Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
పురుష అవయవాలు

సంతాన లేమి కేసులు 10717...India

నేను వంధయతవానికి (సంతాన లేమి) సంబంధించి చాల కేసులను చేశాను. సెపటెంబర 9, 2009 న నాతొలి రోగిగా ఒక గృహిణి వచచింది. ఆమె భరత డరైవర. ఈజంటకు వివాహమై 10సం.లు. ఐనా పిలలలు లేరు. గత 5సం.లుగా వారు వివిధ గైనకాలజిసట ల వదద చికితసపొందిరి. కాని ఫలితం లేకపోవుటవలల, వారు నిరాశకు గురయయారు. నా హృదయపులోతునుండి సవామిని, 'వారికొక బిడడను పరసాదించమని' పరారథించాను.

నేను రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లలు పుట్టడంలో ఇబ్బంది 10437...India

29 సంవతసరాల మహిళకు వివాహమయయి 10 సంవతసరాలయినా, పిలలలు పుటటలేదు. ఒకసారి ఆమె గరభం ధరించింది కానీ పిండము పూరతిగా ఎదగకుండానే గరభ విచచితి జరిగింది. వారు చేయించు కునన వైదయ పరీకషల నివేదికల పరకారము ఆమెలోనూ తన భరత లోనూ కూడా అసాధారణ సమసయలేమీ లేవు కానీ ఆమె సథూలకాయం తో బాధపడుతూ ఉననారు. గతంలో, ఆమె ఆపరేషన దవారా కండరాలను తొలగించుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఆమెకు హైపో థైరాయిడ కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శుక్రాశయపిండములో వాపు (నిరపాయమైన) 02762...USA

శుకరాశయపిండములో వాపుననటలు నిరధారించబడిన ఒక 72 ఏళళ వయకతికి భాదాకరమైన మూతరవిసరజన సమసయ ఉండేది. వైదయులు శసతర చికితస చేయించుకోవలసింధిగా ఈ రోగికి చెపపడం జరిగింది. ఈ వృదధుడు శసతర చికితస వదదని వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. ఈ రోగికి ఈ కరింద వరాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి:
CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic + CC10.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ 02799...UK

పరొసటేట కయానసరుగా నిరధారించబడి మూడు నెలలలుగా బాధపడుతునన 81 ఏళల వయకతికి అభయాసకుడు చికితస చేయటం పరారంభించారు. ఖీమోథెరపీతోసహా అలలోపతి మందులు తీసుకోవడానికి రోగి నిరాకరించాడు, కానీ పరతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆసుపతరిలో పరీకష చేయించుకొనడానికి మాతరం అంగీకరించాడు. అతనికి కరింది రెమిడీ  ఇవవబడింది:

CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours & Growths + CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతాన ప్రాప్తి లేకుండుట 02799...UK

36 ఏళళ మహిళకు పెళలై 11 సంవతసరములు కావసతునన తన యొకక రోగ నిరోధక వయవసథ మరియు కరోమోసోమసలో ఏరపడడ సమసయ వలన గరభం ధరించక భాదపడుతూ ఉంది. ఆవిడకు మూడుసారలు IVF చికితస విధానం ఇవవడం జరిగింది కానీ అవేవి ఫలితం ఇవవలేదు. ఆవిడకు ఒక బిడడను దతతత తీసుకోవాలసిందిగా సలహా ఇవవబడింది, కాని ఆవిడకు తన యొకక సంతానం కావాలనే కోరిక బలంగా, మనసంతా నిండి ఉంది. అభయాసకుడు కరింది వాటిని ఆమెకు ఇచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sciatica and Incontinence 03502...USA

A 63-year-old man requested treatment for sciatica pain in his right leg with nerve involvement and a need to urinate 2-3 times a night. Both symptoms had been going on for a month prior to the contact (19 August 2014). They appeared at the same time, so the practitioner suspected that the incontinence was linked to sciatica. The patient had tried...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన వినాళగ్రంధుల వాపు (క్రోనిక్ టాన్సిలైటిస్) 10741...India

33సంవతసరాల వయకతి 20 సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక  వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడుతూ పరిసథితి విషమంగా మారి డాకటరు దీనికి అపరేషనే మారగము అనన తరుణంలో వైబరియో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. దీనితో పాటుగా అపుడపపుడు వచచే జవరం నిమితతం ఎకకువ మోతాదు గలిగిన యాంటి బయోటిక తీసుకోవడం, అలెరజీ దగగుతో కూడా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఫిబరవరి 5, 2014 న అతనికి కరింది కోమబో  20 రోజుల వరకూ వాడమని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Kidney Damage 01339...USA

In August 2013 a 74-year-old man came to the practitioner, suffering from kidney damage verging on renal failure as a result of an enlarged prostate for many years. His nephrologist had put him on a strict diet hoping to stave off kidney dialysis. The patient knew nothing about energy healing and was sceptical but being an acquaintance of the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు 11520...India

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వం 11176...India

పెళలయి 7 సం.లయినా పిలలలు కలగక నిరాశకు గురయిన దంపతులు నవంబరు 28, 2013 న వైబరో నిపుణుని వదదకు వచచిరి. 26 సం.ల. భారయ, 32 సం.ల. భరత వంధయతవ నివారణ కొరకు అలోపతి, ఆయురవేదం, హోమియోపతితో సహా  అనేక చికితసలను పరయతనించారు. కానీ ఫలితం కలగలేదు. అభయాసకుడు వారికి  కరింది రెమిడీలు ఇచచారు :

భారయకు:
#1. CC8.1 Female tonic…TDS

భరతకు:
#2. CC14.1 Male tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక బరువు, సక్రమంగా రాని నెలసరి,సంతానలేమి 02806...Malaysia

2014 ఫిబరవరి 20 వ తేదీన 28 సంవతసరాల మహిళ సథూలకాయం సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలిసారు.  ఆమె ఎతతు 168 సెం.మీ.లేదా 5 అడుగుల 5ఇంచులు in, బరువు  88 కేజీలు /194lb మరియు బాడి మాస ఇండెకస (BMI) 31.6. ఈమె గత సంవతసర కాలంగా సకరమంగా రాని నెలసరి తో కూడా బాధపడుతుననారు. వీటి నిమితతము ఏ మందులు వీరు తీసుకోవడంలేదు. ఐతే అనుభవం కలిగిన హోమియో వైదయులు కనుక అధిక బరువు వలల ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సంతానం లేమి 10728...India

వివాహం జరిగి ఎనిమిది సంవతసరాలైనా సంతాన పరాపతి లేకుండుట కారణంగా ఒక జంట 2014 మారచ 14న చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. ఆరోగయ సమసయలు ఏమిలేని  ఆ మహిళ వయసు 34 సంవతసరాలు. వివాహం అయిన కొంత కాలానికి ఆమె గరభం ధరించింది కాని గరభసరావం జరిగింది. ఆపై ఆమె తిరిగి గరభవతి కాలేక పోయింది. ఆమె భరత యొకక కుటుంభ సభయులు, లోపం ఆమెలోనే ఉందని అగుపించడంతో ఆమె చాలా ఒతతిడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధత్వము - అంగస్తంభన లోపం, అండాశయ తిత్తి 10980...India

ఒక యువ జంట 2011 లో వివాహం అయిన నాటి నుండి గత మూడు సంవతసరాలుగా పిలలల కోసం పరయతనం చేసతుననారు. 2014 మారచి 26 వ తేదీన 26 ఏళల భరత తన వైదయ నివేదికతో పరాకటీషనర వదదకు వచచారు. తను అంగసతంభన లోపంతో బాధపడుతుననటలు నివేదిక చూపించింది. అతను మొదట ఆయురవేద మందులు తదుపరి చాలా ఖరీదైన హోమియోపతి చికితస రెండు సంవతసరమూల పాటు తీసుకుననా ఏమి పరయోజనం కనిపించలేదు. అతనికి కరింది రెమిడి ఇవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వంధ్యత్వము 11975...India

2018 మే 17 వ తేదీన 32-సంవతసరముల మహిళ మరియు ఆమె 35 ఏళల భరత వివాహం చేసుకునన గత ఎనిమిది సంవతసరాలుగా సంతానలేమితో బాధపడుతూ పరాకటీషనరని సందరశించారు. భారయకు 20 సంవతసరాల వయసులో కరమరహిత రుతుచకరం పరారంభమై మొదట రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇది కరమంగా సంవతసరానికి ఒకసారి ఏరపడ సాగింది. నాలుగేళల కరితం వారి వైదయుడిని సంపరదించగా భారయకు PCOD కరమ రహిత ఋతు సమసయ మరియు భరతకు వీరయ కణాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వందత్వం 02444...India

35 సంవతసరాల వయకతి మరియు 32 సంవతసరాల మహిళ వివాహమై 14 సంవతసరాలు అయినపపటికీ సంతానం లేకుండా ఉననారు. వారు ఆయురవేదం, హోమియోపతి, అలలోపతి మరియు కౌనసిలింగ కూడా తీసుకుననపపటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. వారు గోవాలో సముదరపు ఒడడున ఒక చినన షాపు నడుపుతూ ఉననపపుడు ఒకరోజు సెలవు నిమితతం అకకడకు వచచిన పరాకటీషనరును కలుసుకుననారు. 2017 సెపటెంబర 14న పరాకటీషనరు వారిని కరింది విధంగా చికిత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకు సంబంధించిన ఎలర్జీలు, అంగస్తంభన సమస్యలు 11964...India

31 ఏళల వయకతి గత నాలుగు సంవతసరాలుగా దాదాపు ఏడాది పొడవునా ముకకు కారడం, తుమములు, మరియు గొంతు నొపపితో తరుచూ అలసటకు గురిఅవుతుననారు. వాతావరణంలో మారపుతో ఈ లకషణాలు మరింత తీవరంగా మారుతుననాయి. అతను సిటరజిన లేదా అలలెగర వంటి యాంటీ హిసటమినలను వాడుతుననపపటికీ ఇవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇసతుననాయి. 2016 సెపటెంబర 24న పరాకటీషనరును సంపరదించగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు:

#1. CC9.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అంగ స్తంభన సమస్య తక్కువ వీర్యకణాల ఉత్పత్తి 11217...India

40 ఏళల వయకతికి మరియు నరసుగా పనిచేసే 35 ఏళల అతని భారయకు 2012లో మొదటి బిడడ కలిగిన తరువాత వారు మూడు నాలుగు సంవతసరాలుగా మరొక బిడడ కోసం పరయతనిసతుననారు కానీ ఫలితం కలుగలేదు. భరత పరీకష కోసం వెళళినపపుడు అతనికి తకకువ సపెరము కౌంట అలాగే అంగ సతంభన సమసయ కూడా ఉననటలు తెలిసింది. అతను వైబరియానికసచికితస తీసుకోవాలని నిరణయించుకుననారు. 2016 సెపటెంబర 10నవారు పరాకటీషనరును సంపరదించగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రొస్టేట్ అడేనోమా (ప్రోస్టేట్ లో నిరపాయ గ్రంధి వృద్ధి) 03558...France

65 ఏళల వయకతి 2018 ఆగసటు నుండి మూతరవిసరజన కోసం రాతరివేళలలో తరచుగా మేలుకొనేవారు. ఈ సమసయ నెమమదిగా  పగటి పూటకు కూడా వయాపించింది. 2018 సెపటెంబర 23 అతనికి పరోసటేట అడెనోమా (విసతరించిన పరోసటేట మూతర పరవాహానని పరిమితం చేయడం) అనే వయాధిగా నిరధారించ బడింది. యూరాలజిసట ను సంపరదించగా పరోసటేకటమీ(పరోసటేట ను పూరతిగా లేదా పాకషికంగా తొలగించే) శసతరచికితస సూచించారు, మరియు ఆ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infertility 02820 ...UK

A couple, husband aged 29 years and wife aged 26 years, came to see the practitioner in May 2013. They have been married for the past 6 years and have been trying for a child since April 2012. Their family doctor said that there was a problem on both sides that prevented conception. The husband had a low sperm count and his wife had two cysts...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hairline Fracture, Prostate and Hypertension 11520...India

The  practitioner  02860  was approached in September  2011 by a 45-year-old  male  patient who suffered an accident in the year 2005. He had an upper left hip hairline fracture consequent to which he was kept on traction for six months. Due to incorrect procedures, he was subsequently confined to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Prostate Enlargement 10375...India

A 71 year old male had been diagnosed with a Grade II enlargement of the prostate during a routine health check-up in April 2011. The PSA reading was 6.16 against an upper permissible limit of 4.4 for an age of 70+ years. He was not on any allopathic medication. He was given: 

CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growth + CC10.1 Emergencies + CC14.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి