Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
శ్వాస వ్యవస్థ

ఆస్త్మా 02799...UK

62 ఏళల మహిళ తీవరమైన ఉబబసంతో 40 సం.లకు పైగా బాధపడుతూ అపపటలో సటెరాయిడ ఇనహేలర 3 - 4 సారలు వుపయోగించేది. ఆమెకు ఏపరిల1, 2014 న కరింది చికితస పరారంభించబడిoది:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS ఒక నెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సైనసైటీస్, ముక్కు దిబ్బడం & తుమ్ములు 02799...UK

6 సం.ల ఒక బాలుడు దీరఘకాలిక ముకకు దిబబడ, దానివలల తలనొపపి, తుమములతో గత ఏడాదిగా బాధపడుతుననాడు. జూన21, 2014న అతనికి కరింది కాంబో ఇవవబడింది:
తుమముల కోసం:
#1. SR520 Phrenic Nerve...నీటిలో ఒకే మోతాదు
నాసికబాధలకు:
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS
3రోజుల చికితస తరువాత తుమములు ఆగిపోయాయని తలలి చెపపింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహువిధ సమస్యలు 02813...Belgium

15 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాస కోశ సంభందించిన సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 31 ఏళళ వయకతి, చికితసా నిపుణుడను సంపరదించాడు. ఈ కారణంగా ఇతనికి రాతరిళళు అలలోపతి మందులు తీసుకుంటే తపప నిదర పటటేది కాదు. అంతేకాకుండా గత ఐదు సంవతసరాల నుండి సరపి బొబబలు సమసయతో భాధపడుతుననాడు. అతని సోదరుడికి ఇటీవల కయానసర వయాదుందని నిరధారించ బడింది మరియు భావోదవేగ సమసయల కారణంగా సోదరుడు అతనికి దూరమయయాడు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆస్త్మా 02789...India

12 సంవతసరాల పాపకు చిననపపటినుండి ఆసతమా ఉంది. పరాకటీ షనర ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇచచారు:

CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS.

రెమిడి తీసుకుంటునన సమయంలో ఒకకసారి కూడా ఆసతమా రాలేదు. ఈ అమమాయి రెమిడి తీసుకోవడం కొనసాగించింది.

సూచన: చిననపిలలలకు ఎవరికయినా చిననపపటినుండి ఆసతమా ఉననటలయితే వారికి టయూబరకులినమ మియాజం ఉననటలు భావించాలి. కనుక సాదయమైనంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాస్పిటల్ వైరస్, దీర్ఘకాలిక ఆహారము మరియు రబ్బరు అలర్జీలు 02802...UK

25 సంవతసరాల వయససు గల దంత వైదయుడు తను పనిచేసతునన ఆసుపతరిలో వైరస దాడికి గురై దానిని నయం చేసుకోనందువలన అభయాసకుని సంపరదించాడు. దీనివలన భారీగా విరోచనాలు మరియు అలసట తలలో భారము ఏరరపడడాయి. అతనికి గింజలు మరియు శనగలు తింటే అలెరజీ వసతుంది. దీనికి అదనంగా తను పనిలో భాగంగా చేతికి వేసుకొనే రబబరు తొడుగులు అతని చేతుల దురదకు కారణం అయయాయి. అభయాసకుడు కరింది రెమిడీ అతనికి పోసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు నొప్పి, దగ్గు మరియు సైనసిటిస్ 01176...Bosnia

75 ఏళల మహిళ చాల రోజులుగా గొంతుమంట, కఫంతో కూడిన దగగు మరియు సైనసైటిసతో భాదపడుతూ సహాయం కొరకు వచచింది. ఆవిడకు కరిందివి ఇవవబడడాయి:
#1.  NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS
#2.  SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…TDS  

ఒకవారం రోజుల తరువాత ఆవిడ ఆరోగయం 20 శాతం మెరుగైంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు 02870...USA

74  సంవతసరాల మహిళ గత 4-5 సంవతసరాలుగా, దీరఘకాల మరియు సథిరమైన దగగుతో రాతరి పగలు బాధపడుతూ పరతయేకించి  రాతరి పూట దగగు వలన ఆమెకు సరైన నిదర ఉండటం లేదు. ఆమెకు డసట మరియు పుపపొడి అలెరజీ ఉండడం చేత  పుపపొడి సీజనలో దగగు దారుణంగా ఉంటోంది.  ఆమె తరచుగా అంటువయాధులకు కూడా గురవుతూ ఉండేది. గతంలో ఆమె నయుమోనియాతో ఆసుపతరిలో చేరడమే కాక ఆమెకు ఆసతమా కుటుంబ చరితర,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకోశ, సైనస్ & గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ 01176...Bosnia

75 సంవతసరాల మహిళ తీవరమైన గొంతు నొపపి దురభరమైన దగగు మరియు ఎరరబడిన సైనస నిమితతం అభయాసకుని వదదకు వచచారు. గత ఎననో రోజులుగా ఆమెకు ఈ లకషణాలు ఉననాయి. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

#1. NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS

#2. SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…TDS

వారం తరవాత ఆమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bull with Asthma 11278...India

The practitioner, who holds a Masters of Veterinary Science, was asked to treat a bull with asthma, who had been suffering from shortness of breath, a warm tongue, and poor appetite for several months. The bull was given:
CC1.1 Animal tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS

By Sathya Sai Baba’s Grace, he...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన వినాళగ్రంధుల వాపు (క్రోనిక్ టాన్సిలైటిస్) 10741...India

33సంవతసరాల వయకతి 20 సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక  వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడుతూ పరిసథితి విషమంగా మారి డాకటరు దీనికి అపరేషనే మారగము అనన తరుణంలో వైబరియో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. దీనితో పాటుగా అపుడపపుడు వచచే జవరం నిమితతం ఎకకువ మోతాదు గలిగిన యాంటి బయోటిక తీసుకోవడం, అలెరజీ దగగుతో కూడా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఫిబరవరి 5, 2014 న అతనికి కరింది కోమబో  20 రోజుల వరకూ వాడమని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పల్మనరీ త్రామ్బో ఏమ్బోలిసం (రక్తనాళములలో గడ్డలుకట్టి రక్తము పారుదలకు అడ్డుట) Missing...India

ఒక 31 ఏళళ మహిళ తరోమబస (గడడకటటిన రకతం) సమసయతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఈ రోగి యొకక పలమనరీ ఆరటరీలలో రకత పరసరణలో ఆటంకం కలిగి ఆమెకు ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఇబభందికరంగా ఉండడంతో ఏ పని చేయలేక పోయేది. ఎమరజనసీ వైదయం ఇపపించడానికి ఆమెను ఆశపతరికి తీసుకు వెళళారు కాని డాకటరలు ఆపరేషన చేయాలని, దానికి చాలా కరచవుతుందని చెపపడంతో వైదయం ఇపపించలేక పోయారు. దీని తరవాత ఒక వైబరియానికస అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దగ్గు నుండి అద్భుతమైన ఉపశమనం 02090...India

పుటటినపపటినుండి దగగుతో భాదపడుతునన ఒక 60 ఏళళ మహిళ, ఉపశమనం కొరకు వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఈ మహిళ తన దగగు నయం కావడానికి అలలోపతి, ఆయురవేదం మరియు హోమియోపతి వంటి అనేక వైదయాలను చేయించుకుంది కాని ఉపశమనం కలుగలేదు. వైబరో నిపుణుడు కరింది వరాసియునన మందులను ఇవవడం జరిగింది:
CC19.6 Cough – chronic…TDS (ఒక నెల)

నెల రోజులకు ముందే ఈ మహిళ తనకు 75% వరకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళిక ఉబ్బసం 02799...UK

ఒక 65 ఏళళ వృదధుడు, 20 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాసనాళిక ఉబబసం సమసయతో భాధపడుతుననటలు చెపపి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించారు. ఈ రోగికి ఉబబసం సమసయ వచచినపపుడు అలలోపతి మందును తీసుకోవటంతో ఉపశమనం కలిగేది కాని పూరతిగా నయంకాలేదు. రోగి యొకక వయకతిగత జీవితంలో ఒతతిడి కూడా అధికంగా ఉండేది. ఈ రోగికి కరింది మందులను ఇవవటం జరిగింది

ఒతతిడి కొరకు:
NM6 Calming + BR7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకోశ ఎలర్జీ మరియు ధీర్గకాలిక దగ్గు 01352...India

ఒక 56 ఏళళ వయకతి, దాదాపు ఐదు సంవతసరాలు శవాసకోశ అలరజీ సమసయతో భాధపడడారు. పరతి ఉదయం విపరీతమైన తుమములు, కంటిలో నీరు కారటం మరియు కొనని సారలు ముఖం వాచటం వంటి లకషణాలు ఈ రోగికి ఉండేవి. అంతే కాకుండా ఇరవై సంవతసరాల పాటు దగగు సమసయ ఉండేది. దీని కారణంగా పసుపు లేదా భూడిద రంగులో కఫం వచచేది. అలలోపతి మరియు అనేక పరతయామనాయ చికితసలు చేయించుకుననపపటికి, ఉపశమనం కలుగలేదు. వైబరో చికిత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంఠంలో పక్షవాతం Missing...India

ఒక 54 ఏళళ వయకతికి సటరోక కారణంగా మాట పడిపోయి కంఠంలో పకషవాతం కలిగింది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస లేక పోయిన నిశబద రకతపోటు సమసయ ఉండుండ వచచని డాకటరలు అనుమానించారు.ఈ పేషంటుకు పైపు దవారా ఆహారం ఇవవబడింది. ఈ పేషంటు కుమారుడు ఒక వై బరో అభయాసకుడిని కలవడం జరిగింది. వెంటనే ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి:

CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమ్ల ఉధృతి, (Hyperacidity) & జలుబు 10001...India

జూన 2013లో, 18 సంవతసరాల వయసునన మగ రోగి, తీవరమైన చరమరోగం (atopic dermatitis),  జీరణకోశ ఆమలాల ఉధృతులతో (hyperacidity) వచచాడు. 5 సంవతసరాల వయసు నుంచి అతనికి ఈ రెండు రుగమతలూ ఉననాయి. నలల మచచలు, సెగగడడలు మొతతం శరీరెంతో పాటు పరధానంగా చేతులూ, పాదాలమీద కనుపిసతుననాయి. పుళళకు దురద ఉంది. ఈ దురద రాతరిపూట తీవరమై నిదర లేని సథితి వచచింది. సాయి వైబరియానికస వలల అధిక రక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గింజలకు అలెర్జీ మరియు తీవ్రమైన పొడి చర్మపు సమస్య 02802...UK

ఒక అంధ పాఠశాలలో నివసిసతునన 18 సంవతసరాల యువకుడు సెలవులలో ఇంటికి వచచాడు. అతనికి గింజలు తింటే పడదని ముఖయంగా బాదంపపపు ఎలరజీ ఉండడం వలన అది తింటే కడుపు నొపపి, వాంతులు వసతాయని అతని తలలి అభయాసకుడిని పిలిపించి చెపపారు. ఆ అబబాయి పరతీరోజూ కరీమ తపపకుండా ఉపయోగించాలసిన అవసరం కలిగినటువంటి పొడి చరమం కలిగి ఉననాడు. అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ పోసటు దవారా పంపబడింది:   

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రిమెచ్యూర్(అపరిపక్వజననపు) శిశువు లో కామెర్లు మరియు ఇన్ఫెక్షన్ 02870...USA

ఒక తండరి నెలలు నిండకుండా ముందుగా పుటటిన ఆడ శిశువు ఇంకయుబేటర లో ఉననపపటికీ సహాయం అభయరథించాడు. పాప  కామెరలు, జవరం, జలుబు మరియు దగగు  వయాధులతో ఉంది. ఆసుపతరిలో వైదయులు శిశువుకు వివిద రకాల యాంటీబయాటిక మందులను ఇచచారు కానీ ఆమె ఆరోగయం మెరుగుపడలేదు,వైదయులు ఇంతకంటే ఏమీ చేయలేమని  చెపపారు. అభయాసకుడు సాయిరామ హీలింగ పోటెన టైజర దవారా కరింది కాంబోను బరాడ కాసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డెలివరీ తర్వాత కొనసాగుతున్న బ్లీడింగ్ 12011...India

14 సంవతసరాల కరితం బిడడ పుటటిన దగగర నుండి, ఈమహిళకు పరతీ నెలసరిలోనూ రకతసరావము అధికంగా అవుతూ ఆ నెలంతా ఆగకుండా రకతసరావము అవుతూనే ఉంటోంది. ఆమె ఖరీదైన అలలోపతిక మందులు వేసుకుననపపటకి ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు. నెలసరి సమయంలో, ఆమెకు రకతం తకకువ కావడంతో నీరస పడడం వలన రకతం ఎకకించుకోవలసి వసతోంది. ఇదే సమయంలో ఈమెకు కషయ వయాధి కూడా రావడంతో ఈమె మరీ నీరసించి పోయి మంచానికే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విష పడిశము (ఇన్ఫ్లుఎంజా) టైప్ H1N1 - స్వైన్ ఫ్లూ 11205...India

54 ఏళల మహిళ సవైన ఫలూ వయాది ఉననటలు నిరదారణ చేయబడి ఆసపతరిలో చేరవలసినదిగా సూచించబడినది. ఆవిడ వైబరో మెడిసిన తనకు సహాయ పడుతుందేమో అనే ఆశతో వైబరియో అబయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆవిడకు కరింది రేమేడిలు ఇవవబడినవి.

CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 cough chronic

ఆ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

SMJ pain, Hay fever, Vertigo and Constipation 02894...UK

A 41-year-old female patient complained of lower back pain, hay fever and constipation, among other problems. For two years, she had been getting pain, numbness and pins-and-needles sensation in her lower back and legs, also neck and shoulder pain, dizziness, disturbed sleep, hay fever with heavy sneezing, and severe constipation with hard, bloody stools from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్స్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకినస వయాధి ఉనన ఒక 65 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat...6TD రెండు వారాలకు, ఆపై TDS

నాలుగు నెలల తరవాత ఈమె వైధయుడుచే చేయబడిన రకత పరీకష దవారా, ఈ వయాధి పూరతిగా నయమైందని నిరధారించబడింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స Missing...India

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్లేష్మ పొర యొక్క శోధనము (Gustatory rhinitis) 02870...USA

వృతతి రీతయా డాకటర గానూ మరియు పరాకటీషనర తండరి ఐనటటి  82 సంవతసరాల వృదదుడు గత 10 సంవతసరాలుగా గసటేటరీ రైనిటిస వయాధితో బాధపడుతుననాడు. ఏదైనా తినడం పరారంభించగానే ఇతని ముకకు కారడం పరారంభమవుతుంది. ముఖయంగా వేడిగానూ, మషాలాల తోనూ ఉనన భోజనం అది మధయాహనం కానీ లేదా రాతరి గానీ  తినడం పరారంభించగానే ఇది పరారంభమవుతుంది. ఇలా  కారడం కూడా నిరంతరాయంగానూ ఎకకువగానూ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

UTI మరియు ఆస్తమా 02707 & 02766...UK

ఈ అభయాసకురాలి మేనలలుడు (46 ఏళళ వయససు) 2014 ఎపరల 28 న విపరీతమైన వాంతులతో ఆశపతరిలో చేరచపడడాడు. అతనికి అనేక దీరఘ కాలిక ఆరోగయ సమసయలు కూడా ఉండేవి: నడవలేకపోవడం, మాటలాడలేక పోవడం, ఎపిలెపసి(అపసమారం), శాశవత పకషవాతం దవారా భాదితమైన ఒక చేయి మరియు కీళళ వయాధి. ఇంతేకాకుండా అతనికి ఆసతమా మరియు అలలరజీల వలల శవాస తీసుకోవడం మరియు ఆహారానని మింగడం ఇబభందికరంగా ఉండేది. ఇనని ఆరోగయ సమస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెలిటోసిస్ (నోటిదుర్వాసన) 03119...Greece

ఒక 50 ఏళళ వయకతి చినన వయససునుండి నోటిదురవాసన సమసయతో భాధపడేవారు. ఈ సమసయ వలన ఆయన సమీపంలో ఉననవారితో మాటలాడం ఇబభందిగా అనిపించి ఆందోళన పడేవారు. 2013 అకటోబర 5న ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి

CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS

ఒక నెల రోజులలో ఆ పేషంటుకి 70% నయమైంది. మరో నెల రోజులలో ఆయినకు ఈ సమసయ పూరతిగా తగగిపోయింది. దాని తరవాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముక్కు దిబ్బడం 00971...Japan

ఒక 75 ఏళళ మహిళ ముకకు దిబబడంతో నాలుగేళళు భాదపడింది.ఆమెకు ఊపిరి పీలచుకోవడం చాలా కషటంగా ఉండేది. ఆసుపతరి పరిశోదనలో ఆమెకు నాసికా పాలిపస ఉననటలు, అవి ఆమె ముకకు రంధరములను అడడగించుచుననటలు తెలిసింది. వైదయుడు శసతర చికితస వెంటనే చేయించుకోమని సలహా ఇచచారు.కాని ఆమె తన భరతని చూసుకోవాలి మరియు తను ఎలలరజితో భాదపడుతుననందు వలల వేరే వైదయం కోసం చూసింది. ఆకారణంగా ఆమె ఒక విబరోఅభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హే జ్వరం 02754...Japan

ఒక 59 ఏళళ మహిళ, పరతి వసంత కాలములో సెడార చెటటు పుపపొడి ఎలరజీ వలల చాలా భాదపడుతూ ఉండేది. పలు మారలు ఈమెకు  విపరీతమైన గొంతు నొపపి మరియు నాసికా కంజెషన వలల రాతరి నిదరలో ఆటంకం కలిగి ఊపిరి పీలచుకోవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. 2013 జనవరిలో అభయాసకుడు ఈమెకు మరియు ఈ సమసయతో భాదపడుతునన ఇతరలుకూ మందు తయారుజేసే నిమితతమై సెడార చెటటు పుపపొడిని సేఖరించారు.కరింద వరాసిన మందు ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సమస్యలు 11569...India

ఒక 47 ఏళళ మహిళ దీరఘకాలిక శవాస కోశ సమసయలకు చికితసను కోరి అభయాసకురాలని సంపరదించింది. సంపరదింపు సమయంలో ఈమె నయుమోనియా వయాధితో (ఊపిరితితతుల వాపువయాధి) భాదపడుతోంది. ఈమె గత 40 సంవతసరాలుగా బరోనకైటిస (శవాసనాళాల వాపు) సమసయ, బొంగురు గొంతు మరియు గుండె భిగువు వంటి సమసయలతో భాధపడుతోంది. ఈమె అలలోపతి చికితస తీసుకుంటోంది కాని ఈమె గుండె భిగువు సమసయలో ఉపశమనం కలుగలేదు. ఈమెకు ల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వైరల్ జ్వరం 11573...India

అభయాసుడు వరాసతుననారు: 9 సంవతసారాలు వయససునన మా చినన అమమాయికి సకూల లో పరీకషలు జరుగుతుండగా ఈ కరింద రాసిన రోగ లకషణాలు మొదలయయాయి: దగగు,తలనొపపి, గొంతు నోపపి, మరియు జలుబు. నేను ఈ కరింద వరాసిన మందులను తయారు చేసిచచాను:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

పాప నిదరపోవడానికి ముందు రెండు డోసులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు నొప్పి, దగ్గు మరియు బొంగురు గొంతు 11574...India

ఒక 75 ఏళళ గాయకుడు, రెండు వారాలుగా భాదపడుతునన గొంతు నొపపి, దగగు మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇయనకు ఈ మందులను ఇచచారు:
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS

రెండు డోసుల తరవాత, ఇయనకు కఫం అంతా బైటికి రావడంతో, బొంగురు గొంతు సమసయ తగగింది. రెండు వారాలు ఈ చికితసను తీసుకోవడంతో, ఈ రోగి సమసయలననీ పూరతిగా తగగాయి.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘ కాలిక గొంతు నొప్పి, చీలమండ నొప్పి మరియు హాట్ ఫ్లష్లు (రుతువిరతి సమయంలో శరీరంలో పెరిగే వేడి) 11964...India

ఒక 54 ఏళళ మహిళ, గొంతులో అంటువయాధి, చీలమండ నొపపి మరియు అపపుడపపుడు శరీరంలో వేడి పెరగడం(రుతువిరతి) సమసయలతో, అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు, గత ఇరవై ఏళళగా దగగు, గొంతు నొపపి, గొంతులో దురద మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో భాదపడుతోంది. ఆహారం తీసుకునన తరవాత, ఈమెకు గొంతులో ఒక గడడ ఉననటలుగా అనిపించేది. ఈమెకు పులలని పదారథాల ఎలరజీ ఉండేది. ఈ మహిళ, గొంతులో సమసయ తీవరమైనపపుడల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నడుమునొప్పి, నిస్పృహ, బహిష్టుల ఆధిక్యత, అలెర్జీ తుమ్ములు 03529...UAE

38ఏళల మహిళ తనకు గల వివిధ రోగ లకషణాలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె బాలయంలో జరిగిన పరమాదంలో ఆమె తలలిదండరులలో ఒకరిని కోలపోయినపపటినుంచి, ఆమె అలెరజీ తుమములతో బాధపడుతుననారు. గత 4 సం.లు, ఆమె నడుమునొపపి, కాలునొపపుల బాధలతో, ఆమె నేలపై మఠం వేసుకుని, ఎకకువసేపు కూరచో లేకపోతుననారు. నొపపి కారణంగా ఆమె నిసపృహగా వుననది. గత 3 నెలలలో, ఆమెకు బహిషటులు చాలా తరచుగా వసతుననవి. సవామియే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తుమ్ములు, కారుతున్న ముక్కు 02799...UK

జూన 27, 2015 న దీరఘకాలిక తుమములు,  ముకకులోనుండి ఎడతెరపి లేకుండా కారుతునన నీళళ సమసయతోబాధపడుతునన ఒక 9 ఏళల బాలుడు వైబరో చికితసకై సంపరదించాడు. గత 8 ఏళలుగా అనగా సంవతసరం వయసు పసివానిగా వునననాటినుంచి, ఈ రోగ లకషణాలు తన కొడుకుకి వుననటలు, అతని తలలి చెపపింది. తరచుగా పరతి ఉదయం, లేవగానే అతనికి పలు నిమిషాలు ఆగకుండా తుమములు వసతుంటాయి. అతనికి సకూలులో కూడా 3-4 నిమిషాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సంక్రమణ నాసికాద్రవం 03507...UK

డిసెంబరు 1, 2014 న 61ఏళల శసతరచికితసావైదయుడు దీరఘకాలిక, సంకరమణ నాసికాదరవం కారణంగా, పరతి ఉదయం ఆగకుండా వచచే తుమముల గురించి చికితస కోరినారు. బాలయంనుండి ఆయనకు ఈసమసయ ఉంది. ఉదయమయేసరికి, ఎడతెగని తుమములుతో పాటు, ముకకులోనుండి తెగ నీరుకారుట, గొంతు వెనుక దురదలతో బాధపడుచుననారు. తుమములు ఇంటిలో దుమము, పుపపొడి, ఇతర తెలియని కారణాలవలల కావచచును. యాంటీహిసటమైనస (antihistamines),...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక గొంతు సంక్రమణ, అపానవాయువు 11177...India

45 సం.ల వయసునన అభయాసకుడు గత 2 సం.లుగా తనకునన దీరఘకాలిక గొంతు సంకరమణ, అపానవాయువు కోసం తనకు తానే చికితస చేయాలని నిరణయించుకుననారు. ఈ గొంతు సంకరమణ పరతి 2 - 3 నెలలకి వసతూ, చలలటినీరు, చలలని పానీయాలు తరాగటం దవారా ఇంకా ఎకకువవుతుననది. అతను ఎకకువ భాగం యాంటీబయాటికస పైనే ఆధారపడిన కారణంగా ఆరోగయానని మరింత పరభావితం చేసింది. 2 ఆగషటు 2010 న అభయాసకుడు కరింది రెమిడీ సిదధం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తుమ్ములు, నీరుకారేముక్కు, క్రమరహిత బహిష్టులు 11177...India

41 ఏళల మహిళ 25 సెపటెంబరు 2010 న దీరఘకాలిక ముకకు కారటం, తుమములు కోసం చికితస కోరారు. గత 20 ఏళలుగా ఈ సమసయతో బాధపడుతుననారు. ఆమె ఎడతెగని తుమములతో బాధపడుతూ, కొననిసారలు, ఆమె తల రుదదుకుననపపుడు, 300 సారలకు పైగా తుమములు వసతాయి. ఆ తరవాత అలసిపోయి, 4 - 6 గంటలపాటు నిదరపోవాలసి వసతుంది. ఆమె తల చాలా భారంగా వుండడం, కరమ రహితమైన, బాధపూరిత బహిషటులతో బాధపడుతుననారు. ఆమె దీనికోసం ఏ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవడం, అలసట, భయాందోళన 03507...UK

ఫిబరవరి 11, 2015న 53 సం.ల. వయకతి శవాసలోపం (dyspnoea) చికితస కోసం వచచారు. అతను దరజీ దుకాణం నడుపుతుననారు. అతనికి ధూమపానం అలవాటు బాగా ఉంది కానీ 4 సం.రాల కరితం ఆ అలవాటు పోయింది. గతంలో, అతను వుబబసంతో బాధపడినను, అలలోపతీ మందులతో బాగా తగగింది. కానీ గత 2 నెలలుగా అతను సవలప ఆయాసంతో శవాస తీసుకోవలసి  వసతుననది. యాంటిహిసటామైనస (Antihistamines), ఇనహేలరలు (Inhalers) పని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పుప్పొడివల్ల సంక్రమించిన జ్వరం 03507...UK

జూన 6, 2015 న 42 ఏళల టీవీ మెకానిక, పుపపొడిమూలంగా వచచే జవరం (Heyfever) లకషణాలతో వైబరో అభయాసకునివదదకు వచచారు. బాలయంనుండి అతను దీనివలల బాధపడుచుననారు. అతను తనకి 10 ఏళల వయససులో, తండరి తనని పొలాలలో గురరాలను చూడటానికి తీసుకెళలినపపుడు, మొదట ఈ జవరం పరారంభమైనదని చెపపారు. నాటినుండి అతను పరతీ వసంతఋతువులో, వేసవిలో నీళళూరే కళళు, నీళళు కారే ముకకుతో ఈ పుపపొడి జవరంతో, సుస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుమునొప్పి, మతిమరుపు, దంత సంక్రమణవ్యాధి 03520...USA

జూన 4, 2015 న, 70 ఏళల వయకతి, నడుమునొపపి, శకతి హీనత, మతిమరుపుల చికితసకోసం అభయాసకుని సంపరదించారు.

10సం.ల కరితం పరారంభించిన నడుమునొపపి, తుంటినొపపిగా అతను నమమారు. పరసతుతం అతను తలను కొదదిగా వంచినా, తలవాలచినా, కరింద పడుకుననా, దగగినా, తుమమినా, రోజూ బాధపడుతుననారు. 2 నెలలకరితం, అతని నొపపితీవరతతో మంచంనుండి లేవలేక, నిలబడలేక బాధపడడారు. ఏదిఏమైనా, అభయాసకునివదదకు వచచునపుడు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వుబ్బసం, పడిశం, ఫ్లూ 03503...UAE

29 నవంబరు 2014 న, 50ఏళల వయకతి, తనకు 8ఏళళ వయససునుండే వునన ఉబబసవయాధి, పరతిఏడు చలికాలంలోవచచే జలుబు లేదా ఫలూ లకు చికితసకొరకు వచచారు. గత 5 సం.ల. లో, అతను పరతీఏడు 1 - 2 నెలలపాటు ఉబబసం కాక జలుబుతో కూడా బాధపడుచుననారు. అతడు తరచూ రెండు వేరవేరు కోరసుల ఆంటీ బయోటికస ఈబాధల కొరకు తీసుకుననారు. చలికాలం సమీపిసతుండటంతో, అతడు ఇపపటికే వుబబసం దాడులతో బాధపడుతూ, అతను 'వెంటోలిన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల అలెర్జీలు 11278...India

62 ఏళల శారీరకంగా చురుకైన అభయాసకుడు, గత 10 సం.లుగా దుమము, ఘాటువాసనలకు అలెరజీతో, తుమమటం, నిరంతరం ముకకు దిబబడతో బాధపడుచుననారు. 2000 సంవతసరం నాటికి, అతను దాదాపు పరతిరోజూ అలెరజీ అలలోపతిక ఔషధం తీసుకునేవారు. అతని మధుమేహం సవలపంగా పెరిగింది కాని అతను దానికి చికితస తీసుకొనుటలేదు. జనవరి 2010 నాటికి అతని రకతంలో చకకెర సథాయి సాధారణసథాయికనన పైకి చేరుకుననాయి (ఉపవాసం: 150mg...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బసము, దగ్గు 02877...USA

18 ఏళల యువకుడు ముకకునుండి నీరుకారుట, దగగు, ఒళళు నొపపులగూరచి 13 డిసెంబర 2012 న వైబరో అభయాసకుని వదదకు చికితస కోసం రాగా అదేరోజు మధయాహనం కరింది రెమిడీ ఇచచారు:

#1. CC9.2 Infections acute...గంటకు ఒకసారి నీటిలో కలిపి రాతరి నిదరపోయెవరకు తీసుకోవాలి.

మరునాటికి కురరాడికి 50% మెరుగైనందున మోతాదు TDS కు తగగించిరి. అయిననూ 2 రోజుల తరవాత రోగికి గొంతునొపపి, దగగు, ముకకు సమసయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పడిశం మరియు దగ్గు 10400...India

52సం.ల. సతరీకి 4 జులై 2015 న పడిశం లకషణాలకు చికితస చేసిరి. గత నెల రోజులుగా తనకు జలుబుతో ముకకునుండి నీరు కారడం, ఎపపుడూ అలసటగా ఉంటుననటలు ఆమె చెపపినది. కరోసిన (పారాసిటమల) తీసుకుననపపటికీ తగగి మరలా 1, 2 రోజులలో తిరిగి రోగ లకషణాలననీ ఏరపడుతుననటలు చెపపారు. గత 30సం.లు.గా ఏడాది కి సగటున 4 - 5సారలు పడిశంతో బాధపడుతుననటలు చెపపారు. పడిశంతో మొదలై విపరీతమైన దగగుతో నెల, అంతకన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల అలెర్జీ, సంక్రమణ 11568...India

65 ఏళల మహిళ బాలయంనుండి కొదదిపాటి శవాసకోశ అలెరజీతో బాధపడుతుననపపటికీ, 2005 లో ఆమె కుటుంబంలో ఒతతిడి కలిగించే సంఘటన తరవాత అలెరజీ తీవరతరం అయయింది. ఆమె ఛాతీలో బరువుగా వుండుటతోపాటు దుమము, ఎయిర కండీషనింగ వలల, వాతావరణం మారినపపుడు బాధాకరమైన దగగు, శవాసఅందకపోవుట, ముకకు దిమమకటటుట, వంటి అనేక బాధలు ఆమెకు కలిగినవి. ఈసథితి వలల శవాసకోశ వయాధులు మొదలైనవి. ఆమె అలలోపతి, హోమియోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవుట, నిద్రలో ఊపిరి అందకపోవుట, మెడనొప్పి, మగతనిద్ర 11271...India

25 ఫిబరవరి 2015న, శవాస సమసయలతో ఐ.సి.యూ.లో ఉనన, తన 72 ఏళల తలలి చికితసకోసం ఆమె కుమారుడు చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. కొదదినెలలుగా ఆమె పగలు నిదర మతతులో తులుతూ ఉంటే రాతరి నిదరలేమివలల అలా జరుగుతుందని కుటుంబ సభయులు భావించారు. ఫిబరవరి 15న, ఆమె మతతుగా తూగుతూ, కురచీనుండి పడిపోవటంతో, ఆమెమెడలో C7 వెననుపూస విరిగి, ఆసుపతరిలో చేరచారు. అచచట నిదరమతతు, శవాస అందకపోవుటవంటి లక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళముల వాపు (Bronchitis), దగ్గు, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

68 సం.ల భకతిగీతాలు పాడే అదభుతగాయని, దీరఘకాలిక బరోనకైటీస (bronchitis)కోసం చికితస కోరారు. ఆమెకు 3 సం.ల. కరితం కఫంతో కూడిన దగగు పరారంభమై, నెమమదిగా తీవరమైన బరోనకైటీస అభివృదధి చెందింది. తరువాత, బరోనకైటిస దాడులకు అలెరజీలు, అగరొతతులు, ఇతర బలమైన సువాసనలు దోహదపడడాయి. ఆమె శవాసకోసం ఇనహేలరలను వాడుతూ, తరచుగా యాంటీబయాటికస తీసుకొంటుననారు. ఆమె గత 20 సం.లు. గా భకతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిరంతరాయంగా ఫ్లూ మరియు దగ్గు 02899...UK

ఒక 64 సంవతసరముల జూనియర పరాకటీషనర కు 2015 అకటోబర 17 సాయంతరం నుండి గొంతుమంట, లోజవరంవచచాయి. ఐతే వీరు కరింది వింటర రెమిడిని అకటోబర 1 నుండి ఫలూ మరియు చాతి ఇనఫెకషన నిమితతం తీసుకుంటుననపపటికీ ఈ ఇబబంది తలెతతింది:   

CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పునరావృత దీర్ఘకాలిక వినాళ గ్రంధుల వాపు (Chronic Recurrent Tonsillitis) 11567...India

2015 మారచి 27 వ తేదీన 4 సంవతసరములుగా తరుచుగా వచచే ఫోలలికులర వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడే 8½ సంవతసరముల బాబును అతని తలలి చికితసానిపుణుడి వదదకు తీసుకొని వచచారు. నెలకు రెండు సారలు వచచే ఈ వయాధి వచచినపుడు బాబు గొంతు నొపపి, వాపు వలల ఏమీ మింగలేడు. దీని నిమితతం నెలకొకసారి అలలోపతిక యాంటిబయోటికస తీసుకుంటుననాడు.

2015 ఏపరిల 3న కరింది రెమిడితో అతనికి వైదయం పరారంభమయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన జలుబు,దగ్గు మరియు బొబ్బలు 02859...India

తన 22 సంవతసరాల కుమారునితో జరిగిన సకైప సంభాషణలో అతడు తరుచుగా తుమముతూ ,దగగుతూ ఉననటలు తలలి గురతించారు.వారం నుండి ఆవిధంగా బాధపడుతుననటలు అంతేకాక అతని వీపు కరింది భాగంలో బొబబలు వచచి గత మూడు రోజులుగా  బాగా నొపపి పుడుతుననాయని కూడా చెపపాడు.బాబు తలలి పరాకటీషనర ను సంపరదించగా కరింది రెమిడి  బరాడకాసట చేసి ఇచచారు :

CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలతిరుగుట (వెర్టిగో), సైనస్ యొక్క వాపు 03524...USA

ఒక 45 ఏళల వయకతి, మూడు సంవతసరాల పాటు, తలతిరుగుట (వెరటిగో) సమసయతో భాధపడేవారు. వైదయుడుచే ఇవవబడిన వివిధ అలలోపతి మందుల దవారా, రోగికి ఉపశమనం కలగలేదు. మంచం నుండి లేచే సమయంలో లేక తలను వేగంగా తిపపిన సమయంలో అతనికి తల తిరిగేది.  అపపుడపపుడు ఈ రోగ లకషణం కారణంగా అతనికి కారు నడపడానికి భయంగా ఉండేది. ఈ సమసయకి కారణం చెవి అంతరభాగంలో ఉనన నీరే అని అతను నమమారు.

అతనికి అలెరజీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బు నరాలు, శ్వాసకోశ అలెర్జీ 11958...India

ఉబబు నరాల కారణంగా కలిగిన తీవరమైన నొపపితో ఒక 30 ఏళల మహిళ 2016 ఫిబరవరి 17న చికితస కొరకు వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె ఒక సంవతసరం నుండి ఈ సమసయతో బాధపడుతుననారు. తీవర నొపపి కారణంగా ఆమెకు రాతరిళళు నిదర పటటేది కాదు. రోగి యొకక నానమమగారికి ఇదే రోగ లకషణం ఉండేది కాబటటి ఈ సమసయ రోగికి వంశానుగతంగా వచచియుండవచచు. ఆమెకు గత రెండు సంవతసరాలుగా దుమము అలెరజీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, దీర్ఘకాలిక దగ్గు 02799...UK

ఒక 70 సంవతసరాల మహిళ రెండు సంవతసరాల పాటు తీవరమైన పొడి దగగుతో బాధపడేది. ఆమె తరచుగా ఆంటీబయాటిక మందులను తీసుకోవలసి వచచేది. వీటి దవారా రోగికి తాతకాలికమైన ఉపశమనం మాతరమే కలిగేది. ఏడు సంవతసరాల కరితం ఆమెకు రకత చకకెర సథాయి అధికంగా ఉందని తెలిసింధి. దాని కారణంగా వైదయుడు రోగికి వెంటనే ఇనసులిన పరారంభించటం జరిగింది. రోగికి పదిహేను సంవతసరాల నుండి అధిక రకతపోటు మరియు అధిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ 01339...USA

2016 మారచి18వ తేదిన 68 సంవతసరాల వృదధుడు తను 6 నెలలుగా సైనస ఇనఫెకషన తో బాధపడుతుననటలు తెలిపాడు. వయాది నివారణ కోసం ఎననో మందులు వాడినపపటికీ పరయోజనం కనిపించలేదు. దీనికి తోడు అపపుడపపుడు విపరీతముగా తలపోటువసతుoడడం తో నితయకృతయాలు చేసుకోవడం కూడా కషటమయయింది. తను సంపరదించిన విబరో పరాకటీషనర కరింది రెమెడి ఇవవడం జరిగింది.

CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో దీర్ఘకాలిక దగ్గు, శ్వాస కోశ ఇబ్బంది 00462...USA

మన విబరియో పరాకటీషనర తమ ఇంటి పరకకన ఉనన వారి 13 సంవతసరాల కుకక ఒక సంవతసరం నుండి పొడి దగగు మరియు శవాస కోశ సమసయతో బాధ పడుతుననటలు గరహించారు. వెటరనరీ డాకటర ఇచచిన మందులు ఏమీ పనిచెయయలేదు, సరికదా దానిని చంపేసి దాని బాధ నుండి విముకతి చేయమని అయన సలహా ఇచచారు. కుకక యజమాని సూచన పైన 2013 లో విబరియో పరాకటీషనర  వైదయం పరారంభించారు. కుకక యజమాని కొనని రోజులు వెటరనరీ మందులను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హే ఫీవర్ మరియు తలపై దురద 02899...UK

2014మారచి 29వ తేదీన, 31-సంవతసరాల ఒక మహిళ హే ఫీవర మరియు తలపై దురద చికితస నిమితతము పరాకటీషనర ను సంపరదించినది. తనకు 13వ సంవతసరము నుండి ఈ వయాధితో బాధ పడుతూ యాంటీ హిసటమిన  టాబలెటలు వాడుతుననారు. ఈ వయాధి వలల ఆమెకు దురద, కంటివెంట నీరు కారడం ఇంతేకాక కలువలునన తావులకు వెళళినపపుడు విపరీతమైన తుమములు.రావడం జరిగేది. యాంటీ హిసటమిన టాబలెటలు కొంత ఉపశమనం కలిగించినా 2012...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అలెర్జిక్ రైనైటిస్ (నాసికయందలి మంట- వ్యాధి), అజీర్ణం మరియు ఆందోళన 01001...Uruguay

32 ఏళలగా అలెరజిక రైనైటిస (శవాసకోశ సమసయ) మరియు అజీరణం, ఉబబిన ఉదరం, తలనొపపి వంటి రోగ లకషణాలతో బాధపడుతునన ఒక 49 సంవతసరాల మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది.  2014 లో విడాకులు తీసుకునన సమయం నుండి ఆమెకు ఆందోళన, భయం మరియు నీరసం వంటి మానసిక సమసయలు ఏరపడడాయి. ఓదారపు కోసం ఆమెకు అమితముగా తినే అలవాటు ఉండేది.ఈ రోగ సమసయల కొరకు ఆమె అంతకు ముందు ఏ విధమైన చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు మరియు ప్రయాణ వికారం 11570...India

బాలయం నుండి దగగు సమసయతో బాధపడుతునన ఒక 15 సంవతసరాల యువతి 2015 జులై 12న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. అంతకు ముందు అలలోపతి మరియు హోమియోపతి చికితసలను తీసుకుంది కానీ ఉపశమనం కలగలేదు.రోగి యొకక తండరికి ఇదే రోగ లకషణం ఉండేది. అందువలన రోగికునన దీరఘకాలిక దగగుకి కారణం పరిసరాలలో ఉండే అలెరజినల అయయుండవచచని లేక తండరి నుండి ఇనఫెకషన రోగికి వచచి ఉండవచచని అనుమానించారు. ఆమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షల ఆందోళన రుగ్మత 02899...UK

2016 మారచ 27 వ తేదీన 15 సవతసరాల బాబును అతని తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. ఈ బాబు GCSE తుది పరీకషకు తయారవుతూ చాలా అందోళన చెందుతుననాడు. ఈ పరీకష అతని జీవితానికే ఒక ముఖయమైన మలుపు వంటిది. సాధారణంగా పరీకష అంటే ఎలాంటి ఆందోళన పడని ఈ బాబుకు ఏదో తెలియని భయం పరారంభమయయి ముకకు వెంట రకతం కూడా వసతోంది. దీని నిమితతం మందులేమి వాడడం లేదు కానీ ఈ బాబు చిననపపటినుండి కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

1. శ్వాస సంభందిత ఇన్ఫెక్షన్, అలెర్జీ 02308...Slovenia

2016 మే 20 వ తేదీన ఒక తలలి తన 7 సంవతసరాల కుమారుడిని శవాశకోశ వయాధుల నిమితతం చికితసా నిపుణుడి వదదకు తీసుకొని వచచింది. ఈ బాబుకి 9వ నెలనుండి శవాశనాళముల వాపు (bronchitis) వయాధితో బాధ పడుతూ ఉననాడు. ఇంకా ఈ అబబాయిని  నయుమోనియా, టానసిలస, అసతమా, దడ దడ ధవని వచచే దగగు, డసట అలెరజీ ముదలగు వయాదుల నిమితతము పరతయేకించి శీతాకాలంలో అనేక సారలు హాసపిటల చుటటూ తిపపవలసి వచచేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి 03552...Qatar

2016 సెపటెంబర 5 వ తేదీన 27-సంవతసరాల మహిళ ఐదు  సంవతసరములుగా  తరుచుగా వచచే పారశవపు నొపపి తో(కనీసం నెలకు ఒకసారి) బాధపడుతూ చికితసా నిపుణిడిని సంపరదించారు. ఆమెకు ముకకు మృదులాసథి వంకరగా ఉంది మరియు దాని నిరమాణము కూడా పలుచగా ఉననది. ఆమెకు తరుచుగా తలపోటుకు కారణ మవుతునన శలేషమపొరనుండి వచచే పిలకలకు సంభందించి A CT సకానింగ రిపోరటు నెగిటివ గా వచచినది. వారసతవ పరంగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక ఎలర్జీ మరియు మలబద్దకం 11578...India

2016 ఏపరిల 11 వ తేదీన, 35-సంవతసరములమహిళ 8 సంవతసరములుగా దగగుతో ఇబబందిపడుతూ చికితస నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు. వీరికి డసట ఎలరజీ ఉండడంతో పరతీరోజూ ఉదయం నిదరలేవగానే నిరంతరాయంగా దగగువసతుండం వలన ఛాతీలో నొపపి వసతోంది. వీరికిమలబదదకం సమసయ సంవతసరం నుంచి బాధిసతూ ఆసనము వదద నొపపికలగజేసతోంది. ఆమె ఏ విదమైన వైధయ సహాయం తీసుకోలేదు.

 ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన అస్తమా 11581...India

32-సంవతసరాల మహిళను తీవరమైన అసతమా వలల ఊపిరి అందకపోవడంతో 2016 సెపటెంబర 16 న హాసపిటల కి తీసుకెళళడం జరిగింది. ఈమెకు చిననపపటినుండి ఈ వయాధి ఉండడంతో పాటు ఇసనోఫిలియ కౌంట కూడా చాలా ఎకకువగా ఉండడం తో ఆమె ఇనహేలర ఉపయోగించేవారు. ఈ విధంగా 10-15 సంవతసరాలుగా అసతమా వలల పెదదగా ఇబబందేమీ లేదు కానీ ఎపపుడయినా వాతావరణం తేమగా ఉననపపుడు ఆమెకు జలుబు దగగు వసతూఉండేవి. ఐతే గత రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక ఆస్తమా 11577...India

12 సంవతసరాలుగా ఆసతమా తో బాధ పడుతునన  22-సంవతసరాల యువకుడు 2016 మారచి 5 న పరాకటీ షనర ను సంపరదించాడు. పగలు ఊపిరి తీసుకోవడానికి  పెదదగా ఇబబందేమీ లేకుననపపటికీ రాతరిపూట మాతరం చాలా కషటపడాలసి వసతోంది.  ఇంతేకాక  ఇతనికి జలుబు,దగగు వచచినపపుడు మాతరం వయాధి మరింత ఎకకువై చాతీలో నొపపి కూడా వసతోంది. ఈ 12 సంవతసరాలుగా అలోపతి మందులతో పాటు ఇనహేలర కూడా వాడుతున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపో థైరాయిడిజం, దీర్ఘకాలిక దగ్గు, మరియు అస్తమా 03542...UK

26 జూలై 2016, తేదీన 60 సంవతసరాల వయసుగల మహిళ తన ఆరోగయ సమసయల గురించి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. 40సంవతసరాల కరితం మొదలయిన అసతమా వయాధి ఆ తరువాత తగగిపోయినపపటికీ ఇటీవలే తిరిగి పరారంభమయయింది. పరిసథితి రానురానూ దిగజారుతూ గొంతులో గురకను అరికటటడానికి ఈమె రోజుకు రెండుసారలు ఇనహేలర లేదా నెబయులైజర ఉపయోగించ వలసిన పరిసథితి ఏరపడింది. గత కొనని నెలలుగా ఈమెకు దగగు కూడా వస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సైనుసైటిస్ వ్యాధి 01768...Greece

58-సంవతసరముల మహిళ గత 15 సంవతసరములుగా పరతీ శీతాకాలంలో నాలుగు నెలల పాటు (నవంబర నుండి ఫిబరవరి) వరకూ సైనుసైటిస వయాధితో బాధ పడుతూ ఉననది. ఆమెకు ముకకువెంట నీరు కారడం, ముకకు మూసుకుపోయినటలు ఉండడం, కళళ వెనుక చెకకిళళ వెనుక వతతిడిగా అనిపించడం వంటి లకషణాలు ఉననాయి. అలోపతి మందుల వలన తాతకాలికంగా ఉపశమనం కలిగినా శాశవతంగా వయాధి లకషణాలు దూరం కాలేదు.

4 ఫిబరవరి 2017, నాడు కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సైనుసైటిస్ వ్యాధి 11590...India

45 సంవతసరాల వయకతి  ఒక సంవతసరం నుండి సైనుసైటిస వయాధితో బాధపడుతూ ఉననారు.  వీరికి పదేపదే ముకకు కారుతూ ఉండడం, వారము రోజులు వదలకుండా దురవాసనతో కూడిన దరవం కారడం, ఇలా పరతీనెలా  పునరావృతమవుతూ ఉండేది, ముఖయంగా శీతాకాలంలో ఇది మరీ ఎకకువగా ఉండేది. గత సంవతసరం 8 సారలు ఈ విధంగా ఇబబంది పడడారు. వీరికి  మరొక సమసయ కూడా ఉంది. వాతావరణం చలలగా ఉననా, శీతల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రోగనిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉండడం 11590...India

3-సంవతసరాల బాలునికి  పునరావృతమవుతునన శవాసకొస ఇనఫెషన తో పాటు ముకకు కారుతునన సమసయ ఏరపడింది. దీనితో పాటు కఫం తో కూడిన దగగు, గొంతు నొపపి గత రెండు సంవతసరాలుగా బాధిసతుననాయి. ఈ లకషణాలు ఇంచుమించు పరతీ నెలలో సంభవిసతూ ఒకవారం పాటు కొనసాగుతాయి. ఈ విధంగా సంవతసరానికి 8/9 సారలు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బాలునికి ఆసతమా లేదు కానీ డసట ఎలెరజీ ఉంది. ఈ బాబుకు జవరం అధికంగా ఉననపపుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ 11406...India

88-సంవతసరముల వయససు గల వయకతి గత మూడు వారాలుగా గొంతు నొపపి మరియు దగగుతో బాధపడుతూ డాకటరను సంపరదించారు. డాకటర అతనికి యాంటీబయాటికస ఇచచారు. వారం రోజులు కోరసు పూరతి చేసినపపటికీ ఏ మాతరం మెరుగుదల కనిపించలేదు. దీనితో రోగి వైబరియానికస చికితస తీసుకోవాలని చికితసానిపుణుడిని సంపరదించారు.

15 జూన 2018 తేదీన అతనికి కరింది కొంబోఇవవబడింది:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC19.6 Cough...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రైనైటిస్ 03572...गैबॉन

29 ఏళల మహిళ ఎంతో కాలంగా ఉదయాననే తలనొపపి మరియు చిగుళలలో నొపపితో ( నెలకు సగటున రెండు సారలు) పాటు తుమములతో బాధపడుతుననారు. వాసతవానికి ఈ సమసయ ఆమెకు బాలయంలోనే పరారంభమయయింది కానీ రెండేళల కరితమే ఆమె ఇ.ఎన.టి. సపెషలిసటుకు చూపించగా ఇది దీరఘకాలిక రైనైటిస అని నిరధారించారు. ఆమె అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు కానీ ఇది ఆమెకు రెండు మూడు రోజులు మాతరమే ఉపశమనం ఇసతూ ఆ తరవాత వయాధి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్గకాలిక ముక్కు దిబ్బడ (క్రోనిక్ బ్లాక్డ్ సైనెస్స్) 10596...भारत

ముంబైలోని ఒక వృదధాశరమంలో 82 ఏళల చూపులేని ఒక పెదదాయన గత 8 సంవతసరాలుగా ముకకు దిబబడ మరియు సైనస‌లతో బాధపడుతుననారు; దీనివలల సరైన నిదరకూడా పోలేకపోతుననారు. అతను అలలోపతి వైదయం తీసుకుననాఎటువంటి  ఫలితం పొందలేదు. అతను జనవరి 2019 నుండి వృదధాపయ ఇంటిలో నివసించడం పరారంభించిన తరువాత అతను అలలోపతి మందులు తీసుకోవడం మానేశారు. రోగి తన పరిసథితికి చాలా బాధపడుతూ సహాయం కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మాట పోవడం 02836...भारत

32 ఏళల వయసునన వయకతి 2010 మారచి 30 తెలలవారుజామున మాట పోయినటలు గరహించి వెంటనే మూరఛపోయాడు. అలలోపతి చికితస వెంటనే ఇవవబడింది కాని అతని పరిసథితి మెరుగుపడలేదు. దాదాపు మూడు నెలల తరువాత, అతను పని చేసే కారయలయంలోని అతని నియంతరణ అధికారి వైబరియోనికస గురించి తెలుసుకొని, రోగికి చికితస చేయమని పరాకటీషనర ని అభయరథించారు.

20 జూన 2010 న, ఈ కరింది మందులు ఇవవబడడాయి:

#1. CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ధీర్గకాలిక దగ్గు 11573...भारत

16 ఏళల బాలుడు 3 సంవతసరాల వయససు నుండి దగగు మరియు జవరంతో కొననిసారలు జలుబు మరియు గొంతునొపపితో తరచూ (నెలకు ఒకసారి) బాధపడుతుననాడు. వాతావరణంలో సవలప మారపు వచచినా ఇవి ఎకకువవుతుననాయి. పరతిసారీ అలలోపతి ఔషధం తీసుకుననపపుడు అతను 5-6 రోజులలో ఉపశమనం పొందుతాడు, కానీ అది తాతకాలికమే. అతని తలలి వైబరియోనికస పరయతనించినందున ఆమె సవయంగా అతనని పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచింది. బాలుడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రైనైటిస్, బ్రాంఖైటిస్ 11601...India

44-ఏళల వయకతి పుటటినపపటి నుంచి తరచూ శవాస కోశ ఇబబందులతో( ఛాతీలో గరగర మనే శబదం వినిపించడం) బాధపడుతుననారు. దీంతోపాటు ముకకు కారడం ముకకు రంధరాలు మూసుకుపోయినటలు ఉండటం తలనొపపి కూడా ఉననాయి. బాలయంలో ఇతడి తలలి కొంత ఉపశమనం కలిగించడానికి అతని ఛాతీ, నుదుట మరియు ముకకు చుటటూ వికస వేపొరబ రుదదుతూ ఉండేది. పెదదయయాక తనే సవయంగా చేసుకోవడం నేరచుకుననారు. శవాసకు కషటం కలిగించే పెయింటలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బసం 02840...India

48 సంవతసరాల వయససు గల వయకతి గత 14 సంవతసరాలుగా ఆసతమా భాధనుండి ఉపశమనం పొందటానికి రోజుకి ఒకసారి    ఇనహేలర ఉపయోగించేవారు. కానీ, గత 2సంవతసరాలుగా ఇనహేలర ఉపయోగించడం రోజుకు మూడుసారలుకు పెరిగింది. మెటలు ఎకకేటపపుడు, భోజనం చేసిన తరువాత లేదా కొంతదూరం నడచినా శవాస తీసుకోవడం కషటంగా ఉండేది. 2018సెపటెంబర మొదటి భాగంలో అతని ఆరోగయం మరింత కషీణిచడంతో కొనని రోజులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దమ్ము/ఆయాసం 11600...India

81 సంవతసరాలు వయససు ఉనన వయకతి అలలోపతీ చికితస తీసుకుంటుననపపటకి గత 10 సంవతసరాలుగా దాదాపు రోజు మారచి రోజు దగగుతో కూడిన ఆయాసంతో భాధపడుతుననారు. శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబంది ఎకకువ కావటంతో, గత రెండు సంవతసరాలగా ఉపశమనం కోసం ఇనహేలర మీద ఆధారపడడారు. 2018జూలై నుండి, పసుపు రంగు కఫంతో దగగు తీవరత పెరగడమే గాక అతనకి ఈ ఇబబందిని భరించటం కషటంగాఉండి అలసటను కలిగించేది. తనకు రోగనిరోదక శక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అతిసారం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది 03542...UK

2019 ఆగసటు 22న, ఒక సెలవు రోజు అభయాసకుడు పయారిస లో ఒక హోటల లో ఉననపపుడు, అదే హోటలలో అనారోగయంతో ఉనన 75 ఏళల మహిళ భరత అరధరాతరి అభయాసకుని సహాయం అరధించడం జరిగింది. ఆమెకు ఉదయం నుండీ కడుపులో తిమమిరి, విరోచనాలు, తలపోటు మరియు ఛాతీలో రదదీ కారణంగా శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబందిగా ఉందని అయితే ఆమె హాసపిటల కి వెళలడానికి ఇషటపడలేదని రోగి భరత తెలిపారు. అభయాసకుడు వెంటనే తనవదదనునన వెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కోవిడ్ -19 00512...Slovenia

నరసుల కొరత కారణంగా దంత విభాగానికి చెందిన 45 ఏళల నరసును రోగుల విశరాంత గృహానికి సాధారణ నరసింగ డయూటీ నిరవహణ నిమితతం పంపించారు. కేవలం రెండు రోజులలోనే 6గురు కొవిడ-19 సోకిన రోగులు అకకడ చేరారు. 2020 ఏపరిల 14న నాలుగు రోజుల పాటు 13 గంటలు షిఫట చేసిన అనంతరం ఒక రోజు విశరాంతి తరవాత ఆమెకు బాగా అలసిపోయినటలు అనుభూతి కలగడం పరారంభ మయయింది. ఆరోజు మధయాహనానికి ఆమెకు చాలానీరసంగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గర్భధారణ సమయంలో కోవిడ్ -19 03572...Gabon

33 ఏళల నాలుగు నెలల గరభిణీ పరాకటీషనర వదదకు వచచినపపుడు ఆమె రూపం పాలిపోయినటలుగా బాగా అలసిపోయినటటుగా కనిపించింది. ఆమెకు శవాస తీసుకోవడం లో ఇబబంది, అలసట వంటి కోవిడ లకషణాలు ఉననాయి. ఆమె శవాసను కోలపోకుండా పది మీటరలు కూడా నడవలేక పోయేది. అంతకు ముందురోజు ఆమె తలలిని పరీకషించి పాజిటివ గా నిరధారించి ఆసుపతరిలో చేరచారు. కాబటటి తలలితో నివసిసతూ అదే పడకగదిలో ఉండడంతో ఆమె ఆందోళన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కోవిడ్ -19 02799...UK

2020 మారచి 12న 50 ఏళల సతరీ కి చాలా తీవరమైన తలనొపపి దానితో పాటు కంటి నొపపి కనులవెంట నీరుకారడం, పరారంభ మయయింది. ఆ తరవాత మూడు రోజులలో ఆమెకు ఈ లకషణాలు మరింత అభివృదధి అయయి శారీరక నొపపులు, సవలప జవరం, పొడిదగగు, ఆకలి లేకపోవడం, రుచి మరియు వాసన కోలపోవడం మరియు తీవరమైన అలసట ఏరపడడాయి. చిననపపటినుంచి ఆసతమా పేషంటు కావడం వలన ఆమెకు జలుబు మరియు దగగు తేలికగా వచచే అవకాశం ఉననందున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దగ్గు – కోవిడ్-19 అనంతర చికిత్స 11613...India

55-ఏళల మహిళ 2020 ఏపరిల 29 నుండి దగగు, తలనొపపి, జవరం, మరియు రుచి కోలపోవడం వంటి లకషణాలతో బాధ పడుతుననారు. మూడు రోజులలో అలలోపతి మందులతో రుచి కోలపోవడం మరియు సాధారణ ఆయాసము మినహా మిగతా అనని లకషణాలు నుండి విముకతి పొందారు. అనారోగయంతో ఉనన వీరి పకకింటి మహిళ పరీకషింప బడినపపుడు పాజిటివ అని రాగా ఈమె కూడా మే 6 వ తేదీన సవయంగా పరీకష చేయించుకుననపపుడు కోవిడ-19 పాజిటివ గా వచ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకు సంబంధించిన ఎలర్జీలు, అంగస్తంభన సమస్యలు 11964...India

31 ఏళల వయకతి గత నాలుగు సంవతసరాలుగా దాదాపు ఏడాది పొడవునా ముకకు కారడం, తుమములు, మరియు గొంతు నొపపితో తరుచూ అలసటకు గురిఅవుతుననారు. వాతావరణంలో మారపుతో ఈ లకషణాలు మరింత తీవరంగా మారుతుననాయి. అతను సిటరజిన లేదా అలలెగర వంటి యాంటీ హిసటమినలను వాడుతుననపపటికీ ఇవి తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇసతుననాయి. 2016 సెపటెంబర 24న పరాకటీషనరును సంపరదించగా కరింది రెమిడీ ఇచచారు:

#1. CC9.2...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

లారింగైటిస్ (స్వరపేటిక వాపు) 11561...India

38 ఏళల మహిళ తన గొంతు బొంగురు పోవడం మరియు నొపపి సమసయతో పరాకటీషనరును సంపరదించారు. ఆమె సంగీతంలో శికషణ పరారంభించిన తరవాత 2011 చివరిలో మొదటిసారి ఈ లకషణాలు కనిపించాయి. అపపటి నుండి ఆమె గొంతు ఎకకువ ఉపయోగించవలసి వచచినపపుడు సమసయ పునరావృతం అవుతోంది. ఆమె ENT సపెషలిసట లారింగోసకొపీ  దవారా ఇది లారింగైటిస అని నిరధారించి దీనికోసం మందులు ఇచచి సవరానికి పూరతి విశరాంతి ఇవ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Case of Pulmonary Thrombo-embolism Missing...India

A 31 year-old woman was suffering from blood clots (thrombus), causing obstruction to both pulmonary arteries. She was breathless and unable to do any kind of work. She was taken to the hospital for emergency treatment, but the family did not have enough money to pay for the operation that the doctors said was necessary. In desperation they got in touch with...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Wonderful Relief from Cough 02090...India

A 60-year old lady came to see if this healer could help her. From birth she had suffered from a chronic cough. During her long life, she had been to countless doctors of allopathy, ayurveda and homoeopathy, taken all their recommended treatments and medicines, but had not found a cure. The healer gave her:

CC19.6 Cough – chronic…TDS to be...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bronchial Asthma 02799...UK

A 65 year-old man asked the practitioner if she would treat him for bronchial asthma which he had been suffering from since he was 20 years old. He was taking allopathic medicine that gave him relief every time he had an asthmatic attack but in no way cured the condition. His personal life was also stressful which did not help the problem. He was given the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory Allergy and Chronic Cough 01352A...India

A male patient aged 56 had been suffering for 5 years from respiratory allergy as diagnosed by his allopathic doctors. His symptoms included scores of sneezes and watering eyes every morning, sometimes coupled with swelling of the face. He had also suffered for 20 years from a cough which resulted in constant expulsion of yellow and grey phlegm. Over the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma 02789...India

This patient was a 12 year old child who had been having asthma attacks since birth. She was given:

 CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS.

During this period there was not a single asthma attack. The child continues to take the combos.

Sai Ram Potentiser: when a baby has asthma from birth, it indicates that she has the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory and Other Problems 02813...Belgium

A 31 year-old man came to the practitioner because he had respiratory allergy since he was 15 years old. This prevented him from sleeping at night unless he took allopathic pills. He had been suffering from herpes for the last five years and just before coming to see the practitioner a new eruption had emerged. His brother had been recently diagnosed with...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Flu and Cold 03516...Canada

A 45-year-old man, a school teacher, who was just developing a fever with runny nose and congestion contacted the practitioner on the 28th of January 2015. He was given:

CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...6TD

He was advised to intake plenty of water for three days.

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Allergic cough, constipation 11578...India

On 11 April 2016, a 35-year-old woman came to the practitioner with chronic cough, which she had for the past 8 years. The cough was caused by dust allergy. The severe bouts of coughing occurred every morning when she got up. She also had pain in the rectum and constipation for the past one year, probably due to indigestion. Patient had not had any...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acute tongue blisters 11594...India

A 10-year-old boy sought treatment for two days duration tongue blisters on 18 March 2018. The blisters were swollen and painful; the pain in throat made it difficult to swallow solid item since one day. The patient’s mother informed that the child had the history of tonsillitis. Since 3 years, every year he experienced 3-4 episodes of tonsillitis....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపోటు, సైనసైటిస్, అలెర్జీ 11621...India

41 సంవతసరాల వయకతి సవయంగా వైబరియానికస పరాకటీషనర గత 20 సంవతసరాలుగా పరతీరోజూ తలపోటుతో బాధపడుతుననారు. ఇతను ధూళి మరియు పుపపొడి అలరజీ కలిగి ఉండి పరతీరోజూ లేవగానే వరుసగా 10 నుంచి 12 తుమములు కూడా వసతూ ఉంటాయి. ఈ తుమముల వలన అతని సైనస ఎరరబడి శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబంది పడుతుననారు. అతని తలలి నుండి వారసతవంగా అతనికి సంకరమించిన తుమముల విషయంలో జాగరతత వహించినపపటికి 1998లో అతని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుడి వైపు నొప్పి మరియు శ్వాస సంబంధమైన అలెర్జీ 11597...India

40 ఏళల మహిళ భుజం నుండి పాదం వరకూ కుడివైపున నొపపితో నాలుగు నెలలుగా బాధపడుతుననారు నొపపి ఆమె నిదరకు భంగం కలిగిసతుననది. ఎముకల డాకటర నొపపి నివారణ మందులు ఇచచారు కానీ ఇది ఉదయం పూట మగతకు కారణమవుతుననందువలన ఆమె ఇంటి పనులను నిరవరతించు కొనుటకు ఆటంకం కలుగుతుననది. మొతతంమీద ఆమె ఈ చికితసను మూడు నెలల కొనసాగించినా ఏ పరయోజనం కలగలేదు. కనుక కొనని గృహ చిటకాలతో నొపపిని తగ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కోవిడ్ -19 11613...India

83 ఏళల వయకతికి గత 28 సంవతసరాలుగా  ఆసతమాతో బాధ పడుతూ నివారణ కోసం ఇనహేలర మరియు నెబయు లైజర తీసుకుంటుననారు. అలాగే పదేళల కరితం నిరధారణ అయినా రకత కయానసర కోసం ఇమిటీ నాబ - ( కయానసర కణాల పెరుగుదలను మందగింపు చేసే కీమోథెరపీ ఔషధం) కూడా తీసుకుంటుననారు. 2020 జూలై 12న అతను 101º F జవరం మరియు ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటి సాధారణ కంటే ఎకకువ రోగలకషణాలు ఏరపడి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతులో గడ్డ 11529...India

78-ఏళల మహిళకు గత ఏడాది కాలంగా గొంతులో పొరబారుతూ ఉనన లకషణంతో బాధ పడుతుననారు. పరిసథితి కరమంగా మరింత  దిగజారి బొంగురు గొంతు మరియు దురబలమైన గొంతుకు దారి తీసింది. తతఫలితంగా ఆమె మాటలాడలేకపోవడం,తను ఇషటపడి చేసే రోజువారీ పరారథనలను చేయలేకపోవడం జరుగుతోంది. వైదయ పరీకష చేయించగా ఆమె గొంతులో గడడ కలిగి ఉననటలు రిపోరటు తెలియజేసింది.  వైదయుడు శసతర చికితస దవారా దానిని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

స్వరమును కోల్పోవడం 03570...Canada

54- ఏళల మహిళ ఐదేళలుగా ఆమలము గొంతులోనికి వచచే యాసిడ రిఫలెకససమసయతో బాధపడుతుననారు. ఇది ఒకకొకకసారి సంభాషణ మధయలో కూడా యాదృచచికంగా ఏరపడి ఆమె తన సవరమును కోలపోయేలా చేసతోంది. వైదయుడు ఆమెకు పెంటాపరజొల మెగనీషియం అనే యాంటాసిడ సూచించారు. పరారంభంలో ఇది ODగా తీసుకోబడింది కానీ తరవాత అవసరమైనపపుడు మాతరమే తీసుకోవాలని వైదయుడు సూచించారు. ఆమె దానిని రోజుకు నాలుగు సారలు తీసుకుంటూ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బసం 03591...Indonesia

40 ఏళల మహిళ 11 సంవతసరాలుగా పరతీరోజు తీవరమైన శవాశ అవరోధం, పొడి దగగుతో బాధపడుతుననారు. ఆమె ఇంటి పనులు సులువుగా చేసుకోలేరు, బహిరంగ సథలాలలో నడకను ఆసవాదించనూలేరు. ఆమె ఇంటి వదద మెటలు ఎకకక తపపని పరిసథితి ఆమె లకషణాలను మరింత తీవరతరం చేసింది. వైదయుడు ఆమె పరిసథితిని ఉబబసం వయాధిగా నిరధారించి ఇనహేలర ను దగగుమందును సూచించారు. ఇది ఆమెకు తాతకాలిక ఉపశమనం మాతరమే ఇచచినపపటికీ ఇనని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక బ్రాంఖైటిస్ 11626...India

36 ఏళల వయకతి పరాకటీషనర సోదరుడు పొడిదగగు, చాతిలో వతతిడి, మరియు చినననాటి నుండి తేలికపాటి ఆయాసంతో పాటు శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబందితో బాధపడుతుననారు. సాధారణంగా వాతావరణం యొకక మారపులు, లేదా ధూళికి గురికావడం  కారణంగా పరతీ రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇలా ఏరపడుతుననది. అలలోపతీ చికితస తీసుకుంటుననపపటికీ ఇబబంది ఏరపడిన పరతీసారీ సుమారు వారం రోజులు లకషణాలు కొనసాగుతుననాయి. వైద...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కోవిడ్-19 03566...USA

ఆసుపతరిలో పనిచేసతునన 24 ఏళళ మహిళా వైదయ విదయారథికి 2020 డిసెంబర 19 నుండి వళళంతా నొపపులు, 101F (38.3C)జవరం, విపరీతమైన అలసట మరియు వాసన రుచి ఆకలి లేకపోవడం వంటి లకషణాలు ఏరపడడాయి. డిసెంబర 22న కోవిడ  పాజిటివగా నిరధారించబడింది. ఆమె తనకు తాను కుటుంబ సభయులనుండి వేరుచేసుకొని పరతీ ఆరు గంటలకు జవరం కోసం టైలినాల  తీసుకోవడం పరారంభించింది. లకషణాలు తీవరమవుతూ డిసెంబర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, loss of hearing & smell 11624...India

2020 ఏపరిల 22న 56 ఏళల మహిళ గత ఏడు సంవతసరాలుగా శవాసకోశ ఎలరజీతో బాధపడుతూ గొంతులో చికాకు, కఫంతో కూడిన  దగగు, మరియు తలనొపపి వంటి కారణాలతో పరాకటీషనరును సంపరదించారు. వాతావరణం మారినపపుడు సంవతసరానికి 6-7 సారలు (ముఖయంగా వరషాలు పడుతుననపపుడు మరియు శీతాకాలంలో) ఆమె ఏదైనా చలలని పదారధము తిననపపుడు లేదా తాగినపపుడు ఇలా ఏరపడుతుంది. ఇలా ఏరపడిన పరతీసారి అలలోపతీ మందులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బసం 03569...USA

46 ఏళల మహిళ చిననపపటినుంచి ఉబబసం వయాధితో బాధపడుతుననారు. సంవతసరానికి రెండు మూడు సారలు ఆమెకు ఉబబసం, రాతరిపూట దగగు, ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటివి ఏరపడుతుంటాయి. ఈ సథితి వాతావరణములో మారపు, కాలుషయం మరియు మానసిక ఒతతిడి వలన పరేరేపింప బడుతోంది. వైదయులు సూచించిన సలబుటామల  ఇనహేలర ఉపయోగించడం వలన ఒక నెలలో ఈ లకషణాలు తగగుతూ ఉండేవి. ఈమె 2018 జూన 24 న పరాకటీషనరుగా అరహత సాధించిన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Perennial allergic rhinitis 02858...Syria

A 54-year-old female ophthalmologist had been suffering from blocked nose, post nasal drip and swelling on the face, especially around the nose and eyes for over 16 years. Symptoms would continually recur throughout the year. From time to time, she tried many different allopathic medications but they provided temporary relief lasting for about two weeks. When...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

COVID-19 02726...USA

A 51-year-old man had low grade fever, chills, body ache, shortness of breath, and tiredness since 8 Dec 2020 and was taking over-the-counter medications that gave some relief. He was tested positive for Covid-19 on 12 Dec. As the symptoms persisted even after a week, his wife got worried and on 19 Dec 2020, contacted the practitioner who delivered our...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Dysphagia 11573...India

A 44-year-old woman had been suffering from difficulty in swallowing, diagnosed as dysphagia five years ago. Every time she would start eating, aspiration would occur (food would go down the wrong way) resulting in coughing and a feeling of choking. Due to the impact of continuous violent coughing during the day as well as night, many a time she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Winter Cough 03521...USA

A 37-year-old woman moved to the USA in 2013. Since then every winter, she would suffer from continuous cough day and night, and choking sensation while eating. Her mother was asthmatic but she used to get only mild cold and cough in her childhood. During the two preceding winters, she was prescribed steroids and an inhaler which brought her relief but it was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cough with phlegm, acid reflux 11601...India

A male aged 52 years was suffering from cough with excessive phlegm which he found difficult to expectorate and acid reflux for nearly three and a half years. At night in a lying down position, he struggled to breathe normally but was fine during the day. On the suggestion of a friend he had been using an oxygen mask at night for three years and this helped...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Allergy to dog hair 02802...UK

A 75-year-old woman has been managing her longstanding asthma with inhalers for over ten years. In Feb 2018, she moved to her daughter’s home to look after her large Alsatian dog whilst she went on a holiday. Gradually, her chest became very wheezy and she started coughing. When the daughter returned after four weeks, the mother’s condition had...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Asthma 02799 ...UK

A 79 year old lady had chronic asthma for 40 years. She was using a steroid inhaler regularly and was in a very bad condition. Her treatment started on December 13, 2012. She was given:

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Sneezing 02799 ...UK

A young boy of 17 years has for the last 8 years been suffering from severe sneezing and hay fever. He had been taking allopathic medication for the past 2 years, but was not getting relief to any noticeable extent. He came to see me on August 8, 2013. I started him on:

SR520 Phrenic NerveTDS and the sneezing stopped within 4 to 5 days. He...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Ear Pains 02802 ...UK

A 30-year-old car mechanic had chronic pains inside both ears for eight months. The ENT Specialist told him he had a blockage in the ears due to fluid build up, which had not responded to antibiotics. He was offered surgery to help relieve the problem; however, he preferred to wait before resorting to this. He also had asthma, and got...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Hay Fever 02819 ...UK

In June 2011, this 25-year-old young woman came back from holidays with a very bad hay fever. She was her father's first patient. Knowing, that was her weak point, she was immediately given:

CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies…6TD

She was also advised to drink lemon juice diluted with 80% water while she...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sinusitis, Swollen Lips and body Itch 01427 ...Singapore

 

A girl of 24 years asked to be treated for chronic sinusitis. She said she also easily catches colds and coughs. It started in infancy when at six months she had a hole in the heart operation and then at six years. She was on a lot of medication during this period and afterwards her immunity was weak. Also for the past 6 to 7 months her er lip would...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Growth in Throat 01427 ...Singapore

A 31-year-old man used to be a smoker. Eight years ago he started coughing and discovered he had lung cancer. It was operated on in August 2009. 

Early in the year 2011, he had a bad sore throat and started coughing whenever he tried to talk. He had a scan and a growth was discovered. It was followed by another scan 3 months later. The growth had become...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Skin allergy and Hay fever 03040...Poland

The above family’s 3-year-old son is a good example of their confidence in vibrionics. He had been treated with steroids for different allergies, both skin and digestive, and also for hay fever before taking: 

#1. CC4.10 Indigestion…TDS 

#2. CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…TDS 

#3. CC19.2 Allergy…TDS 

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Lung Cancer 02779 ...Japan

A 63 year old lady had suffered from lung cancer for more than 1 year when she contacted the practitioner in May 2012. She was given: 

#1: CC2.1 Cancers - all + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic...TDS 

Within one month she felt 80% better and the medical check-up showed that the lung tumour had become...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma 00609 ...Italy

The patient, a 45-year-old male, suffered from asthma attacks at night, and could not sleep while lying down. During the patient’s first visit, he mentioned to the practitioner that he has many dependants, and that he feared not being able to have enough money to support his wife and children due to the illness. During the first interview, the patient...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Tuberculosis 11483...India

A 16-year-old girl called Shanti, who lives in a slum area in Gurgaon, India, came to the medical camp in April 2013. She complained of wounds on her back and pelvic region, and one could see pus oozing out of her wounds. Her painful condition filled her tearful eyes; she longed for a healthy and happy life. Doctors at the camp asked for diagnostic tests, and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory Allergy 10741...India

A young two and a half year old boy frequently suffered from acute bouts of cold, cough and non-stop sneezing. He had been under the care of his paediatrician for over a year but there was no relief. The grandparents who are Sai devotees approached the practitioner for vibrionics treatment. He was given:

CC9.2 Infections acute + CC12.2 Child tonic + CC19.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Herpes & Chronic Breathing Problem 11176...India

A 50-year-old man had a chronic breathing problem since the age of 5 when he fell into a tank and mysteriously remained unconscious for a day after he was rescued. He had taken many allopathic medicines but to no avail. He had also been suffering from Herpes since January 2011. In March 2011, he attended the medical camp conducted by this practitioner and was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Food & Dust Allergy 11271...India

A 15-year-old boy was suffering from food and dust allergy for the past four years. He was allergic to tomatoes, okra (ladies finger), milk, curd etc and suffered from skin allergy (rashes on the body) regularly. The following combo was given to him in April 2013: 

#1. CC4.10 Indigestion + CC19.2 Respiratory allergies + CC21.3 Skin...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sinus and Dust Allergy 02817...India

A lady, aged 52, has suffered from sinusitis and dust allergy with continuous  sneezing  every  morning for   the   last   15   years.   This   was probably  caused  by  some  growth  in her  sinus.  She  also  had  some problems with...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma and Breathlessness 12046...India

A 52-year-old female is a volunteer at Sant Nirankari Satsangh. Vibro camps are held here on 2nd and 4th Sundays of the month. For a few years she was suffering from asthma and breathlessness and sometimes could hardly walk. On May 26, 2013, she was given the following combo: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Cough 00915...Greece

Dimitris Liapopoulos, a 40-year-old man, suffering ill health for the past 7 years, appeared very thin and pale, with yellow to black colouring, and he was constantly coughing. He was given the following remedy: 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic +...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic Asthma 01626...Greece

A boy aged 12 years has on-going asthma with regular crisis when there is great difficulty in breathing. This happens when he is practicing sports or when the weather is damp. In the picture, the right-side shows the normal air tube whereas the left-side shows the inflamed air tube. 

On 6th October 2013, the practitioner gave him the following...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cat Allergy 00523...Belgium

A four year old girl was allergic to cats and horsehair. Her face would swell up with severe itching on touching a cat. There were many cats in the neighbourhood, so it was  a  big  problem.  A  nosode  was  prepared from  her blood sample and she was treated TDS, renewing the nosode each month with fresh blood sample....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు 03567...USA

52 ఏళల మహిళ గత నాలుగు సంవతసరాలకు పైగా రోజుకు కనీసం రెండు లేదా మూడు సారలు తరుచుగా పొడి దగగును ఎదురకొంటుననారు. దగగు అకసమాతతుగా మొదలై 20 నుండి 30 నిమిషాల పాటు సవలప విరామాలతో కొనసాగుతుంది, దీనితో ఆమె చాలా అలసిపోతుంది. ఈ దగగును అణచివేయడానికి ఆమె వేడి నీటిని తరాగుతుంది లేదా లాజెంజ‌లను (చపపరించే మాతరలను) తీసుకుంటుంది. ఆమెకు ఇతర శవాసకోశ సమసయలు ఏమీ లేవు. డాకటర...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Nosebleeds, sinusitis 11618...India

A 10-year-old boy was having nosebleeds 2 to 3 times a week since his childhood. Physical strain, exposure to pollution and dry weather conditions, in particular, triggered this symptom. During every episode, he lost at least two ounces of blood and felt weak for the next two days. The doctor prescribed an ointment which did not help. In addition, he was...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma, adenoids, & ear pain 11618...India

An 11-year-old girl had been suffering from runny nose, irritable throat with cough, breathing difficulty, wheezing and ear pain on a daily basis since early childhood. Her condition worsened during change of weather and when exposed to pollution. She had been taking allopathic medicines and used a nebulizer when the symptoms were severe but these provided...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy 11633...India

A 37-year-old woman had been suffering from severe respiratory allergy, on average for nine months in a year since childhood. She had sneezing, watery eyes, perpetual stuffy nose and breathing difficulty, especially when lying down. Also her feet were very cold and she always had to wear socks. What bothered her most was the nasal congestion which...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sinusitis 03591...Indonesia

A 25-year-old female experienced recurrent bouts of sinusitis with runny nose, swollen cheeks and terrible headaches for the past nine years. Each attack lasted four to five days, recurring at least four times a month. She was prescribed a steroid nasal spray and a painkiller. These were very helpful but the relief was temporary. So she decided to go for...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Ear infection, breathlessness, skeletal pain 11634...India

The 81-year-old mother of the practitioner suffered from multiple chronic ailments. Ever since the age of 20, she had ear infections with fluid/pus oozing out of both ears because she cleaned her ears with matchsticks. At the age of 41, she underwent surgery on her left ear to curb the oozing of pus but it was unsuccessful and resulted in loss of hearing in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy 11618...India

A 52-year-old woman was suffering for the past 15 years from runny and itchy nose, a burning sensation in the eyes, sore and itchy throat with dry cough. The symptoms were triggered by exposure to road dust and change in weather. When it started in 2005, the doctor diagnosed it as respiratory allergies and prescribed allopathic medicines (to be taken...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Fungal skin infection, pharyngitis 10741...India

A 21-year-old man had been suffering for over a decade since 2010, from skin rash with black spots on his hands, back and abdomen accompanied by mild itching. At the age of 11, he was diagnosed as having a fungal infection and took the prescribed oral and external medicines. Since he did not see any appreciable improvement even after four months, he...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Allergic asthma 11956...India

A 53-year-old housemaid had been suffering from allergic asthma for the past 10 years, since 2012. She felt breathless whenever she did dusting and cleaning of bathroom tiles with acid. Breathlessness would last the whole day, disturb her sleep in night and she would be fine the next day. However, her work was disrupted during the day as she had to...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy 11641...India

A 20-year-old man had, for the past two years, nasal congestion and irritation, runny nose and sneezing since Aug 2020. The symptoms would start after the change of season. He has been managing well with the prescribed medicine, Febrex Plus as this provided immediate relief. On 19 Aug 2022, when these symptoms were triggered due to a sudden change of weather...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Rhinitis, pimples 10760...India

A 24-year-old girl had been suffering every month from cold, cough, and wheezing since her childhood and would get relief with over-the-counter (OTC) medicines. In 2017 she had to move to a different town to pursue higher studies. Living away from her parents and friends coupled with academic pressures, made her feel emotionally down. For one year since Dec...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory and food allergy 11646...India

A 58-year-old woman had been allergic to curd, refined flour, pickles, citrus fruits and many vegetables for 40 years. These would give her heartburn, hiccups, and vomiting. Also, dusty environments or weather changes would cause wheezing, cold and cough, and sometimes fever. Each time, she had to take a course of antibiotics and also antihistamines for three...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chest and eye pain 11632...India

A 35-year-old female software professional has been suffering for six years since 2015, with intense pain in the chest area whenever she felt depressed or emotionally down due to personal relationships or extreme workload or stressful office meetings; these bouts would last a few hours. Her ECG and echo reports in 2016 and 2017 were normal. The cardiologist...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Constipation, recurrent cough & cold in young boy 11645...India

An eight-year-old boy had severe constipation - dry, hard stools once in two days, since the age of two and would cry in pain while defecating. He was given gripe water, banana, soap enema but none provided any relief. His water intake was only two glasses per day. From the age of four, he was treated with ayurvedic medicines for two years and allopathic...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy 03586...क्रोएशिया

A 32-year-old man was suffering from respiratory allergy for the past five years since 2015, He would sneeze with swollen eyes throughout the spring season (March to June) every year and his daily life and normal functioning became difficult. However, the patient managed with allopathic medicines but these provided only temporary relief. He was not taking any...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, breathing difficulty 03609...यूएई

A 45-year-old man, for the past about 20 years, had been suffering from difficulty in breathing, wheezing, and tightness in chest (causing upper back pain) due to smell of smoke, blocked nose due to dust allergy; so was using inhalers daily. His symptoms would aggravate during winters. On 31 Aug 2022, he was given:

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Enlarged adenoids in baby 03511...यूके

A 15-month-old baby suffered from persistent runny nose for over seven months. The nose would get blocked during nights which disrupted her sleep. Two months later, she was diagnosed with enlarged adenoids (lymphatic tissue between the back of the nose and throat) and was prescribed Calpol and multivitamin syrup. These gave her short-term relief and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Breathlessness, wheezing 11633...India

A 55-year-old man had been suffering from breathlessness and wheezing for the past 24 years. Initially, these symptoms manifested only during winters and exposure to dust leading to a diagnosis of allergic bronchitis in 1998. Treatment commenced with asthalin tablets followed by a bronchodilator and a steroid (oral and by injection), but with limited relief....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, sleep disorder 11655...India

A 45-year-old woman had been suffering from sneezing fits, runny nose and sleeping difficulty for the past 15 years. The allergic symptoms, likely caused by dust and pollen, occurred every two days, persisting year-round, peaking in winter. Sneezing bouts would repeat every 10 to 15 minutes and sneezing could continue for hours. When it did not stop...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Loss of voice post-Covid 03604...USA

A 68-year-old actress and singer, severely impacted by Covid (Omicron) in June 2022, was treated with strong antibiotics and steroids and recovered. However, sore throat and cough persisted for over four months and she had throat pain when she attempted to speak. Her once-robust voice diminished to a faint squeak. On 4 Nov, an ENT specialist detected a...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy 11612...India

A 42-year-old man sought help at a monthly vibrionics camp for a recurring respiratory allergy, which had been bothering him since childhood. Symptoms included sneezing, runny nose, cough and throat congestion due to sputum. These were triggered by exposure to dust during travel or house cleaning and weather changes. Each episode lasted a week...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Food allergy 11655...India

The 52-year-old female practitioner had a history of frequent episodes of breathlessness, a choking feeling, and dry cough since age seven. Each episode would last 10-15 minutes, sometimes persisting through the night. Excessive speaking worsened her symptoms which were treated by her doctor but sometimes antibiotics didn’t work. A concoction of black...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, knee pain, menses pain & fatigue 11648...India

A 37-year-old female with BMI of 33 had multiple health issues. Since her menarche in 1998, she was having severe pain in her abdomen and breasts every month during her 3-day menses. While homoeopathic pills provided relief, missing a dose would trigger the return of intense pain.  

Soon after her father's passing in 2013, she suffered from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Persistent cough 11654...India

For 30 years since 1993, a 46-year-old woman had been suffering from constant cough with sputum daily and mild nasal congestion at night. Seasonal changes and consumption of outside food aggravated the symptoms, especially at night; sputum stuck in her throat caused irritation and pain. In 1995, she started taking allopathic medicines whenever the symptoms...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి