక రకతపోటుతో బాధపడుతూ అలోపతి మెడిసిన తీసుకుంటుననారు. 2017 జూలై నెలలో సవలపంగా వచచిన గుండెపోటు ఆమెను మంచానికి పరిమితం చేసింది. గుండెకి సంబంధించిన మందులతోపాటు ఆమెకు యాంటీ డిపరెసెంట ఇసతుననారు. ఒక నెల కరితం, ఆమెకు జఞాపకశకతి కషీణత ఏరపడడంతో మనుషయులను గురతుపటటలేకపోయేవారు.  అంతేకాక ఆమెకు కళళు తెరచి ఉంచడం కషటగా ఉననటలు తెలిసింది.

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వ్యసనం 01163...Croatia

51 సంవతసరాల వయససు ఉనన మతసయకారుడు, 20 సంవతసరాలకు పైగా మదయానికి బానిసయయి తన  వయసనానని దూరం చేసుకోవడానికి ఎటువంటి పరయతనమూ చేయడం లేదని ఎలలపపుడూ కుటుంబ సభయులచేత విమరశించబడేవాడు. దీనికితోడు అతను అపపులలో ఉండటంవలల కుటుంబానని పోషించడం కూడా మానేసాడు. పరతీ రోజూ తన వంతు సహాయంగా చేయవలసిన ఇంటి పని మరియు తోట పని చేయకుండా తపపించుకు తిరుగుతూ ఆవేశంగా మరియు కోపంగా తయారయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి 03582...South Africa

 66-ఏళల గృహిణి గత 17 సంవతసరాలుగా నిదరలేమితో బాధపడుతుననారు. పరతీ రాతరీ ఆవిడ మూడు గంటలు మాతరమే నిదరపో గలుగుతుననారు. దీని వలన ఆమెకు నీరసం, చికాకు, మరియు మానసికంగా శారీరకముగా అలసట ఏరపడుతుననాయి. ఆమె సాధారణ ఇంటి పనులు కూడా చేయడంలో ఇబబంది పడుతుననారు. ఈ నిదరలేమికి ఆమె ఎటువంటి ఔషధం తీసుకోలేదు.        2019 సెపటెంబర 19న ఆమె అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భయభ్రాంతుల నుండి విముక్తి 11601...India

11 ఏళళ బాలికకు కాళళు, ముఖయంగా తొడలు మరియు ఉదరం మధయలో భరించలేని నొపపి వసతూ ఉండడంతో గత మూడు వారాలుగా ఆమె పాఠశాలకు కూడా వెళలలేక పోయింది. యుకతవయససు పరారంభం కావడం వలన ఇటువంటి లకషణాలు తలెతతాఏమో అనే భావనతో, ఆమె తలలిదండరులు ఒక వైదయుడిని సంపరదించారు, అతడు కూడా ఇదే అనుమానం వయకతం చేశారు. అయితే అతడు ఇచచిన అలలోపతి మందులు ఏమాతరం ఉపశమనం కలిగించలేదు. దీంతో 2018 ఆగసటు 3న తల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆందోళన, క్రుంగుబాటు, భయాందోళన, చెవిలో హోరు 02899...India

63 ఏళళ మహిళ, గత పది సంవతసరాలుగా ఆందోళన, నిరాశ, భయాందోళన మరియు నిదరలేమితో బాధపడుతోంది. ఆమె పూరతిగా అలలోపతీ మందుల పై ఆధారపడింది ఎందుకంటే ఇవి ఉనమాద దాడులను నియంతరించడంలో సహాయపడడాయి; అంతేకాక, పనికి వెళలి తన సాధారణ కారయకలాపాలను చేసుకోవడానికి సహకరిసతుననాయి. ఆమె వాటిని కొనసాగించడం మానివేసతే వయాధి లకషణాలు తిరిగి  రావడమే కాక ఆమె పరిసథితి మరింత దిగజారుతోంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి 00814...Croatia

పరాకటీషనరుకు ఎంతో కాలంగా పరిచయం ఉనన 65 ఏళల మహిళ నిదరలేమికి సహాయం కోరారు. సంవతసరానికి పైగా ఆమె రాతరి సమయంలో రెండు గంటల కననా తకకువ నిదరపోగలుగుతుననారు. ఆమె చాలా ఆరోగయకరమైన జీవనశైలిని పాటిసతుననపపటికీ ఆమెకు అవిశరాంతంగా, విచారంగా, అసాధారణ నిసపృహ అనిపిసతూ ఉంటుంది. ఆమె బరతకాలనన ఆశ కూడా కోలపోయారు. 2019 సెపటెంబర 10వ తేదీన ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మానసిక రుగ్మతలు 11592...India

2017 లో 40 సంవతసరాల మహిళ ఒకరోజు పరాకటీషనర ను సందరశిం చినపపుడు తెలియని భయాలు, నిరంతర విచారం, కారణం లేకుండానే ఏడుపు వంటి లకషణాలతో ఎంతో బాధతో కనిపించారు. ఎవరిదైనా మరణం వారత ఆమెను భయంతో కంపింప  చేయడం, అంబులెనస శబదం వింటే విపరీతంగా భయపడటం వంటి లకషణాలు కూడా ఉండేవి. ఆమె తల పైన నరాల వతతిడి ఫలితంగా తీవరమైన తలనొపపి వచచేది. ఆమెకు ఆతమ విశవాసం ఏమాతరం లేకపోవడం ఒక సమస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆందోళన 11597...India

2018 మే 5న 47 ఏళల మహిళ నిరంతరం చింతించే అలవాటు అధిగమించడానికి పరాకటీషనరును సంపరదించారు. ఆమె మానసిక ఆందోళనకు గురియై నపపుడు అసథిరమైన నడకనూ, హృదయంలో భారానని అనుభవిసతూ ఉననారు. ఈ అవిశరాంతి మరియు ఆందోళన యొకక లకషణాలు 2017 డిసెంబర లో పరారంభమయయాయి. ఆమె ఋతు వయవసథ అనిశచితంగా ఉననపపటికీ ఈ సమసయకు చికితస పరారంభించాలని ఆమె భావించలేదు. ఆమె కేవలం కాలషియం మాతరలు మాతరమే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆందోళన రుగ్మత 03576...UK

2019 మారచి 15న 48 ఏళల వయకతి తనకు ఏదైనా సహాయం చేయగలరా అని అడగడానికి పరాకటీషనరును సంపరదించారు. గత ఆరు నెలలుగా అతను తీవరమైన ఆందోళన, అలసట మరియు మానసిక అసథిరతవముతో బాధపడుతుననారు. రకత పరీకషలు అతని TSH సథాయి 6.8 mIU/L (సాధారణ సథాయి 0.4నుండి 4.0) ఉననటలు  వెలలడయింది. ఇది భవిషయతతులో హైపో థైరాయిడిజంకు దారితీసతుందని డాకటరు చెపుతూ మందులేవీ ఇవవలేదు కానీ పరతి సంవతసరం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్కపిల్ల యొక్క గాయం 10741...India

2 నుండి4 వారాల వయసు గల కుకక పిలల రోడడు పకకన వణుకుతూ కనిపించింది. విచచలవిడిగా సంచరించే వీధికుకకలదవారా పొంచి ఉనన పరమాదం గురతించి దయనీయమైన సథితిలో ఉనన ఈ చినని పరాణిని రకషించడానికి దయగల ఒక బాటసారి పూనుకుననారు. ఆమె ఈ కుకకపిలలని పరశాంతి అని పిలవ నారంభించారు. బహుశాఈపేరు దాని సవభావమును పరభావితం చేసి దానిలో విశవాసాననిపెంపొందిసతుందనిఆశించారు. ఈ కుకక పిలలను ఒక పశు వైద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆమ్లపు మంట, మలబద్ధకము, భయాలు 11210...India

గత రెండేళలుగా 52 ఏళల మహిళకు ఆమలము అననవాహిక లోనికి మరలడం, మలబదధకం మరియు కుకకర లేదా ఫుడ మికచర విజిల యొకక ఆకసమిక శబదము, కరెంట ఇసతరీ పెటటె లేదా మొబైల చారజర నుండి విదయుత షాక కలుగుతుందేమో అనే రకరకాల భయాలతో బాధపడుతూ ఉననారు. ఆమల సమసయ మరియు మలబదధకం కోసం ఆమె వైదయులు ఆరునెలల పాటు మందులు తీసుకోవలసినదిగా సూచించినా నెల తరువాత ఎటువంటి మారపు రాకపోవడంతో వాటిని ఆపివేసి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ADHD &ఆటిజం 03518...Canada

2020 జనవరి3న అటెనషన డెఫిసిట హైపర యాకటివ డిజారడర ADHD మరియు పరసంగ బలహీనత,మరియు ఆటిజం తో బాధపడుతుననఐదు సంవతసరాల బాలిక విషయమై ఆమె తలలి పరాకటీషనరును సంపరదించారు. ఆమె ఒక చోట సథిరంగా ఉండక ఎపపుడూ కదులుతూ హైపర ఆకటివ గా ఉంటుంది. ఆమె కోరింది ఇవవకపోతే అననీ విసిరేసతూ ఉంటుంది. రోజంతా ఆమె గిరగిరా తిరగడం, పైకి ఎకకడం లేదా దిగడం చేసతూ ఉంటుంది. ఆమె ఏదైనాచెపపదలుచుకుంటేశబదాలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలేమి, మోకాలినొప్పి, జీర్ణాశయంలో పుండ్లు 03560...India

గత సంవతసర కాలంగా 52 ఏళల మహిళ రోజుకు మూడు నాలుగు గంటలు మాతరమే నిదరపో గలుగుతుననారు. దీని కారణంగా పగటిపూట ఆమె పనిలో అలసట మరియు నిసతేజంగా అనిపించసాగింది. నిదర మాతరలు తీసుకుంటే వాటికి బానిస అవుతానేమో అని భయంతో ఆమె వాటిని తీసుకోవడంలేదు. 2019 జనవరి 3న పరాకటీషనరును సంపరదించగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Herpes zoster (shingles) 02493...Syria

A 45-year-old woman had a red rash on her abdomen that became unbearably painful after a few days. There was an itching and burning sensation and the area was sensitive to touch. It was identified by her physician as herpes zoster in mid-April 2018. She took allopathic medicines for a month but did not get any relief in her pain which was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Anxiety disorder, backache 03553...Canada

A 33-year-old female had severe anxiety for six years owing to traumatic divorce from an abusive husband just three months after marriage. Symptoms included crying often for no reason, disturbed sleep, lack of concentration and sometimes increased heart rate. She was not taking any medication but was doing some breathing exercises for anxiety. Intermittently...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Addiction to crystal meth 03591...Indonesia

A 33-year-old man was addicted to smoking crystal meth (methamphetamine, a stimulant drug) on a daily basis for the past two years. He started isolating himself in his room, hardly interacting with his wife and son because of which they left him in Sept 2020. So he decided to give up his addiction and stopped using the drug. Within three days,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fear in child 01001...Uruguay

A two-year-old girl started having episodes of fear in Sept 2019. Whenever she saw a dog or heard a bell ring or saw anything that moved quickly (eg, another child running or a cat jumping), she would start to tremble and cry inconsolably for about half an hour hugging her mother tightly, without letting her go. Ever since her birth (through a C-section) she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Anime cartoon addiction 03594...USA

A 25-year-old male moved to USA seven years ago to pursue his undergraduate studies. During his first year of college, he started watching Japanese cartoons, called anime*. This slowly turned into an addiction and after some months, he was watching anime continuously during the nights. So during the day, he lacked concentration and could not focus on his...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Intractable abdominal pain 01001...Uruguay

A seven-year-old boy would complain of abdominal pain soon after starting to have his food and would then stop eating. Thus his food intake was minimal and he became thin. The doctor tested him for parasites but the result was negative. So he did not prescribe any medication and said the underlying cause was emotional. All this started when he began schooling...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి