Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
తల

నోటి పూతలు, తెల్లబట్ట వ్యాధి, కంతి/గడ్డ 11964...India

బలహీనంగా, పాలిపోయిన ఒక 24 సం.ల. సతరీ, ఏపరిల16, 2014న, పలు ఆరోగయసమసయలతో వచచింది. ఆమె నితయం కడుపునొపపి, వాంతులతో బాధపడుతోంది. ఆమె వైదయులు పరేగులో గడడ, ఉదర కషయ వయాధి అనే శంకతో, 8 రోజులలో ‘లాపరోసకోపీ’ చేయించుకోమని ఆదేశించారు. ఆమె గత సం. జూలై 2013లో ఇదే వయాది లకషణాలతో ఆసుపతరిలో చేరింది. కానీ ఈమె ఆరోగయ సమసయ సుదీరగ కాలంనుంచి ఉననందువలన సరైన ఫలితం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ 01339...USA

ఒక 59 ఎళళ మహిళ రెండు సంవతసరాలుగా తన రెండు పళలలో తకువ సథాయి ఇనఫెకషన, వేడి మరియు చలలని, ఘన లేదా దరవ పదారథములు తీసుకుంటే సుననితతవం వలన భాదపడుతూ ఉంది. దంత వైదయుడు ఆమె పళళను ఎకసరే తీసి, రూటకెనాలటరీటమెంటమరియు నొపపి తగగడానికి పళళ నరములు శసతర చికితస సూచించారు.   శసతర చికితస రేపనగా అబయాసకుడు కరింది రేమేడిలను ఆవిడకు ఇచచారు

CC11.6 Teeth-decay + CC21.11...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అలోపీసియా (బట్టతల) 02799...UK

దాదాపు పూరతిగా బటటతల అయిపోయిన ఒక బాలికను ఆమె తలలి అభయాసకుని వదదకు తీసుకువచచారు. ఆమె వైదయుడు సటెరాయిడస ఇవవడం తపప మరే చికితస చేయలేమని చెపపడంతో  అంత చినన పిలలను అటువంటి చికితసకు గురిచేయడం పాప తలలికి మనసకరించలేదు. ఈ పాపను పాఠశాలలో అందరూ ఆటపటటించడం, గేలి చేయడం, చాలా సిగగుగా అయయి పాప కరమకరమంగా అంతరముఖంగా మారిపోయే ఒక ఒక విచార కరమైన పరిసథితి ఏరపడింది. పాపకు ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అలోపేసియా (బట్టతల మచ్చలు) 02640...India

ఒక మహిళ తల వెనుక భాగంలో రెండు మచచలు సుడుల వలె ఏరపడి జుటటు ఉడిపోవడంతో చికితసకోసం అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఒక మచచ ఒక అంగుళం వయాసం మరొకటి ½ అంగుళం వయాసం కలిగి ఉననాయి. ఈ రెండు దగగర దగగరగా ఉననాయి. ఆమె గత రెండు సంవతసరాలుగా వీటితో బాధపడుతుననది. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వ్యాధికి గురైన సేబాషియస్ తిత్తులు 11389...India

ఈ పరాకటీషనర కుమారుడు ఎలలపుడు తలను గోకకునేవాడు మరియు అతని తలంతా చాలా చుండరు వుంది. అతను తన తల వెంటరుకలు కషవరం చేసుకుననాక తన యొకక దురదకు, చికాకుకు మూల కారణం కనపడింది. అతని తలంతా బొబబలతో నిండి ఉంది. ఈ బొబబలు సేబాషెయెస గరంధుల దవారా సరవించిన దరవ పదారథముల దవారా ఏరపడిన తైల తితతులు. ఈ తైల తితతులు బాగా వాచిపోయి సంకరమణం (infection) చెంది, ఈ విధమైన బొబబలుగా ఏరపడ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటి పూత 02806...Malaysia

2014 మారచి 23న, 38 ఏళల వయకతి 15 సంవతసరాలుగా నోటి పూతతో బాధపడుతూ చికితస కోసం వచచారు. వీరు కొనని సంవతసరాలుగా అనగా : 2002-2004; మరియు 2005, అనేక మంది అలలోపతి వైదయులు చేత చికితస పొందారు. వైదయులు హెరపెస సింపలెకస గా నిరధారించి యాంటీ వైరల ల జోవిరాకస(ఎసికలో వీర) మరియు కారటికోసటెరాయిడ, పరెడని సోలెన, సమయోచితంగా ఉపయోగించిన బాహయ అనువరతన కరీములతో మూడు నెలలు ఉపయోగించినప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Headache, Back & Shoulder Pain and Depression 03507...UK

A successful businessman (age 50) was involved in a car crash during the Mumbai floods in August 2005.  He sustained serious head injuries to the left side of his head and was in a coma for two months. When he awoke, he found that his right hand was paralysed and he had stiffness in the right leg. After months of physiotherapy, he recovered almost...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cluster Headaches, Depression and Hyperactivity 02894...UK

On 23 December 2013, a male patient, age 34, came in with acute symptoms of headache, watery eyes, and a stiff neck. He was unable to bend his neck to the left. He had suffered from cluster headaches for the past 14 years.  For periods of 6-8 weeks at a time, he would experience 2-4 severe headaches a day, each lasting up to an hour. The attacks were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Nosebleeds, Dandruff 02799...UK

A healthy, active boy of 11 who loved sports developed a passion for playing football [soccer] but he was inhibited by nosebleeds. As soon as he started running, his nose would bleed. He had been having constant nosebleeds since the age of 3, at least 3 times a week at night, whenever he was active. The family managed as best they could but the boy was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నల్లమందు వ్యసనం మరియు ఇతర సమస్యలు 02638...Iran

సంపాదకుని వయాఖయానం:
ఈ సాధకుడు కింద కేసులలో మరింత వివరాలను ఇవవలేదని విచారం వయకతం చేసతుననాము

ఒక పేషంట ఏడేళళ వయససు నుండి నలలమందు వయసనానికి గురయయాడు. వైబరో మందు CC15.3 Addictions తీసుకునన కొదది కాలానికి ఈ వయసనం నుండి విముకతి పొందాడు.

మరొక పేషంటు మెడ మరియు భుజాల నొపపితో ఎనిమిది నెలలు భాధపడింది. కండరాలు మరియు కీళళకు సంభందించిన CC20.2 SMJ pain తీసుకోవడంతో ఈమెకు నొప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పారాడెంటోసిస్ 01619...Serbia

2014 జూన 5 వ తేదీన 45 సంవతసరాల మహిళకు కరింది దవడలో పారాడెంటోసిస కలిగింది. దీని వలన ఆమెకు తీవరమైన మంట, పళళు ఊగిపొతుననటలు, ఇంకా చిగుళళు ఎరుపెకకి బాధాకరంగా ఉండసాగాయి.  పరాకటీషనర వదదకు రాకముందు 20 రోజులుగా దంత వైదయుని వదదకు వెళుతూనే ఉననపపటికీ తగగక పోవడంతో పళళు పీకివెయయాలని చెపపారు. కనుక పేషంటు వై బరో రెమిడి తీసుకోవాలని నిశచయించారు.

ఈమెకు కరింది రెమిడి ఇవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పానిక్ డిసార్డర్ (దిగులు), తరచుగా మూత్రవిసర్జన 02754...Japan

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసారు: నా సనేహితుడు కుమారతైన ఒక 30 ఏళళ మహిళ తను హై సకూలలో ఉండగా తనని శౌచాలాయానని వాడే అనుమతి ఇచచేవారుకాదు.దీనివలన మరియు ఇతర కారణాలు వలన  ఈమె మనసులో బెదురు కలిగి సకూలకి వెళళడం మానేసింది.తన కుటుంభ సభయలుతో కూడా  మాటలాడేది కాదు. తరవాత తనకి పానిక డిసారడర (దిగులు,అతయంత భయం) సమసయ కలిగింది.ఈ మహిళతో నేరుగా మాటలాడే ముందుగా నేను ఈమెకు ఫోన చేసి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధికముగా ఉన్న లాలాజల స్రావం మరియు కోపం 02806...Malaysia

ఒక 19 ఏళళ యువకుడు ఒక ఏడాదిపాటు అధికముగా ఉనన లాలాజల సరావం సమసయతో భాధపడడాడు. ఈ తెలివైన వయకతి ఒక సంతోషమైన, ఆరోగయకరమైన వాతావరణంలో పెరగలేదు.అందువలన ఇతనికి కోపం అధికముగా ఉండేది. ఇతను అభయాసకుడిని సంపరదించడానికి ముందుగా అనేక వైదయ నిపుణులని సంపరదించి వైదయం తీసుకోవడం జరిగింది. కాని ఏ వైదయము ఇతనికి పనిచేయలేదు. 2014 ఆగసట 31న ఇతనికి కరింద వరాసిన వైబరో మందులు ఇచచాను

#1....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పళ్ళ నొప్పి, పికా మరియు జుట్టు రాలే సమస్య 02859...India

2013 మే లో ఒక 22 ఏళళ పేషంటు, అభయాసకురాలిని ఈ రోగ సమసయలతో సంపరదించారు: చలలగా లేదా వేడిగా ఉనన పదారథాలు తీసుకుననపపుడు పళళ నొపపి వచచేది. ఈ వయకతికి చినన వయససు నుండి చాక పీసులు మరియు ఇతర బలంలేన ఆహారాలు తినే అలవాటుండేది. గత నెల రోజులుగా జుటటు రాలడం మరియు నేరిసిపోవడం వంటి సమసయలు  మొదలైయాయి. ఈ వయకతికి, ఈ కరింద వరాసిన మందులనిచచాను:

పళళ నొపపి మరియు పికా సమసయకు:
...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అజీర్ణం, క్లమిడియా, రుతువిరతి మరియు నోటిలో బొబ్బలు 11572...India

2015 ఏపరిల 29న ఒక 49 ఏళళ మహిళ గత మూడు సంవతసరాలుగా భాదపడుతునన అనేక రోగ సమసయలతో, అభయాసకురాలని సంపరదించింది. ఈమెకునన సమసయలు: అజీరణం, కడుపు ఉబబరం, ఆహార ఎలేరజీలు,  కలమిడియా మరియు రుతువిరతి కారణంగా వజిన పొడిగా ఉండడం, శరీరంలో హటారతుగా పెరిగే ఉషణం మరియు కునగుపాటు.

ఈమెకు ఆహారం తీసుకునన వెంటనే నోటిలో బొబబలు వచచేవి. ఆహారంలో ఉపపుని తపప వేరే ఏ పదారథానని చేరచిన ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వైరల్ జ్వరం 11573...India

అభయాసుడు వరాసతుననారు: 9 సంవతసారాలు వయససునన మా చినన అమమాయికి సకూల లో పరీకషలు జరుగుతుండగా ఈ కరింద రాసిన రోగ లకషణాలు మొదలయయాయి: దగగు,తలనొపపి, గొంతు నోపపి, మరియు జలుబు. నేను ఈ కరింద వరాసిన మందులను తయారు చేసిచచాను:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

పాప నిదరపోవడానికి ముందు రెండు డోసులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్లు (పార్శ్వం నొప్పి), అధిక రక్తపోటు, హెమరాయిడ్లు(మూలవ్యాధి/పయిల్స్) 11573...India

2015 మే లో ఒక 73 ఏళళ వృదధుడు, ఆయనకు దీరఘ కాలంగా ఉనన మైగరేన తలనొపపి సమసయ నివారణ కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటు యొకక ఇతర కుటుంభ సభులకు కూడా ఈ సమసయ ఉందని చెపపారు. పేషంటు తన రోగ చరితర వివరాలను పూరతిగా ఇవవడానికి నిరాకరించారు. ఈ పేషంటు చాలా చురుకుగా ఉననారుగాని, ఆయన కుటుంభంలో కొనని సమసయలను ఎదురకొంటుననటలు చెపపారు. ఇయనకు ఈ మందులను ఇచచారు:
#1. CC11.4 Migraines...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పళ్ళు వచ్చుట 03523...UK

10 నెలల పాపకు పళళు వచచుచునన సూచనలు కనిపించినవి. ఎరరని బుగగలతో, చిగుళలనుండి వచచుచునన 2 పళళు కనిపించినవి. గత కొనని రోజులుగా పళళువచచునపపటి నొపపితో బాధ పడుతుననది. పాపకు నొపపి తెలియకుండా, నిదర వచచుటకు బేబీ పారాసేటమాల యివవబడినది. 27 మారచి 2015 ఆమెకు కరింది రెమిడీ యివవబడినది:

CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS

పాప నీటితో మందు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మైగ్రేన్ తలనొప్పి, చర్మసంబంధిత అలెర్జీ 02802...UK

వైబరో వైదయుని పొరుగునునన వృదదులకు సంరకషకురాలిగా పనిచేసిన 50 ఏళల మహిళ తీవర పారశవపు తలనొపపి కోసం చికితస కోరి వచచారు. ఆమె తన జీవితమంతా తీవరమైన పారశవపు తలనొపపితో బాధపడుతూ ఉననారు. వికారం, అపపుడపపుడూ వాంతులతో చాలా రోజులు ఈ తలనొపపి అనుభవించారు. సాధారణంగా తలనొపపికి రోజుకు 8 పారాసెటమాల మాతరలు తలనొపపికోసం తీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఇటీవల, రోగికి ముఖం మీద కాసత దురదతో ఒక రకమైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మైగ్రేన్ తలనొప్పి, చర్మసంబంధిత అలెర్జీ 02806...Malaysia

28మారచి 2015న 9 సం.ల. బాలుడు బటటతలపై మచచలతో (అలోపసియా ఐరాటా) చికితసకై వచచినాడు. అతని తల వెనుకభాగంలో ఒక అంగుళం వయాసంతో మచచ వుననది (కరింద ఉనన ఫోటోను చూడండి). గత 6నెలలుగా ఈమచచ తలపై ఉంది. బాలుడు నవంబర 2014 నుండి చరమవయాధి నిపుణుని వైదయం తీసుకుంటుననాడు. చరమవయాధి నిపుణుడు అతనికి 2నెలలు నోటిదవారా సటెరాయిడలను ఇచచి, డిసెంబరులో బటటతలపై ఇంటరాడెరమల సటెరాయిడ ఇంజెకషన చేసి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

(Barber’s) క్షౌరశాల సంబంధిత దురద 01767...Holland

ఆగషటు 30 తేదీన, 40 ఏళల వయకతి , ఆగషటు 19న కనిపించిన కషురకరమ సంబంధిత దురదకు (ఉపరితల శిలీంధరసంకరమణ) చికితసకై వచచిరి. ఆయన ముఖం, కనుబొమమలు, తలపై పెదదమచచలు వుండినవి. ఇంజినీర గా తన ఉదయోగ బాధయతల ఒతతిడియే ఆమచచలకు కారణమని అతను భావించారు. వికారమైన మచచలవలల అతను ఉదయోగానికి కూడా వెళలలేకుననారు. అతని డాకటర దానని కషౌరశాల దురదగా గురతించి, యాంటిబయోటిక Fucidin వరాసినను,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దవడ నొప్పి, చిగుళ్ళ మరియు అంగుడు వాపు 01163...Croatia

ఒక 56సం.ల. సతరీ వైబరో వైదయునివదదకు చికితస కోరి వచచారు. 2నెలల కరితం ఆమె పై దవడకు నోటిలో శసతర చికితసచేయగా  ఆమెకు నయమైంది కాని తరవాత ఆమెకు దవడ నొపపి మొదలైంది. ఆమె నోటిలో చిగుళలు, అంగుడు (నాలుక ఎదురు భాగం) వాచినవి. ఆమె దంతముల బరిడజ సిమెంట చేసినపపటికీ చాలా అసౌకరయంగా ఉంది. మే 2015లో రోగికి కరింది రెమిడీ ఇచచారు:

#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల పార్శ్వనొప్పి, అజీర్ణం, భయాందోళనలు, అవయవాల్లో నొప్పి 03507...UK

30 ఏళల మహిళ తన వివిధ ఆరోగయ సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె చాలా సం.ల.నుండి పారశవపు నొపపితో, ఆమలపరభావం వలల అజీరణవయాధి, తేలికపాటి తీవర భయాందోళనలతో 5సం.లకు పైగా బాధపడుతుననారు. గత 2 సం.లుగా, ఆమె కుడిపాదంలో పూరవం జరిగిన శసతరచికితస మూలంగా నొపపిమరియు రెండు మోచేతులలో నొపపి వసతోంది. ఆమె తాతకాలిక ఉపశమనం కోసం గతంలో నొపపిని తగగించే మాతరలు వాడినది కానీ పరసతుతం ఏ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుమునొప్పి, మతిమరుపు, దంత సంక్రమణవ్యాధి 03520...USA

జూన 4, 2015 న, 70 ఏళల వయకతి, నడుమునొపపి, శకతి హీనత, మతిమరుపుల చికితసకోసం అభయాసకుని సంపరదించారు.

10సం.ల కరితం పరారంభించిన నడుమునొపపి, తుంటినొపపిగా అతను నమమారు. పరసతుతం అతను తలను కొదదిగా వంచినా, తలవాలచినా, కరింద పడుకుననా, దగగినా, తుమమినా, రోజూ బాధపడుతుననారు. 2 నెలలకరితం, అతని నొపపితీవరతతో మంచంనుండి లేవలేక, నిలబడలేక బాధపడడారు. ఏదిఏమైనా, అభయాసకునివదదకు వచచునపుడు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్ తలనొప్పి 11568...India

గత 4 ఏళలుగా తీవరమైన మైగరేన తలనొపపితో బాధపడుతునన 32ఏళల సతరీ ఆగషటు 2015 లో చికితసకోరి వచచారు. కొనని పరతయేక సందరభాలలో అనగా శారీరక పరమైనవి (ఆమె పరయాణాలు, బజారుపనలు, కుటుంబ శుభకారయాలలో విపరీతమైన పనులు), మానసిక ఒతతిడి, పెదదధవనితో పాటలు, శబదాలు, ఎండలో తిరగడం, నిదరలేమి వంటి వానివలల  మైగరేన ఎకకువ ఔతోంది. తలనొపపి సాధారణంగా 24 - 48 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఆమె...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటిపుండ్లు 11965...India

28-సంవతసరాల మహిళ గత మూడు రోజులుగా నోటి పండల తో బాధపడుతూ 2014 డిసెంబర 18 వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసారు. ఈ పుండలు  ఎంత బాధ కలిగిసతుననాయంటే ఆమెకు తినడం తరాగడం కూడా ఇబబందిగా ఉంది. ఇలా రావడానికి పరతయేక కారణమంటూ ఏమిలేదు అంతేగాక ఆమె దీనినిమితతం  మందులు కూడా ఏమీ వాడడం లేదు. పరాకటీ షనర ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది :

NM89 Mouth and Gum... నీటితో ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలలో పేల సమస్య 11573...India

గత ఆరు నెలలుగా పేలు సమసయతో 13 మరియు 9 సంవతసరాలు వయసుగల ఇదదరు సోదరీమణులు, 2015 జూన ఐదున చికితసా నిపుణుడను సంపరదించారు. వారికి వివిధ రకములైన నివారణలు ఉపయోగించినపపుడు ఫలితం లభించలేదు. వీళళకి కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది:

CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS

పదిహేను రోజులలోనే మెరుగుదల కనపడింది. ఆపై వారం రోజులకి సోదరీమణులు ఇదదరికి పేల సమసయ పూరతిగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి, నిద్ర లేమి సమస్య 03516...Canada

ఒక 40 సంవతసరాల మహిళ 2015 మారచ 10వ తేదిన వైబరియోనికస పరాకటీషనర ను సంపరదించి తనకు 3 సంవతసరములుగా తీవరమైన పారశవపు నొపపి, నిదరలేమి సమసయ ఉందని చెపపారు. ఆమె పారశవపు నొపపి తీవరమైన తలపోటు వికారంతో వసతోందని ఇది ఉదయం లేచిన దగగర నుండి సాయంతరం పడుకొనే వరకు ఉంటోందని చెపపింది. దీనని తటటుకోలేక పగలు అపపుడపపుడు కాసత విశరాంతి  తీసుకుంటూ ఉంటాననీ అలా చేయలేకపోతే కళళు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సూర్య రశ్మి మరియు తల నూనె కు సంబంధించిన ఎలెర్జి 11422...India

2016 జూన 11 వ తేదీన ఈ చికితసా నిపుణుడు తన సాధారణ సందరశన లో భాగంగా ఒక వృదధాశరమానికి వెళళినపపుడు 60 ఏళల వృదధుడు తాను 20 ఏళళుగా తలనొపపి తో బాధ పడుతుననానని ఎండలోకి వెళితే చాలు భరింపరాని తలనొపపి వసతోందని తలకు టోపీ పెటటుకుననా ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని చెపపాడు. దీని కారణంగా ఎండ లోనికి వెళళడమే మానుకుననాననీ తలనొపపి భరించలేనిదిగా ఉననపపుడు నొపపి నివారిణి వేసుకుంటానని చెప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లోరిన్ వలన వచ్చే ఎలర్జీ 11422...India

2015 ఆగసటు 8 వ తేదీన 21 సంవతసరాల యువ పలంబరు కళళు నొపపి, తలపోటు, మసకగా ఉండే దృషటి ఈ సమసయలతో పరాకటీ షనర వదదకు వచచారు. గత రెండు సంవతసరాలుగా సవిమమింగ పూల శుభరం చేయడానికి కలోరిన ను ఏ ఇబబంది లేకుండా వాడుతుననాడు. కానీ గత రెండు నెలలుగా ఈ కలోరిన వాడుతుననపపుడు పైన పేరకొనన ఇబబందులు వసతుననపపటికీ గత రెండు రోజులుగా బాధలు భరింపరానివిగా ఉండేసరికి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి 03552...Qatar

2016 సెపటెంబర 5 వ తేదీన 27-సంవతసరాల మహిళ ఐదు  సంవతసరములుగా  తరుచుగా వచచే పారశవపు నొపపి తో(కనీసం నెలకు ఒకసారి) బాధపడుతూ చికితసా నిపుణిడిని సంపరదించారు. ఆమెకు ముకకు మృదులాసథి వంకరగా ఉంది మరియు దాని నిరమాణము కూడా పలుచగా ఉననది. ఆమెకు తరుచుగా తలపోటుకు కారణ మవుతునన శలేషమపొరనుండి వచచే పిలకలకు సంభందించి A CT సకానింగ రిపోరటు నెగిటివ గా వచచినది. వారసతవ పరంగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాహ్య సర్పి మరియు అధికమైన వాంతులు 02802...UK

45 సంవతసరాల మహిళ రెండు రోజులుగా జవరము తోనూ మరియు పై పెదవి ఎడమవైపు సరపి వలన కలిగిన పుండల తోనూ 2017. జూన 16 న పరాకటీషనర ను సంపరదించారు.ఆమె గొంతంతా మంట గా ఉండడమే కాక నాలిక పైన తెలలని పూత కూడా వచచింది. కరితం రోజు నుండి ఆమెకు వాంతులు కూడా బాగా ఔతుననాయి.వీరికి వారం కరితమే రొమము భాగంలో వచచిన కణితి ని శసతరచికితస చేసి తొలగించారు.ఈ ఆపరేషన విజయవంతంగా ముగియడమే కాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన పళ్ళు మరియు చిగుళ్ళ వ్యాధి 10375...India

47-సంవతసరాల వయకతి గత 6 సంవతసరాలుగా తీవరమైన పళళు మరియు చిగుళళ వయాధితో బాధపడుతుననారు.వీరికి చిగుళళ ఇనఫెకషన మరియు మరియు వాటినుండి రకతసరావం అవుతూ ఉండడం వలన చాలా బాధ ననుభవిసతుననారు. ఇతని పళళు చాలావరకు పింగాణీ పూతను కోలపోయాయి. 40% వదులుగా కూడా ఐపోయాయి. గటటిగా ఉననపదారధాలు ఏమీ కూడా వీరు తినే పరిసథితి లేదు. వీరి కుటుంబ చరితర చూచినటలయితే జనయుపరమైన కారణాల వలన ఈ వయాధి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరిక్షలంటే అత్యంత భయం 03555...UK

2017 సెపటెంబర 24 వ తేదీన 22-సంవతసరాల మెడికల సటూడెంటు  మరో 5 రోజులలో పరారంభం కానునన పరీకషలు గురించి ఆందోళన చెందుతూ పరాకటీషనర ను సంపరదించాడు. అతని సమసయ ఏమిటంటే తను  ఎపపుడు పరీకషలు వరాయాలసి వచచినా ఎంతో వతతిడికి ఆందోళనకు గురి అవడమే కాకుండా ఏమీ తినడానికి కూడా మనసకరించదు. తలలో విపరీతమైన పారశవపు నొపపి వచచి దేనిమీద ఏకాగరత చూపలేని పరిసథితి. దీనితో పాటుగా పదే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తరుచుగా వచ్చే తలపోటు 03554...Guyana

2016 నవంబర 1వ తేదీన 56-సంవతసరాల మహిళ తరుచుగా తనను బాధించే తలనొపపి నుండి ఉపశమనం కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. 5 సంవతసరాల కరితం ఇంటలో జరిగిన గొడవల కారణంగా ఈమె భరత కరరర తో తల పైన కొటటడంతో అపపటినుండి నొపపి మరియు  తలపోటు ఈమెను బాధిసతోంది. డాకటర ఏమి చెపపారంటే తల పైన బలంగా మోదడం వలన మెదడంతా కదిలి కొనని కణాలు దెబబతినడం కారణంగా ఈ ఇబబంది కలుగుతోందని ఈమె శేష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటిపూత 11583...India

గత  కొనని సంవతసరాలుగా 10 సంవతసరాల బాబుకు  పరీకషలంటే  భయం కారణంగా నోటిపూత ఏరపడుతోంది. అలోపతి డాకటరు  ఇచచే B కాంపలెకస టయాబలెటల వలన తగగిపోతోంది కాని తిరిగి పరీకషల సమయంలో పునరావృత మవుతోంది.

19 డిసెంబర  2016, ఈ అబబాయి తలలి బాధతో ఇబబందిపడుతునన బాబును పరాకటీషనర వదదకు తెచచారు. బాబుకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:
CC11.5 Mouth infections + CC17.3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలనొప్పి, ప్రవర్తనా సమస్యలు 11271...India

2016, జూన 4 వ తేదీన  దీరఘకాలంగా తలనొపపితో బాధ పడుతునన 11 సంవతసరాల అమమాయిని ఆమె తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకోని వచచారు. గత  3 సంవతసరాలుగా ఈ పాపకు  వారానికి రెండు సారలు  తలనొపపిరావడం వచచినపపుడలలా కనీసం  2-3 గంటలు ఉండడం జరుగుతోంది. పాపకు మూడవ సంవతసరంలో మెదడులో కణితి ఉండడంతో దానిని శసతరచికితస తో తొలగించారు. దాని నిమితతం పాప ఇపపటికీ అలోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కిడ్నీలో రాళ్లు, జుట్టు రాలిపోవడం 03522...Mauritius

27 సంవతసరాల వయకతి 27 మే 2015, న పరాకటీషనర ను కలిసారు. గత రెండు సంవతసరాలుగా వీరు వెనను నొపపితో బాధ పడుతూ ఉననారు. గత 6 నెలలుగా ఈ నొపపి మరీ తీవరంగా ఉండటo వలల తన రోజు వారి పనుల మీద పరబావం చూపింది. సకానింగ ఫలితాలు ఇతనికి మూతర పిండాలలో రాళలు ఉననటలు తెలిపాయి కనుక వీరిని లితోటరిపసీ (కిడనీ లో రాళళను పగలగొటటడానికి వాడే అలటరాసౌండ విధానము) కోసం వెయిటింగ లిసటు లో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి 11586...India

34 ఏళల మహిళ గత పది సంవతసరాలుగా ఎడమ వైపు పారశవపు నొపపితో బాధపడుతుననారు. నొపపి వచచిన పరతీసారీ కనీసం రెండు గంటలు కొనసాగుతుంది. ఐటి పరొఫెషనల కావడంతో ఆమె రోజంతా కంపయూటరలతో  పని చేయాలసి ఉండేది. ఆమె ఈ తలనొపపిగురించి  చాలా బాధననుభవిసతూ అవసరమైనపపుడు అలలోపతి పెయిన కిలలరలను తీసుకోసాగింది. దీరఘకాలిక దగగు నుండి ఆమె తలలి తవరగా కోలుకోవడం ఈమె వైబరియోనికస చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రం ఆపుకోలేక పోవడం, నోరు ఆరుకు పోవడం, హై బి.పి. 10001...India

79 ఏళల మహిళ గత 6 నెలలు గా ముతరానని ఆపుకోలేని వయాధితో బాధపడుతూ ఉననది. కొననిసారలు మూతర విసరజనలో మంట కూడా అనిపించేదట. ఆమె నాలుక అకసమాతతుగా పొడిగా మరియు ఎరరగా మారుతుంది మరియు ఆమె మాట  రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసారలు అసపషటంగా మారిపోతూ ఉంటుంది.

27 ఏపరిల 2018న ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

#1. CC11.5 Mouth infections + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental &...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తల పై ఫంగస్, చేతబడి, జ్ఞాపక శక్తి లోపం 03572...Gabon

పరాకటీషనర యొకక 9-సంవతసరాల బాబుకు తల పైన ఫంగస వయాపించింది. ఇది చూడడానికి చుండరు వలె ఉంది. తల మీద పూరతిగానూ మెడ కరింది వరకూ వయాపించింది. (కరింది ఫోటో చూడండి).

ఇది తరుచుగా దురదగా ఉండేది. తల దువవిన పరతీసారీ, చుండరు లాంటి తెలల కణాలు పడిపోతూ ఉండేవి. ఇతనికి  మెడ యొకక కుడి వైపు మరియు వెనుక వైపు ఇంకా తల పైన కూడా పెదదగా కనిపించే తెలలని మచచలు కూడా ఉననాయి. మూడేళల క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రైనైటిస్ 03572...Gabon

29 ఏళల మహిళ ఎంతో కాలంగా ఉదయాననే తలనొపపి మరియు చిగుళలలో నొపపితో ( నెలకు సగటున రెండు సారలు) పాటు తుమములతో బాధపడుతుననారు. వాసతవానికి ఈ సమసయ ఆమెకు బాలయంలోనే పరారంభమయయింది కానీ రెండేళల కరితమే ఆమె ఇ.ఎన.టి. సపెషలిసటుకు చూపించగా ఇది దీరఘకాలిక రైనైటిస అని నిరధారించారు. ఆమె అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు కానీ ఇది ఆమెకు రెండు మూడు రోజులు మాతరమే ఉపశమనం ఇసతూ ఆ తరవాత వయాధి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మైగ్రేన్, నెలసరిలో అధిక రక్తస్రావం (మెనోరేజియా) 11602...India

2018 జులై 26వ తేదీన 32 ఏళల మహిళ బహుళ ఫిరయాదులతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఆమెకు తలనొపపి తో పాటు వికారం గత ఐదు సంవతసరాలుగా నెలకి ఒకటి లేదా రెండు సారలు వసతోంది. ఇది ఆమెకు నుదుటి ఎడమభాగాన పరారంభమై ఆమె ఒతతిడి ఎదురకొననపపుడు లేదా పరకాశవంతంగా ఉండే కాంతికి గురి అయినపపుడు ఎకకువవుతోంది. ఈమెకు గత మూడు సంవతసరాలుగా నెలవారీ బహిషటు సకరమంగానే సరైన సమయంలోనే వసతుననపపటికీ ఆ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి 11600...India

2018సెపటెంబర 12న, 33 సంవతసరాల మహిళ గత సంవతసర కాలంగా వారానికి ఒకసారి విసుగు తెపపించే తలనొపపితో బాధపడుతూ అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఇది పరారంబమైన తరువాత, మొదటి రోజు వాంతులు మరియు అజీరణంతో పాటు తలనొపపి తీవరంగా ఉంటుంది, తరువాత 3 నుండి 4 రోజుల వయవధిలో కరమంగా తగగుతుంది. సాదారణంగా తల అంతా నొపపి ఉంటుంది కానీ కొననిసారలు ఒక వైపు మాతరమే ఉంటుంది. ఆమె నిరంతరం తల నొపపితో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి 12013 & 11553...India

29 ఏళల మహిళ 2014 డిసెంబర నుండి నెలలో 15 నుండి 20 రోజులు తీవరమైన తల నొపపితో బాధపడుతోంది. నొపపి కళళకు పైన మొదలై తలకు ఎడమ వైపు తీవరంగా ఆమె పడుకునే వరకు రోజంతా ఉంటోంది. కొననిసారలు ఇది చలి మరియు జవరంతో కూడా ఉంటూ ఉషణోగరత 102F వరకూ పెరుగుతుంది, మరియు ఆమె ఔషధం తీసుకుంటే మాతరం తగగుతుంది. CT సకాన ఎటువంటి అసాధారణతను చూపించలేదు. అందుచేత ఈ పరిసథితికి అధిక పని ఒతతిడి పర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నోటి క్యాన్సరు 11975...India

2013 ఫిబరవరి లో 40 ఏళల వయకతికి నోటి కయానసర మూడవ సటేజి ఉననటలుగా నిరధారణ అయయి కీమోథెరపీ అనంతరం 2013 ఏపరిల 24న శసతర చికితస కూడా చేయించుకుననారు. అయినపపటికీ అతనికి కయానసర చివరి దశకు చేరుకోవడంతో ఆరు నెలలు మించి బరతకడం కషటమని వైదయులు చెపపారు. వయాధికి బలికావడానికి మనసకరించక తనకునన సవలప ఆరథిక వనరులతో ముగగురు పిలలలను చూసుకోవలసిన బాధయత ఉననందున 2013 ఆగసటు 23న పరాకటీషనరని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Infected Teeth 1339...USA

For two years, a 59 year-old woman was suffering in two of her teeth from a low-level infection and sensitivity to hot and cold foods including liquids.

The dentist took x-rays of her teeth and advised root canal treatment to both teeth and removal of the nerves to stop the pain. The day before the treatment was due to begin the practitioner gave this patient...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Alopecia 02799...UK

A mother came to the practitioner with a 10 year old girl who was almost completely bald. Their doctor said nothing could be done except to try steroids which the mother did not want to give her young daughter. It was an unhappy situation, for the girl was being laughed at and teased at school and she was becoming shy and introverted. She was given ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Alopecia 02640...India

A woman came to the practitioner with 2 bald patches on the back of her head. One was 1 inch in diameter and the other was ½ inch. They were both close together. She had suffered with them for the past 2 years. The following combo was given:

NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306 Phosphorus + SR318 Thuja +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cerebral Atrophy 02640...India

At a regular mobile vibro camp, a mother brought her 2½ year old son in her arms. She was carrying him because he could not walk or stand, his eyes were not fixed and his slightly large head was not stable nor could he lift his hands. It was such a pathetic sight that all hearts went out to him. He was given:

CC12.2 Child tonic + CC18.1 Brain...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Mouth Ulcer 11965...India

A 28 year-old lady suffering from a mouth ulcer contacted the practitioner on the 18 December 2014. She had had the ulcer for the past three days and had not been able to eat, or drink. There was no known cause for the occurrence of the ulcer and she was not on any medication. The practitioner treated her with the following remedy:

 NM89 Mouth and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపోటు, సైనసైటిస్, అలెర్జీ 11621...India

41 సంవతసరాల వయకతి సవయంగా వైబరియానికస పరాకటీషనర గత 20 సంవతసరాలుగా పరతీరోజూ తలపోటుతో బాధపడుతుననారు. ఇతను ధూళి మరియు పుపపొడి అలరజీ కలిగి ఉండి పరతీరోజూ లేవగానే వరుసగా 10 నుంచి 12 తుమములు కూడా వసతూ ఉంటాయి. ఈ తుమముల వలన అతని సైనస ఎరరబడి శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబంది పడుతుననారు. అతని తలలి నుండి వారసతవంగా అతనికి సంకరమించిన తుమముల విషయంలో జాగరతత వహించినపపటికి 1998లో అతని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అజీర్ణం, తలనొప్పి 11606...India

పరాకటీషనరుగా అరహత సాధించిన వెంటనే గత నాలుగైదు సంవతసరాలుగా రోజు విడిచి రోజు వచచే కడుపులో మంట, ఆసిడ రిఫలకస, తేలికపాటి కడుపునొపపితో బాధపడుతునన32 ఏళల పనిమనిషికి చికితస చేశారు. రోగి తన నలుగురు పిలలలను పోషించడానికి అనేక గృహాలలో పని చేయవలసి ఉననందున ఆమె ఆరోగయం లేదా ఆహారం పటల శరదధ చూపలేదు మరియు తన అనారోగయాలకు చికితస కూడా తీసుకోలేదు. రెండు నెలల కరితం తాగుబోతు భరత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నెత్తిమీద దురద 03576...UK

సైకాలజీలో డాకటరేట చదువుతునన 26 ఏళల మహిళ రెండు నెలలుగా నెతతిమీద దురదతో బాధపడుతుననారు. దురద ఎంత తీవరంగా ఉందంటే ఆమె నిససహాయంగా తన రెండు చేతులతో నెతతిని తీవరంగా గోకుతూ ఉండవలసిన పరిసథితి ఉంది. ఈ వయాధికి సపషటమైన కారణం ఏదీ లేదని అనిపించింది. ఇటువంటి పరిసథితిలో ఎంతో వతతిడికి లోనవుతూ ఒక సంవతసరములోనే రెండు నగరాలకు వెళళవలసి వచచింది. అంతేకాక తన మొదటి సందరశన తరువాత తిరిగి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hair loss 03578...France

A 70-year-old woman had been losing a significant amount of hair for the past six months. Physical and emotional stress appeared to be the underlying cause, since in the recent past she had undergone several highly stressful events such as flooding of her home and conflictual relations with people around her. When she visited the practitioner, she was not...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి