Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
కళ్ళు

మానసిక ఆందోళనలు, కళ్ళకలక 03112...Greece

ఒక 17సం.ల. బాలుడు రెండు వేరు వేరు సమసయలతో వచచాడు. గత 2సం.లుగా తను చాలా మానసిక ఆందోళనతో ఉననాడు. రాతరిళళు భయంకర ఊహలతో కనిపించని శకతులు తనను ఇబబంది పెడుతుననటలు, ఆందోళనతో నిదరపోవటం లేదు. అతను ఏ చికితస పరయతనించలేదు. అంతే కాకుండా గత 10 సం.లుగా అతను దీరఘకాల కళలకలక వయాధితో బాధ పడుతుననాడు. అందువలన అతని కళళు చాలా ఎరరగా, దురదగా ఉననాయి. అతను వయాధి నివారణకై అనేక సం.లు కార...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటికి గాయం 02711...Malaysia

62 సంవతసరాల వయసుగల ఒక మహిళ పరమాదవశాతతు కళళజోడు యొకక కొసతో తన ఎడమ కంటిని పొడుచుకుంది. దీనివలల కంటిలో ఒక రకతనాళం పగిలిపోయి, కంటిగుడడు పూరతిగా ఎరరబడి వాచిపోయింది. ఈ విధంగా ఎరరబడిన కంటిని ఇతరులు చూడకుండా మరియు పిలలలు భయపడకుండా ఉండడానికి ఈమె నలల కళళదదాలు పెటటుకునేది. ఈమె యొకక వైదయుడు ఈమెకు పెయిన కిలలెరలు మరియు ఆంటిబయాటికలు ఇచచి మరో మూడు వారాలలో ఈమెకు పూరతిగా తగగే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటిపొర 02095...USA

డయూక అను 12 ఏళల వయససునన ఒక మొగ కుకకకు కంటిపొర సమసయకు చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది: NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B…BD.

కుకకకు వైబరో చికితసిసతుననటలుగా పశువైదయుడకు తెలపలేదు. అందువలన కుకక యొకక కంటిని పరీకషించిన సమయంలో కంటిపొర కరగడానని చూసి వైదయుడు ఆశచరయపోయారు.

గమనిక: పైనునన ముందుకు సరి సమానమైన మిశ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గ్లూకోమా 01176...Bosnia

76 సంవతసరాల వయసుగల ఈ అధయాపకురాలు 2 సంవతసరాల కరితం ఆమె కళళు తనిఖీ చేయించుకోవడానికి వెళలారు. ఎందుకంటే ఆమె అదదాలు ఆమె దృషటికి అంతగా సహాయం చేయడం లేదు ఆమె కళలను పరీకషించిన తరవాత కంటి డాకటర, ఆమె తండరి లాగానే, ఆమెకు రెండు కళళలలో ఒతతిడి వలన గలూకోమా సుమారు 32mmHg ఉందని తెలిపారు. ఆమె కుడి కంటికి ఏ అదదాలు పనిచేయవని ఎందుకంటే అది  ‘లేజీఐ’ గా మారిపోయిందని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పేలవమైన దృష్టి (మాక్యులర్ హోల్) 02799...UK

57 ఏళల వయకతి కంటి దృషటి సరిగా లేనందువలన చికితస కోసం 2013 ఆగసటు 14న, అభయాసకుని వదదకు వచచారు. అతని కుడి కంటిలో దృషటిని కోలపోయారు. అతని యొకక ఎడమ కంటి పాపలో రంధరం కారణంగా అతని ఎడమ కంటి దృషటి 30 శాతం మాతరమే ఉంది . ఈ రంధరం దానంతట అదే మూసుకు పోకపోతే అతను అంధుడు అవుతాడని నేతర వైదయుడు చెపపారు. అతను గత సంవతసర కాలంగా కంటి ఆసుపతరి నుండి చికితస పొందుతూనే ఉననారు  కానీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దృష్టిలోపం 02789...India

ఎనిమిది సంవతసరాల వయససు గల బాలిక పొడి కళళు మరియు దృషటి లోపంతో బాధపడుతూ ఉంది. ఆమెను కంటి వైదయ పరీకషల కోసం పంపగా అకకడ వైదయులు ఆమె పరిసథితికి ఏ సహాయము చేయలేమని తెలిపారు. ఈ అమమాయికి రెండు సంవతసరాల వయసులో అధిక జవరం వచచిందని ఆ కుటుంబం అభయాసకుడికి తెలిపారు. ఆ సమయంలోనే, ఆమె దృషటి కోలపోయి అపపటి నుండి పొడి కళల బారిన పడింది. ఆమెకు కరింది రెమిడీఇవవబడింది:

CC7.2 Partial...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాల్యంనుండి అంధత్వం 02640...India

బాలయంనుండి అంధతవంతో భాదపడుతునన మధయవయసకురాలైన ఒక మహిళను, ఒక  కంటి శసతరచికితసా నిపుణుడు, అలలోపతి వైదుడైన ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుడు వదదకు వైబరో చికితస కొరకు తీసుకు రావడం జరిగింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
CC7.1 Eye Tonic + CC12.1 Adult Tonic…QDS

ఈ మందులను రెండు వారాలు తీసుకునన తరవాత, ఈ మహిళకు కంటి చూపు మెరుగుపడి, సపషటంగా చూడగలిగింది. రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆప్టిక్ న్యురైటిస్ (ఆప్టిక్ నరంలో వాపు) మరియు ట్రాకోమా( కొయ్యకండల వ్యాధి) 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: ఒక 23 ఏళళ యువకుడుకు ఆరు సంవతసరాలు తీవరమైన కంటి సమసయలతో భాధపడేవాడు. అతనికి ఆపటిక నయురైటిస మరియు టరాకోమా(కొయయకండల వయాధి) ఉననటలు వైదయులు నిరధారణ చేసారు. అతను సటెరాయిడ మాతరలు వాడేవాడు. ఈ రోగ సమసయల  పరభావం అతని చదువు మీద పడింది. అతని కళళు ఎపపుడు నీళళు కారుతూ, ఎరరగా మరియు నొపపిగా ఉండడంతో అతను ఏడచేవాడు. ముంబైలో కాలుషయం అధికంగాను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక చర్మరోగం, మధుమేహం (2వ రకం), నీరూరే కళ్ళు 02799...UK

గత 20 సం.లు.గా తీవరమైన చరమవయాధితో బాధపడుతునన ఒక 59 ఏళల వయకతి, 11 జూన 2014 న చికితసకై వచచారు. అతని కాళల మీద చరమం నలలగా, మొదదుగా, పెచచులుకటటి ఉంది; ఇది అతనికి చాలా బాధ కలిగించింది. అతను డాకటరలు చెపపిన సటెరాయిడ కరీములు కరమం తపపకుండా, వాడినా పెదద పరయోజనం కలగలేదు. రోగి గత 12ఏళళుగా తనకునన 2వ రకం మధుమేహంకోసం చికితసపొందుతునననూ, అలలోపతిమందుల దవారా (మెటరినిన, గలిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధపూరితమైన, క్రమబద్ధత లేని బహిష్టు, కండ్లకలక 11177...India

30 సెపటెంబర 2010న 21సం.ల. మహిళ బాధాపూరితమైన, కరమబదధత లేని బహిషటుల కొరకు చికితసకై వచచినది. గత 1½ సం.లు గా ఆమె ఋతుకరమం పరతినెల 5-10 రోజుల వరకు ఆలసయముగా వచచుచుననది. అంతకు 3రోజులముందు కండలకలక కూడా వచచుచుననది. ఆమె ఈ సమసయలు వేటికి కూడా యెటువంటి మందు తీసుకొనుటలేదు. ఆమెకు ఈ పరిహారముల నిచచిరి:

ఋతుకరమమునకు:
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS

కండలకలకకు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన నిరాశ, ద్వంద్వదృష్టి, నిద్రలేమితనం 01339...USA

సనేహితుని సలహామీద ఒకయువకుడు తన 65ఏళల తలలికి చికితస కోరుతూ, మారచి 2014లో అభయాసకునరాలికి ఇమెయిల పంపారు. అతనితలలి గత 3సం.లు.గా నిరాశ, నిసపృహ, మానసిక భయాందోళనలతో బాధపడుతుననారు. ఈసమయంలో ఆమెకు శారీరక రోగాలు కూడా అంచెలుగా వచచినవి. ఆమె బాగా బరువు తగగింది. శసతరచికితసతో గరభాశయానని తొలగించిరి. మధుమేహం, అధిక కొలెసటరాల, పితతాశయంలో రాళళు, నోటిపూతలు, గుండెలలోమంట, నిదరలేమి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తైలగ్రంధి మూసుకుని కనురెప్పలో కురుపు (చలాజియాన్) 02817...India

22 ఆగసటు 2015 న 23సం.ల సాఫట వేర ఇంజనీర తన కుడి దిగువ కనురెపపలో వచచిన కంటి కురుపు చికితసకొరకు వచచినది. ఆకురుపు 3రోజుల కరితం మొదలైనది. ఆమె కంటిడాకటర వదదకు వెళలి, అతడు సూచించిన యాంటీబయోటిక మరియు యాంటీ ఇనఫలమేటరీ కంటి చుకకలు (Occumox K), లేపనం (Ocupol-D) వాడినది. కానీ గత 2రోజులలో కురుపు పెదదదై, చీము పటటింది. అది చూసి, డాకటర శసతరచికితస తపప మరోమారగం లేదననాడు. 3-4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రెటీనైటీస్ పిగ్మెంటోసా, భయతీవ్రత (Panic attacks), అజీర్ణం 02802...UK

ఫిబరవరి 1, 2015న 65 ఏళల వయకతి , జనయుపరంగా వచచిన కంటివయాధి రెటీనైటీస పిగమెంటోసా (RP) చికితసకై వచచారు. అతను 15వ సం.నుండి చటటపరంగా అంధుడిగా పరిగణించ బడేవాడు. కాలకరమంగా అతని దృషటి కషీణించింది. ఇపపుడు అతను నలుపు, బూడిద రంగులని లీలమాతరంగా చూడగలరుకానీ మిగతా రంగులేవీ చూడలేరు. అతను గయాస, అధిక కొలెసటరాల (6.2 mmol / L) వీపునొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను కోపంతో, నిరాశగా వున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటి చూపు కోల్పోవుట 11958...India

రెండు సంవతసరాల నుండి షారట సైట సమసయ (దూరపు వసతువులు కనబడకపోవుట) కలిగియునన ఒక 40 ఏళల మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణులను 2015 జులై 13 న సంపరదించడం జరిగింది. ఆమెకు మాకయులర డిసటరాఫి (కంటి కండరాల బలహీనత) ఉననటలుగా వైదయులచే నిరధారించబడింది. ఆమె కంటి చూపు యొకక రిపోరట : RE -6/60 (కుడి కనను), LE - 6/24* (ఎడమ కనను) మరియు నియర విషన (సమీప దరిషటి) N36**. ఆమె లండన మరియు ఇండియా లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కళ్ళు దురద మరియు మంట 01001...Uruguay

ఒక 57 ఏళల మహిళకు నాలుగు సంవతసరాల నుండి రెండు కళళలలోనూ దురద, మంట మరియు అలసట వంటి సమసయలు ఉండేవి. ఆమె కంపయూటర వదద ఎకకువ సమయం గడపడం ఈ రోగ సమసయలకు దారి తీశాయి. నాలుగు సంవతసరాల నుండి ఆమె అలలోపతి చికితస తీసుకుంటోంది. ఆమెకు ఆంటీ అలెరజీ మందులు మరియు కంటి చుకకలు ఇవవబడినాయి కానీ వాటి దవారా ఆమెకు ఉపశమనం కలుగలేదు.

2016 ఆగసటు 8 న కరింది మందులు రోగికి ఇవవబడినాయి:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లోరిన్ వలన వచ్చే ఎలర్జీ 11422...India

2015 ఆగసటు 8 వ తేదీన 21 సంవతసరాల యువ పలంబరు కళళు నొపపి, తలపోటు, మసకగా ఉండే దృషటి ఈ సమసయలతో పరాకటీ షనర వదదకు వచచారు. గత రెండు సంవతసరాలుగా సవిమమింగ పూల శుభరం చేయడానికి కలోరిన ను ఏ ఇబబంది లేకుండా వాడుతుననాడు. కానీ గత రెండు నెలలుగా ఈ కలోరిన వాడుతుననపపుడు పైన పేరకొనన ఇబబందులు వసతుననపపటికీ గత రెండు రోజులుగా బాధలు భరింపరానివిగా ఉండేసరికి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటి ఎరుపుదనం, నొప్పి, వాపు 11567...India

9-సంవతసరాల అబబాయికి కరింది ఫోటోలో చూపిన విధంగా పరాకటీషనర వదదకు రావడానికి ఒక రోజు ముందునుండి కంటికి పై రెపప లో వాపు, ఎరుపుదనం, నొపపి కలిగాయి.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

బాబుకు ఏదయినా పురుగు కుటటడం, లేదా ఏదయినా దెబబ తగిలి నటలు సమాచారము లేదు. బాబు తలలిదండరులు చెపపిన పరకారము కంటి వైదయ నిపుణులు ఆంటిబయోటికస మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విట్రస్ ఫ్లోటర్స్ ( మెరిసే కంటి మచ్చలు ) మరియు గ్లుకోమా 10608...India

   2017 ఫిబరవరి17  న, 65 ఏళల మహిళ  తనకు 2016 సెపటెంబర 3 నుండి  కంటిలో మెరుపులు మరియు గలకోమా వయాధుల చికితస కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఆమె  కుడి మరియు ఎడమ కళళలలో  మాములుగా ఉండవలసిన పీడనము 12 to 22mm Hg  కననా ఎకకువగా  28 మరియు 34  ఉననాయి. వైదయుడు దీనికి లేజర శసతరచికితసయే శాశవత నివారణ అని  సలహా ఇచచారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటికురుపు 11583...India

28 నవంబర 2016 న 40-ఏళల మహిళ  తన కుడి కంటలో ఏరపడడ కంటికురుపు కారణంగా ఆకసమిక దురద, వాపు, నీళళు కారడం, ఎరుపుదనం వంటివి రావడం తో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఈ సమసయ ఈమెకు 10 సంవతసరాల కరితమే పరారంభమై సుమారు 6 నెలలకు ఒకసారి పునరావృతమవుతుననది. పరతీసారి ఈమె సంపరదించే డాకటరు యాంటి బయాటికస ఇసతుండడంతో రెండువారాలలో తగగుతోంది కానీ మరలా పునరావృతమవుతోంది. 

ఈమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఇన్ఫ్లమేటరీ గ్లూకోమా 02799...UK

62 సంవతసరాల మహిళ 2017 జూన నుండి కుడి కంటిలో వతతిడి మరియు అసపషటమైన దృషటితో బాధపడుతూ చికితస కోసం పరాకటీషనర ను కలిసారు. రెండునెలల కరితం ఇనఫలమేటరీ గలూకోమా గా ఈ వయాధిని నిరధారించారు. దీని కోసం కంటిలో వేసే చుకకలు, సటెరాయిడలు (ఇవి కంటి నరాల పైన వతతిడి కలపించే అవకాశం ఉననపపటికీ, దీనిని వాడడం తపపనిసరి) వాడారు. అలాగే 2017 అకటోబర 22 తేదీన శసతరచికితస కూడా చేయించుకుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కనురెప్ప పైన కురుపు 10001...India

15 సంవతసరాల అమమాయికి ఎడమ కనురెపప పైన గత నాలుగు నెలలు గా 4-5 మి.మీ కురుపు ఉంది. ఆమె కంటిలో వేసుకునే చుకకలతో సహా అలలోపతి మందులను వాడుతూ ఉననపపటికీ ఏమాతరం ఫలితం కనిపించ లేదు. 20 ఏపరిల 2018న ఆమెకు ఈ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మిల్లర్ ఫిషర్ సిండ్రోమ్ 03542...UK

సాధారణ దృషటితో ఆరోగయంగా ఉనన63 సంవతసరాల వయససు గల మహిళ  ఇండియా నుండి యూకేకి 2018 జూన నెల మూడో వారంలో వచచిన  తరువాత ఒకరోజు అకసమాతతుగా ఆమె తన ఎడమ కననుగుడడును అటూఇటూ కదలచ లేక పోయారు. ఆసథితిలో కనుగరుడడు సతంభించి పోయిందని ఇక తనకు  దృషటి రాదేమోనని ఆమె భావించారు. ఆందోళనతో ఆమె వెంటనే అనగా  2018 జూన లో 25న వైదయుని సంపరదించగా వారు కంటి వైదయునికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అస్పష్టమైన దృష్టి మరియు మైకము 01001...India

38-సంవతసరాల మహిళకు గత 3 నెలలుగా రోజుకు అనేకసారలు అసపషటమైన దృషటి మరియు అపపుడపపుడు మైకము కలుగుతుననాయి. పనిలో ఒతతిడి మైకము యొకక తీవరతను మరింత తీవర పరుసతోంది. ఆమె వైదయుడు నయూరాలజిసట సంపరదించమని సూచించాడు, అయితే ఆమె నయూరాలజిసట ను సంపరదించకుండా, బదులుగా, 2018 డిసెంబర 5న అభయాసకుని సంపరదించారు.

ఆమెకు కరింది నివారణ ఇవవబడింది:
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Blindness from Childhood 02640...India

A middle aged lady was referred to a healer, who is also an allopathic doctor, by an ophthalmic surgeon for vibro treatment as the woman was unable to see from childhood. On examination, it was confirmed that she was not able to see clearly. She was given:

CC7.1 Eye Tonic + CC12.1 Adult Tonic…QDS

 After taking the above combo for just two weeks,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Trauma to Eye 02711...Malaysia

A 62 year-old lady accidentally poked her left eye with the end of her spectacles, causing a blood vessel to burst. This caused her eye ball to become completely dark red and also sore. She had to wear sunglasses so that people could not see her red eye or, as she said, she did not want to frighten the children! Her GP prescribed pain-killers and antibiotics...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Poor Vision 02789...India

An 8 year old girl had been diagnosed with dry eyes and extremely poor vision. She was sent for an eye check-up where the doctors ruled out anything that could be done to help the condition. The practitioner was told by her family that when this girl was two years old, she had high fever. At that time, she lost her vision and had suffered dry eyes ever since....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Glaucoma 01176...Bosnia

The practitioner, a woman aged 76, went to have her eyes checked two years ago because her glasses were not helping her vision as much as they used to. After testing her eyes the optician said that, like her father, she had glaucoma with pressure in both eyes of approx. 32 mmHg. She was also told that no lens could help her vision in the right eye as it had...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దురద మరియు నీరు కారే కనులు, కంటి శుక్లాల శస్త్ర చికిత్స అనంతర స్థితి 11629...India

50 ఏళల మహిళా వయవసాయ కారమికురాలికి 2 సంవతసరాల కరితం కుడి కననుకు కంటిశుకలం కోసం ఆపరేషన చేయబడింది. కానీ ఆమె దృషటి 25% నుండి 75% మాతరమే మెరుగుపడింది. అంతేకాక తన పొలంలో పనికి వెళలినపపుడు తీవరమైన ఎండకు మరియు ధూళికి గురి అయినపపుడలలా కంటిలో దురద మరియు కంటివెంట నీరు నిరంతరం నీరు కారుతూ ఉంటోంది. వైదయులు సూచించిన ఫలూబిగాట మరియు అరా ఐడరాపస ఉపయోగిసతోంది, కానీ అవి ఆమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Conjunctivitis 00135...USA

A woman vegetable vendor aged 35, who daily sat outside the ashram wall, became a victim of a viral conjunctivitis epidemic that was spreading throughout Puttaparthi, including the ashram. She had tried many remedies but nothing had helped. Both her eyes were swollen and inflamed, itching and streaming with tears. She was a picture of misery. She said...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Central Retinal Vein Occlusion 02867...USA

An 83-year-old female patient reported to the practitioner with an eye condition known as "central retinal vein occlusion," (CRVO) in her right eye. When the central retinal vein  is blocked, the circulation through the retina is decreased, swelling occurs, and often accumulation of fluid in that area is also...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Redo Macular Degeneration 10831...India

A male aged 43 years had normal eyesight up to 1998, i.e. to age 28 years. 

Patient’s testimonial: 

"My eyesight started to deteriorate slowly. I consulted LV Prasad Eye Institute in the year 2000 and my problem was diagnosed as redo macular degeneration which is not curable. It is a genetic problem and has come   hereditarily....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chalazion on Eye Lid 11422...India

In April 2013, the practitioner was approached by a 53-year-old lady. She had a half pea-size wart like growth on her left eyelid. It was not painful but embarrassing for her. It was diagnosed as chalazion, an eye problem, and advised surgery. She was not inclined for surgery and wanted to try vibrionics. She had this problem since August 2012 and in the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Stress 11271...India

A 32-year-old male executive, also doing a part time MBA from IIM, had symptoms of chronic right side headache, sensation problems on right side of his head and flickering of right eye for the past two years. These symptoms occurred when he was stressed due to extreme pressure from his work and studies. He would feel sleepy during what he called, “the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Eye Allergy 02817...India

A 21-year-old male came with an eye allergy of 7 years duration that caused red  eyes,  white  discharge  and  watery  eyes.  He  had been taking steroids but they did not help. He was given: 

CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ptosis of the Eyelid 02817...India

A man, aged 70-years, came for help with an eyelid that was nearly closed or drooped (ptosis) over the eye. He had it for a year. We gave the following: 

#1.  CC3.7  Circulation +  CC7.1  Eye  tonic  +  CC7.3  Eye  infections  + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#2. Eye drops: above...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Stye 02817...India

A young woman, age 20, came because she had a stye or cyst on the inside of her eyelid. It had been surgically removed once and had returned in a month. She was given: 

#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చూపు కోల్పోవడం 11520...India

53 ఏళల వయకతికి 2018 జులై 25 నుండి నుదిటిపై తీవరమైన నొపపి, ముఖం ఎడమవైపు వాపుతో పాటుగా ఎడమ కంటిలో మంట మరియు దృఢతవముతో (సటిఫనెస తో) బాధ పడుతుననాడు. తరవాతి కొదది రోజులలోనే, అతను ఈ కంటిలో దృషటిని కోలపోయారు. రెండు వారాల తరవాత, అతను నేతర వైదయుడిని చూసినపపుడు, అతని పరిసథితి టెంపోరల BRVO (బరాంచ రెటినాల వెయిన ఆకయులూజన, అంటే చినన సిరలలో అడడు ఏరపడడం) అని నిరధారణ అయింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Retinal-tear 01339 ...USA

On 4 Nov 2022, a female aged 65, noticed a curtain of lines and dots, as if distorted musical notes, and floaters in her right eye but she could see through them. Vision in her left eye seemed to be normal. Her eye doctor diagnosed it as a substantial horseshoe-shaped tear in her right retina and referred her to a retina specialist who diagnosed on 8 Nov that...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Glaucoma 03611...USA

A 70-year-old woman was suffering since Apr 2013, from strain and tiredness in the eyes after watching TV or looking at the mobile screen or reading a book even for a short time. It was diagnosed as elevated eye pressure and dryness, possibly also weak eye muscles. Immediately she got permanent lenses (a special type of Toric lens) implanted in both eyes...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Macular degeneration 11476...India

In Feb 1995, a 55-year-old female had, during her second pregnancy, complained of seeing dark spots in addition to vision disturbance in the left eye. This was diagnosed as central serous chorioretinopathy (CSCR) but the doctor did not feel the need for any treatment. Sure enough, after the delivery, the symptoms disappeared and her eyesight became normal....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chest and eye pain 11632...India

A 35-year-old female software professional has been suffering for six years since 2015, with intense pain in the chest area whenever she felt depressed or emotionally down due to personal relationships or extreme workload or stressful office meetings; these bouts would last a few hours. Her ECG and echo reports in 2016 and 2017 were normal. The cardiologist...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cataract 11632...India

A 61-year-old female was having problem with her vision since mid-2020. After reading for more than three hours, her vision would become blurred, more so in the left eye. On taking rest for five minutes and washing the eyes, the blurriness would disappear for some time. On 16 Jul 2022, when her condition had become much worse, she consulted an ophthalmologist...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి