Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

సంబంధించిన దృష్టాంతములు
శ్వాస వ్యవస్థ

ఆస్త్మా 02799...UK

62 ఏళల మహిళ తీవరమైన ఉబబసంతో 40 సం.లకు పైగా బాధపడుతూ అపపటలో సటెరాయిడ ఇనహేలర 3 - 4 సారలు వుపయోగించేది. ఆమెకు ఏపరిల1, 2014 న కరింది చికితస పరారంభించబడిoది:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS ఒక నెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సైనసైటీస్, ముక్కు దిబ్బడం & తుమ్ములు 02799...UK

6 సం.ల ఒక బాలుడు దీరఘకాలిక ముకకు దిబబడ, దానివలల తలనొపపి, తుమములతో గత ఏడాదిగా బాధపడుతుననాడు. జూన21, 2014న అతనికి కరింది కాంబో ఇవవబడింది:
తుమముల కోసం:
#1. SR520 Phrenic Nerve...నీటిలో ఒకే మోతాదు
నాసికబాధలకు:
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS
3రోజుల చికితస తరువాత తుమములు ఆగిపోయాయని తలలి చెపపింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

బహువిధ సమస్యలు 02813...Belgium

15 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాస కోశ సంభందించిన సమసయతో భాదపడుతునన ఒక 31 ఏళళ వయకతి, చికితసా నిపుణుడను సంపరదించాడు. ఈ కారణంగా ఇతనికి రాతరిళళు అలలోపతి మందులు తీసుకుంటే తపప నిదర పటటేది కాదు. అంతేకాకుండా గత ఐదు సంవతసరాల నుండి సరపి బొబబలు సమసయతో భాధపడుతుననాడు. అతని సోదరుడికి ఇటీవల కయానసర వయాదుందని నిరధారించ బడింది మరియు భావోదవేగ సమసయల కారణంగా సోదరుడు అతనికి దూరమయయాడు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఆస్త్మా 02789...India

12 సంవతసరాల పాపకు చిననపపటినుండి ఆసతమా ఉంది. పరాకటీ షనర ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇచచారు:

CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS.

రెమిడి తీసుకుంటునన సమయంలో ఒకకసారి కూడా ఆసతమా రాలేదు. ఈ అమమాయి రెమిడి తీసుకోవడం కొనసాగించింది.

సూచన: చిననపిలలలకు ఎవరికయినా చిననపపటినుండి ఆసతమా ఉననటలయితే వారికి టయూబరకులినమ మియాజం ఉననటలు భావించాలి. కనుక సాదయమైనంత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాస్పిటల్ వైరస్, దీర్ఘకాలిక ఆహారము మరియు రబ్బరు అలర్జీలు 02802...UK

25 సంవతసరాల వయససు గల దంత వైదయుడు తను పనిచేసతునన ఆసుపతరిలో వైరస దాడికి గురై దానిని నయం చేసుకోనందువలన అభయాసకుని సంపరదించాడు. దీనివలన భారీగా విరోచనాలు మరియు అలసట తలలో భారము ఏరరపడడాయి. అతనికి గింజలు మరియు శనగలు తింటే అలెరజీ వసతుంది. దీనికి అదనంగా తను పనిలో భాగంగా చేతికి వేసుకొనే రబబరు తొడుగులు అతని చేతుల దురదకు కారణం అయయాయి. అభయాసకుడు కరింది రెమిడీ అతనికి పోసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు నొప్పి, దగ్గు మరియు సైనసిటిస్ 01176...Bosnia

75 ఏళల మహిళ చాల రోజులుగా గొంతుమంట, కఫంతో కూడిన దగగు మరియు సైనసైటిసతో భాదపడుతూ సహాయం కొరకు వచచింది. ఆవిడకు కరిందివి ఇవవబడడాయి:
#1.  NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS
#2.  SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…TDS  

ఒకవారం రోజుల తరువాత ఆవిడ ఆరోగయం 20 శాతం మెరుగైంది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు 02870...USA

74  సంవతసరాల మహిళ గత 4-5 సంవతసరాలుగా, దీరఘకాల మరియు సథిరమైన దగగుతో రాతరి పగలు బాధపడుతూ పరతయేకించి  రాతరి పూట దగగు వలన ఆమెకు సరైన నిదర ఉండటం లేదు. ఆమెకు డసట మరియు పుపపొడి అలెరజీ ఉండడం చేత  పుపపొడి సీజనలో దగగు దారుణంగా ఉంటోంది.  ఆమె తరచుగా అంటువయాధులకు కూడా గురవుతూ ఉండేది. గతంలో ఆమె నయుమోనియాతో ఆసుపతరిలో చేరడమే కాక ఆమెకు ఆసతమా కుటుంబ చరితర,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకోశ, సైనస్ & గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ 01176...Bosnia

75 సంవతసరాల మహిళ తీవరమైన గొంతు నొపపి దురభరమైన దగగు మరియు ఎరరబడిన సైనస నిమితతం అభయాసకుని వదదకు వచచారు. గత ఎననో రోజులుగా ఆమెకు ఈ లకషణాలు ఉననాయి. ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవబడింది:

#1. NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS

#2. SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…TDS

వారం తరవాత ఆమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bull with Asthma 11278...India

The practitioner, who holds a Masters of Veterinary Science, was asked to treat a bull with asthma, who had been suffering from shortness of breath, a warm tongue, and poor appetite for several months. The bull was given:
CC1.1 Animal tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS

By Sathya Sai Baba’s Grace, he...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలికమైన వినాళగ్రంధుల వాపు (క్రోనిక్ టాన్సిలైటిస్) 10741...India

33సంవతసరాల వయకతి 20 సంవతసరాలుగా దీరఘకాలిక  వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడుతూ పరిసథితి విషమంగా మారి డాకటరు దీనికి అపరేషనే మారగము అనన తరుణంలో వైబరియో నిపుణుడి వదదకు వచచారు. దీనితో పాటుగా అపుడపపుడు వచచే జవరం నిమితతం ఎకకువ మోతాదు గలిగిన యాంటి బయోటిక తీసుకోవడం, అలెరజీ దగగుతో కూడా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఫిబరవరి 5, 2014 న అతనికి కరింది కోమబో  20 రోజుల వరకూ వాడమని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పల్మనరీ త్రామ్బో ఏమ్బోలిసం (రక్తనాళములలో గడ్డలుకట్టి రక్తము పారుదలకు అడ్డుట)

ఒక 31 ఏళళ మహిళ తరోమబస (గడడకటటిన రకతం) సమసయతో భాధపడేది. దీని కారణంగా ఈ రోగి యొకక పలమనరీ ఆరటరీలలో రకత పరసరణలో ఆటంకం కలిగి ఆమెకు ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఇబభందికరంగా ఉండడంతో ఏ పని చేయలేక పోయేది. ఎమరజనసీ వైదయం ఇపపించడానికి ఆమెను ఆశపతరికి తీసుకు వెళళారు కాని డాకటరలు ఆపరేషన చేయాలని, దానికి చాలా కరచవుతుందని చెపపడంతో వైదయం ఇపపించలేక పోయారు. దీని తరవాత ఒక వైబరియానికస అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దగ్గు నుండి అద్భుతమైన ఉపశమనం 02090...India

పుటటినపపటినుండి దగగుతో భాదపడుతునన ఒక 60 ఏళళ మహిళ, ఉపశమనం కొరకు వైబరో చికితసా నిపుణుడను సంపరదించింది. ఈ మహిళ తన దగగు నయం కావడానికి అలలోపతి, ఆయురవేదం మరియు హోమియోపతి వంటి అనేక వైదయాలను చేయించుకుంది కాని ఉపశమనం కలుగలేదు. వైబరో నిపుణుడు కరింది వరాసియునన మందులను ఇవవడం జరిగింది:
CC19.6 Cough – chronic…TDS (ఒక నెల)

నెల రోజులకు ముందే ఈ మహిళ తనకు 75% వరకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళిక ఉబ్బసం 02799...UK

ఒక 65 ఏళళ వృదధుడు, 20 సంవతసరాల వయససు నుండి శవాసనాళిక ఉబబసం సమసయతో భాధపడుతుననటలు చెపపి, వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించారు. ఈ రోగికి ఉబబసం సమసయ వచచినపపుడు అలలోపతి మందును తీసుకోవటంతో ఉపశమనం కలిగేది కాని పూరతిగా నయంకాలేదు. రోగి యొకక వయకతిగత జీవితంలో ఒతతిడి కూడా అధికంగా ఉండేది. ఈ రోగికి కరింది మందులను ఇవవటం జరిగింది

ఒతతిడి కొరకు:
NM6 Calming + BR7...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసకోశ ఎలర్జీ మరియు ధీర్గకాలిక దగ్గు 01352...India

ఒక 56 ఏళళ వయకతి, దాదాపు ఐదు సంవతసరాలు శవాసకోశ అలరజీ సమసయతో భాధపడడారు. పరతి ఉదయం విపరీతమైన తుమములు, కంటిలో నీరు కారటం మరియు కొనని సారలు ముఖం వాచటం వంటి లకషణాలు ఈ రోగికి ఉండేవి. అంతే కాకుండా ఇరవై సంవతసరాల పాటు దగగు సమసయ ఉండేది. దీని కారణంగా పసుపు లేదా భూడిద రంగులో కఫం వచచేది. అలలోపతి మరియు అనేక పరతయామనాయ చికితసలు చేయించుకుననపపటికి, ఉపశమనం కలుగలేదు. వైబరో చికిత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కంఠంలో పక్షవాతం

ఒక 54 ఏళళ వయకతికి సటరోక కారణంగా మాట పడిపోయి కంఠంలో పకషవాతం కలిగింది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస లేక పోయిన నిశబద రకతపోటు సమసయ ఉండుండ వచచని డాకటరలు అనుమానించారు.ఈ పేషంటుకు పైపు దవారా ఆహారం ఇవవబడింది. ఈ పేషంటు కుమారుడు ఒక వై బరో అభయాసకుడిని కలవడం జరిగింది. వెంటనే ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి:

CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

చర్మ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమ్ల ఉధృతి, (Hyperacidity) & జలుబు 10001...India

జూన 2013లో, 18 సంవతసరాల వయసునన మగ రోగి, తీవరమైన చరమరోగం (atopic dermatitis),  జీరణకోశ ఆమలాల ఉధృతులతో (hyperacidity) వచచాడు. 5 సంవతసరాల వయసు నుంచి అతనికి ఈ రెండు రుగమతలూ ఉననాయి. నలల మచచలు, సెగగడడలు మొతతం శరీరెంతో పాటు పరధానంగా చేతులూ, పాదాలమీద కనుపిసతుననాయి. పుళళకు దురద ఉంది. ఈ దురద రాతరిపూట తీవరమై నిదర లేని సథితి వచచింది. సాయి వైబరియానికస వలల అధిక రక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గింజలకు అలెర్జీ మరియు తీవ్రమైన పొడి చర్మపు సమస్య 02802...UK

ఒక అంధ పాఠశాలలో నివసిసతునన 18 సంవతసరాల యువకుడు సెలవులలో ఇంటికి వచచాడు. అతనికి గింజలు తింటే పడదని ముఖయంగా బాదంపపపు ఎలరజీ ఉండడం వలన అది తింటే కడుపు నొపపి, వాంతులు వసతాయని అతని తలలి అభయాసకుడిని పిలిపించి చెపపారు. ఆ అబబాయి పరతీరోజూ కరీమ తపపకుండా ఉపయోగించాలసిన అవసరం కలిగినటువంటి పొడి చరమం కలిగి ఉననాడు. అతనికి ఈ కరింది రెమిడీ పోసటు దవారా పంపబడింది:   

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ప్రిమెచ్యూర్(అపరిపక్వజననపు) శిశువు లో కామెర్లు మరియు ఇన్ఫెక్షన్ 02870...USA

ఒక తండరి నెలలు నిండకుండా ముందుగా పుటటిన ఆడ శిశువు ఇంకయుబేటర లో ఉననపపటికీ సహాయం అభయరథించాడు. పాప  కామెరలు, జవరం, జలుబు మరియు దగగు  వయాధులతో ఉంది. ఆసుపతరిలో వైదయులు శిశువుకు వివిద రకాల యాంటీబయాటిక మందులను ఇచచారు కానీ ఆమె ఆరోగయం మెరుగుపడలేదు,వైదయులు ఇంతకంటే ఏమీ చేయలేమని  చెపపారు. అభయాసకుడు సాయిరామ హీలింగ పోటెన టైజర దవారా కరింది కాంబోను బరాడ కాసట...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డెలివరీ తర్వాత కొనసాగుతున్న బ్లీడింగ్ 12011...India

14 సంవతసరాల కరితం బిడడ పుటటిన దగగర నుండి, ఈమహిళకు పరతీ నెలసరిలోనూ రకతసరావము అధికంగా అవుతూ ఆ నెలంతా ఆగకుండా రకతసరావము అవుతూనే ఉంటోంది. ఆమె ఖరీదైన అలలోపతిక మందులు వేసుకుననపపటకి ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు. నెలసరి సమయంలో, ఆమెకు రకతం తకకువ కావడంతో నీరస పడడం వలన రకతం ఎకకించుకోవలసి వసతోంది. ఇదే సమయంలో ఈమెకు కషయ వయాధి కూడా రావడంతో ఈమె మరీ నీరసించి పోయి మంచానికే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

విష పడిశము (ఇన్ఫ్లుఎంజా) టైప్ H1N1 - స్వైన్ ఫ్లూ 11205...India

54 ఏళల మహిళ సవైన ఫలూ వయాది ఉననటలు నిరదారణ చేయబడి ఆసపతరిలో చేరవలసినదిగా సూచించబడినది. ఆవిడ వైబరో మెడిసిన తనకు సహాయ పడుతుందేమో అనే ఆశతో వైబరియో అబయాసకుడిని సంపరదించింది. ఆవిడకు కరింది రేమేడిలు ఇవవబడినవి.

CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 cough chronic

ఆ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Sarcoidosis 02895...UK

The practitioner writes: My first patient was a gentleman, age 57, who had been diagnosed 20 years earlier with sarcoidosis, an inflammatory disease that can affect multiple organs. Tiny collections or lumps of inflammatory cells grow in the affected organs, most commonly the lungs, and also the lymph nodes, eyes and skin.  There is no known cure in...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

SMJ pain, Hay fever, Vertigo and Constipation 02894...UK

A 41-year-old female patient complained of lower back pain, hay fever and constipation, among other problems. For two years, she had been getting pain, numbness and pins-and-needles sensation in her lower back and legs, also neck and shoulder pain, dizziness, disturbed sleep, hay fever with heavy sneezing, and severe constipation with hard, bloody stools from...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హాడ్కిన్స్ వ్యాధి 00660...USA

హాడకినస వయాధి ఉనన ఒక 65 ఏళళ మహిళ వైబరో చికితసా నిపుణుడను చికితస కొరకు సంపరదించింది. ఈ రోగికి కరింది మందులు ఇవవబడినవి:
NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat...6TD రెండు వారాలకు, ఆపై TDS

నాలుగు నెలల తరవాత ఈమె వైధయుడుచే చేయబడిన రకత పరీకష దవారా, ఈ వయాధి పూరతిగా నయమైందని నిరధారించబడింది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కాలేయ క్యాన్సర్ రోగి యొక్క చికిత్స

ఒక 67 ఏళళ మహిళ కాలేయంలో కయానసర, ఉదరంలో నీరు పటటడం మరియు ఇతర సమసయలతో భాధపడేది. ఉదరంలో చేరిన నీరును కరమముగా బయిటికి తీయవలసి వచచేది. ఈమెకు రెండు మోకాళళలోను కీళళ వాపులుతో పాటు పితతాశయం ఉబబుదల సమసయ కూడా ఉండేది. ఈ పేషంటుకు డయాబెటిస, రకతపోటు, మలభదధకమ మరియు నిదరలేమి సమసయలు కూడా ఉండేవి. డాకటరలు ఈ పేషంటు మూడు నెలలు కననా ఎకకువ కాలం బరతకడం అసాధయమని చెపపేశారు. ఒక వైబరో అభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్లేష్మ పొర యొక్క శోధనము (Gustatory rhinitis) 02870...USA

వృతతి రీతయా డాకటర గానూ మరియు పరాకటీషనర తండరి ఐనటటి  82 సంవతసరాల వృదదుడు గత 10 సంవతసరాలుగా గసటేటరీ రైనిటిస వయాధితో బాధపడుతుననాడు. ఏదైనా తినడం పరారంభించగానే ఇతని ముకకు కారడం పరారంభమవుతుంది. ముఖయంగా వేడిగానూ, మషాలాల తోనూ ఉనన భోజనం అది మధయాహనం కానీ లేదా రాతరి గానీ  తినడం పరారంభించగానే ఇది పరారంభమవుతుంది. ఇలా  కారడం కూడా నిరంతరాయంగానూ ఎకకువగానూ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

UTI మరియు ఆస్తమా 02707 & 02766...UK

ఈ అభయాసకురాలి మేనలలుడు (46 ఏళళ వయససు) 2014 ఎపరల 28 న విపరీతమైన వాంతులతో ఆశపతరిలో చేరచపడడాడు. అతనికి అనేక దీరఘ కాలిక ఆరోగయ సమసయలు కూడా ఉండేవి: నడవలేకపోవడం, మాటలాడలేక పోవడం, ఎపిలెపసి(అపసమారం), శాశవత పకషవాతం దవారా భాదితమైన ఒక చేయి మరియు కీళళ వయాధి. ఇంతేకాకుండా అతనికి ఆసతమా మరియు అలలరజీల వలల శవాస తీసుకోవడం మరియు ఆహారానని మింగడం ఇబభందికరంగా ఉండేది. ఇనని ఆరోగయ సమస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హెలిటోసిస్ (నోటిదుర్వాసన) 03119...Greece

ఒక 50 ఏళళ వయకతి చినన వయససునుండి నోటిదురవాసన సమసయతో భాధపడేవారు. ఈ సమసయ వలన ఆయన సమీపంలో ఉననవారితో మాటలాడం ఇబభందిగా అనిపించి ఆందోళన పడేవారు. 2013 అకటోబర 5న ఈ పేషంటుకు ఈ కరింద వరాసిన మందులు ఇవవబడినాయి

CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS

ఒక నెల రోజులలో ఆ పేషంటుకి 70% నయమైంది. మరో నెల రోజులలో ఆయినకు ఈ సమసయ పూరతిగా తగగిపోయింది. దాని తరవాత...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ముక్కు దిబ్బడం 00971...Japan

ఒక 75 ఏళళ మహిళ ముకకు దిబబడంతో నాలుగేళళు భాదపడింది.ఆమెకు ఊపిరి పీలచుకోవడం చాలా కషటంగా ఉండేది. ఆసుపతరి పరిశోదనలో ఆమెకు నాసికా పాలిపస ఉననటలు, అవి ఆమె ముకకు రంధరములను అడడగించుచుననటలు తెలిసింది. వైదయుడు శసతర చికితస వెంటనే చేయించుకోమని సలహా ఇచచారు.కాని ఆమె తన భరతని చూసుకోవాలి మరియు తను ఎలలరజితో భాదపడుతుననందు వలల వేరే వైదయం కోసం చూసింది. ఆకారణంగా ఆమె ఒక విబరోఅభ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హే జ్వరం 02754...Japan

ఒక 59 ఏళళ మహిళ, పరతి వసంత కాలములో సెడార చెటటు పుపపొడి ఎలరజీ వలల చాలా భాదపడుతూ ఉండేది. పలు మారలు ఈమెకు  విపరీతమైన గొంతు నొపపి మరియు నాసికా కంజెషన వలల రాతరి నిదరలో ఆటంకం కలిగి ఊపిరి పీలచుకోవడం కూడా కషటంగా ఉండేది. 2013 జనవరిలో అభయాసకుడు ఈమెకు మరియు ఈ సమసయతో భాదపడుతునన ఇతరలుకూ మందు తయారుజేసే నిమితతమై సెడార చెటటు పుపపొడిని సేఖరించారు.కరింద వరాసిన మందు ఈమెకు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సమస్యలు 11569...India

ఒక 47 ఏళళ మహిళ దీరఘకాలిక శవాస కోశ సమసయలకు చికితసను కోరి అభయాసకురాలని సంపరదించింది. సంపరదింపు సమయంలో ఈమె నయుమోనియా వయాధితో (ఊపిరితితతుల వాపువయాధి) భాదపడుతోంది. ఈమె గత 40 సంవతసరాలుగా బరోనకైటిస (శవాసనాళాల వాపు) సమసయ, బొంగురు గొంతు మరియు గుండె భిగువు వంటి సమసయలతో భాధపడుతోంది. ఈమె అలలోపతి చికితస తీసుకుంటోంది కాని ఈమె గుండె భిగువు సమసయలో ఉపశమనం కలుగలేదు. ఈమెకు ల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వైరల్ జ్వరం 11573...India

అభయాసుడు వరాసతుననారు: 9 సంవతసారాలు వయససునన మా చినన అమమాయికి సకూల లో పరీకషలు జరుగుతుండగా ఈ కరింద రాసిన రోగ లకషణాలు మొదలయయాయి: దగగు,తలనొపపి, గొంతు నోపపి, మరియు జలుబు. నేను ఈ కరింద వరాసిన మందులను తయారు చేసిచచాను:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

పాప నిదరపోవడానికి ముందు రెండు డోసులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు నొప్పి, దగ్గు మరియు బొంగురు గొంతు 11574...India

ఒక 75 ఏళళ గాయకుడు, రెండు వారాలుగా భాదపడుతునన గొంతు నొపపి, దగగు మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో అభయాసకుడిని సంపరదించారు. ఇయనకు ఈ మందులను ఇచచారు:
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS

రెండు డోసుల తరవాత, ఇయనకు కఫం అంతా బైటికి రావడంతో, బొంగురు గొంతు సమసయ తగగింది. రెండు వారాలు ఈ చికితసను తీసుకోవడంతో, ఈ రోగి సమసయలననీ పూరతిగా తగగాయి.

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘ కాలిక గొంతు నొప్పి, చీలమండ నొప్పి మరియు హాట్ ఫ్లష్లు (రుతువిరతి సమయంలో శరీరంలో పెరిగే వేడి) 11964...India

ఒక 54 ఏళళ మహిళ, గొంతులో అంటువయాధి, చీలమండ నొపపి మరియు అపపుడపపుడు శరీరంలో వేడి పెరగడం(రుతువిరతి) సమసయలతో, అభయాసకుడిని సంపరదించింది. ఈ పేషంటు, గత ఇరవై ఏళళగా దగగు, గొంతు నొపపి, గొంతులో దురద మరియు బొంగురు గొంతు సమసయలతో భాదపడుతోంది. ఆహారం తీసుకునన తరవాత, ఈమెకు గొంతులో ఒక గడడ ఉననటలుగా అనిపించేది. ఈమెకు పులలని పదారథాల ఎలరజీ ఉండేది. ఈ మహిళ, గొంతులో సమసయ తీవరమైనపపుడల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక నడుమునొప్పి, నిస్పృహ, బహిష్టుల ఆధిక్యత, అలెర్జీ తుమ్ములు 03529...UAE

38ఏళల మహిళ తనకు గల వివిధ రోగ లకషణాలకు చికితస కోరి వచచారు. ఆమె బాలయంలో జరిగిన పరమాదంలో ఆమె తలలిదండరులలో ఒకరిని కోలపోయినపపటినుంచి, ఆమె అలెరజీ తుమములతో బాధపడుతుననారు. గత 4 సం.లు, ఆమె నడుమునొపపి, కాలునొపపుల బాధలతో, ఆమె నేలపై మఠం వేసుకుని, ఎకకువసేపు కూరచో లేకపోతుననారు. నొపపి కారణంగా ఆమె నిసపృహగా వుననది. గత 3 నెలలలో, ఆమెకు బహిషటులు చాలా తరచుగా వసతుననవి. సవామియే...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తుమ్ములు, కారుతున్న ముక్కు 02799...UK

జూన 27, 2015 న దీరఘకాలిక తుమములు,  ముకకులోనుండి ఎడతెరపి లేకుండా కారుతునన నీళళ సమసయతోబాధపడుతునన ఒక 9 ఏళల బాలుడు వైబరో చికితసకై సంపరదించాడు. గత 8 ఏళలుగా అనగా సంవతసరం వయసు పసివానిగా వునననాటినుంచి, ఈ రోగ లకషణాలు తన కొడుకుకి వుననటలు, అతని తలలి చెపపింది. తరచుగా పరతి ఉదయం, లేవగానే అతనికి పలు నిమిషాలు ఆగకుండా తుమములు వసతుంటాయి. అతనికి సకూలులో కూడా 3-4 నిమిషాల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సంక్రమణ నాసికాద్రవం 03507...UK

డిసెంబరు 1, 2014 న 61ఏళల శసతరచికితసావైదయుడు దీరఘకాలిక, సంకరమణ నాసికాదరవం కారణంగా, పరతి ఉదయం ఆగకుండా వచచే తుమముల గురించి చికితస కోరినారు. బాలయంనుండి ఆయనకు ఈసమసయ ఉంది. ఉదయమయేసరికి, ఎడతెగని తుమములుతో పాటు, ముకకులోనుండి తెగ నీరుకారుట, గొంతు వెనుక దురదలతో బాధపడుచుననారు. తుమములు ఇంటిలో దుమము, పుపపొడి, ఇతర తెలియని కారణాలవలల కావచచును. యాంటీహిసటమైనస (antihistamines),...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక గొంతు సంక్రమణ, అపానవాయువు 11177...India

45 సం.ల వయసునన అభయాసకుడు గత 2 సం.లుగా తనకునన దీరఘకాలిక గొంతు సంకరమణ, అపానవాయువు కోసం తనకు తానే చికితస చేయాలని నిరణయించుకుననారు. ఈ గొంతు సంకరమణ పరతి 2 - 3 నెలలకి వసతూ, చలలటినీరు, చలలని పానీయాలు తరాగటం దవారా ఇంకా ఎకకువవుతుననది. అతను ఎకకువ భాగం యాంటీబయాటికస పైనే ఆధారపడిన కారణంగా ఆరోగయానని మరింత పరభావితం చేసింది. 2 ఆగషటు 2010 న అభయాసకుడు కరింది రెమిడీ సిదధం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక తుమ్ములు, నీరుకారేముక్కు, క్రమరహిత బహిష్టులు 11177...India

41 ఏళల మహిళ 25 సెపటెంబరు 2010 న దీరఘకాలిక ముకకు కారటం, తుమములు కోసం చికితస కోరారు. గత 20 ఏళలుగా ఈ సమసయతో బాధపడుతుననారు. ఆమె ఎడతెగని తుమములతో బాధపడుతూ, కొననిసారలు, ఆమె తల రుదదుకుననపపుడు, 300 సారలకు పైగా తుమములు వసతాయి. ఆ తరవాత అలసిపోయి, 4 - 6 గంటలపాటు నిదరపోవాలసి వసతుంది. ఆమె తల చాలా భారంగా వుండడం, కరమ రహితమైన, బాధపూరిత బహిషటులతో బాధపడుతుననారు. ఆమె దీనికోసం ఏ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవడం, అలసట, భయాందోళన 03507...UK

ఫిబరవరి 11, 2015న 53 సం.ల. వయకతి శవాసలోపం (dyspnoea) చికితస కోసం వచచారు. అతను దరజీ దుకాణం నడుపుతుననారు. అతనికి ధూమపానం అలవాటు బాగా ఉంది కానీ 4 సం.రాల కరితం ఆ అలవాటు పోయింది. గతంలో, అతను వుబబసంతో బాధపడినను, అలలోపతీ మందులతో బాగా తగగింది. కానీ గత 2 నెలలుగా అతను సవలప ఆయాసంతో శవాస తీసుకోవలసి  వసతుననది. యాంటిహిసటామైనస (Antihistamines), ఇనహేలరలు (Inhalers) పని...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పుప్పొడివల్ల సంక్రమించిన జ్వరం 03507...UK

జూన 6, 2015 న 42 ఏళల టీవీ మెకానిక, పుపపొడిమూలంగా వచచే జవరం (Heyfever) లకషణాలతో వైబరో అభయాసకునివదదకు వచచారు. బాలయంనుండి అతను దీనివలల బాధపడుచుననారు. అతను తనకి 10 ఏళల వయససులో, తండరి తనని పొలాలలో గురరాలను చూడటానికి తీసుకెళలినపపుడు, మొదట ఈ జవరం పరారంభమైనదని చెపపారు. నాటినుండి అతను పరతీ వసంతఋతువులో, వేసవిలో నీళళూరే కళళు, నీళళు కారే ముకకుతో ఈ పుపపొడి జవరంతో, సుస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నడుమునొప్పి, మతిమరుపు, దంత సంక్రమణవ్యాధి 03520...USA

జూన 4, 2015 న, 70 ఏళల వయకతి, నడుమునొపపి, శకతి హీనత, మతిమరుపుల చికితసకోసం అభయాసకుని సంపరదించారు.

10సం.ల కరితం పరారంభించిన నడుమునొపపి, తుంటినొపపిగా అతను నమమారు. పరసతుతం అతను తలను కొదదిగా వంచినా, తలవాలచినా, కరింద పడుకుననా, దగగినా, తుమమినా, రోజూ బాధపడుతుననారు. 2 నెలలకరితం, అతని నొపపితీవరతతో మంచంనుండి లేవలేక, నిలబడలేక బాధపడడారు. ఏదిఏమైనా, అభయాసకునివదదకు వచచునపుడు,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలపై గాయం, అజీర్ణం, వాంతులు, మలబద్ధం, నిద్రలేమి, చర్మంపై వాపు, మంట, వార్ధక్యంవల్లబలహీనత 11573...India

జూన 2015 లో అభయాసకుని యొకక 88 ఏళల ముతతవవ (గరేట గరాండ మదర)చాలావయాధులతో బాధపడుతూ ఉండేవారు. డిసెంబర 2012 లో పడిపోయి, కుడి భుజం విరిగిన నాటి నుండి ఆమె ఆరోగయం కషీణించసాగినది. పడినపపుడు ఆమె తలకొటటుకుని, గాయమైంది. దానివలల ఫిబరవరి 2013 లో మెదడులో రకతసరావం కలుగుటకు దారితీసింది. రకతసరావం జరిగిన 4 నెలల తరవాత ఆమెకు వాంతులు పరారంభమైనవి. ఆమె ఆహారం చాలా తకకువగా తింటుననారు....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

వుబ్బసం, పడిశం, ఫ్లూ 03503...UAE

29 నవంబరు 2014 న, 50ఏళల వయకతి, తనకు 8ఏళళ వయససునుండే వునన ఉబబసవయాధి, పరతిఏడు చలికాలంలోవచచే జలుబు లేదా ఫలూ లకు చికితసకొరకు వచచారు. గత 5 సం.ల. లో, అతను పరతీఏడు 1 - 2 నెలలపాటు ఉబబసం కాక జలుబుతో కూడా బాధపడుచుననారు. అతడు తరచూ రెండు వేరవేరు కోరసుల ఆంటీ బయోటికస ఈబాధల కొరకు తీసుకుననారు. చలికాలం సమీపిసతుండటంతో, అతడు ఇపపటికే వుబబసం దాడులతో బాధపడుతూ, అతను 'వెంటోలిన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల అలెర్జీలు 11278...India

62 ఏళల శారీరకంగా చురుకైన అభయాసకుడు, గత 10 సం.లుగా దుమము, ఘాటువాసనలకు అలెరజీతో, తుమమటం, నిరంతరం ముకకు దిబబడతో బాధపడుచుననారు. 2000 సంవతసరం నాటికి, అతను దాదాపు పరతిరోజూ అలెరజీ అలలోపతిక ఔషధం తీసుకునేవారు. అతని మధుమేహం సవలపంగా పెరిగింది కాని అతను దానికి చికితస తీసుకొనుటలేదు. జనవరి 2010 నాటికి అతని రకతంలో చకకెర సథాయి సాధారణసథాయికనన పైకి చేరుకుననాయి (ఉపవాసం: 150mg...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బసము, దగ్గు 02877...USA

18 ఏళల యువకుడు ముకకునుండి నీరుకారుట, దగగు, ఒళళు నొపపులగూరచి 13 డిసెంబర 2012 న వైబరో అభయాసకుని వదదకు చికితస కోసం రాగా అదేరోజు మధయాహనం కరింది రెమిడీ ఇచచారు:

#1. CC9.2 Infections acute...గంటకు ఒకసారి నీటిలో కలిపి రాతరి నిదరపోయెవరకు తీసుకోవాలి.

మరునాటికి కురరాడికి 50% మెరుగైనందున మోతాదు TDS కు తగగించిరి. అయిననూ 2 రోజుల తరవాత రోగికి గొంతునొపపి, దగగు, ముకకు సమసయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పడిశం మరియు దగ్గు 10400...India

52సం.ల. సతరీకి 4 జులై 2015 న పడిశం లకషణాలకు చికితస చేసిరి. గత నెల రోజులుగా తనకు జలుబుతో ముకకునుండి నీరు కారడం, ఎపపుడూ అలసటగా ఉంటుననటలు ఆమె చెపపినది. కరోసిన (పారాసిటమల) తీసుకుననపపటికీ తగగి మరలా 1, 2 రోజులలో తిరిగి రోగ లకషణాలననీ ఏరపడుతుననటలు చెపపారు. గత 30సం.లు.గా ఏడాది కి సగటున 4 - 5సారలు పడిశంతో బాధపడుతుననటలు చెపపారు. పడిశంతో మొదలై విపరీతమైన దగగుతో నెల, అంతకన...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరితిత్తుల అలెర్జీ, సంక్రమణ 11568...India

65 ఏళల మహిళ బాలయంనుండి కొదదిపాటి శవాసకోశ అలెరజీతో బాధపడుతుననపపటికీ, 2005 లో ఆమె కుటుంబంలో ఒతతిడి కలిగించే సంఘటన తరవాత అలెరజీ తీవరతరం అయయింది. ఆమె ఛాతీలో బరువుగా వుండుటతోపాటు దుమము, ఎయిర కండీషనింగ వలల, వాతావరణం మారినపపుడు బాధాకరమైన దగగు, శవాసఅందకపోవుట, ముకకు దిమమకటటుట, వంటి అనేక బాధలు ఆమెకు కలిగినవి. ఈసథితి వలల శవాసకోశ వయాధులు మొదలైనవి. ఆమె అలలోపతి, హోమియోపతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఊపిరి అందకపోవుట, నిద్రలో ఊపిరి అందకపోవుట, మెడనొప్పి, మగతనిద్ర 11271...India

25 ఫిబరవరి 2015న, శవాస సమసయలతో ఐ.సి.యూ.లో ఉనన, తన 72 ఏళల తలలి చికితసకోసం ఆమె కుమారుడు చికితసా నిపుణుని వదదకు వచచారు. కొదదినెలలుగా ఆమె పగలు నిదర మతతులో తులుతూ ఉంటే రాతరి నిదరలేమివలల అలా జరుగుతుందని కుటుంబ సభయులు భావించారు. ఫిబరవరి 15న, ఆమె మతతుగా తూగుతూ, కురచీనుండి పడిపోవటంతో, ఆమెమెడలో C7 వెననుపూస విరిగి, ఆసుపతరిలో చేరచారు. అచచట నిదరమతతు, శవాస అందకపోవుటవంటి లక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

శ్వాసనాళముల వాపు (Bronchitis), దగ్గు, దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం 03524...USA

68 సం.ల భకతిగీతాలు పాడే అదభుతగాయని, దీరఘకాలిక బరోనకైటీస (bronchitis)కోసం చికితస కోరారు. ఆమెకు 3 సం.ల. కరితం కఫంతో కూడిన దగగు పరారంభమై, నెమమదిగా తీవరమైన బరోనకైటీస అభివృదధి చెందింది. తరువాత, బరోనకైటిస దాడులకు అలెరజీలు, అగరొతతులు, ఇతర బలమైన సువాసనలు దోహదపడడాయి. ఆమె శవాసకోసం ఇనహేలరలను వాడుతూ, తరచుగా యాంటీబయాటికస తీసుకొంటుననారు. ఆమె గత 20 సం.లు. గా భకతి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

నిరంతరాయంగా ఫ్లూ మరియు దగ్గు 02899...UK

ఒక 64 సంవతసరముల జూనియర పరాకటీషనర కు 2015 అకటోబర 17 సాయంతరం నుండి గొంతుమంట, లోజవరంవచచాయి. ఐతే వీరు కరింది వింటర రెమిడిని అకటోబర 1 నుండి ఫలూ మరియు చాతి ఇనఫెకషన నిమితతం తీసుకుంటుననపపటికీ ఈ ఇబబంది తలెతతింది:   

CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పునరావృత దీర్ఘకాలిక వినాళ గ్రంధుల వాపు (Chronic Recurrent Tonsillitis) 11567...India

2015 మారచి 27 వ తేదీన 4 సంవతసరములుగా తరుచుగా వచచే ఫోలలికులర వినాళ గరంధుల వాపుతో బాధపడే 8½ సంవతసరముల బాబును అతని తలలి చికితసానిపుణుడి వదదకు తీసుకొని వచచారు. నెలకు రెండు సారలు వచచే ఈ వయాధి వచచినపుడు బాబు గొంతు నొపపి, వాపు వలల ఏమీ మింగలేడు. దీని నిమితతం నెలకొకసారి అలలోపతిక యాంటిబయోటికస తీసుకుంటుననాడు.

2015 ఏపరిల 3న కరింది రెమిడితో అతనికి వైదయం పరారంభమయ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన జలుబు,దగ్గు మరియు బొబ్బలు 02859...India

తన 22 సంవతసరాల కుమారునితో జరిగిన సకైప సంభాషణలో అతడు తరుచుగా తుమముతూ ,దగగుతూ ఉననటలు తలలి గురతించారు.వారం నుండి ఆవిధంగా బాధపడుతుననటలు అంతేకాక అతని వీపు కరింది భాగంలో బొబబలు వచచి గత మూడు రోజులుగా  బాగా నొపపి పుడుతుననాయని కూడా చెపపాడు.బాబు తలలి పరాకటీషనర ను సంపరదించగా కరింది రెమిడి  బరాడకాసట చేసి ఇచచారు :

CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తలతిరుగుట (వెర్టిగో), సైనస్ యొక్క వాపు 03524...USA

ఒక 45 ఏళల వయకతి, మూడు సంవతసరాల పాటు, తలతిరుగుట (వెరటిగో) సమసయతో భాధపడేవారు. వైదయుడుచే ఇవవబడిన వివిధ అలలోపతి మందుల దవారా, రోగికి ఉపశమనం కలగలేదు. మంచం నుండి లేచే సమయంలో లేక తలను వేగంగా తిపపిన సమయంలో అతనికి తల తిరిగేది.  అపపుడపపుడు ఈ రోగ లకషణం కారణంగా అతనికి కారు నడపడానికి భయంగా ఉండేది. ఈ సమసయకి కారణం చెవి అంతరభాగంలో ఉనన నీరే అని అతను నమమారు.

అతనికి అలెరజీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

White Spots 10940...India

A 35-year-old businessman sought a Vibrionics cure for small white spots of 6-8 months’ duration on his neck and thigh. Treatment commenced on 10 July 2013 with:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

After 3 months (9th October), the patient showed 30%...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బు నరాలు, శ్వాసకోశ అలెర్జీ 11958...India

ఉబబు నరాల కారణంగా కలిగిన తీవరమైన నొపపితో ఒక 30 ఏళల మహిళ 2016 ఫిబరవరి 17న చికితస కొరకు వైబరో చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది. ఆమె ఒక సంవతసరం నుండి ఈ సమసయతో బాధపడుతుననారు. తీవర నొపపి కారణంగా ఆమెకు రాతరిళళు నిదర పటటేది కాదు. రోగి యొకక నానమమగారికి ఇదే రోగ లకషణం ఉండేది కాబటటి ఈ సమసయ రోగికి వంశానుగతంగా వచచియుండవచచు. ఆమెకు గత రెండు సంవతసరాలుగా దుమము అలెరజీ...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

డయాబెటిస్, దీర్ఘకాలిక దగ్గు 02799...UK

ఒక 70 సంవతసరాల మహిళ రెండు సంవతసరాల పాటు తీవరమైన పొడి దగగుతో బాధపడేది. ఆమె తరచుగా ఆంటీబయాటిక మందులను తీసుకోవలసి వచచేది. వీటి దవారా రోగికి తాతకాలికమైన ఉపశమనం మాతరమే కలిగేది. ఏడు సంవతసరాల కరితం ఆమెకు రకత చకకెర సథాయి అధికంగా ఉందని తెలిసింధి. దాని కారణంగా వైదయుడు రోగికి వెంటనే ఇనసులిన పరారంభించటం జరిగింది. రోగికి పదిహేను సంవతసరాల నుండి అధిక రకతపోటు మరియు అధిక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ 01339...USA

2016 మారచి18వ తేదిన 68 సంవతసరాల వృదధుడు తను 6 నెలలుగా సైనస ఇనఫెకషన తో బాధపడుతుననటలు తెలిపాడు. వయాది నివారణ కోసం ఎననో మందులు వాడినపపటికీ పరయోజనం కనిపించలేదు. దీనికి తోడు అపపుడపపుడు విపరీతముగా తలపోటువసతుoడడం తో నితయకృతయాలు చేసుకోవడం కూడా కషటమయయింది. తను సంపరదించిన విబరో పరాకటీషనర కరింది రెమెడి ఇవవడం జరిగింది.

CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

కుక్క లో దీర్ఘకాలిక దగ్గు, శ్వాస కోశ ఇబ్బంది 00462...USA

మన విబరియో పరాకటీషనర తమ ఇంటి పరకకన ఉనన వారి 13 సంవతసరాల కుకక ఒక సంవతసరం నుండి పొడి దగగు మరియు శవాస కోశ సమసయతో బాధ పడుతుననటలు గరహించారు. వెటరనరీ డాకటర ఇచచిన మందులు ఏమీ పనిచెయయలేదు, సరికదా దానిని చంపేసి దాని బాధ నుండి విముకతి చేయమని అయన సలహా ఇచచారు. కుకక యజమాని సూచన పైన 2013 లో విబరియో పరాకటీషనర  వైదయం పరారంభించారు. కుకక యజమాని కొనని రోజులు వెటరనరీ మందులను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హే ఫీవర్ మరియు తలపై దురద 02899...UK

2014మారచి 29వ తేదీన, 31-సంవతసరాల ఒక మహిళ హే ఫీవర మరియు తలపై దురద చికితస నిమితతము పరాకటీషనర ను సంపరదించినది. తనకు 13వ సంవతసరము నుండి ఈ వయాధితో బాధ పడుతూ యాంటీ హిసటమిన  టాబలెటలు వాడుతుననారు. ఈ వయాధి వలల ఆమెకు దురద, కంటివెంట నీరు కారడం ఇంతేకాక కలువలునన తావులకు వెళళినపపుడు విపరీతమైన తుమములు.రావడం జరిగేది. యాంటీ హిసటమిన టాబలెటలు కొంత ఉపశమనం కలిగించినా 2012...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అలెర్జిక్ రైనైటిస్ (నాసికయందలి మంట- వ్యాధి), అజీర్ణం మరియు ఆందోళన 01001...Uruguay

32 ఏళలగా అలెరజిక రైనైటిస (శవాసకోశ సమసయ) మరియు అజీరణం, ఉబబిన ఉదరం, తలనొపపి వంటి రోగ లకషణాలతో బాధపడుతునన ఒక 49 సంవతసరాల మహిళ చికితసా నిపుణులను సంపరదించడం జరిగింది.  2014 లో విడాకులు తీసుకునన సమయం నుండి ఆమెకు ఆందోళన, భయం మరియు నీరసం వంటి మానసిక సమసయలు ఏరపడడాయి. ఓదారపు కోసం ఆమెకు అమితముగా తినే అలవాటు ఉండేది.ఈ రోగ సమసయల కొరకు ఆమె అంతకు ముందు ఏ విధమైన చికితసను...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక దగ్గు మరియు ప్రయాణ వికారం 11570...India

బాలయం నుండి దగగు సమసయతో బాధపడుతునన ఒక 15 సంవతసరాల యువతి 2015 జులై 12న చికితసా నిపుణులను సంపరదించింది. అంతకు ముందు అలలోపతి మరియు హోమియోపతి చికితసలను తీసుకుంది కానీ ఉపశమనం కలగలేదు.రోగి యొకక తండరికి ఇదే రోగ లకషణం ఉండేది. అందువలన రోగికునన దీరఘకాలిక దగగుకి కారణం పరిసరాలలో ఉండే అలెరజినల అయయుండవచచని లేక తండరి నుండి ఇనఫెకషన రోగికి వచచి ఉండవచచని అనుమానించారు. ఆమెకు క...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పరీక్షల ఆందోళన రుగ్మత 02899...UK

2016 మారచ 27 వ తేదీన 15 సవతసరాల బాబును అతని తలలి పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచారు. ఈ బాబు GCSE తుది పరీకషకు తయారవుతూ చాలా అందోళన చెందుతుననాడు. ఈ పరీకష అతని జీవితానికే ఒక ముఖయమైన మలుపు వంటిది. సాధారణంగా పరీకష అంటే ఎలాంటి ఆందోళన పడని ఈ బాబుకు ఏదో తెలియని భయం పరారంభమయయి ముకకు వెంట రకతం కూడా వసతోంది. దీని నిమితతం మందులేమి వాడడం లేదు కానీ ఈ బాబు చిననపపటినుండి కూడా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

1. శ్వాస సంభందిత ఇన్ఫెక్షన్, అలెర్జీ 02308...Slovenia

2016 మే 20 వ తేదీన ఒక తలలి తన 7 సంవతసరాల కుమారుడిని శవాశకోశ వయాధుల నిమితతం చికితసా నిపుణుడి వదదకు తీసుకొని వచచింది. ఈ బాబుకి 9వ నెలనుండి శవాశనాళముల వాపు (bronchitis) వయాధితో బాధ పడుతూ ఉననాడు. ఇంకా ఈ అబబాయిని  నయుమోనియా, టానసిలస, అసతమా, దడ దడ ధవని వచచే దగగు, డసట అలెరజీ ముదలగు వయాదుల నిమితతము పరతయేకించి శీతాకాలంలో అనేక సారలు హాసపిటల చుటటూ తిపపవలసి వచచేది....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

పార్శ్వపు నొప్పి 03552...Qatar

2016 సెపటెంబర 5 వ తేదీన 27-సంవతసరాల మహిళ ఐదు  సంవతసరములుగా  తరుచుగా వచచే పారశవపు నొపపి తో(కనీసం నెలకు ఒకసారి) బాధపడుతూ చికితసా నిపుణిడిని సంపరదించారు. ఆమెకు ముకకు మృదులాసథి వంకరగా ఉంది మరియు దాని నిరమాణము కూడా పలుచగా ఉననది. ఆమెకు తరుచుగా తలపోటుకు కారణ మవుతునన శలేషమపొరనుండి వచచే పిలకలకు సంభందించి A CT సకానింగ రిపోరటు నెగిటివ గా వచచినది. వారసతవ పరంగా...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక ఎలర్జీ మరియు మలబద్దకం 11578...India

2016 ఏపరిల 11 వ తేదీన, 35-సంవతసరములమహిళ 8 సంవతసరములుగా దగగుతో ఇబబందిపడుతూ చికితస నిమితతం పరాకటీషనరను సంపరదించారు. వీరికి డసట ఎలరజీ ఉండడంతో పరతీరోజూ ఉదయం నిదరలేవగానే నిరంతరాయంగా దగగువసతుండం వలన ఛాతీలో నొపపి వసతోంది. వీరికిమలబదదకం సమసయ సంవతసరం నుంచి బాధిసతూ ఆసనము వదద నొపపికలగజేసతోంది. ఆమె ఏ విదమైన వైధయ సహాయం తీసుకోలేదు.

 ఆమెకు కరింది రెమిడి ఇవవడం జరిగింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

తీవ్రమైన అస్తమా 11581...India

32-సంవతసరాల మహిళను తీవరమైన అసతమా వలల ఊపిరి అందకపోవడంతో 2016 సెపటెంబర 16 న హాసపిటల కి తీసుకెళళడం జరిగింది. ఈమెకు చిననపపటినుండి ఈ వయాధి ఉండడంతో పాటు ఇసనోఫిలియ కౌంట కూడా చాలా ఎకకువగా ఉండడం తో ఆమె ఇనహేలర ఉపయోగించేవారు. ఈ విధంగా 10-15 సంవతసరాలుగా అసతమా వలల పెదదగా ఇబబందేమీ లేదు కానీ ఎపపుడయినా వాతావరణం తేమగా ఉననపపుడు ఆమెకు జలుబు దగగు వసతూఉండేవి. ఐతే గత రెండు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక ఆస్తమా 11577...India

12 సంవతసరాలుగా ఆసతమా తో బాధ పడుతునన  22-సంవతసరాల యువకుడు 2016 మారచి 5 న పరాకటీ షనర ను సంపరదించాడు. పగలు ఊపిరి తీసుకోవడానికి  పెదదగా ఇబబందేమీ లేకుననపపటికీ రాతరిపూట మాతరం చాలా కషటపడాలసి వసతోంది.  ఇంతేకాక  ఇతనికి జలుబు,దగగు వచచినపపుడు మాతరం వయాధి మరింత ఎకకువై చాతీలో నొపపి కూడా వసతోంది. ఈ 12 సంవతసరాలుగా అలోపతి మందులతో పాటు ఇనహేలర కూడా వాడుతున...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

హైపో థైరాయిడిజం, దీర్ఘకాలిక దగ్గు, మరియు అస్తమా 03542...UK

26 జూలై 2016, తేదీన 60 సంవతసరాల వయసుగల మహిళ తన ఆరోగయ సమసయల గురించి పరాకటీషనర ను సంపరదించారు. 40సంవతసరాల కరితం మొదలయిన అసతమా వయాధి ఆ తరువాత తగగిపోయినపపటికీ ఇటీవలే తిరిగి పరారంభమయయింది. పరిసథితి రానురానూ దిగజారుతూ గొంతులో గురకను అరికటటడానికి ఈమె రోజుకు రెండుసారలు ఇనహేలర లేదా నెబయులైజర ఉపయోగించ వలసిన పరిసథితి ఏరపడింది. గత కొనని నెలలుగా ఈమెకు దగగు కూడా వస...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సైనుసైటిస్ వ్యాధి 01768...Greece

58-సంవతసరముల మహిళ గత 15 సంవతసరములుగా పరతీ శీతాకాలంలో నాలుగు నెలల పాటు (నవంబర నుండి ఫిబరవరి) వరకూ సైనుసైటిస వయాధితో బాధ పడుతూ ఉననది. ఆమెకు ముకకువెంట నీరు కారడం, ముకకు మూసుకుపోయినటలు ఉండడం, కళళ వెనుక చెకకిళళ వెనుక వతతిడిగా అనిపించడం వంటి లకషణాలు ఉననాయి. అలోపతి మందుల వలన తాతకాలికంగా ఉపశమనం కలిగినా శాశవతంగా వయాధి లకషణాలు దూరం కాలేదు.

4 ఫిబరవరి 2017, నాడు కరింది...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్ఘకాలిక సైనుసైటిస్ వ్యాధి 11590...India

45 సంవతసరాల వయకతి  ఒక సంవతసరం నుండి సైనుసైటిస వయాధితో బాధపడుతూ ఉననారు.  వీరికి పదేపదే ముకకు కారుతూ ఉండడం, వారము రోజులు వదలకుండా దురవాసనతో కూడిన దరవం కారడం, ఇలా పరతీనెలా  పునరావృతమవుతూ ఉండేది, ముఖయంగా శీతాకాలంలో ఇది మరీ ఎకకువగా ఉండేది. గత సంవతసరం 8 సారలు ఈ విధంగా ఇబబంది పడడారు. వీరికి  మరొక సమసయ కూడా ఉంది. వాతావరణం చలలగా ఉననా, శీతల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రోగనిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉండడం 11590...India

3-సంవతసరాల బాలునికి  పునరావృతమవుతునన శవాసకొస ఇనఫెషన తో పాటు ముకకు కారుతునన సమసయ ఏరపడింది. దీనితో పాటు కఫం తో కూడిన దగగు, గొంతు నొపపి గత రెండు సంవతసరాలుగా బాధిసతుననాయి. ఈ లకషణాలు ఇంచుమించు పరతీ నెలలో సంభవిసతూ ఒకవారం పాటు కొనసాగుతాయి. ఈ విధంగా సంవతసరానికి 8/9 సారలు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బాలునికి ఆసతమా లేదు కానీ డసట ఎలెరజీ ఉంది. ఈ బాబుకు జవరం అధికంగా ఉననపపుడు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ 11406...India

88-సంవతసరముల వయససు గల వయకతి గత మూడు వారాలుగా గొంతు నొపపి మరియు దగగుతో బాధపడుతూ డాకటరను సంపరదించారు. డాకటర అతనికి యాంటీబయాటికస ఇచచారు. వారం రోజులు కోరసు పూరతి చేసినపపటికీ ఏ మాతరం మెరుగుదల కనిపించలేదు. దీనితో రోగి వైబరియానికస చికితస తీసుకోవాలని చికితసానిపుణుడిని సంపరదించారు.

15 జూన 2018 తేదీన అతనికి కరింది కొంబోఇవవబడింది:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC19.6 Cough...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రైనైటిస్ 03572...Gabon

29 ఏళల మహిళ ఎంతో కాలంగా ఉదయాననే తలనొపపి మరియు చిగుళలలో నొపపితో ( నెలకు సగటున రెండు సారలు) పాటు తుమములతో బాధపడుతుననారు. వాసతవానికి ఈ సమసయ ఆమెకు బాలయంలోనే పరారంభమయయింది కానీ రెండేళల కరితమే ఆమె ఇ.ఎన.టి. సపెషలిసటుకు చూపించగా ఇది దీరఘకాలిక రైనైటిస అని నిరధారించారు. ఆమె అలలోపతి మందులు తీసుకుంటుననారు కానీ ఇది ఆమెకు రెండు మూడు రోజులు మాతరమే ఉపశమనం ఇసతూ ఆ తరవాత వయాధి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దీర్గకాలిక ముక్కు దిబ్బడ (క్రోనిక్ బ్లాక్డ్ సైనెస్స్) 10596...India

ముంబైలోని ఒక వృదధాశరమంలో 82 ఏళల చూపులేని ఒక పెదదాయన గత 8 సంవతసరాలుగా ముకకు దిబబడ మరియు సైనస‌లతో బాధపడుతుననారు; దీనివలల సరైన నిదరకూడా పోలేకపోతుననారు. అతను అలలోపతి వైదయం తీసుకుననాఎటువంటి  ఫలితం పొందలేదు. అతను జనవరి 2019 నుండి వృదధాపయ ఇంటిలో నివసించడం పరారంభించిన తరువాత అతను అలలోపతి మందులు తీసుకోవడం మానేశారు. రోగి తన పరిసథితికి చాలా బాధపడుతూ సహాయం కోసం...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

మాట పోవడం 02836...India

32 ఏళల వయసునన వయకతి 2010 మారచి 30 తెలలవారుజామున మాట పోయినటలు గరహించి వెంటనే మూరఛపోయాడు. అలలోపతి చికితస వెంటనే ఇవవబడింది కాని అతని పరిసథితి మెరుగుపడలేదు. దాదాపు మూడు నెలల తరువాత, అతను పని చేసే కారయలయంలోని అతని నియంతరణ అధికారి వైబరియోనికస గురించి తెలుసుకొని, రోగికి చికితస చేయమని పరాకటీషనర ని అభయరథించారు.

20 జూన 2010 న, ఈ కరింది మందులు ఇవవబడడాయి:

#1. CC15.1...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ధీర్గకాలిక దగ్గు 11573...India

16 ఏళల బాలుడు 3 సంవతసరాల వయససు నుండి దగగు మరియు జవరంతో కొననిసారలు జలుబు మరియు గొంతునొపపితో తరచూ (నెలకు ఒకసారి) బాధపడుతుననాడు. వాతావరణంలో సవలప మారపు వచచినా ఇవి ఎకకువవుతుననాయి. పరతిసారీ అలలోపతి ఔషధం తీసుకుననపపుడు అతను 5-6 రోజులలో ఉపశమనం పొందుతాడు, కానీ అది తాతకాలికమే. అతని తలలి వైబరియోనికస పరయతనించినందున ఆమె సవయంగా అతనని పరాకటీషనర వదదకు తీసుకువచచింది. బాలుడికి...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

రైనైటిస్, బ్రాంఖైటిస్ 11601...India

44-ఏళల వయకతి పుటటినపపటి నుంచి తరచూ శవాస కోశ ఇబబందులతో( ఛాతీలో గరగర మనే శబదం వినిపించడం) బాధపడుతుననారు. దీంతోపాటు ముకకు కారడం ముకకు రంధరాలు మూసుకుపోయినటలు ఉండటం తలనొపపి కూడా ఉననాయి. బాలయంలో ఇతడి తలలి కొంత ఉపశమనం కలిగించడానికి అతని ఛాతీ, నుదుట మరియు ముకకు చుటటూ వికస వేపొరబ రుదదుతూ ఉండేది. పెదదయయాక తనే సవయంగా చేసుకోవడం నేరచుకుననారు. శవాసకు కషటం కలిగించే పెయింటలు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

ఉబ్బసం 02840...India

48 సంవతసరాల వయససు గల వయకతి గత 14 సంవతసరాలుగా ఆసతమా భాధనుండి ఉపశమనం పొందటానికి రోజుకి ఒకసారి    ఇనహేలర ఉపయోగించేవారు. కానీ, గత 2సంవతసరాలుగా ఇనహేలర ఉపయోగించడం రోజుకు మూడుసారలుకు పెరిగింది. మెటలు ఎకకేటపపుడు, భోజనం చేసిన తరువాత లేదా కొంతదూరం నడచినా శవాస తీసుకోవడం కషటంగా ఉండేది. 2018సెపటెంబర మొదటి భాగంలో అతని ఆరోగయం మరింత కషీణిచడంతో కొనని రోజులు...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

దమ్ము/ఆయాసం 11600...India

81 సంవతసరాలు వయససు ఉనన వయకతి అలలోపతీ చికితస తీసుకుంటుననపపటకి గత 10 సంవతసరాలుగా దాదాపు రోజు మారచి రోజు దగగుతో కూడిన ఆయాసంతో భాధపడుతుననారు. శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబంది ఎకకువ కావటంతో, గత రెండు సంవతసరాలగా ఉపశమనం కోసం ఇనహేలర మీద ఆధారపడడారు. 2018జూలై నుండి, పసుపు రంగు కఫంతో దగగు తీవరత పెరగడమే గాక అతనకి ఈ ఇబబందిని భరించటం కషటంగాఉండి అలసటను కలిగించేది. తనకు రోగనిరోదక శక...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

అతిసారం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది 03542...UK

2019 ఆగసటు 22న, ఒక సెలవు రోజు అభయాసకుడు పయారిస లో ఒక హోటల లో ఉననపపుడు, అదే హోటలలో అనారోగయంతో ఉనన 75 ఏళల మహిళ భరత అరధరాతరి అభయాసకుని సహాయం అరధించడం జరిగింది. ఆమెకు ఉదయం నుండీ కడుపులో తిమమిరి, విరోచనాలు, తలపోటు మరియు ఛాతీలో రదదీ కారణంగా శవాస తీసుకోవడంలో ఇబబందిగా ఉందని అయితే ఆమె హాసపిటల కి వెళలడానికి ఇషటపడలేదని రోగి భరత తెలిపారు. అభయాసకుడు వెంటనే తనవదదనునన వెల...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Covid-19 00512...Slovenia

Due to shortage of nurses, this 45-year-old dental nurse was deputed to a retirement home to cater for general nursing duties. Within two days, there were six COVID-19 infected patients. On 14 April 2020, after doing 13 hour shifts for four continuous days followed by one day of rest, she was very tired and by the afternoon she had no...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Covid-19 during pregnancy 03572...Gabon

When a 33-year-old, 4-months pregnant female came to the practitioner, she looked pale and completely exhausted. She exhibited symptoms for COVID-19 - shortness of breath and tiredness. She couldn’t walk 10 meters without losing her breath. On the previous day, her mother was tested positive and hospitalized. So she was worried as she lives with...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Covid-19 02799...UK

Around 12 March 2020, a 50-year-old female started to have a very bad headache accompanied by aching watery eyes. Within the next 3 days, she developed further symptoms: body ache, slight fever, dry cough, loss of appetite, taste and smell, and had extreme fatigue. Being an asthmatic since childhood, she has been on bronchodilators because she picks up colds...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cough – post Covid-19 11613...India

A 55-year-old female was suffering from the symptoms of cough, headache, fever and loss of taste since 29 April 2020. Within 3 days, with allopathic medicines, she was relieved of all her symptoms except loss of taste and general uneasiness. When her sick neighbour she had been attending to was tested positive for Covid-19, she herself underwent a test and...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergies, erectile dysfunction 11964...India

For the past four years a 31-year-old male had been suffering, almost all year-round, from a runny nose, sneezing and sore throat, rendering him constantly fatigued. His symptoms became severe with a change in weather. He resorted to antihistamines such as Cetirizine or Allegra, which only provided temporary relief.

On 24 September 2016, the patient...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Laryngitis 11561...India

A 38-year-old female approached the practitioner with a complaint of hoarseness and pain in her throat. These symptoms manifested for the first time towards the end of 2011 after she started her training in music. Since then the problem had been recurring especially during over usage of her voice. Her ENT specialist, through a laryngoscopy,...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Case of Pulmonary Thrombo-embolism

A 31 year-old woman was suffering from blood clots (thrombus), causing obstruction to both pulmonary arteries. She was breathless and unable to do any kind of work. She was taken to the hospital for emergency treatment, but the family did not have enough money to pay for the operation that the doctors said was necessary. In desperation they got in touch with...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Wonderful Relief from Cough 02090...India

A 60-year old lady came to see if this healer could help her. From birth she had suffered from a chronic cough. During her long life, she had been to countless doctors of allopathy, ayurveda and homoeopathy, taken all their recommended treatments and medicines, but had not found a cure. The healer gave her:

CC19.6 Cough – chronic…TDS to be...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Bronchial Asthma 02799...UK

A 65 year-old man asked the practitioner if she would treat him for bronchial asthma which he had been suffering from since he was 20 years old. He was taking allopathic medicine that gave him relief every time he had an asthmatic attack but in no way cured the condition. His personal life was also stressful which did not help the problem. He was given the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory Allergy and Chronic Cough 01352A...India

A male patient aged 56 had been suffering for 5 years from respiratory allergy as diagnosed by his allopathic doctors. His symptoms included scores of sneezes and watering eyes every morning, sometimes coupled with swelling of the face. He had also suffered for 20 years from a cough which resulted in constant expulsion of yellow and grey phlegm. Over the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma 02789...India

This patient was a 12 year old child who had been having asthma attacks since birth. She was given:

 CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS.

During this period there was not a single asthma attack. The child continues to take the combos.

Sai Ram Potentiser: when a baby has asthma from birth, it indicates that she has the...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory and Other Problems 02813...Belgium

A 31 year-old man came to the practitioner because he had respiratory allergy since he was 15 years old. This prevented him from sleeping at night unless he took allopathic pills. He had been suffering from herpes for the last five years and just before coming to see the practitioner a new eruption had emerged. His brother had been recently diagnosed with...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Flu and Cold 03516...Canada

A 45-year-old man, a school teacher, who was just developing a fever with runny nose and congestion contacted the practitioner on the 28th of January 2015. He was given:

CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...6TD

He was advised to intake plenty of water for three days.

...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Allergic cough, constipation 11578...India

On 11 April 2016, a 35-year-old woman came to the practitioner with chronic cough, which she had for the past 8 years. The cough was caused by dust allergy. The severe bouts of coughing occurred every morning when she got up. She also had pain in the rectum and constipation for the past one year, probably due to indigestion. Patient had not had any...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Acute tongue blisters 11594...India

A 10-year-old boy sought treatment for two days duration tongue blisters on 18 March 2018. The blisters were swollen and painful; the pain in throat made it difficult to swallow solid item since one day. The patient’s mother informed that the child had the history of tonsillitis. Since 3 years, every year he experienced 3-4 episodes of tonsillitis....(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Headache, sinusitis, allergy 11621...India

A 41-year-old male, the practitioner himself, had been suffering from a headache every single day for over 20 years. He had an allergy to dust and pollen and would get bouts of 10-12 consecutive sneezes on waking and his sinuses would become so inflamed that he would have difficulty breathing through the nose. In 1998 surgery for deviated nasal septum did...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Right-sided Pain and Respiratory Allergy 11597...India

A 40-year-old female had been suffering for four months from shooting pain on her right side from shoulder to foot. The pain disturbed her sleep cycle. The orthopaedic doctor gave her painkillers but this caused morning drowsiness which hampered her house chores. Altogether she continued the allopathic treatment for three months without any success. She...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

COVID-19 11613...India

An 83-year-old male having asthma for 28 years and taking an inhaler and nebuliser, was also taking imitinab(a chemotherapy drug that slows the growth of cancer cells) for blood cancer diagnosed ten years ago. On 12 July 2020, he developed a fever of 101º F and breathlessness, more than usual. As the symptoms continued for four...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Cyst in throat 11529...India

A 78-year-old woman had been suffering from a choking sensation in the throat for the past one year. It gradually worsened leading to a hoarse throat and a faint voice. As a result, she could barely talk or chant her daily prayers which she was fond of. A medical test revealed a cyst in her throat. The doctor advised surgery for its removal but cautioned that...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Loss of Voice 03570...Canada

A 54-year-old woman had been suffering from acid reflux for five years. This caused her to randomly lose her voice, even in the middle of a conversation, initially 2-3 times a month and then 2-3 times a week. This was affecting her work which requires spending a lot of time on the phone. Doctor had...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Asthma 03591...Indonesia

A 40-year-old woman was suffering from severe breathlessness and dry cough almost every day for 11 years. She could neither perform household chores with ease nor enjoy outdoor walks. Climbing stairs at her home, which she could not avoid, further aggravated her symptoms. The doctor diagnosed her condition as asthma and prescribed an inhaler and a cough...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Chronic bronchitis 11626...India

A 36-year-old male, the practitioner’s brother, had been suffering from dry cough, tightness in the chest, and breathing difficulty with mild wheezing since childhood. These occurred once every two to three months, usually triggered by the change of weather or exposure to dust. Each episode lasted for about a week while taking allopathic treatment. He...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

COVID-19 03566...USA

A 24-year-old female medical student working in a hospital developed body pain, fever 101F (38.3C), extreme fatigue, and loss of smell, taste, and appetite since 19 Dec 2020. Tested positive for Covid-19 on 22 Dec 2020, she isolated herself in her family home and started taking Tylenol for fever every six hours. The symptoms started getting worse and by 24...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి

Respiratory allergy, loss of hearing & smell 11624...India

On 22 April 2020, a 56-year-old woman consulted the practitioner as she had been suffering from respiratory allergy, symptoms being throat irritation, wet cough, and headache, for the past seven years. This occurred 6-7 times a year whenever weather changed (especially during rains and winter) or if she ate or drank something cold. Each episode would last for...(continued)

పూర్తి దృష్టాంతము చదవండి