Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
రోగనిరోధక వ్యవస్థ

స్మృతిలోపం, అలసట, మోకాలి నొప్పి 02859...India

నిరంతరంగా అలసట, సమృతిలోపం మరియు మోకాలి నొపపితో భాదపడుతునన ఒక 46 ఏళళ మహిళకు కరింది వైబరో మందు ఇవవబడింది:
CC12.1 Adult tonic…TDS

ఒక నెల రోజులలో, ఆమెకునన రోగ లకషణాలని తగగిపోవడంతో మందు మోతాదును ఆపై పదిహేను రోజులకు BDకు తగగించబడింది. పరసతుతం ఈమె మందును రోజుకి ఒకసారి (OD) తీసుకుంటోంది.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన అలసట మరియు నొప్పి 02779...Japan

65 సంవతసరాల మహిళ దాదాపు దశాబద కాలంగా వంటి నొపపులు, అలసటతో బాధననుభవిసతూ వైబరో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. గతంలో ఆమె అలోపతి వంటి ఎననో వైదయ చికితసలు తీసుకుననా అవి ఏవి బాధనుండి ఉపశమనం ఇవవలేదు. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

C12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

రెండు రోజులు ఈ డోసేజ తీసుకునన తరవాత ఆమెకు బలమైన పులౌట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రిమెచ్యూర్(అపరిపక్వజననపు) శిశువు లో కామెర్లు మరియు ఇన్ఫెక్షన్ 02870...USA

ఒక తండరి నెలలు నిండకుండా ముందుగా పుటటిన ఆడ శిశువు ఇంకయుబేటర లో ఉననపపటికీ సహాయం అభయరథించాడు. పాప  కామెరలు, జవరం, జలుబు మరియు దగగు  వయాధులతో ఉంది. ఆసుపతరిలో వైదయులు శిశువుకు వివిద రకాల యాంటీబయాటిక మందులను ఇచచారు కానీ ఆమె ఆరోగయం మెరుగుపడలేదు,వైదయులు ఇంతకంటే ఏమీ చేయలేమని  చెపపారు. అభయాసకుడు సాయిరామ హీలింగ పోటెన టైజర దవారా కరింది కాంబోను బరాడ కాసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Nosebleeds, Dandruff 02799...UK

A healthy, active boy of 11 who loved sports developed a passion for playing football [soccer] but he was inhibited by nosebleeds. As soon as he started running, his nose would bleed. He had been having constant nosebleeds since the age of 3, at least 3 times a week at night, whenever he was active. The family managed as best they could but the boy was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vitiligo 02799...UK

A girl (age 10) had vitiligo on her face, hands, and body for 4 years. According to her parents, her physician had prescribed steroid cream, which did not help. She began Vibrionics treatment on 23 September 2012 with:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బాల్యంనుండి అంధత్వం 02640...India

బాలయంనుండి అంధతవంతో భాదపడుతునన మధయవయసకురాలైన ఒక మహిళను, ఒక  కంటి శసతరచికితసా నిపుణుడు, అలలోపతి వైదుడైన ఒక వైబరో చికితసా నిపుణుడు వదదకు వైబరో చికితస కొరకు తీసుకు రావడం జరిగింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
CC7.1 Eye Tonic + CC12.1 Adult Tonic…QDS

ఈ మందులను రెండు వారాలు తీసుకునన తరవాత, ఈ మహిళకు కంటి చూపు మెరుగుపడి, సపషటంగా చూడగలిగింది. రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cluster Headaches, Depression and Hyperactivity 02894...UK

On 23 December 2013, a male patient, age 34, came in with acute symptoms of headache, watery eyes, and a stiff neck. He was unable to bend his neck to the left. He had suffered from cluster headaches for the past 14 years.  For periods of 6-8 weeks at a time, he would experience 2-4 severe headaches a day, each lasting up to an hour. The attacks were...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి కండరాల నొప్పి, ఒత్తిడి మరియు శక్తి తక్కువగా ఉండే సమస్య 02804...India

ఒక 39 ఏళళ మహిళ, ఒక సంవతసరముగా కాలి కండరాల నొపపితో భాధపడేది. ఆమెకు ఒతతిడి మరియు శకతి తకకువగా ఉండటం సమసయలు కూడా ఉండేవి. వీటినుండి ఉపశమనం కొరకు ఆమె చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఆమె కాలి నొపపి తగగడానికి పెయిన కిలలెరలు, ఒతతిడి మరియు తకకువ శకతి సమసయల ఉపశమనానికి అలలోపతి వైదయం చేయించుకుంది కాని సఫలితాలు లభించలేదు.

ఆమెకు కరింది మందులు ఇవవటం జరిగింది:
CC12.1 Adult...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం 02640...India

ESIS హాసపిటల లో పని చేసతునన, 67 సంవతసరాల వయసుగల వైదయుడు, కంటిశుకలం శసతరచికితస చేయించుకోవాలని సూచింప బడడారు. అతను ఇనసులిన మీద ఎకకువ కాలం ఉననపపటికీ అతని రకతంలో చకకెర సథాయిలు ఆమోదయోగయమైన పరిమితులలో లేవు. ఆపరేషన అతయవసరం కనుక అతను సహాయం కోసం చికితసా నిపుణుని వదదకు రాగా అతనికి ఈ కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:  

CC6.3 Diabetis…BD

రెమిడీ తీసుకునన వారంలోపు, అతను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిల్లుపడిన ఆంత్రం (ఎపెండిక్స్) 02733...India

ఒక 16 ఏళళ యువకుడు, గత మూడు నెలలుగా తన ఉదరం కుడి భాగంలో నిరంతరమైన నొపపి మరియు గయాస ఏరపడడం సమసయతో భాధపడేవాడు. ఒక అలటరాసౌండ పరీకషలో ఈ రోగి యొకక ఆంతరం తీవరంగా వాచిందని మరియు చిలలుపడియుందని తెలిసింది. ఉదర కుడి భాగంలో ఒక గడడ ఉందని కూడా తెలిసింది. డాకటర వెంటనే ఆపెరేషణ చేయాలని చెపపారు కాని ఆరధిక సమసయల కారణంగా తలలి తండరులు ఆపరేషన చేయించడానికి నిరాకరించి ఒక వైబరియానికస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స Missing...India

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పూర్తిగా నయమైన మల్టిపుల్ మైలోమా (ఒక రకమైన క్యాన్సర్) Missing...India

ఒక 51 ఏళళ వయకతికి ఒక రకమైన బోన మేరో కయానసర ఉననటలు డాకటరలు చెపపారు. ఒక సంవతసరం పాటు ఈ రోగము చేత ఈ పేషంటు మంచము పటటారు. ఈ వయకతికి కుడి భుజంలో కీలు ఫరాకచర అయింది. డాకటరలు ఈ వయకతికి నయంకావడం అసాధయమని చెపపారు. ఈ పేషంటు ఒక వైబరియానికస అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడడాయి:

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూత్రాశయ రుగ్మత & మధుమేహం 11520...India

మధుమేహానికి  వైబరియో చికితస(కరింది నివారణ చూడండి) పొందుతునన ఒక వృదధుడు (80) 2014 జూలై 17న, సిసటిటిస లేదా మూతరాశయ శోధము గురించి  నివారణ కోరారు. అతనికి 102 F ( 38.9C) జవరం ఉంది. మూతరంలో చీము కణాలు 80-100/hpf.ఉననాయి. వారం కరితం నుండి, అతనికి తరచూ మూతర విసరజన, మూతర విసరజన చేసేటపపుడు నొపపి మరియు మంట, మూతరం ఆపుకోలేని తనము ఉననాయి. ఇతనికి దీరఘకాలిక మలబదధకం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలి పగుళ్ళు మరియు కాళ్ళలో పరాధీయ రక్తనాళాల (ఫెరిఫెరల్ వాస్కులర్) వ్యాధి 12051...India

86 సంవతసరాల వృదధుడు అనేక సమసయలతో చికితసా నిపుణుడి వదదకు వచచారు. 1) చాలా సంవతసరాలుగా కాలి మడమ మరియు వెననునొపపి 2) రెండు పాదాల పైనా పగుళళు 3) పరాధీయ రకతనాళాల (కాళళలో రకత  పరసరణకు అవరోధం) వయాధి; దీనివలల కాళళలో విపరీతమైన నొపపి నడవడానికి కూడా చేతకాని పరిసథితి. గతంలో వీరు హొమియోపతీ, ఆకయుపంకచర, అలోపతి, చికితసలు తీసుకుననారు కానీ ఏమీ పరయోజనంలేదు. 2013 ఆగసటులో క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన వినాళగ్రంధుల వాపు (క్రోనిక్ టాన్సిలైటిస్) 10741...India

33సంవతసరాల వయకతి 20 సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక  వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడుతూ పరిసథితి విషమంగా మారి డాకటరు దీనికి అపరేషనే మారగము అనన తరుణంలో వైబరియో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. దీనితో పాటుగా అపుడపపుడు వచచే జవరం నిమితతం ఎకకువ మోతాదు గలిగిన యాంటి బయోటిక తీసుకోవడం, అలెరజీ దగగుతో కూడా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఫిబరవరి 5, 2014 న అతనికి కరింది కోమబో  20 రోజుల వరకూ వాడమని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మెటాస్టాటిక్ బోన్ క్యాన్సర్ 01768...Greece

జనవరి 6వ తేదీన 3 సంవతసరాలుగా రొమముపై కేనసర తో బాధ పడుతునన62 సంవతసరాల మహిళ పరాకటీషనర వదదకు చికితస కోసం వచచారు. శసతర చికితస దవారా సతనమును తొలగించడం, కీమోథెరపీ పూరతిగా తీసుకునన పిదప ఆమెకు 2013 జూన వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తరవాత వళళంతా నొపపులు రావడం మొదలు పెటటాయి. 2013 డిసెంబర 23న పరీకషల అనంతరం ఆమెకు మెటాసటాటిక బోన కయానసర అని చెపపారు. రెండు వారాలు అనంతరం ఆమె కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లుకేమియా ఎముకల మజ్జ మార్పిడి ఆపరేషన్ 12051...India

2013సెపటెంబర 19వ తేదీన రకతకయానసరతో బాధపడుతునన4 సంవతసరాల పాపను వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. రెండు సంవతసరముల కరితం నుoడి ఈ వయాధితో బాధపడుతూ బెంగుళూరులోని ఒక హాసపిటల లో కీమోతెరపి పూరతిచేసుకుననపపటికీ ఇంటికి వచచిన 4 నెలల తరవాత వయాధి మరల పరారంభమయయింది. ఆమెకు ఎముకల మజజను మారచవలసి ఉందని చెపపడంతో ఆమె వైదయం తీసుకునన హాసపిటలలో మజజ ఇచచే దాత దొరకక బెంగుళూరు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సోరియాసిస్ 02128...Argentina

2013 డిసెంబర 10 వ తేదీన 28 సంవతసరాల వయకతి సోరియాసిస వయాధికి వైదయం నిమితతం పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. ఇది అతనికి తాను విశవవిదయాలయ పరీకషలు వరాసతునన సందరభంలో ఏరపడిన మానసిక వతతిడి కారణంగా మొదలయయి తరుచుగా ఇబబంది పెడుతోంది. అతనికి వీపు, పారశవాలు, భుజాలు, ముంజేతులు అంతా మచచలు వయాపించాయి (డిసెంబర 12 ఫోటోలు చూడండి). గతంలో అతను అలోపత వైదయం తీసుకుననా పరయోజనం ఏమీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Kidney Damage 01339...USA

In August 2013 a 74-year-old man came to the practitioner, suffering from kidney damage verging on renal failure as a result of an enlarged prostate for many years. His nephrologist had put him on a strict diet hoping to stave off kidney dialysis. The patient knew nothing about energy healing and was sceptical but being an acquaintance of the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నాలుక కాన్సర్ 10831...India

నాలుక కానసర తో బాధపడుతునన 54 సంవతసరాల సతరీ కీమోథెరపీ, దానికి సంబందించి అలలోపతీ వైదయాలు చేయించుకుంటోంది. గమనించదగగ మెరుగుదల లేకపోవటంతో వైబరియానికస వాడిచూడటానికి వచచింది.  

ఆమెకు కరింది వైదయం చేశాము:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

ఈ వైదయం తరువాత  4 నెలలకు, ఆమె సథితిలో కొంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మూర్ఛ రోగం 01626...Greece

40 సంవతసరాల వయసునన సతరీ మూరఛ రోగం కొరకు వైదయం కోరింది. 14 సంవతసరాల కరితం తలలిదండరుల విడాకుల దురఘటనతో ఈ వయాధి ఆరంభమయింది. ఆమెకు ఇచచిన వైదయం:

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC18.3 Epilepsy…TDS

ఆరు నెలల కరితం వైబరియానికస ఆరంభమయినపపటినుంచి ఆమెకు ఫిటలులేవు. ఆమె మానసిక ధోరణి మెరుగయయింది. ఓపిక పెరిగింది. భవిషయతతు గురించి పలాన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నొప్పిలేని మెత్తటి కణితి 11278...India

జనవరి 23, 2013 న, 62 ఏళల పురుషుడు, వీపుమీద కుడిభుజంకరింద గల నొపపిలేని మెతతటి కణితి (1 cm x 1 cm) చికితసకై వచచిరి. అతనికి 10 సం.లుగా ఈ కణితి వుననను, డాకటర శసతరచికితసదవారా కణితి తొలగించినా, మరలా రావచచని చెపపుటచేత, కణితి నొపపిలేనందువలన, రోగి శసతరచికితస చేయించుకోలేదు. అతనికి కరింది పరిహారం ఇవవబడింది:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

క్లిష్టమైనగర్భధారణ 11476...India

అకటోబర 2012 లో 33 ఏళల సతరీ అభయాసకుని వదదకు చికితసకై వచచినది. ఆమె బిడడకోసం గత 7–8 ఏళలుగా ఆలోపతి చికితస పొందుతుననను ఫలితం కలగలేదు. ఆమె తన హైపోథైరాయిడిజం (Hypothyroidism) కోసం (Thyronam25μg OD) అలలోపతిమందు 2008 సం. నుండి మరియు మధుమేహం కొరకు 2005 సం. నుండి(CentapinXR tablet OD) తీసుకుంటోంది. ఆమెకు కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పిరుదులమీద కురుపులు 11210...India

ఒక 50ఏళల వయకతి తన పిరుదులపై వచచిన కురుపులవలల, తీవరమైన నొపపితో బాధపడుతుననాడు. కురుపులు ఒకకొకకటిగా వసతూ, వాచి, చీముపటటి, చితికిపోతుననవి. కాని కొతతవి వసతూనే వుననవి. కొనని శసతరచికితస దవారా 2సారలు తొలగించిరి. రోగికి మొదటగా కరింది రెమెడీ ఇవవబడింది:

#1.  CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections...TDS

1వ నెలలో 20% మెరుగైంది. కురుపుల సంఖయ తగగింది, కాని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చేతులమీద కాలిన గాయాలు 11520...India

డిసెంబరు 2013 లో 53 ఏళల వయకతి రెండుచేతులలో కరిగిన పలాసటిక కరర వలన, కలిగిన రెండో డిగరీ కాలిన గాయాలతో అభయాసకుని వదదకు వచచేడు. అతనికి చాలా నొపపిగా వుననది. అరచేతులు ఎరరగా, బొబబలెకకి ఉననవి. వాపు వలన అతను అరచేతులను, వేళళను కదలచలేక, తన రోజువారీ పనిని చేసుకోలేక,  తన దుసతులను మారచుకోలేక బాధపడుతుననాడు. రోగి చాలా పేదవాడు కనుక అలలోపతి చికితస పొందలేడు. చననీళళలో...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మధుమేహం, అధికరక్తపోటు & మానసికంగా నిరాశ 10001...India

మే 2008 లో, పరాకటీషనర యొకక దూరపు బంధువైన, 52 సం.ల. ఒక సతరీ రోగి, మధుమేహం మరియు అధిక రకతపోటుకోసం చికితస కోరింది. ఆమెకు 10 ఏళల కరితమే మధుమేహం వుననటలు కనుగొనిరి. ఆమె ఇపపుడు ఇనసులిన మీద ఆధారపడుతోంది. ఆమె పరతి రోజు, రెండు పూటలా భోజనం ముందు 15 యూనిటలు ఇనసులిన తీసుకుంటుననది. దీనివలల ఆమె (రాండమ) రకతoలోచకకెర 150 లో వుననది. అంతేకాక, ఆమె 3 సం.లుగా అధిక రకతపోటు కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చెవి బయట భాగంలో సంక్రమణ (ఇన్ఫెక్షన్), కాళ్ళలో నీరు చేరుట 02711...Malaysia

64 ఏళల మహిళ, గత 3 నెలలకు పైగా, చెవులనుండి, దురగంధపూరితమైన దరవం కారుతూ బాధపడుతోంది. అంతేకాక 10 రోజులై ఆమెకాళలు ఎరరగా, వాచిపోయేయి. ఇపపటికే ఆమె జిపి (GP), చెవి సంకరమణ కోసం యాంటీబయాటికస మాతరమేకాక, ఆమె కాళలలో నీరు నిలుపుదలకోసం మాతరలు సూచించిరి. ఆమె కు జూన 13, 2011 న కరింది పరిహారం ఇచచిరి:

#1. NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + OM10 Ear + BR19 Ear…TDS...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిద్రలో పడక తడుపుట 02765...India

దీరఘకాలిక పకక తడిపే (ఎనయూరెసిస) సమసయకల, సకూలుకు పోవు, 12 ఏళల బాలికకు వైబరియోనికస రెమెడీని పంపమని అభయాసకుని కోరారు. ఆమెయిలలు దూరమైనందున, నెలవారీ విబరో శిబిరానికి రాలేకపోయింది. ఆమెకు పోసట దవారా పంపబడింది:
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence...TDS

తలలి ఆతరుతకి, ఇబబందిపడుతునన పాపకి గొపప ఉపశమనం కలిగిసతూ, ఒక నెలలోనే సమసయ వేగంగా తగగిపోయింది.

 

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకోశ, సైనస్ & గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ 01176...Bosnia

75 సంవతసరాల మహిళ తీవరమైన గొంతు నొపపి దురభరమైన దగగు మరియు ఎరరబడిన సైనస నిమితతం అభయాసకుని వదదకు వచచారు. గత ఎననో రోజులుగా ఆమెకు ఈ లకషణాలు ఉననాయి. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

#1. NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS

#2. SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…TDS

వారం తరవాత ఆమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కార్పెల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ 11476...India

46 ఏళల మహిళకు కంపయూటర ఎకకువగా ఉపయోగించడం వలల కారపల టననెల సిండరోమ(పరధాన నరము పరెస అవడం వలన మణికటటువదద ఏరపడే నొపపి) వయాధి ఏరపడింది. నాలుగు నెలలుగా ఆమెకు మడి కటటు చేతులు మరియు వేళలలో నొపపి బాగా ఉంది. మణికటటు నొపపి చాలా తీవరంగా ఉండడంతో దానితో సరళమైన పనులను చేయడంలో కూడా ఆమె ఇబబంది పడుతుననారు. ఆమెకు కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది. ఐతే ఆమెకు మధుమేహం కూడా ఉండడంతో దానికోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గుండె భాగాలలో లోపం (ASD) మరియు క్రోన్స్ వ్యాధి 02817...India

తొమమిది సంవతసరాల వయససు గల అబబాయికి ASD (ఏటరియల సెపటల డిఫెకట) మరియు కరోనస వయాధి ఉననటలు నిరధారణ అయయింది. అతను చాలా బలహీనంగా ఉననందున శసతరచికితస నిరాకరించబడినది. ఈ కుటుంబం చాలా పేదది కావడాన అలోపతి మందుల ఖరచును తలలిదండరులు భరించలేకపోయారు. మోకాళళ నొపపి కోసం విజయవంతంగా చికితస పొందిన రోగి యొకక సిఫారసు మేరకు వారు అభయాసకుని కలవడానికి వచచారు. బాలునికి కరింది రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ulcerative Colitis, Blood Clots in Lungs, Panic Attacks 02799...UK

In September 2014, a male patient aged 71 presented with severe ulcerative colitis (24 years’ duration), panic attacks (1 year), and blood clots in the lungs (3 months).

In 1992 the patient had been diagnosed with ulcerative colitis, an inflammatory bowel disease. He was initially treated with immuno-suppressive drugs to control flare ups causing acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK

The practitioner writes: To repair a ruptured posterial tibial tendon on the side of my left foot, I had extensive surgeries beginning in May 2007. The work included restructuring the foot with bone grafts to attach a new tendon, breaking the big toe and realigning the foot by removing part of the heal bone. I had 7 large surgical scars from each of the 7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Vertigo 02895...UK

The practitioner writes: My aunt (59) developed vertigo in August 2013. She was not on any medication at the time. She felt dizzy and unstable when walking, and her head spun when she turned in bed. Nevertheless she managed to cope with the symptoms without seeing a doctor before going to India on November 20. There she was prescribed medication but to no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Pre-eclampsia in Pregnancy 02802...UK

A 30-year-old mother of an 18-month-old child who was 16 weeks pregnant, had developed severe pre-eclampsia in pregnancy. This is a very serious life-threatening condition causing hypertension in pregnancy. She was monitored by her doctor and spent a night in hospital. Her blood pressure had raisen to 173/98 and her doctor...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కండరము ములు మరియు నాడీ తంతువుల వద్ద అస్వస్థత (మాయాస్తెనీయ గ్రావిస్) 10001...India

55 సంవతసరాల మహిళా సహాయక చికితసా నిపుణురాలు 2001 నుండి మాయాసతెనీయ గరావిస వయాధితో బాధ పడుతూ 2014.జూన నెలలో పరాకటీ షనర ను సంపరదించారు. ఆమె శరీరంలో కండరాలననీ ఈ వయాధికి గురయయాయి. కానీ ముఖయంగా ఈమెకు గల మూడు సమసయలు బాగా ఇబబంది పెడుతుననాయి. అవి 1. ఈమెకు దవందవ దృషటి (వసతువులు రెండుగా కనబడడం) ఉండడంతో దృషటిని ఒకే చోట నిలపలేరు. దీనివలన ఆమె 15 నిమిషాలకు మించి చదవలేరు. రాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పసి బిడ్డలో కామెర్లు 02817...India

ఒక kg బరువు కూడా లేన ఒక శిశువుకు పుటటిన కొదది గంటలలో కామెరలు వయాధి సోకినటలు వైదయులు చెపపారు. ఇంకయుబేటర లో పెటటబడిన ఆ శిశువుకు తలలి పాలు పిండి ఇవవబడింది. వైదయులు ఆ శిశువు బరతకడం అసాధయమని చెపపారు. ఆ శిశువుయొకక అమమమమగారు వెంటనే ధరమకషేతరలో ఒక అభయాసకుడిని కలిసి ఈ కరింద వరాసిన మందులని బిడడకివవడం కోసం తీసుకు వెళళింది

CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాళ్ళపై కురుపులు మరియు దురద 11570...India

2015 ఏపరిల 27 న, ఒక పేద కుటుంభానికి చెందిన ఒక 11 ఏళళ బాలుడు, కాళళ పై కురుపులు మరియు దురద సమసయతో  అభయాసకురాలని సంపరదించడానికి తీసుకురాబడడాడు. ఈ బాలుడు, ఈ సమసయతో గత ఆరు నెలలుగా భాధపడుతుననాడు. ఒక అలలోపతి డాకటర ఇంజకషేనస ఇవవడంతో ఈ సమసయ తగగుతుందని వాగదానం చేసారు కాని, సఫలితం లభించలేదు. ఈ పేషంటుకు ఈ మందులు ఇచచారు:
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వైరల్ జ్వరం 11573...India

అభయాసుడు వరాసతుననారు: 9 సంవతసారాలు వయససునన మా చినన అమమాయికి సకూల లో పరీకషలు జరుగుతుండగా ఈ కరింద రాసిన రోగ లకషణాలు మొదలయయాయి: దగగు,తలనొపపి, గొంతు నోపపి, మరియు జలుబు. నేను ఈ కరింద వరాసిన మందులను తయారు చేసిచచాను:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

పాప నిదరపోవడానికి ముందు రెండు డోసులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చిన్న బిడ్డలో భావాత్మకమైన సమస్యలు 02128...Argentina

తన 6 ఏళల కుమారతె గురించి ఆందోళనతో, ఒకతలలి అభయాసకుని వదదకు వచచారు.  ఆబాలిక దురుసు సవభావం, మొండితనంవలల ఆమెను పాఠశాలకు పంపడం కూడా కషటం. అమమాయికి కరింది రెమిడీ ఇవవబడింది:

CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS

2వారాల చికితస తరువాత, తలలి తనకుమారతెకు 90% నయమైందని తెలిపి, కొననివారాలు చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెచ్ ఐ వి / ఎయిడ్స్ 11177...India

AIDS తో బాధ పడుతునన పేద కుటుంబానికి చెందిన 24 ఏళల మహిళ 12 డిసెంబర 2012 న వైబరో చికితసకు వచచారు. ఆమెకు భరతనుండి ఈ రోగం సంకరమించినది. 6సం.ల కరితం జరిగిన వారి వివాహానికి ముందే ఆమె భరతకు ఎయిడస ఉననా, అతను చెపపలేదు. ఏడాది కరితం ఆమెకు మొదటి బిడడ పుటటినపపుడు, అనారోగయ సమసయల వలల ఆమె ఆసుపతరిలో చేరింది. అపపుడు జరిగిన రకత పరీకషలలో ఆమెకు ఎయిడస వునన సంగతి హఠాతతుగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బెడ్ వెట్టింగ్ (నిద్ద్రలో పక్కను తడపటం) 11276...India

పరతిరోజు నిదరలో మూతర విసరజన చేసే లకషణం గల ఒక ఆరు సంవతసరాల బాలుడి యొకక తలలి తండరులు 2015 నవంబర 9 న చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. గత ఐదు ఏళలగా అలలోపతి, ఆయురవేద మరియు హోమియోపతి చికితసలను తీసుకుననపపటికీ సఫలితాలు లభించలేదు. ఈ సమసయ కారణంగా మరియు తలలి తండరులు తన తోబుటటువులతో పోలచడంతో ఆ పిలలవాడు నిరాశ నిసపృహలకు గురయయాడు.

ఆ పిలలవాడికి కరింది మందులను ఇవవడం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మతిభ్రమ 11576...India

మతిభరమతో బాధపడుతునన ఒక 13 సంవతసరాల కుమారుడను తండరి చికితసా నిపుణుల వదదకు తీసుకు రావడం జరిగింది. గత ఏడు నెలలుగా ఆ బాలుడు సకూల కి వెళలేందుకు నిరాకరించడమే కాకుండా అపపుడపపుడు ఉదాసీనత మరియు ఉదవేగానికి గురైయయాడు.

చికితసా నిపుణులను సంపరదించడానికి పది నెలలు ముందు నుండి రోగికి పరవరతనాపరమైన లకషణాలు పరారంభమయయాయి. విజయవంతంగా సాగుతునన తన తండరి యొకక వయాపారం పూరతిగా నష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రోగనిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉండడం 11590...India

3-సంవతసరాల బాలునికి  పునరావృతమవుతునన శవాసకొస ఇనఫెషన తో పాటు ముకకు కారుతునన సమసయ ఏరపడింది. దీనితో పాటు కఫం తో కూడిన దగగు, గొంతు నొపపి గత రెండు సంవతసరాలుగా బాధిసతుననాయి. ఈ లకషణాలు ఇంచుమించు పరతీ నెలలో సంభవిసతూ ఒకవారం పాటు కొనసాగుతాయి. ఈ విధంగా సంవతసరానికి 8/9 సారలు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బాలునికి ఆసతమా లేదు కానీ డసట ఎలెరజీ ఉంది. ఈ బాబుకు జవరం అధికంగా ఉననపపుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లో బి.పి, అలసట 11586...India

42  ఏళల వయసు ఉనన వడరంగి మేసతరీకి గత 20 సంవతసరాలుగా తకకువ రకతపోటు మరియు ఒక సంవతసర కాలం నుండి అలసట ఉంటోంది. అతను లో బీపీ కి అలలోపతీ చికితస తీసుకుంటుననా ఏమాతరం ఉపశమనం కలగడం లేదు. అతను తన వడరంగి పనిని తాతకాలికంగా నిలిపివేసి  పరతిరోజూ ఉదయం పేపరు వేయడం పరారంభించాడు. అయితే అందుకోసం  పరతీ ఉదయం ఎతతైన భవనాలకు వారతా పతరికలను అందిచవలసి వచచేది. ఆ సమయంలో వాష...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మిల్లర్ ఫిషర్ సిండ్రోమ్ 03542...UK

సాధారణ దృషటితో ఆరోగయంగా ఉనన63 సంవతసరాల వయససు గల మహిళ  ఇండియా నుండి యూకేకి 2018 జూన నెల మూడో వారంలో వచచిన  తరువాత ఒకరోజు అకసమాతతుగా ఆమె తన ఎడమ కననుగుడడును అటూఇటూ కదలచ లేక పోయారు. ఆసథితిలో కనుగరుడడు సతంభించి పోయిందని ఇక తనకు  దృషటి రాదేమోనని ఆమె భావించారు. ఆందోళనతో ఆమె వెంటనే అనగా  2018 జూన లో 25న వైదయుని సంపరదించగా వారు కంటి వైదయునికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెచ్.ఐ.వి 11975...India

55 ఏళల మహిళ వయాధితో మంచం పటటి ఆమె శరీర బరువు నాలుగునెలలలో ఆమె సాధారణ బరువు 80 కిలోల నుండి 40 కిలోలకు తగగిపోయింది. 2000 నవంబర 25 వ తేదీన ఆమెకు దగగు, అధిక జవరం, మరియు తీవరమైన బలహీనత కారణంగా కదలలేని సథితిలో ఉననందున ఆమెను ఆమె సోదరుడు ఆసపతరికి తరలించారు. అకకడ ఆమెకు హెచఐవి పాజిటివ అని నిరధారించబడింది. ఆమె CD4* కౌంట కేవలం 77 మాతరమే ఉంది. ఆమెకు ఈ జబబు 2016 నవంబర 6న...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఒరో ఫారింజి యల్ డిస్పాజీయ (ఆహారం మ్రింగడం లొ ఇబ్బంది) (Oropharyngeal dysphagia) 11613...India

57 ఏళల వనిత మింగడంలో ఇబబంది కలిగి పరతి ముదదకు పొరబారుతునన పరిసథితి కలుగుతోంది. 2019 మారచి 12న పది రోజులు బాధ పడిన తరవాత వైదయుని సంపరదించగా ఈ పరిసథితిని ఓరోఫారింజియల డిసపాజియాగా గురతించి అలోపతి మందులు సూచించారు. ఆమె నోటిలో పుండలు కూడా ఉననందున 2019 ఏపరిల 5న జరిగిన పరీకషలలో ఇది ఓరల లైకెన పలానస(oral lichen planus)అనే ఆటో ఇమయూన లేదా సవయం పరతిరకషక రుగమత గా నిర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

HIV 11585...India

A 42-year-old construction worker was suffering from fever, loss of appetite, fatigue, weight loss, and night sweating since the beginning of Feb 2019. On 7 March he was diagnosed with HIV and immediately started taking antiviral medication from a government hospital. His wife was tested negative. He knew that he had caught the infection due to his...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Leg and Hand Pain 01361 ...USA

A 38-year-old male, was suffering from severe pain in the legs below his knees for over 1 year. None of the medicines given by doctors provided the needed relief. Since he was an ardent priest, praying for the devotees in his temple, he used to perform Japa and Yagnaas for very long hours throughout the year. The patient used to experience severe pain while...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02779 ...Japan

A female patient aged 69 could not sleep due to sharp pains in her chest, back and arms. It became worse with constipation. In addition to allopathic medicines, she had tried various kinds of alternative treatment including acupuncture & moxibustion, and lymphatic massage. She had been given sleeping pills and pain killers and intravenous drip injections...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Excessive salt craving 12051...India

A 5-year-old girl had extreme cravings for salt and salty foods since the age of two. While the mother worked as a home help the child would go to the nearby shop and spend her pocket money on a small packet of a very salty pickle. At home, she was licking salt and recently eating very sour citrus fruits like lemon. The parents tried various ways to stop her...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rheumatoid Arthritis 10375...India

A 19-year-old girl working as a nursery school teacher started getting pains in small and big joints, jaws, neck, etc., since Jan, 2013. There was a lot of difficulty in carrying out even simple tasks like lifting a glass. Her doctor diagnosed it as rheumatoid arthritis and put her on strong medicines. But the pains did not subside and she was given expensive...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rheumatoid arthritis 11647...भारत

A 50-year-old woman had been battling with persistent pain and swelling which initially manifested in her fingers and wrists, for the past 30 years since 1997. In the year 2000, this was diagnosed as rheumatoid arthritis and she had been taking prescribed allopathic medication, both oral and external. Her condition deteriorated over time, leading to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి