Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
పురుష అవయవాలు

సంతాన లేమి కేసులు 10717...India

నేను వంధయతవానికి (సంతాన లేమి) సంబంధించి చాల కేసులను చేశాను. సెపటెంబర 9, 2009 న నాతొలి రోగిగా ఒక గృహిణి వచచింది. ఆమె భరత డరైవర. ఈజంటకు వివాహమై 10సం.లు. ఐనా పిలలలు లేరు. గత 5సం.లుగా వారు వివిధ గైనకాలజిసట ల వదద చికితసపొందిరి. కాని ఫలితం లేకపోవుటవలల, వారు నిరాశకు గురయయారు. నా హృదయపులోతునుండి సవామిని, 'వారికొక బిడడను పరసాదించమని' పరారథించాను.

నేను రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లలు పుట్టడంలో ఇబ్బంది 10437...India

29 సంవతసరాల మహిళకు వివాహమయయి 10 సంవతసరాలయినా, పిలలలు పుటటలేదు. ఒకసారి ఆమె గరభం ధరించింది కానీ పిండము పూరతిగా ఎదగకుండానే గరభ విచచితి జరిగింది. వారు చేయించు కునన వైదయ పరీకషల నివేదికల పరకారము ఆమెలోనూ తన భరత లోనూ కూడా అసాధారణ సమసయలేమీ లేవు కానీ ఆమె సథూలకాయం తో బాధపడుతూ ఉననారు. గతంలో, ఆమె ఆపరేషన దవారా కండరాలను తొలగించుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఆమెకు హైపో థైరాయిడ కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శుక్రాశయపిండములో వాపు (నిరపాయమైన) 02762...USA

శుకరాశయపిండములో వాపుననటలు నిరధారించబడిన ఒక 72 ఏళళ వయకతికి భాదాకరమైన మూతరవిసరజన సమసయ ఉండేది. వైదయులు శసతర చికితస చేయించుకోవలసింధిగా ఈ రోగికి చెపపడం జరిగింది. ఈ వృదధుడు శసతర చికితస వదదని వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. ఈ రోగికి ఈ కరింద వరాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి:
CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic + CC10.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ 02799...UK

పరొసటేట కయానసరుగా నిరధారించబడి మూడు నెలలలుగా బాధపడుతునన 81 ఏళల వయకతికి అభయాసకుడు చికితస చేయటం పరారంభించారు. ఖీమోథెరపీతోసహా అలలోపతి మందులు తీసుకోవడానికి రోగి నిరాకరించాడు, కానీ పరతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆసుపతరిలో పరీకష చేయించుకొనడానికి మాతరం అంగీకరించాడు. అతనికి కరింది రెమిడీ  ఇవవబడింది:

CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours & Growths + CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతాన ప్రాప్తి లేకుండుట 02799...UK

36 ఏళళ మహిళకు పెళలై 11 సంవతసరములు కావసతునన తన యొకక రోగ నిరోధక వయవసథ మరియు కరోమోసోమసలో ఏరపడడ సమసయ వలన గరభం ధరించక భాదపడుతూ ఉంది. ఆవిడకు మూడుసారలు IVF చికితస విధానం ఇవవడం జరిగింది కానీ అవేవి ఫలితం ఇవవలేదు. ఆవిడకు ఒక బిడడను దతతత తీసుకోవాలసిందిగా సలహా ఇవవబడింది, కాని ఆవిడకు తన యొకక సంతానం కావాలనే కోరిక బలంగా, మనసంతా నిండి ఉంది. అభయాసకుడు కరింది వాటిని ఆమెకు ఇచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sciatica and Incontinence 03502...USA

A 63-year-old man requested treatment for sciatica pain in his right leg with nerve involvement and a need to urinate 2-3 times a night. Both symptoms had been going on for a month prior to the contact (19 August 2014). They appeared at the same time, so the practitioner suspected that the incontinence was linked to sciatica. The patient had tried...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన వినాళగ్రంధుల వాపు (క్రోనిక్ టాన్సిలైటిస్) 10741...India

33సంవతసరాల వయకతి 20 సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక  వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడుతూ పరిసథితి విషమంగా మారి డాకటరు దీనికి అపరేషనే మారగము అనన తరుణంలో వైబరియో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. దీనితో పాటుగా అపుడపపుడు వచచే జవరం నిమితతం ఎకకువ మోతాదు గలిగిన యాంటి బయోటిక తీసుకోవడం, అలెరజీ దగగుతో కూడా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఫిబరవరి 5, 2014 న అతనికి కరింది కోమబో  20 రోజుల వరకూ వాడమని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Kidney Damage 01339...USA

In August 2013 a 74-year-old man came to the practitioner, suffering from kidney damage verging on renal failure as a result of an enlarged prostate for many years. His nephrologist had put him on a strict diet hoping to stave off kidney dialysis. The patient knew nothing about energy healing and was sceptical but being an acquaintance of the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వం 11176...India

పెళలయి 7 సం.లయినా పిలలలు కలగక నిరాశకు గురయిన దంపతులు నవంబరు 28, 2013 న వైబరో నిపుణుని వదదకు వచచిరి. 26 సం.ల. భారయ, 32 సం.ల. భరత వంధయతవ నివారణ కొరకు అలోపతి, ఆయురవేదం, హోమియోపతితో సహా  అనేక చికితసలను పరయతనించారు. కానీ ఫలితం కలగలేదు. అభయాసకుడు వారికి  కరింది రెమిడీలు ఇచచారు :

భారయకు:
#1. CC8.1 Female tonic…TDS

భరతకు:
#2. CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక బరువు, సక్రమంగా రాని నెలసరి,సంతానలేమి 02806...Malaysia

2014 ఫిబరవరి 20 వ తేదీన 28 సంవతసరాల మహిళ సథూలకాయం సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలిసారు.  ఆమె ఎతతు 168 సెం.మీ.లేదా 5 అడుగుల 5ఇంచులు in, బరువు  88 కేజీలు /194lb మరియు బాడి మాస ఇండెకస (BMI) 31.6. ఈమె గత సంవతసర కాలంగా సకరమంగా రాని నెలసరి తో కూడా బాధపడుతుననారు. వీటి నిమితతము ఏ మందులు వీరు తీసుకోవడంలేదు. ఐతే అనుభవం కలిగిన హోమియో వైదయులు కనుక అధిక బరువు వలల ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతానం లేమి 10728...India

వివాహం జరిగి ఎనిమిది సంవతసరాలైనా సంతాన పరాపతి లేకుండుట కారణంగా ఒక జంట 2014 మారచ 14న చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. ఆరోగయ సమసయలు ఏమిలేని  ఆ మహిళ వయసు 34 సంవతసరాలు. వివాహం అయిన కొంత కాలానికి ఆమె గరభం ధరించింది కాని గరభసరావం జరిగింది. ఆపై ఆమె తిరిగి గరభవతి కాలేక పోయింది. ఆమె భరత యొకక కుటుంభ సభయులు, లోపం ఆమెలోనే ఉందని అగుపించడంతో ఆమె చాలా ఒతతిడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility - erectile dysfunction, ovarian cyst 10980...भारत

A young couple had been trying to have a baby for 3 years since their marriage in 2011. On 10 March 2014 the 26-year-old husband came to the practitioner with his medical report which showed he suffered from erectile dysfunction. He had taken ayurvedic and later homeopathic treatment, at a huge expense, for 2 years but without any success. He was given...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 11975...India

On 17 May 2018, a 32-year-old female and her 35-year-old husband visited the practitioner in a distressed state as they could not have a child in the past 8 years of their marriage. At the age of 20, the wife started having irregular menstrual cycles, only once in 2-3 months which gradually decreased to once a year. Four years ago, they decided to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 02444...India

A couple, a 35-year-old male and his 32-year-old wife, had remained childless during fourteen years of marriage, despite 2 to 3 years each of ayurvedic, homoeopathic and allopathic treatment and also counselling.  They ran a small beach shop in Goa where they met the practitioner who was on a holiday there.

On 14 September 2017...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergies, erectile dysfunction 11964...India

For the past four years a 31-year-old male had been suffering, almost all year-round, from a runny nose, sneezing and sore throat, rendering him constantly fatigued. His symptoms became severe with a change in weather. He resorted to antihistamines such as Cetirizine or Allegra, which only provided temporary relief.

On 24 September 2016, the patient...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Erectile dysfunction, low sperm count 11217...India

A 40-year-old male and his 35-year-old wife, a nurse, had their first child in 2012. They had been trying to have another child for 3-4 years but without success. When the husband went for a test, he discovered that he had a low sperm count. Also, he had developed erectile dysfunction. He decided to take vibrionics treatment and so the couple visited the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి