Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
నాడీ వ్యవస్థ

దీర్గకాలిక జలుబు సమస్య 02786...Russia

రషియాకు చెందిన 47 సంవతసరాల వయసునన ఒక మహిళ తన తలనొపపి మరియు జలుబు సమసయలకు చికితస కోరుతూ చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఈమెకు కరింది వైబరో మందులు ఇవవబడినాయి:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS

మూడు రోజుల తరవాత రోగికి జలుబునుండి కొంత వరకు ఉపశమనం కలిగింది కాని తలనొపపి తగగలేదు. కొంత సేపు జాగరతగా పరశనించిన తరవాత, 18 నెలల కరితం ఆమెకు ఒక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రక్తక్షయంతో కూడిన గుండెజబ్బు 02836...India

2001 నుండి గుండె సమసయలు మరియు 2006 మరియు 2009 లో సటరోక వయాధి భాదితుడైన ఒక 61 ఏళళ వయకతి, ఇటీవల  అనుభవిసతునన కొనని రోగ లకషణాలు: తలతిరగటం మరియు సపృహతపపడం. ఈ సమసయలకు చికితస కోరి చికితసా నిపుణుడను సంపరదించడం జరిగింది. అంతకు ముందు ఈ వయకతి గుండెజబబు మరియు నాడి నిపుణులను సంపరదించిన సమయంలో చేయించుకునన MRI పరీకష ఫలితాల కోసం ఎదురు చూసతుననారు. చికితసా నిపుణుడు ఈ వయక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వినికిడి లోపం మరియు స్ట్రోక్ 02859...India

ఒక 76 ఏళల మహిళకు ఒక సంవతసరం కరితం వచచిన సటరోక కారణంగా కుడి చెవిలో వినికిడి కోలపోవడంతో పాటు ఎడమ చెవిలో ఒక ఇబబంధికరమైన ధవని వినిపించేది. అలలోపతి వైదయుడు ఈ సమసయలకు కారణం చెవిలో అసమతులయత ఏరపడడమేనని, దానికి పరిషకారం ఏమి లేదని చెపపారు. వైబరో చికితసా నిపుణుడు కరింది మందులను ఇవవడం జరిగింది :

CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మస్తిష్క (సెరిబ్రల్) క్షీణత 02640...India

ఒక వైబరియో మొబైల వైదయ శిబిరానికి ఒక మహిళా తన సంవతసరాల కుమారుడిని చేతిలో పటటుకుని తీసుకువచచింది. ఎందువలనంటే అతను నడవలేడు, నిలబడలేడు మరియు అతని తల చాల పెదదదిగా ఉండి, కనులు కూడా సతిరంగా లేక చేతులను కూడా పైకేతతలేక పోయేవాడు. చూడటానికి అ దృశయం చాల హృదయవిదారకంగా ఉంది. అందరి హృదయాలు అ బాలుడిని చూచి చలించిపోయాయి.  అతనికి ఈ కరింది రెమిడీలు ఇవవబడడాయి:

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛ రోగం 01626...Greece

40 సంవతసరాల వయసునన సతరీ మూరఛ రోగం కొరకు వైదయం కోరింది. 14 సంవతసరాల కరితం తలలిదండరుల విడాకుల దురఘటనతో ఈ వయాధి ఆరంభమయింది. ఆమెకు ఇచచిన వైదయం:

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC18.3 Epilepsy…TDS

ఆరు నెలల కరితం వైబరియానికస ఆరంభమయినపపటినుంచి ఆమెకు ఫిటలులేవు. ఆమె మానసిక ధోరణి మెరుగయయింది. ఓపిక పెరిగింది. భవిషయతతు గురించి పలాన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంఠంలో పక్షవాతం

ఒక 54 ఏళళ వయకతికి సటరోక కారణంగా మాట పడిపోయి కంఠంలో పకషవాతం కలిగింది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస లేక పోయిన నిశబద రకతపోటు సమసయ ఉండుండ వచచని డాకటరలు అనుమానించారు.ఈ పేషంటుకు పైపు దవారా ఆహారం ఇవవబడింది. ఈ పేషంటు కుమారుడు ఒక వై బరో అభయాసకుడిని కలవడం జరిగింది. వెంటనే ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి:

CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్లాంటార్ ఫేసిఐటిస్ (మడమ భాగంలో సమస్య) 11205...India

ఒక 52 ఏళళ మహిళ ఎనిమిది నెలల పాటు మడము వాపుతో భాధపడింది. వైదయుడు ఇచచిన మందులతో ఈమెకు ఉపశమనం కలుగలేదు. ఆమె మడము భాగంలోనునన ఎముకలో వరసగా కొదది రోజుల పాటు ఇంజెకషనలు ఇసతే ఉపశమనం కలుగే అవకాశముందని వైదయుడు చెపపారు. ఈ భాదాకరమైన చికితసను నిరాకరించి, ఈ రోగి ఒక వైబరియానికస  చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఒక సంవతసరం కరితం ఈమెకు సయాటికా సమసయ కూడా ఉండేదని వైబరో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడు యొక్క సిస్టిసెర్కోసిస్ వ్యాధి 01053...USA

2011 ఏపరియల లో 37 సంవతసరాల సతరీ  నిరధారణ చేయబడిన పైన పేరకొనన వయాధితో వచచారు.    ఇది సరిగా వండని  పంది మాంసం లో ఉండే టేప వారమ లేదా పరాననజీవి యొకక గుడల వలన కలిగే ఒక దేహ సంబంధిత  పరాననజీవి ముటటడి. ఇది పరేగు గోడకు కననం చేసి తదవారా ఇతర కణజాలాలకు వెళుతుంది; మెదడులో అవి అనేక రకాల నాఢీ సంబంధిత లకషణాలను కలిగిసతాయి. ఆమెకు చికితసచేసతునన అల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

జీవిత కాలం మలబద్దకం 02859...India

ఒక 80 ఏళల వయకతి  కొంచెం వణుకుతూ అభయాసకుని వదదకు వచచి తనకు ఎనని రకాల చికితసలు తీసుకుననపపటకీ తనకి  జీవితకాలముగా ఉనన  మలబదధకానికి  ఒక పరిషకారం కోసం అభయరధించారు.

అతనికి కరింది రెమెడీ ఇవవబడినది:
CC4.4 Constipation…TDS

  అతనికి వెంటనే మలబదధకం నుండి విముకతి కలిగింది. అతను చాలా కాలం కరితం మాదిరిగా ఎకకువ శకతివంతంగా మరియు సంతోషముగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెదడులో కణితి 02128...Argentina

ఏళల మహిళ మెదడులో 9 మిలలీ మీటరల సెలలార కణితి(సెలలా టరసికా లేదా కపాలములో పిటయుటరీ గరంధికి నెలవైన పలలమ) ఉననందున అభయాసకుని వదదకు వచచారు. ఈ సెలలా టరసికా ( అకషరాల టరకిష చైర ఆకారంలో ) కపాలంలో పిటయూటరీ గరంథి ఉనన పరాంతంలో సపినాయిడ ఎముక లో గురరపు జీను ఆకారంలో ఉనన లోతైన పరాంతం. కణితి పెరుగుదల గురించి తెలుసుకొనడానికి ఆమె పరతీ సంవతసరం మాగనెటిక రెజొనెనస(MRI) పరీకష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బ్లడ్ నోసోడ్ ద్వారా నయమైన బహుళ వ్యాధులు 02836...India

64 సంవతసరాల వయకతి గత 10 సంవతసరాలుగా తీవరమైన మోకాలినొపపి తో బాధపడుతూ ఉననారు. దీనితో పాటు వీరికి  ఉబకాయం, మలబదదకం, నిదరలేమి, ఆందోళన, వతతిడి ఇలా అనేక సమసయలు కూడా ఉననాయి. వీరు నిరవరతించే ఏ వయాపారములో నూ సథిరంగా నిలవలేకపోయారు. మరో సమసయ ఏమిటంటే  గత 7 సంవతసరాలుగా, రెండు కాళళ మడమల పైన జనయుపరమైన ఎకజిమా వయాధితో వీరు బాధపడుతుననారు. 2011 నవంబర 30 వ తేదీన 200C....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కోడి పిల్లలలో వ్యాధి 02715...Germany

ఒక విబరియో అభయాసకుని తలలికి 23 కోళళు ఉండేవి. కానీ ఒక అంటు వయాధి వలన మూడు తపప మిగిలిన కోళళు  చనిపోయాయి. ఆ మూడింటిలో ఒక కోడి చాల బలహీనంగా ఉండి, తల ఎతతడానికి, నేరుగా నడవటానికి చాలా ఇబబందిపడేది. ఈ కోడి మిగిలిన రెండు కోళళ నుంచి ఇంటలో వేరుగా ఉంచబడినది. విబరియో అభయాసకురాలు ఈ కరింది రెమేడిలను తన తలలికి పంపించింది.

CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS

అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Adenocarcinoma of the Gallbladder & Liver Cancer, Oedema, Vertigo, Knee Pain 10728...India

In early January 2014, a woman suffering from Stage 4 liver cancer was brought by her son to a hospital for treatment. The diagnosis was adenocarcinoma of the gallbadder with multiple hepatic metastases. She was very ill, with no appetite or strength, and was in much pain from gallstones. The doctor who examined her declared that the cancer was so...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vertigo 02895...UK

The practitioner writes: My aunt (59) developed vertigo in August 2013. She was not on any medication at the time. She felt dizzy and unstable when walking, and her head spun when she turned in bed. Nevertheless she managed to cope with the symptoms without seeing a doctor before going to India on November 20. There she was prescribed medication but to no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cluster Headaches, Depression and Hyperactivity 02894...UK

On 23 December 2013, a male patient, age 34, came in with acute symptoms of headache, watery eyes, and a stiff neck. He was unable to bend his neck to the left. He had suffered from cluster headaches for the past 14 years.  For periods of 6-8 weeks at a time, he would experience 2-4 severe headaches a day, each lasting up to an hour. The attacks were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

SMJ pain, Hay fever, Vertigo and Constipation 02894...UK

A 41-year-old female patient complained of lower back pain, hay fever and constipation, among other problems. For two years, she had been getting pain, numbness and pins-and-needles sensation in her lower back and legs, also neck and shoulder pain, dizziness, disturbed sleep, hay fever with heavy sneezing, and severe constipation with hard, bloody stools from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒక భావోద్వేగ మరియు మానసిక రుగ్మత 00002...India

భావోదవేగ మరియు మానసిక రుగమతతో భాదపడుతునన ఒక యువతీ తన కుటుంభంతో వైబరో చికితసా నిపుణుడు వదదకు వచచింది. ఈ యువతీకి, 11 ఏళళ వయససుండగా, ఒక రోజు, ఈమెకు తన తమముడును కొంత సమయం చూసుకోవలిసింధిగా చెపపి, ఇంటి పెదదలు పని మీద బయిటకి వెళళడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఈమె తమముడు మూరచ రోగం కారణంగా ఫిటస వచచి పడిపోయాడు. ఇది చూసి, ఏమి జరుగుతోందో అరథం కాని ఆమె మానసికంగా దెబబ తింది. తపపు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో స్ట్రోక్ మరియు ప్రేగు సంక్రమణ 00829...Australia

2014 జూన లో ఒక సోమవారం ఉదయం అభయాసకుడు తన కుకక దీదీ విషయంలో ఏదో మారపు జరిగిందని గమనించారు. అది కొదదిగా వాంతి చేసుకుంది మరియు నడవలేక పోతోంది. పశు వైదయుని వదదకు తీసుకువెళలారు. దీదీకి  సటరోక వచచిందని బహుశా వృదధాపయం కారణంగా ( దీదీ వయససు 15 సంవతసరాలు) ఇలా జరిగి ఉండవచచని తెలిపారు. దీదీకి జీరణవయవసథకు సంబంధించిన ఇనఫెకషన కూడా ఉందని ఇది ఇనఫెకషన సోకిన మరొక దాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి పగుళ్ళు మరియు కాళ్ళలో పరాధీయ రక్తనాళాల (ఫెరిఫెరల్ వాస్కులర్) వ్యాధి 12051...India

86 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక సమసయలతో చికితసా నిపుణుడి వదదకు వచచారు. 1) చాలా సంవతసరాలుగా కాలి మడమ మరియు వెననునొపపి 2) రెండు పాదాల పైనా పగుళళు 3) పరాధీయ రకతనాళాల (కాళళలో రకత  పరసరణకు అవరోధం) వయాధి; దీనివలల కాళళలో విపరీతమైన నొపపి నడవడానికి కూడా చేతకాని పరిసథితి. గతంలో వీరు హొమియోపతీ, ఆకయుపంకచర, అలోపతి, చికితసలు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనంలేదు. 2013 ఆగసటులో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Diabetes and Circulation 02802...UK

The practitioner writes: A 60-year-old Sanyasi visiting the UK from India suffered with severe burning sensation with feeling of pins and needles around the ribs and arms for  2 months. He also had Type 2 Diabetes which was well controlled with Metformin. This is a case of diabetic neuropathy and there is no medical treatment available. He is a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరము ములు మరియు నాడీ తంతువుల వద్ద అస్వస్థత (మాయాస్తెనీయ గ్రావిస్) 10001...India

55 సంవతసరాల మహిళా సహాయక చికితసా నిపుణురాలు 2001 నుండి మాయాసతెనీయ గరావిస వయాధితో బాధ పడుతూ 2014.జూన నెలలో పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఆమె శరీరంలో కండరాలననీ ఈ వయాధికి గురయయాయి. కానీ ముఖయంగా ఈమెకు గల మూడు సమసయలు బాగా ఇబబంది పెడుతుననాయి. అవి 1. ఈమెకు దవందవ దృషటి (వసతువులు రెండుగా కనబడడం) ఉండడంతో దృషటిని ఒకే చోట నిలపలేరు. దీనివలన ఆమె 15 నిమిషాలకు మించి చదవలేరు. రాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ధీర్గకాలిక వీపు నొప్పి మరియు శయాటికా 02892...Australia

ఇరవై ఏళళగా వీపు మరియు మెడ నొపపితో భాదపడుతునన ఒక 48 ఏళళ మహిళ, ఒక సాయి భకతుడు దవారా అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆమెకు శయాటికా నొపపి మరియు పాదాలలో మండుతునన సంచలనం కూడా ఉండేవి. దీనికి కారణం పరసవ సమయంలో ఆమెకు ఇచచిన ఎపిడయూరల వలన అయయుండచచని ఆమె చెపపింది.19 ఏళళ వయససపపుడు ఒక కారు పరమాదంలో ఆమె కోకికస (వెననుపూసలు కలిసి ఏరపడే తరికోణాకారపు చినన ఎముక) దెబబ తిందని చెపపింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్ట్రోక్ 02901...Italy

అభయాసకుడు ఇటలు వరాసతుననారు: 2013 డిసంబరలో ఒక 81 ఏళళ వృదధురాలు ఇసకీమియా  వలల మెదడులో గాయం ఏరపడడంతో ఆసపతరిలో చేరచపడింది. అకకడ ఆమె సపృహ కోలపోయింది.ఆమె మెదడులో రకత సరావానని ఆపడానికి శసతర చికితస చేయాలనీ వైదయులు నిరణయించారు. వైదయుడు అనుకూలమైన ఫలితం లభించడానికి అవకాశం తకకువని హెచచరించారు. వైదయుడు అనుకూలమైన ఫలితం లభించడానికి అవకాశం తకకువని హెచచరించారు.నేను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మలభాద్దకము మరియు గ్రహణ శక్తిలో బలహీనత 02779...Japan

ఒక 85 ఏళల మహిళ గత రెండుననర సంవతసరాలుగా మలభాదదకము మరియు మెదడులో సటరోక(ఆఘాతం) పరభావం వలల బాధపడుతూ ఉండేది. ఈ రోగ చికితసకై వైదయుడు తనకు ఇచచిన మందులు వలల గొంతులో నొపపి మరియు గుండెలో మంటా కలిగాయి. ఈమెకు నడవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. అకటోబేర 22వ తేదిన ఈమె కుమారతె వైబరియోనికస అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ రోగికి ఈ కింద రాయబడిన రేమడీలు (మందులు) ఇవవబడినాయి:
CC4.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తల తిరుగుట(వేర్టిగో), ఫ్లూ జ్వరము 02779...Japan

ఒక 78 ఏళళ మహిళ రెండు వారాలు తల తిరుగుట(వేరటిగో) సమసయతో భాధపడింది. ఆదే సమయంలో ఆమెకు ఫలూ జవరం రావడంతో కొంచం దూరం కూడా నడవలేక పోయింది.ఈ మహిళ, అభయాసకుడిని 2013 ఫెబ 13వ తేదిన సంపరదించింది. ఈమెకు ఈ కింద రాయబడిన మందులు ఇవవడం జరిగింది.

CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS

ఒకక వారం రోజులలోనే ఈమెకు పూరతిగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్కిన్సంస్ వ్యాధి(అవయవాల వణుకు రోగం) మరియు సోరియాసిస్(చర్మ వ్యాధి) 02859...India

2013 మారచ లో ఒక 54 ఏళళ వయకతి, అతయంత దు:ఖంతో, తన ఇదదరు అబబాయిల సహాయంతో, అభయాసకుడుని సంపరదించడానికి వచచారు. ఇయన మధయ దశలో ఉనన పారకినసంస వయాధితో గత ఆరు ఏళళగా భాద పడుతుననారు. డెలలిలో ఒక పరభుతవ ఆశపతరిలో అలలోపతి చికితసతో పాటు, ఇయన జాండోపా మూళికను కూడా తీసుకుంటుననారు. వణుకు, ఒళళు భిగువు మరియు నొపపులు కారణంగా ఈయన రోజువారి చరయలకు కుటుంభ సభయుల మీద ఆధారపడేవారు. ఇయనకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒళ్ళు నొప్పులు, మానసిక దాడులు, మరియు తక్కువ రక్తపోటు 11573...India

2015 ఏపరిల 23 న, ఒక 64 ఏళళ ఉదయోగం విరమించిన ఒక విధుత కారమికుడు,తన భారయా మరియు కుమారుల సహాయంతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇరవై సంవతసరాలుగా, ఈ పేషంటుకునన సమసయలు: శరీరమంతా వాపు మరియు నొపపులు, సకరమంగా లేని మూతర విసరజన, ఉదాసేనత మరియు అతి తకకువ ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి. ఇంతేకాకుండా, ఇతనికి గతంలో ఒక విదయుత సథంభం నుండి పడిపోవడం కారణంగా, కుడి కాలు ఫరాకచర అయయి ఆపరేషన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మస్తిష్క క్షీణత మరియు డిప్రషన్ 11964...India

అనేక రుగమతలతో భాదపడుతునన, ఒక 82 ఏళళ వృదధుడు 2015 జనవరి 14 నుండి, తన రోజువారి కారయకలాపాలను మానేశారు. ఆహారం తీసుకోవడానికి  మరియు మందులు వేసుకోవడానికి  కూడా తిరసకరించారు. ఈ పేషంటు జఞయాపక శకతిని కోలపోవడంవలల, ఎవరిని గురతుపటట లేకపోయారు.ఈ వరుదదుడును ఆశపతరి లో చేరచారు. ఆశపతరిలో చేరచాక, ఈ వరుదదుడుకి మసతిషక కషీణత, తీవరమైన కలవరపాటు, చితతవైకలయం వంటి రోగ సమసయలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్ర భయాందోళన మరియు మూర్చ వ్యాధి 11964...India

2014 డిసంబర 30న, ఒక 28 ఏళళ మహిళ, తను భాదపడుతునన మనోవయాకులత, భయం, తీవరమైన తలనొపపి మరియు పీడ కలలు వంటి మానసిక సమసయల ఉపశమనం కొరకు అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు తీవర ఒతతిడికి గురియై ఉంటుందని అనిపించింది. ఈమెకు ముందుగా మానసిక శాంతి కలిగించేందుకు ఈ కింద ఉనన మందులను ఇవవడం జరిగింది

మానసిక శాంతికి:
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పళ్ళు వచ్చుట 03523...UK

10 నెలల పాపకు పళళు వచచుచునన సూచనలు కనిపించినవి. ఎరరని బుగగలతో, చిగుళలనుండి వచచుచునన 2 పళళు కనిపించినవి. గత కొనని రోజులుగా పళళువచచునపపటి నొపపితో బాధ పడుతుననది. పాపకు నొపపి తెలియకుండా, నిదర వచచుటకు బేబీ పారాసేటమాల యివవబడినది. 27 మారచి 2015 ఆమెకు కరింది రెమిడీ యివవబడినది:

CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS

పాప నీటితో మందు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల మైగ్రేన్ తలనొప్పి, చర్మసంబంధిత అలెర్జీ 02802...UK

వైబరో వైదయుని పొరుగునునన వృదదులకు సంరకషకురాలిగా పనిచేసిన 50 ఏళల మహిళ తీవర పారశవపు తలనొపపి కోసం చికితస కోరి వచచారు. ఆమె తన జీవితమంతా తీవరమైన పారశవపు తలనొపపితో బాధపడుతూ ఉననారు. వికారం, అపపుడపపుడూ వాంతులతో చాలా రోజులు ఈ తలనొపపి అనుభవించారు. సాధారణంగా తలనొపపికి రోజుకు 8 పారాసెటమాల మాతరలు తలనొపపికోసం తీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఇటీవల, రోగికి ముఖం మీద కాసత దురదతో ఒక రకమైన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్ట్రోక్, మూత్రపిండ వైఫల్యత, మధుమేహం, శ్వాస సమస్యలు, మూర్ఛ, ద్వంద్వదృష్టిలోపం, మూగతనం 02895...UK

23 మారచి2014 న 62 ఏళల వయకతిని జవరం, బలహీనత, ఆకలిలేమివంటి లకషణలతో ఆసుపతరిలో చేరచారు. ఇవననీ కషయవయాధివలలనేమో అని భావించారు. అతనికి కుడి ఊపిరితితతి పనిచేయకపోవుట, నయుమోనియా అని డాకటర కనుగొని రాతరివేళలో రోగిని ఇంటెనసివ థెరపీ యూనిట లో టి‌బి (TB) మందులు భారీమోతాదులో, నరాలదవారా యిసతూ చికితస చేసతుననారు. అతని పరిసథితి కషీణించింది. అతను చినన సటరోక, మధుమేహం, మూత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తక్కువ రక్తప్రసరణం, వెన్ను నొప్పి, తెల్లకుసుమవ్యాధి, దురద 02799...UK

76 సం.ల. మహిళ చాలా చలలని పాదాలు, వెననునొపపి, తెలలకుసుమవయాధితో బాధపడుతూ 2014 జూలై 23 తేదీన  అభయాసకుని వదదకు వచచారు. బాలయంనుంచి తకకువ రకతపరసరణ కారణంగా, ఆమె ఎలలపపుడూ అతిశీతలంతో బాధపడేవారు. సపాండిలైటిస (spondylitis) కారణం గా వెననునొపపితో గత 20 సం.లుగా బాధపడుతూ, నొపపి ఉపశమనానికి మాతరలతో చికితస పొందారు,   కానీ తాతకాలికంగా చాలా తకకువ ఉపశమనం కలిగేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛలు, క్రమ రహితమైన బహిష్టులు, మలబద్ధకం 11310...India

16 సెపటెంబరు 2013 న మూరఛచికితస కోసం 13 ఏళల అమమాయి వైబరో అభయాసకుని వదదకు తీసుకొనిరాబడినది. ఆమె 8 సం.ల. వయససులో వుండగా, 10' అడుగుల ఎతతైన పైకపపునుండి పడిపోయిన 6నెలల తరవాత మూరఛలు పరారంభమైనవి. ఆమెకు నెలకోసారి మూరఛరావడం  మామూలైపోయింది. ఆమె చికితస కోసం వచచిన సమయానికి, పరతి 15 - 20 రోజులకు ఆమెకు మూరఛ వసతుననది, ఆమె తలనొపపి, వాంతి వసతుననటలు కడుపులో వికారంతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక మానసికవ్యాధి 10831...India

ఒక 96 ఏళల మహిళ వైబరోనికస పరారంభించుటకు, ఏడాది ముందునుంచీ, వృదధాపయ కారణంగా వచచిన మానసిక చాంచలయంతో వుననటలు రోగ నిరధారణ జరిగింది. ఆమె వయససు కారణంగా వైదయులు చికితసకు మొగగు చూపలేదు. ఆమె బాత రూమ కు వెళలటంవంటి, తనపనులను కూడా చేసుకోలేకపోతుననారు. ఆమె రోజులో 24గం.లు. తనకొడుకుపై అననిపనులకు పూరతిగా ఆధారపడడారు. అతను వైబరియోనికస గురించి విని, అభయాసకుడితో సంపరదించగా అతడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత గుండెలో చిన్న పోట్లు 02890...USA

వైబరియోనికస వైదయుని 74 ఏళల సోదరికి 2013 లో గుండెపోటు వచచి, గుండె-బైపాస శసతరచికితస జరిగింది. శసతరచికితస తరవాత, ఏరపడడ చినన రకతం గడడల కారణంగా టరానసిఎంట ఇషిమిక ఆటాకస(TIA) లేదా  చిననసటరోకస అనుభవించారు. దురదృషటవశాతతూ దీనివలన మింగడం/పొరబారడమునకు సంబంధించిన పరేరణను నియంతరించే మెదడులో భాగం పాడయినది. కనుక విశరాంతి సమయంలో కూడా ఆమె తినడం లేదా మాటలాడటం గొంతు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన నిరాశ, ద్వంద్వదృష్టి, నిద్రలేమితనం 01339...USA

సనేహితుని సలహామీద ఒకయువకుడు తన 65ఏళల తలలికి చికితస కోరుతూ, మారచి 2014లో అభయాసకునరాలికి ఇమెయిల పంపారు. అతనితలలి గత 3సం.లు.గా నిరాశ, నిసపృహ, మానసిక భయాందోళనలతో బాధపడుతుననారు. ఈసమయంలో ఆమెకు శారీరక రోగాలు కూడా అంచెలుగా వచచినవి. ఆమె బాగా బరువు తగగింది. శసతరచికితసతో గరభాశయానని తొలగించిరి. మధుమేహం, అధిక కొలెసటరాల, పితతాశయంలో రాళళు, నోటిపూతలు, గుండెలలోమంట, నిదరలేమి,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవడం, అలసట, భయాందోళన 03507...UK

ఫిబరవరి 11, 2015న 53 సం.ల. వయకతి శవాసలోపం (dyspnoea) చికితస కోసం వచచారు. అతను దరజీ దుకాణం నడుపుతుననారు. అతనికి ధూమపానం అలవాటు బాగా ఉంది కానీ 4 సం.రాల కరితం ఆ అలవాటు పోయింది. గతంలో, అతను వుబబసంతో బాధపడినను, అలలోపతీ మందులతో బాగా తగగింది. కానీ గత 2 నెలలుగా అతను సవలప ఆయాసంతో శవాస తీసుకోవలసి  వసతుననది. యాంటిహిసటామైనస (Antihistamines), ఇనహేలరలు (Inhalers) పని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాల పార్శ్వనొప్పి, అజీర్ణం, భయాందోళనలు, అవయవాల్లో నొప్పి 03507...UK

30 ఏళల మహిళ తన వివిధ ఆరోగయ సమసయలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె చాలా సం.ల.నుండి పారశవపు నొపపితో, ఆమలపరభావం వలల అజీరణవయాధి, తేలికపాటి తీవర భయాందోళనలతో 5సం.లకు పైగా బాధపడుతుననారు. గత 2 సం.లుగా, ఆమె కుడిపాదంలో పూరవం జరిగిన శసతరచికితస మూలంగా నొపపిమరియు రెండు మోచేతులలో నొపపి వసతోంది. ఆమె తాతకాలిక ఉపశమనం కోసం గతంలో నొపపిని తగగించే మాతరలు వాడినది కానీ పరసతుతం ఏ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుమునొప్పి, మతిమరుపు, దంత సంక్రమణవ్యాధి 03520...USA

జూన 4, 2015 న, 70 ఏళల వయకతి, నడుమునొపపి, శకతి హీనత, మతిమరుపుల చికితసకోసం అభయాసకుని సంపరదించారు.

10సం.ల కరితం పరారంభించిన నడుమునొపపి, తుంటినొపపిగా అతను నమమారు. పరసతుతం అతను తలను కొదదిగా వంచినా, తలవాలచినా, కరింద పడుకుననా, దగగినా, తుమమినా, రోజూ బాధపడుతుననారు. 2 నెలలకరితం, అతని నొపపితీవరతతో మంచంనుండి లేవలేక, నిలబడలేక బాధపడడారు. ఏదిఏమైనా, అభయాసకునివదదకు వచచునపుడు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవుట, నిద్రలో ఊపిరి అందకపోవుట, మెడనొప్పి, మగతనిద్ర 11271...India

25 ఫిబరవరి 2015న, శవాస సమసయలతో ఐ.సి.యూ.లో ఉనన, తన 72 ఏళల తలలి చికితసకోసం ఆమె కుమారుడు చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. కొదదినెలలుగా ఆమె పగలు నిదర మతతులో తులుతూ ఉంటే రాతరి నిదరలేమివలల అలా జరుగుతుందని కుటుంబ సభయులు భావించారు. ఫిబరవరి 15న, ఆమె మతతుగా తూగుతూ, కురచీనుండి పడిపోవటంతో, ఆమెమెడలో C7 వెననుపూస విరిగి, ఆసుపతరిలో చేరచారు. అచచట నిదరమతతు, శవాస అందకపోవుటవంటి లక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పక్షవాతం 11176...India

16 జూలై 2014 న, ఒక 82 ఏళల వయకతి మైకముగా వుననదని ఫిరయాదు చేసతూ కూలిపోయారు. అతను పకషవాతంతో బాధపడుతూ అపసమారక సథితిలో ఆసుపతరిలో చేరారు. అతనిని పరీకషించిన వైదయులు అతను బరతుకుతాడని పెదదఆశతో లేరు. వారం తరువాత, అతను పూరతిసపృహలో లేకుండానే ఇంటికి పంపబడడారు. అతను ఏ మందులు తీసుకోలేదు. అదే రోజు అతని కొడుకు వైబరో అభయాసకుడిని సంపరదించగా కింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC18.4...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతిపైన నొప్పి 02854...UK

2014 సెపటెంబర 22 వ తేదీన 35 సంవతసరాల మహిళ ఎడమ చేతి నొపపి తో పరాకటీషనర దగగరకు వచచారు. ఈ నొపపి వారం రోజులుగా నరముదగగర నొపపిగాను, మంటగాను, సూది తో గుచచుతుననటలు గానూ ఉంటోంది. దీనివలల ఆమె తన చేతిని ఉపయోగించ లేక ముఖయంగా వంటగదిలో చాలా అవసథ పడుతుననారు. చేతికి బయాండేజ తపప ఆమె మందులేమీ తీసుకొనలేదు. 

ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బెల్ పక్షవాతం 03529...UAE

2015 సెపటెంబర 20న చికితసా నిపుణుడు ఆకసమికంగా, 34 ఏళళ వయసునన తన సహచరుడుని చూసినపపుడు, అతని ముఖం అసాధారణంగా ఉండడం గమనించింది. ఒక వైరల సంకరమణ(ఇనఫెకషన) కారణంగా బెల పకషవాతం కలిగి, రెండు వారాలుగా పనికి హాజరు కాలేకపోయానని చికితసా నిపుణురాలికి అతను చెపపారు.  తన ముఖంలో కలిగిన తీవర వకరతను గమనించిన వెంటనే వైధయుడను సంపరదించడంతో, రోగికి కారతికోసటీరాయిడలు ఇవవబడినాయి....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలతిరుగుట (వెర్టిగో), సైనస్ యొక్క వాపు 03524...USA

ఒక 45 ఏళల వయకతి, మూడు సంవతసరాల పాటు, తలతిరుగుట (వెరటిగో) సమసయతో భాధపడేవారు. వైదయుడుచే ఇవవబడిన వివిధ అలలోపతి మందుల దవారా, రోగికి ఉపశమనం కలగలేదు. మంచం నుండి లేచే సమయంలో లేక తలను వేగంగా తిపపిన సమయంలో అతనికి తల తిరిగేది.  అపపుడపపుడు ఈ రోగ లకషణం కారణంగా అతనికి కారు నడపడానికి భయంగా ఉండేది. ఈ సమసయకి కారణం చెవి అంతరభాగంలో ఉనన నీరే అని అతను నమమారు.

అతనికి అలెరజీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముఖ పక్షవాతము, నరాల దౌర్బల్యం (న్యూరోసిస్) 11576...India

2015 డిసెంబర 3 న, తీవర నొపపి, ముఖంలో పకషవాతం మరియు సపరశరహితమైన ఎడమ బుగగ, వంటి వయాధి లకషణాలతో ఒక 30 ఏళల వయకతి చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఇతను ఒక పరముఖ టీవీ ఛానెల లో వీడియో జాకీ గా ఉదయోగం చేసతునన కారణంగా అధికంగా మాటలాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ రోగ లకషణాలు కారణంగా తాను ఆతమగౌరవం కోలపోవడమే కాకుండా తీవర ఆతృత మరియు భయం తనలో కలుగుతుననటలుగా రోగి తెలిపారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, వెరీకోస్ అల్సర్లు (సిరాజ వ్రణములు) 11276...India

ఏడు సంవతసరాల నుండి రకతపోటు మరియు పదిహేను సంవతసరాల నుండి రెండు కాళలలలో వెరికోస అలసరలు తో బాధపడుతునన ఒక 55 సంవతసరాల మహిళ 2015 నవంబెర 14 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. ఆ సమయంలో రోగి యొకక వెరీకోస పుండల నుండి రకతం మరియు తెలలటి దరవము కారడంతో పాటు నొపపిగా కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా రోగికి కాళళ వాపులు కారణంగా నడవడం ఇబబందికరంగా అనిపించింది. వైదయుడు సలహా పై ఆమె కాళలపై...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, వణుకు, అధిక రక్తపోటు, పాక్షిక చెవుడు 03535...USA

అనేక దీరఘకాలిక రోగ సమసయలతో బాధపడుతునన ఒక 76 సంవతసరాల వృదధుడు ఒక చికితసా నిపుణుల సహాయం కోరడం జరిగింది. 1984 లో రోగి యొకక కుమారుడు ఒక పరమాదంలో మరణించాడు. దీని కారణంగా కలిగిన మానసిక కరుంగుపాటు యొకక పరభావం ఈయన శరీరం పై పడింది. పరమాదంలో కుమారుడును కోలపోయిన రెండు సంవతసరాల తరవాత రోగికి డయాబెటిస మెలలిటస వయాధి నిరధారణ జరిగింది. మెటఫారమిన మందుతో ఈయనకు చికితస ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మల్టిపుల్ (అనేక సార్లు) స్ట్రోక్స్ , వినికిడి లోపం మరియు జ్ఞ్యాపక శక్తి క్షీణత 03535...USA

ఆశుపతరి నుండి డిసచారజ అయిన ఒక 89 సంవతసరాల వృదధుడను వైబరో చికితసా నిపుణులు వెళలి చూడటం జరిగింది. ఆ వృదధుడు తాను  బాధపడుతునన బలహీనత, వినికిడి లోపం మరియు జఞయాపక శకతి కషీణత వంటి సమసయలకు చికితసా నిపుణులను వైబరో చికితసను కోరటం జరిగింది. ఈ సమసయలకు రోగి ఏ విధమైన మందులను తీసుకోవటం జరిగింది. గత కొనని సంవతసరాలలో రోగికి  అనేక గుండెపోటలు మరియు అనేక సటరోకస (రకతక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతి వేళ్ళకు పక్షవాతం 03554...Guyana

2016 అకటోబర 21 న 62-సంవతసరాల మహిళ ఎడమ బొటనవేలుకు వాపు మరియు భరించరాని నొపపి తో 5 నెలలు గా బాధ పడుతూ చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. ఈ వాపు మెలలిగా చెయయంతా వయాపించింది. ఆమె డాకటర ను సంపరదించగా అతను బొటనవేలుకు కననం పెటటి దూది పెటటాడు దానివలల నొపపి నుండి కానీ వాపు నుండి కానీ నివారణ జరగలేదు. మరొక డాకటరను సంపరదించగా వేలికి ఇనఫెకషన ఉందని చెపపి ఆపరేషన చేసి మునపటి డాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శరీరానికి ఎడమ పార్శ్వములో చలి 11520...India

48-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ మూడు సంవతసరాలుగా ఎడమ పారశవము వైపు చలితో బాధ పడుతుననారు. ఈ విధంగా చలికాలంలోనే (నవంబర నుండి ఫిబరవరి ) ఆమె ఇంటలో ఉననా బయట ఉననా ఈ సమసయ కలుగుతోంది.  శీతాకాలంలో వీరి చుటటుపకకల ఉషణోగరత 2 డిగరీల గా ఉంటోంది.ఈ పేషంటుకు వేరే ఇతర సంసయలేవి లేవు.

వీరు సంపరదించిన   డాకటర  ఇది కేవలం మానసిక అసతవయసత సథితి తపప వేరే కాదని చెపపి కొనని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పాల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ (CTS) 11576...India

46-సంవతసరాల వయసుగల మహిళ కు మే 2016 నుండి కుడి మణికటటుకు (CTS) వయాధి అనగా పరధాన నరము కుంచించుకుపోవడం వలన కలిగే నొపపి తో కూడిన వయాధి వచచింది. ఆమెకు  కంపయూటరలపటల ఆసకతి లేదు,సెలఫోనలు ఉపయోగించరు. వైదయ సంబంధముగా ఈ వయాధికి తగిన కారణమూ తెలియరాలేదు. నాలుగు వారాలుగా ఆమెకు తీవరమైన నొపపి ,మరియు కొంచం వాపు కూడా ఉంటుననాయి.ఇంతేకాక ఈ నొపపి బొటన వరేలు,చూపుడు వరేలు,మరియు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వెన్ను నొప్పి 11578...India

2016,మే 23వ తేదీన 53-సంవతసరాల వయససుగల వయకతి వెనను నొపపి సమసయతో పరాకటీ షనర ను కలుసుకుననారు.12 సంవతసరాల కరితం అతని వెననుముక కు  తీవరమైన దెబబతగిలింది. నిజానికి అతని వీపు మొతతానికి నొపపి ఉననపపటికీ కరింది భాగంలో మరి ఎకకువగా ఉంది.అలా పరతీరోజు నొపపితోనే గడిచిపోయేది.ముఖయంగా మంచం మీదనుండి లేవడం నరకపరాయం గా ఉండేది.6 నెలల పాటు అలోపతి మందులు తీసుకుననారు అనంతరం నొపపి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కటి భాగంలో నడుము నొప్పి 03546...France

57సంవతసరాల మహిళ  2017.జనవరి నుండి నడుమునొపపి తో బాధ పడుతుననారు .వీరికి  2011 మరియు 2016 లో నరాలకు సంబంధించిన కొనని సమసయల వలన  తొడకు సంబంధించిన నరానికి శసతర చికితసలు జరిగాయి. పరసతుతం ఆమెకు ఉనన  పరధాన సమసయ ఏమిటంటే  కటి పరాంతంలో వెనను దగగర తీవరమైన నొపపి వసతోంది. 8 నెలల పాటు ఏవో కొనని నొపపి నివారించే నూనెలతో వైదయం చేయించుకుననా పరయోజనం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మోకాలి నొప్పి 02799...UK

55 సంవతసరాల వయకతి గత 5 సంవతసరాలుగా ఎడం మోకాలి నొపపి తో బాధ పడుతుననాడు.వీరు 2016.మే 29 న పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. గతంలో వీరికి అనగా  2013 వ సంవతసరంలో నిపుణుల చేత మోకాలిపై రంధరం చేసి శసతర చికితస చేసారు కానీ దాని వలల ఏమీ ఉపయోగం కనిపించలేదు .వీరి మోకాలు వాచి ఉండి వంపడానికి వీలు లేకుండా ఉండి.ఏవయిన మెటలు వంటివి  ఎకకేటపపుడు విపరీతంగా నొపపి వసతోంది.వీరు ప...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తరుచుగా వచ్చే తలపోటు 03554...Guyana

2016 నవంబర 1వ తేదీన 56-సంవతసరాల మహిళ తరుచుగా తనను బాధించే తలనొపపి నుండి ఉపశమనం కోసం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. 5 సంవతసరాల కరితం ఇంటలో జరిగిన గొడవల కారణంగా ఈమె భరత కరరర తో తల పైన కొటటడంతో అపపటినుండి నొపపి మరియు  తలపోటు ఈమెను బాధిసతోంది. డాకటర ఏమి చెపపారంటే తల పైన బలంగా మోదడం వలన మెదడంతా కదిలి కొనని కణాలు దెబబతినడం కారణంగా ఈ ఇబబంది కలుగుతోందని ఈమె శేష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవిలో హూరు వలన వచ్చే తలదిమ్ము 12051...India

44 - సంవతసరాల మహిళ చెవిలో హోరు వలన వచచే తలదిమముతో  ( పేషంటు యొకక అలోపతి డాకటర చేత సూచిoచబడింది )  2 సంవతసరాలుగా బాధపడుతుననారు. గత రెండుననర నెలలుగా ఆమెకు తలతిరుగుడు తో పాటు వాంతి చేసుకుననపపుడు రకతపు చుకకలు కూడా కనబడుతుననాయి. ఈమె తలదిమముకు అలోపతి మందులు తీసుకుననారు కానీ ఏమాతరం ఫలితం ఇవవకపోవడంతో నైరాశయంలోకి వెళళిపోసాగారు.

ఈమెకు  2016 జూలై నెలలో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నయం కాని మూర్చ 11591...India

18 సంవతసరాల యువకుడు గత రెండు సంవతసరాలుగా మూరచ ను అనుభవిసతూ సహయము కోసం 17 డిసెంబర  2017న పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఈ మూరచ వచచినపుడు అతడు ఏ సథితిలో ఉననా కరిందపడిపోతాడు. కొనని సెకనల కాలం కొనసాగే ఈ మూరచ రోజుకు 4-5 సారలు అనుభవించవలసి వసతోంది. ఆ తరువాత దీని గురించి ఏమీ గురతుండదు. ఇలా పరతీ రోజూ ఏ సమయంలో నైనా ఎకకడైనా ఈ మూరచ సంభవించవచచు. డాకటరలు దీనిని రిఫరాక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నెర్వస్ నెస్/భయము 11271...India

43-సంవతసరాల పాఠశాల ఉపాధయాయుడు గత 10 సంవతసరాలుగా ఆతమవిశవాసం కోలపోయి పరతీ విషయంలోనూ భయానికి గురవుతూ ఉండేవారు. దీనివలన వీరు నలలబలల  పైన కూడా కుదురుగా వరాయలేకపోయేవారు. ఇది వారి కెరీర ను పరభావితం చేయసాగింది. ఎవరయినా చూసతూ ఉంటే రిజిసటర లో సంతకం పెటటడానికి కూడా భయపడేవారు చేతులు వణుకు తూ చేతి వరాత ఆసపషటంగా మారిపోయేది. డాకటరలు దీనిని నాడీ సంబంధ మైన వయాధిగా గుర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహుళ సమస్యలు 02696...India

75-సంవతసరాల మహిళ 400 కిలోమీటరల దూరం పరయాణించి 2018 ఫిబరవరి 11 వ తేదీన పరాకటీషనర ను కలిసి  తనను ఎననో సంవతసరాలుగా ఇబబంది పెడుతునన బహుళ సమసయలు గురించి చెపపారు. ఆమెకు తల తిరగడం సమసయ తో పాటు కొననిసారలు మూరఛ పోవడం సమసయ కూడా ఉంది. అంటే కాక కాళళకు విపరీతమైన తిమమిరి వీటివలన ఒకకొకకసారి రాతరంతా మేలుకొని ఉండాలసి వసతోంది. ఈమెకు కీళల నొపపులు, తరుచుగా వచచే తిమమిరులతో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణత (డిమెన్షియా) 01616...Croatia

78 ఏళల మహిళ గత 30 సంవతసరాలుగా అధిక రకతపోటుతో బాధపడుతూ అలోపతి మెడిసిన తీసుకుంటుననారు. 2017 జూలై నెలలో సవలపంగా వచచిన గుండెపోటు ఆమెను మంచానికి పరిమితం చేసింది. గుండెకి సంబంధించిన మందులతోపాటు ఆమెకు యాంటీ డిపరెసెంట ఇసతుననారు. ఒక నెల కరితం, ఆమెకు జఞాపకశకతి కషీణత ఏరపడడంతో మనుషయులను గురతుపటటలేకపోయేవారు.  అంతేకాక ఆమెకు కళళు తెరచి ఉంచడం కషటగా ఉననటలు తెలిసింది.

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అస్పష్టమైన దృష్టి మరియు మైకము 01001...India

38-సంవతసరాల మహిళకు గత 3 నెలలుగా రోజుకు అనేకసారలు అసపషటమైన దృషటి మరియు అపపుడపపుడు మైకము కలుగుతుననాయి. పనిలో ఒతతిడి మైకము యొకక తీవరతను మరింత తీవర పరుసతోంది. ఆమె వైదయుడు నయూరాలజిసట సంపరదించమని సూచించాడు, అయితే ఆమె నయూరాలజిసట ను సంపరదించకుండా, బదులుగా, 2018 డిసెంబర 5న అభయాసకుని సంపరదించారు.

ఆమెకు కరింది నివారణ ఇవవబడింది:
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బెల్స్ పాల్సీ (ముఖ కండర పక్షవాతం) 12013 & 11553...India

అమెరికా నుంచి వచచిన 62 ఏళల మహిళ గత ఆరు నెలలుగా తన జీవితంలో అధిక ఒతతిడికి గురి అయింది. 2015 జూన 4న డరైవింగ చేసతుననపపుడు ఆమె ముఖం యొకక ఎడమ వైపున అకసమాతతుగా తిమమిరి మరియు కండరాలు సంకోచంతో తీవరమైన బాధ ఏరపడే సరికి రహదారి పకకనే ఆమె కారును ఆపవలసి వచచింది. తన ముఖానికి పకషవాతం వచచినటలు భావించడంతో ఆమె అతయవసర సంరకషణ కోసం ఆసుపతరికి వెళళింది. ఇది బెలస పాలసి(ముఖ కండర పక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Paralysis of Throat

54 year-old man suffered from a paralytic stroke resulting in loss of speech and a paralysed throat. Although he was not diabetic the doctors thought that this could be a case of ‘silent hypertension’. The patient had to be fed through a pipe directly to his stomach. The man’s son met with a Vibro practitioner who gave him the following...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Carpel tunnel syndrome 11576...India

A female patient, 46 years old, had developed carpal tunnel syndrome (CTS) on her right hand in May 2016 due to unknown reasons. Neither was she an avid user of computers or cell phones, nor did she have other medical conditions that could be an underlying cause. She had been suffering from severe pain and mild swelling in her right wrist for about a month...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెలితిరిగిన నరం వలన నడుము నొప్పి 03596...USA

65 ఏళల మహిళ మెడ మరియు భుజం నుండి నడుము కరింది వరకూ వరకు కుడిఅరధ భాగంలో నొపపితో బాధపడుతుననారు.ఇది కోవిడలాకడౌనకారణంగా ఆమె ఇంటి నుండి పని చేయడం పరారంభించిన రెండు నెలల తరవాత అనగా 2020 మే నెల నుండి పరారంభమై మరో రెండు నెలలలో తీవరంగా మారింది. ఆమె పరతీరోజుకండరాలకు విశరాంతి నిచచే ఔషధం, నొపపి నివారణలు రోజుకు రెండుసారలు తీసుకుంటుననారు, మరియు దాదాపు రోజంతా తాపనపయాడకూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి