Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
ప్రథమ చికిత్స మరియు గాయాలు

గేంగ్రీన్, మధుమేహం 02494...Italy

పరశాంతినిలయంలో వైదయులైన ఒక భారయాభరతల బృందం ఇటలీలో జబబుతోవునన తమ మితరుడికి ఫోన చేసేసరికి అతను పరమాదసథితిలో వుననాడు. 64 సం.ల వారి మితరుడు, గత 30సం.లుగా మధుమేహంతో బాధపడుతూ, ఇనసులిన పై ఆధారపడి ఉననా తన ఆరోగయంపై తగినంత శరదద తీసుకోలేదు. మధుమేహం వలన కలిగిన గేంగరీన సమసయలవలల, అతని కుడికాలి బొటనవేలు తొలగించారు. మిగతా వరేళళలో కూడా గేంగరీన సోకి, ఎముకలకు ఇనఫెకషన వ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయపడిన పిల్లి 02494...Italy

ఒక నాలుగేళల ఆడ పిలలి తీవరంగా గాయపడడం వలల, పిలలి యొకక కుడి పకకటెముకలో సవలప పగులు కలిగి ఉననటలు కనుగొనబడింది. ఈ తీవర గాయం కారణంగా పిలలి  విపరీతంగా భెధిరి పోయింది  మరియు తీవర నొపపితో భాధపడింది. పిలలి యొకక యజమాని పిలలికి అలలోపతి మందులను ఇవవడం ఇషటపడక, వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించారు. ఈ కరింద ఉనన వైబరో మందులు ఇవవబడినాయి:
NM20 Injury + NM3 Bone I +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎడమకన్నురెప్పమీద చిన్నగడ్డ 10604...India

ఒక 28 ఏళల సతరీ, తన ఎడమ కనురెపపపై వచచిన చిననగడడ చికితసకై వచచింది. ఆమె డాకటర ఆ గడడ తీయటానికి, ఒక వారంలో శసతరచికితస చేయాలని సూచించారు. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

ఒక వారంలో, గడడ మెతతబడుటచే, శసతరచికితస మరొక వారానికి వాయిదా వేయబడి, వైబరియోనికస చికితస కొనసాగింది. ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు 11520...India

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిల్లి పాదమునకు గాయం 01644...USA

సుమారు నాలుగు సంవతసరాల వయసు కలిగిన అభయాసకుని ఆడ పిలలి ఇంటికి వసతూ తన ఎడమ పాదము పై బరువు మోపకుండా పైకెతతి కుంటుకుంటూ వచచింది. పిలలి జుటటు మీద కొనని రకతపు చుకకలు కూడా ఉననాయి. ఆ పిలలి బదధకంగా కనిపించింది మరియు బంతివలె (ముడుచుకొని)పడుకో పెటటాలని పరయతనించింది. రకతంఎకకడ వచచిందో అభయాసకునికి కనపడలేదు కనుక సాయిరాం హీలింగ  వైబరేషన మిషను తో పిలలి చితరానని రేమిడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండె కు సంబంధించిన అత్యవసర స్థితి 11220...India

గుండెజబబు మరియు మధుమేహ వయాధి పీడితుడైన, 61 సంవతసరాల చికితసానిపుణుడి మామగారు, 2013 మారచి31న అరధరాతరి అకసమాతతుగా మూరఛ వచచి సపృహ తపపి పడిపోయారు. అతనికి వెంటనే CC3.4 Heart emergencies నీటిలో కలిపి ఇవవబడింది. ఇది తీసుకునన రెండు నిమిషాలలో, అతను లేచి మంచం మీద కూరచోగలిగారు. వీరిని సమీపంలోని ఆసుపతరికి తీసుకువెళుతూ ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి చొపపున మోతాదు ఇసతూ కారులో కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fractured ankle 11414...India

A 73-year-old man fell from his bicycle, suffered a painful fracture of right ankle and was admitted to hospital for treatment on 6 December 2013. His X-rays showed that he needed surgery (see image, left), but the surgery could not be performed because blood tests revealed that he had Hepatitis C and was suffering from kidney failure (Blood Urea: 139.9,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Headache, Back & Shoulder Pain and Depression 03507...UK

A successful businessman (age 50) was involved in a car crash during the Mumbai floods in August 2005.  He sustained serious head injuries to the left side of his head and was in a coma for two months. When he awoke, he found that his right hand was paralysed and he had stiffness in the right leg. After months of physiotherapy, he recovered almost...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Malignant Kidney Tumour 10728...India

In 1999 48-year-old man went to a hospital for treatment of haematuria (blood in his urine) and painful urination. Tests showed he had a malignant kidney tumour.  He underwent surgery to remove the tumour but over the next several years, it kept coming back. By the time he sought vibrionics treatment in 2012, the tumour had been removed 3 times...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cluster Headaches, Depression and Hyperactivity 02894...UK

On 23 December 2013, a male patient, age 34, came in with acute symptoms of headache, watery eyes, and a stiff neck. He was unable to bend his neck to the left. He had suffered from cluster headaches for the past 14 years.  For periods of 6-8 weeks at a time, he would experience 2-4 severe headaches a day, each lasting up to an hour. The attacks were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ulcerative Colitis, Blood Clots in Lungs, Panic Attacks 02799...UK

In September 2014, a male patient aged 71 presented with severe ulcerative colitis (24 years’ duration), panic attacks (1 year), and blood clots in the lungs (3 months).

In 1992 the patient had been diagnosed with ulcerative colitis, an inflammatory bowel disease. He was initially treated with immuno-suppressive drugs to control flare ups causing acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పేలవమైన దృష్టి (మాక్యులర్ హోల్) 02799...UK

57 ఏళల వయకతి కంటి దృషటి సరిగా లేనందువలన చికితస కోసం 2013 ఆగసటు 14న, అభయాసకుని వదదకు వచచారు. అతని కుడి కంటిలో దృషటిని కోలపోయారు. అతని యొకక ఎడమ కంటి పాపలో రంధరం కారణంగా అతని ఎడమ కంటి దృషటి 30 శాతం మాతరమే ఉంది . ఈ రంధరం దానంతట అదే మూసుకు పోకపోతే అతను అంధుడు అవుతాడని నేతర వైదయుడు చెపపారు. అతను గత సంవతసర కాలంగా కంటి ఆసుపతరి నుండి చికితస పొందుతూనే ఉననారు  కానీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయ రుగ్మత & మధుమేహం 11520...India

మధుమేహానికి  వైబరియో చికితస(కరింది నివారణ చూడండి) పొందుతునన ఒక వృదధుడు (80) 2014 జూలై 17న, సిసటిటిస లేదా మూతరాశయ శోధము గురించి  నివారణ కోరారు. అతనికి 102 F ( 38.9C) జవరం ఉంది. మూతరంలో చీము కణాలు 80-100/hpf.ఉననాయి. వారం కరితం నుండి, అతనికి తరచూ మూతర విసరజన, మూతర విసరజన చేసేటపపుడు నొపపి మరియు మంట, మూతరం ఆపుకోలేని తనము ఉననాయి. ఇతనికి దీరఘకాలిక మలబదధకం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Kidney Damage 01339...USA

In August 2013 a 74-year-old man came to the practitioner, suffering from kidney damage verging on renal failure as a result of an enlarged prostate for many years. His nephrologist had put him on a strict diet hoping to stave off kidney dialysis. The patient knew nothing about energy healing and was sceptical but being an acquaintance of the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమ్ల ఉధృతి, (Hyperacidity) & జలుబు 10001...India

జూన 2013లో, 18 సంవతసరాల వయసునన మగ రోగి, తీవరమైన చరమరోగం (atopic dermatitis),  జీరణకోశ ఆమలాల ఉధృతులతో (hyperacidity) వచచాడు. 5 సంవతసరాల వయసు నుంచి అతనికి ఈ రెండు రుగమతలూ ఉననాయి. నలల మచచలు, సెగగడడలు మొతతం శరీరెంతో పాటు పరధానంగా చేతులూ, పాదాలమీద కనుపిసతుననాయి. పుళళకు దురద ఉంది. ఈ దురద రాతరిపూట తీవరమై నిదర లేని సథితి వచచింది. సాయి వైబరియానికస వలల అధిక రక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Eczema, Academic Stress 02799...UK

The practitioner writes: On 21 April 2013, an 18-year-old male university student presented with itchy skin and severe eczema on his face, neck, back and legs. He had developed chronic eczema one year previous, before he went to university and after he had been treated for acne with allopathic medicine in 2011-2012. He was worried about his education.

I...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

IBS & Itchy Rectum 02799...UK

The practitioner writes: On 26 March 2014 a gentleman of 73 years of age came to see me. He had been suffering with IBS for the past 18 months and an itchy rectum for 6 months. The doctor had given him steroids.  When he took them, he got better but when he stopped, his condition worsened. The rectal itch was very uncomfortable but he had passed no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vertigo 02895...UK

The practitioner writes: My aunt (59) developed vertigo in August 2013. She was not on any medication at the time. She felt dizzy and unstable when walking, and her head spun when she turned in bed. Nevertheless she managed to cope with the symptoms without seeing a doctor before going to India on November 20. There she was prescribed medication but to no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pre-eclampsia in Pregnancy 02802...UK

A 30-year-old mother of an 18-month-old child who was 16 weeks pregnant, had developed severe pre-eclampsia in pregnancy. This is a very serious life-threatening condition causing hypertension in pregnancy. She was monitored by her doctor and spent a night in hospital. Her blood pressure had raisen to 173/98 and her doctor...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క మెడ పైన గాయాలు 02885...Argentina

పరాకటీ షనర ఇలా వరాసతుననారు: మా కుకక పిటటీ ని మా మేనలలుడి వయవసాయ కషేతరంలో రెండు కుకకలు దాడి చేసి గాయపరిచాయి. దీనికి మెడ పైన చాలా పెదద గాయాలు అయయాయి. మా మేనలలుడు ఆ సమయంలో దూరంగా ఉననాడు. అందువలన పిటటి నాలుగు రోజుల పాటు గాయాలతో అలాగే ఉండవలసి వచచింది. మా మేనలలుడి తలలి గాయాలను శుభరపరిచి మందు వరాసింది. మా మేనలలుడు ఉరునుంది వచచాక పిటటి ని పశు వైదయుని వదదకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పసి బిడ్డలో కామెర్లు 02817...India

ఒక kg బరువు కూడా లేన ఒక శిశువుకు పుటటిన కొదది గంటలలో కామెరలు వయాధి సోకినటలు వైదయులు చెపపారు. ఇంకయుబేటర లో పెటటబడిన ఆ శిశువుకు తలలి పాలు పిండి ఇవవబడింది. వైదయులు ఆ శిశువు బరతకడం అసాధయమని చెపపారు. ఆ శిశువుయొకక అమమమమగారు వెంటనే ధరమకషేతరలో ఒక అభయాసకుడిని కలిసి ఈ కరింద వరాసిన మందులని బిడడకివవడం కోసం తీసుకు వెళళింది

CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తల తిరుగుట(వేర్టిగో), ఫ్లూ జ్వరము 02779...Japan

ఒక 78 ఏళళ మహిళ రెండు వారాలు తల తిరుగుట(వేరటిగో) సమసయతో భాధపడింది. ఆదే సమయంలో ఆమెకు ఫలూ జవరం రావడంతో కొంచం దూరం కూడా నడవలేక పోయింది.ఈ మహిళ, అభయాసకుడిని 2013 ఫెబ 13వ తేదిన సంపరదించింది. ఈమెకు ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఇవవడం జరిగింది.

CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS

ఒకక వారం రోజులలోనే ఈమెకు పూరతిగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒక మైనాకు పునరుజ్జీవనం 10940...India

2015 జూలై 15వ తేదిన నేను ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వసతుననపుడు  ఒక మైనాపకషిని , పకకన ఉనన కాలువలో పడి ఉండడడం చూసాను. అది చలికి వణుకుతు బైటకి రాలేని పరిసధితిలో ఉంది. నేను ఒక  లోట తీసుకొని, ఆ పకషిని బైటకు తీసి దాననిపకకనె ఉననగడడి మీద సురకషితంగా పెటటడానికి పరయతనించాను కానీ అది కుదురుగా నిలబడే పరిసధితిలో లేదు,చలికి వణుకుతూ సఫరుహ తపపి నేలకు ఒరిగినది. పకషిని అకకడే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్ర భయాందోళన మరియు మూర్చ వ్యాధి 11964...India

2014 డిసంబర 30న, ఒక 28 ఏళళ మహిళ, తను భాదపడుతునన మనోవయాకులత, భయం, తీవరమైన తలనొపపి మరియు పీడ కలలు వంటి మానసిక సమసయల ఉపశమనం కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు తీవర ఒతతిడికి గురియై ఉంటుందని అనిపించింది. ఈమెకు ముందుగా మానసిక శాంతి కలిగించేందుకు ఈ కింద ఉనన మందులను ఇవవడం జరిగింది

మానసిక శాంతికి:
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విరిగిన మణికట్టు వలన నొప్పి 01644...USA

పరాకటీషనర ఇలా వరాసతుననారు: అకటోబర 2012 లో నా ఏ.వి.పి. (AVP) శికషణ తీసుకుంటుననపపుడు, డాకటర అగరవాల మాతోపాటు తీసుకొని వెళళుటకు వెలనెస కిట తయారు చేయమని మాకు చెపపారు. నేను ఇంతకుముందే కిట సిదధపరచి ఉననందుకు  సంతోషించేను. ఏలననగా ఒకనాటి అరధరాతరి, దగగరలోనే వునన, తోటి వైబరో వైదయురాలయిన మితరురాలు (63 సం.లు.) తనను ఆసుపతరికి తీసుకెళళమని ననను పిలిచి అడిగిరి. ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చీలమండ, కాలికి గాయాలు 10304...India

28 ఏళల కరమాగార కారమికుడు తన సైకిల పై పోవుచుండగా, ఒక సకూటర ఢీ కొటటింది. అతని ఎడమ చీలమండ వాచిపోయి,   ఎడమమోకాలి కండరాలు గాయపడడవి. అలోపతి చికితస వాడి, విఫలమైన తరవాత, అతను పరమాదం జరిగిన 3నెలలకు అభయాసకునివదదకు చికితసకై వచచారు. అతనికి యీ కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

 #1. CC10.1 Emergencies...6TD for 1 day, then TDS  

 #2. CC20.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిటికీ తగిలి దెబ్బ తిన్న పక్షి కోలుకొనుట 01339...USA

2015 సెపటెంబర 22 వ తేదీన ఒక చినన వాబలర (పాడే పకషి) పకషి వైబరియోనికస వైదయురాలి ఇంటి కిటికీ లో కెగిరి, ఒక కోణంలో గాజులోకి దూసుకుని, పడిపోయింది. అభయాసకురాలు విభూతి గిననె పటటుకుని బయటకు పరిగెతతారు. ఆ పకషిపై విభూతిచలలి, గాయతరీ మంతరానని జపించారు. కానీ ఆ పకషి కదలలేదు, తలవేలాడేసింది. వూపిరి నీరసమై, ఆయాసపడుతోంది. అభయాసకురాలు పకషిని నెమమదిగా తటటగా పకషిశవాస ఆగుతున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గాయాలు, గోకుడు పుళ్ళు (దద్దుర్లు) 10363...India

22 సెపటెంబర 2013న సాయం సంధయావేళ 10సం.ల. పాప లోహపుకడడీలతో నిండిన కాలవలో పడిపోయినది. ఆమె బయటకు వచచుటకు పరయతనిసతుండగా, ఆమె తొడ భాగంలో గాయాలైనవి. ఆమె వైబరో వైదయునివదదకు వచచు వేళకు 9, 10 గాయాలనుండి రకతం కారుతుండగా వచచింది. ఆమెకు ఈకరింది రెమిడీ ఇచచారు:  

 CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD

ఆమె గాయాలు ఆ రాతరికే పెచచుకటటి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పాము కరిచిన ఆవు 11972...India

భారతదేశ గరామీణ పరాంతంలో, వైబరో అభయాసకుని వదదకు ఒక రైతు వచచాడు. జూన 23, 2014 న  సాయంతరం 7 గంటలకు అతని ఆవును ఒక విషసరపం కరిచింది. కరింది చికితస వెంటనే పరారంభమైంది:

#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…10నిముషములకొకసారి ఒక గంటవరకు

దీని తరువాత ఆవు శరీరంనుండి విషం పూరతిగా తొలగించటానికి ఈవిధంగా కాంబో మారచబడింది:

#2....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎప్లాస్టిక్ అనీమియా(కణజాలములు వృద్ధి కానందున కలిగిన రక్తహీనత) 11274...India

ఏడు సంవతసరాలుగా ఎపలాసటిక అనీమియా (కణజాలములు వృదధి కానందున కలిగిన రకతహీనత) వయాధితో బాధపడుతునన ఒక 47 సంవతసరాల మహిళ 2011 జనవరి 25 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె పరాంతీయ కయానసర సెంటర లో ఈ వయాధికి చికితస చేయించుకునేది. రోగికి శరీరమంతయు తీవర నొపపి ఉనన కారణంగా ఆమె రోజుకి ఆరు పెయిన కిలలర మాతరలను తీసుకునేది. రోగికుండే ఇతర రోగ లకషణాలు : చలిగా ఉండడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముకల విరుపు, తలపై గాయాలు మరియు తీవ్ర భాధ 00512...Slovenia

2014 నవంబర 21న కారు పరమాదం భాధితుడైన ఒక 21 ఏళల వయకతిని సలోవినియాలో ఉనన మేరబోర విశవవిదయాలయ ఆసుపతరికి తీసుకువచచారు. తలపై ఏరపడిన తీవర గాయాల కారణంగా సబ డయూరెల హెమటోమా ( మెదడులో నెతతురు గడడ), మెదడులో ఎడీమా (మెదడులో నీరుపటటడం) ముఖంలో మరియు కపాలము అడుగు భాగంలో అనేక ఎముకల విరుపు వంటి సమసయలు ఏరపడి రోగి సపృహ కోలపోయారు. ఆసుపతరిలో పరధాన నరసు తకషణ సహాయం కోరుతూ చికితసా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చాతి పై గాయం 11578...India

చాతి పై నొపపితో బాధపడుతునన ఒక 9 ఏళల పాపను చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. నాలుగు నెలల కరితం పాఠశాల వదద ఒక బంతి తగిలి పాపకు చాతి పై గాయం ఏరపడింది. పాపకు రొమము వదద వాపు ఏరపడి నొపపి కలిగింది. పాపను వైదయుడు వదదకు తీసుకు వెళళలేదు.

కరింది మందులు పాపకు ఇవవబడినాయి:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఎముకలలో ఆస్టియో నెక్రోసిస్ వ్యాధి (Osteonecrosis of ribs) 10602...India

2016వ సంవతసరం సెపటెంబర 7వ తేదీన 67 సంవతసరాల వృదధ మహిళ పరాకటీషనర వదదకు వచచింది. చాలా సంవతసరముల కరిందట జరిగిన ఒక ఆపరేషన తాలూకు మచచకు చుటటూ ఉనన పరాంతం నుండి గడడలు, పుండలు వయాపించి చీము కారుతూ చాలా నొపపి పుడుతోందట. ఒక పరముఖ వైదయుణణి ఆమె సంపరదించినపపుడు గతంలో ఆమె తీసుకునన రేడియేషన థెరపీ వలల ఇలా జరుగుతోందని చెపపాడు. 18 సంవతసరాల కరితం ఆమె రొమము కయానసర నిమితతం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దెబ్బ తగలడం వలన కలిగిన గాయం 03536...Italy

పునరుదధరణ విభాగానికి చెందిన కళాకారిణి ఐన 53 ఏళళ వయసునన ఒక మహిళ కుడి చేతి చూపుడువేలుకు ఒక చెకక చీలిక వలల గాయం అవడంతో పరాకటీషనరను సంపరదించారు. ఈ గాయం 8 మి.మీ.లోతుగా ఉంది. కళాకారిణిగా  ఆమె యొకక దైనందిన జీవితము మరియు అకకడ ఉననటటి శీతల వాతావరణం వలల గాయం ఐనపపటినుండి అది తగగడం లేదు. 2017 జనవరి 25న ఆమె పరాకటీషనరను కలిసే నాటికీ ఈ గాయం ఒక చీలిక మాదిరిగా ఉండి రకతం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన అస్తమా 11581...India

32-సంవతసరాల మహిళను తీవరమైన అసతమా వలల ఊపిరి అందకపోవడంతో 2016 సెపటెంబర 16 న హాసపిటల కి తీసుకెళళడం జరిగింది. ఈమెకు చిననపపటినుండి ఈ వయాధి ఉండడంతో పాటు ఇసనోఫిలియ కౌంట కూడా చాలా ఎకకువగా ఉండడం తో ఆమె ఇనహేలర ఉపయోగించేవారు. ఈ విధంగా 10-15 సంవతసరాలుగా అసతమా వలల పెదదగా ఇబబందేమీ లేదు కానీ ఎపపుడయినా వాతావరణం తేమగా ఉననపపుడు ఆమెకు జలుబు దగగు వసతూఉండేవి. ఐతే గత రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూడు చోట్ల విరిగిన ముంజేతి ఎముక- బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ 03558...France

12 నవంబర 2017, తేదీన 64-ఏళల విశరాంత వైదయుడు  తన బైక మీద కూరచుని ఉండగా కారు వచచి కొటటటం వలన పరమాదం జరిగింది. ఇతనికి వెనను చివరిభాగము చిటలడం మరియు కుడి చేతికి తీవరంగా దెబబలు తగలడం జరిగింది. వీరిని వెంటనే హాసపిటల కి తీసుకువెళళడం జరిగింది. ఐతే పేషంటు వైబరియోనికస చికితస కూడా తీసుకోవాలనుకుననారు. నవంబర 15 నాడు ఆపరేషన చేసి చెదిరిన ఎముకలను దగగర చేరచడానికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

భ్రమలు, అసందర్భ ప్రేలాపన, దుష్ట శక్తులచే ఆవహింపబడడం 11389...India

33 ఏళల వయసు గల వయకతిని అతనిసోదరి తెలలవారుఝామున రెండు గంటలకు  పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచింది. అతను గత రెండు వారాలుగా భరమలతో బాధపడడం తో పాటు అసంబదధంగా మాటలాడటం మరియు రాతరిళళు నిదర పోలేక పోవడంతో అతని చరయలు మిగతా కుటుంబ సభయులకు చాలా బాధ కలిగిసతూ ఎవరికీ నిదర లేకుండా చేసతుననాయి. అతని పరవరతన ఇంటలో పిలలలను భయాందోళనకు గురి చేసతుననది. ఈ విషయమై రోగిని పరశనించగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Heart Emergency 11220...India

The practitioner’s uncle aged 61, a diabetic and heart patient, suddenly had a seizure at midnight on 31 March 2013 and was slipping in and out of consciousness. He was immediately given CC3.1 Heart emergencies in water and in 2 minutes of taking the combo, he was able to get up and sit in the bed. The combo continued to be given every 5...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Knee Injury 01339 ...USA

A woman, age 49, contacted the practitioner in March 2012, after hearing from her twin sister how vibrionics had helped her. She had a list of issues. We decided to start treatment with the most problematic in terms of her daily activities. She had torn the Meniscus in her left knee and had been living with daily pain. A torn meniscus is one of the most...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cured-Jaw Bone Deterioration from Radiation Therapy 01339 ...USA

A male patient, age 59, contacted the practitioner through a referral from another patient in June 2012. The patient had neck cancer four years previously. He made a trip to Puttaparthi and Sathya Sai Baba cured him. He now had necrosis of his jawbone from the radiation treatment he had undergone prior to going to India. Necrosis is death of body tissue. It...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cat’s Paw 01644 ...USA

The practitioner's female cat, Callie, age approximately four years, came home limping, holding its left paw up trying not to put weight on it. A few small droplets of blood were on the tips of its fur. The cat seemed somewhat lethargic and just wanted to sit down  and curl up in a  ball. The practitioner could not find where the blood had come...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి