Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
కళ్ళు

మానసిక ఆందోళనలు, కళ్ళకలక 03112...Greece

ఒక 17సం.ల. బాలుడు రెండు వేరు వేరు సమసయలతో వచచాడు. గత 2సం.లుగా తను చాలా మానసిక ఆందోళనతో ఉననాడు. రాతరిళళు భయంకర ఊహలతో కనిపించని శకతులు తనను ఇబబంది పెడుతుననటలు, ఆందోళనతో నిదరపోవటం లేదు. అతను ఏ చికితస పరయతనించలేదు. అంతే కాకుండా గత 10 సం.లుగా అతను దీరఘకాల కళలకలక వయాధితో బాధ పడుతుననాడు. అందువలన అతని కళళు చాలా ఎరరగా, దురదగా ఉననాయి. అతను వయాధి నివారణకై అనేక సం.లు కార...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటికి గాయం 02711...Malaysia

62 సంవతసరాల వయసుగల ఒక మహిళ పరమాదవశాతతు కళళజోడు యొకక కొసతో తన ఎడమ కంటిని పొడుచుకుంది. దీనివలల కంటిలో ఒక రకతనాళం పగిలిపోయి, కంటిగుడడు పూరతిగా ఎరరబడి వాచిపోయింది. ఈ విధంగా ఎరరబడిన కంటిని ఇతరులు చూడకుండా మరియు పిలలలు భయపడకుండా ఉండడానికి ఈమె నలల కళళదదాలు పెటటుకునేది. ఈమె యొకక వైదయుడు ఈమెకు పెయిన కిలలెరలు మరియు ఆంటిబయాటికలు ఇచచి మరో మూడు వారాలలో ఈమెకు పూరతిగా తగగే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటిపొర 02095...USA

డయూక అను 12 ఏళల వయససునన ఒక మొగ కుకకకు కంటిపొర సమసయకు చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది: NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B…BD.

కుకకకు వైబరో చికితసిసతుననటలుగా పశువైదయుడకు తెలపలేదు. అందువలన కుకక యొకక కంటిని పరీకషించిన సమయంలో కంటిపొర కరగడానని చూసి వైదయుడు ఆశచరయపోయారు.

గమనిక: పైనునన ముందుకు సరి సమానమైన మిశ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గ్లూకోమా 01176...Bosnia

76 సంవతసరాల వయసుగల ఈ అధయాపకురాలు 2 సంవతసరాల కరితం ఆమె కళళు తనిఖీ చేయించుకోవడానికి వెళలారు. ఎందుకంటే ఆమె అదదాలు ఆమె దృషటికి అంతగా సహాయం చేయడం లేదు ఆమె కళలను పరీకషించిన తరవాత కంటి డాకటర, ఆమె తండరి లాగానే, ఆమెకు రెండు కళళలలో ఒతతిడి వలన గలూకోమా సుమారు 32mmHg ఉందని తెలిపారు. ఆమె కుడి కంటికి ఏ అదదాలు పనిచేయవని ఎందుకంటే అది  ‘లేజీఐ’ గా మారిపోయిందని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పేలవమైన దృష్టి (మాక్యులర్ హోల్) 02799...UK

57 ఏళల వయకతి కంటి దృషటి సరిగా లేనందువలన చికితస కోసం 2013 ఆగసటు 14న, అభయాసకుని వదదకు వచచారు. అతని కుడి కంటిలో దృషటిని కోలపోయారు. అతని యొకక ఎడమ కంటి పాపలో రంధరం కారణంగా అతని ఎడమ కంటి దృషటి 30 శాతం మాతరమే ఉంది . ఈ రంధరం దానంతట అదే మూసుకు పోకపోతే అతను అంధుడు అవుతాడని నేతర వైదయుడు చెపపారు. అతను గత సంవతసర కాలంగా కంటి ఆసుపతరి నుండి చికితస పొందుతూనే ఉననారు  కానీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దృష్టిలోపం 02789...India

ఎనిమిది సంవతసరాల వయససు గల బాలిక పొడి కళళు మరియు దృషటి లోపంతో బాధపడుతూ ఉంది. ఆమెను కంటి వైదయ పరీకషల కోసం పంపగా అకకడ వైదయులు ఆమె పరిసథితికి ఏ సహాయము చేయలేమని తెలిపారు. ఈ అమమాయికి రెండు సంవతసరాల వయసులో అధిక జవరం వచచిందని ఆ కుటుంబం అభయాసకుడికి తెలిపారు. ఆ సమయంలోనే, ఆమె దృషటి కోలపోయి అపపటి నుండి పొడి కళల బారిన పడింది. ఆమెకు కరింది రెమిడీఇవవబడింది:

CC7.2 Partial...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాల్యంనుండి అంధత్వం 02640...India

బాలయంనుండి అంధతవంతో భాదపడుతునన మధయవయసకురాలైన ఒక మహిళను, ఒక  కంటి శసతరచికితసా నిపుణుడు, అలలోపతి వైదుడైన ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుడు వదదకు వైబరో చికితస కొరకు తీసుకు రావడం జరిగింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
CC7.1 Eye Tonic + CC12.1 Adult Tonic…QDS

ఈ మందులను రెండు వారాలు తీసుకునన తరవాత, ఈ మహిళకు కంటి చూపు మెరుగుపడి, సపషటంగా చూడగలిగింది. రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆప్టిక్ న్యురైటిస్ (ఆప్టిక్ నరంలో వాపు) మరియు ట్రాకోమా( కొయ్యకండల వ్యాధి) 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: ఒక 23 ఏళళ యువకుడుకు ఆరు సంవతసరాలు తీవరమైన కంటి సమసయలతో భాధపడేవాడు. అతనికి ఆపటిక నయురైటిస మరియు టరాకోమా(కొయయకండల వయాధి) ఉననటలు వైదయులు నిరధారణ చేసారు. అతను సటెరాయిడ మాతరలు వాడేవాడు. ఈ రోగ సమసయల  పరభావం అతని చదువు మీద పడింది. అతని కళళు ఎపపుడు నీళళు కారుతూ, ఎరరగా మరియు నొపపిగా ఉండడంతో అతను ఏడచేవాడు. ముంబైలో కాలుషయం అధికంగాను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక చర్మరోగం, మధుమేహం (2వ రకం), నీరూరే కళ్ళు 02799...UK

గత 20 సం.లు.గా తీవరమైన చరమవయాధితో బాధపడుతునన ఒక 59 ఏళల వయకతి, 11 జూన 2014 న చికితసకై వచచారు. అతని కాళల మీద చరమం నలలగా, మొదదుగా, పెచచులుకటటి ఉంది; ఇది అతనికి చాలా బాధ కలిగించింది. అతను డాకటరలు చెపపిన సటెరాయిడ కరీములు కరమం తపపకుండా, వాడినా పెదద పరయోజనం కలగలేదు. రోగి గత 12ఏళళుగా తనకునన 2వ రకం మధుమేహంకోసం చికితసపొందుతునననూ, అలలోపతిమందుల దవారా (మెటరినిన, గలిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాధపూరితమైన, క్రమబద్ధత లేని బహిష్టు, కండ్లకలక 11177...India

30 సెపటెంబర 2010న 21సం.ల. మహిళ బాధాపూరితమైన, కరమబదధత లేని బహిషటుల కొరకు చికితసకై వచచినది. గత 1½ సం.లు గా ఆమె ఋతుకరమం పరతినెల 5-10 రోజుల వరకు ఆలసయముగా వచచుచుననది. అంతకు 3రోజులముందు కండలకలక కూడా వచచుచుననది. ఆమె ఈ సమసయలు వేటికి కూడా యెటువంటి మందు తీసుకొనుటలేదు. ఆమెకు ఈ పరిహారముల నిచచిరి:

ఋతుకరమమునకు:
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS

కండలకలకకు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన నిరాశ, ద్వంద్వదృష్టి, నిద్రలేమితనం 01339...USA

సనేహితుని సలహామీద ఒకయువకుడు తన 65ఏళల తలలికి చికితస కోరుతూ, మారచి 2014లో అభయాసకునరాలికి ఇమెయిల పంపారు. అతనితలలి గత 3సం.లు.గా నిరాశ, నిసపృహ, మానసిక భయాందోళనలతో బాధపడుతుననారు. ఈసమయంలో ఆమెకు శారీరక రోగాలు కూడా అంచెలుగా వచచినవి. ఆమె బాగా బరువు తగగింది. శసతరచికితసతో గరభాశయానని తొలగించిరి. మధుమేహం, అధిక కొలెసటరాల, పితతాశయంలో రాళళు, నోటిపూతలు, గుండెలలోమంట, నిదరలేమి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తైలగ్రంధి మూసుకుని కనురెప్పలో కురుపు (చలాజియాన్) 02817...India

22 ఆగసటు 2015 న 23సం.ల సాఫట వేర ఇంజనీర తన కుడి దిగువ కనురెపపలో వచచిన కంటి కురుపు చికితసకొరకు వచచినది. ఆకురుపు 3రోజుల కరితం మొదలైనది. ఆమె కంటిడాకటర వదదకు వెళలి, అతడు సూచించిన యాంటీబయోటిక మరియు యాంటీ ఇనఫలమేటరీ కంటి చుకకలు (Occumox K), లేపనం (Ocupol-D) వాడినది. కానీ గత 2రోజులలో కురుపు పెదదదై, చీము పటటింది. అది చూసి, డాకటర శసతరచికితస తపప మరోమారగం లేదననాడు. 3-4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రెటీనైటీస్ పిగ్మెంటోసా, భయతీవ్రత (Panic attacks), అజీర్ణం 02802...UK

ఫిబరవరి 1, 2015న 65 ఏళల వయకతి , జనయుపరంగా వచచిన కంటివయాధి రెటీనైటీస పిగమెంటోసా (RP) చికితసకై వచచారు. అతను 15వ సం.నుండి చటటపరంగా అంధుడిగా పరిగణించ బడేవాడు. కాలకరమంగా అతని దృషటి కషీణించింది. ఇపపుడు అతను నలుపు, బూడిద రంగులని లీలమాతరంగా చూడగలరుకానీ మిగతా రంగులేవీ చూడలేరు. అతను గయాస, అధిక కొలెసటరాల (6.2 mmol / L) వీపునొపపితో బాధపడుతుననారు. అతను కోపంతో, నిరాశగా వున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటి చూపు కోల్పోవుట 11958...India

రెండు సంవతసరాల నుండి షారట సైట సమసయ (దూరపు వసతువులు కనబడకపోవుట) కలిగియునన ఒక 40 ఏళల మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణులను 2015 జులై 13 న సంపరదించడం జరిగింది. ఆమెకు మాకయులర డిసటరాఫి (కంటి కండరాల బలహీనత) ఉననటలుగా వైదయులచే నిరధారించబడింది. ఆమె కంటి చూపు యొకక రిపోరట : RE -6/60 (కుడి కనను), LE - 6/24* (ఎడమ కనను) మరియు నియర విషన (సమీప దరిషటి) N36**. ఆమె లండన మరియు ఇండియా లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కళ్ళు దురద మరియు మంట 01001...Uruguay

ఒక 57 ఏళల మహిళకు నాలుగు సంవతసరాల నుండి రెండు కళళలలోనూ దురద, మంట మరియు అలసట వంటి సమసయలు ఉండేవి. ఆమె కంపయూటర వదద ఎకకువ సమయం గడపడం ఈ రోగ సమసయలకు దారి తీశాయి. నాలుగు సంవతసరాల నుండి ఆమె అలలోపతి చికితస తీసుకుంటోంది. ఆమెకు ఆంటీ అలెరజీ మందులు మరియు కంటి చుకకలు ఇవవబడినాయి కానీ వాటి దవారా ఆమెకు ఉపశమనం కలుగలేదు.

2016 ఆగసటు 8 న కరింది మందులు రోగికి ఇవవబడినాయి:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లోరిన్ వలన వచ్చే ఎలర్జీ 11422...India

2015 ఆగసటు 8 వ తేదీన 21 సంవతసరాల యువ పలంబరు కళళు నొపపి, తలపోటు, మసకగా ఉండే దృషటి ఈ సమసయలతో పరాకటీ షనర వదదకు వచచారు. గత రెండు సంవతసరాలుగా సవిమమింగ పూల శుభరం చేయడానికి కలోరిన ను ఏ ఇబబంది లేకుండా వాడుతుననాడు. కానీ గత రెండు నెలలుగా ఈ కలోరిన వాడుతుననపపుడు పైన పేరకొనన ఇబబందులు వసతుననపపటికీ గత రెండు రోజులుగా బాధలు భరింపరానివిగా ఉండేసరికి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటి ఎరుపుదనం, నొప్పి, వాపు 11567...India

9-సంవతసరాల అబబాయికి కరింది ఫోటోలో చూపిన విధంగా పరాకటీషనర వదదకు రావడానికి ఒక రోజు ముందునుండి కంటికి పై రెపప లో వాపు, ఎరుపుదనం, నొపపి కలిగాయి.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

బాబుకు ఏదయినా పురుగు కుటటడం, లేదా ఏదయినా దెబబ తగిలి నటలు సమాచారము లేదు. బాబు తలలిదండరులు చెపపిన పరకారము కంటి వైదయ నిపుణులు ఆంటిబయోటికస మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విట్రస్ ఫ్లోటర్స్ ( మెరిసే కంటి మచ్చలు ) మరియు గ్లుకోమా 10608...India

   2017 ఫిబరవరి17  న, 65 ఏళల మహిళ  తనకు 2016 సెపటెంబర 3 నుండి  కంటిలో మెరుపులు మరియు గలకోమా వయాధుల చికితస కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఆమె  కుడి మరియు ఎడమ కళళలలో  మాములుగా ఉండవలసిన పీడనము 12 to 22mm Hg  కననా ఎకకువగా  28 మరియు 34  ఉననాయి. వైదయుడు దీనికి లేజర శసతరచికితసయే శాశవత నివారణ అని  సలహా ఇచచారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంటికురుపు 11583...भारत

28 నవంబర 2016 న 40-ఏళల మహిళ  తన కుడి కంటలో ఏరపడడ కంటికురుపు కారణంగా ఆకసమిక దురద, వాపు, నీళళు కారడం, ఎరుపుదనం వంటివి రావడం తో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఈ సమసయ ఈమెకు 10 సంవతసరాల కరితమే పరారంభమై సుమారు 6 నెలలకు ఒకసారి పునరావృతమవుతుననది. పరతీసారి ఈమె సంపరదించే డాకటరు యాంటి బయాటికస ఇసతుండడంతో రెండువారాలలో తగగుతోంది కానీ మరలా పునరావృతమవుతోంది. 

ఈమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఇన్ఫ్లమేటరీ గ్లూకోమా 02799...UK

62 సంవతసరాల మహిళ 2017 జూన నుండి కుడి కంటిలో వతతిడి మరియు అసపషటమైన దృషటితో బాధపడుతూ చికితస కోసం పరాకటీషనర ను కలిసారు. రెండునెలల కరితం ఇనఫలమేటరీ గలూకోమా గా ఈ వయాధిని నిరధారించారు. దీని కోసం కంటిలో వేసే చుకకలు, సటెరాయిడలు (ఇవి కంటి నరాల పైన వతతిడి కలపించే అవకాశం ఉననపపటికీ, దీనిని వాడడం తపపనిసరి) వాడారు. అలాగే 2017 అకటోబర 22 తేదీన శసతరచికితస కూడా చేయించుకుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కనురెప్ప పైన కురుపు 10001...India

15 సంవతసరాల అమమాయికి ఎడమ కనురెపప పైన గత నాలుగు నెలలు గా 4-5 మి.మీ కురుపు ఉంది. ఆమె కంటిలో వేసుకునే చుకకలతో సహా అలలోపతి మందులను వాడుతూ ఉననపపటికీ ఏమాతరం ఫలితం కనిపించ లేదు. 20 ఏపరిల 2018న ఆమెకు ఈ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మిల్లర్ ఫిషర్ సిండ్రోమ్ 03542...यूके

సాధారణ దృషటితో ఆరోగయంగా ఉనన63 సంవతసరాల వయససు గల మహిళ  ఇండియా నుండి యూకేకి 2018 జూన నెల మూడో వారంలో వచచిన  తరువాత ఒకరోజు అకసమాతతుగా ఆమె తన ఎడమ కననుగుడడును అటూఇటూ కదలచ లేక పోయారు. ఆసథితిలో కనుగరుడడు సతంభించి పోయిందని ఇక తనకు  దృషటి రాదేమోనని ఆమె భావించారు. ఆందోళనతో ఆమె వెంటనే అనగా  2018 జూన లో 25న వైదయుని సంపరదించగా వారు కంటి వైదయునికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అస్పష్టమైన దృష్టి మరియు మైకము 01001...उरुग्वे

38-సంవతసరాల మహిళకు గత 3 నెలలుగా రోజుకు అనేకసారలు అసపషటమైన దృషటి మరియు అపపుడపపుడు మైకము కలుగుతుననాయి. పనిలో ఒతతిడి మైకము యొకక తీవరతను మరింత తీవర పరుసతోంది. ఆమె వైదయుడు నయూరాలజిసట సంపరదించమని సూచించాడు, అయితే ఆమె నయూరాలజిసట ను సంపరదించకుండా, బదులుగా, 2018 డిసెంబర 5న అభయాసకుని సంపరదించారు.

ఆమెకు కరింది నివారణ ఇవవబడింది:
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి