Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
కిడ్నీ మరియు పిత్తాశయము

మూత్రాశయంలో అంటురోగం శోకిన పిల్లి 01150...Croatia

చికితసా నిపుణుల కూతురి యొకక పిలలికి మూతరాశయంలో, నొపపితో కూడిన తీవర అంటురోగం శోకింది. ఈ రోగం కారణంగా మూతరంలో రకతం కనిపించేది. పిలలికి కరింది మందులు ఇవవబడినాయి:
NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM27 Infection...TDS

మూడు రోజులలో పిలలికి కొంతవరకు నయమై. ఒక వారం రోజులలో పూరతిగా కోలుకుంది.

సంపాదకుని వయాఖయలు:
నిపుణుల వదద 108 CC పెటటె ఉండియుంటే కనుక, ఈ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండంలో అంటువ్యాది 01159...Croatia

28 ఏళళు వయసుగల ఒక మహిళ చికితసా నిపుణుడను విపరీతమైన నొపపి మరియు నెఫరైటిస - బాకటీరియా దవారా మూతరపిండంలో కలిగిన అంటురోగం మరియు సిసటైటిస - తరచుగా మంటతో కూడిన మూతరవిసరజన. ఈ రోగికి కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది:
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS

#2. SR296 Ignatia...Single dose

ఒక రోజులోనే ఈమెకు చాలా వరకు ఉపశమనం కలిగి, మూడు రోజులలో పూరతిగా వయాధి నయమైంది. వయాధి తిరిగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలో పడక తడుపుట 02765...India

దీరఘకాలిక పకక తడిపే (ఎనయూరెసిస) సమసయకల, సకూలుకు పోవు, 12 ఏళల బాలికకు వైబరియోనికస రెమెడీని పంపమని అభయాసకుని కోరారు. ఆమెయిలలు దూరమైనందున, నెలవారీ విబరో శిబిరానికి రాలేకపోయింది. ఆమెకు పోసట దవారా పంపబడింది:
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence...TDS

తలలి ఆతరుతకి, ఇబబందిపడుతునన పాపకి గొపప ఉపశమనం కలిగిసతూ, ఒక నెలలోనే సమసయ వేగంగా తగగిపోయింది.

 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Kidney Damage 01339...USA

In August 2013 a 74-year-old man came to the practitioner, suffering from kidney damage verging on renal failure as a result of an enlarged prostate for many years. His nephrologist had put him on a strict diet hoping to stave off kidney dialysis. The patient knew nothing about energy healing and was sceptical but being an acquaintance of the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయ రుగ్మత & మధుమేహం 11520...India

మధుమేహానికి  వైబరియో చికితస(కరింది నివారణ చూడండి) పొందుతునన ఒక వృదధుడు (80) 2014 జూలై 17న, సిసటిటిస లేదా మూతరాశయ శోధము గురించి  నివారణ కోరారు. అతనికి 102 F ( 38.9C) జవరం ఉంది. మూతరంలో చీము కణాలు 80-100/hpf.ఉననాయి. వారం కరితం నుండి, అతనికి తరచూ మూతర విసరజన, మూతర విసరజన చేసేటపపుడు నొపపి మరియు మంట, మూతరం ఆపుకోలేని తనము ఉననాయి. ఇతనికి దీరఘకాలిక మలబదధకం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్కార్లెట్ జ్వరం 02680...Japan

ఒక 18 నెలల బాలుడికి ఒక వారం రోజుల పాటు తీవరంగా జవరం వచచి, ఆహారం తినకుండా కనీసం నీరైనా తాగకుండా ఉండేవాడు. తలలిపాలు తపప పరతీది వాంతులు చేసుకునేవాడు. ఈ బాలుడు నిదరపోకుండా నిరంతరం ఏడుసతూనే ఉండేవాడు. ఈ బాలుడికునన ఇతర వయాధి లకషణాలు: శరీరం అంతటా దదదురలు (నోటిలో కూడా) మరియు విరోచనాలు. డాకటరలు ఈ బాలుడికి సకారలెట జవరమని నిరధారించారు. ఇటువంటి తీవరమైన పరిసథితిలో బాలుడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శుక్రాశయపిండములో వాపు (నిరపాయమైన) 02762...USA

శుకరాశయపిండములో వాపుననటలు నిరధారించబడిన ఒక 72 ఏళళ వయకతికి భాదాకరమైన మూతరవిసరజన సమసయ ఉండేది. వైదయులు శసతర చికితస చేయించుకోవలసింధిగా ఈ రోగికి చెపపడం జరిగింది. ఈ వృదధుడు శసతర చికితస వదదని వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. ఈ రోగికి ఈ కరింద వరాసియునన మందులు ఇవవబడినాయి:
CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic + CC10.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తశుద్ధి క్రియ 02640...India

జబబుగానునన మూతరపిండం మరియు అధిక రకతపోటు సమసయలతో భాదపడుతునన ఒక 45 ఏళళ వయకతి, లాస ఆంజెలిస, US నుండి ఇండియా లోనునన ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుడను వైబరో చికితస కొరకు సంపరదించటం జరిగింది. మూతరపిండ మారపిడి శసతరచికితస చేయించుకొనునన ఈ రోగి వారానికి మూడు సారలు, పరతిసారి ఐదు గంటలు కొనసాగే రకతశుదధి కరియను చేయించుకుంటుననారు. చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఈ రోగికి కొరియర ద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలంగా ఉన్న మలబద్ధకం 02802...UK

ఒక తలలి మూడు సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక మలబదధకం మరియు పునరావృత మూతర ఇనఫెకషన తో బాధపడుతునన తన తొమమిది సంవతసరాల కుమారతెను అభయాసకుని వదదకు తీసుకువచచారు. ఆమెకు మోవికల లాకసెటివ మందు తీసుకోకపోతే విరోచనం కాదు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sciatica and Incontinence 03502...USA

A 63-year-old man requested treatment for sciatica pain in his right leg with nerve involvement and a need to urinate 2-3 times a night. Both symptoms had been going on for a month prior to the contact (19 August 2014). They appeared at the same time, so the practitioner suspected that the incontinence was linked to sciatica. The patient had tried...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

UTI మరియు ఆస్తమా 02707 & 02766...UK

ఈ అభయాసకురాలి మేనలలుడు (46 ఏళళ వయససు) 2014 ఎపరల 28 న విపరీతమైన వాంతులతో ఆశపతరిలో చేరచపడడాడు. అతనికి అనేక దీరఘ కాలిక ఆరోగయ సమసయలు కూడా ఉండేవి: నడవలేకపోవడం, మాటలాడలేక పోవడం, ఎపిలెపసి(అపసమారం), శాశవత పకషవాతం దవారా భాదితమైన ఒక చేయి మరియు కీళళ వయాధి. ఇంతేకాకుండా అతనికి ఆసతమా మరియు అలలరజీల వలల శవాస తీసుకోవడం మరియు ఆహారానని మింగడం ఇబభందికరంగా ఉండేది. ఇనని ఆరోగయ సమస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపోథైరాయిడిజం, పాదాల వాపు, కీళ్ల నొప్పి, మానసిక వ్యాకులత 02817...India

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: మేము వైబరో మందులు తీసుకుంటుననఒక సనేహితుడి ఇంటలో ఒక 73 ఏళల మహిళను కలుసుకుననాము. ఆ సతరీ గత 15 సంవతసరాల పాటు అనేక సమసయలతో భాధపడింది: ఆమె అరికాళళలో మంట,అరికాళళు మరియు కాలి వేళళలో వాపు నొపపివలన ఆమెకు నడవడం కషటమయింది. దీనివలన మానసిక ఆందోళనకు గురయింది. గత ఐదు సంవతసలుగా  ఆమె కీళళ నొపపులు,ఆపుకొనలేని మూతర విసరజన మరియు హైపోథైరాయిడిజం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలభాద్దకము,తొడలు,కాళ్ళల్లో ఉబ్బు వ్యాధి (ఇడీమా) 02779...Japan

ఒక 45 ఏళళ మహిళ విపరీతమైన మలభాదదకము చాలా నెలలు గా బాదపడుతుననది. దీనితోపాటు తొడలు, కాళళలో ఉబబువయాది సమసయ కలగడంతో తను మటం వేసుకుని నేలమీద కూరచోలేకపోయేది. 2011 జూలై 23వ తేదిన ఈమె అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఈమెకు ఇవవబడినాయి.

CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic  + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండాల వైఫల్యం 00971...Japan

ఒక 64 ఏళళ మహిళ తన మూతరపిండాలలో వైఫలయం కలిగే సంభావన ఉందని ఒక వైదయుడు దవారా తెలుసుకోవడంతో 2014 ఆగషటు 24వ తేదిన అభయాసకుడిని సంపరదించింది. రకత పరిశోదనలో తన కరియాటినిన సథాయి చాలా అధికంగా ఉందని తనకు డయాలిసిస పరకరియ తపపకుండా చెయయాలని తెలిసింది. ఈమెకు డయాలిసిస చేయించుకోవడం ఇషటం లేదు. ఈమె ఎకకువుగా తీసుకునే మాంసాహారం మరియు ఉపపుని  తగగించమని అభయాసకుడు సలహా ఇచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండాలలో రాళ్ళు 00971...Japan

ఒక 62 ఏళళ వయకతి  నీరసం మరియు మూతరపిండాలలో రాళళు సమసయతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఆయినకి శసతరచికితస చెయయాలని వైదయుడు చెపపడంతో చాలా భయపడడారు. ఆయిన కుమారతె ఆయినను  వైబరియోనికస తీసుకోవలసిందిగా పటటుబటటడంతో వారు ఒక అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఆయినకు కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి.

NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక పొత్తి కడుపునొప్పి & మలబద్ధకం 03523...UK

8 సం.ల. పాప గత 3 సం.లు. గా  పొతతి కడుపులో నొపపితో బాధపడుతుననది. ఆ నొపపి పగటి వేళలో కాసత తకకువగా, రాతరి వేళలో హెచచుగా వుంటుంది. నొపపి తీవరతనుబటటి కొననిరాతరులు ఆమె నేలపై బాధతో దొరలుతుండేది. ఆసుపతరిలో పరీకషలు అననీ చేయించినను, వైదయులు కారణానని గురతించలేకపోయారు. గత 11 నెలలుగా ఆమె మలబదధకంతో కూడా బాధపడుచూ, దీని కోసం అలోపతి మందు తీసుకుంటుననది. 24 మారచి 2015 న...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిత్తవైకల్యం, రొమ్ము కాన్సర్ వైద్యం ఫలితంగా ముద్దగా మాట్లాడుట 02864...USA

47 సం.ల.వయససుగల సతరీ, తను రొమము కయానసర కు తీసుకునన అలలోపతి చికితస యొకక దుషపరభావాల వలల వచచిన రోగాలనుండి ఉపశమనం కొరకు వైబరో అభయాసకుని సంపరదించారు. 2014 ఏపరిల లో 2సారలు రొమములకు శసతరచికితస అనంతరం రోగికి  నవంబర 2014 లో ఖెమోథెరపీ, జనవరి 2015 లో రేడియోధారమిక చికితస చేశారు. తరువాత ఆమెకు చితతవైకలయం, మాటలలో నతతిగా, ముదదగా మాటలాడటం పరారంభమయయింది. ఆమె చితతవైకల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్ట్రోక్, మూత్రపిండ వైఫల్యత, మధుమేహం, శ్వాస సమస్యలు, మూర్ఛ, ద్వంద్వదృష్టిలోపం, మూగతనం 02895...UK

23 మారచి2014 న 62 ఏళల వయకతిని జవరం, బలహీనత, ఆకలిలేమివంటి లకషణలతో ఆసుపతరిలో చేరచారు. ఇవననీ కషయవయాధివలలనేమో అని భావించారు. అతనికి కుడి ఊపిరితితతి పనిచేయకపోవుట, నయుమోనియా అని డాకటర కనుగొని రాతరివేళలో రోగిని ఇంటెనసివ థెరపీ యూనిట లో టి‌బి (TB) మందులు భారీమోతాదులో, నరాలదవారా యిసతూ చికితస చేసతుననారు. అతని పరిసథితి కషీణించింది. అతను చినన సటరోక, మధుమేహం, మూత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక చర్మరోగం, మధుమేహం (2వ రకం), నీరూరే కళ్ళు 02799...UK

గత 20 సం.లు.గా తీవరమైన చరమవయాధితో బాధపడుతునన ఒక 59 ఏళల వయకతి, 11 జూన 2014 న చికితసకై వచచారు. అతని కాళల మీద చరమం నలలగా, మొదదుగా, పెచచులుకటటి ఉంది; ఇది అతనికి చాలా బాధ కలిగించింది. అతను డాకటరలు చెపపిన సటెరాయిడ కరీములు కరమం తపపకుండా, వాడినా పెదద పరయోజనం కలగలేదు. రోగి గత 12ఏళళుగా తనకునన 2వ రకం మధుమేహంకోసం చికితసపొందుతునననూ, అలలోపతిమందుల దవారా (మెటరినిన, గలిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయపు వుధృత, అస్వాధీనత 03507...UK

2015 ఏపిల 21 న 79 సం.ల. వృదదుడు మూతరాశయపు అనారోగయంవలల మూతరము ఆపుకోలేక, బాధతో వచచారు. 15సం.ల కరితం, అతను పరోసటేట కయానసరతో బాధపడుతూ, దానికి శసతరచికితస (radical prostatectomy) కూడా చేయించుకుననారు. శసతరచికితస తరవాత కొంత కండర కణజాల మచచ ఏరపడింది. దీని  కారణంగా, మూతరాశయం సామరధయం తగగి, చాలా తరచుగా మూతరవిసరజన, రాతరిళలు మరీ ఎకకువై  ఆపుకొనలేని పరిసథితి ఏర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక పక్క తడిపే వ్యాధి 11567...India

2015 మారచి 29వ తేదీన 5 సంవతసరాల బాబును దీరఘకాలిక పకక తడిపే వయాధితో పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొనివచచారు. ఈ వయాధి 2 సంవతసరాల నుండి ఉననపపటికీ బాబు పెదదవాడయయే కొదదీ నయమైపోతుందని తలిచారు. ఈ బాధ శీతాకాలంలో మరి ఎకకువగా ఉండి పరతీరోజూ పకక తడుపుతూనే ఉంటాడు. వేసవిలో వారానికి సుమారు రెండు సారలు తడుపుతూ ఉంటాడు. ఈ బాబు చాలా చురుకైన విదయారధి. మానసికముగా గానీ శారీరకంగా గానీ ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అస్వాధీన మూత్రవిసర్జన 01620...France

65 సంవతసరాల వయసు గల మహిళ తనకు అతయంత సననిహితులైన బంధువు మరణం తో మానసిక వయధకు లోనై వైదయం నిమితతం హాసపిటలలో చేరారు. అకకడ ఈమె బాగా బలహినమవడమే కాక ఈమెకు మూతరము నియంతరణలో లేకుండా  రావడం పరారంభమయయింది.రెండు సంవతసరాల తరవాత 2014 సెపటెంబరలో సాయివైబరియోనికస వారతాలేఖ చదివి తనకు తెలిసిన ఒక చికితసా నిపుణుడిని చికితస కోసం ఆశరయించారు. కరింది రెమిడి ఆమెకు ఇవవడం జరిగింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్ర విసర్జన ఆధీనములో లేకుండుట (ఎన్యురెసిస్) మరియు వత్తిడి 01480...France

గత 10 సంవతసరాలుగా రాతరిపూట పకక తడుపుతునన 12 సంవతసరాల అబబాయిని అతని తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకొని వచచారు. యితడు వతతిడికి,ఆందోళనకు గురియవుతూ  అపపుడపపుడూ కోపానని కూడా పరదరశిసతుననాడట. పరాకటీషనర అతనికి కరింది రెమిడి ఇవవడం  జరిగింది : 

CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

ఒక నెల తరవాత బాబులో చెప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పక్క తడపటం 11422...India

దీరఘకాలంగా పకకతడిపే సమసయునన ఒక 11 సంవతసరాలు వయసునన అమమాయి యొకక తలలి 2014 ఆగసట 11న, వైబరియానికస చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. పది సంవతసరాలు వయసునుండి, ఆ అమమాయి  పరతిరోజు పకక తడపటం పరారంభించింది.  తనకి రాతరి వేళ నిదదురలో భయంగా ఉంటోందని ఆ బాలిక తెలియ చేసింది. తలలి తండరులు ఈ విషయం పై రోగికి ఏ చికితసా చేయించలేదు.

చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను తయారు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండ వైఫల్యం 11993...India

ఒక సంవతసరం నుండి వారానికి మూడు సారలు రకతశుదధి చికితసను చేయించుకుంటునన ఒక 44 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. అతను దీరఘకాలంగా బాధపడుతునన ఒతతిడి, మైగరేన తలనొపపి వంటి సమసయలకు అనేక అలలోపతి మందులపై ఆధారపడి ఉండేవారు. 2010లో రోగికి మూతరపిండంలో వయాధి మొదలైంది. రెండు సంవతసరాల తరవాత అతని కరియాటినిన సథాయి 9కి పెరిగి రకతశుదధి చికితస దవారా తగగించడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు 11993...India

2013 జనవరిలో మూతరపిండాలలో రాళలు ఉననటలుగా వైదయులచే నిరధారణ చేయబడిన ఒక 32 ఏళల మహిళ సెపటెంబర లో వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. రోగి యొకక సకాన రిపోరటు లో 3mm, 6mm, 6.5mm and 8mm పరిమాణాలు గల నాలుగు రాళలు కనిపించాయి. ఆమె కరింది సమసయలతో బాధపడింది: తీవర నడుము నొపపి, వీపు నొపపి, పాదాలలో వాపు మరియు మూతర విసరజన సమయంలో ఇబబంది. ఆపరేషన చేయించుకోమని వైదయులచే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బెడ్ వెట్టింగ్ (నిద్ద్రలో పక్కను తడపటం) 11276...India

పరతిరోజు నిదరలో మూతర విసరజన చేసే లకషణం గల ఒక ఆరు సంవతసరాల బాలుడి యొకక తలలి తండరులు 2015 నవంబర 9 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. గత ఐదు ఏళలగా అలలోపతి, ఆయురవేద మరియు హోమియోపతి చికితసలను తీసుకుననపపటికీ సఫలితాలు లభించలేదు. ఈ సమసయ కారణంగా మరియు తలలి తండరులు తన తోబుటటువులతో పోలచడంతో ఆ పిలలవాడు నిరాశ నిసపృహలకు గురయయాడు.

ఆ పిలలవాడికి కరింది మందులను ఇవవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భసంచిలో కనపడని శిశువు యొక్క ఒక మూత్రపిండము 01339...USA

 29-సంవతసరాల ఒక మహిళ  మే 2016 లో ఒక అబబాయికి జనమనిచచింది.మామూలుగానే గరభధారణ సమయం లో 20 వ వారంలో నిరవహించే అలటరాసౌండ లో బేబీకి ఒకక మూతరపిండము మాతరమే ఉననటలు డాకటరలు కనుగొననారు. కనుక డెలివరీ అయయే లోపు మిగిలిన సమయంలో పరతీ 4 వారాలకొక సారి అలటరా సౌండ సకానింగ చేయవలసిందిగా వారు అభయరధించారు. ఈవిధముగా జరిగినందుకు ఆ యువజంట చాలా నిరాశ కు లోనయయారు. తదుపరి నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్ర నాళ సంక్రమణ వ్యాధి 00462...USA

2001వ సంవతసరం ఒకనాటి రాతరి ఎవరో ఈ పరాకటీషనర యొకక తలుపు తడుతునన శబదం వినిపించసాగింది. తలుపు తెరిచే సరికి పకకింటి యజమాని కొడుకు చాలా ఆందోళనగా కనిపించాడు. అతని తలలికి చాలా తీవరంగా నొపపివసతోందనన విషయం తెలుసుకొని వెంటనే అకకడికి చేరుసరికి అకకడ 45 సంవతసరాల పెరు దేశానికి చెందిన ఒక మహిళ మూతర విసరజన చేసే సమయంలో తీవరమైన నొపపి మరియు బాధ అనుభవిసతుననటలు చెపపింది. భాష సమసయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రం జారీలో మంట 02308...Slovenia

2016 జూన 21 న 74-సంవతసరాల వృదధ మహిళ నాలుగు రోజులుగా మూతరం జారీ చేయునపుడు మంట వసతోందనే కారణంతో పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. బహుశా మానసిక సంబంధమైన వతతిడి దీనికి కారణం కావచచు. అలోపతిక డాకటర ఇచచిన యాంటీ బయోటిక మందులు మూడు రోజులు వాడినపపటికీ ఏమాతరం గుణం కనిపించలేదు. గతంలో ఆమెకు వైబరో రెమిడిల దవారా వయాధి నయమైన అనుభవంతో చికితసా నిపుణుడిని సంపరదించగా వారు కరింది రెమిడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్ర పిండాలలో రాళ్లు 03522...Mauritius

27 యువకుడు  రెండు సంవతసరాల నుండి వెనను నొపపి,అజీరణం,అసిడిటీ తో బాధపడుతుననారు. తన తలలి గతించిన తరవాత ఇతనికి  ఈ సమసయలు పరారంభమయయాయి. దీని ఫలితంగా తను చేసతునన పని పైన ఏకాగరత నిలపలేక తరుచుగా సెలవు పెడుతూ ఉననారు. ఒక అలోపతి వైదయుని సంపరదించి మందులు వాడారు కానీ అవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచాయి. ఒకసారి తీవరంగా వెనను నొపపి రావడంతో 2014 డిసెంబర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిడ్నీలో రాళ్లు, జుట్టు రాలిపోవడం 03522...Mauritius

27 సంవతసరాల వయకతి 27 మే 2015, న పరాకటీషనర ను కలిసారు. గత రెండు సంవతసరాలుగా వీరు వెనను నొపపితో బాధ పడుతూ ఉననారు. గత 6 నెలలుగా ఈ నొపపి మరీ తీవరంగా ఉండటo వలల తన రోజు వారి పనుల మీద పరబావం చూపింది. సకానింగ ఫలితాలు ఇతనికి మూతర పిండాలలో రాళలు ఉననటలు తెలిపాయి కనుక వీరిని లితోటరిపసీ (కిడనీ లో రాళళను పగలగొటటడానికి వాడే అలటరాసౌండ విధానము) కోసం వెయిటింగ లిసటు లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ మరియు భయాలు 02799...UK

54 సంవతసరాల వయకతి 2017 మారచి 23 వ తేదీన పరోసటేట కయానసర గురింఛి  చికితసా నిపుణుడిని కలిసారు.  గత మూడు నెలలు గా వీరు రాతరులందు అధిక మూతర వయాధి (నోకటూరియా)తో బాధ పడుతుననారు. 2017 ఫిబరవరి 16 వ తేదీన వీరి పి.ఎస.ఏ (పరోసటేట సపెసిఫిక అంటిజెన) 37 ng/mL ఉంది.  ఇతను గత 25 సంవతసరాలుగా చీకటి అంటే భయపడే ఫోబియా తో బాధపడుతుననారు. చీకటి పడితే బయటకు కూడా పోరు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రం ఆపుకోలేక పోవడం, నోరు ఆరుకు పోవడం, హై బి.పి. 10001...India

79 ఏళల మహిళ గత 6 నెలలు గా ముతరానని ఆపుకోలేని వయాధితో బాధపడుతూ ఉననది. కొననిసారలు మూతర విసరజనలో మంట కూడా అనిపించేదట. ఆమె నాలుక అకసమాతతుగా పొడిగా మరియు ఎరరగా మారుతుంది మరియు ఆమె మాట  రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసారలు అసపషటంగా మారిపోతూ ఉంటుంది.

27 ఏపరిల 2018న ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC11.5 Mouth infections + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అసిడిటీ,మూత్రం ఆపుకోలేని తనము, కటి ప్రాంతంలో మంట 11601...India

86-ఏళల మహిళకు తీవరమైన మరియు దీరఘకాలిక బహుళ సమసయలు ఉననాయి. గత ఒక సంవతసరం నుండి ఆమె పరతీ రోజూ గుండెలలో మంటతో బాధపడుతోంది. మరియు పరతీ రోజు భోజనం తరవాత తరేనుపులు బాగా వసతూ ఉంటాయి. గొంతు మరియు అననవాహిక కాలిపోతునన అనుభూతి ఉండడంతో ఆమె సులభంగా ఏమీ తినలేకపోయేడి. ఆమలతవం యొకక లకషణాలు తీవరంగా ఉననందువలన  ఆమె 25 సెపటెంబర 2018 న అభయాసకుడిని సందరశించింది. నెల రోజులుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రక్క తడపటం / ఆధీనంలో లేని మూత్ర విసర్జన (ఎన్యురేసిస్) 11568...India

సవతహాగా సిగగుపడే సవభావం కల 13 సంవతసరాల బాలుడు గత పది సంవతసరాలుగా పకక తడిపే సమసయతో బాధపడుతుననాడు. ఈ బాలుని తలలి అతడు నిదరపోయే ముందు మూతరం పోసుకొని వచచేటటలుగా చేసతుననపపటికీ బాలుడు నిదరపోయిన మూడు గంటలలోనే సుమారు ఒంటిగంట పరాంతంలో పకకతడుపుతుననాడు. అంతేగాక శీతాకాలంలో బాలుడు సాయంతరం పూట ఎకకువ నీళలు తాగకుండా ఉండేలాగా ఆమె జాగరతత వహిసతుననపపటికీ సమసయ కొనసాగుతూనే ఉంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అతిమూత్ర వ్యాధి 11615...India

94 సంవతసరాల వయససు గల వయకతి సుమారు 9 నెలలగా అతి మూతరవయాధితో భాధపడుచుననారు, రోజుకి 10నుండి 12సారలు మూతరవిసరజన చేయవలసివసతోంది. సాదరణంగా అతని వయససుకి రోజుకి 5 నుండి 6 సారలు చేయవలసివుంటుంది. కొనని సారలు అదుపు చేసుకోలేక లోదుసతులు తడిచేవి. అతను అలలోపతీ మందు యూరిమాకస-100 తీసుకుంటుననపపటికి, పెదదగా ఉపశమనం కలగలేదు. అలలోపతీతో పాటు వైబరియనికస ని వాడి చూడాలనే ఆలోచనతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రం ఆపుకోలేకపోవటం 11624...India

82 ఏళల వయకతి గత నాలుగేళలుగా మూతరం ఆపుకోలేని సమసయతో బాధపడుతూ ఉండడంతో అతని వైదయుడు ఇది పరోసటరేట గరంధి వయాకోచం అని నిరధారించారు. అతను డైనాపరెస తో చికితస పొందినా అది తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచింది. కానీ దాని దుషపరభావాలు కారణంగా మూడు నెలల తరవాత నిలిపివేశారు. 5 నెలల కరితం కొంత తీవరతను ఉననపపటికీ అతను ఇదే  సథితిలో జీవించగలుగుతుననారు. ఐతే గత నెలలో పరిసథితి మరింత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Dialysis 02640...India

A 45 year-old male patient, telephoned the practitioner in India from Los Angeles, USA, to ask if she would send Vibrionics medicine to help him with his gravely sick kidney and high blood pressure. While waiting for a kidney transplant he was undergoing dialysis three times a week with each session lasting 5 hours. The practitioner couriered him:

CC3.3 High...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Kidney Infections 01159...Croatia

A 28 year-old woman came to see the practitioner because she was in severe pain and suffering with nephritis - a kidney inflammation caused by bacterial infection and cystitis – frequent urination accompanied by burning. She was given:

#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS

#2. SR296 Ignatia...Single dose

In just one day she felt much...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Enlarged Benign Prostate 02762...USA

A 72-year old man had a history of difficult and painful urination which was diagnosed as an enlarged prostate. The doctors recommended a prostate operation. He asked the healer for Vibrionics treatment to avoid the surgery. He was given:

CC10.1 Emergency + CC12.1 Adult Tonic + CC 13.2 Frequent Urination + CC 14.2 Prostate...TDS which was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రొస్టేట్ అడేనోమా (ప్రోస్టేట్ లో నిరపాయ గ్రంధి వృద్ధి) 03558...France

65 ఏళల వయకతి 2018 ఆగసటు నుండి మూతరవిసరజన కోసం రాతరివేళలలో తరచుగా మేలుకొనేవారు. ఈ సమసయ నెమమదిగా  పగటి పూటకు కూడా వయాపించింది. 2018 సెపటెంబర 23 అతనికి పరోసటేట అడెనోమా (విసతరించిన పరోసటేట మూతర పరవాహానని పరిమితం చేయడం) అనే వయాధిగా నిరధారించ బడింది. యూరాలజిసట ను సంపరదించగా పరోసటేకటమీ(పరోసటేట ను పూరతిగా లేదా పాకషికంగా తొలగించే) శసతరచికితస సూచించారు, మరియు ఆ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి