Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
చెవులు

వినికిడి లోపం మరియు స్ట్రోక్ 02859...India

ఒక 76 ఏళల మహిళకు ఒక సంవతసరం కరితం వచచిన సటరోక కారణంగా కుడి చెవిలో వినికిడి కోలపోవడంతో పాటు ఎడమ చెవిలో ఒక ఇబబంధికరమైన ధవని వినిపించేది. అలలోపతి వైదయుడు ఈ సమసయలకు కారణం చెవిలో అసమతులయత ఏరపడడమేనని, దానికి పరిషకారం ఏమి లేదని చెపపారు. వైబరో చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది :

CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి బయట భాగంలో సంక్రమణ (ఇన్ఫెక్షన్), కాళ్ళలో నీరు చేరుట 02711...Malaysia

64 ఏళల మహిళ, గత 3 నెలలకు పైగా, చెవులనుండి, దురగంధపూరితమైన దరవం కారుతూ బాధపడుతోంది. అంతేకాక 10 రోజులై ఆమెకాళలు ఎరరగా, వాచిపోయేయి. ఇపపటికే ఆమె జిపి (GP), చెవి సంకరమణ కోసం యాంటీబయాటికస మాతరమేకాక, ఆమె కాళలలో నీరు నిలుపుదలకోసం మాతరలు సూచించిరి. ఆమె కు జూన 13, 2011 న కరింది పరిహారం ఇచచిరి:

#1. NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + OM10 Ear + BR19 Ear…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి నొప్పి 00609...Italy

58 సంవతసరాలు వయసు గల ఈ అభయాసకుడు ఒక సాయంతరం నిదరించడానికి మంచం మీదికి చేరినపపుడు అతని కుడి చెవి లో ఆకసమాతతుగా నొపపి మొదలైంది. పదినిమిషాల తరవాత నొపపి భరించలేక పోయారు. ఏం చేయాలో తెలియక హోమియోపతి పుసతకాలను తెరిచి నివారణ తెలుసుకొందామని అతను మంచం మీద నుండి లేచారు. అతను నడుసతుననపపుడు నొపపి శాంతించడం మరియు చలనం లేకుండా నిలబడి ఉననపపుడు నొపపి మరింత ఎకకువ అవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవిపోటు 11568...India

జూలై 2015లో,  వైబరియోనికస అభయాసకుని యొకక 13ఏళల కుమారతెకు ఎడమచెవిలో తీవరమైననొపపి కలగసాగినది. ఒక ఫంకషన లో బిగగరగా లౌడ సపీకరస లో వసతునన మయూజిక పరకకనే వుండి 1, 2 నిముషాలు వినడం వలన  ఆఅమమాయికి చెవి నొపపి పరారంభమైంది. ఆమెకు నొపపి మొదలైన 2గంటల తరువాత శుదధమైన కొబబరి నూనెలో తయారుచేసిన కరింది కాంబో మిశరమం యివవబడినది:

CC5.1 Ear infections…పరతి 10...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, వణుకు, అధిక రక్తపోటు, పాక్షిక చెవుడు 03535...USA

అనేక దీరఘకాలిక రోగ సమసయలతో బాధపడుతునన ఒక 76 సంవతసరాల వృదధుడు ఒక చికితసా నిపుణుల సహాయం కోరడం జరిగింది. 1984 లో రోగి యొకక కుమారుడు ఒక పరమాదంలో మరణించాడు. దీని కారణంగా కలిగిన మానసిక కరుంగుపాటు యొకక పరభావం ఈయన శరీరం పై పడింది. పరమాదంలో కుమారుడును కోలపోయిన రెండు సంవతసరాల తరవాత రోగికి డయాబెటిస మెలలిటస వయాధి నిరధారణ జరిగింది. మెటఫారమిన మందుతో ఈయనకు చికితస ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మల్టిపుల్ (అనేక సార్లు) స్ట్రోక్స్ , వినికిడి లోపం మరియు జ్ఞ్యాపక శక్తి క్షీణత 03535...USA

ఆశుపతరి నుండి డిసచారజ అయిన ఒక 89 సంవతసరాల వృదధుడను వైబరో చికితసా నిపుణులు వెళలి చూడటం జరిగింది. ఆ వృదధుడు తాను  బాధపడుతునన బలహీనత, వినికిడి లోపం మరియు జఞయాపక శకతి కషీణత వంటి సమసయలకు చికితసా నిపుణులను వైబరో చికితసను కోరటం జరిగింది. ఈ సమసయలకు రోగి ఏ విధమైన మందులను తీసుకోవటం జరిగింది. గత కొనని సంవతసరాలలో రోగికి  అనేక గుండెపోటలు మరియు అనేక సటరోకస (రకతక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవిలో హోరు 02856...UK

2015 ఆగసట 15 వ తేదీన 82 ఏళల వృదధ మహిళ చెవిలో హోరుకు వైబరో రెమిడి కావాలని పరాకటీషనర ను కోరారు. ఒక సంవతసర కాలంగా వేధిసతునన ఈ సమసయవలల ఈమెకు రెండు చెవులలోను అనేక శబదాలు వినవసతూ ఉననాయి. అలోపతి డాకటర వీరికి చెవిలో ఇనఫెకషన అని గురతించి ఇచచిన జంటామైసిన చెవిలో వేసుకునే మందును సంవతసరం పాటు వాడినా ఏమాతరం ఫలితం కలుగలేదు. ఆమె రెమిడి ని లోపలి తీసుకోవడానికి నిరాకరించడంతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవిలో హూరు వలన వచ్చే తలదిమ్ము 12051...India

44 - సంవతసరాల మహిళ చెవిలో హోరు వలన వచచే తలదిమముతో  ( పేషంటు యొకక అలోపతి డాకటర చేత సూచిoచబడింది )  2 సంవతసరాలుగా బాధపడుతుననారు. గత రెండుననర నెలలుగా ఆమెకు తలతిరుగుడు తో పాటు వాంతి చేసుకుననపపుడు రకతపు చుకకలు కూడా కనబడుతుననాయి. ఈమె తలదిమముకు అలోపతి మందులు తీసుకుననారు కానీ ఏమాతరం ఫలితం ఇవవకపోవడంతో నైరాశయంలోకి వెళళిపోసాగారు.

ఈమెకు  2016 జూలై నెలలో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్, కీళ్ళనొప్పులు, చెవిలో హొరు 12051...India

63-సంవతసరాల వయసుగల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా సోరియాసిస తోనూ గత సంవతసరంగా కీళళనొపపులతోను బాధపడుతుననారు. వీరికి చేతిలో పుండలు, మరియు జాయింటల లో నొపపులు కూడా ఉననాయి. ఇంతేకాకుండా ఒళలంతా దురద కూడా ఉననది. వీరు కీళళనొపపులు నిమితతం అలోపతి మందులు  (మిథోటరెగజేట ) కూడా తీసుకుంటుననారు.

2015 నవంబర లో వీరికి కరింది రెమిడి ఇవవబడింది: 

 #1. CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవిలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ 11602...भारत

48 ఏళల మహిళ చెవులలో 4 సంవతసరాల కరితం దురద రావడం తో అది ఫంగల ఓటిటిస ఎకస‌టరనాతో బాధపడుతోందని పరీకషల దవారా తెలిసింది. యాంటీబయాటికస మరియు యాంటీ ఫంగల చెవి చుకకలతో ఉపశమనం పొందింది. ఇది 2 సంవతసరాల కరితం మరల వచచినపపుడు అదే చికితస తీసుకుంది. మళళీ 3 వారాల కరితం దురద పరారంభమైంది; ఈసారి ఆమెకు అలలోపతి ఔషధం మరియు చెవి చుకకలతో పాకషిక ఉపశమనం లభించింది.

కాబటటి ఆమె అల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆందోళన, క్రుంగుబాటు, భయాందోళన, చెవిలో హోరు 02899...India

63 ఏళళ మహిళ, గత పది సంవతసరాలుగా ఆందోళన, నిరాశ, భయాందోళన మరియు నిదరలేమితో బాధపడుతోంది. ఆమె పూరతిగా అలలోపతీ మందుల పై ఆధారపడింది ఎందుకంటే ఇవి ఉనమాద దాడులను నియంతరించడంలో సహాయపడడాయి; అంతేకాక, పనికి వెళలి తన సాధారణ కారయకలాపాలను చేసుకోవడానికి సహకరిసతుననాయి. ఆమె వాటిని కొనసాగించడం మానివేసతే వయాధి లకషణాలు తిరిగి  రావడమే కాక ఆమె పరిసథితి మరింత దిగజారుతోంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Loss of Hearing & Stroke 01423J...India

A 76 year-old lady had brain stroke a year ago. As a consequence she lost her hearing in the right ear and heard a constant bothersome buzzing sound in the left ear. The allopathic ENT specialist said that an imbalance had been created and not much could be done about it. The practitioner gave her the following combo:

CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Severe Earache with High Fever 01150...Croatia

A small boy aged 5 was brought to the practitioner with a high fever of 40C, severe earache, sore throat and headache. He had been given by his doctor two courses of antibiotics but there had been no change in his condition. His doctor ordered a blood test which revealed he had less than 200 white blood cells. His doctor was very concerned but afraid to give...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Loss of Hearing & Stroke 01423J...India

A 76 year-old lady had brain stroke a year ago. As a consequence she lost her hearing in the right ear and heard a constant bothersome buzzing sound in the left ear. The allopathic ENT specialist said that an imbalance had been created and not much could be done about it. The practitioner gave her the following combo:

CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Labyrinthitis 02494...Italy

A male garage mechanic aged 46, who had suffered from Labyrinthitis (inflammation of the labyrinth) for fourteen years was seen by the practitioner sometime in 2004.  The patient was a refugee from Argentina. The Labyrinthitis had so affected his life and work that he found travel and work difficult to cope with.  At times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, loss of hearing & smell 11624...India

2020 ఏపరిల 22న 56 ఏళల మహిళ గత ఏడు సంవతసరాలుగా శవాసకోశ ఎలరజీతో బాధపడుతూ గొంతులో చికాకు, కఫంతో కూడిన  దగగు, మరియు తలనొపపి వంటి కారణాలతో పరాకటీషనరును సంపరదించారు. వాతావరణం మారినపపుడు సంవతసరానికి 6-7 సారలు (ముఖయంగా వరషాలు పడుతుననపపుడు మరియు శీతాకాలంలో) ఆమె ఏదైనా చలలని పదారధము తిననపపుడు లేదా తాగినపపుడు ఇలా ఏరపడుతుంది. ఇలా ఏరపడిన పరతీసారి అలలోపతీ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Ear Pains 02802 ...UK

A 30-year-old car mechanic had chronic pains inside both ears for eight months. The ENT Specialist told him he had a blockage in the ears due to fluid build up, which had not responded to antibiotics. He was offered surgery to help relieve the problem; however, he preferred to wait before resorting to this. He also had asthma, and got...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Meniere’s disease, Migraines 02779 ...Japan

A 49 year old lady had been suffering from Meniere’s disease and migraines for the past 2 years. She was tired both physically and emotionally from taking care of her old parents who had been sick for many years. She had been given  allopathic  medicine  from  medical  doctors  only  to  have stomach...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Multiple Problems 11520...India

A 79-year-old man approached the practitioner with multiple problems. He was diabetic and had an enlarged prostate. He had also been suffering from constipation for the past thirty years. Recently he had been suffering from a stiff back, frozen shoulder, deafness, enlarged liver and a frequent urge to urinate. The treatment was started in March 2013 and the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hearing Loss in both Ears 12046...India

A 43-year-old male, who is a mason by profession, was constantly exposed to sand, dust, and high decibel noise from cutting machines. At one such time, his ‘friends’ suggested hot oil with pepper powder for cleaning of his ears. Not very educated, he tried this remedy and lost his hearing. Due to this his work & travel were also affected...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma, adenoids, & ear pain 11618...India

An 11-year-old girl had been suffering from runny nose, irritable throat with cough, breathing difficulty, wheezing and ear pain on a daily basis since early childhood. Her condition worsened during change of weather and when exposed to pollution. She had been taking allopathic medicines and used a nebulizer when the symptoms were severe but these provided...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Dizziness, nausea 02494 ...Italy

A 46-year-old man was forced to leave his flourishing business behind in Argentina (due to economic collapse there) and flee to Italy with his family in 2003. He managed to find a job as a car test-driver but was highly stressed due to his new job and family circumstances. This resulted in the man having a reeling sensation that caused severe nausea and he...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ear infection, breathlessness, skeletal pain 11634...India

The 81-year-old mother of the practitioner suffered from multiple chronic ailments. Ever since the age of 20, she had ear infections with fluid/pus oozing out of both ears because she cleaned her ears with matchsticks. At the age of 41, she underwent surgery on her left ear to curb the oozing of pus but it was unsuccessful and resulted in loss of hearing in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pus discharge, itching & pain in ear 11612...India

The 56-year-old wife of the practitioner had been suffering from recurrent pain, itching, and pus discharge in her right ear since 2005. This would happen at least once a month and homoeopathic medicines would stop the discharge within a week with 60% relief in itching and pain. As there was no further improvement, she would discontinue the treatment. In this...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hole in eardrum, ear infection 11655...India

In early Apr 2023, a 42-year-old school teacher, noticed regular white discharge from her left ear, later becoming thicker and occasionally reddish. Although there was no pain, the bothersome discharge increased after a bath. So she started placing cotton in her ear. A homoeopath treated her with ear drops (SBL Mullein) but this aggravated her...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pounding in ear, numbness in leg 03610...UAE

A 70-year-old female doctor was suffering from intense pounding in her ear and numbness in her leg when she sought vibrionics treatment. She attributed her condition to a distressing incident on 4 July 2020, when she got stuck in her apartment lift for about 10 minutes. She was escorted out of the lift and helped to lie down on the floor since she nearly...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి